www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

AH�R ZAMAN �AHISLARI
(Hz.�sa, Hz.Mehdi (a.s.), Deccal)

HZ. �SA �K�NC� KEZ YERY�Z�NE GELD���NDE NEDEN TANINMAYACAKTIR?

Hz. �sa yery�z�ne ilk geli�inde -b�t�n peygamberler gibi- insanlara bir ve tek olan Allah'a ibadet etmelerini, inkardan, �irkten ve her t�rl� k�t�l�kten uzak durmalar�n� ���tlemi�tir. Hz. �sa'n�n �a�r�s�na uymayanlar, bu k�ymetli insana engel olmak istemi�, bu ama�la da onun ve �evresindeki m�minlerin �zerinde bask� kurmu�lard�r. Bu �abalar� sonu�suz kald���nda ise Hz. �sa'y� �ld�rmeye karar vermi�lerdir. Ancak bu giri�imleri de bo�a ��km��t�r. Kuran ayetlerinde a��k�a bildirildi�i �zere, bu kimseler Hz. �sa'y� �ld�rememi�lerdir; onlara onun bir benzeri g�sterilmi�tir. Rabbimiz'in bir mucizesi olarak, Hz. �sa'y� ihbar eden ki�i, Hz. �sa'n�n yerine �ld�r�lm��t�r. Allah Hz. �sa'y�, bilinen biyolojik anlamda can�n� almadan Kendi Kat�na y�kseltmi�tir. Bir ayette bu konu �u �ekilde bildirilmektedir:

Ve: "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" demeleri nedeniyle de (onlara ceza verdik.) Oysa onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar. Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi. Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi�bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler. (Nisa Suresi, 157)

Hz. �sa'n�n �lmedi�ini ve Rabbimiz'in Kat�na y�kseltildi�ini haber veren ayetlerden bir di�eri ise �u �ekildedir:

... seni (Hz. �sa) Kendime y�kseltece�im, seni inkar edenlerden temizleyece�im ve sana (Hz. �sa'ya) uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im. Sonra d�n���n�z yaln�zca Banad�r, hakk�nda anla�mazl��a d��t���n�z �eyde aran�zda Ben h�kmedece�im. (Al-i �mran Suresi, 55)

Hz. �sa'n�n ahir zamanda ikinci kez yery�z�ne geli�i, Kuran ayetlerinde ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde bize bildirilen kutlu bir m�jdedir. Ancak �unu da belirtmek gerekir ki, Hz. �sa geldi�inde �ok az say�da insan kendisini tan�yacak ve ona tabi olacakt�r. �nsanlar�n b�y�k �o�unlu�u ise birtak�m telkinlerin ve yalanlar�n etkisi, toplumlar�n i�inde bulunduklar� ko�ullar, bilgisizlik veya yanl�� bilgilendirme gibi baz� nedenlerle Hz. �sa'dan uzak duracaklard�r.

Sitenin bu b�l�m�nde insanlar�n neden Hz. �sa'y� tan�yamad�klar� ya da tan�d�klar� halde tan�mazl�ktan geldikleri ve bu m�barek peygamberin yapt��� �erefli m�cadeleyi g�z ard� ettikleri a��klanacakt�r. Ancak bundan �nce �u ger�e�i hat�rlatmak gerekir ki, birtak�m insanlar�n Hz. �sa'y� tan�mamalar� ve ona destek olmamalar�, Hz. �sa'n�n b�y�k fikri m�cadelesinin Allah'�n yard�m� ve izniyle mutlaka ba�ar�ya ula�mas�n� engelleyemeyecektir. M�sl�manlar, Rabbimiz'in yakla��k iki bin y�l sonra bir peygamberini yeniden yery�z�ne g�nderecek olmas�n�n heyecan�n�, �evkini ve ne�esini ya�amakta asla gev�ekli�e kap�lmamal�d�rlar. Allah'�n takdir etti�i vakit gelip de bu kutlu el�i yeniden d�nyaya d�nd���nde, kendisinin yard�mc�s� ve destek�isi olmak �erefine eri�mek i�in dua etmek ve bu d�neme en g�zel �ekilde haz�rlanmak ahir zamanda ya�ayan inananlar�n en �nemli sorumluluklar�ndan biridir.

Sahte Mesihlerin Ortaya ��kmas�,
Hz. �sa'n�n Tan�nmas�n� Engelleyecektir

Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i, hem �ok b�y�k bir mucize hem de �ok sevin�li bir m�jdedir. El�iler ve peygamberler g�nderilmesi, "Andolsun ki Allah, m�minlere, i�lerinde kendilerinden onlara bir peygamber g�ndermekle l�tufta bulunmu�tur..." (Al-i �mran Suresi, 164) ayetinde de buyruldu�u gibi, Rabbimiz'in insanlara bir l�tfu ve nimetidir. Dolay�s�yla, iman edenler Hz. �sa'n�n yeniden yery�z�ne geli�ini �evkle ve heyecanla beklemektedirler. Ancak hadislerde bildirildi�ine g�re, Hz. �sa'n�n geli�inden �nce sahte mesihler ortaya ��kacakt�r. Bu gibi ki�ilerin ortaya ��kmas� insanlar�n Hz. �sa yeniden yery�z�ne geldi�inde bu durumu ��phe ve teredd�t ile kar��lamalar�na neden olabilir. Oysa bu son derece yersiz bir ��phedir. ��nk�;;

Birincisi; sahte mesihlerin ��k��� Hz. �sa'n�n geli� alametlerindendir. Pek �ok hadiste buna i�aret edilmi�tir. Bir hadis-i �erifte ��yle bildirilmektedir:

Her biri Allah'�n Resul� oldu�unu iddia eden otuza yak�n yalanc� g�nderilmedik�e k�yamet kopmayacakt�r.16

Bu durumda, sahte mesihlerin ortaya ��k��� insanlar�n ��phe veya endi�eye kap�lmalar�n� gerektiren bir durum de�il, tam tersine Hz. �sa'n�n geli�inin yak�nla�t���na i�aret etti�i i�in heyecan ve �evk duymalar� gereken �nemli bir i�arettir.

�kincisi; samimi olarak iman edenlerin sahte mesihlere aldanmalar� hi�bir �ekilde m�mk�n de�ildir. ��nk�, Allah'�n izniyle, Hz. �sa geldi�inde �st�n ahlak�, peygamberlere has heybeti, nuru, derin iman� ve hikmetli tav�rlar�yla salih m�minler taraf�ndan hemen tan�nacakt�r. Samimi m�minlerin Hz. �sa'y� tan�yabilmeleri i�in hi�bir ispata gerek olmayacakt�r. Sahte mesihlerin kendilerini ispata �al��malar� ise onlar�n sahteliklerinin en a��k delilidir.

Hz. �sa'n�n delillerinden biri, yapt��� hay�rl� faaliyetler olacakt�r. Allah'�n izniyle dinsiz ak�mlar�, inkar�n ve ahlaks�zl���n insanlar aras�nda yay�lmas� i�in �aba sarf edenlerin sahip olduklar� ideolojileri fikri a��dan �ok b�y�k bir bozguna u�ratacakt�r.

Unutulmamal�d�r ki, sahte mesihlerin bir k�sm� ��km��t�r, bir k�sm� da ilerleyen y�llarda ��kacakt�r. (En do�rusunu Allah bilir). Ancak Peygamberimiz (sav) yalanc�lar�n ard�ndan Hz. �sa'n�n geri d�n���n� de m�jdelemi�tir.

