www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

AH�R ZAMAN �AHISLARI
(Hz.�sa, Hz.Mehdi (a.s.), Deccal)

HZ. MEHD� (A.S) ORTAYA �IKTI�INDA ONA YARDIM EDENLER�N SAYISI �OK AZ OLACAKTIR

Hz. Mehdi (a.s.)'nin �st�n Ahlak� ve Faaliyetlerinin Benzersizli�i �ok A��k Olaca�� Halde
Onu Destekleyen �ok Az Ki�i Olacakt�r

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin, Allah korkusu �ok g��l� olan, �ok �st�n ahlakl� bir kimse olaca�� bildirilmektedir:

Ahlak� benim ahlak�m olan bir evlad�m ��kacak. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Hz. Mehdi (a.s.) Allah'a kar�� son derece boyun e�icidir. Ahlak bak�m�ndan Peygambere benzer. (K�yamet Alametleri, sf. 163)

Ben Hz. Mehdi (a.s.)'yi peygamberlerin suhufunda (sahifelerinde) ��yle bulurum: "Hz. Mehdi (a.s.)'nin amelinde ne zul�m ne de ay�p yoktur." (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Hadislerde verilen bu bilgilerden Hz. Mehdi (a.s.)'nin, �evresinde Allah'a olan ba�l�l���, ihlas� ve �st�n ahlak�yla dikkat �eken bir kimse olaca�� anla��lmaktad�r. Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (a.s.)'nin, dinin ve M�sl�manlar�n hayr�na y�nelik olarak �ok fazla hizmet eden, �ok �nemli faaliyetler y�r�ten bir kimse olaca��n� bildirmi�tir. Normal �artlarda ahlak� Peygamberimiz (sav)'e benzetilen, yaln�zca Allah'�n r�zas�na uyan, t�m insanlar�n d�nyada ve ahiretteki kurtulu�u i�in samimi �aba harcayan, d�nyaya huzur, bar��, bolluk, bereket getirecek b�yle hay�rl� ve k�ymetli bir insan�n etraf�nda �ok say�da ki�i toplanm�� olmas� gerekir. Onun bu ahlak�n� ve yapt��� hay�rl� faaliyetleri a��k�a g�ren M�sl�manlara bu kimsenin yan�nda olmay� ve Hz. Mehdi (a.s.)ile birlikte davranan hak toplulu�a destek vermeyi istemeleri; ve onlara yard�mc� olabilmek i�in b�y�k bir �evk ve heyecan i�inde birbirleriyle yar��malar� gerekir. Ancak buna ra�men hadislerde, M�sl�manlar aras�nda da Hz. Mehdi (a.s.)'yi destekleyen insanlar�n say�lar�n�n son derece az olaca��na i�aret edilmi�tir. Bu durum son derece �a��rt�c� ve d���nd�r�c�d�r. Demek ki Hz. Mehdi (a.s.)'nin ya�ad��� toplumdaki insanlar onun sahip oldu�u �st�n �zellikleri, y�r�tt��� hay�rl� faaliyetleri a��k�a g�rd�kleri halde, yine de Hz. Mehdi (a.s.)ve cemaatini tam olarak fark edemeyeceklerdir.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin bu durumu Hz. Yusuf'un hayat�yla b�y�k benzerlik g�stermektedir. Kuran'�n, "(Kurakl�k ba�lay�nca) Yusuf'un karde�leri gelip yan�na girdiler, onu tan�mad�klar� halde kendisi onlar� hemen tan�d�." (Yusuf Suresi, 58) ayetiyle, Hz. Yusuf'un karde�lerinin onu tan�yamad���, ancak onun, karde�lerini tan�d��� haber verilmi�tir. ��te hadislerin i�aretine g�re, Hz. Mehdi (a.s.)de, ayn� Hz. Yusuf gibi olacak; o insanlar� g�recek ama insanlar onu fark edemeyeceklerdir. Hatta kimileri de tam tersi bir d���nceye kap�lacak, ona destek olmaktan ka��nacak, hatta garip g�r�p uzak duracak ve ona kar�� olumsuz bir faaliyet i�erisine gireceklerdir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde "halk�n b�y�k k�sm�n�n Hz. Mehdi (a.s.)'ye yard�mc� olmaktan ka��naca��" ��yle haber verilmi�tir:


K�yamet ancak, �mmetimden bir taife, insanlara galip oldu�u halde kopacakt�r. Bu taife ne kendilerine yard�mc� olmayanlara ne de yard�mc� olanlara bakmayacaklar. (Onlar�n davran��lar�na, ehemmiyet vermeyeceklerdir.) 66

Ku�kusuz bu, Allah'�n bir mucizesidir. Peygamberimiz (sav)'in bundan yakla��k on d�rt as�r �nce s�ylemi� oldu�u s�zlerinin tam olarak ger�ekle�mesi olduk�a �nemlidir. Hz. Mehdi (a.s.)ve cemaati, t�m d�nya insanlar�n�n gelece�i i�in �ok �nemli ve �ok faydal� olduklar� halde ilk d�nemlerde M�sl�manlar aras�nda bilinmeyecekler ve halktan onlara yard�mc� olan olmayacakt�r.

Ancak elbette ki bu insanlar�n bir k�sm� vicdanlar�yla bu m�barek �ahs�n �st�nl�klerini kavrayacaklard�r. Fakat hakk�ndaki t�m delilleri g�rmelerine ra�men, ki�isel ��kar kayg�lar�yla onu tan�mazl�ktan gelecek, destek olmayacak, uzak durmaya �al��acak ve di�er insanlardan da bu ger�ekleri saklayacaklard�r. Toplumun genelinin yard�mc� olmamas�, onlar�n da Hz. Mehdi (a.s.)'yi desteklemekten ka��nmalar�na neden olacak, aksinde maddi manevi kayba u�ramaktan korkacaklard�r.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin Yard�mc�lar�n�n Say�s� 300 Civar�nda Olacakt�r

Hz. Mehdi (a.s.)cemaatinin say�s�n�n 300 ki�i civar�nda olmas� da yine toplumun b�y�k bir b�l�m� taraf�ndan tan�namad�klar�n� g�stermektedir. �nsanlar� Allah'a iman etmeye davet eden, dine �ok b�y�k hizmetler veren b�yle de�erli bir insana inananlar�n say�s�n�n bu kadar az olmas� �ok �a��rt�c�d�r. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)'ye �ok az ki�inin tabi olaca�� ��yle bildirilmektedir:

Muhammed b. Hanefi (r.a)'dan rivayet edildi ki: Say�lar� Bedir Ashab� (313) kadard�r. Evvelkiler onlar� ge�medi�i gibi, sonrakiler de onlara yeti�emezler. Onlar�n say�lar� Talud ile nehri ge�enler kadard�r. 67

Bedir sava��ndaki askerler gibi 313 ki�inin kumandas�n� elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. ��nk� bu 313 ki�i gece abid (�ok ibadet eden kimse) g�nd�z kahraman niteli�ini ta��maktad�rlar. 68

Aralar�nda kad�nlar�n da bulundu�u 314 ki�ilik bir grup olu�tururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onlar�n kalpleri demir gibidir ve onlar g�nd�z arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarl�kta onlara yeti�emez. 69

Hz. Mehdi (a.s.)'ye aralar�nda kad�nlar�n da bulundu�u 314 ki�i biat edecektir. 70

Bedi�zzaman Said Nursi de s�zlerinde bu ger�e�i hat�rlatm��; ancak say�lar� ne kadar az olsa da, Hz. Mehdi (a.s.)cemaatindeki kimselerin her birinin manen �ok g��l� olacaklar�n� belirtmi�tir:

Bu vazifenin istinad etti�i (dayand���) kuvvet ve manevi ordusu yaln�z ihlas, sadakat ve tesan�d (dayan��ma) s�fatlar�na tam sahip olan bir k�s�m �akirdlerdir (talebelerdir). Ne kadar az olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve k�ymetli say�l�rlar. (Emirda� Lahikas�, sf. 259)

