www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

HZ. MEHD� (A.S.)'N�N GEL���NDE ��PHE YOKTUR

Hz. Mehdi (a.s.) Hakk�ndaki Hadisler M�tevatirdir

"Tevat�r", kelime anlam� olarak "kuvvetli haber, i�inde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber" demektir. (B�y�k Lugat-T�r-Dav, 3003) Hadis bilimcilere g�re; bir haber bir�ok ki�i taraf�ndan rivayet edilmi�se ve bu ravilerin biraraya gelip, haber uydurmalar�, durumlar� itibar�yle m�mk�n de�ilse buna "M�tevatir" haber denilir. Bir�ok �slam alimi, Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili hadislerinin m�tevatir oldu�unu bildirmi�tir:

�bni Hacer Askalani Feth�'l-Bari'de; Hz. Mehdi (a.s.)'nin bu �mmetten olaca�� ve Hz. �sa (A.S.)'n�n onun arkas�nda namaz k�laca��na dair hadisler tevat�r etmi�tir, der. �evkani de �sa'n�n inece�ine dair hadislerin say�s�n�n 29'a ula�t���n� s�yleyerek, bunlar� bir bir nakletmi� ve sonunda: "Bizim nakletti�imiz hadisler g�r�ld��� gibi tevat�r haddine ula�t�. Bu beyan�m�zla �u sonuca var�l�yor ki, beklenen Hz. Mehdi (a.s.) hakk�ndaki hadisler, Deccal hakk�nda hadisler ve �sa'n�n inmesine dair hadisler m�tevatirdir" demi�tir.
(S�nen-i �bn-i Mace 10/338)Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelece�ine dair olan sahih hadisler tevat�r niteli�ini ta��maktad�r.
(K�yamet Alametleri, s.193)

Onlar�n zann�na g�re, Hz. Mehdi (a.s.) vefat etti; ge�ti gitti... Halbuki, bu babda gelen sahih hadis-i �erifler me�hurdur. Hatta tevat�r-� manevi derecesinde olup, taifenin s�zlerini tekzip etmektedir.
(Mektubat-� Rabbani, 2/250)

Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelece�ine dair Resulullah (sav)'dan tevat�r d�zeyinde bir�ok hadis rivayet edilmi�tir...
(eb'ul-Hasan Muhammed b. Hasan el-�beri  Sicistani, Menak�b'��-�afii/Dr.G.H�seyin Tacirineseb, Mehdilik ve �mam Mehdi, s.88 ve 405)

Hz. Mehdi (a.s.)'nin varl��� ve ahir zamanda zuhur edece�i, Peygamber ailesinden ve Fat�ma o�ullar�ndan olu�u, tevat�r �l��s�ne ula�an hadislerle a��klanm��t�r ve bu hadisleri inkar etmenin hi�bir anlam� yoktur... Tevat�r �l��s�n� a�an, do�ru ve a��k hadislerde, Hz. Mehdi (a.s.)'nin Fat�ma soyundan olup, d�nya sona ermeden zuhur edece�i, zul�m ve haks�zl�kla dolmu� olan d�nyaya, adalet ve hakkaniyet getirece�i, onun zaman�nda �sa Mesih'in g�kten inece�i ve onun �nderli�inde namaz k�laca�a� kan�tlanm�� bulunmaktad�r.
(�erif Muhammed b. Resul Berazenci Medeni, el-i�ae, s.184 ve 305 / Mehdilik ve �mam Mehdi, s.328)

K�yamet g�n�n�n en b�y�k alametlerinden birisi de, hakk�nda tevat�r derecesini a�acak derecede hadis bulunan bir ki�inin zuhur edece�idir. Bir�ok hadis haf�zlar�, Hz. Mehdi (a.s.)'nin Peygamber soyundan oldu�unu kabul etmi�lerdir, b�yle m�tevat�r bir konuya s�rt �evirmek yak���k almaz. Hak ehlinin inanc�na g�re, Hz. Mehdi (a.s.) �sa Mesih'ten ayr�d�r. Hz. Mehdi (a.s.), Mesih'ten �nce zuhur edecektir. Bu konu S�nni bilginleri aras�nda, onlar�n inanc�ndan say�lacak kadar yayg�nl�k kazanm��t�r.
(�emseddin Muhammed b. Ahmed Sefareyni, Levaih'�l-Envar'�lBehiyye �ehri, C.2, s.74-76-86'dan �zet)

Muhammed b. Ali �evkani, "et-Tavzih..." isimli kitab�nda ��yle s�ylemi�tir: ...Bunlar (Hz. Mehdi (a.s.), Deccal ve Mesih ile ilgili rivayetler) hi� ku�ku yok ki, m�tevat�r hadislerdir, Peygamber'in buyru�u h�km�ndedir... Buna g�re, Deccal ve Mesih hakk�ndaki rivayetler m�tevat�r oldu�u gibi Hz. Mehdi (a.s.) hakk�ndakiler de m�tevat�rd�rlar...
(Muhib b. Salih el-Bureyni, Ikd'�d-D�rer fi Ahbar'il-Muntazar, s.14-15 / Ebu Tayyib Muhammed S�dd�k Kunuci, el-�zaet�... s.95 ve 130 / Mehdilik ve �mam Mehdi s.329)