Yery�z�ne Bir �nsan Olarak De�il, "�ahs-� Manevi" Olarak Gelece�inin
�ne S�r�lmesi, Hz. �sa'n�n Tan�nmas�n� Engelleyecektir

Bedi�zzaman Said Nursi eserlerinde Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez gelece�i konusuna geni� yer vermi�tir. Ancak SaidNursi'nin bu konuyu anlat�rken kulland��� "�ahs-� manevi" kavram� g�n�m�zde ger�ek anlam�ndan farkl� bir �ekilde anla��labilmektedir. Bedi�zzaman'�n kulland��� �ahs-� manevi ifadesi, Hz. �sa'n�n yery�z�ne bir "zat" olarak de�il, bir "�ahs-� manevi" olarak gelece�i �eklinde yorumlanabilmektedir. Bu inan��, insanlar�n Hz. �sa'y� tan�malar�n�, bu kutlu insan� kar��lamak i�in haz�rl�k i�inde olmalar�n� engelleyen nedenlerden biri olabilir. Oysa Bedi�zzaman'�n Hz. �sa'n�n bir �ahs-� manevi olarak de�il, bir �ah�s olarak yery�z�ne ikinci kez gelece�i ve Hz. Mehdi (a.s.)ile birlikte t�m yery�z�ne bar�� ve huzuru hakim k�laca��na dair a��klamalar� son derece a��kt�r.

Her peygamberin ve el�inin �evresinde onun maneviyat�n�n tecellisi olan bir �ahs-� manevi olu�ur. O el�iye tabi olan, onu �rnek alan, onun tebli�ini izleyenlerin olu�turdu�u bir kitle ve hareket de, onun �ahs-� manevisini olu�turur. Ancak �u �ok a��kt�r ki, bir �ah�s olmadan onun �ahs-� manevisinden de s�z edebilmek m�mk�n de�ildir. Her m�min toplulu�unun bir �nderi oldu�u Allah'�n Kuran'da bildirilen bir adetullah�d�r. Dolay�s�yla Bedi�zzaman Said Nursi de �ahs-� manevi terimini Kuran'�n adetullah�nda oldu�u �ekilde kullanm��t�r. Nitekim Bedi�zzaman Said Nursi kendi talebeleri ve eserleri i�in de �ahs-� manevi tabirini kullan�rken, bu �ahs-� manevinin ba��nda yine kendisi bulunmaktad�r. Risale-i Nur'un �ahs-� manevisine, eserleriyle onu takip eden talebeler de dahildir, ama nur hareketinin �nderi Bedi�zzaman da bu ifadeden ayr� tutulamaz.

Bunun yan� s�ra Allah Kuran ayetlerinde, tarih boyunca ya�am�� olan her toplulu�a mutlaka kendilerine hak dini anlatan, do�ruyu ve yanl��� g�steren el�iler g�nderildi�ini bildirmi�tir. Kuran'da, g�nderilen el�iler hakk�nda daha pek �ok detayl� bilgi verilmi�tir. Ya�ad�klar� olaylar, aileleri, e�leri, �ocuklar�, Allah'a olan samimi imanlar� ve dualar� ile ilgili ayetlerde �e�itli bilgiler yer almaktad�r. T�m bu bilgiler bize, "tarih boyunca hi�bir el�i, nebi veya resul�n bir �ahs-� manevi olarak g�nderilmedi�ini, t�m el�ilerin birer �ah�s olarak geldiklerini" g�stermektedir. Ayn� �ekilde Peygamberimiz (sav)'den sonra gelen ve �slam tarihinde yer alan hi�bir m�ceddid veya m��tehid de bir �ahs-� manevi olarak g�nderilmemi�tir. Kuran'�n adetullah�nda t�m el�ilerin, t�m m�ceddidlerin insanlar� uyar�p korkutacak, onlar� Allah'�n r�zas�, rahmeti ve cennetiyle m�jdeleyebilecek, onlara do�ruyu yanl��tan ay�racak bir hidayet rehberi olabilecek birer �ah�s olarak g�nderildikleri g�r�lmektedir.

Ku�kusuz ki y�zy�llard�r s�regelen Kuran'�n bu adetullah�, t�m �slam tarihinde oldu�u gibi ahir zamanda gelecek olan Hz. �sa i�in de s�z konusudur. Hz. �sa da yery�z�ne tekrar geldi�inde, yine ona yak�n ki�ilerden olu�an bir cemaati olacak, ba�lar�nda da Hz. �sa olacakt�r. �ah�s olmadan �ahs-� manevisi olmas� t�m di�er el�ilerde oldu�u gibi, Hz. �sa i�in de s�z konusu de�ildir. Nitekim a�a��da yer alan Bedi�zzaman'�n s�zlerinde, bu konunun hi�bir tart��maya yer b�rakmayacak a��kl�kta oldu�u kolayl�kla anla��lmaktad�r.

I. S�Z

... Hazret-i �sa Aleyhisselam, �sevilik �ahs-� manevisini temsil ederek, dinsizli�in �ahs-� manevisini temsil eden Deccal'� �ld�r�r (yok eder)...17

Bedi�zzaman bu s�z�nde �sevilik �ahs-� manevisinin ne oldu�unu a��klamaktad�r. Bir �ahs-� manevinin bir �ahs-� maneviyi temsil etmesi m�mk�n de�ildir. Dolay�s�yla buradan �u iki sorunun cevab� �ok a��k olarak anla��lmaktad�r:

�sevilik �ahs-� manevisini bir ki�i temsil ediyor. Bu kimdir?

Hz. �sa.

Hz. �sa kimi temsil ediyor?

�sevilik �ahs-� manevisini.

Bu sorular�n cevaplar� da yine Bedi�zzaman'�n Hz. �sa'dan ve �ahs-� manevisinden ayr� kavramlar olarak bahsetti�ini a��k�a ortaya koymaktad�r.

II. S�Z

... ancak harika ve mu'cizatl� (mucizeler sahibi) ve umumun makbul� (umumun kabul etti�i) bir zat olabilir ki: O zat, en ziyade alakadar ve ekser (bir�ok) insanlar�n peygamberi olan Hazret-i �sa Aleyhisselam'd�r...18

Bedi�zzaman'�n bu a��klamas�nda Hz. �sa i�in "bir zat" ifadesi kullan�lm��t�r; iki veya �� de�il. Sonra da "o zat" diye devam edilerek burada bahsedilenin bir �ahs-� manevi de�il, bir �ah�s olarak gelecek olan Hz. �sa oldu�u tekrar vurgulanm��t�r. T�m bunlar hep "tekil" ifadelerdir; ve t�m�nde de bir �ahs-� maneviden de�il, "tek bir �ah�stan" bahsedilmektedir.

Bedi�zzaman burada ayr�ca Deccal'in yapt�klar�n� ortadan kald�rabilecek "mucize sahibi bir ki�i"nin gereklili�inden bahsetmi�tir. Bu, mucize g�sterebilecek tek ki�inin de Hz. �sa oldu�unu s�ylemi�tir. Bir �ahs-� manevinin mucize g�stermesi m�mk�n olmayaca�� i�in burada da Hz. �sa'dan yine bir zat olarak bahsedildi�i �ok a��kt�r.

