www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

AH�R ZAMAN �AHISLARI
(Hz.�sa, Hz.Mehdi (a.s.), Deccal)

SONU�:
HZ. �SA VE HZ. MEHD� (A.S) D�NEM�NDE
YA�ANACAK OLAN ALTIN�A�

Peygamberimiz (sav)'den aktar�lan pek �ok hadiste Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin, Deccal'in fikir sistemini ortadan kald�rmalar�n�n ard�ndan Allah'�n izniyle yery�z�nde �slam ahlak�n�n hakim olaca�� kutlu bir d�nemin ya�anaca�� bildirilmektedir. Hadislerdeki bilgilere g�re, "Alt�n�a�" ad�yla an�lan bu d�nem yar�m y�zy�ldan fazla s�recek ve Peygamberimiz (sav)'in d�neminde ya�anan "Asr-� Saadet" benzeri bir devir olacakt�r. Bu devreye "Alt�n�a�" ismi verilmi� olmas�n�n sebebi ise Peygamberimiz (sav)'in, bu devri cennet benzeri �zelliklerle tasvir etmi� olmas�d�r. Allah'�n izniyle bu d�nemde insanlar�n huzur ve g�ven i�inde ya�ayabilmeleri i�in gereken her t�rl� �art mevcut olacakt�r. Ahir zaman�n ilk d�nemlerinde ya�anan her t�rl� bozulma, karga�a ve s�k�nt� ortadan kalkacak, birbiri ard�nca s�regelen b�y�k felaketler, sava�lar, ac�lar son bulacakt�r. Allah'� inkar eden birtak�m felsefi sistemlerin neden oldu�u dejenerasyon, manevi bo�luk ve ahlaki bozulma yerini t�m inanan insanlar�n as�rlard�r �zlemini duyduklar�, Kuran ahlak�n�n hakim olaca�� kutlu bir d�neme b�rakacakt�r. Rabbimiz t�m insanlar� ahir zaman�n b�y�k karma�as�ndan kurtaracak ve bollu�un, bereketin ve adaletin ya�anaca�� bir nimete kavu�turacakt�r.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)d�neminde ya�anacak olan Alt�n�a�'daki nimetlerin e�sizli�i �ok detayl� olarak anlat�lmaktad�r. Hadislere g�re Alt�n�a�, �r�nlerde ve mallarda �ok b�y�k bolluk ve bereketin ya�and��� bir d�nem olacak, bu devirde �ok b�y�k bir zenginlik ve refah ya�anacakt�r. �htiyac� olana istedi�inden kat kat daha fazlas� verilecek, hi�bir �ey say�l�p �l��lmeyecek, en ufak bir s�k�nt�, yokluk ve a�l�k ya�anmayacakt�r. Yery�z�ndeki t�m zenginlikler ortaya ��kacak, topraktan her zamankinden �ok daha fazla �r�n elde edilecektir. Alt�n�a�'da ya�anacak olan bu bolluk ve bereketi m�jdeleyen hadislerden baz�lar� ��yledir:

Ebu Naim, Said'den tahric etti, O dedi, Peygamber (sav) buyurdu:

�mmetim aras�nda Hz. Mehdi (a.s.) gelecektir. �mr�, k�sa olursa yedi, yoksa sekiz, yoksa dokuz sene. �mmetim Onun zaman�nda iyi ve k�t�n�n benzeri ile nimetlenmedi�i bir nimetle nimetlenecek, sema �zerlerine bol ya�mur ya�d�racak, arz nebat�ndan hi�bir �ey saklamayacakt�r. 156

�bni Ebi �eybe, Musannef isimli kitab�nda Ebu Said-il Hudri'den tahric etti, O dedi, Resulullah (sav) buyurdu:

Benim �mmetimden Hz. Mehdi (a.s.) gelecektir. E�er �mr� uzasa da k�salsa da, yedi, sekiz y�l veya dokuz y�l, m�lk s�recektir. Ve daha �nce zul�mle dolu olan d�nyay� adaletle dolduracakt�r. Sema ya�muru indirecek, yer bereketini ��karacak, daha �nce g�r�lmemi� bir bi�imde �mmetim O'nun zaman�nda rahat edecektir. 157