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde dikkat �ekilen bir di�er husus ise ahir zamanda iman edenlerin ne kadar k�ymetli oldu�udur. Dinsizli�in t�m d�nya �zerinde yay�ld���, ahlaki dejenerasyonun �ok b�y�k bir h�z kazand��� ahir zamanda Allah'a iman edenler, din ahlak�na g�re ya�am s�renler �ok b�y�k zorluklarla ve toplumsal bask�larla kar�� kar��ya kalacaklard�r:

M�minin kabile i�indeki o�laklardan daha az de�erli olmas� k�yametin �art ve alametlerindendir.71

�nsanlar �zerinde �yle bir zaman gelecek ki, o zamanda dinine kar�� sab�rl� olan, koru eline alan gibi olacak.72

Hadislerin i�aretlerine g�re ahir zamanda M�sl�manlara y�neltilecek olan bu bask� ortam�, aleyhte y�r�t�len propagandalar ve at�lan iftiralar nedeniyle Hz. Mehdi (a.s.)'ye �ok az ki�i tabi olacakt�r. (En do�rusunu Allah bilir).

Oysa Hz. Mehdi (a.s.), ahir zamanda ikinci defa d�nyaya gelecek olan Hz. �sa'ya, namaz�nda imaml�k yapacak olan, �ok de�erli ve muhterem bir �ah�st�r. Peygamberimiz (sav) bir hadis-i �eriflerinde ��yle buyurmaktad�r:

�mmetimden bir cemaat k�yamet g�n�ne kadar galip olarak hak yolda sava�acaklard�r. Hz. �sa inecek ve M�sl�manlar�n emiri: "Gel bize namaz k�ld�r" diyecek. O "Hay�r, siz birbirinize emirsiniz. Bu Allah'�n bu �mmete bah�etti�i bir �ereftir" �eklinde cevap verecektir.73

Bedi�zzaman Said Nursi de eserlerinde bu konudan bahsetmi�tir:

... Hatta, "Hazret-i �sa Aleyhisselam gelir, Hz. Mehdi (a.s.)'ye namazda iktida eder (uyar), tabi olur.74

B�yle k�ymetli bir �ahs�n etraf�nda say�s�z insan�n bulunmas�, insanlar�n ona yard�mc� olabilmek i�in b�y�k bir �evk ve heyecan i�inde yar��malar� gerekir. Ancak d�nemin ahir zaman olmas�, uygulamada hak ile bat�l�n yer de�i�tirmesi, insanlar�n Kuran ahlak�ndan uzakla�m�� olmalar�, ahlaki yozla�man�n �ok y�ksek boyutlara ula�mas�, insanlar�n b�yle �erefli bir m�mine tabi olmalar�n� ve onun toplulu�una kat�lmalar�n� engelleyecek olabilir.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin cemaatinden ayr�lanlar da olacakt�r

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, say�ca �ok az olacak olan Hz. Mehdi (a.s.)cemaatinden ayr�lanlar olaca�� da bildirilmi�tir. Bu da yine Allah'�n b�y�k bir mucizesidir. Bu kimseler Hz. Mehdi (a.s.)'yi �ok yak�ndan tan�d�klar�, onun hadislerde bildirilen �zelliklere sahip oldu�una ve yaln�zca Hz. Mehdi (a.s.)'nin yapabilece�i bildirilen faaliyetleri ger�ekle�tirdi�ine yak�ndan �ahit olduklar� halde onun yan�ndan ayr�lacaklard�r. Demek ki halk�n b�y�k �o�unlu�u gibi, bu kadar yak�ndan tan�ma f�rsat� elde eden bu insanlar da Hz. Mehdi (a.s.)'yi fark edemeyeceklerdir.

