www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

AH�R ZAMAN �AHISLARI
(Hz.�sa, Hz.Mehdi (a.s.), Deccal)

HZ. �SA ve HZ. MEHD� (A.S) KONUSUNDAK�
�AHSI MANEV� YANILGISI

Hz. �sa'n�n �lmedi�i ancak Allah Kat�na al�nd��� Kuran ayetlerinde haber verilmekte ve �e�itli alametlerle yery�z�ne yeniden d�nece�i bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav) ise, Hz. �sa'n�n d�nyan�n son d�nemlerinde mucizevi bir bi�imde yery�z�ne d�nece�ini, Hristiyanlar� ve M�sl�manlar� ortak bir din ve ahlakta, �slam dini �zerinde birle�tirerek yery�z�ne bar��, adalet ve mutluluk getirece�ini hadislerinde �ok detayl� olarak haber vermi�tir. Kuran'da ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde yer alan bu a��klamalar ve i�aretler hi�bir ��pheye yer b�rakmayacak kadar a��k ve detayl�d�r.

Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k��� hakk�nda eserlerinde �ok detayl� bilgiler vermi�tir. Bu bilgiler aras�nda, Hz. Mehdi (a.s.)'nin hangi tarihlerde ve nas�l bir ortam i�erisinde ortaya ��kaca��, ne gibi faaliyetlerde bulunaca��, yard�mc�lar�, m�cadelesi, Hz. �sa ile birlikte �slam ahlak�n� t�m d�nyaya hakim k�lacaklar� konular�nda geni� a��klamalar yer almaktad�r.

Ne var ki Bedi�zzaman'�n bu konulardaki �ok a��k, kesin ve net a��klamalar�na ra�men, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.) konusu kimi zaman yanl�� yorumlara konu olabilmektedir. Baz� ki�ilerin bu konular a��ld���nda kulland�klar� kal�pla�m�� baz� cevap �ekilleri vard�r. �rne�in "Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.) ad�nda bir �ah�s gelecek mi?" diye bir soru soruldu�unda ��yle bir cevap verilir: "Hay�r, Hz. Mehdi (a.s.) gelmeyecek; �ahs-� manevisi gelecek" ya da "Hz. Mehdi (a.s.) zaten gelmi�tir. ��nk� Mehdilik bir �ahs-� manevidir; ��kacak Hz. Mehdi (a.s.) budur. �u anda da bu �ahs-� manevi mevcuttur." Ayn� �ekilde Hz. �sa i�in de "Hz. �sa yery�z�ne ikinci kez gelecek mi?" diye bir soru soruldu�unda "Hay�r, Hz. �sa gelmeyecek; Hz. �sa'n�n kendisi yery�z�ne inmeyecek, �ahs-� manevisi yery�z�nde olacak" denir. Ya da "Hz. �sa'n�n da Hz. Mehdi (a.s.)'nin de �ahs-� manevisi zaten gelmi�tir" gibi a��klamalar yap�l�r. Kimileri de "Bedi�zzaman da eserlerinde, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelece�i konusunda net a��klamalar yapmam��t�r." gibi s�zlerle, bu d���ncelerini Bedi�zzaman'�n s�zleriyle delillendirmeye �al���r.

Oysa bu bak�� a��s� son derece yanl�� ve hatal�d�r. T�m bu kal�pla�m�� cevaplar, hi�bir delile dayand�r�lmadan, belki a��z al��kanl���, belki halk aras�nda bilgisizce yerle�mi� yanl�� birer kanaat olarak dile getirilmektedir. ��nk� Bedi�zzaman, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)ile ilgili s�zlerinde bu konuyu �ok net ifadelerle a��klam��; ahir zamanda beklenen bu ki�ilerin bir �ahs-� manevi olmad���n�, birer �ah�s olarak ortaya ��kacaklar�n� a��k bir �ekilde belirtmi�tir.

Ayr�ca her peygamberin ve el�inin �evresinde onun maneviyat�n�n tecellisi olan bir �ahs-� manevi olu�ur. O el�iye tabi olan, onu �rnek alan, onun tebli�ini izleyenlerin olu�turdu�u bir kitle ve hareket de, onun �ahs-� manevisini olu�turur. Ancak �u �ok a��kt�r ki, bir �ah�s olmadan onun �ahs-� manevisinden de s�z edebilmek m�mk�n de�ildir. Her m�min toplulu�unun bir �nderi oldu�u Kuran'da bildirilen Allah'�n bir adetullah�d�r. Dolay�s�yla Bedi�zzaman Said Nursi de �ahs-� manevi terimini kullan�rken Kuran'�n adetullah�nda oldu�u �ekilde kullanm��t�r.

Nitekim Bedi�zzaman Said Nursi de kendi talebeleri ve eserleri i�in de �ahs-� manevi tabirini kullan�rken, bu �ahs-� manevinin ba��nda yine kendisi bulunmaktad�r. Risale-i Nur'un �ahs-� manevisine, eserler ile onu takip eden talebeler de dahildir, ama nur hareketinin �nderi Bedi�zzaman da bu ifadeden ayr� tutulamaz.

Hz. �sa da yery�z�ne tekrar geldi�inde, yine ona yak�n ki�ilerden olu�an bir cemaati olacak, ba�lar�nda da Hz. �sa olacakt�r. �ah�s olmadan �ahs-� manevisi olmas� t�m di�er el�ilerde oldu�u gibi, Hz. �sa i�in de s�z konusu de�ildir. Nitekim a�a��da yer alan Bedi�zzaman'�n s�zlerinde, bu konunun hi�bir tart��maya yer b�rakmayacak a��kl�kta oldu�u kolayl�kla anla��lmaktad�r.

HZ �SA YERY�Z�NE �K�NC� KEZ GELECEKT�R

Bedi�zzaman'�n Hz. �sa i�in kulland��� �ah�s ifadeleri, onun bir "�ahs-� manevi" olmad���n� a��k�a ortaya koymaktad�r.

... �lem-i semavatta (g�kler aleminde) cism-i be�er�siyle (insani cismiyle) bulunan �ahs-� �s� Aleyhissel�m, o din-i hak cereyan�n�n (Hak dinin) ba��na ge�ece�ini... (Mektubat, sf. 60)

... sema-i d�nyada (g�kler aleminde) cesediyle (insani bedeniyle) bulunan ve hayatta olan Hazret-i �s�, belki �lem-i �hiretin (ahiret aleminin) en uzak k��esine gitseydi ve hakikaten �lseydi, yine ��yle bir netice-i az�me (b�y�k bir son) i�in ona yeniden cesed giydirip (bedeniyle) d�nyaya g�ndermek o Hak�m'in hikmetinden uzak de�il... belki onun hikmeti �yle iktiza etti�i i�in va'detmi� ve va'detti�i i�in elbette g�nderecek. (Mektubat, sf. 60) (Mektubat, 15. Mektup, ss.56-57)

Bedi�zzaman bu s�z�nde g�k aleminde insani bedeni ile bulunan Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden gelece�ini ve hak dinin ba��na ge�ece�ini s�ylemi�tir. Bedi�zzaman'�n burada bir �ahs-� maneviden bahsetmedi�i, bir �ah�s ifadesi kulland��� net olarak anla��lmaktad�r. ��nk� "madde olarak varl��� olan bir ki�i"den bahsetti�i, "insan" anlam�na gelen "be�er" kelimesinden kolayl�kla anla��labilmektedir. E�er Hz. �sa'n�n yaln�zca bir �ahs-� manevi olarak yery�z�ne gelece�ini s�ylemek isteseydi, Bedi�zzaman Said Nursi ondan "insani bir beden giydirilmesi" ifadesiyle s�z etmezdi.

Evet o had�s-i �erifin ifadesiyle Hazret-i �sa'n�n semav� n�zul� (g�ky�z�nden ini�i) kat'� (kesin) olmakla beraber... (Kastamonu Lahikas�, sf. 80-82)

Bu a��klamas�nda ise Bedi�zzaman, "Hz. �sa'n�n g�ky�z�nden ini�inin kesin bir ger�ek oldu�unu" belirterek, Hz. �sa'n�n bir �ahs-� manevi olmad���n� kesin bir �slupla a��klamaktad�r.

��te bu s�rr-� az�me (b�y�k s�rra), Hazret-i Peygamber (A.S.M.) i�aret etmi�tir ki: Hazret-i �sa gelecek, �mmetimden olacak; ayn� �eriat�mla amel edecektir. (S�nuhat-tuluat-i��r�t, sf. 59)

Bedi�zzaman'�n Hz. �sa'n�n Peygamberimiz (sav)'in �eriat�yla amel edece�i a��klamas�ndan da yine Hz. �sa'n�n bir �ahs-� manevi olarak de�il, bir insan olarak d�nyaya gelece�ini ifade etti�i anla��lmaktad�r. ��nk� e�er kastedilen bir �ahs-� manevi olsayd�, bir �ahs-� manevinin "amelde bulunma" fiilini yerine getirebilmesi s�z konusu olamazd�.

... Hazret-i �sa Aleyhissel�m geldi�i vakit, herkes onun hakik� �s� oldu�unu bilmek l�z�m de�ildir. Onun mukarreb ve havass� (derin imanl� yak�n talebeleri), nur-u iman (iman�n �����) ile onu tan�r. Yoksa bedahet (birdenbire ve a��k�a) derecesinde herkes onu tan�mayacakt�r... (Mektubat, sf. 60)

Bedi�zzaman'�n bu s�z� Hz. �sa'dan bir �ahs-� manevi olarak de�il, bir �ah�s olarak bahsetti�ini birka� ayr� vurguyla ortaya koymaktad�r:

-... hakiki �sa

-... Hazret-i �s� Aleyhissel�m geldi�i vakit,

-... herkes ONUN hakik� �s� oldu�unu bilmek l�z�m de�ildir...