...Yery�z� i�indeki hazineleri d��ar�ya f�rlatacakt�r.158

... Arz, i�erisinde gizledi�i b�t�n zenginliklerini, alt�ndan ve g�m��ten s�tunlar halinde d��ar� atacak.159

"�nsanlar bir �l�ek bu�day ektiklerinde kar��l���nda yedi y�z �l�ek bulacak... �nsan birka� avu� tohum atacak, 700 avu� hasat edecektir... �ok ya�mur ya�mas�na ra�men bir damlas� bile bo�a gitmeyecek."160

Alt�n�a�'da ayr�ca, toplumda h�k�m s�ren ahlaki bozulma ve adaletsizlik de ortadan kalkacakt�r. Alabildi�ine artm�� olan h�rs�zl�k, sahtekarl�k, doland�r�c�l�k, ihtiya� i�inde olan�n g�zetilmemesi, sadece �ok k���k bir z�mrenin bolluk i�inde ya�amas� gibi adaletsizlikler son bulacakt�r. Kuran ahlak�n�n hakim oldu�u bu d�nemde toplumun her kesimindeki insanlar aras�nda �ok b�y�k bir e�itlik ya�anacak, huzur ve g�ven dolu bir ortam olacakt�r. Ya�anan bu adalet dolu ortam�n bir sonucu olarak insanlar hi�bir sahtekarl��a, k�t�l��e ve haram fiillere de yana�mayacaklard�r. Ahir zamanda ya�anacak olan bu adalet dolu ortam hadislerde ��yle anlat�lmaktad�r:

Rayvani, M�sned isimli eserinde ve Ebu Naim Huzeyfe'den tahric etti, Resulullah (sav) buyurdu:

Hz. Mehdi (a.s.)... Evvelce zul�mle dolu olan yery�z�n� adaletle dolduracakt�r. O'nun hilafeti d�neminde yer ve g�k ehli, havadaki ku�lar bile Ondan raz� olacaklard�r.161

Naim b. Hammad, Ebu Said-il Hudri'den tahric etti, O dedi, Peygamber (sav) buyurdu:

�mmet bal ar�lar�n�n beyleri etraf�nda toplanmas� gibi Hz. Mehdi (a.s.)'ye s���n�rlar. O daha �nce zul�mle dolu olan d�nyay� adaletle doldurur, insanlar Asr-� Saadet d�nemine adeta geri d�ner, uykuda olan uyand�r�lmaz ve bir damla bile kan ak�t�lmaz. 162

... Yery�z� zul�m ve i�kence ile doldu�u gibi onu do�ruluk ve adaletle doldurur.163

Yery�z�, zul�m ve i�kence yerine adaletle dolacakt�r.164

... D�nya adalet ve haklar�n yerini bulmas� ile dolar...165

Adalet o kadar bol olacak ki, zorla al�nan her mal sahibine geri verildi�i gibi, bir insan�n ba�kas�na ait olup da, di�inde kalm�� bir�ey bile sahibine iade edilecektir... Yery�z� emniyetle dolacak ve hatta birka� kad�n, yanlar�nda hi� erkek olmaks�z�n, rahatl�kla, hacca gidecektir.166

Mal�, e�it bir �ekilde insanlara da��tacakt�r. Onun adaleti her yeri kaplayacak. Zul�m ve f�skla dolu olan d�nya, o geldikten sonra adaletle dolup ta�acakt�r... Hz. Mehdi (a.s.)'nin zaman�nda, adalet o kadar bol olacak ki, zorla al�nan her mal sahibine geri verildi�i gibi, bir insan�n ba�kas�na ait olup da, di�inde kalm�� bir�ey bile sahibine iade edilecektir... Yery�z� emniyetle dolacak ve hatta birka� kad�n, yanlar�nda hi� erkek olmaks�z�n, rahatl�kla, hacca gidecektir.167