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)'nin cemaatinden ayr�lanlar olaca�� ��yle bildirilmektedir:

Hz. Mehdi (a.s.)'nin ordusu zaman zaman darbeler yiyecek, zaman zaman o �etin g�revi �stlenememek, rahatl�k meyli; can, mal, mevki korkusu gibi �e�itli sebeplerle kendisinden ayr�lanlar olacakt�r... 75

"Ayr�lanlar da, muhalifler de ona zarar veremeyecek. O kendisinden ayr�lanlara ra�men muzaffer olarak yoluna devam edecektir." 76

Hz. Muaviye b. Kirra (r.a)'dan rivayet edilmi�tir:

�mmetimden bir taife (topluluk) k�yamet kopuncaya kadar yard�m g�rmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayr�lmalar� da onlara bir zarar vermez.77


�mmetimden bir taife, Allah'�n emri ile hareket etmekte devam eder. Onlar hak �zerinde olduklar� halde, k�yamet kopana kadar kendilerini terk eden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zarar� dokunmaz... 78

Ancak Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde, bu ayr�lan ki�ilerin Hz. Mehdi (a.s.)cemaati i�in �ok b�y�k bir hay�r ve g�zellik oldu�u da bildirilmektedir. Bu hak topluluk aras�nda gizlenen samimiyetsiz ki�ilerin ortaya ��kmas�yla, Allah'�n izniyle Hz. Mehdi (a.s.)cemaatinin birbirlerine olan ba�l�l��� daha da artacak, k�t�lerin ayr�lmas� onlar� daha da kuvvetlendirecektir.

Kuran ayetlerinde her M�sl�man toplulu�unun i�inde m�naf�k zihniyette kimselerin olaca�� bildirilmektedir. Bu ki�iler iman edenlerle birlikte hareket eden, onlarla ayn� inan�lara sahip olduklar�n� iddia eden, ancak ger�ekte samimiyetsiz olan kimselerdir. Allah'�n r�zas� i�in ya�ayan samimi iman sahiplerinin aras�nda, sanki onlardan gibi g�r�nerek ya�ayan bu ki�iler, asl�nda salih m�minlerden de�ildirler. Allah Kuran'da bu ki�ilerin durumunu �u �ekilde haber vermektedir:

�nsanlardan �yleleri vard�r ki: "Biz Allah'a ve ahiret g�n�ne iman ettik" derler; oysa inanm�� de�illerdir. (S�zde) Allah'� ve iman edenleri aldat�rlar. Oysa onlar, yaln�zca kendilerini aldat�yorlar ve �uurunda de�iller. Kalplerinde hastal�k vard�r. Allah da hastal�klar�n� art�rm��t�r. Yalan s�ylemekte olduklar�ndan dolay�, onlar i�in ac� bir azab vard�r. (Bakara Suresi, 8-10)

Ger�ek �u ki, m�naf�klar (s�zde), Allah'� aldatmaktad�rlar. Oysa O, onlar� aldatand�r. Namaza kalkt�klar� zaman, isteksizce kalkarlar. �nsanlara g�steri� yaparlar ve Allah'� ancak �ok az anarlar. Arada bocalay�p dururlar. Ne onlarla, ne bunlarla. Allah kimi sapt�r�rsa, art�k sen ona yol bulamazs�n. (Nisa Suresi, 142-143)

Onlara: "Allah'�n indirdi�ine ve el�iye gelin" denildi�inde, o m�naf�klar�n senden ka�abildiklerince ka�t�klar�n� g�r�rs�n. (Nisa Suresi, 61)

Hani, m�naf�k olanlar ve kalplerinde hastal�k bulunanlar: "Allah ve Resul�, bize bo� bir aldan��tan ba�ka bir �ey vaat etmedi" diyorlard�. Onlardan bir grup da hani ��yle demi�ti: "Ey Yesrib (Medine) halk�, art�k sizin i�in (burada) kalacak yer yok, �u halde d�n�n." Onlardan bir topluluk da: "Ger�ekten evlerimiz a��kt�r" diye Peygamberden izin istiyordu; oysa onlar(�n evleri) a��k de�ildi. Onlar yaln�zca ka�mak istiyorlard�. (Ahzab Suresi, 12-13)