-... ONUN mukarreb ve havass�, nur-u iman ile ONU tan�r.

-... Yoksa bedahet derecesinde herkes ONU tan�mayacakt�r...

Bedi�zzaman Said Nursi'nin bu be� ifadesinden de, Hz. �sa'dan bir insan olarak bahsetti�i a��k�a anla��labilmektedir. �ncelikle "Hakiki �sa" ifadesiyle, burada bir ki�iden bahsedildi�i ve ba�ka �ah�slardan fark�n�n da "hakiki �sa" ifadesiyle netle�tirildi�i g�r�lmektedir.

Bunun ard�ndan kullan�lan ifadelere g�re ise; 1- Hz. �sa gelecektir. 2- Hz. �sa'n�n ger�ekten beklenen peygamber oldu�unu herkes bilip anlayamayacak, 3- ancak yak�n �evresi tan�yabilecek, 4- toplumun geneli onu tan�yamayacakt�r. Bu a��klamalar�n her ���nde de bir "tan�ma" durumu s�z konusudur ki bu da ancak bir �ah�s i�in m�mk�nd�r. Bir �ahs-� manevinin yak�n �evresi olamayaca�� a��kt�r; ya da yak�n �evresinin bir �ahs-� maneviyi tan�mas� elbette ki s�z konusu de�ildir. Dolay�s�yla t�m bu a��klamalar da yine Hz. �sa'n�n bir �ahs-� manevi olmad���n� g�stermektedir. T�m bunlar�n yan�nda Bedi�zzaman'�n kulland��� "ONUN" ve "ONU" kelimeleri de yine �ah�s bildiren ifadelerdir ve Hz. �sa'dan bir �ahs-� manevi olarak de�il bir insan olarak bahsedildi�ini a��k�a ortaya koymaktad�r.

... Hatta Hazret-i �sa Aleyhisselam'�n n�zul� (ini�i) dahi ve KEND�S� �sa Aleyhisselam oldu�u, nur-u iman�n (iman�n �����yla) dikkatiyle bilinir; herkes bilemez." (�ualar, sf. 487)

Yukar�da anlat�lan durum, Bedi�zzaman'�n bu s�z� i�in de ge�erlidir. Burada da Hz. �sa'n�n bir �ah�s olarak yery�z�ne gelece�i �ok kesin ifadelerle vurgulam��t�r:

-... Hazret-i �sa Aleyhisselam'�n n�zul� (ini�i)...

-... KEND�S� �sa Aleyhisselam oldu�u...

-... nur-u iman�n (iman�n �����yla) dikkatiyle bilinir;

-... herkes bilemez

�ncelikle Bedi�zzaman Hz. �sa'n�n ini�inden bahsetmektedir. Bu a��klamas� Hz. �sa'n�n bir �ahs-� manevi olmad���n�, bedeniyle yery�z�ne gelecek bir �ah�s oldu�unu g�stermektedir.

Bedi�zzaman Hz. �sa'n�n yery�z�ne ilk indi�i zaman, kendisinin de Hz. �sa oldu�unu �nceleri bilmeyece�ini, ancak daha sonra fark�na varaca��n� bildirmi�tir. "B�yle bir �uur ve bilincin bir �ahs-� manevi i�in s�z konusu olamayaca��" da �ok a��kt�r. Ancak bir insan, kendisinin kim oldu�unu anlayabilir, i�erisinde bulundu�u durumu fark edebilir. Ayr�ca burada kullan�lan "kendisi" kelimesi de yine �ah�s ifade eden bir s�zd�r.

Bedi�zzaman Said Nursi, �evresindeki insanlar�n Hz. �sa'n�n, ahir zamanda beklenen peygamber oldu�unu ancak imanlar�yla fark edebileceklerini s�ylemi�tir. Burada insanlar�n bir �ahs-� maneviyi de�il, "bekledikleri bir �ahs�" tan�malar�ndan bahsedildi�i a��kt�r.

... Hazret-i �sa Aleyhissel�m, �sev�lik �ahs-� manev�sini temsil ederek, dinsizli�in �ahs-� manev�sini temsil eden Deccal'� etkisiz hale getirir... (Mektubat, sf. 6)

Bedi�zzaman, bu s�z�nde �sevilik �ahs-� manevisinin ne oldu�unu a��klamaktad�r. Bu izahlar�ndan anla��ld��� gibi, �ahs-� manevilik �ahs-� maneviyi temsil etmemektedir. Buradan �u iki sorunun cevab� �ok a��k olarak anla��lmaktad�r:

-�sevilik �ahs-� manevisini bir ki�i temsil ediyor. Bu kimdir? Hz. �sa.

-Hz. �sa kimi temsil ediyor? �sevilik �ahs-� manevisini.

Bu sorular�n cevaplar� da Bedi�zzaman'�n Hz. �sa'dan ve �ahs-� manevisinden ayr� kavramlar olarak bahsetti�ini a��k�a ortaya koymaktad�r.

... ancak h�rika ve mu'cizatl� (mucizeler sahibi) ve umumun makbul� (umumun kabul etti�i) bir z�t olabilir ki: O z�t, en ziyade al�kadar ve ekser (bir�ok) insanlar�n peygamberi olan Hazret-i �sa Aleyhissel�m'd�r... (�ualar, sf. 463)

Bedi�zzaman'�n bu a��klamas�nda Hz. �sa i�in bir zat ifadesi kullan�l�yor; iki veya �� ifadeleri kullan�lm�yor. Sonra da o zat diye devam edilerek burada bahsedilenin bir �ahs-� manevi de�il, bir �ah�s olarak gelecek olan Hz. �sa oldu�u tekrar vurgulan�yor. G�r�ld��� gibi t�m bunlar hep "tekil" ifadelerdir; ve t�m�nde de "tek bir �ah�stan" bahsedilmektedir, �ahs-� maneviden de�il.

Bedi�zzaman burada ayr�ca Deccal'in yapt�klar�n� ortadan kald�rabilecek mucize sahibi bir ki�inin gereklili�inden bahsediyor. Mucize g�sterebilecek tek ki�inin de Hz. �sa oldu�unu s�yl�yor. Bir �ahs-� manevinin mucize g�stermesi m�mk�n olmayaca�� i�in burada da yine bir zat olarak Hz. �sa dan bahsedildi�i �ok a��kt�r.

... bir �sev� cemaat� nam� alt�nda ve "M�sl�man �sev�leri" �nvan�na l�y�k bir cem'iyet, o Deccal komitesini, Hazret-i �sa Aleyhissel�m'�n riyaseti (liderli�i) alt�nda etkisiz hale getirecek... (Mektubat, sf. 441)

Bedi�zzaman bu s�z�nde de Deccal'in sistemine kar�� Hz. �sa'n�n liderli�inde bir grup M�sl�man�n m�cadelede bulunaca��n� bildirmi�; Hz. �sa'dan ayr�, cemaatinden de ayr� olarak bahsetmi�tir.

... �sa Aleyhissel�m'� nur-u �man (iman�n �����) ile tan�yan ve t�bi' olan cemaat-� ruhaniye-i m�cahid�nin (ruhani m�cahidler cemaatinin) kemmiyeti (say�s�)... (�ualar, sf. 464)

Hz. �sa'n�n yine iman�n nuru ile tan�naca��ndan bahsetmi�tir. Bu da onun bir �ahs-� manevi de�il, Hz. �sa'n�n zat�n� kastetti�ini g�stermektedir.

Ayr�ca burada da yine yukar�daki s�z�nde oldu�u gibi, bir �ahsa yani Hz. �sa'n�n zat�na tabi olacak olan bir cemaatten ve Hz. �sa'dan ayr� ayr� bahsedilerek bu konuya a��kl�k getirilmektedir.

Hatt� "Hazret-i �sa Aleyhissel�m gelir. Hazret-i Mehdi (a.s.)'ye namazda iktida eder, t�bi' olur." diye rivayeti, bu ittifaka (birle�meye) ve hakikat-� Kur'aniyenin metbuiyetine (Kur'an hakikatlerine uyulmas�na, tabi olunmas�na) ve h�kimiyetine i�aret eder. (�ualar, sf. 587)

Bedi�zzaman'�n bu s�z�nde Hz. �sa'n�n Hz. Mehdi (a.s.) ile birlikte namaz k�laca�� anlat�l�yor. Pek �ok sahih hadiste de yer alan bu ifade, Hz. �sa ile Hz. Mehdi (a.s.)'nin kar��l�kl� diyalog i�erisinde olacaklar�n� ve bizzat d�nyevi bedenleri ile m�minlerin ba��nda bulunacaklar�n� g�stermektedir. Bu izah da yine Hz. �sa'n�n ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin birer �ahs-� manevi de�il, birer ki�i olarak zuhur edeceklerini a��klayan bir ba�ka delildir. Hz. �sa, yery�z�ne �nceki geli�inde de namaz ibadetini yerine getirdi�i gibi ikinci kez geli�inde de Allah'�n izniyle bu ibadetine devam edecektir. Kuran'da bu konu ��yle bildirilir:

"(�sa) Dedi ki: "��phesiz ben Allah'�n kuluyum. (Allah) Bana Kitab'� verdi ve beni peygamber k�ld�. Nerede olursam (olay�m,) beni kutlu k�ld� ve hayat s�rd���m m�ddet�e, bana namaz� ve zekat� vasiyet (emr) etti." (Meryem Suresi, 30-31)


AH�R ZAMANDA GELECEK OLAN HZ. MEHD� (A.S) B�R �AHSI MANEV� DE��LD�R

Peygamberimiz (sav) taraf�ndan ahir zamanda g�nderilece�i m�jdelenmi� olan, yery�z�ndeki fitneleri ortadan kald�racak, t�m d�nyaya bar��, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek �ok m�barek ve de�erli bir �ah�s olan Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ��k��� y�zy�llard�r �slam �mmeti taraf�ndan beklenen m�jdeli bir olayd�r. Nitekim rivayetlerde Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k�� alameti olarak bildirilen olaylar�n pek �o�unun ard� ard�na ger�ekle�mesi, bu zuhurun yak�n oldu�unun a��k bir g�stergesidir. Peygamber Efendimiz (sav)'in �ok say�daki hadisinde; ismiyle, vas�flar�yla ve yapaca�� i�lerle ayr�nt�l� olarak tarif edilen Hz. Mehdi (a.s.)'nin, gelece�ine dair Kuran ayetlerinde de i�ari anlamlarda �e�itli m�jdeler vard�r. T�m bu bilgiler dikkatlice incelendi�inde Mehdiyet konusunun tart��maya yer b�rakmayacak derecede kesinlik g�sterdi�i ak�l ve vicdan sahibi her insan taraf�ndan kolayl�kla anla��lmaktad�r.

