www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

AH�R ZAMAN �AHISLARI
(Hz.�sa, Hz.Mehdi (a.s.), Deccal)

HZ. �SA VE HZ. MEHD� (A.S)'N�N TANINMAMASINDA DECCAL'�N PROPAGANDALARININ B�Y�K ETK�S� OLACAKTIR

Deccal'in amac� Kuran ahlak�n�n ya�anmas�n� engellemek ve Hz. �sa ile Hz. Mehdi (a.s.)'nin m�cadelesini etkisiz hale getirebilmektir. Bunun i�in bu m�barek ki�ilerin yapt�klar� hay�rl� faaliyetlerin insanlar taraf�ndan anla��lmas�n� engellemeye �al��acak hatta Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'yi topluma yanl�� tan�tabilmek, insanlar�n onlara kar�� d��man olmas�n� sa�layabilmek i�in her�eyi yapacakt�r. Geni� kitleleri etkisi alt�na almaya �al��acak ve �evresinde olu�turaca�� bu topluluk ile bu kutlu �ah�slara kar�� �ok b�y�k bir m�cadele y�r�tecektir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki i�aretlere g�re, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin ilk ortaya ��kt�klar� d�nemlerde toplumun b�y�k bir kesimi taraf�ndan tan�namamalar�nda Deccal'in kullanaca�� bu propaganda y�ntemlerinin kuvvetli etkisi olacakt�r.

Propaganda y�ntemleri, g�n�m�z�n en bilinen kitle y�nlendirme hareketlerinden biridir. Kimi zaman baz� abart�l� haberler, kimi zaman hi�bir ger�ekli�i olmayan bilgiler kullan�larak geni� kitleler istenilen �ekilde y�nlendirilebilmekte ve hatta toplumsal infialler bile olu�turulabilmektedir. Hadislerde i�aret edildi�ine g�re, Deccal de, insanlar�n Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye itaat etmelerini engellemek amac�yla �e�itli propaganda y�ntemleri kullanacakt�r. Deccal'in kullanaca�� propaganda taktikleri, tarih boyunca inkarc�lar�n ba�vurduklar� y�ntemler ile benzerlik g�sterecektir. Kuran'da inkarc�lar�n, m�minler aleyhinde komplolar kurmak, �e�itli yalanlarla toplumu m�minler aleyhinde k��k�rtmaya �al��mak, sahte deliller olu�turmak, insanlar� galeyana getirebilecek �sluplar kullanmak, olu�abilecek infial ortam�n� �iddetlendirmek i�in yaygarac� �sluplar kullanmak gibi y�ntemlere ba�vurduklar� haber verilmektedir. �nkarc�lar, ellerindeki imkanlar� kullanarak hi� olmam�� bir�eyi dahi olmu� gibi g�sterebilmekte ve bu �ekilde toplumu diledikleri gibi y�nlendirebilmektedirler.

Deccal de ahir zamanda bu �ekilde propaganda y�ntemleri kullanarak �e�itli iftira ve yalanlarla toplumu istedi�i �ekilde y�nlendirmeye �al��abilir. Deccal'in hadislerde i�aret edilen bir �nemli �zelli�i vard�r ki, bu da iftira ve yalanlar�n� �ok fazla say�da ki�iye ula�t�racak imkana sahip olmas�d�r. Hadislerde Deccal'in bas�n ve yay�n ara�lar�n� kullanarak propaganda yapaca��na y�nelik i�aretler yer almaktad�r. (En do�rusunu Allah bilir).

Deccal ��kt���nda m�thi� bir �ekilde ba��r�r, nara atar ki, Do�u ve Bat�'n�n b�t�n halk� onu duyar.99

"Deccal, evlerinize girmi�, �ocuklar�n�z� esir alm��t�r" diye bir ses duyulacakt�r.100


Bu ifadelerde Deccal'in sesinin d�nyan�n her yerinden duyulaca�� ve kitle ileti�im ara�lar�n� kullanarak t�m evlere girece�i haber verilmektedir. Dolay�s�yla Deccal ayn� anda pek �ok yere birden girebilecektir. Hadislerdeki i�aretlere g�re, Deccal bu ara�lar� kullanarak ahlaks�zl���n propagandas�n� yap�p salih m�minleri karalamay� hedefleyecektir.