III. S�Z

Hatta "Hazret-i �sa Aleyhisselam gelir. Hazret-i Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur." diye rivayeti, bu ittifaka (birle�meye) ve hakikat-� Kur'aniyenin metbuiyetine (Kur'an hakikatlerine uyulmas�na, tabi olunmas�na) ve hakimiyetine i�aret eder.19

Bedi�zzaman'�n bu s�z�nde Hz. �sa'n�n Hz. Mehdi (a.s.) ile birlikte namaz k�laca�� belirtilmi�tir. Pek �ok sahih hadiste de yer alan bu ifade, Hz. �sa ile Hz. Mehdi (a.s.)'nin kar��l�kl� diyalog i�erisinde olacaklar�n� ve bizzat d�nyevi bedenleri ile m�minlerin ba��nda bulunacaklar�n� g�stermektedir.

Ayr�ca bu izah da yine Hz. Mehdi (a.s.)'nin ve Hz. �sa'n�n birer �ahs-� manevi de�il, birer ki�i olarak zuhur edeceklerini a��klayan bir ba�ka delildir. Hz. �sa, yery�z�ne �nceki geli�inde namaz ibadetini yerine getirdi�i gibi ikinci kez geli�inde de Allah'�n izniyle bu ibadetine devam edecektir. Kuran'da bu konu ��yle bildirilmektedir:

(�sa) Dedi ki: "��phesiz ben Allah'�n kuluyum. (Allah) Bana Kitab'� verdi ve beni peygamber k�ld�. Nerede olursam (olay�m,) beni kutlu k�ld� ve hayat s�rd���m m�ddet�e, bana namaz� ve zekat� vasiyet (emr) etti." (Meryem Suresi, 30-31)

Bedi�zzaman'�n eserlerinde kulland��� "�ahs-� manevi" kavram� konusundaki yanl�� anla��lmaya a��kl�k kazand�ran bu izahlara daha pek �ok �rnek vermek m�mk�nd�r. Ancak bunlardan sadece birka� tanesi bile, Hz. �sa'n�n ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin ahir zamanda beraberlerindeki m�min topluluklar�n�n �ahs-� manevisi ile birlikte, onlara �nderlik ederek zuhur edeceklerinin anla��lmas� i�in yeterlidir. (Ayr�nt�l� bilgi i�in bkz �ahs� Manevi Yan�lg�s�, Adem Yakup)

Bedi�zzaman t�m bu s�zlerinde "Hz. �sa ve cemaatinin �ahs-� manevisi" olarak iki ayr� kavramdan bahsetmektedir. Bu "ikisinin biraraya gelmesinden �ahs-� manevi kavram�n�n olu�tu�unu", ancak bu m�barek ve kutlu peygamberin �ahs-� manevisiyle birlikte, bizzat beraberlerindeki m�minlere �nderlik edece�ini a��klamaktad�r. Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. �sa'n�n, kendisinden �nce gelip ge�mi� t�m el�iler ve peygamberler gibi cismani bir �ah�s olaca��n� s�zlerinde pek �ok defa a��k�a ifade etmi�tir.

Buraya kadar anlat�lanlardan anla��ld��� gibi, "�ahs-� manevi" kavram�n�, onun �nderi olan, ba��ndaki �ah�stan ayr�, m�stakil ve ba��ms�z de�erlendirmek b�y�k bir hata olur. Kuran'da bahsi ge�en t�m m�min topluluklar�n�n ba��nda bir el�i ya da �nder yer almaktad�r. Ahir zamanda da Kuran ahlak�n�n t�m yery�z�ne hakim olmas� gibi d�nya tarihinin �ok m�stesna bir d�neminde m�minlerin �ndersiz, kendi halinde bir topluluk olarak kalmalar� Kuran'da bildirilen adetullaha uygun de�ildir. (En do�rusunu Allah bilir). Hz. �sa ahir zamanda yery�z�ne tekrar gelecek, m�minlere �nderlik edecek ve Hz. Mehdi (a.s.)ile birlikte �slam'�n nurunun t�m insanlar� ayd�nlatmas�na vesile olacaklard�r.

�evresinde, Ge�mi�te Oldu�u Gibi �nkara E�ilimli �nsanlar Olmas�,
Hz. �sa'n�n Tan�nmas�n� Engelleyecektir

Hz. �sa yeniden d�nyaya geldi�inde, ge�mi�te oldu�u gibi, �evresinde yine inkara e�ilimli insanlar olabilir. Bu insanlar Hz. �sa'n�n tan�nmamas� i�in gizli ve a��k birtak�m faaliyetler y�r�tebilirler. Hz. �sa, d�nyaya ilk geli�inde inkar edenlere kar�� verdi�i b�y�k m�cadelenin yan� s�ra, Yahudi toplumu i�indeki s�zde din adamlar�na ve �evresindeki m�naf�klara kar�� da m�cadele vermi�tir. Kuran'da Hz. �sa'n�n �evresinde inkara e�ilimli insanlar oldu�una ��yle i�aret edilmi�tir:

Nitekim �sa, onlarda inkar� sezince, dedi ki: "Allah i�in bana yard�m edecekler kimdir?"... (Al-i �mran Suresi, 52)

Ayetten de anla��ld��� �zere, Hz. �sa, �evresindeki baz� insanlar�n inkar etmeye ve inkarc� ahlak�na benzer bir ahlak g�stermeye e�ilimli olduklar�n� hissetmi� ve "yard�mc�lar�n�n kimler" oldu�unu sormu�tur. Allah'a g�n�lden iman eden, Hz. �sa'ya itaat edip teslim olmu� salih m�minler de Hz. �sa'n�n yard�mc�s� olduklar�n� s�ylemi�lerdir:

... Havariler: "Allah'�n yard�mc�lar� biziz; biz Allah'a inand�k, bizim ger�ekten M�sl�manlar oldu�umuza �ahid ol" dediler. "Rabbimiz, biz indirdi�ine inand�k ve el�iye uyduk. B�ylece bizi �ahidlerle beraber yaz." (Al-i �mran Suresi, 52-53)

Bu durum, Hz. �sa'n�n insanlar� Allah'�n varl���na ve birli�ine iman etmeye ve ger�ek din ahlak�n� ya�amaya davet ederken ne kadar zorlu bir ortam i�inde bulundu�una i�aret etmektedir. Bu ayetlerden sonra gelen ayette ise, inanmayanlar�n Hz. �sa'ya bir tuzak kurmu� olduklar� haber verilmektedir:

Onlar (inanmayanlar) bir d�zen kurdular. Allah da (buna kar��l�k) bir d�zen kurdu. Allah, d�zen kurucular�n en hay�rl�s�d�r. (Al-i �mran Suresi, 54)

Ancak ayette de m�jde verildi�i gibi Hz. �sa'ya kurulan tuza�� Rabbimiz bozmu� ve inkarc�lar�n hedeflerine ula�malar�na izin vermemi�tir.

Hz. �sa ikinci kez yery�z�ne geldi�inde de, �evresindeki inkara e�ilimli ki�iler, insanlar�n onu tan�mamas� ve ona itaat etmemeleri i�in �e�itli tuzaklar kurabilirler. Ancak, Allah'�n izniyle, ge�mi�te inkarc�lar�n kurduklar� tuzaklar nas�l bo�a ��kt�ysa, Hz. �sa yeniden geldi�inde bu m�barek peygambere kar�� kurulan t�m tuzaklar da bo�a ��kacakt�r.

