www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

AH�R ZAMAN �AHISLARI
(Hz.�sa, Hz.Mehdi (a.s.), Deccal)

AH�R ZAMAN �AHISLARI K�MLERD�R?

��inde bulundu�umuz as�r, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde ve �slam alimlerinin eserlerinde haber verilen ahir zaman alametlerinin ger�ekle�ti�i m�jdeli bir d�nemdir. Bu alametlerin birbiri ard�nca ger�ekle�mesi ile t�m �slam alemi �ok kutlu bir bekleyi� i�ine girmi�tir: Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ��k��� ve �slam ahlak�n�n t�m d�nya �zerinde hakim olmas�.

Ahir zaman, k�yametten �nceki son d�nem anlam�na gelen bir kavramd�r. Ahir zaman�n �zellikleri ve alametleri Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde detayl� olarak tarif edilmi�tir. Ahir zamanla ilgili bilgiler, en g�venilir ve temel �slami kaynaklar�n da ana konular�ndan birini olu�turur. Bu kaynaklara dayanarak ahir zaman�n ana �zelliklerini �u �ekilde tarif edebiliriz:

Ahir zaman iki ayr� devirden olu�ur. Ahir zaman�n ilk devri, ahlaki dejenerasyonun artt���, a�l�k ve yoklu�un ya�and���, �at��malar�n, anar�i ve karga�an�n insanlara tedirginlik ve korku verdi�i, insanlar�n b�y�k �o�unlu�unun sevgisizli�in, ac�mas�zl���n ve bencilli�in ac�s�n� ya�ad�klar� bir d�nemdir. Bu devrin ard�ndan, Rabbimiz'in Hz. �sa'y� yeniden d�nyaya g�ndermesi ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin insanlar�n hidayetine vesile olmas�yla bu karanl�k d�nemin son bulaca�� "Alt�n�a�" ba�layacakt�r. Alt�n�a�'da Allah'�n izniyle bolluk, bereket, huzur, g�venlik, adalet ve sevgi t�m d�nyaya hakim olacakt�r.

Ahir zaman �ok b�y�k olaylar�n ve tarihi geli�melerin ya�anaca�� bir d�nemdir. Bu de�i�imlere vesile olacak �ah�slar da �ok kutlu ve m�barek insanlard�r. Ahir zaman�n bu m�barek �ah�slar�ndan biri olan Hz. �sa, bundan yakla��k 2000 y�l �nce Rabbimiz'in Kat�na y�kseltilmi�tir ve Allah'�n takdir etti�i vakit geldi�inde de yeniden d�nyaya d�necektir. Hadislerde ve Kuran ayetlerinde haber verilen bilgiler, Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�inin ahir zamanda olaca��na i�aret etmektedir.

Ayr�ca Peygamberimiz (sav), hadis-i �eriflerinde bu d�nemde Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ��kaca��n� ve yery�z�n� bar�� ve adaletle dolduraca��n� m�jdelemi�tir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin �st�n ahlak� ve �erefli m�cadelesi hadislerde detayl� olarak haber verilmi�tir. Peygamber Efendimiz (sav), salih M�sl�manlara Hz. Mehdi (a.s.) ortaya ��kt���nda ona uymalar�n� bildirmi�tir. Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.), ahir zamanda dinsizli�e kar�� fikri m�cadele y�r�tecek, -Allah'�n izniyle- Kuran ahlak�n�n t�m yery�z�ne hakim olmas�na vesile olacaklard�r.

Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin bu b�y�k fikri m�cadelelerinde kar��lar�ndaki en �nemli negatif g�c�n ne olaca�� da hadislerde haber verilmi�tir. Bu negatif g�� "Deccal"dir. G�venilir hadislerde ve temel �slami kaynaklarda k�yametin b�y�k alametlerinden biri olarak say�lan Deccal ismi, "dcl" k�k�nden gelen "yalanc�, hilekar, zihinleri g�n�lleri, iyi ile k�t�y�, hak ile bat�l� kar��t�ran, bir�eyi yald�zlay�p ger�ek y�z�n� gizleyen, bucak bucak her yeri dola�an m�fsid (fesadla�t�ran) ve k�t� ki�i" anlam�na gelmektedir.

