www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

HZ. MEHD� (A.S)'N�N GEL���N�N, BED��ZZAMAN SA�D NURS�'Y� �NEMS�Z HALE GET�REB�LECE�� KORKUSU

�slam aleminin y�zy�llard�r bekledi�i Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmeyece�ini �ne s�ren kimi insanlar, "Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�inin, Bedi�zzaman Said Nursi'yi �nemsiz hale getirece�i, ve onun M�sl�manlar aras�ndaki itibar�n� sarsabilece�i korkusu"yla hareket etmektedirler. Bu korkunun etkisiyle Hz. Mehdi (a.s.)'yi, adeta Said Nursi'nin itibar�n� sarsmaya �al��an; mevcut d�zeni, huzuru, g�zelli�i bozmaya gelen tehlikeli bir insan gibi g�rmektedirler. Bu nedenle de, asl�nda gelece�ini bildikleri Hz. Mehdi (a.s.)'yi, �e�itli �nyarg�larla, adeta bir t�r k�zg�nl�k ve tedirginlikle beklemektedirler.

Oysa ki bu t�r bir bak�� a��s� son derece yanl��t�r. Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�inin, Bedi�zzaman'� ya da di�er �slam b�y�klerini �nemsiz hale getirmesi; bu m�barek zatlar�n de�erlerini, itibarlar�n� ya da konumlar�n� zedelemesi hi�bir �ekilde s�z konusu olamaz. Tarih boyunca Allah yolunda pek �ok peygamber ve el�i g�nderilmi�, pek �ok �slam alimi, m�tefekkir ve m�ceddidler gelmi� ge�mi�, hepsi de yapt�klar� hizmetlerle hem M�sl�manlar�n sevgisini, h�rmetini kazanm�� hem de �slam tarihinde e�siz bir yer edinmi�lerdir. Hi�biri bir di�erinin de�erini azaltmam��, bilakis peki�tirmi�, birbirlerinin tebli�ini destekleyerek, birbirlerini m�jdeleyerek, birbirlerinin yapt�klar� hizmetlerini �nplana ��kararak t�m �slam aleminde daha da �ok sevilmelerine, g�venilmelerine ve g��lenmelerine vesile olmu�lard�r.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i, Bedi�zzaman'�n �neminin; ona duyulan sevgi ve g�venin daha da artmas�n� sa�layacakt�r

Ayn� durum Bedi�zzaman Said Nursi Hazretleri i�in de ge�erlidir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i, kesinlikle Bedi�zzaman'�n konumunu sarsabilecek bir geli�me de�ildir. Bedi�zzaman, Hz. Mehdi (a.s.) m�jdecisidir. Eserlerinde kendisini Hz. Mehdi (a.s.)'ye haz�rl�k yapan, eserleriyle ve yapt��� �al��malarla ona zemin haz�rlayan bir asker olarak nitelendirmi�, bu m�barek �ah�stan �ok b�y�k bir sevgiyle bahsetmi�tir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�inin t�m M�sl�manlar i�in �ok b�y�k bir nimet ve m�jde oldu�unu �ok samimi ve i�ten anlat�mlarla, benzersiz �rneklerle anlatm��t�r. Bedi�zzaman'�n s�zlerinin do�ru ��kmas�, Hz. Mehdi (a.s.)'nin, tam anlat�ld��� �ekilde gelmesi, Bedi�zzaman'� ancak y�celtecek; ona ve eserlerine olan sevgiyi, h�rmeti ve g�veni ancak daha da art�racakt�r.

Bedi�zzaman, hayattayken kendi �l�m tarihini vermi�, mezar�n�n y�k�laca��n� s�ylemi�, t�m dedikleri kelimesi kelimesine ��km�� olan bir �ah�st�r. Hz. Mehdi (a.s.)'nin Hicri 1400'de faaliyetlerine ba�layaca��n�, �stanbul'dan ��kaca��n�, talebelerinin say�s�n�n az olaca��n�, vaktinin dar olaca��n�, materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerle m�cadele edip ma�lup edece�ini, 1981-1991-2001 ve 2011 y�llar� aras�nda 30 y�ll�k bir m�cadelesi olaca��n�, �slam'�n geli�me d�nemlerini, Hz. �sa'n�n gelece�i tarihi, inkarc� felsefelerin ne zaman tam olarak etkisiz hale getirilece�ini hep tarih vererek bildirmi�, ve hepsi ard arda tam Bedi�zzaman'�n belirtti�i �ekilde ger�ekle�mi� ve ger�ekle�meye de devam etmektedir. T�m bunlar Bedi�zzaman'�n ne kadar ola�an�st� bir insan oldu�unu a��k�a ispatlamaktad�r. Bedi�zzaman, b�y�k bir veli, y�ksek bir alim ve asr�n�n m�ceddidi olmu�, peygamberler, resuller gibi �st�n vas�flara sahip bir insand�r. Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)hakk�ndaki bu m�jdelerinin ger�ekle�mesi ise, Bedi�zzaman'� ola�an�st� �zeri ola�an�st� bir insan haline getirmekte; �neminin daha da iyi anla��lmas�n� sa�lamaktad�r.