�nde Gelenlerin Toplum �zerindeki Bask�s�,
Hz. �sa'ya Uyulmas�n� Engelleyecektir

Kuran'da toplumun �nde gelenlerinin b�y�k k�sm�n�n, g�nderilen el�ilere ve onlar�n tebli� etti�i hak dine kar�� m�cadele i�inde olduklar� haber verilmi�tir. Bu durum Enam Suresi'nin 123. ayetinde �u �ekilde bildirilmi�tir:

B�ylece Biz, her �lkenin �nde gelenlerini -orada hileli- d�zenler kursunlar diye- oran�n su�lu-g�nahkarlar� k�ld�k. Oysa onlar, hileli-d�zeni ancak kendilerine kurarlar da bunun �uuruna varmazlar. (Enam Suresi, 123)

Rabbimiz'in bu ayeti tarih boyunca ya�am�� olan pek �ok toplumda tecelli etmi�tir. Hz. Musa kavmini do�ru yola davet etti�inde, d�nemin �nde gelenleri olan Firavun ve yak�n �evresi Hz. Musa'n�n tebli�ine engel olmak i�in b�y�k m�cadele vermi�tir. Hz. Musa'ya inan�lmas�n� engelleyebilmek i�in, ona inananlar�n erkek �ocuklar�n� katletmi�, ellerini ve ayaklar�n� �aprazlama kesmekle tehdit etmi�, iman edenlere �e�itli zul�mler yapm��t�r. Hz. �brahim insanlar� yaln�zca Allah'a iman etmeye �a��rd���nda ise, d�nemin �nde gelenleri onu ate�e atmaya kalk��m��lard�r. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in d�neminde de bu durum de�i�memi�, ya�ad��� toplumun �nde gelen s�n�f�n�n bask�lar� s�regelmi�tir. Ba�ta Ebu Leheb ve yak�n �evresi olmak �zere, Peygamberimiz (sav)'e kar�� olan Mekkeli m��rikler, sahabeleri, Hz. Muhammed (sav)'e itaat etmekten al�koymak i�in b�y�k zul�m ve eziyetler yapm��lard�r. T�m bu bask� ve eziyetler, peygamberler ilk geldiklerinde kendilerine �ok az say�da insan�n uymas�na, toplumun b�y�k k�sm�n�n ise hak dini tebli� eden bu k�ymetli insanlardan uzak durmas�na neden olmu�tur.

Hz. �sa da yery�z�ne ilk geli�inde, d�nemin �nde gelenlerinin neden oldu�u bask� ve zorluklarla kar��la�m��t�r. Nitekim Hz. �sa'ya say�ca �ok az olduklar� bilinen havariler d���nda kimsenin tabi olmam�� olmas� da bu durumun �nemli g�stergelerindendir. T�m bu bilgiler, Hz. �sa ikinci kez yery�z�ne geldi�inde de benzer bir ortamla kar��la�abilece�ine i�aret etmektedir. Kuran'da, tarih boyunca pek �ok toplumun �nde gelenlerinin din ahlak�na kar�� yo�un bir m�cadele verdikleri haber verilmi�tir. Allah Kuran'da �u �ekilde bildirmektedir:

Biz hangi �lkeye bir uyar�c� g�nderdikse, mutlaka oran�n 'refah i�inde ��maran �nde gelenleri': "Ger�ekten biz, sizin kendisiyle g�nderildi�iniz �eyi tan�m�yoruz" demi�lerdir. (Sebe Suresi, 34)

��te b�yle, senden �nce de (herhangi) bir memlekete bir el�i g�ndermi� olmayal�m, mutlaka onun 'refah i�inde ��mar�p azan �nde gelenleri' (��yle) demi�lerdir: "Ger�ekten biz, atalar�m�z� bir �mmet (din) �zerinde bulduk ve do�rusu biz, onlar�n izlerine (eserlerine) uymu� kimseleriz." (Zuhruf Suresi, 23)

B�ylece Biz, her �lkenin �nde gelenlerini -orada hileli- d�zenler kursunlar diye- oran�n su�lu-g�nahkarlar� k�ld�k. Oysa onlar, hileli-d�zeni ancak kendilerine kurarlar da bunun �uuruna varmazlar. (Enam Suresi, 123)

Rabbimiz'in bu ayetleriyle bildirdi�i kanunu, Hz. �sa yeniden d�nyaya geldi�inde bir kez daha tecelli edebilir. Toplumun �nde gelenleri, insanlar� Hz. �sa'ya inanmaktan al�koyabilmek i�in �e�itli bask�lar yapabilirler. Bu da insanlar�n Hz. �sa'ya uymaktan �ekinmelerine ve bu m�barek peygamberden uzak durmalar�na neden olabilir. Ancak �unu da hemen belirtmek gerekir ki, samimi olarak Allah'a iman edenleri hak peygambere tabi olmaktan, Allah'�n izniyle, hi�bir bask�, hi�bir zorluk al�koyamaz. Peygamberimiz (sav)'le birlikte ya�ama �erefine eri�mi� sahabelerin bu konudaki tavr� t�m M�sl�manlara �rnek olmal�d�r. Allah Kuran'da, baz� kimselerin Peygamberimiz (sav) ile birlikte m�cadele eden m�minleri, m�cadelelerinden al�koymak ve Hz. Muhammed (sav)'den uzakla�t�rabilmek i�in tedirgin etmeye �al��t�klar�n� haber vermi�tir. �nkarc�lar�n bu hilesi ve m�minlerin bu durum kar��s�ndaki cevab� ise Kuran'da �u �ekilde bildirilmi�tir:

Onlar, kendilerine insanlar: "Size kar�� insanlar topla(n)d�lar, art�k onlardan korkun" dedikleri halde imanlar� artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne g�zel vekildir" diyenlerdir. (Al-i �mran Suresi, 173)

Hz. �sa yeniden yery�z�ne geldi�inde de, insanlar� bu m�barek peygambere uymaktan al�koymaya �al��anlara kar��, samimi m�minlerin cevab� ayette haber verildi�i gibi olmal�d�r. Rabbimiz'in bu se�kin ve onurlu el�isi ikinci kez geldi�inde, salih m�minler ona g�n�lden teslim olup destek olacaklar, Allah'�n izniyle, hi�bir zorluk onlar� y�ld�rmayacakt�r.