Peygamberimiz (sav)'in s�zlerinde Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i hakk�nda; fiziksel �zellikleri, nerede ve hangi tarihlerde ortaya ��kacaklar�, ne gibi faaliyetlerde bulunacaklar� ve onlar� di�er insanlardan ay�rt eden ve tan�nmalar�n� sa�layacak �zellikleri gibi konularda �ok detayl� bilgiler verilmi�tir. Ayn� �ekilde hadislerde Deccal'in bu kutlu �ah�slara kar�� ne gibi y�ntemlerle m�cadele edece�i, insanlar� kendi taraf�na �ekebilmek i�in hangi ikna metodlar�n� kullanaca�� ve nas�l tan�nabilece�ine y�nelik de pek �ok bilgi yer almaktad�r.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. �sa, Hz. Mehdi (a.s.) ve Deccal hakk�nda bu kadar detayl� bilgiler verilmesinin bir hikmeti, ortaya ��kt�klar� zaman bu ki�ilerin kolayl�kla tan�nabilmelerine y�neliktir. Ancak yakla��k on d�rt as�rd�r beklenmelerine ve haklar�nda bu kadar �ok tan�t�c� bilgi olmas�na ra�men, hadislerin i�aretlerine g�re, bu m�barek �ah�slar ve Deccal, ortaya ��k��lar�n�n ilk d�nemlerinde insanlar�n b�y�k bir k�sm� taraf�ndan tan�namayacak ya da yanl�� tan�nacaklard�r. Ku�kusuz Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin tan�namamas�nda, onlara kar�� b�y�k bir m�cadele verecek olan Deccal'in b�y�k etkisi olacakt�r. Deccal, ahir zamanda Hz. �sa'n�n ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin kar��s�nda yer alacak, inkar�n insanlar aras�nda yay�lmas� i�in m�cadele edecek ve insanlar� k�t�l��e s�r�kleyebilmek i�in her t�rl� yola ba�vuracakt�r. T�rl� aldatmacalar ve hilelerle kendisini insanlara farkl� �ekilde tan�tacak, bu nedenle negatif bir g�� oldu�u da hemen anla��lamayacak ve Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.) gibi o da hemen tan�namayacakt�r. Bu �ekilde insanlar�n b�y�k bir k�sm�n� yalanlar�yla etkisi alt�na alacak ve istedi�i �ekilde y�nlendirebilecektir. Hatta insanlar�n b�y�k �o�unlu�u, Deccaliyet'in telkinleriyle, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin kar��s�nda yer alacak ve onlara kar�� m�cadele edeceklerdir. Bu sebeple ortaya ��k��lar�n�n ilk y�llar�nda Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'yi takdir edip, bu m�barek insanlar� destekleyenlerin say�s� da son derece az olacak, hatta onlara inanan kimselerden de zamanla yanlar�ndan ayr�lanlar olacakt�r.

