www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

AH�R ZAMAN �AHISLARI
(Hz.�sa, Hz.Mehdi (a.s.), Deccal)

HZ. �SA DECCAL'�N F�TNES�N� YOK EDECEKT�R

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Deccaliyet'in fikri olarak tam anlam�yla ortadan kald�r�lmas�n�n Hz. �sa vesilesiyle olaca�� m�jdelenmi�tir:

 

Rabbim bana (Hz. �sa) Deccal'in ��kaca��n� haber verdi. Yan�mda kadib a�ac�ndan yap�lm�� iki ok bulunacak. Deccal onlar� g�r�nce kur�unun suda erimesi gibi eriyecektir.145

Allah'�n d��man� olan Mesih-i Deccal, �sa Aleyhisselam'� g�r�nce, tuzun suda eridi�i gibi erir. Hz. �sa onu terk edip b�raksa bile helak oluncaya kadar eriyip gidecektir. Lakin Allah onu bizzat �sa Aleyhisselam'�n eliyle yok edecektir.146

... Deccal ortal��a fitne sa�arken Cenab-� hak, Mesih �sa �bni Meryem'i g�nderir... Hz. �sa Deccal ile L�dde (Beyt�l Makdis'e yak�n bir belde) kap�s�nda kar��la��r ve onu yok eder.147

Hadislerde haber verildi�i gibi, Hz. �sa yeniden yery�z�ne d�necek, Beyt�'l Makdis'te (Mescid-i Aksa) Deccal'le kar��la�acak ve Deccal, Hz. �sa'y� g�r�nce "tuzun suda erimesi gibi" yok olacakt�r. Allah'�n izniyle Hz. �sa'n�n "nefesi dahi" Deccal'in fitnesinin yok edilmesine yetecektir.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. �sa'n�n yaln�zca nefesinin dahi, iman etmeyenler �zerinde b�y�k bir etki olu�turaca�� ve bat�la dayal� fikir sistemini k�kten yok edece�i bildirilmi�tir:

...O'nun (Hz. �sa a.s.'�n) nefesinin kokusunu duyan hi�bir kafirin yok olmamas� m�mk�n de�ildir. Deccal'in yalanc� oldu�u etrafa dalga dalga yay�lacakt�r. Deccaliyet peri�an olacak fikir sistemi yok edilecektir.148

... Deccal ortal��a fitne sa�arken Cenab-� hak, Mesih Meryem O�lu �sa'y� g�nderir... nefesini idrak eden her kafir mutlaka yok olur. �sa (a.s) Deccal ile L�dd kap�s�nda (Beyt�l Makdis'e yak�n bir belde) kar��la��r ve onu yok eder.149

Bu ger�ek Kuran'da da; "Hay�r, Biz hakk� bat�l�n �st�ne f�rlat�r�z, o da onun beynini darmada��n eder. Bir de bakars�n ki, o, yok olup gitmi�tir. (Allah'a kar��) Nitelendiregeldiklerinizden dolay� eyvahlar size." (Enbiya Suresi, 18) ayetiyle hat�rlat�lmaktad�r. Hak daima bat�la kar�� �st�n gelmektedir.

Deccaliyet'in Hz. �sa vesilesiyle yok edilmesinin pek �ok hikmeti vard�r. Bu hikmetlerden biri Bedi�zzaman taraf�ndan �u �ekilde a��klanm��t�r:

Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidraci (yalanc� mucize) harikalar�yla kendini muhafaza eden (koruyan) ve herkesi teshir eden (hipnotize edip etkisi alt�na alan) o deh�etli Deccal'i yok edebilecek, mesle�ini de�i�tirecek; ancak harika ve mucizatl� ve umumun makbul� (kabul etti�i) bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade alakadar ve ekser (t�m) insanlar�n peygamberi olan Hz. �sa Aleyhisselam'd�r.150

Daha �nce de belirtti�imiz gibi, Deccal maddi g�� ve imkanlar�n�n yan� s�ra, baz� ola�an�st� g��lere de sahip olacak ve insanlar�n b�y�k �o�unlu�unu bu g��leri ile etkisi alt�na alacakt�r. Bu �ekilde ola�an�st� i�ler yaparak birtak�m yalan mucizelerle insanlar� kand�rd��� ve �eytanlar�n deste�iyle hareket etti�i i�in, Deccal'in yenilmesi ancak Rabbimiz'in �e�itli mucizeler bah�etti�i kutlu peygamberi Hz. �sa vesilesiyle olacakt�r. Hz. �sa'n�n Deccal'in fitnesini yok etmesi, Allah'�n izniyle, �ok h�zl� ve kolay olacakt�r. (Hz. �sa Allah'�n bir rahmeti olarak, �l�leri diriltmek, hastalar� iyile�tirmek, �amurdan bir ku� yap�p �fleyerek can vermek gibi mucizeler g�stermi�tir).