Bu ahlaktaki ki�iler tarih boyunca t�m samimi m�min topluluklar�n�n i�inde g�r�ld��� gibi Hz. Mehdi (a.s.)cemaati i�inde de bulunacakt�r. Hadislerde bildirildi�ine g�re, Hz. Mehdi (a.s.)'nin cemaatinden ayr�lanlar, y�llarca bu toplulukla birlikte hareket etmelerine ra�men daha sonradan kendilerine inkar edenlerin aras�nda bir yol �izeceklerdir. M�sl�manlarla ayn� iman ve samimiyette olmayan, Allah'a ve Kuran'a sadakat g�stermeyen, Allah korkusu zay�f olan bu ki�iler, kendi menfaatleriyle �at��an bir durum oldu�unda Hz. Mehdi (a.s.)'nin yan�ndan ayr�labileceklerdir.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin ahir zaman gibi zorlu bir d�nemde yapt��� hizmetleri, sahip oldu�u y�ksek ahlak� g�rmelerine ra�men bu cemaatten ayr�lan ki�iler olmas�, toplumdaki baz� insanlar�n da ger�ekleri g�rmesini engelleyecek olabilir. Bu ki�iler, Hz. Mehdi (a.s.)'nin yan�ndan ayr�ld�ktan sonra Hz. Mehdi (a.s.)aleyhinde yalan ve iftiralar yayabilir, pek �ok ki�inin de Hz. Mehdi (a.s.)'yi takdir edememesine ve hatta yanl�� tan�mas�na neden olabilirler. �nsanlar�n b�y�k k�sm�, m�naf�klar�n yalanlar�na ve dayanaks�z isnatlar�na aldanacak ve bu nedenle Hz. Mehdi (a.s.)'ye kar�� �ekimser davranacak olabilir. (En do�rusunu Allah bilir).

Asl�nda bu durum ahir zaman�n ne kadar �iddetli bir d�nem oldu�unun anla��lmas� a��s�ndan da son derece �nemlidir. S�z konusu m�naf�klar�n, g�zlerinin �n�nde ger�ekle�en say�s�z alamet ve benzersiz olaya �ahitlik etmelerine ra�men Hz. Mehdi (a.s.)'nin yan�ndan ayr�lmalar�, ahir zamanda Kuran ahlak�ndan ne derece uzakla��ld���n� da g�stermektedir. �yiliklerle k�t�l�klerin, haramlarla helallerin yer de�i�tirdi�i, iyi insanlar�n k�t�, k�t� insanlar�n iyi olarak tan�nd��� bu d�nemde Hz. Mehdi (a.s.)'yi tan�yanlar aras�ndan bile bu ahlakta insanlar�n ��kmas� d�nemin �ok zorlu oldu�una i�arettir. Hadislerde ahir zamanda samimi iman etmemi�, Allah'tan gere�i gibi korkmayan kimselerin inan�lar�n� kaybedebilecekleri ��yle haber verilmektedir:

K�yamet, fitneler karanl�k gecelerin par�alar� gibi zuhur edinceye kadar kopmaz. Ki�i, m�min olarak sabahlar, kafir olarak ak�amlar. Veya m�min olarak ak�amlar, kafir olarak sabahlar. D�nya menfaati kar��l���nda dinini satar.79

�leride �yle fitneler olacak ki, Cenab-� Allah'�n ilimle ihya edip korudu�u insanlar hari�, ki�i sabahleyin m�min oldu�u halde, ak�ama kafir olacak, dinden ��kacakt�r.80

Hz. Mehdi (a.s.), bu b�l�mde ele ald���m�z t�m bu nedenlerden dolay� insanlar�n b�y�k bir k�sm� taraf�ndan tan�nmayacakt�r. Ancak Allah'�n takdir etti�i vakit geldi�inde, bu durum tamamen de�i�ecektir. Hz. Mehdi (a.s.)ortaya ��kacak ve t�m insanlar onun Allah'�n ahir zaman i�in g�revlendirdi�i m�barek bir kulu oldu�unu bileceklerdir. Hadislerde bildirildi�ine g�re Hz. Mehdi (a.s.)'nin a��k�a tan�naca�� ve kimsenin onu inkar edemeyece�i bir d�nem Allah'�n izniyle muhakkak gelecektir:

Bir adam (Hz. Mehdi (a.s.)) semadan ismiyle mutlaka �a��r�lacak ve delil onu inkar etmeyecek, zelil ona mani olmayacakt�r.81

G�kten bir ses gelecek, onu (Hz. Mehdi (a.s.)'yi) ne delil inkar edecek ve ne de delil olmaktan o al�konacak.82