Ku�kusuz bu durum son derece �a��rt�c� ve d���nd�r�c�d�r. ��nk� Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.), yaln�zca Allah'�n r�zas�na uyan, t�m insanlar�n d�nyada ve ahiretteki kurtulu�u i�in samimi �aba harcayan, d�nyaya huzur, bar��, bolluk, bereket getirecek �ok hay�rl� ve k�ymetli insanlard�r. Normal �artlarda, ahir zaman alametlerinin birbiri ard�nca ger�ekle�ti�i, bu kutlu �ah�slar�n ortaya ��k��lar�n�n beklendi�i bir d�nemde ya�ayan t�m M�sl�manlar�n, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�ini b�y�k bir sevin� ve �evkle bekliyor olmalar� gerekir. Ortaya ��kt�klar�nda da, yine ayn� �evkle, onlar�n �st�n ahlaklar�n� g�r�p takdir edebilmeleri ve hadislerde bildirilen �zelliklerinden onlar� tan�yabilmeleri gerekir. Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin yapacaklar� hay�rl� faaliyetleri a��k�a g�ren her M�sl�man�n bu kimselerin yan�nda olmay� ve onlarla birlikte hareket eden hak toplulu�a destek vermeyi istemesi; onlara yard�mc� olabilmek i�in b�y�k bir �evk ve heyecan i�inde birbirleriyle yar��malar� gerekir. Ancak yukar�da da belirtildi�i gibi, bu durumun tam tersine insanlar�n �ok b�y�k bir b�l�m� t�m bu geli�melere �ahit olacaklar� halde, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'yi ya tan�yamayacak ya da �e�itli sebeplerle tan�d�klar� halde onlara destek olmaktan ve onlar�n yanlar�nda yer almaktan ka��nacaklard�r.

Hadislerdeki bu i�aretler, ahir zaman �ah�slar�n�n geli� alametleri, onlar� di�er insanlardan ay�ran �zellikleri ve Deccal'in onlara kar�� verece�i bat�la dayal� m�cadelesi hakk�nda M�sl�manlar�n do�ru bilgilendirilmesinin ne kadar �nemli oldu�unu ortaya koymaktad�r. Unutulmamal�d�r ki ahir zaman insanlar�n neyin do�ru neyin yanl�� oldu�unu anlamakta zorlanacaklar�, din ahlak�ndan uzakla��lm�� olunmas�n�n b�y�k karga�a ve kaosa neden oldu�u bir d�nemdir. Bu bilgiler, b�yle bir d�nemde -Allah'�n izniyle- M�sl�manlar� iyiyi k�t�yle kar��t�rmaktan ve do�ru olan� fark edememekten koruyacakt�r.

Bu kitab�n amac�, Kuran ayetleri, Peygamberimiz (sav)'in hadisleri ve �slam alimlerinin a��klamalar� do�rultusunda t�m M�sl�manlar�n Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i ve Deccal hakk�nda en do�ru bilgileri edinebilmelerini sa�layabilmektir. Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)ortaya ��kt���nda, M�sl�manlar�n bu m�barek insanlar� tan�y�p takdir edebilmelerine engel olabilecek t�m sebepleri a��kl��a kavu�turmak, Deccal'in bu y�nde ba�vurabilece�i t�m hileli d�zenleri de�ifre etmek ve b�yle tarihi bir olay kar��s�nda M�sl�manlar�n b�y�k bir yan�lg�ya kap�lmalar�n� �nleyebilmektir. T�m bu bilgileri g�zler �n�ne sererek, t�m M�sl�manlar�n bu k�ymetli insanlar�n yan�nda yer alan, onlara en g�zel deste�i veren ki�ilerden olmalar�na vesile olabilmektir.

Tekrar hat�rlatmak gerekir ki, i�inde bulundu�umuz d�nem, yakla��k 1400 senedir beklenen tarihi bir d�nemdir. Bu nedenle bu ger�e�in �uurunda olan ve Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)gibi m�barek �ah�slar ��kt���nda onlar�n yan�nda olma �erefine eri�mek isteyen t�m M�sl�manlar, bu kitapta yer alan bilgileri dikkatlice okumal� ve kendilerini do�ruya uymaktan al�koyabilecek her t�rl� yanl�� bilgilendirme ve y�nlendirmeye kar�� dikkatli olmal�d�rlar. Bu m�barek insanlar�n tan�nmalar�n� nelerin engelleyebilece�ini bilmeli, onlar� do�ru bir �ekilde tan�yabilmek i�in t�m sebeplere sar�lmal�d�rlar.

 

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."