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. �sa'n�n Deccal'in fitnesini Hz. Mehdi (a.s.)ile birlikte yok edece�i bildirilmi�tir:

Hz. Mehdi (a.s.) benim Ehl-i Beytimden ve benim neslimdendir. O, yery�z�n� adaletle dolduracakt�r. Muhakkak ki o �sa Aleyhisselam ile birlikte yola ��karak Filistin arazisindeki Bab-u Lut denilen mevkide Deccal'i yok etmesi i�in Hazreti �sa'ya yard�m edecektir. 151

�sa g�kten inecek, Deccal'i yok edecek veya Hz. Mehdi (a.s.)'nin Deccal'i yok etmesine yard�m edecekti.152

Hz. Mehdi (a.s.), �sa ile beraber ��kacak, Filistin topraklar�nda Bab-� L�d'de Deccal'i yok edecek, Hz. Mehdi (a.s.)'nin Deccal'i yok etmesine yard�m edecektir.153

Rivayetlerde bildirildi�i �zere sevgili Peygamberimiz (sav) "Sizin biriniz, te�ehh�tte bulundu�u (tahiyyat: hay�r dualar�n� okumay� bitirdi�i zaman), "Ey Allah'�m, cehennem azab�ndan, kabir azab�ndan, hayat ve memat�n fitnesinden ve Mesih-i Deccal fitnesinden Sana s���n�r�m" diyerek d�rt �eyden Allah'a s���ns�n."154 s�zleriyle, m�minlere Deccal'in fitnesinden korunmalar� i�in dua etmelerini tavsiye etmi�tir. Bu duan�n bizzat Hz. Muhammed (sav) taraf�ndan iman edenlere ��retilmi� ve namazlarda okunmas�n�n tavsiye edilmi� olmas� Deccaliyet konusunun m�minler i�in ne kadar �nemli oldu�unu g�stermektedir. �slam alimlerinin ise namazlar�n�n ard�ndan; "Allah�mme ecirne min fitneti'l mesihi'd deccali ve's s�fyan" (Allah'�m bizi Mesih-i Deccal ve S�fyan'�n fitnelerinden koru) diyerek tesbih yapt�klar� bilinmektedir.155 Nitekim d�nyan�n d�rt bir yan�nda M�sl�manlar da, Deccal'in fitnesinin ne kadar b�y�k oldu�unun bilinciyle, be� vakit namazlar�nda Peygamber Efendimiz (sav)'in bildirdi�i duayla Rabbimiz'e s���nmaktad�rlar.

Ancak Deccal'in ortaya ��kt��� ortam, vicdan ve iman sahibi t�m insanlar�n var g��leriyle kar�� koymalar� ve �ok g��l� bir fikri m�cadele y�r�tmeleri gereken bir ortam olacakt�r. Bu durumda, iman edenlerin ve Deccal'in fitnesinden korunmak isteyenlerin Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye t�m g��leriyle destek olmalar� son derece �nemlidir. Bunun i�in, M�sl�manlar Deccal'in fitnelerini ve aldatmacalar�n� de�ifre etmeli ve Deccaliyet'in ideolojik zeminini olu�turan unsurlarla fikri m�cadele i�inde olmal�d�rlar. Ayetlerde haber verilen bilgiler ve hadislerde anlat�lan geli�meler, d�nya tarihinin en �nemli d�nemlerinden birinin iyice yakla�t���n� i�aret etmektedir. B�ylesine tarihi bir d�nemde ya�ama �erefine eri�ecek olanlar�n, bundan dolay� b�y�k bir heyecan duymalar� ayn� zamanda sorumluluklar�n�n da b�y�k oldu�unun �uurunda olmalar� son derece �nemlidir.

Dipnotlar:

145 Abdullah bin Mes'ud, Tefsir� �bni Mes'ud, s. 243
146 M�slim, Kitab�'l Fiten, s. 34
147 Sahih-i M�slim; B�y�k Fitne Mesih-i Deccal, Saim G�ng�r, s. 104
148 S�nen-i Ibn-i Mace, 10/32
149 Sahih-i M�slim; B�y�k Fitne Mesih-i Deccal, Saim G�ng�r, s. 104
150 �ualar, s. 592
151 �l�m, K�yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, �mam �arani, Bedir Yay�nevi, s. 438, (816)
152 Kittani, A. g.e., s. 145; Mehdi ve Deccal, �aban D��en, s. 127
153 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 105; Mehdi ve Deccal, �aban D��en, s. 127
154 M�slim, Mesacic, s. 25, No.590, 1/413
155 �bn-i Hazm, el-Muhalla, II, 301

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."