Hadislerde verilen bu bilgilere g�re, her �e�it �r�n ve mal bollu�u, emniyet, g�ven ve adaletin temini, huzur ve saadet, maddi manevi her t�rl� imkan�n insanlar�n rahat�, konforu, ne�esi ve huzuru i�in kullan�lmas�, ihtiya� i�inde olan kimsenin kalmamas�, isteyene istedi�inden say�lmadan kat kat fazlas�yla verilmesi bu devrin belli ba�l� �zelliklerinden olacakt�r. Hadislerde ayr�ca bu d�nemde "silahlar�n susaca��"n�n bildirilmesi, bu devirde yery�z�n�n bar��la dolaca��n�n bir m�jdesidir. Alt�n�a�'da, �nceden aralar�nda husumet olan halklar aras�nda �ok b�y�k bir karde�lik ya�anacak, her t�rl� kavgan�n yerini bar��, dostluk ve sevgi alacakt�r.

T�m insanlar�n �ok b�y�k bir huzur, g�ven ve konfor i�inde ya�ayacaklar� bu ortam�n en �nemli sebeplerinden biri ise M�sl�manlar�n g�zel ahlak� olacakt�r. Zira Alt�n�a�'�n en �nemli �zelli�i, insanlar�n Kuran'a ba�l� ve Kuran ahlak�n�n eksiksiz olarak ya�and��� bir d�nem olmas�d�r. �nsanlar Allah'tan korktuklar� ve ahirette t�m yap�p ettiklerinden sorguya �ekileceklerinin bilincinde olduklar� i�in bencillik, kin, �fke, haset gibi k�t� ahlak �zelliklerinden, yolsuzluktan, haks�z kazan� elde etmekten, yalan s�ylemekten, insanlar�n can�na kast etmekten, r��vet almaktan titizlikle sak�nacaklard�r. Bunlar�n yerine insanlar aras�nda d�r�stl�k, yard�mseverlik, fedakarl�k, ba�kalar�n�n iyili�ini, sa�l���n�, rahat�n�, g�venli�ini d���nmek, sevgi, sayg�, merhamet, vefa, sadakat gibi g�zel ahlak �zellikleri hakim olacakt�r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Alt�n�a�'da ya�anacak olan bu ahlak g�zelli�i ��yle ifade edilmi�tir:

Tabarani, Evsad'da Amr. B. Ali tariki ile Hz. Ali b. Ebi Talib'den tahric etti:

... Cenab-� Hak �slam� nas�l Bizimle ba�latm��sa Onunla sona erdirecektir. Nas�l, bizimle onlar aralar�ndaki �irk ve adavetten (husumet ve d��manl�ktan) kurtulmu� ve kalplerine �lfet (dostluk) ve muhabbet (sevgi) yerle�mi�se, (Onun geli�i ile) yine �yle olacakt�r.168

... �yi insanlar�n iyili�i artar, k�t�lere kar�� bile iyilik yap�l�r." 169

T�m bunlar�n yan� s�ra, teknolojik geli�meler ahir zaman�n bu devresinde doru�a ula�acak, insanlar teknolojinin b�t�n nimetlerinden alabildi�ine faydalanacaklard�r. T�pta, tar�mda, ileti�imde, sanayi teknolojisinde, ula��mda �ok b�y�k geli�meler ya�anacakt�r.

Alt�n�a�'da hayat�n her alan�na hakim olan bolluk, zenginlik, g�zellik ve ilerleme, sanat alan�na da yans�yacakt�r. Sanatta �ok b�y�k ilerlemeler kaydedilecek, m�zikte, resimde ve di�er t�m alanlarda birbirinden g�zel eserler ortaya ��kacak, Allah'a olan iman�n insanlara verdi�i geni� ufuk ve derin d���nce, t�m sanat dallar�na �nc�l�k edecektir. Bu d�nemde insanlar hep g�zellikle kar��la�acak, ahlaklar� gibi, ya�ad�klar� yerler, bah�eleri, evlerinin dekorasyonu, k�yafetleri, dinledikleri m�zik, e�lence �ekilleri, tiyatrolar�, resimleri, sohbetleri de g�zelle�ecektir.