Radyo, televizyon, internet, gazete, dergi gibi ileti�im ara�lar� g�n�m�zde haber iletmenin ve insanlar� bilgilendirmenin en �nemli yollar�d�r. Bu ara�lar insanlar�n k�lt�r seviyesini art�rmak, halk� g�ncel geli�meler hakk�nda bilgilendirmek, insanlar� g�zel ahlaka davet etmek amac�yla kullan�labilece�i gibi; iftira ve yalan haber yaymak, insanlar� k�t�l��e y�nlendirmek, k�t� ahlak� te�vik edip yaymak ama�l� da kullan�labilir. Hadislerdeki i�aretlere g�re, Deccal bu ara�lar� kullanarak ahlaks�zl���n propagandas�n� yap�p salih m�minleri karalamay� hedefleyecektir. Televizyon ve bas�n yolunu kullanarak Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye "uzak durun", "sapk�n", "b�y�lenmi�", "insanlar� delalete s�r�kl�yor", "insanlar� kand�r�yor" gibi iftiralar atacakt�r. S�rekli ahlaks�zl���n propagandas�n�n yap�ld���, m�minlerin ve g�zel ahlakl� insanlar�n karalanmaya �al���ld��� bir ortamda yeterince bilgi sahibi olmayan pek �ok ki�i de -kendince Deccal'i kuvvetli ve g��l� g�rd���nden- ondan yana tav�r alacakt�r. T�m bu olaylar� Kuran ahlak�na ve ehl-i s�nnet inanc�na g�re de�erlendirmeyen bir k�s�m cahil M�sl�manlar da fark�nda olmadan Deccal'e destek vererek onun bu propagandas�n� g��lendireceklerdir. Bir hadiste "��phesiz beraberinde bir cennet ve bir cehennem (diye isimlendirdi�i iki �rmak) bulunmas� da onun fitnesidir. Asl�nda cehennemi bir cennet olup, cenneti de bir cehennemdir."101 s�zleriyle bildirildi�i gibi, insanlara iyiyi k�t�, k�t�y� iyi gibi g�sterecektir. Onun bu propagandas�n�n bir sonucu olarak da Hz. �sa, Hz. Mehdi (a.s.)ve di�er salih m�minler toplumun b�y�k b�l�m� taraf�ndan tan�namayacak ve hatta k�t� bilinecektir.

Deccal, halk�n istedi�i gibi ve onlar�n nefislerine uygun �ekilde davranaca�� i�in onlar da Deccal'i sevecek ve onun g�sterdi�i yola uyacaklard�r. �nsanlar�n b�y�k bir k�sm�, Deccal'in kendilerini iyili�e �a��rd���n� sanarak ona tabi olacak ve as�l tabi olmalar� gereken Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'den de y�z �evireceklerdir. Hatta onlara cephe alacaklard�r. Deccal'in sundu�u sahte propagandalar nefislerine ve ��karlar�na daha uygun olaca�� i�in tercihlerini M�sl�manlar aleyhinde kullanacaklard�r.

�nceki b�l�mlerde detayl� olarak anlat�ld��� gibi, Deccal'in bu t�r propaganda y�ntemlerinden etkilenerek Hz. Mehdi (a.s.)'nin yan�ndan ayr�lanlar da olacakt�r. Bu durumu haber veren hadislerden baz�lar� ��yledir:

Hz. Mehdi (a.s.) ile birlikte m�cadele edeceklerdir. Sonra Medine sars�lacak, m�naf�klar�n� i�inden atacakt�r... Orada halis M�sl�manlar kalacak, bilahare Beyt-i Makdis'e hicret edeceklerdir...102

K�yamet kopmaz, �mmetimden bir taife herkes �zerinde hakim olmad�k�a. Onlar kendilerini terk edenlerin terk etmesine ald�rmazlar ve kendilerine yard�m edene de ald�rmazlar.103


�unu da belirtmek gerekir ki, Deccal bu eylemleri s�ras�nda a��k propaganda taktikleri kullanabilece�i gibi, sinsice telkinler vererek de insanlar� y�nlendirmeye �al��abilir. M�minler aleyhinde y�r�tt��� propaganda �al��malar�nda a��k�a m�minleri k�t�lemeye �al��an �sluplar kullanabilece�i gibi, dolayl� olarak onlar� hedef alan, toplumda yanl�� imajlar olu�turacak �sluplar da kullanabilir. Bu nedenle M�sl�manlar�n Deccal'in her t�rl� y�ntem ve oyununa kar�� son derece dikkatli olmalar� gerekir. Deccal'in hilelerini anlay�p onun fitnesinden sak�nmak isteyen M�sl�manlar�n yapmas� gereken, tam anlam�yla Kuran ahlak�na uymak ve Peygamberimiz (sav)'in s�nnetini kendilerine rehber edinmektir. Rabbimiz Kuran'da iman edenlere, "fas�klardan kendilerine bir haber geldi�inde onu iyice ara�t�rmalar�n�" bildirmi�tir:

Ey iman edenler, e�er bir fas�k, size bir haber getirirse, onu 'etrafl�ca ara�t�r�n'. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme k�t�l�kte bulunursunuz da, sonra i�lediklerinize pi�man olursunuz. (Hucurat Suresi, 6)

Rabbimiz'in bu emrine uyan M�sl�manlar, Allah'�n izniyle, Deccal'in yalan ve iftiralara dayal� propagandalar�n�n etkisi alt�nda kalmazlar. Duyduklar� her haberi, kendilerine gelen her bilgiyi ak�l, vicdan ve Kuran ahlak�n�n �l��leriyle de�erlendirdiklerinde iyiyi k�t�yle, do�ruyu yanl��la kar��t�rmaktan korunmu� olurlar.

Dipnotlar:

99 �bni Kesir, en-Nihaye, 1:96
100 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 73
101 �bn-i Mace, 4075, 4076; T�rmizi, Fiten: 59, no. 2240, 4/510
102 K�yamet Alametleri, 8. bsk, s. 256
103 Hz. Muaviye r.a; B�y�k K�yamet Alametleri, 476/9,
http://www.aitco.com/sonuyari/
public_html/kitap/kiyamet/buyuk.htm

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."