Hz. Mehdi (a.s.) hakk�ndaki hadisler, manevi tevat�r �l��s�n� ge�mi�, inkar edilmelerinin bir anlam� yoktur.
(�eyh Hasan Advi Hamzavi, Me�arik'�l-Envar, F.2, s.115, -1307 H. Bas�m� / Mehdilik ve �mam Mehdi s. 329)

� ...Hz. Mehdi (a.s.) hakk�ndaki hadisler tevat�r �l��s�nden �oktur. "S�nen", "Mesned" ve "Mu'cem" kitaplar�nda mevcuttur.
(M.S�dd�k b. Hasan Kunuci, el-�zaet�... s.94)

 

Yukar�da isimlerini verdi�imiz kaynaklar d���nda pek �ok ki�i daha say�s�z eserinde Hz. Mehdi (a.s.) hakk�nda ula�an hadislerin tevat�r derecesinde oldu�unu a��klam��lard�r. Bu �slam alimlerinden baz�lar� ve bu konuda a��klama yapt�klar� eserleri �unlard�r:

 1. Ebu Abdullah Muhammed b. Yusuf Genci Nufeli, el-Beyan fi Ahbari Sahib'�z-Zaman, s.126
 2. �emseddin Muhammed b. Ahmed Kurtubi, et-Tezkiret� fi Ahval'il-Mevta ve Umur'il-ahireti, s.710
 3. �bni Kayyim Cavziye Muhammed b. Ebi Bekr D�m��ki, el-Menar'�l-M�nif, s.142
 4. �ehabeddin b. Hacer Ahmed b. Ali Askelani, Tahzib et-Tahzib, C.9, s.126
 5. Celaleddin Abdurrahman Suyuti, Arf'�l-Verdi, eki el-Havi Lilfetavi, C.2, s.165
 6. Eb'ul-Abbas b. Hacer Ahmed b. Muhammed Haytemi, Sevaik'�l-Muhrika, s.99 / El-Kavl'�l Muhtasar, s.23
 7. �erif Muhammed b. Resul Berazenci Medeni, el-��ae, s.147, 185
 8. �emseddin Muhammed b. Ahmed Sefarini, Levaih'�l-Envar'il-Behiyye, C.2, s.89 / Ahval-i Yevm'�l-K�yamet, s.33
 9. Muhammed b. Ali Sabban M�sri, �s'afur-Ra�ibin, Nur'ul-Ebsar ha�iyesinde matbu s.192 Sevaik'�l-Muhrika'dan naklen.
 10. M�'min b. Hasan M�'mim �eblanci, Nur'ul-Ebsar, s.189
 11. Muhammed Sedik Hasan Kunuci Buhari, el-�zae, s.120
 12. Muhammed b. Cafer �drisi Ketan�, Nzm'�l-M�tenas�r Fi'l-Hadis'il-M�tevatir, s.145
 13. Eb'ul-Feyz Ahmed b. Muhammed �umari, �braz'�l?Vehm'il-Meknun, s.3-4
 14. Abd�lmuhsin b. Muhammed Abbad, Meccelet'�l-Camiat'�l-�slamiyye, say� 3, y�l 1, s.598

�slam Alimleri'nin Hz. Mehdi (a.s.)'nin Geli�i ile �lgili �zahlar�

Bir�ok b�y�k �slam alimi ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�inde hi�bir ��phe olmad���n� ifade eden a��klamalar yapm��t�r. Bunlar�n aras�nda en �nl�lerinden biri Muhyiddin Arabi'dir. Futuhat-I Mekkiye isimli eserinde Muhyiddin Arabi ��yle s�ylemektedir:

"Muhakkak ki, yery�z� zul�m ve haks�zl�k ile doldu�u s�rada Allah'�n halifesi k�yam edecek, yery�z�n� adalet ve e�itlikle dolduracak... Genel kazanc� halka aras�nda e�it olarak payla�t�racak, halka adaletle h�kmedecek ve anla�mazl�klarda hakemlik edecek... Allah onun i�ini bir gecede d�zene koyacak, zafer hep onun �n�nde y�r�yecek... Aya��n� Peygamberin aya��n�n yerine koyacak (onun izinde y�r�yecek) ve hi�bir zaman sapmayacak... Da��n�k dinleri (bat�l inan�lar�) ortadan kald�r�p, sadece hak dini hakim k�lacak..."

