www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

KURAN'DA AH�R ZAMANA VE HZ. MEHD� (A.S.)'YE
��ARET EDEN AYETLER

Biz ise, yery�z�nde g��ten d���r�lenlere l�tufta bulunmak, onlar� �nderler yapmak ve miras��lar k�lmak istiyoruz. (Kasas Suresi, 5)

Biz hangi memlekete bir peygamber g�nderdiysek onun halk� yalvar�p-yakars�nlar diye, mutlaka onlar� dayan�lmaz bir zorluk (yoksulluk) ve s�k�nt�yla yakalay�vermi�iz. (Araf Suresi, 94)

Andolsun, senden �nceki �mmetlere (peygamberler) g�nderdik de onlar� dayan�lmaz zorluk (yoksulluk) ve s�k�nt�larla �eviriverdik. Umulur ki yalvar�rlar diye. (Enam Suresi, 42)

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halk� zalim olan bu �lkeden ��kar, bize kat�ndan bir veli (koruyucu sahib) g�nder, bize kat�ndan bir yard�m eden yolla" diyen erkekler, kad�nlar ve �ocuklardan zay�f b�rak�lm��lar ad�na sava�m�yorsunuz? (Nisa Suresi, 75)

�nsanlar�n kendi ellerinin kazand��� dolay�s�yla, karada ve denizde fesad ortaya ��kt�. Umulur ki, d�nerler diye (Allah) onlara yapt�klar�n�n bir k�sm�n� kendilerine tadd�rmaktad�r. (Rum Suresi, 41)

Allah bir �ehri �rnek verdi: (Halk�) G�venlik ve huzur i�indeydi, r�zk� da her yerden bol bol gelmekteydi; fakat Allah'�n nimetlerine nank�rl�k etti, b�ylece Allah yapt�klar�na kar��l�k olarak, ona a�l�k ve korku elbisesini tatt�rd�. (Nahl Suresi, 112)

Yoksa sizden �nce gelip-ge�enlerin hali ba��n�za gelmeden cennete girece�inizi mi sand�n�z? Onlara �yle bir yoksulluk, �yle dayan�lmaz bir zorluk �att� ve �ylesine sars�ld�lar ki, sonunda el�i, beraberindeki m�'minlerle; "Allah'�n yard�m� ne zaman?" diyordu. Dikkat edin. ��phesiz Allah'�n yard�m� pek yak�nd�r. (Bakara Suresi, 214)

... Sonra onlar�n arkas�ndan �yle nesiller t�redi ki, namaz (k�lma duyarl�l���n)� kaybettiler ve �ehvetlerine kap�l�p-uydular. B�ylece bunlar azg�nl�klar�n�n cezas�yla kar��la�acaklard�r. (Meryem Suresi, 59)

Kim de benim zikrimden y�z �evirirse, art�k onun i�in s�k�nt�l� bir ge�im vard�r... (Taha Suresi, 124)

E�er o �lkeler halk� inansalard� ve korkup-sak�nsalard�, ger�ekten �zerlerine hem g�kten, hem yerden (say�s�z) bolluklar (bereketler) a�ard�k; ancak onlar yalanlad�lar, biz de onlar� kazanageldikleri nedeniyle yakalay�verdik. (Araf Suresi, 96)

Sizden �nceki nesillerden onlardan kurtard���m�zdan pek az� d���nda yery�z�nde bozgunculu�u �nleyecek fazilet sahibi ki�iler bulunmal� de�il miydi? Zulmedenler ise, i�inde bulunduklar� refah�n pe�ine d��t�ler. Onlar, su�lu-g�nahkarlard�. (Hud Suresi, 116)

O, i� ba��na ge�ti mi (ya da s�rt�n� �evirip gitti mi) yery�z�nde bozgunculuk ��karmaya, ekini ve nesli helak etmeye �aba harcar. Allah ise, bozgunculu�u sevmez. (Bakara Suresi, 205)

***

Ger�ekten sen, g�nderilen (el�i)lerdensin. Dosdo�ru bir yol �zerinde(sin). (Yasin Suresi, 3-4)