Onun ismiyle semadan nida olunacak ve hi� kimse onun Mehdili�ini inkar etmeyecektir.83

Semadan bir el uzanacak ve insanlar ona (Hz. Mehdi (a.s.)'ye) bakacak ve g�receklerdir.84

Bu d�nemin gelmesiyle, insanlar�n karga�a, zorluk ve s�k�nt� i�inde ge�irdikleri y�llar son bulacak ve "alt�n bir �a�" ba�layacakt�r. Alt�n�a�'da her �e�it �r�n ve mal bollu�u olacakt�r. Emniyet ve g�ven, sosyal adalet, refah, huzur ve saadet bu devrin belli ba�l� �zelliklerinden olacakt�r. Hadis-i �eriflerde, bu devirde yery�z�n�n bar��la dolaca�� da m�jdelenmektedir. Teknolojik geli�me, ahir zaman�n bu devresinde doru�a ula�acak, insanlar teknolojinin b�t�n nimetlerinden alabildi�ine faydalanacaklard�r. Ki�iler Alt�n�a�'da hayatlar�ndan o kadar memnun olacaklar ki, zaman�n nas�l ge�ti�inin fark�na varamayacak, bu g�zelliklerden daha fazla yararlanmak i�in, Allah'tan �m�rlerinin uzat�lmas�n� isteyeceklerdir. Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin vesile olmas�yla olu�acak bu g�zel d�nem, hadislerde �u �ekilde haber verilmi�tir:

Resulullah buyurdu ki: "�mmetimin sonunda bir halife gelecek, mal� adetle saymayacak, avu�la avu�layacakt�r." 85

... K���kler ke�ke ben b�y�k olsayd�m, b�y�kler de ke�ke ben k���k olsayd�m diye temenni ederler... �yi insanlar�n iyili�i artar, k�t�lere kar�� bile iyilik yap�l�r.86

Her tarafta yemek kazanlar� kaynayacak, misli g�r�lmemi� bir bolluk ya�anacak, mala ra�bet olmayacak.87

O zaman �mmetim, iyisi k�t�s� hepsi de mislini g�rmedikleri nimetlerle nimetlenir. Allah onlara, bol ya�mur g�nderir. Arz nebattan bir �ey saklamaz. Mal hakir olur.88

Kap su ile doldu�u gibi yery�z� bar��la dolacakt�r. Hi�bir kimse aras�nda bir d��manl�k kalmayacakt�r. Ve b�t�n d��manl�klar, bo�u�malar, hasetle�meler muhakkak kaybolup gidecektir.89

�nsanlar aras�nda sebebleri ortadan kalkt��� i�in kin ve husumete yer vermeyecek...90

Dipnotlar:

66 S�nen-i �bni Mace, cilt 1, s. 19
67 Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57
68 K�yamet Alametleri, s. 169
69 Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68
70 El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25
71 K�yamet Alametleri 8. bsk, s. 138
72 T�rmizi; �mam �arani, �l�m, K�yamet ve Dirili�, s. 413
73 M�slim tahric etmi�tir; Fi Zilali'l- Kuran'da K�yamet ve Alametleri, Ahmed Faiz, 1993, s. 112
74 �ualar, s. 493
75 Ramuz�'l Ehadis, s. 476
(�bni Mace'den)
76 Ramaz�'l-Ehadis, s. 487
(Taberani'nin Kebir'inden)
77 Ramuz El-Ehadis, s. 472
(Hz. Muaviye �bni K�rra r.a)
78 Hz. Muaviye, Ramuz-el Ehadis, s. 472
79 M�slim; �mam �arani, �l�m, K�yamet ve Dirili�, s. 388
80 Taberani, �bn-i Mace, Deylemi; Muhammet Sevgili-Hasan Akda�, Son Zamanlarla �lgili Hadisler, s. 36-37
81 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52
82 K�yamet Alametleri, s. 200
83 El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47
84 El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 55
85 Sahih-i M�slim, 11/351
86 Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17
87 El-Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 66
88 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 16
89 Sahih-i M�slim, 1/136
90 K�yamet Alametleri, s. 242-243

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."