Hristiyanl���n Dejenere Olmu� Olmas�,
Hz. �sa'n�n Tan�nmas�n� Engelleyecektir

Peygamberlerin tebli�ini inkar eden toplumlar�n �ne s�rd�kleri s�zde bahanelerden biri de, peygamberlerin onlar� geleneksel dinlerinden uzakla�t�rmaya �al��t��� iddias�d�r. Her toplum belirli adet ve g�reneklere, bir k�lt�r birikimine ve geleneksel inan�lara sahiptir. Bu inan�lar� aras�nda, peygamberlerin tebli� etti�i hak dinin gere�i olan g�zel ahlaka uygun olmayan �e�itli bat�l uygulamalar ve hurafeler de olabilir. Peygamberler ise g�nderildikleri toplumlar�, inan�lar�n�n i�ine kar��m�� bat�l uygulamalardan ve hurafelerden ar�nd�r�r, onlar� Allah Kat�nda hak olan din ahlak�n� ya�amaya �a��r�rlar. Ne var ki bat�l y�nlerini biliyor olmalar�na ra�men, geleneksel inan� ve uygulamalar�ndan ayr�lmak istemeyen baz� insanlar, peygamberlerin bu �a�r�s�na uymazlar. Onlar Kuran'da bildirildi�i gibi, "atalar�n�n dinlerine" yani birtak�m bat�l gelenek ve g�reneklerine ba�l� kalmakta �srar ederler. Kuran'da bu insanlar�n durumu �u �ekilde haber verilmi�tir:

Ne zaman onlara: "Allah'�n indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hay�r, biz, atalar�m�z� �zerinde buldu�umuz �eye (gelene�e) uyar�z" derler. (Peki) Ya atalar�n�n akl� bir �eye ermez ve do�ru yolu da bulamam�� idiyseler? (Bakara Suresi, 170)

Bu insanlar�n atalar�n�n dinine duyduklar� ba�l�l�k ise, temelde kurulu d�zenlerinin bozulmas�ndan endi�e etmelerinden kaynaklanmaktad�r. Menfaatlerini, makam ve mevkilerini, s�zde toplum i�erisindeki itibarlar�n� �zerine kurduklar� t�m sistemin alt �st olmas� bu insanlar i�in kabul edilebilir bir durum de�ildir. Bu nedenle de, peygamberlerin tebli� etti�i hak dini kendileri i�in b�y�k bir tehlike olarak g�r�r ve var g��leriyle peygamberlere kar�� m�cadele y�r�t�rler. Bu ahlaktaki insanlar�n, tarih boyunca g�nderilmi� t�m el�ilere ayn� �ekilde kar�� geldikleri Kuran'da ��yle haber verilmi�tir:

��te b�yle, senden �nce de (herhangi) bir memlekete bir el�i g�ndermi� olmayal�m, mutlaka onun 'refah i�inde ��mar�p azan �nde gelenleri' (��yle) demi�lerdir: "Ger�ekten biz, atalar�m�z� bir �mmet (din) �zerinde bulduk ve do�rusu biz, onlar�n izlerine (eserlerine) uymu� kimseleriz." (Zuhruf Suresi, 23)

Hz. �uayb'a, Hz. Nuh'a, Hz. Musa'ya, Hz. Lut'a, Hz. S�leyman'a, Hz. �brahim'e ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e bu �ekilde kar�� ��kan insanlarla benzer ahlaka sahip olanlar, Hz. �sa ikinci kez yery�z�ne geldi�inde ona da ayn� nedenle kar�� ��kacak olabilirler. Ve bu insanlar�n i�erisinde bulunduklar� topluma yapacaklar� sahte telkinler, b�y�k �o�unlu�un da Hz. �sa'y� tan�yamamas�na neden olacak olabilir.

Bunun yan� s�ra, Hz. �sa ikinci kez geldi�inde �slam ile h�kmedecektir. Bu durum, �zellikle pek �ok bat�l gelenek ve inanca sahip olan baz� Hristiyanlar taraf�ndan �a�k�nl�kla kar��lanabilir. Oysa, Hz. �sa onlar� do�ruya ve kurtulu�a davet edecektir. Ancak bu durumu kavrayamamalar� bu kimseleri b�y�k bir yan�lg�ya s�r�kleyecek olabilir. (En do�rusunu Allah bilir).

Baz� Hristiyanlar�n bu konuda ya�ayaca�� tedirginli�in ve �a�k�nl���n temelinde ise, Hristiyanl���n, Hz. �sa'n�n Allah Kat�na y�kseltilmesinin ard�ndan ba�ta Hz. �sa'n�n Allah'�n o�lu oldu�u (Allah'� tenzih ederiz) ve teslis (Allah'� tenzih ederiz) gibi sapk�n inan��lar olmak �zere b�y�k tahribata u�ramas� yer almaktad�r. Bu ki�iler Hristiyanl��� tahrif edilmi� haliyle muhafaza edebilmek i�in, Hz. �sa'n�n Allah'�n varl���n� ve birli�ini tebli� etmesine, kendisinin de Allah'�n bir kulu ve yaln�zca peygamberi oldu�unu haber vermesine ve onlar� �slam ahlak�na davet etmesine kar�� gelecek olabilirler. Atalar�ndan ��rendikleri bu bat�l dini s�rd�rmek isteyenler, Hz. �sa'n�n tan�nmas�n� ve hak dini tebli� etmesini engellemek i�in b�y�k u�ra�lar verecek olabilirler. Firavun ve yak�n �evresi de, Hz. Musa kendilerini do�ruya davet etti�inde, benzer bir �ekilde atalar�n�n sapk�n dininden vazge�mek istememi� ve hatta Hz. Musa ve Hz. Harun'u �irkin iftiralarla engellemeye �al��m��lard�r. Kavminin Hz. Musa'n�n tebli�i kar��s�ndaki bu tutumu Kuran'da ��yle bildirilmi�tir:

Onlar: "Siz ikiniz, bizi atalar�m�z� �zerinde buldu�umuz (yol)dan �evirmek ve yery�z�nde b�y�kl�k sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz, sizin ikinize inanacak de�iliz" dediler. (Yunus Suresi, 78)

Ayette bildirildi�i gibi, Hz. Musa'n�n kavmi hem atalar�n�n bat�l inan��lar�na kar�� ak�l ve mant�k d��� bir ba�l�l�k sergilemekte, hem de inananlara iftira atarak, onlar�n tebli�ini kendilerince etkisiz hale getirmeye �al��maktad�rlar. Hz. �sa Allah'�n izniyle yery�z�ne gelip, yeniden insanlar� Kuran ahlak�na �a��rd���nda da bu ahlaktaki insanlar, bu m�barek peygamberin ger�ekte Hz. �sa olmad��� yalan�n� ortaya atabilir; bu kutlu peygamberi bunun gibi �e�itli iftiralarla itham edebilirler. S�z konusu ki�ilerin bu y�ndeki propagandalar�, din ahlak�ndan uzak ya�ayan pek �ok insan�n bu yalanlar�n etkisi alt�nda kalarak Hz. �sa'y� tan�yamamalar�na neden olacak olabilir.

Hristiyanl���n tarihi dejenerasyonunun yan� s�ra, ahir zamanda Deccaliyet'in telkinleriyle, Hristiyan toplumlar�n dinlerinden iyice uzakla�malar� da s�z konusu olabilir. Bedi�zzaman Said Nursi de eserlerinde, Deccaliyet'in bu toplumlar� manevi de�erlerden uzakla�t�rmas�na dikkat �ekmi�tir:

... Aynen �yle de, B�y�k Deccal �eytan�n i�vas� (aldatma) ve h�km� ile �eriat-� �seviyenin (�sevilik dininin) ahkam�n� (h�k�mlerini) kald�r�p, Hristiyanlar�n hayat-� i�timaiyelerini (sosyal hayatlar�n�) idare eden rab�talar� (ba�lar�) bozarak, anar�istli�e ve Ye'c�c ve Me'c�c'e zemin haz�r eder.20

Bedi�zzaman'�n bu a��klamalar�na g�re, Deccaliyet, telkin ve y�nlendirmeleriyle, ger�ek �sevili�in h�k�mlerini ortadan kald�racak ve Hristiyanlar�n sosyal d�zenlerini sa�layan, onlar� birarada tutan manevi de�erleri bozacakt�r. Bedi�zzaman'�n da dikkat �ekti�i t�m bu ko�ullar, Hz. �sa ikinci kez yery�z�ne geldi�inde baz� kimselerin bu m�barek peygamberin ve onun �erefli m�cadelesinin fark�na varamamalar�na, baz� kimselerin de belirli ama�lar do�rultusunda kendisini tan�mazl�ktan gelmelerine neden olacak olabilir.