Bedi�zzaman Said Nursi'nin a��klamalar� da, Kuran'da yer alan i�aretler ve Peygamberimiz (sav)'in hadisleriyle ayn� do�rultudad�r. Ancak Bedi�zzaman'�n eserlerinde kulland��� "�ahs-� manevi" kavram� konusundaki yanl�� anla��lma Hz. Mehdi (a.s.) i�in de s�z konusudur. Rivayetlerden ve �slam alimlerinin izahlar�ndan Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ahs-� manevi olmayaca��, fiziksel �zelliklerine, karakter ve ahlak�na, nesebine kadar detayl� olarak tarif edilmi� m�barek bir �ah�s olaca��, a��k ve net bir bi�imde anla��lmaktad�r. Ancak elbette ki Hz. Mehdi (a.s.)'nin de kendisinden �nceki t�m el�iler gibi bir �ahs-� manevisi olacakt�r. Hatta rivayetlerde bu �ahs-� manevinin b�t�n yery�z�n� kaplayaca�� bildirilmi�tir. Fakat Hz. Mehdi (a.s.)'nin kendisi de bizzat i�in ba��nda olacakt�r. Dolay�s�yla Hz. Mehdi (a.s.)'nin �ahs-� manevisi de ona tabi olanlarla birlikte ba�lar�nda imam olarak kendisidir. Nitekim Bedi�zzaman'�n yaz�lar�nda da bu konuyu net olarak a��klayan bir�ok izah bulunmaktad�r. Bedi�zzaman'�n a�a��da yer alan s�zlerinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ahs-� manevi de�il, bir zat� temsil etti�ine dair a��klamalar�, hi�bir ihtilafa yer vermeyecek kadar a��k ve nettir.

Bedi�zzaman'�n Hz. Mehdi (a.s.) i�in kulland��� "o zat" ya da "o �ah�s" gibi ifadeler, "�ahs-� manevi" kavram� konusundaki yanl�� anla��lmalara a��kl�k getirmektedir.

... Belki nur-u iman�n (iman�n �����n�n) dikkatiyle, O E�HAS-I AH�R ZAMAN (ahir zaman �ah�slar�) tan�nabilir. (S�zler, sf. 343-344)

Hem de o e�has�n (o �ah�slar�n) �ahs-� manev�sine veya temsil ettikleri cemaate ait �s�r-� az�meyi (fevkalade eserleri, izleri) o e�has�n (�ah�slar�n) z�tlar�nda tasavvur ederek �yle tefsir etmi�ler ki, o e�has-� h�rika (harika �ah�slar yani Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)) ��kt�klar� vakit b�t�n halk onlar� tan�yacak gibi bir �ekil vermi�ler. (S�zler, sf. 343-344)

-Burada ge�en "ahir zaman �AHISLARI" ifadesi, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin birer �ahs-� manevi olmad�klar�n� a��k�a ortaya koymaktad�r.

-Bedi�zzaman'�n, ahir zamanda gelecek olan bu �ah�slar�n "iman�n nuruyla tan�nabileceklerini" belirtmesi, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin birer �ah�s olarak geleceklerini a��klad���n� g�stermektedir. �nceki sat�rlarda Hz. �sa i�in de belirtildi�i gibi, tan�ma fiili ancak insanlar i�in ge�erli olabilecek bir durumu ifade etmektedir. Bir �ahs-� manevinin kendisi olup olmad���n�n tan�nabilmesi elbette ki s�z konusu de�ildir.

Ona kar�� �l-i Beyt-i Nebev�nin silsile-i nuran�sine (Peygamberimiz (sav)'in nurani soyuna) ba�lanan, ehl-i velayet (velilerin) ve ehl-i kemalin (kamil iman sahiplerinin) ba��na ge�ecek �l-i Beytten Muhammed Mehdi isminde bir z�t-� nuran� (nurlu bir �ah�s), o S�fyan'�n �ahs-� manev�si olan cereyan-� m�naf�kaneyi (m�naf�kl�k ak�m�n�) etkisiz hale getirip da��tacakt�r... (Mektubat, sf. 56-57)

... Halbuki AH�R ZAMANIN O B�Y�K �AHSI, �L-� BEYT'TEN (Peygamberimiz (sav)'in ev halk�ndan yani soyundan) OLACAKTIR... (Emirda� Lahikas�, 247-250; (�ualar, sf.442))

- Bedi�zzaman bu s�z�nde de yine "ahir zaman�n o b�y�k �ahs�" diyerek Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ahs-� manevi de�il bir �ah�s oldu�unu a��k�a belirtmektedir.

... O z�t, o taifenin uzun tedkikat� (o toplulu�un uzun ara�t�rmalar�, incelemeleri) ile yazd�klar� eseri kendine haz�r bir program yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapm�� olacak. Bu vazifenin istinad etti�i (dayand���) kuvvet ve manev� ordusu, yaln�z ihlas ve sadakat ve tesan�d (dayan��ma) s�fatlar�na tam sahib olan bir k�s�m �akirdlerdir (��rencilerdir). Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve k�ymetli say�l�rlar. (Emirda� L�hikas�-1, sf. 266-267)

Bedi�zzaman bu s�z�nde "o zat" diyerek hitap etti�i Hz. Mehdi (a.s.)'den ayr�, cemaatinden ayr� olarak s�z etmi�tir.

... Said itiraznamesinde demi� ki: "Ben seyyid de�ilim. HZ. MEHD� (A.S.) SEYY�D (peygamber soyundan olan kimse) OLACAK." diye onlar� reddetmi�. (�ualar, sf. 368)

... Ben de onlara demi�tim: "Ben, kendimi seyyid (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki �hir zaman�n o b�y�k �ahs�, �l-i Beyt'ten (Peygamberimiz (sav)'in ailesinden) olacakt�r. (Emirda� L�hikas�-1, sf. 267)

Bedi�zzaman yukar�daki �� s�z�nde de, Hz. Mehdi (a.s.)'nin "seyyid" yani "peygamber soyundan gelecek bir �ah�s" olaca��n� belirtmi�tir. Bu ifadeden, Hz. Mehdi (a.s.)'den bir �ahs-� manevi olarak bahsedilmedi�i a��k�a anla��lmaktad�r. Bir �ahs-� manevinin bir ba�ka insan�n soyundan gelebilmesi m�mk�n de�ildir. Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelebilmesi i�in Hz. Mehdi (a.s.)'nin ancak bir insan olmas� gerekmektedir ki Bedi�zzaman da s�zleriyle bu ger�e�i a��k�a vurgulamaktad�r.

O ileride gelecek acib bir �ahs�n (�a��lan ve hayret uyand�ran �ahs�n) bir hizmetkar� ve ona yer haz�r edecek bir d�mdar� (�nceden gelen takip�isi) ve o b�y�k kumandan�n pi�dar bir neferi (�nc� bir askeri) oldu�umu zannediyorum. (Barla Lahikas�, sf. 162)

Bedi�zzaman'�n bu izahlar�, Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ahs-� manevi de�il, bir ki�i oldu�unun bir delilini olu�turmaktad�r. Bedi�zzaman buradaki "acib bir �ah�s" ifadesiyle Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ah�s oldu�unu a��k�a belirtmektedir. Ayr�ca Bedi�zzaman, Hz. Mehdi (a.s.)'nin "kumandanl�k vasf�na" da dikkat �ekmektedir. Bir �ahs-� manevinin kumandanl�k s�fat� ta��mas� s�z konusu de�ildir.

Ayr�ca Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. Mehdi (a.s.)'nin �stlenece�i bu b�y�k g�revde kendisinin de "bu acib �ahs�n" hizmetkar� olabilece�ini ifade ederken Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ah�s oldu�unu tekrar vurgulamaktad�r.

