www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

"BEKLENEN HZ. MEHD� (A.S.)"
Hakk�nda T�m �slam Alimlerinin G�r��leri

BED��ZZAMAN SA�D NURS�'N�N D���NCELER� "ESERLER�"NDED�R!

Risale-i Nur eserleri, ge�ti�imiz y�zy�l�n m�ceddidi Bedi�zzaman Said Nursi Hazretleri'nin kalbinden, dilinden ��kan hakikatleri kaleme ald��� son derece k�ymetli bir k�lliyatt�r. Bedi�zzaman'�n ki�ili�inde olan ve t�m hayat�na hakim olan d�r�stl�k, a��kl�k ve netlik, eserleri olan Risale-i Nurlara da yans�m��t�r. Her kelimesi ger�ekleri i�eren bu risaleler, Bedi�zzaman Said Nursi hayattayken yay�nlanm��t�r. Bedi�zzaman eserlerini bizzat kendisi tashih etmi� ve d�zeltmi�tir.

Son g�nlerde s�k s�k duydu�unuz: "Hz. Mehdi (a.s.)gelmeyecekmi�, Hz. Mehdi (a.s.)yokmu�" s�zleri Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k�� alametleridir: "�nsanlar�n �mitsiz oldu�u ve "H�� MEHD� FALAN YOKMU�" dedi�i bir s�rada Allah Mehdi'yi g�nderir..."
(Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

Bedi�zzaman eserlerinde Peygamberimiz (sav)'in ahir zamanla ilgili hadislerinin a��klamalar�na geni� yer vermi�tir. Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne geli�i, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ��k��� ve �slam ahlak�n�n d�nya hakimiyeti konular�nda �ok detayl� bilgiler aktarm��; bu konularla ilgili y�zlerce sayfa kaleme alm��t�r. Ya�ad��� asr�n m�ceddidi olmas� sebebiyle Bedi�zzaman bu konular� en iyi anlayan ve a��klayan ki�i olmu�tur.

Milyonlarca ki�inin bu konular� eserlerinden ��renece�ini bilerek kaleme alan Bedi�zzaman, Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki manalar� �mmetine aktar�rken ��phesiz ki her zaman oldu�u gibi zerre kadar do�rular�n d���na ��kmam��t�r. Neyin do�ru oldu�unu d���nd�yse ve ger�ek kanaati ne ise onlar� yazm��t�r. Bu nedenle eserleri tamamen saf ger�ekleri yans�tmaktad�r.

Bedi�zzaman'�n bu �nemli �zelli�ine ra�men, Risale-i Nur talebesi olan baz� muhterem a�abeylerin, "Bedi�zzaman'�n, eserlerinde inand��� �eylerin tam aksine bilgiler vererek baz� ger�ekleri gizlemi� oldu�u ve bunlar� �zel bir sohbet esnas�nda yaln�zca iki �� ki�iye a��klad���" �eklinde birtak�m iddialarda bulunmalar� son derece yanl��t�r. B�yle bir yakla��m, Bedi�zzaman'�n y�zlerce sayfa boyunca yapt��� a��klamalar�n "yalan" oldu�unu s�ylemek olur ki, bu da b�ylesine de�erli bir �slam alimine kar�� yap�lan �ok b�y�k bir b�htan ve iftirad�r.

Bedi�zzaman'�n, ahir zamanda �slam ahlak�n�n d�nya hakimiyetine vesile olaca�� m�jdelenen Hz. Mehdi (a.s.)ile ilgili a��klamalar� son derece anla��l�r, a��k ve nettir. Bedi�zzaman kendisinin Hz. Mehdi (a.s.)olmad���n� (Emirda� Lahikas�, s. 266), Hz. Mehdi (a.s.)'nin kendisinden bir y�zy�l sonra gelece�ini (Kastamonu Lahikas�, s. 57), kendisinin Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir eri, neferi ve �nc�s� oldu�unu (Barla Lahikas�, s. 162), eserleri ve yapt��� �al��malar ile de Hz. Mehdi (a.s.)'ye zemin haz�rlad���n� (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 189) a��k�a beyan etmi�tir.