Hz. �sa'n�n Kuran'la H�kmedecek Olmas�
Tan�nmas�n� Engelleyecektir

Hristiyanlar da t�pk� M�sl�manlar gibi, Hz. �sa'n�n yeniden yery�z�ne geli�ini beklemektedirler. Ancak Hz. �sa ikinci kez yery�z�ne geldi�inde, Hristiyanlar aras�ndaki baz� sapk�n inan��lar� ve tahrif edilmi� bat�l uygulamalar� ortadan kald�racak, t�m insanlar� Kuran'da bildirilen ger�ek din ahlak�na davet edecektir.

T�m peygamberler g�nderildikleri toplumlara ayn� din ahlak�n� tebli� etmi�lerdir. B�t�n el�iler, i�inde ya�ad�klar� toplumlar� yaln�zca Allah'a iman etmeye, O'na kulluk etmeye, O'nu raz� edecek bir hayat ya�amaya davet etmi�ler; ahiret g�n�n�n azab�ndan korunmalar� i�in halklar�na yol g�stermi�lerdir. Allah'�n t�m peygamberlerine indirdi�i ve peygamberlerin de halklar�na tebli� ettikleri dinin ayn� oldu�u, bir ayette ��yle haber verilmektedir:

O: "Dini dosdo�ru ayakta tutun ve onda ayr�l��a d��meyin" diye dinden Nuh'a vasiyet etti�ini ve sana vahyetti�imizi, �brahim'e, Musa'ya ve �sa'ya vasiyet etti�imizi sizin i�in de te�ri etti ... (�ura Suresi, 13)

Dolay�s�yla Hz. �sa da, yeniden d�nyaya geldi�inde insanlar� Allah'�n t�m peygamberlerine indirmi� oldu�u hak dine davet edecektir. Bu hak din, �slamiyet'dir. Dinin Allah Kat�nda �slam oldu�u, "Hi� ��phesiz din, Allah Kat�nda �slam'd�r..." (Al-i �mran Suresi, 19) ayetiyle haber verilmi�tir. Hz. �sa da ikinci kez geli�inde insanlar aras�nda son hak kitap olan Kuran'la h�kmedecek ve Allah'�n izniyle t�m insanlar� �slam ahlak�nda birle�tirecektir.

Nitekim Said Nursi de, a��klamalar�nda Hz. �sa'n�n geli�iyle birlikte H�ristiyanl���n bat�l inan��lar�ndan s�yr�larak ger�ek �sevili�e d�nece�ini haber vermi�tir:

��te b�yle bir s�rada, o cereyan pek kuvvetli g�r�nd��� bir zamanda, Hazret-i �sa Aleyhisselam'�n �ahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki �sevilik dini zuhur edecek (ortaya ��kacak), yani rahmet-i �lahiyenin semas�ndan n�zul edecek; hal-i haz�r Hristiyanl�k dini o hakikata kar�� tasaffi edecek (temizlenecek), hurafattan ve tahrifattan (hurafelerden ve tahriflerden) s�yr�lacak, hakaik-i �slamiye (�slam ger�e�i) ile birle�ecek; manen Hristiyanl�k bir nevi �slamiyet'e ink�lab edecektir. Ve Kuran'a iktida ederek (uyarak), o �sevilik �ahs-� manevisi tabi (uyan) ve �slamiyet metbu (uyulan) makam�nda kalacak; din-i hak bu iltihak (kat�lma) neticesinde azim bir kuvvet bulacakt�r.21

Bedi�zzaman'�n s�zlerinde belirtti�i gibi, Hristiyanl�k dini, Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne geli�iyle birlikte, bat�l inan��lardan, hurafelerden ve tahrif olmu� �zelliklerinden ar�nacak ve temizlenecektir. �sevilik ger�ek din olan �slamiyet ile birle�ecek, manevi olarak Hristiyanl�k �slamiyet'e d�necektir.

Bu durum, sapk�n inan��lar�n� ve bat�l uygulamalar�n� devam ettirmek isteyen insanlar taraf�ndan teredd�tle kar��lanacak ve insanlar�n b�y�k bir �o�unlu�unun Hz. �sa'y� tan�yamamas�na neden olacak olabilir. Ancak vicdan sahibi, Allah'a samimi olarak iman eden, Allah'tan korkup sak�nan, ahiret g�n�nde hesap verece�ine inanan m�minler ise Hz. �sa'y� g�rd�klerinde hemen ona iman edecek ve g�n�lden tabi olacaklard�r.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) de, Hz. �sa yeniden yery�z�ne geldi�inde, M�sl�manlar�n bu de�erli insan�n yard�mc�lar� olma �erefine eri�eceklerini haber vermi�tir. Peygamberimiz (sav)'in hadis-i �erifinde ��yle buyrulmaktad�r:

... Beni hak peygamber olarak g�nderen Allah'a yemin ederim ki, elbette Meryem o�lu �sa (k�yamete yak�n indirildi�i zaman) benim �mmetimde, kendi (peygamberli�i d�nemindeki sahabeleri olan) havarilerine halef (onlar�n yerini tutacak kimseler) bulacakt�r.22

Hz. �sa'n�n yard�mc�lar� olmak, hi� ��phesiz samimi olarak iman edenler i�in hem �ok b�y�k bir m�jde hem de �nemli bir sorumluluktur. Hz. �sa'n�n destek�isi olmak gibi �erefli bir konuma eri�ebilmek t�m iman edenlerin g�n�lden talebidir.

Ge�mi�te de D�nemin S�zde Din Adamlar�
Hz. �sa'y� Tan�yamam��lard�r

Hz. �sa'n�n ya�ad��� d�nemde, Akdeniz t�m�yle Roma �mparatorlu�u'nun egemenli�i alt�ndayd�. Romal�lar Akdeniz �evresinde ya�ayan t�m toplumlar gibi, �ok tanr�l� bat�l bir dine inan�yorlard�. Yahudi toplumunun i�inde de dini farkl� �ekillerde yorumlayan bir�ok mezhep bulunmaktayd�. Allah'�n Hz. Musa'ya vahyetti�i hak dinden uzakla��lm��, bat�l gelenekler ve �arp�k inan�lar t�retilmi�ti. Hz. �sa yery�z�ne ilk geli�indeki bu d�nemde, hem putperest Helen k�lt�r�yle ve hem de Yahudiler i�indeki baz� m��rik gruplarla �ok b�y�k bir fikri m�cadele i�inde olmu�, onlara Allah'�n dinini hikmetli �rneklerle anlatm��t�r.

Ancak, Hz. �sa'n�n insanlar� davet etti�i hak yola kar�� ��kanlar�n ba��nda birtak�m s�zde din adamlar� yer alm��t�r. Bu kimseler, Allah'�n Hz. �sa arac�l���yla insanlara g�nderdi�i vahiyden rahats�zl�k duymu�lard�r. ��nk� Hz. �sa'n�n tebli�i, hem maddeci bir d�nya g�r���ne sahip olanlar�n, hem de samimiyetini kaybederek, �ekle ve hurafeye y�nelenlerin yanl�� yolda olduklar�n� g�stermekteydi.