Ahir zaman�n en b�y�k fesad� zaman�nda; elbette en b�y�k bir m��tehid (i�tihad eden b�y�k �slam alimi), hem en b�y�k bir m�ceddid (her y�zy�l ba��nda dini hakikatleri devrin ihtiyac�na g�re ders vermek �zere g�nderilen b�y�k �slam alimi, yenileyen, yenileyici), hem h�kim, hem Mehdi, hem m�r�id (do�ru yolu g�steren ki�i), hem kutb-u a'zam (M�sl�manlar�n kendisine ba�land�klar� b�y�k evliyalardan, zaman�n en b�y�k m�r�idi) olarak bir z�t-� nuran�yi g�nderecek ve o z�t da Ehl-i Beyt-i Nebev�den (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) olacakt�r. (Mektubat, sf. 411, 412, 441)

... bir m��tehid

... bir m�ceddid

... h�kim

... mehdi

... m�r�id

... kutb-u a'zam

... bir z�t-� nuran�

-Bedi�zzaman�n bu s�z�nde kulland��� yukar�daki vas�flar, anlamlar�ndan da anla��laca�� gibi tek ki�iye ait olacak �zelliklerdir. Ayr�ca Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir zat-� nurani oldu�undan bahsetmektedir. E�er Bedi�zzaman Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ahs-� manevi oldu�unu vurgulamak isteseydi burada "bir zat-� nuraniden" de�il, "�ahs-� manevi-i nuraniden" bahsederdi. Ayr�ca burada kullan�lan "bir" kelimesi bu konuyu a��klamaktad�r. "Zat" ise zaten yine birlik ifade eden bir kelimedir. A��k�a "bir zat" ifadesi kullan�lm��t�r; "iki" ya da "birileri" denmemi�tir.

Bedi�zzaman'�n Hz. Mehdi (a.s.) ve cemaatinin �ahs-� manevisinden "ve" ifadesini kullanarak iki ayr� kavram olarak bahsetmesi, bu konuya a��kl�k getiren bir ba�ka delildir.

T� �hir zamanda, hayat�n geni� dairesinde as�l sahibleri, y�ni Mehdi ve ��kirdleri (��rencileri), Cen�b-� Hakk�n izniyle gelir, o daireyi geni�lendirir ve o tohumlar s�nb�llenir. (Sikke-i Tasdik-i Gayb�, sf. 172) (Kastamonu Lahikas�, sf. 72)

Bedi�zzaman burada da Hz. Mehdi (a.s.) ve �ahs-� manevinin ayr� kavramlar oldu�unu a��k�a ifade etmektedir. Hz. Mehdi (a.s.) ve �akirdleri olarak iki ayr� kavramdan bahsetmektedir; Hz. Mehdi (a.s.)'nin zat� ve �akirdleri. Buradaki "ve" kelimesi bu konuya a��kl�k getirmektedir. Bu ikisi birbirinden ayr�d�r ve ikisinin biraraya gelmesinden Hz. Mehdi (a.s.)'nin �ahs-� manevisi olu�maktad�r.

Hem bu �� vezaifi (vazifeleri) birden bir �ah�sta, yahut cemaatte bu zamanda bulunmas� ve m�kemmel olmas� ve birbirini cerhetmemesi (��r�tmemesi) pek uzak, adeta kabil (m�mk�n) g�r�lm�yor. Ahir zamanda, Al-i Beyt-i Nebevi'nin (asm) (Peygamber Efendimiz'in soyunun) cemaat-i nuraniyesini (nurani cemaatini) temsil eden Hazret-i Mehdi (a.s.) de ve cemaatindeki �ahs-� manevi de ancak i�tima edebilir (toplanabilir). (Kastamonu Lahikas�, sf. 139) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 186)

Bu s�zde de Hz. Mehdi (a.s.) ve cemaatinin �ahs-� manevisi yine "ve" ifadesiyle birbirinden ayr�lm��t�r. Bu izahtan Hz. Mehdi (a.s.) ve �ahs-� manevinin iki ayr� kavram� temsil etti�i anla��lmaktad�r. Demek ki Hz. Mehdi (a.s.) ve �ahs-� manevisi iki ayr� konudur.

... Mehdi-i �l-i Resul'�n temsil etti�i kuds� cemaatinin �ahs-� manev�sinin �� vazifesi var. (Emirda� L�hikas�-1, sf. 265)

Bedi�zzaman'�n bu s�z�nde ise Hz. Mehdi (a.s.)'nin cemaatinin �ahs-� manevisinin yerine getirece�i �� b�y�k vazifeden bahsedilmektedir. Bu cemaatin �ahs-� manevisini temsil eden, ba�lar�ndaki ki�i de Hz. Mehdi (a.s.)'dir. Ama bu g�revi, bu kudsi cemaatin �ahs-� manevisi yerine getirmektedir. Bedi�zzaman'�n bu a��klamas� da yine Hz. Mehdi (a.s.)'nin "�ahs-� manevisi"nin ve "zat�n�n" iki ayr� kavram olarak ele al�nd���n� g�stermektedir.

... BU ZAT-I AL��ANIN (�an� �erefi y�ksek �ahs�n) dahi bu emirde muktedir olmas�nda (kuvvetli olmas�nda) ��phe duyanlar�n, bu vehimlerini (kuruntular�n�, d���ncelerini) bertaraf edecek (ortadan kald�racak), itimadlar�n� temin edecek (g�venlerini sa�layacak), gayet kuvvetli g�ne� gibi bir hakikat. (Barla L�hikas�, sf. 110)

Bedi�zzaman'�n bu s�z�ndeki "bu zat-� ali�an" ifadesi de yine Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ah�s olarak gelece�ini a��k�a belirtti�ini g�stermektedir.

�MMET�N BEKLED���, AH�R ZAMANDA GELECEK ZATIN �� vazifesinden en m�himi (�nemlisi) ve en b�y��� ve en k�ymetdar� (k�ymetlisi) olan �man-� tahkik�yi ne�r (ger�ek iman� yayma) ve ehl-i �man� dal�letten (iman edenleri sapmaktan) kurtarmak... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)

Bedi�zzaman burada da �slam aleminin bekledi�i "ahir zamanda gelecek bir zat" oldu�unu belirterek, Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ahs-� manevi olmad���n� bir kez daha a��klam��t�r.

Bu hakikatten anla��l�yor ki; SONRA GELECEK O M�BAREK ZAT... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)

Bedi�zzaman bu a��klamas�nda da yine Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ah�s olarak gelece�ini "o m�barek zat" s�zleriyle tekrarlam��t�r.

... Bu zamanda �yle fevkalade hakim cereyanlar (fikir ak�mlar�) var ki, her�eyi kendi hesab�na ald��� i�in, faraza (farz edelim) HAK�K� BEKLEN�LEN ve B�R ASIR SONRA GELECEK O ZAT dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu Lahikas�, sf. 57)

-Bedi�zzaman Hz. Mehdi (a.s.)'den "beklenilen o zat" ifadesiyle bahsetmektedir. "Beklenilen �ahs-� manevi" dememektedir. Buradaki "o zat" ifadesi, bu konuyu hi�bir tart��maya yer b�rakmayacak �ekilde netle�tirmektedir.

-Bedi�zzaman Hz. Mehdi (a.s.)'nin "bir as�r sonra gelece�ini" belirtmektedir. "Gelme" fiili ancak bir �ah�s i�in kullan�lacak bir kelimedir ve buradan da Bedi�zzaman'�n Hz. Mehdi (a.s.)'den bir ki�i olarak bahsetti�i a��k�a anla��labilmektedir.

Rivayetlerde, �hir zaman�n al�metlerinden olan ve �L-� BEYT-� NEBEV�'-DEN (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) HAZRET-� MEHD�'N�N (A.S) (Rad�yAllah� Anh) hakk�nda ayr� ayr� haberler var. (�ualar, sf. 465)

... O ZAT, b�t�n ehl-i iman�n (iman edenlerin) manev� yard�mlar�yla ve ittihad-� �sl�m'�n muavenetiyle (�slam Birli�inin yard�mla�mas�yla) ve b�t�n �lema ve evliyan�n (alimlerin ve velilerin) ve bilhassa �l-i Beyt'in neslinden (�zellikle Peygamber Efendimiz'in neslinden) her as�rda kuvvetli ve kesretli (�ok say�da) bulunan milyonlar fedak�r seyyidlerin iltihaklar�yla (peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin kat�l�mlar�yla) o vazife-i uzmay� (b�y�k g�revi) yapma�a �al���r. (Emirda� L�hikas�-1, sf. 266-267)

Bedi�zzaman bu s�z�nde de Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ah�s olarak ortaya ��kaca��n� "o zat" ifadesiyle bir kez daha yinelemi�tir. Ayr�ca "Hz. Mehdi (a.s.)'nin yerine getirece�i b�y�k g�rev"den de bahsederek, onun bir �ahs-� manevi de�il, bir insan olarak i� ba��nda olaca��n� ifade etmi�tir.

... Fakat �i�ekler baharda gelir. �yle kudsi �i�eklere zemin haz�r etmek l�z�m gelir. Ve anlad�k ki, bu hizmetimizle O NURAN� ZATLARA zemin izhar ediyoruz (haz�rl�yoruz). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf.189, Mektubat, sf.34)

Bedi�zzaman bu s�z�nde ahir zamanda gelecek bu kutlu �ah�slar i�in "zat" kelimesini kullanm��t�r. Kendisinin bu kimselere zemin haz�rlad���n� s�yleyerek, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin birer �ahs-� manevi olmad���n� a��k�a ifade etmi�tir.

... Ehl-i iman� dalaletten muhafaza etmek (iman edenlerin do�ru yoldan sapmalar�n� engellemek) ve bu vazife hem d�nya, hem her�eyi b�rakmakla, �ok zaman tedkikat ile (ara�t�rma ile) me�guliyeti iktiza etti�inden (gerektirdi�inden), HAZRET-� MEHD� (A.S)'N�N O VAZ�FES�N� B�ZZAT KEND�S� g�rme�e vakit ve hal m�saade edemez... (Emirda� L�hikas�-1, ss.266-267)

Bedi�zzaman'�n bu s�z�nde kulland��� "kendisi" kelimesi de �ah�s ifade eden ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ahs-� manevi olmad���n� ortaya koyan bir ba�ka delildir.