Kitap ehlinden ve m��riklerden inkar edenler, kendilerine apa��k bir delil gelinceye kadar, (bulunduklar� durumdan) kopup-ayr�lacak de�illerdi.�(O delil�de) Allah'tan g�nderilmi� bir el�i (ki,) tertemiz sahifeleri okumaktad�r; onlar�n i�inde dosdo�ru 'yaz�l�-h�k�mler' vard�r. (Beyyine Suresi, 1-3)

��lerinden bir adama: "�nsanlar� uyar ve iman edenlere, muhakkak kendileri i�in Rableri kat�nda 'ger�ek bir makam' oldu�unu m�jde ver" diye vahyetmemiz, insanlara �a��rt�c� m� geldi? �nkar edenler: "Ger�ekten bu, a��k�a bir b�y�c�d�r" dediler. (Yunus Suresi, 2)

Her �mmetin bir resul� vard�r. Onlara resulleri geldi�i zaman, aralar�nda adaletle h�k�m verilir ve onlar zulme u�rat�lmazlar. (Yunus Suresi, 47)

M��rikler istemese de o dini (�slam'�) b�t�n dinlere �st�n k�lmak i�in el�isini hidayetle ve hak dinle g�nderen O'dur. (Tevbe Suresi, 33)

Ki O, el�ilerini hidayetle ve hak din ile, di�er b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lmak i�in g�nderdi. �ahid olarak Allah yeter. (Fetih Suresi, 28)

Ey iman edenler, i�inizden kim dininden geri d�ner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onlar� sevdi�i, onlar�n da kendisini sevdi�i m�'minlere kar�� al�ak g�n�ll�, kafirlere kar�� ise 'g��l� ve onurlu,' Allah yolunda cehd eden (�aba harcayan) ve k�nay�c�n�n k�namas�ndan korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'�n bir fazl�d�r, onu diledi�ine verir. Allah (rahmetiyle) geni� oland�r, bilendir. (Maide Suresi, 54)

Sizden; hayra �a��ran, iyili�i (marufu) emreden ve k�t�l�kten (m�nkerden) sak�nd�ran bir topluluk bulunsun. Kurtulu�a erenler i�te bunlard�r. (Al-i �mran Suresi, 104)

Ve onlar�n i�inden, sabrettikleri zaman emrimizle do�ru yola iletip-y�nelten �nderler k�ld�k; onlar bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inan�yorlard�. (Secde Suresi, 24)

Dedi ki: "Kiminiz kiminize d��man olarak, hepiniz ordan inin. Art�k size Benden bir yol g�sterici gelecektir; kim Benim hidayetime uyarsa art�k o �a��r�p sapmaz ve mutsuz olmaz." (Taha Suresi, 123)

Do�ruyu getiren ve do�rulayanlara gelince; i�te onlar muttaki (takva sahibi) olanlard�r. (Z�mer Suresi, 33)

***

Fitne kalmay�ncaya ve dinin hepsi Allah'�n oluncaya kadar onlarla sava��n. �ayet vazge�ecek olurlarsa, ��phesiz Allah, yapt�klar�n� g�rendir. (Enfal Suresi, 39)

�nkar edenlere de ki: "Yak�nda yenilgiye u�rat�lacaks�n�z ve toplan�p cehenneme s�r�leceksiniz." Ne k�t� yatakt�r o. (Al-i �mran Suresi, 12)

Bizim u�rumuzda cehd edenlere (�aba harcayanlara), ��phesiz yollar�m�z� g�steririz. Ger�ekten Allah, ihsan edenlerle beraberdir. (Ankebut Suresi, 69)

Musa kavmine: "Allah'tan yard�m dileyin ve sabredin. Ger�ek �u ki, arz Allah'�nd�r; ona kullar�ndan diledi�ini miras�� k�lar. En g�zel sonu� muttakiler i�indir." dedi. Dediler ki: "Sen bize gelmeden �nce de, geldikten sonra da eziyete u�rat�ld�k." (Musa:) "Umulur ki, Rabbiniz d��man�n�z� helak edecek ve sizleri yery�z�nde halifeler (egemenler) k�lacak, b�ylece nas�l davranaca��n�z� g�zleyecek"� dedi. (Araf Suresi, 128-129)