Kurulu d�zenden menfaat sa�layan bu s�zde din adamlar�, kendilerini hak olana �a��rd���n� bildikleri halde Hz. �sa'n�n tebli�ine uymay� kabul etmemi�lerdir. S�z konusu ki�iler, Yahudi toplumu �zerinde b�y�k bir otoriteye sahiptiler. Din adam� gibi g�r�nerek herkesten b�y�k bir sayg� g�r�yorlard�. Olu�turduklar� bat�l sistem, onlara stat� ve hatta para kazand�ran bir kurum haline gelmi�ti. �lkeyi y�netmekte olan Roma Valisi ile de i� birli�i i�indelerdi. Bu sayede Roma'n�n kendilerine sa�lad��� ayr�cal�klardan yararlanmaktayd�lar. Bu �artlar g�z �n�nde bulunduruldu�unda, Hz. �sa'n�n tebli�inin neden bu s�zde din adamlar�n� rahats�z etti�i a��k�a ortaya ��kmaktad�r. ��nk� Hz. �sa da t�m peygamberler gibi, g�nderildi�i toplumun insanlar�na, bozuk olan, her t�rl� ahlaks�zl��� me�ru g�ren bu bat�l sistemin k�t�l�klerini anlatm��, onlar� bundan vazge�meye �a��rm��t�r. �nsanlara yapt�klar� t�m adaletsizlikleri, haks�zl�klar�, ahlaks�zl�klar� ve putperest dinlerini terk etmelerini sadece Allah i�in ya�amalar�n� tebli� etmi�tir. �nsanlara Allah'tan korkup sak�nmay�, Allah'� sevmeyi, Allah'a teslim olmay� ���tlemi�tir.

�ncil'de Hz. �sa'n�n, halk�n �n�nde bu sahte din adamlar�n�n sahtekarl�klar�n� �u �ekilde a��klad��� ifade edilir:

Uzun kaftanlar i�inde dola�maktan ho�lanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en se�kin yerlere, ��lenlerde ba� k��elere kurulmaya bay�lan din bilginlerinden sak�n�n. Dul kad�nlar�n mal�n� m�lk�n� s�m�ren, g�steri� i�in uzun uzun dua eden bu ki�ilerin cezas� daha da a��r olacakt�r. (Luka, 20: 46-47)

Kuran'da ise Hz. �sa'n�n Tevrat'� do�rulamak, Yahudileri bat�l inan�� ve uygulamalar�ndan ar�nd�rmak i�in g�nderildi�i bir�ok �rnekle haber verilmi�tir. Al-i �mran Suresi'nde Hz. �sa'n�n tebli�i ��yle haber verilmi�tir:

Benden �nceki Tevrat'� do�rulamak ve size haram k�l�nan baz� �eyleri helal k�lmak �zere size Rabbiniz'den bir ayetle geldim. Art�k Allah'tan korkup bana itaat edin. Ger�ekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz'dir. �yleyse O'na ibadet edin. Dosdo�ru olan yol i�te budur. (Al-i �mran Suresi, 50-51)

D�nemin baz� Yahudi din adamlar�, kitaplar�nda yaz�l� olan Mesih'i bekliyor olmalar�na ve Hz. �sa'n�n �st�n ahlak�na, iman�na ve Rabbimiz'in ona l�tfetti�i mucizelere �ahit olmalar�na ra�men Hz. �sa'y� tan�mazl�ktan gelmi� ve ona kar�� b�y�k m�cadele y�r�tm��lerdir. ��te ge�mi�te menfaatleri sars�lan baz� s�zde din adamlar�n�n Hz. �sa'ya kar�� ��kmalar� gibi, Hz. �sa yeniden d�nyaya geldi�inde de benzer ahlaka sahip ki�ilerin Hz. �sa'ya kar�� ��kmalar� s�z konusu olabilir. S�zde din adam� g�r�n�m�nde olan bu ki�ilerin kendilerince Hz. �sa aleyhinde konu�malar� ve bu y�nde propaganda yapmalar� halk�n baz� kesimlerinin de yanl�� y�nlenmesine sebep olabilir. Oysa samimi olarak Allah'�n indirdi�i dine inanan ve yaln�zca Allah r�zas� i�in ya�ayan bir insan, Allah'�n izniyle, Hz. �sa'y� g�rd��� anda vicdan�yla hemen bu m�barek peygamberi tan�r ve ona tam bir teslimiyetle teslim olur. Samimi olarak iman edenlerin, makam mevki elde etmek, elde etmi� olduklar� konumlar� korumak gibi bir kayg� ve endi�eleri yoktur. Salih m�minlerin tek istekleri yaln�zca Allah'� raz� etmek ve O'nun ho�nut olaca�� bir ya�am s�rebilmektir. Hz. �sa geldi�inde de, yine yaln�zca Allah'�n r�zas�n� g�zetmelerinden dolay�, Allah'�n izniyle bu m�barek peygambere tabi olacak ve onu en g�zel �ekilde destekleyeceklerdir.

Yery�z�ne Be�er Olarak Gelmesi,
Baz� �nsanlar�n Hz. �sa'y� Tan�malar�n� Engelleyecektir

Hristiyanl���n tahrif edilmi� sapk�n inan��lar�ndan biri de, Hz. �sa'n�n s�zde ilahla�t�r�lmas� (Allah'� tenzih ederiz) ve Hz. �sa'n�n Allah'�n o�lu oldu�unun (Allah'� tenzih ederiz) iddia edilmesidir. Bu sapk�n inan��lar, baz� insanlar�n Hz. �sa ikinci kez yery�z�ne geldi�inde, bu m�barek peygamberi tan�malar�na engel olabilir. Kuran'da bu sapk�n inan� �u �ekilde bildirilmi�tir:

Andolsun, "��phesiz Allah, Meryem o�lu Mesih'tir" diyenler k�fre d��m��t�r... (Maide Suresi, 72)

Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda ta�k�nl�k etmeyin, Allah'a kar�� ger�ek olandan ba�kas�n� s�ylemeyin. Meryem o�lu Mesih �sa, ancak Allah'�n el�isi ve kelimesidir. Onu ('Ol' kelimesini) Meryem'e y�neltmi�tir ve O'ndan bir ruhtur. �yleyse Allah'a ve el�isine inan�n�z; "��t�r" demeyiniz... (Nisa Suresi, 171)

Hz. �sa da di�er t�m peygamberler gibi, Allah Kat�nda se�kin, onurlu ve de�erli olan m�barek bir be�erdir. Rabbimiz'in t�m insanlara �rnek olacak bir ahlak ve imanla yaratt��� bir kuludur. �nsanlara, �irk ko�madan, bir ve tek olan Allah'a iman etmelerini ���tlemi�tir. Hz. �sa ikinci kez yery�z�ne geldi�inde de, Hristiyanl��� bu tahrif edilmi� sapk�n inan��lardan ar�nd�racakt�r. �nsanlar�, Kuran'da bildirilen y�ce s�fatlar�yla Rabbimiz'e y�nelip d�nmeye, yaln�zca O'nun r�zas� i�in ya�amaya, ahiret g�n�nde hesap vereceklerini unutmamaya, her t�rl� bat�l inan� ve uygulamay� terk edip ger�ek din ahlak�n� ya�amaya davet edecektir. Hristiyanl�k inanc� i�erisinde baz� insanlar�n �ne s�rd�kleri iddialar�n b�y�k bir yalandan ibaret oldu�unu, kendisinin yaln�zca bir be�er ve Allah'�n peygamberi oldu�unu onlara Hz. �sa'n�n bizzat kendisi a��klayacakt�r. Kuran'da Hz. �sa'n�n insanlara �irk ko�madan iman etmelerini bildirdi�i �u �ekilde haber verilmi�tir:

... Oysa Mesih'in dedi�i (�udur:) "Ey �srailo�ullar�, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. ��nk� O, Kendisi'ne ortak ko�ana ��phesiz cenneti haram k�lm��t�r, onun bar�nma yeri ate�tir. Zulmedenlere yard�mc� yoktur." (Maide Suresi, 72)

Tarih boyunca inkarc�lar�n iman etmemek ve el�ilerin �a�r�lar�na uymamak i�in �ne s�rd�kleri bat�l iddialardan biri; peygamberlerin kendileri gibi insanlar olduklar� ve bu nedenle onlara inanmayacaklar�n� s�ylemeleridir. Asl�nda bu ve benzeri bat�l mant�klar, bu kimselerin iman etmemek i�in �ne s�rd�kleri samimiyetsiz bahanelerdir. Allah Kuran'da bu ahlaktaki insanlar�n iman etmek i�in el�ilerden mucize istediklerini ancak, Rabbimiz'in bir l�tfu olarak mucizeler ger�ekle�ti�inde yine de iman etmediklerini bildirmi�tir:

Olanca yeminleriyle, e�er kendilerine bir ayet gelse, kesin olarak ona inanacaklar�na dair Allah'a yemin ettiler. De ki: "Ayetler, ancak Allah Kat�ndad�r." Onlara (mucizeler) gelse de ku�kusuz inanmayacaklar�n�n �uurunda de�il misiniz? (Enam Suresi, 109)

Nitekim inkar edenlerin, ge�mi� toplumlara g�nderilmi� el�ilere verdikleri cevaplar da, bu kimselerin sapk�n mant�k �rg�lerini bir kez daha g�zler �n�ne sermektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) de toplumunu din ahlak�n� ya�amaya �a��rd���nda onlardan benzer cevaplar alm��t�r. Bu kimselerin g�sterdikleri sapk�n tav�r Kuran'da ��yle haber verilmektedir:

Dediler ki: "Bu el�iye ne oluyor ki, yemek yemekte ve pazarlarda dola�maktad�r? Ona, kendisiyle birlikte uyar�c� olacak bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Ya da kendisine bir hazinenin b�rak�lmas� veya (�r�nlerinden) yemekte oldu�u bir bah�esi olmas� (gerekmez miydi)?" Zulmedenler dedi ki: "Siz olsa olsa, ancak b�y�lenmi� bir adama uyuyorsunuz." Bir bak; senin i�in nas�l �rnekler verdiler de b�ylece sapt�lar. Art�k onlar hi�bir yol bulamazlar. (Furkan Suresi, 7-9)

Ayetlerde de buyruldu�u gibi, �ne s�rd�kleri �rnekler, bu ki�ilerin do�ru yoldan sapmalar�na neden olmaktad�r. Benzer ahlaka ve mant�k �rg�s�ne sahip olan ki�iler, Hz. �sa ikinci kez yery�z�ne geldi�inde de ayn� bahanelerle peygambere uymaktan ve ona destek olmaktan ka��nacak olabilirler. Bu ki�ilerin, s�z konusu �arp�k mant�klar� �ne s�rerek yapacaklar� propagandalar, Hz. �sa'n�n pek �ok insan taraf�ndan da tan�nmas�na engel olacak olabilir. Hristiyanl���n sapk�n inan��lar�n� muhafaza etmek isteyen �evrelerin de deste�iyle bu ki�iler, Hz. �sa geldi�inde insanlar� ona uymaktan al�koyabilmek i�in faaliyet y�r�tecek olabilirler. �e�itli yalanlarla ve bat�l telkinlerle insanlar� Hz. �sa'dan uzakla�t�rmaya �al��abilirler. Kuran'da;

Dediler ki: "Bizden biri olan bir be�ere mi uyaca��z? Bu durumda ger�ekten biz bir sap�kl�k (delalet) ve ��lg�nl�k i�inde kalm�� oluruz." (Kamer Suresi, 24)

"E�er sizin benzeriniz olan bir be�ere boyun e�ecek olursan�z, andolsun, siz ger�ekten h�srana u�rayanlar olursunuz." (M�minun Suresi, 34)

ayetlerinde bildirilen ifadelere benzer yalanlarla insanlar� aldatmaya �al��abilirler. Ancak m�minler, "Meryem o�lu Mesih, yaln�zca bir el�idir. Ondan �nce de el�iler gelip ge�ti. Onun annesi dosdo�rudur, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak, onlara ayetleri nas�l a��kl�yoruz?..." (Maide Suresi, 75) ayetinde haber verildi�i gibi, Hz. �sa'n�n yaln�zca Allah'�n bir el�isi oldu�unu, ancak Allah Kat�nda �ok m�barek bir insan oldu�unu bilirler. Hz. �sa, Allah'�n takdir etti�i vakitte yeniden d�nyaya geldi�inde de bu bilin�le, Hz. �sa'ya g�n�lden bir sevgi ve sayg�yla ba�lan�r ve ona en g�zel �ekilde destek olurlar.

Hz. �sa'n�n �ld��� Yan�lg�s�n� �ne S�renlerin Propagandalar�,
Hz. �sa'n�n Tan�nmamas�na Neden Olacakt�r

Hz. �sa'n�n yeniden yery�z�ne gelece�i d�nemde baz� insanlar�n, Hz. �sa'n�n �ld��� ve ikinci kez gelmeyece�i yan�lg�lar�n� s�rekli g�ndemde tutmalar� da, Hz. �sa'n�n tan�nmas�n� engelleyecek nedenlerden biri olabilir. Oysa Kuran'da Hz. �sa'n�n �lmedi�i ve �ld�r�lmedi�i a��k�a bildirilmi�tir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde de Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne gelece�i pek �ok detay�yla m�jdelenmi�tir. Ayr�ca Kuran'da Hz. �sa'n�n yeniden d�nyaya gelece�ine i�aret eden bir�ok ayet bulunmaktad�r.

T�m bu ger�eklere ra�men baz� kimseler, konu hakk�nda yeterince bilgi sahibi olmad�klar�ndan ya da baz� �n yarg�lar� nedeniyle Hz. �sa'n�n �ld��� yan�lg�s�n� �ne s�rmekte ve yeniden d�nyaya gelmeyece�ini iddia etmektedirler. Bu yan�lg�ya kap�lm�� olanlar�n propagandalar�, insanlar�n b�y�k k�sm�n� etkisi alt�na al�p onlar�n da ayn� aldan��la hareket etmelerine neden olabilir. Bu ko�ullar alt�nda, Hz. �sa ikinci kez yery�z�ne geldi�inde pek �ok insan Hz. �sa'y� tan�yamayacak olabilir.

Dipnotlar
16 Tirmizi, Fiten: 43; Ebu Davud, Melahim: 16
17 Mektubat, s. 6
18 �ualar, s. 463
19 �ualar, s. 587
20 �ualar, s. 467
21 �ualar, s. 587
22 Hakim-i T�rm�zi, Nevadir�'l Usul, 2/92

 

 

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."