Eserleriyle, �al��malar�yla, gelece�i tarihten yapaca�� faaliyetlere kadar her detay�n� vererek Hz. Mehdi (a.s.)'yi m�jdeleyip, arkas�ndan Hz. Mehdi (a.s.)'nin, Bedi�zzaman'�n tam belirtti�i �ekilde a��klad��� �zellikleri ta��yarak gelmesi b�y�k bir harikal�kt�r. Ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�iyle olu�acak olan bu harikal�k da yine Bedi�zzaman'�n �st�nl���n� g�steren, yine ona eklenecek olan bir g�zellik olacakt�r.
Dolay�s�yla Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�inin, Bedi�zzaman'�n �nemini ve de�erini azaltabilece�i ku�kusu son derece yersiz bir vesveseden ibarettir. B�yle bir korkunun gereksizli�inin anla��lmas�, Allah'�n izniyle Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i konusuna daha samimi yakla��lmas�n� sa�layacakt�r.

Bedi�zzaman'�n a��klamalar�, bu korkunun yersizli�ini ortaya koymaktad�r

Bahsetti�imiz korkular nedeniyle, Bedi�zzaman'�n s�zleri farkl� �ekillerde yorumlanarak Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i tevil edilmeye �al���lmaktad�r. Bedi�zzaman, Hz. Mehdi (a.s.) olmad���n� �ok a��k delillerle, y�zlerce sayfa boyunca yapt��� a��klamalarla anlatt��� halde, bu ger�ek g�rmezden gelinmek istenmektedir. Oysa ki Bedi�zzaman'a duyulan sevgi ve sayg�n�n gere�i olan tavr�n nas�l olaca��n�n, yine Bedi�zzaman'�n s�zlerine bakarak �ekillendirilmesi gerekir. Bedi�zzaman, kendisinin Hz. Mehdi (a.s.) olmad���n�, Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�inin beklendi�ini ve ortaya ��kt���nda t�m samimi M�sl�manlar�n ona destek olmalar�n� belirtmi�tir. Dolay�s�yla Bedi�zzaman sevgisinden yola ��k�lacak bir yakla��m�n da, onun bildirdi�i gibi "Hz. Mehdi (a.s.)'yi �mitle, �evkle bekleyip desteklemek" �eklinde olmas� gerekir.

Bedi�zzaman eserlerinde "kendisinin Hz. Mehdi (a.s.) olmad���n�" (Emirda� Lahikas�, s. 266), "Hz. Mehdi (a.s.)'nin kendisinden bir y�zy�l sonra gelece�ini" (Kastamonu Lahikas�, s. 57), "kendisinin Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir eri, neferi ve �nc�s� oldu�unu" (Barla Lahikas�, s. 162), "eserleri ve yapt��� �al��malar ile de Hz. Mehdi (a.s.)'ye zemin haz�rlad���n�" (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 189) a��k�a beyan etmi�tir. Ayr�ca "Hz. Mehdi (a.s.)'nin seyyid olaca��n�, kendisinin ise seyyid olmad���n� belirterek, neden Hz. Mehdi (a.s. )olamayaca��n�" (Tenvir, �ualar, s. 365) (Emirda� L�hikas�, s. 267) bir kez daha delillendirmi�tir.

Ayr�ca Bedi�zzaman eserlerinde pek �ok kez "Hz. Mehdi (a.s.)'nin �� g�revi oldu�unu" belirtmi�, "bu �� g�revin birarada yerine getirilmesinin Hz. Mehdi (a.s.)'nin en �nemli alametlerinden biri oldu�una" dikkat �ekmi�tir. Bu g�revlerin birincisi "materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerle fikri m�cadele yap�lmas� ve bu ak�mlar�n fikren tam olarak susturulmas�"d�r. �kincisi, "�slam d�nyas�n�n liderli�ini �stlenerek �slam Birli�i'nin sa�lanmas�", ���nc�s� ise, "Kuran ahlak�n�n ve Peygamberimiz (sav)'in s�nnetinin yeniden canland�r�lmas�yla t�m yery�z�ne hakim k�l�nmas�"d�r. Bedi�zzaman kendi ya�ad��� d�nemde bu �� g�revin birden yerine getirilemedi�ini, bunu ancak Hz. Mehdi (a.s.)'nin ger�ekle�tirebilece�ini s�ylemi�tir. Bedi�zzaman'�n bu konuyu a��klayan s�zlerinden biri ��yledir:

Hem bu �� VEZA�F� (g�revi) B�RDEN B�R �AHISTA YAHUT CEMAATTE BU ZAMANDA BULUNMASI VE M�KEMMEL OLMASI VE B�RB�R�N� CERHETMEMES� (birbirine engel olmamas�, zarar vermemesi) PEK UZAK, ADETA KAB�L (m�mk�n) G�R�LM�YOR. Ahir zamanda, AL-� BEYT-� NEBEV�'N�N (A.S.M.) (Peygamberimiz (sav)'in soyunun) CEMAAT-� NURAN�YES�N� (nurani cemaatini) TEMS�L EDEN HAZRET-� MEHD� (A.S)'DE VE CEMAAT�NDEK� �AHS-I MANEV�DE ANCAK ��T�MA EDEB�L�R (biraraya gelebilir, toplanabilir). (Kastamonu Lahikas�, s. 139)