O, su�lu-g�nahkarlar istemese de, hakk� ger�ekle�tirmek ve bat�l� ge�ersiz k�lmak i�in (b�yle istiyordu.) (Enfal Suresi, 8)

Hay�r, biz hakk� bat�l�n �st�ne f�rlat�r�z, o da onun beynini darmada��n eder. Bir de bakars�n ki, o, yok olup gitmi�tir. (Allah'a kar��) Nitelendiregeldiklerinizden dolay� eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)

De ki: "��phesiz Rabbim hakk� (bat�l�n yerine veya diledi�i kimsenin kalbine) koyar. O, gaybleri bilendir. De ki: "Hak geldi; bat�l ise ne (bir �ey) ortaya ��karabilir, ne geri getirebilir." (Sebe Suresi, 48-49)

De ki: "Hak geldi, bat�l yok oldu. Hi� ��phesiz bat�l yok olucudur. (�sra Suresi, 81)

A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor. (Tevbe Suresi, 32)

Onlar ki, yanlar�ndaki Tevrat'ta ve �ncil'de (gelece�i) yaz�l� bulacaklar� �mmi haber getirici (Nebi) olan el�iye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyili�i) emrediyor, m�nkeri (k�t�l���) yasakl�yor, temiz �eyleri helal, murdar �eyleri haram k�l�yor ve onlar�n a��r y�klerini, �zerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yard�m edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; i�te kurtulu�a erenler bunlard�r. (Araf Suresi, 157)

Onlar, Allah'�n nurunu a��zlar�yla s�nd�rmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlay�c�d�r; kafirler ho� g�rmese bile. (Saff Suresi, 8)

Sonra biz, el�ilerimizi ve iman edenleri b�yle kurtar�r�z; m�'minleri kurtarmam�z bizim �zerimize bir hakt�r. (Yunus Suresi, 103)

Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destek�isi)dir. Onlar� karanl�klardan nura ��kar�r; inkar edenlerin velileri ise ta�ut'tur. Onlar� nurdan karanl�klara ��kar�rlar. ��te onlar, ate�in halk�d�rlar, onda s�resiz kalacaklard�r. (Bakara Suresi, 257)

Dediler ki: "E�er seninle birlikte hidayete uyacak olursak, yerimizden (yurdumuzdan ve konumumuzdan) �ekilip-kopart�l�r�z." Oysa biz onlar�, kendi kat�m�zdan bir r�z�k olarak her �eyin �r�n�n�n aktar�l�p topland���, g�venli bir harem'de yerle�ik k�lmad�k m�? Fakat onlar�n �o�u bilmiyorlar. (Kasas Suresi, 57)

��te b�yle, senden �nce de (herhangi) bir memlekete bir el�i g�ndermi� olmayal�m, mutlaka onun refah i�inde ��mar�p azan �nde gelenleri (��yle) demi�lerdir: 'Ger�ekten biz, atalar�m�z� bir �mmet (din) �zerinde bulduk ve do�rusu biz, onlar�n izlerine (eserlerine) uymu� kimseleriz'(O peygamberlerden her biri ��yle) Demi�tir: 'Ben size atalar�n�z� �st�nde buldu�unuz �eyden daha do�ru olan�n� getirmi� olsam da m�? Onlar da demi�lerdi ki: 'Do�rusu biz, kendisiyle g�nderildi�iniz �eye kafir olanlar�z'. (Zuhruf Suresi, 23-24)

***

G�nderilmi�lere selam olsun. (Saffat Suresi, 181)

��te bunlar, Allah'�n ayetleridir; onlar� sana bir hak olarak okuyoruz. Sen de g�nderilen el�ilerdensin. (Bakara Suresi, 252)

... Her nerede olursan�z, Allah sizleri bir araya getirecektir. ��phesiz Allah, her �eye g�� yetirendir. (Bakara Suresi, 148)