Bedi�zzaman Said Nursi bu s�z�nde ayr�ca Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ah�s oldu�unu g�steren ba�ka vurgular da kullanm��t�r: 1-Hz. Mehdi (a.s.)'nin yerine getirece�i bir g�rev vard�r. Demek ki Hz. Mehdi (a.s.)bir �ah�st�r. 2- Hz. Mehdi (a.s.), di�er g�revleriyle me�gul olacakt�r ve bu g�revi bizzat kendisinin yerine getirebilmesi i�in vakti olmayacakt�r. "Me�guliyet ve vakit darl���" ancak bir insan i�in s�z konusu olabilecek durumlard�r. Bir �ahs-� manevinin me�gul olmas� ya da vaktinin olmamas� s�z konusu de�ildir.

... Elbette o kuvvet-i az�medeki (b�y�k kuvvette) bir hamiyet-i �liye (y�ce bir gayret) feveran edecek (co�acak) ve HAZRET-� MEHD� (A.S) BA�INA GE��P, TAR�K-I HAK (hak yola) VE HAK�KATA SEVK EDECEK. (Mektubat, sf. 473)

Bedi�zzaman Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir ba�ka g�revinin ise insanlar� hak ve hakikata sevk etmek oldu�unu belirtmi�tir. Bedi�zzaman bu g�revini yerine getirirken "Hz. Mehdi (a.s.)'nin bizzat i�in ba��na ge�ece�ini" hat�rlatarak Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ah�s olaca��n� a��k�a ifade etmi�tir.

... O GELECEK ZATIN ismini vermek, �� vazifesi birden hat�ra geliyor, yanl�� olur. ... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)

Bedi�zzaman Hz. Mehdi (a.s.) konusundaki bu s�zlerinde de yine "o gelecek zat" diyerek Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ahs-� manevi olmad���n� ifade etmi�tir. Bedi�zzaman "Hz. Mehdi (a.s.)" ve onun "cemaatinin �ahs-� manevisi"nden iki ayr� kavram olarak bahsetmektedir.

... bundan bir as�r sonra zul�mat� (karanl���) da��tacak ZATLAR ise, HAZRET-� MEHD� (A.S)'N�N �AK�RDLER� (talebeleri) olabilir." (�ualar, sf. 605)

-... bir as�r sonra zul�mat� da��tacak...

-... Hz. Mehdi (a.s.)'nin �akirdleri

1- Bedi�zzaman Hz. Mehdi (a.s.)'nin talebeleri olaca��ndan bahsetmi�tir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir cemaati olabilmesi i�in bu cemaatin ba��nda Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ah�s olarak bulunmas� gerekti�i �ok a��kt�r. Yoksa bir �ah�s olmadan onun cematinin olmas� da s�z konusu de�ildir.

2- Hz. Mehdi (a.s.)'nin bu cemaati, Bedi�zzaman'�n d�neminden bir as�r sonra olu�acak ve bu cemaatin vesile olmas�yla zul�m ortadan kalkacakt�r. �nceki sat�rlarda da belirtti�imiz gibi, bu talebelerin var olabilmesi de yine ancak Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ah�s olarak var olmas�yla s�z konusu olabilecektir.

... o vazifeleri ONUN cem'iyeti ve seyyidler cemaati yapaca��n� rahmet-i �lahiyeden bekliyoruz. (Emirda� L�hikas�-1, sf. 265)

Hazret-i Mehdi (a.s.)'nin cem'iyet-i nuraniyesi... (Mektubat, sf. 473)

-... Onun cemiyeti...

-... Hz. Mehdi (a.s.)'nin cemiyet-i nuraniyesi...

Bedi�zzaman yukar�daki iki s�z�nde de, Hz. Mehdi (a.s.)'nin talebelerinden olu�an bir cemiyeti olaca��n� belirtmektedir. Bu cemiyet, Hz. Mehdi (a.s.)'nin bizzat ba��nda olmas�ndan olu�an �ahs-� manevisidir. "Hz. Mehdi (a.s.)cemiyeti", Hz. Mehdi (a.s.)'nin de ba��nda bulunaca��, onun tebli�ine uyup ona tabi olan insanlardan olu�an bir toplulu�u ifade etmektedir. Ancak bu toplulu�u olu�turan en �nemli �zellik, bu �ahs-� maneviyi olu�turan �ahs�n yani Hz. Mehdi (a.s.)'nin varl���d�r. Dolay�s�yla Bedi�zzaman'�n bu s�z�nde kulland��� "Hz. Mehdi (a.s.)'nin cemiyeti nuranisi" kavram� da yine Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ah�s olarak gelece�ini g�stermektedir.

Bedi�zzaman Hz. Mehdi (a.s.)'nin G�revlerini A��klad��� S�zlerinde Onu Bir �ahs� Manevi De�il, Bir �ah�s Oldu�unu A��k�a Belirtmi�tir

1) Hem "B�Y�K MEHD�"N�N HALLER� sab�k Mehdilere (�nceki Mehdilere) i�aret eden rivayetlere mutab�k (uygun) ��km�yor, hadis-i m�te�abih (bir�ok anlama gelebilecek hadis) h�km�ne ge�er. (�ualar, sf. 582)

2) ... her as�rda hidayet edici, bir nevi Mehdi ve m�ceddid geliyor ve gelmi�, fakat her biri �� vazifelerden birisini bir cihette (a��dan) yapmas� itibariyle, AH�R ZAMANIN B�Y�K MEHD�S� �nvan�n� almam��lar." (Emirda� Lahikas�, sf. 260)

3) Bu ayr� ayr� rivayetlerin bir tevili (a��klamas�) �udur ki: B�Y�K MEHD�'N�N �OK VAZ�FELER� VAR. Ve siyaset �leminde, diyanet �leminde, saltanat �leminde, cihad �lemindeki �ok dairelerde icraatlar� oldu�u gibi... (�ualar, sf. 465)

Bedi�zzaman bu �� s�z�nde, Kuran ahlak�n� t�m d�nyaya hakim k�lmak amac�yla �nceki as�rlarda da baz� M�sl�man �ah�slar�n geldi�ini, ancak bunlar�n hi�birinin ahir zamanda gelecek olan "B�y�k Mehdi"nin yapaca�� �� �nemli g�revi yerine getiremediklerini" belirtmi�tir. Bedi�zzaman'�n bu a��klamalar�ndan Hz. Mehdi (a.s.)'den bir �ah�s olarak bahsetti�i �ok a��k olarak anla��lmaktad�r:

1- Bedi�zzaman, daha �nce gelen Mehdilerin birer �ah�s olduklar�n� anlat�p ard�ndan da B�y�k Mehdi'nin onlardan fark�n� a��klam��t�r. Demek ki B�y�k Mehdi de bir �ah�st�r.

2- �nceki ki�iler belirtilen g�revleri yerine getirememi�lerdir. Ama bu g�revleri B�y�k Mehdi yerine getirecektir. Demek ki B�y�k Mehdi de bir �ah�s olacakt�r.

3- �nceki ki�iler, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)'yi tarif ederken kulland��� �zelliklere uymamaktad�rlar. Ama B�y�k Mehdi bu �zelliklere uyacakt�r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ahs-� manevi olmad��� fiziksel �zellikleriyle, ahlak�yla tarif edilen bir �ah�s oldu�u y�zy�llard�r t�m �slam alimleri taraf�ndan bilinen bir ger�ektir. Dolay�s�yla "Bedi�zzaman da Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki tariflere uyaca��n� belirterek Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ah�s olaca��n�" bu s�z�yle bir kez daha hat�rlatm��t�r.


�AHIS VE �AHSI MANEV� B�R B�T�ND�R

�ah�s Ve �ahs� Manevi Ruh Ve Beden Gibidir

Bir �ah�s olmadan onun �ahs-� manevisinden s�z edebilmek m�mk�n de�ildir. ��nk� ikisi bir b�t�n� meydana getirir, adeta ruh ve beden gibidir. Birinin kabul�, di�erinin reddi olmaz.

Her peygamberin ve el�inin �evresinde onun maneviyat�n�n tecellisi olan bir �ahs-� manevi olu�ur. O el�iye tabi olan, onu �rnek alan, onun tebli�ini izleyenlerin olu�turdu�u bir kitle ve hareket de, onun �ahs-� manevisini olu�turur.

Her m�min toplulu�unun bir �nderi oldu�u, Kuran'da bildirilen Allah'�n bir adetullah�d�r. Dolay�s�yla Bedi�zzaman Said Nursi de "�ahs-� manevi" terimini kullan�rken Kuran'�n adetullah�nda oldu�u �ekilde kullanm��t�r. Nitekim Bedi�zzaman Said Nursi de kendi talebeleri ve eserleri i�in �ahs-� manevi tabirini kullan�rken, bu �ahs-� manevinin ba��nda yine kendisi bulunmaktad�r. Risale-i Nur'un �ahs-� manevisine, eserler ile onu takip eden talebeler de dahildir, ama nur hareketinin �nderi Bedi�zzaman da bu ifadeden ayr� tutulamaz.

�ahs-� manevi kavram�n�, onun �nderi olan, ba��ndaki �ah�stan ayr�, m�stakil ve ba��ms�z de�erlendirmek b�y�k bir hata olur. Kuran'da bahsi ge�en t�m m�min topluluklar�n�n ba��nda bir el�i ya da bir kumandan yer almaktad�r. Ahir zamanda da Kuran ahlak�n�n t�m yery�z�ne hakim olmas� gibi d�nya tarihinin �ok m�stesna bir d�neminde m�minlerin ba�s�z, kendi halinde bir topluluk olarak kalmalar� Kuran'da bildirilen adetullaha uygun de�ildir. (En do�rusunu Allah bilir).

