www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

AH�R ZAMAN �AHISLARI
(Hz.�sa, Hz.Mehdi (a.s.), Deccal)

HZ. �SA, HZ. MEHD� (A.S), VE DECCAL'�N �IKI�I G�VEN�L�R HAD�SLERLE B�LD�R�LM��T�R

Bu sitede insanlar�n b�y�k �o�unlu�unun Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.) ortaya ��kt�klar�nda, neden bu m�barek �ah�slar� tan�yamayacaklar� ve Deccal'in bu ama�la ne t�r y�ntemlere ve aldatmacalara ba�vuraca�� ele al�nacakt�r. Bunun yan� s�ra baz� kimselerin makam ve mevkilerini kaybetmekten duyduklar� korku, baz� kimselerin kibirleri, baz� kimselerin menfaatlerine zarar gelmesinden endi�e etmeleri, baz� kimselerin de k�t� ahlaklar�n� devam ettirme isteklerinin Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'yi tan�d�klar� halde tan�mazl�ktan gelmelerine neden olabilece�i �zerinde durulacakt�r.

Kitab�n birinci b�l�m�nde, yeniden yery�z�ne geldi�inde birtak�m insanlar�n Hz. �sa'y� neden tan�yamayacaklar� anlat�lmaktad�r. Hz. �sa -baz� insanlar�n hi�bir bilgi ve delile dayand�rmadan onun gelmeyece�ini �ne s�rd�kleri bir d�nemde-, Allah'�n izniyle, ikinci kez yery�z�ne gelecek ve hak din olan �slam'� tebli� edecektir. Ancak hadislerde bildirildi�ine g�re, insanlar�n �o�unlu�unun din ahlak�ndan uzakla�mas�, Hz. �sa'n�n yeniden gelmeyece�i yalan�n�n yay�lmas�, pek �ok sahte mesihin ortaya ��kmas�, din ahlak�na uygun olmayan ideolojilerin neden oldu�u bask� ve zorluk ortam�, Hz. �sa geldi�inde onun tan�nmas�na engel olacakt�r. Salih ve samimi m�minler d���nda, geli�inin ilk d�nemlerinde Hz. �sa'y� tan�yan ve ona uyan olmayacakt�r.

Kitab�n ikinci b�l�m�nde, Hz. Mehdi (a.s.) ortaya ��kt���nda Deccaliyet'in insanlar� Hz. Mehdi (a.s.)'den uzakla�t�rmak i�in y�r�tece�i �aba ele al�nmaktad�r. Hadislerde ve bu hadisleri yorumlayan b�y�k �slam alimlerinin eserlerinde Hz. Mehdi (a.s.)'yle beraber olan m�minlerin say�s�n�n olduk�a az oldu�u haber verilmektedir. Yine hadislerde yer alan bilgilere g�re, Hz. Mehdi (a.s.), yan�ndaki az say�daki insanla birlikte din ahlak�na uygun olmayan ideolojilere kar�� �ok b�y�k bir fikri m�cadele verecek, insanlara Allah'�n varl���n�n ve birli�inin delillerini anlatacak ve d�nyan�n d�rt bir yan�ndaki insanlar� hakka davet edecektir. Ancak Hz. Mehdi (a.s.) bu fikri m�cadelesi esnas�nda, din ahlak�n� ya�amayan insanlardan b�y�k bask� g�recek, pek �ok iftiraya u�rayacak ve din ahlak�n� anlat�p yaymak i�in yapaca�� t�m faaliyetler engellenmeye �al���lacakt�r.

Sitenin ���nc� b�l�m�nde ise Deccal'in, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin tan�nmas�na ve insanlar�n onlara uymalar�na engel olabilmek i�in y�r�tece�i faaliyetler ve insanlar� ne �ekilde y�nlendirece�i anlat�lmaktad�r. Bu b�l�mde ayr�ca, insanlar�n nas�l olup da Deccal'i tan�yamad�klar� ve onun etkisi alt�nda kald�klar� da ele al�nacakt�r. Deccaliyet'in �e�itli telkin ve propagandalarla ger�ek y�z�n� saklay�p, insanlar� Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.) aleyhinde y�nlendirmeye �al��mas� kitap boyunca �rnekleriyle aktar�lacakt�r.

T�m bu konular ele al�n�rken, unutulmamas� gereken �nemli bir ger�ek vard�r. Her ne kadar insanlar�n �o�unlu�u Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'yi tan�mayacak olsalar ve her ne kadar Deccaliyet samimi m�minler aleyhinde b�y�k propaganda faaliyetleri y�r�t�p onlara �e�itli tuzaklar kursa da, Allah'�n izniyle bunlar�n hi�biri Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin hak m�cadelesine engel olamayacakt�r. Kuran'da, " ...Allah, kafirlere m�minlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez." (Nisa Suresi, 141) ayetiyle Allah m�minlere kurulan tuzaklar�n ba�ar�ya ula�mayaca��n� bildirmi�tir. Allah'�n izniyle, salih m�minler Hz. �sa yeniden yery�z�ne geldi�inde ve Hz. Mehdi (a.s.) ortaya ��kt���nda bu m�barek insanlar�n destek�isi olacaklar ve say�lar� ne kadar az olsa da, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.), Deccal'in bat�la dayal� sistemini ortadan kald�rarak Kuran ahlak�n� t�m yery�z�ne yerle�ik k�lacaklard�r.

Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne geli�i, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ve Deccal'in ortaya ��k���, k�yametin en b�y�k alametlerindendir. Bir�ok �slam alimi eserlerinde bu konular� detayl� olarak ele alm��lard�r. Konuyla ilgili hadislerde bildirilen haberler, �slam alimleri taraf�ndan "tevat�r" (kuvvetli haber) derecesinde kabul edilmektedir. Bu hadisler ise "m�tevatir hadis" olarak adland�r�lmaktad�r. Tevat�r kelimesinin tan�m� B�y�k Lugat'ta ��yle yap�lmaktad�r:

Tevat�r: Kuvvetli haber, i�inde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber.1

M�tevatir hadis ise, yalan �zerine birle�meleri d���n�lemeyecek kadar kalabal�k olan bir cemaat taraf�ndan rivayet edilen hadislere denir. Hadis alimleri m�tevatir kabul edilen hadislerin ravilerinin (hadisi nakleden ki�iler) incelemeye dahi al�nmayaca��, m�tevatir hadise hi�bir sorgulama yap�lmayaca�� konusunda hemfikirdirler. �slam alimi Seyyid �erif C�rcani, m�tevatir hadis kavram�n� ��yle a��klamaktad�r:

Haber-i m�tevatir, ravileri �oklukta o dereceye ula�an bir haberdir ki, adete g�re, o kadar �ok rivayet�inin yalan �zerine birle�meleri imkans�z olur. Bu durumda rivayet edilen haber hakk�nda laf�z (s�z) ve mana tutuyorsa buna, "m�tevatir-i lafzi" denir. E�er hepsinin aras�nda m��terek manada ittifak olmakla beraber laf�zlar (s�zler) aras�nda ihtilaf bulunuyorsa buna, "m�tevatir-i manevi" denir.2

B�y�k hadis alimi �bn-i Mace ise, Hz. �sa'n�n yeniden d�nyaya geli�i, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ��k��� ve Deccal'in ��k���yla ilgili hadislerin m�tevatir oldu�unu ��yle a��klar

�evkani de Hz. �sa'n�n inece�ine dair hadislerin say�s�n�n 29'a ula�t���n� s�yleyerek, bunlar� bir bir nakletmi� ve sonunda: "Bizim nakletti�imiz hadisler g�r�ld��� gibi tevat�r haddine ula�t�. Bu beyan�m�zla �u sonuca var�l�yor ki, beklenen Hz. Mehdi (a.s.) hakk�ndaki hadisler, Deccal hakk�nda hadisler ve Hz. �sa'n�n inmesine dair hadisler m�tevatirdir." demi�tir.3

Hz. �sa'n�n tekrar gelece�ini ve Deccal'in ortaya ��kaca��n� nakleden alimlerin ba��nda mezhep imam�m�z �mam-� Azam Ebu Hanife gelmektedir. Ebu Hanife, F�kh-� Ekber adl� eserinin son b�l�m�nde �unlar� bildirmektedir

Deccal'in, Ye'c�c ve Me'c�c'�n ��kmas�, G�ne�'in bat�dan do�mas�, Hz. �sa'n�n g�kten inmesi ve di�er k�yamet alametleri, sahih haberlerde aktar�ld��� �zere, hakt�r, olacakt�r.4

�mam Suyuti de, El Havi Lil Fetava adl� kitab� ve El �'lam bi Hukmi �sa adl� risalesinde, konuyla ilgili t�m hadislere yer verdikten sonra, bu hadislerin m�tevatir olduklar�n� bildirmi�tir:

Hadis ilmine vak�f olanlara gizli kalmayaca�� �zere, bu hususta zikretti�imiz b�t�n hadisler m�tevatir derecesine ula�m��t�r. Dolay�s�yla Mehdi Muntazar (beklenen Hz. Mehdi (a.s.)) hakk�ndaki hadis-i �erifler m�tevatir oldu�u gibi, Deccal hakk�ndaki hadis-i �erifler de tevat�r derecesine ula�m�� olup, Hz. �sa'n�n ini�iyle ilgili hadis-i �erifler de m�tevatirdir.5

Konuyla ilgili hadisler g�venilir hadis kayna�� olan K�t�b-i Sitte'de ve �mam Malik'in Muvatta's�, �bn Huzeyme ile �bn Hibban'�n Sahih'leri, �bn Hanbel ve Tayalisi'nin M�sned'leri gibi en muteber hadis kaynaklar�nda geni� bir �ekilde yer almaktad�r. Hz. �sa'n�n yery�z�ne geli�iyle ilgili hadislerden baz�lar� ��yledir

Sizler on alameti g�rmedik�e hi�bir zaman k�yamet kopmaz... Biri de �sa'n�n inmesi...6

Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem o�lu �sa'n�n adalet sahibi olarak inmesi yak�nd�r...7

Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem o�lu �sa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir h�k�mdar olarak inecek...8

�mam�n�z kendinizden oldu�u halde, Meryem o�lu sizin i�inize indi�i zaman sizler nas�l olursunuz?9

14. asr�n b�y�k m�ceddidi (Her as�rda dini ger�ekleri, d�nemin ihtiya�lar�na g�re ��retmek �zere g�nderilen b�y�k alim ve Peygamberimiz (sav)'in varisi olan ki�i) olan Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ��k��� ile ilgili olarak Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerden baz�lar� ise �u �ekildedir:

D�nyan�n ancak bir g�nl�k �mr� kalm�� olsa, onun (Hz. Mehdi (a.s.)'nin) ba�a ge�mesi i�in Cenab-� Allah o g�n� behemehal (nas�l olursa olsun, mutlaka) uzat�r.10

K�yametin kopmas� i�in zamanda sadece bir g�nden ba�ka vakit kalmam�� da olsa, Allah benim Ehl-i Beytimden (soyumdan) bir zat� g�nderecek.11

Bir�ok de�erli �slam alimi de fikir birli�i ile Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�inin kesin oldu�u y�n�ndeki kanaatlerini bildirmi�lerdir:

�mam Rabbani: Aradan bin sene ge�tikten sonra, Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i de bunun i�indir. Onun m�barek kudum�n� (geli�ini), Hatem�'r R�sul (Peygamberlerin sonuncusu) Resulullah Efendimiz (sav) m�jdelemi�tir.12

Muhyiddin Arabi: Bilin ki, Hz. Mehdi (a.s.)mutlaka ��kacakt�r. Ancak yery�z� zul�m ve i�kence ile dolmad�k�a ��kmayacakt�r. ��te o da b�yle bir zamanda ��kacak, d�nyay� do�ruluk ve adalet ile dolduracakt�r. Hatta d�nyada tek bir g�n kalsa, Allah o g�n� uzatacak, ta ki o halife gelsin. Bu, mutlaka Allah'�n Resul�'n�n soyundan olacak Hz. Fat�ma evlad�ndan gelecektir.13

�mam �arani: �mmetim i�inde Hz. Mehdi (a.s.)bulunacakt�r. E�er k�sa s�re olursa yedi y�l, k�sa olmazsa dokuz y�l h�k�m s�recektir.14

Bedi�zzaman Said Nursi: Ta ahir zamanda, hayat�n geni� dairesinde as�l sahipleri, yani Hz. Mehdi (a.s.)ve �akirdleri (��rencileri), Cenab-� Hakk'�n izniyle gelir, o daireyi geni�letir ve o tohumlar s�mb�llenir.15

T�m bu bilgiler bir kez daha g�stermektedir ki b�y�k hadis alimleri, tefsir alimleri ve �slam d���n�rleri, hadislerde yer alan bilgiler do�rultusunda, Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne geli�i, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ahir zamanda ortaya ��k��� ve Deccal'in m�cadelesi konusunda hemfikirdirler.

Dipnotlar:

1 B�y�k Lugat-T�r-Dav, 3003
2 �antay, Kur'an-� Hakim ve Meal-i Kerim, I, 180; Bilmen, Kur'an-� Kerim'in T�rk�e Meal-i Alisi ve Tefsiri, II, 850; Sabuni, Safvet�'t Tefsir, I, s. 375
3 S�nen-i �bn-i Mace, 10/338
4 Ebu Hanife, Nu'man b. Sabit (150/767), F�kh-� Ekber, �eviren: H. Basri �antay, Ankara, 1982
5 El Havi, 2/277
6 M�slim, Kitab�-l Fiten: 39
7 Ebu Hureyre r.a. / Buhari, B�yu 102, Mezalim 31, Enbiya 49; M�slim, �man 242 (155); Ebu Davud, Melahim 14 (4324); Tirmizi, Fiten 54 (2234)
8 Ebu Hureyre r.a. / Buhari, B�yu 102, Mezalim 31, Enbiya 49; M�slim, �man 242 (155); Ebu Davud, Melahim 14 (4324); Tirmizi, Fiten 54 (2234)
9 Ebu Hureyre, r.a./ Buhari, Enbiya 50, 3265, 3/1272; M�slim, �man 71,155,1/136; Beyhaki, Esma ve S�fat 3265, 2/166
10 S�nen-i Tirmizi, 4/92
11 S�nen-i Ebu Davud, 5/92
12 �mam Rabbani, Mektubat, cilt 1, Mektup 209, s. 440
13 Muhyiddin Arabi, Futuhat-el mekkuye, bab 366, cilt 3, s. 327-328
14 �mam �a'rani, �l�m - K�yamet - Ahiret ve Ahir zaman alametleri, Bedir Yay�nevi, s. 432-448
15 Bedi�zzaman Said Nursi, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 138, Kastamonu Lahikas�, s. 72

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."