(Muhyiddin Arabi, el-Futuhat El Mekkiye, 366. bab, C.3, s.327-328)

 

Bu konuda a��klamayapan bir di�er ki�i ise M�s�rl� �nl� yazar �eyh Mansur Ali Nasif'tir. Bir eserinde Mehdilik inanc�n� �u �ekilde tan�mlamaktad�r:

Ehl-i Beyt'ten Hz. Mehdi (a.s.) ad�nda bir zat ka��n�lmaz olarak zuhur edecek, �slam topraklar�na� hakim olacak, M�sl�manlar kendisini izleyecek ve O, M�sl�manlar aras�nda adaletle, hakkaniyetle davranacak, dini sa�lamla�t�racak. Ondan sonra Deccal ortaya ��kacak ve Mesih (Hz. �sa) inerek Deccal'� etkisiz hale getirecek veya �ld�d�r�lmesinde Hz. Mehdi (a.s.)'ye yard�m edecektir.

(et-Tac'�l-Cami� Lil-Usul, C.5, s.341)

 

M�s�r el-Ezher �niversitesi �nan�lar k�rs�s�nde ��retim g�revlisi olan yazar Seyyid Sab�k ise, �slam Konferans� taraf�ndan se�ilmi� bir kitap olarak yay�nlanan el-Akaid'�l �slamiyye isimli kitab�nda Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i ile ilgili �u a��klamalar� yapmaktad�r:

Hz. Mehdi (a.s.) hakk�nda s�z�n �z� �u ki; O, zaman�n sonunda, pek yak�nda zuhur edecektir... Yery�z� zul�m ve haks�zl�kla dolmu� iken, O, adalet ve hakkaniyetle dolduracakt�r. O muhakkak surette �slam kanununu ortaya koyacak ve y�prat�lm�� olan Peygamber s�nnetini canland�racakt�r.

(el-Akaid'�l-�slamiyye, s.250)

 

Alaeddin Ali b. Hi�am Muttaki Hindi de, "er-Redd�..." isimli kitab�nda ��yle demi�tir:

Allah'�n rahmeti sana olsun bil ki; vaad edilen Hz. Mehdi (a.s.)'nin varolu�unda hi� ku�ku yoktur. �� y�z hadis ve eserle hatta daha fazlas� ile bu kan�tlanm��t�r.

(Casim M�helhil, el-Burhan, c.1, s.339 / Mehdilik ve �mam Mehdi, s.328)

 

�nl� �slam alimlerinin, bu a��klamalar�n yan�s�ra, Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i ile ilgili konular�n ehl-i S�nnet inanc� oldu�una dair de detayl� a��klamalar� mevcuttur. Bu a��klamalardan birka��n� ��yle�s�ralamak m�mk�nd�r:

Ebu Muhammed Hasan b. Ali el-Berbehari Hanbeli "�erh'�s-S�nnet" isimli kitab�nda ehl-i S�nnet inan�lar�n� s�ralayarak ��yle yaz�yor: "...Ve Meryemo�lu �sa'n�n g�kten inece�ine, Deccal'� etkisiz hale getirece�ine ve Muhammed (sav) o�ullar�ndan Kaim'in (Hz. Mehdi (a.s.)) arkas�nda namaz k�laca��na inanmak."
(Casim M�helhil, el-Burhan..., C.1, s.426)

Do�ru hadislere dayan�larak, kesin olarak inan�lan bir konu da (zuhur edecek olan) Hz. Mehdi (a.s.)'nin varl���d�r. Onun zaman�nda Deccal ve Mesih de ortaya ��kacakt�r.
(�bni Hacer, Ahmed b. Muhammed Haytemi �afii, el-Kavl'�l-Muhtasar fi Alamat'il Mehdiyy�l-Muntazar s. 74)

Eb'ul-E�bal Ahmed Muhammed �akir "�erh-i M�sned-i �mam Ahmed" isimli kitab�nda: Bir�ok sahabeden do�ru senetlerle ula�an do�ru s�nnete g�re: (Hz. Mehdi (a.s.)'ye inanmak) kan�tlanm��, bunun do�rulu�undan ku�ku duymak kimsenin haddinde de�ildir.
(Casim M�helhil, el-Burhan... Mukaddimesi, C.1, s.343)

Demek ki, Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur edece�ine inanmak vaciptir, ona inanmak Peygamber (S)'in buyru�unu do�rulamak i�in gereklidir. Nitekim bu konu Ehl-i S�nnet inan� kitaplar�nda kayeddilmi� ve kan�tlanm��t�r.
(Eb'ul-Feyz Ahmed b. Muhammed �umari �afii, �braz'�l-Vehm'�l-Meknun, s.3-4)

 

�slam alimlerinin Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i ve yapacaklar� hakk�ndaki hadisler ile ilgili yapt�klar� bu izahlar ku�kusuz son derece �nemlidir. Ancak daha da �nemlisi Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ve Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili hadislerinin g�n�m�zde tek tek ve birbiri ard�s�ra ger�ekle�iyor olmas�d�r. Ku�kusuz bu olaylar�n Peygamberimiz (sav)'in bir mucizesi olarak ger�ekle�mesi, do�ruluklar� �zerinde herhangi bir ��phe b�rakmamaktad�r.

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."