Bedi�zzaman hayat�n� �slam ahlak�n�n tebli�ine adam��, ya�ad��� y�zy�l�n kutbu olmu� �ok de�erli bir �slam alimidir. Ya�ad��� d�nemde en zor �artlar alt�nda bile iman hizmetini s�rd�rm��, pek �ok insan�n iman etmesine vesile olmu�tur. Bedi�zzaman, B�y�k Mehdi �nvan�n� ta��yacak olan Hz. Mehdi (a.s.)'nin bu �� g�revini hem birarada hem de d�nya �ap�nda ger�ekle�tirece�ini a��klam��t�r. Ancak Bedi�zzaman'�n bu hizmeti, s�n�rl� bir alanda ger�ekle�mi�tir. "Hz. Mehdi (a.s.)'nin imani �al��malar� ise, �slam ahlak�n�n 't�m d�nyada' hakim k�l�nmas�n� sa�layacakt�r". Hz. Mehdi (a.s.)�slam dinini t�m bat�l inan� ve hurafelerden ar�nd�racak, Peygamberimiz (sav)'in s�nnetini yeniden canland�rarak din ahlak�n� �z�ne d�nd�recektir. "Bedi�zzaman Hz. Mehdi (a.s.)'nin di�er g�revleri olan �slam Birli�i'ni olu�turmam��, t�m d�nyadaki M�sl�manlar�n manevi lideri vasf�n� ta��mam��, bu vas�fla Hristiyan d�nyas�yla ittifak yapmam��, Kuran ahlak�n�n ve Peygamberimiz (sav)'in s�nnetinin yeniden canland�r�lmas�yla t�m yery�z�ne hakim k�l�nmas�na vesile olmam��t�r."

Bu sonu�lar�n hi�biri olu�mad���, Bedi�zzaman da bu ger�ekleri Risaleler'de a��k�a dile getirdi�i halde, Bedi�zzaman'�n Mehdilik g�revini yerine getirdi�ini �ne s�rmek, "Bedi�zzaman'�n s�zleri �nemli de�ildir, Risaleler'de anlat�lanlar ger�ekleri yans�tmamaktad�r" anlam�na gelir. "Bedi�zzaman'�n a��klamalar�n�n ge�ersiz bir aldatmaca oldu�unu, y�zlerce sayfa boyunca �ok kapsaml� ve detayl� yalan s�yledi�ini, verdi�i yanl�� bilgilerle senelerdir t�m M�sl�manlar� yan�ltt���n�" s�ylemek olur. Bu da, Bedi�zzaman Hazretleri gibi, ya�ad��� asr�n m�ceddidi olmu� b�yle b�y�k bir �slam b�y���ne y�neltilen �ok b�y�k bir iftira, zul�m ve haks�zl�kt�r. B�yle bir davran��a mazeret olarak, "Biz onu �ok seviyoruz, onun i�in bunlar� s�yl�yoruz. Bedi�zzaman, �mmetin kafas� kar��mas�n diye yalan s�ylemi�; kendisinin Hz. Mehdi (a.s.)oldu�unu gizlemi�tir" �eklinde bir a��klama getirilmesi de hi�bir �ekilde makul kar��lanamaz. ��nk� sevgi ad�na da olsa b�yle a��r bir hakaret yap�lamaz, hi�bir vicdan b�yle bir �eyi kabul edemez. Aksine, insan sevdi�i, sayd���, h�rmet etti�i insan�n s�z�ne inan�p g�venir; onu yalanc� ��karmaya �al��maz, tam tersine hakl�l���n� ispatmaya, onun s�zlerine destek olup onu savunmaya �al���r.

Allah korkusu son derece �iddetli olan Bedi�zzaman gibi samimi bir �ahs�n, yalan s�yleyerek t�m toplumu yan�ltt���n� s�ylemek, hi�bir �ekilde kabul edilebilir bir yakla��m de�ildir. Bedi�zzaman, mahkemelerde bile do�ru s�ylemesiyle ve d�r�stl���yle bilinmektedir. �stiklal Mahkemeleri'nde bile bu �zelli�inden hi�bir �ekilde ayr�lmam��, daima do�rular� s�ylemi�tir. Do�ru s�yledi�i i�in kar��la�abilece�i hi�bir zorluktan korkmad���n� ise mahkeme m�dafaalar�nda "... Ba��m g�vdemden ayr�lmad�k�a veya boynuma ip tak�l�p as�lmad�k�a bu teklifinizi bana tatbik edemezsiniz!" (Bedi�zzaman ve Talebelerinin Mahkeme M�dafaalar�, s. 379) s�zleriyle ifade etmi�tir.

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."