Hz. Mehdi (a.s.)de bir �ahs-� manevi olarak de�il, bizzat gelip ahir zamanda M�sl�manlar�n ba��na ge�ecek, onlar� Allah'�n izniyle i�ine d��t�kleri s�k�nt� ve zorluklardan kurtar�p huzur, adalet, nimet ve bollu�a kavu�turacakt�r. Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ah�s olarak gelip, kendi cemaatinin ba��nda bulunaca��n� ve o cemaatin �ahs-� manevisini temsil ederek faaliyet yapaca��n� Bedi�zzaman �ok a��k bir �ekilde izah etmi�tir.

"�ok defa mektuplar�mda i�aret etti�im gibi, MEHD� AL -� RESUL'�N TEMS�L ETT��� KUDS� CEMAAT�N�N �AHS-I MANEV�S�N�N �� vazifesi var. E�er �abuk k�yamet kopmazsa ve be�er (insanlar) b�t�n b�t�n yoldan ��kmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler (Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelenler) cemaati yapaca��n� rahmet-i �lahiyyeden (Allah'�n rahmetinden) bekliyoruz.." (Emirda� Lahikas�, sf. 259)

'MEHD� AL-� RESUL'�n temsil etti�i KUDS� CEMAAT�N�N' s�z�yle Bedi�zzaman Hz. Mehdi (a.s.)'den ve onun kudsi cemaatinden bahsetmi�tir. Buradan bu ikisinin ayr� kavramlar oldu�u anla��lmaktad�r. Kudsi cemaati temsil eden kimdir? Mehdi Al-i Res�l'd�r. Hz. Mehdi (a.s.) neyi temsil etmektedir? Kudsi cemaatini. HZ. MEHD� (A.S)'N�N BA�INDA BULUNDU�U ve ONUN TEMS�L ETT��� bir cemaati olacakt�r. Bu kudsi cemaat, Hz. Mehdi (a.s.)'nin �ahs-� manevisini olu�turacakt�r.

Bir faaliyetin ortaya konmas� i�in adetullaha uygun olarak bir lider ve ona ba�l� olanlar�n olu�turdu�u bir �ahs-� manevi gereklidir. Ahir zamanda gelece�i beklenen her iki Deccal de �ah�st�r ve ayn� zamanda �ahs-� manevileri vard�r.

�hir zamanda Hazret-i �sa Aleyhissel�m gelecek, �eriat-� Muhammediye (A.S.M.) ile amel edecek (Hz. Muhammed (sav)'in teblig etti�i �slam dinine g�re ya�ayacak) mealindeki had�sin s�rr� �udur ki: �hir zamanda felsefe-i tabiiyenin verdi�i cereyan-� k�fr�ye ve ink�r-� uluhiyete kar�� (Evrim g�r���ne dayal� felsefenin olu�turdu�u dinsizlik ak�m� ve ateizme kar��) �sev�lik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerr�d edip �sl�miyete ink�lab edece�i (H�r�stiyanl�k bat�l y�nlerinden ar�n�p safla�arak �slamiyete d�n��ece�i) bir s�rada, nas�l ki �sev�lik �ahs-� manev�si, vahy-i semav� k�l�nc�yla o m�dhi� dinsizli�in �ahs-� manev�sini �ld�r�r (nas�l ki Hakiki H�r�stiyanl���n �ahs-� manevisi semavi vahyiyle dinsizli�in �ahs-� manevisini �ld�r�r); �yle de Hazret-i �sa Aleyhissel�m, �sev�lik �ahs-� manev�sini temsil ederek, dinsizli�in �ahs-� manev�sini temsil eden Deccal'� etkisiz hale getirir.. yani ink�r-� uluhiyet (ateizm) fikrini �ld�recek. (Mektubat, sf. 6)

Bedi�zzaman yukar�daki izah�nda �ok a��kca belirtmi�tir ki, ahir zamanda gelecek olan Deccal bir �ah�st�r ve dinsizlik ak�m�n� olu�turan, yayg�nla�t�ran ki�i olarak etraf�nda olu�an ve temsilcisi oldu�u �ahs-� manevi vas�tas�yla faaliyet g�sterecektir.

Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)'de onunla birlikte hareket eden cemaat ile bir �ahs-� manevi olu�turacakt�r.

Bu zaman ehl-i hakikat i�in, �ahsiyet ve enaniyet zaman� de�il (bu zaman hakikat pe�inde olanlar i�in bireyselcilik ve enaniyet zaman� de�il). Zaman, cemaat (birliktelik) zaman�d�r. Cemaatten ��kan bir �ahs-� manev� h�kmeder ( topluluk olmaktan do�an bir �ahs-� manevi h�kmeder) ve dayanabilir. B�y�k bir havuza sahib olmak i�in bir buz par�as� h�km�ndeki enaniyet ve �ahsiyetini (m�stakil benli�ini), o havuza atmakt�r ve eritmek gerektir. Yoksa o buz par�as� erir, z�yi olur; o havuzdan da istifade edilmez. (Kastamonu Lahikas�, sf. 154)

Cemaat olman�n getirdi�i birlik ve dayan��ma �ok g��l�d�r ve ahir zaman cemaatinin de �ahs-� manevisi, cemaat olman�n getirdi�i bu kuvvetden dolay� �ok g��l� olacakt�r.

Zaman, cemaat zaman�d�r. Cemaat�n ruhu olan �ahs-� manev� daha metindir (g��l�d�r) ve tenfiz-i ahk�m-� �er'iyeye (dinin uygulamas�na) daha ziyade muktedirler (g��leri yeter). Halife-i �ahs�, ancak ona istinad ile vezaifini deruhde edebilir (Halife bile var olsa o g�ce dayanarak vazifelerini yerine getirebilir). Cemaat�n ruhu olan �ahs-� manev� e�er m�stakim (sa�lam) olsa, ziyade parlak ve k�mil olur. E�er fena olsa, pek �ok fena olur. Ferdin iyili�i de, fenal��� da mahduddur(s�n�rl�d�r). Cemaat�n gayr-� mahduddur (s�n�rs�zd�r)... (Tarih�e-i Hayat, sf.134)

�ahs� Manevi Konusu Tedirginlik Olu�turmamal�d�r

�ahs-� manevi konusunun tedirginlik olu�turmas�n�n alt�nda �e�itli sorunlar vard�r. Bunlardan baz�lar�na de�inmemizde fayda var.

HZ. MEHD� (A.S)'N�N �IKMAMA D���NCES�

Baz� insanlar, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��kaca�� inanc�na sahip olmas�na ra�men, zaman ge�tik�e bu inan�lar�nda zay�fl�k g�stermeleri neticesinde, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k���na y�nelik bir endi�eye kap�lmaktad�rlar. �ayet Hz. Mehdi (a.s.) ��kmazsa hem kendilerinin hem de di�er M�sl�manlar�n imanlar�n�n zedelenece�ini d���nmektedirler.

Bedi�zzaman Said Nursi bu d���ncede olanlar�n imanlar�n�n zay�f oldu�unu s�ylemektedir. �zellikle de bu ki�ilerden kendilerini alim bilip, ak�llar�na g�venenlerin de b�y�k bir enaniyete sahip olduklar�n� ifade etmektedir.

"K�yamet al�metlerinden ve �hirzaman vukuat�ndan (olaylar�ndan) ve B�z� a'malin (amellerin) fazilet ve sevablar�ndan bahseden h�d�s-i �erife g�zelce anla��lmad���ndan, ak�llar�na g�venen bir k�s�m ehl-i ilim (ilim sahibi), onlar�n bir k�sm�na za�f (zay�f) veya mevzu (hadis) demi�ler. �MANI ZAYIF VE ENAN�YET� KAV� bir k�s�m da, ink�ra kadar gitmi�ler." (S�zler, sf. 355)

SAHTE MEHD�LER�N �IKMA END��ES�

Bir k�s�m insanlar da sahte Mehdilerin ��kaca�� endi�esi ta��maktad�rlar. Bu endi�e onlar� Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir manevi �ah�s oldu�u yan�lg�s�na s�r�klemektedir.

Bu endi�e �ok yersizdir, ��nk� ahir zamanda sahte Mehdilerin, sahte Mesihlerin, sahte peygamberlerin ��kaca��n� Resulullah Efendimiz (sav) zaten bildirmi�tir.

Her biri Allah'�n Resul� oldu�unu iddia eden otuza yak�n yalanc� g�nderilmedik�e k�yamet kopmayacakt�r. (Tirmizi, Fiten 43; Ebu Davud, Melahim 16 )

Sahte el�ilerin ��kmas�, gelecek olan ger�ek el�ilerin bir habercisi mahiyetindedir ve bu Allah'�n adetullah�d�r. Sosyal kanun halini alan bu adetullah �ncil'de de ge�mektedir.

�sa, "Sak�n sizi sapt�rmas�nlar" dedi. "Bir�oklar�, `Ben O'yum' ve `Zaman yakla�t�' diyerek benim ad�mla gelecekler. Onlar�n ard�ndan gitmeyin." (Luka, 21:8)

Sahte Mehdiler, sahte el�iler Peygamberimiz (sav) d�neminde de vard�; ��nk� bu Y�ce Allah'�n bir s�nnetidir. Tarihte her zaman sahte el�iler, sahte peygamberler, sahte Mehdiler olmu�tur. Yine olmas� da gayet do�ald�r. Ayr�ca Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��kmas�n�n bir alameti oldu�u i�in de �ekinilecek bir durum de�il bilakis Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmesinin yak�nla�t���n� g�steren bir alamet, dolay�s�yla bir sevin� vesilesidir.