Ve derlerdi ki: "Biz, �nlenmi� bir �air i�in ilahlar�m�z� terk mi edece�iz?" Hay�r, o, hakk� getirmi� ve g�nderilen (el�i)leri de do�rulam��t�. (Saffat Suresi, 36-37)

Andolsun, g�nderilen kullar�m�za (�u) s�z�m�z ge�mi�tir: Ger�ekten onlar, muhakkak nusret (yard�m ve zafer) bulacaklard�r. Ve hi� ��phesiz; bizim ordular�m�z, �st�n gelecek olanlar onlard�r. (Saffat Suresi, 171-173)

Andolsun senden �nce de el�iler yalanland�; onlara, yard�m�m�z gelinceye kadar yalanland�klar� ve eziyete u�rat�ld�klar� �eye sabrettiler. Allah'�n s�zlerini (va'dlerini) de�i�tirebilecek yoktur. Andolsun, g�nderilenlerin haberlerinden bir b�l�m� sana da geldi. (Enam Suresi, 34)

Birbiri ard�nca g�nderilenlere andolsun (M�rselat Suresi, 1)

El�ilerini hidayet ve hak din �zere g�nderen O'dur. �yle ki onu (hak din olan �slam'�) b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lacakt�r; m��rikler ho� g�rmese bile. (Saff Suresi, 9)

***

Allah i�inizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir... (Nur Suresi, 55)

Allah'�n yard�m� ve fetih geldi�i zaman, ve insanlar�n Allah'�n dinine dalga dalga girdiklerini g�rd���nde, hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan ma�firet dile. ��nk� O, tevbeleri �ok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)

Andolsun, biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "��phesiz Arz'a salih kullar�m varis�i olacakt�r" diye yazd�k. (Enbiya Suresi, 105)

Ve sizi onlar�n topraklar�na, yurtlar�na, mallar�na ve daha ayak basmad���n�z bir yere miras�� k�ld�. Allah, her �eye g�� yetirendir. (Ahzab Suresi, 27)

Sonra, nas�l yap�p-davranacaks�n�z diye g�zlemek i�in, onlar�n ard�ndan sizi yery�z�nde halifeler k�ld�k. (Yunus Suresi, 14)

... K�t�l��� a��p gideren ve sizi yery�z�n�n halifeleri k�lan m�? Allah ile beraber ba�ka bir ilah m�? Ne az ���t-al�p�d���n�yorsunuz. (Neml Suresi, 62)

Onlar ki, yery�z�nde kendilerini yerle�tirir, iktidar sahibi k�larsak, dosdo�ru namaz� k�larlar, zekat� verirler, ma'rufu emrederler, m�nkerden sak�nd�r�rlar. B�t�n i�lerin sonu Allah'a aittir. (Hac Suresi, 41)

Gev�emeyin, �z�lmeyin; e�er (ger�ekten) iman etmi�seniz en �st�n olan sizlersiniz. (Al-i �mran Suresi, 139)

Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve Allah'� �ok�a zikredenler ile zulme u�rat�ld�ktan sonra zafer kazananlar ba�ka. Zulmetmekte olanlar, nas�l bir ink�laba u�ray�p devrileceklerini pek yak�nda bileceklerdir. (�uara Suresi, 227)

Kendisine bereketler k�ld���m�z yerin do�usuna da, bat�s�na da o hor k�l�n�p-zay�f b�rak�lanlar� (m�staz'aflar�) miras��lar k�ld�k... (Araf Suresi, 137)

Allah, yazm��t�r: "Andolsun, ben galip gelece�im ve el�ilerim de." Ger�ekten Allah, en b�y�k kuvvet sahibidir, g��l� ve �st�n oland�r. (M�cadele Suresi, 21)

Allah'�, sak�n el�ilerine verdi�i s�zden d�nen sanma. Ger�ekten Allah azizdir, intikam sahibidir. (�brahim Suresi, 47)

Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerle�tirece�iz. ��te bu, makam�mdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayr�cal�kt�r). Fetih istediler, (sonunda) her zorba inat�� bozguna u�ray�p -yok oldu- gitti. (�brahim Suresi, 14-15)

Ve sevece�iniz bir ba�ka (nimet) daha var: Allah'tan 'yard�m ve zafer (nusret)' ve yak�n bir fetih. M�'minleri m�jdele. (Saff Suresi, 13)

��phesiz, Biz sana apa��k bir fetih verdik. �yle ki Allah, senin ge�mi� ve gelecek (her) g�nah�n� ba���las�n, �zerindeki nimetini tamamlas�n ve seni dosdo�ru bir yola y�neltsin. Ve Allah, sana '�st�n ve onurlu' bir zaferle yard�m etsin. (Fetih Suresi, 1-3)

... Fakat Allah, sizin bilmedi�inizi bildi, b�ylece bundan �nce size yak�n bir fetih (nasib) k�ld�. (Fetih Suresi, 27)

M�jde, d�nya hayat�nda ve ahirette onlar�nd�r. Allah'�n s�zleri i�in de�i�iklik yoktur. ��te b�y�k 'kurtulu� ve mutluluk' budur. (Yunus Suresi, 64)

De ki: "Herkes g�zetlemektedir; siz de g�zleyip durun. Sonunda, d�md�z (dosdo�ru) yolun sahipleri kimlermi� ve do�ru yola ula�an kimlermi�, pek yak�nda ��reneceksiniz." (Taha Suresi, 135)

Allah kendi (dini)ne yard�m edenlere kesin olarak yard�m eder. ��phesiz Allah, g��l� oland�r, aziz oland�r. (Hac Suresi, 40)

Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; el�iye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de... (Nisa Suresi, 59)

�"Korkma" dedik. "Muhakkak sen �st�n geleceksin." (Taha Suresi, 68)

***

Ger�ekten Allah'�n Kitab�n� okuyanlar, namaz� dosdo�ru k�lanlar ve kendilerine r�z�k olarak verdiklerimizden gizli ve a��k infak edenler; kesin olarak zarara u�ramayacak bir ticareti umabilirler. (Fat�r Suresi, 29)

Mallar�n� Allah yolunda infak edenlerin �rne�i yedi ba�ak bitiren, her bir ba�akta y�z tane bulunan bir tek tanenin �rne�i gibidir. Allah, diledi�ine kat kat art�r�r. Allah (ihsan�) bol oland�r, bilendir. (Bakara Suresi, 261)

Rabbinizin r�zk�ndan yiyin ve O'na ��kredin. G�zel bir �ehir ve ba���layan bir Rabbiniz var. (Sebe Suresi, 15)

Sizin yan�n�zda olan t�kenir, Allah'�n kat�nda olan ise kal�c�d�r. Sabredenlerin kar��l���n� yapt�klar�n�n en g�zeliyle biz muhakkak verece�iz. Erkek olsun, kad�n olsun, bir m�'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hi� ��phesiz biz onu g�zel bir hayatla ya�at�r�z ve onlar�n kar��l���n�, yapt�klar�n�n en g�zeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 96-97)

Allah bar�� yurduna �a��r�r ve kimi dilerse dosdo�ru yola y�neltip-iletir. G�zellik yapanlara daha g�zeli ve fazlas� vard�r. Onlar�n y�zlerini ne bir karart� sarar, ne bir zillet, i�te onlar cennetin halk�d�rlar; orada s�resiz kalacaklard�r. (Yunus Suresi, 25-26)

De ki: "��phesiz 'lutuf ve ihsan (fazl)' Allah'�n elindedir, onu diledi�ine verir. Allah (rahmeti) geni� oland�r, bilendir. O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah b�y�k 'lutuf ve ihsan (fazl)' sahibidir." (Al-i �mran Suresi, 73-74)

Kime dilerse hikmeti ona verir; ��phesiz kendisine hikmet verilene b�y�k bir hay�r da verilmi�tir. Temiz ak�l sahiplerinden ba�kas� ���t al�p-d���nmez. (Bakara Suresi, 269)

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."