�nsanlar Alt�n�a�'da hayatlar�ndan o kadar memnun olacaklard�r ki; bir hadiste ifade edildi�ine g�re "zaman�n nas�l ge�ti�inin fark�na varmayacaklar, bu g�zelliklerden daha fazla yararlanmak i�in Allah'tan �m�rlerinin uzat�lmas�n�"170 isteyeceklerdir. Peygamberimiz (sav)'in di�er hadislerinde ise t�m insanlar�n Hz. Mehdi (a.s.)d�nemindeki Alt�n�a�'da ya�amay� isteyecekleri bildirilmi�tir:

... K���kler ke�ke ben b�y�k olsayd�m, b�y�kler de ke�ke ben k���k olsayd�m diye temenni ederler..." 171

Naim, Tavus'tan tahric etti, dedi ki:

Ben Hz. Mehdi (a.s.)'ye yeti�ene kadar �lmeyeyim istedim. Zira Onun d�neminde iyi insanlar�n iyili�i artar, k�t�lere kar�� bile iyilik yap�l�r. 172

Naim b. Hammad, �bni Abbas'dan tahric etti ki:

Hz. Mehdi (a.s.)Bizim Ehli Beyt'ten bir gen�tir. �htiyarlar�m�z Ona yeti�emeyecek, gen�lerimiz ise Onu �mid edeceklerdir. 173

Nitekim Peygamberimiz (sav) de hadislerinde, insanlar�n d�nyada ve ahiretteki kurtulu�lar�na vesile olacak �ok k�ymetli bir insan olan Hz. Mehdi (a.s.)'ye "kar �zerinde s�r�nerek de olsa gelerek uymalar�n�" bildirerek onun d�neminde ya�anacak t�m bu hay�rlara i�aret etmi�tir:

�bni Ebi �eybe ve Naim b. Hammad Fiten isimli eserde, �bni Mace ve Ebu Naim ise �bni Mes'ud'dan tahric ettiler. O dedi ki:

... O (Hz. Mehdi (a.s.)) arza sahib olur ve kendisinden �nce bask� ve zul�mle dolu olan arz� adaletle doldurur. Sizden Ona kim yeti�irse, kar �zerinde s�r�nerek dahi olsa gelsin, Ona kat�ls�n. Zira O Hz. Mehdi (a.s.)'dir.174

�nsanlar, Allah'�n Kuran'da inanan kullar�na m�jdeledi�i g�zelliklerin hepsini bu d�nemde ya�ayabileceklerdir. Allah ayetlerinde iman eden m�minleri d�nyada da g�zel bir hayatla ya�ataca��n� ��yle bildirmektedir:

Sizin yan�n�zda olan t�kenir, Allah'�n Kat�nda olan ise kal�c�d�r. Sabredenlerin kar��l���n� yapt�klar�n�n en g�zeliyle Biz muhakkak verece�iz. Erkek olsun, kad�n olsun, bir m�min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hi� ��phesiz Biz onu g�zel bir hayatla ya�at�r�z ve onlar�n kar��l���n�, yapt�klar�n�n en g�zeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 96-97)

Kuran'da Allah'�n emirlerine uygun olarak ya�anan ortamlar�n bir nevi "bar�� yurdu"na d�n��ece�ine dikkat �ekilmi�tir. Ve bu ahlaktaki insanlar�n hem d�nyada daha fazla g�zellikle kar��la�acaklar�, hem de ahirette sonsuz bir cennet hayat�yla �d�llendirilecekleri m�jdelenmi�tir:

Allah bar�� yurduna �a��r�r ve kimi dilerse dosdo�ru yola y�neltip-iletir. G�zellik yapanlara daha g�zeli ve fazlas� vard�r. Onlar�n y�zlerini ne bir karart� sarar, ne bir zillet, i�te onlar cennetin halk�d�rlar; orada s�resiz kalacaklard�r. (Yunus Suresi, 25-26)

Dipnotlar:

156 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 9
157 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 9
158 El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 45
159 �l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri, s. 464
160 K�yamet Alametleri, s. 164 / El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24
161 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24
162 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11
163 S�neni-i Ebu Davut, 5/93
164 K�yamet Alametleri, s. 163
165 Mektubat-� Rabbani, 1/251
166 El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23
167 El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23
168 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 20
169 Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17
170 Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17
171 Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17
172 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17
173 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23
174 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."