Hz. Mehdi (a.s.) Hizmetinden Anla��l�r

Sahte Mehdi olarak ortaya ��kan ki�ilerin Hz. Mehdi (a.s.) olmad��� hemen anla��l�r. ��nk� �ncelikle ger�ek Mehdi, "ben Mehdi'yim" diye ortaya ��kmaz, Mehdilik iddias�nda bulunmaz. Bu Hz. Mehdi (a.s.)'nin �zelliklerinden biridir. Bu �nemli bir kriterdir. Dolay�s�yla "ben Mehdi'yim" diye ortaya ��kan birinin ger�ek Mehdi olmad��� �ncelikle buradan anla��l�r.

Di�er bir a��k g�sterge de Hz. Mehdi (a.s.)'nin ifa edece�i g�revi ancak kendisi yapabilmesidir. ��nk� Allah kaderde o faaliyetleri ancak onun yapmas�n� takdir etmi�tir; bu nedenle o ki�i Mehdi olarak vas�fland�r�lm��t�r. Bundan dolay� sahte Mehdi olarak ortaya ��kanlar�n Mehdi faaliyeti anlam�nda bir �ey yapmas� m�mk�n de�ildir. Nitekim Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. Mehdi (a.s.)'nin yapaca�� faaliyetleri saym�� ve bunlar� ondan ba�ka kimsenin yapamayaca��n� belirtmi�tir.

B�Y�K MEHD�'N�N �OK VAZ�FELER� VAR. VE S�YASET ALEM�NDE, D�YANET ALEM�NDE, SALTANAT ALEM�NDE, M�CADELE ALEM�NDE �OK DA�RELERDE �CRAATLARI OLDU�U G�B�... (�ualar, sf. 590)

Ve ONUN �� B�Y�K VAZ�FES� OLACAK. (Emirda� Lahikas�, sf.259)

Bedi�zzaman ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi (a.s.)'nin �� g�revi oldu�undan ve onun temsil etti�i cemaatiyle birlikte bu �� g�revi birden yerine getirece�inden bahsetmi�tir. Bu vazifeleri, materyalist ve ateist felsefeleri tamamen susturacak bir �ekilde insanlar�n imanlar�n� kazanmas�na vesile olmak, �slam Birli�ini kurmak ve Kuran ahlak�n�n d�nyaya hakim olmas�na vesile olmakt�r. (Emirda� Lahikas�, sf. 259)

Bu �� g�revin, onu di�er sab�k Mehdilerden ay�ran ve onun B�y�k Mehdi oldu�unu g�steren �nemli alametlerinden oldu�unu bildirmi�tir.

Hem B�Y�K MEHD�'nin halleri SABIK MEHD�LERE (�nceki Mehdilere) i�aret eden rivayetlere mutab�k (uygun) ��km�yor, hadis-i m�te�abih (bir�ok anlama gelebilecek hadis) h�km�ne ge�er. (�ualar, sf. 582)

Allah kaderde Hz. Mehdi (a.s.)'nin �slam ahlak�n� hakim etmesini takdir etmi�tir. M�sl�manlar�n da Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�inden veya sahte Mehdilerin ��kmas�ndan endi�e etmemeleri gerekir.

KURULU D�ZEN�N BOZULMA END��ES�

Bir ba�ka g�ruh ise Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmesini istemez. Bu insanlar, Hz. Mehdi (a.s.) gelince durumlar� bozulaca�� i�in tedirgin olurlar. Mevcut sistemlerinin bozulmas�n� istemeyen bu ki�ilerin hayatlar�nda nefislerinin ho�una giden bir d�zenleri vard�r. �tibarlar�, aile d�zenleri, rahatlar�na gelen bir ya�am sistemleri vard�r. Bu risksiz hayat �eklini hep b�yle s�rd�r�p cenneti bekler bir tutum i�indedirler. U�ra� verece�i, zahmetli i�lere soyunaca�� bir ya�am �ekli onlara zor ve tehlikeli g�r�n�r.

Bu mant�kta olanlardan enaniyetli ve makam sahibi olan baz� kimseler de ayr�ca halk�n veya kendi kitlelerinin g�z�nde de�erlerinin d��mesinden endi�e etmektedirler. ��nk� Hz. Mehdi (a.s.) geldi�inde, Resulullah (sav)'in, "Karda s�r�nerek de olsa ona tabi olunuz" gibi Hz. Mehdi (a.s.)'ye tabi olunaca��n� bildiren hadisleri vard�r. Bu ki�iler, kendilerine bir makam ve bir paye verdiklerinden Hz. Mehdi (a.s.)'ye tabi olmalar� hem enaniyetlerine a��r gelmekte, hem de d�nyevi sistemlerinde elde ettikleri menfaat ve ��kar d�zenlerinin bozulmas�ndan korkmaktad�rlar.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�ine endi�e ile bakan veya gelmesi menfaatlerine dokunan baz� kesimlerin bak�� a��lar�n�n birka��ndan bahsettik. Bu veya benzeri d���ncelerle Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�inin herhangi bir �ekilde tevil edilmesi veya bir �ah�s olarak de�il de manevi bir �ah�s oldu�unu s�yleyerek ger�eklerin �zerinin �rt�lmesi, bunu yapanlar i�in ileride bir mahcubiyet konusu olabilir.

Hz. Mehdi (a.s.) �mmetin �evkle bekledi�i m�jdelenmi� bir �ah�st�r. O �ahs�n geli�ini beklemek ve bunu m�jdelemek her M�sl�man�n g�revidir. Bu m�jdeyi Hicri 13. asr�n m�ceddidi olan Bedi�zzaman da yapm��, M�sl�manlar� gelecek olan Hz. Mehdi (a.s.)ile �u �ekilde m�jdelemi�tir:

"Ahir zaman�n en b�y�k fesad� zaman�nda (fitnelerin oldu�u, kar���k bir zaman), elbette en b�y�k B�R M�CTEH�D (ihtiya� has�l oldu�unda ayet ve hadislerden h�k�m ��karan b�y�k �slam alimi ve �nderi), hem en b�y�k B�R M�CEDD�D (dini a��klayan b�y�k alim), hem HAK�M, hem HZ. MEHD� (A.S.) (hidayete vesile olan), hem M�R��D (do�ru yolu g�steren), hem KUTB-U AZAM (en b�y�k yol g�sterici) olarak B�R ZAT-I NURAN�Y� (Nurani bir �ahs�) g�nderecek ve O ZAT da, Ehl-i Beyt-i Nebeviden (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) olacakt�r... Kadir-i Z�lcelal HZ. MEHD� (A.S) �LE DE, ALEM-� �SLAM'IN ZUL�MATINI (�slam aleminin �zerindeki karanl�klar�) DA�ITAB�L�R. Ve vaad etmi�tir, vaadini elbette yapacakt�r." (Mektubat, sf. 411-412)

SONU�

Bedi�zzaman'�n eserlerinde kulland��� "�ahs-� manevi" kavram� konusundaki yanl�� anla��lmaya a��kl�k kazand�ran bu izahlara daha pek �ok �rnek vermek m�mk�nd�r. Ancak bunlardan sadece birka� tanesi bile, Hz. �sa'n�n ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin ahir zamanda beraberlerindeki m�min topluluklar�n�n �ahs-� manevisi ile birlikte, onlara �nderlik ederek zuhur edeceklerinin anla��lmas� i�in yeterlidir.

Bedi�zzaman t�m bu s�zlerinde "Hz. �sa ve cemaatinin �ahs-� manevisi" ve "Hz. Mehdi (a.s.) ve onun cemaatinin �ahs-� manevisi" olarak iki ayr� kavramdan bahsetmektedir. Bu "ikisinin biraraya gelmesinden �ahs-� manevi kavram�n�n olu�tu�unu", ancak bu m�barek ve kutlu �ah�slar�n �ahs-� manevileriyle birlikte, bizzat beraberlerindeki m�minlere �nderlik edeceklerini a��klamaktad�r. Bedi�zzaman, Hz. Mehdi (a.s.)'nin, kendisinden �nce gelip ge�mi� halifeler, emirler, h�k�mdarlar gibi cismani bir �ah�s olaca��n� ve Resulullah (sav)'in soyundan gelecek bir zat olarak zuhur edece�ini s�zlerinde pek �ok defa a��k�a ifade etmi�tir.

Buraya kadar anlat�lanlardan anla��ld��� gibi, "�ahs-� manevi" kavram�n�, onun �nderi olan, ba��ndaki �ah�stan ayr�, m�stakil ve ba��ms�z de�erlendirmek b�y�k bir hata olur. Kuran'da bahsi ge�en t�m m�min topluluklar�n�n ba��nda bir el�i ya da bir kumandan yer almaktad�r. Ahir zamanda da Kuran ahlak�n�n t�m yery�z�ne hakim olmas� gibi d�nya tarihinin �ok m�stesna bir d�neminde m�minlerin ba�s�z, kendi halinde bir topluluk olarak kalmalar� Kuran'da bildirilen adetullaha uygun de�ildir. (En do�rusunu Allah bilir).

Hz. �sa ahir zamanda yery�z�ne gelecek, m�minlere �nderlik edecek ve Hz. Mehdi (a.s.) ile birlikte �slam'�n nurunun t�m insanlar� ayd�nlatmas�na vesile olacaklard�r. Hz. Mehdi (a.s.) de bir �ahs-� manevi olarak de�il, bizzat gelip ahir zamanda M�sl�manlar�n ba��na ge�ecek, onlar� Allah'�n izniyle i�ine d��t�kleri s�k�nt� ve zorluklardan kurtar�p huzur, adalet, nimet ve bollu�a kavu�turacakt�r.

HZ. MEHD� (A.S.) "BEN MEHD�'Y�M" DEMEZ.
MEHD�L�K B�R H�SN-� ZANDIR

Ahir zaman�n B�y�k Mehdisi'nin en b�y�k alametlerinden biri, mehdillik iddias� ile ortaya ��kmamas�d�r. ��nk� Hz. Mehdi (a.s.)'nin kendini tan�tmaya ihtiyac� yoktur. Kaderinde bu g�revi yapmakla g�revlendirdi�i i�in Y�ce Allah ona ba�ar� verecektir. Ve bunun sonucunda t�m d�nya adalet, huzur, bolluk ve refaha kavu�ucakt�r. Onun ��kaca�� ahir zamanda, kendisinin mehdi oldu�unu iddia eden bir�ok sahte mehdi de ��kacakt�r. Ancak Ahir Zaman Mehdisi "ben Mehdi'yim" demeyecek, iman�n�n nuru ile tan�nacakt�r.

Nitekim, Bedi�zzaman Said Nursi de eserlerinde, ahir zamanda zuhur edece�i bildirilen �ah�slar� herkesin tan�yamayaca��n�, ancak yak�n�ndaki kimselerin imanlar�n�n nuru ile tan�yabileceklerini ifade etmi�tir:

... Hazret-i �s� Aleyhissel�m geldi�i vakit, herkes onun hakik� �s� oldu�unu bilmek l�z�m de�ildir. Onun mukarreb ve havass� (derin imanl� yak�n talebeleri), nur-u iman (iman�n �����) ile onu tan�r. Yoksa bedahet (birdenbire ve a��k�a) derecesinde herkes onu tan�mayacakt�r... (Mektubat, sf. 60)

Halbuki demi�tik: Bu d�nya tecr�be meydan�d�r. Akla kap� a��l�r, fakat ihtiyar� elinden al�nmaz. �yle ise o e�has (ki�iler), hatt� o m�thi� Deccal dahi ��kt��� zaman �oklar�, hatt� kendisi de bidayeten (ba�lang��ta) Deccal oldu�unu bilmez. Belki nur-u �m�n�n dikkatiyle, o e�has-� �hir zaman (ahir zaman �ahs�) tan�nabilir. (S�zler, ss. 343-344)

Birle�tirici... �nder... Mehdi...

Her takva sahibi m�min "Ve onlar: "Rabbimiz, bize e�lerimizden ve soyumuzdan, g�z�n ayd�nl��� olacak (�ocuklar) arma�an et ve bizi takva sahiplerine �nder k�l," diyenlerdir." (Furkan Suresi, 74) ayetinin h�km� gere�i, inananlara "�nderlik yapmak" isteyebilir. Bu ayette ge�en duay� yapabilir.

Bir �ah�s M�sl�manlar� birle�tiriyorsa, onlar�n ba��na ge�erek, Allah'�n izni ile M�sl�manlar� i�ine d��t�kleri s�k�nt� ve zorluklardan kurtar�p, huzur, adalet, bolluk ve refaha kavu�turuyorsa bu ki�iye ne dendi�i �nemli de�ildir. O �ahsa, ister komutan, ister bir lider, ister birle�tirici densin, o Hz. Mehdi (a.s.)'nin en b�y�k alameti olan icraati yapm�� olacakt�r. Bu nedenle, "sadece ona has olan icraatlar� kim yerine getirirse, Hz. Mehdi (a.s.)o kimsedir" �eklindeki yakla��m ve h�sn-� zan do�ru olacakt�r. Burada �nemli olan, b�yle tarihi ve mukaddes bir g�revin yerine getirilmesidir. K�saca M�sl�manlara alt�n �a�� ya�atacak �ahs�n -ad� ne olursa olsun- Hz. Mehdi (a.s.)olmas� umut edilir ve 1400 y�l sonra bunlar� ba�aracak ki�i i�in de "herhalde O'dur" diye d���n�lebilir.

Zira bu her d�nemde olagelen bir durumdur. Nitekim Bedi�zzaman, Mehdilik i�in kendisine h�sn-� zan eden talebelerinin bulundu�unu, bunun normal oldu�unu ve bunu dua olarak kabul etti�ini belirtmi�tir.

Nur �akirdleri (talebeleri) bu vazifeyi tamam�yla Risale-i Nur'da g�rd�klerinden, ikinci ve ���nc� vazifeler buna nisbeten ikinci ve ���nc� derecededir diye, Risale-i Nur'un �ahs-� manev�sini hakl� olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar (gibi alg�l�yorlar). O �ahs-� manev�nin de bir m�messili (temsilcisi), Nur �akirdlerinin tesan�d�nden (dayan��mas�ndan) gelen bir �ahs-� manev�si ve o �ahs-� manev�de bir nevi m�messili (o �ahs-� manevinin bir anlamda temsilcisi) olan b��are (�aresiz) terc�man�n� zannettiklerinde bazan o ismi ona da veriyorlar. Ger�i bu bir iltibas (kar���kl�k) ve bir sehivdir (hatad�r), fakat onlar onda mes'ul (sorumlu) de�iller. ��nki ziyade h�sn-� zan, eskiden beri cereyan ediyor ve itiraz edilmez (oldu�undan fazla g�rerek, Mehdi imi� gibi g�rmek eskiden beri olan bir yakla��md�r ve bu nedenle itiraz edilmez). Ben de o karde�lerimin pek ziyade h�sn-� zanlar�n� bir nevi dua ve bir temenni ve Nur talebelerinin kemal-i itikadlar�n�n bir tere��uhu (sa�l�kl� imanlar�n�n bir g�stergesi olarak) g�rd���mden onlara �ok ili�mezdim. (Emirda� Lahikas�, sf. 248)

Bedi�zzaman ayr�ca, bu h�sn-� zann�n nedenini de a��klam�� ancak onlar�n sadece iman vazifesine g�re de�erlendirme yapt�klar�n�, halbuki Hz. Mehdi (a.s.)'nin di�er vazifeleri olan '�eriat� ihya' (dini �z�ne d�nd�rme) ve hilafeti tatbik etmesini (M�sl�manlar� bir birlik alt�nda toplamas�) dikkate almad�klar� i�in yan�ld�klar�n� ifade etmi�tir:

Baz� ayat-� kerime ve ehadis-i �erife ahir zamanda gelecek bir m�ceddid-i ekberi (dini canland�ran, yenileyen b�y�k ki�iyi) mana-y� i�ari ile (i�ari anlamda) haber veriyorlar. Fakat o gelecek zat�n (Hz. Mehdi (a.s.)'nin) ve cemiyetinin �� vazifesinden en ehemmiyetlisi olan ve zahiren en k����� g�r�nen iman� kurtarmak ve hakaik-i imaniyeyi (iman hakikatlerini) g�ne� gibi g�stermek vazifesini Risale-i Nur ve �akirdlerinin (talebelerinin) �ahs-� manevisi tam yapt�klar�ndan; o gelecek zata (Hz. Mehdi (a.s.)'ye) dair haberleri ve i�aretleri, Risale-i Nur'un �ahs-� manevisine hatta bazen terc�man�na (yazar�na) da tatbike �al��m��lar ve �eriat� ihya (dini �z�ne d�nd�rerek, din ahlak�n� hayata ge�irecek) ve hilafeti tatbik (M�sl�manlar� bir birlik alt�nda toplamas�) olan �ok geni� dairede h�kmeden bu iki m�him vazifesini nazara almam��lar. (T�ls�mlar Mecmuas�, sf.168)

Bedi�zzaman eserlerinde, gelece�i konusu hadislerde net olarak a��klanan Hz. Mehdi (a.s.)'nin, m�jdelenmemi� dahi olsa, gelmesinin adetullaha (Allah'�n kainatta koydu�u de�i�mez h�k�mlere) uygun oldu�unu �u �ekilde belirtmi�tir.

Her�eye g�c� yeten Allah, Hz. Mehdi (a.s.) ile �slam'�n �st�ndeki karanl��� da��tabilir. Ve vaadetmi�tir, vaadini elbette yapacakt�r. Kudret-i �lahiye (Allah'�n g�c�) noktas�nda gayet kolayd�r. E�er daire-i esbab (sebepler baz�nda) ve hikmet-i Rabbaniye (Allah'�n dilemesi) noktas�nda d���n�lse, yine o kadar makul ve vukua (ger�ekle�meye) lay�kt�r ki; e�er muhbir-i Sad�k'tan (do�ru s�zl� olan Peygamber (sav)) rivayet olmazsa dahi, herhalde �yle olmak laz�m gelir. Ve olacakt�r diye ehl-i tefekk�r (d���nenler) h�kmeder." (Mektubat, ss.411-412)

Ayr�ca bu durum sadece Hz. Mehdi (a.s.) i�in de�il, Hz. �sa i�in de ge�erlidir. Hristiyanl�k dinini hurafelerden ar�nd�r�p, safla�t�rmaya vesile olan bir �ah�s, ayn� zamanda M�sl�manlarla Hristiyanlar�n ittifak�na vesile olsa ve anne babas� da olmasa, bu �ahs�n da Hz. �sa olmas� umut edilir.

Sonu� olarak bu m�barek �ah�slar Allah'�n izni ile gelecek ve kaderlerinde olan� yaparak din ahlak�n�n yery�z�ne hakim olmas�na vesile olacaklard�r.

 

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."