Bedi�zzaman kendisinin Hz. Mehdi (a.s.)olmad���n� a��klad��� delillerden birinde "Hz. Mehdi (a.s.)'nin seyyid olaca��n� ancak kendisinin seyyid olmad���n�" ifade etmi�tir. Bedi�zzaman'�n bu ger�e�i a��k�a dile getirdi�i s�zlerinden baz�lar� ��yledir:

Bedi�zzaman kendisinin Hz. Mehdi (a.s.)olmad���n� (Emirda� Lahikas�, s. 266), Hz. Mehdi (a.s.)'nin kendisinden bir y�zy�l sonra gelece�ini (Kastamonu Lahikas�, s. 57), kendisinin Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir eri, neferi ve �nc�s� oldu�unu (Barla Lahikas�, s. 162), eserleri ve yapt��� �al��malar ile de Hz. Mehdi (a.s.)'ye zemin haz�rlad���n� (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 189)a��k�a beyan etmi�tir.

"... HEM MEHD�L�K �SNADINI H�� KABUL ETMED���M� B�T�N KARDE�LER�M �EHADET EDERLER. Hatta Denizli'deki ehli vukuf (bilgi sahibi ki�iler) e�er Said mehdili�ini ortaya atsa b�t�n �akirtleri (talebeleri) kabul edecek dediklerine mukabil (kar��l�k), Said itiraznamesinde demi� ki: "BEN SEYY�D DE��L�M HZ. MEHD� (A.S.) SEYY�D OLACAK" D�YE ONLARI REDDETM��...." (Tenvir, �ualar, s. 365)

"... Ben de onlara demi�tim: "BEN, KEND�M� SEYY�D (Peygamber Efendimiz (sav)'in soyundan) B�LEM�YORUM. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. HALBUK� �H�R ZAMANIN O B�Y�K �AHSI, �L-� BEYT'TEN (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) OLACAKTIR." (Emirda� L�hikas�, s. 267)

Risale-i Nur'un herbir kitab� bir Said'dir. Siz hangi kitapa baksan�z benimle kar�� kar��ya g�r��mekten on defa ziyade hem faydalan�r, hem hakiki bir surette benimle g�r��m�� olursunuz. Risale-i Nur bana hi�bir ihtiya� b�rakm�yor. (Emirda� Lahikas�, s. 159)

Ey hocalar ve ehl-i kalb! Soraca��n�z suallerin cevaplar�n� Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Ehl-i ke�f (g�zle g�r�lmeyen gaybi hakikatleri Allah'�n l�tfuyla ke�fedip bilen evliy�lar) ve kalbden birisi, benim gibi �ciz bir insandan Mehdi'yi soruyor. "Ne vakit gelecek..." Daha Mehdi'yi anlayamam��. D�bbet�'l-Arz kimler oldu�unu bilmiyor. Bunlara dair, risalelerde birer bahis (s�z, a��klama) vard�r. Her m��kil su�lin (zor sorunun) cevab�n� o risalelerden aray�n�z, bulursunuz. (Mustafa Hul�si, Barla Lahikas�, 143)


Bedi�zzaman yine eserlerinde, Peygamberimiz (sav)'in bir hadisini hat�rlatm��; "seyyid olan bir ki�inin seyyidli�ini gizlemesinin Kuran ahlak�na uygun olmad���n�" belirterek, bu konudaki s�z�n�n kesin olarak do�ru oldu�unu ifade etmi�tir:

"Seyyid olmayan seyyidim ve seyyid olan de�ilim diyenler, ikisi de g�nahkar ve duhul ve huruc (isyan) haram olduklar� gibi... hadis ve Kuran'da dahi, ziyade veya noksan etmek memnu'dur (yasaklanm��t�r)." (Muhakemat, s. 52)

Peygamberimiz (sav)'in hadisinde bildirildigi gibi, �slam ahlak�na g�re, seyyid olan bir ki�i hi�bir nedenle bunu gizleyemez, saklayamaz. Seyyid olmayan bir ki�i de "ben seyyidim" diyemez. Peygamber Efendimiz (sav)'in neslinden olmak M�sl�manlar i�in b�y�k bir �ereftir. Dolay�s�yla Bedi�zzaman seyyid olsayd�, bunu a��k�a ifade eder, bu durumdan b�y�k onur duyard�. Ayn� �ekilde e�er kendisinin Hz. Mehdi (a.s.)oldu�u y�n�nde bir kanaati olsayd�, milyonlarca ki�inin okudu�u eserlerinde buna taban tabana z�t y�zlerce sayfa izah yapmaz; Hz. Mehdi (a.s.)'nin �zelliklerinin kendisiyle uyu�mad���n� ve bu m�barek zat�n kendisinden sonraki d�nemde gelece�ini onlarca deliliyle birlikte a��klamazd�.

Bedi�zzaman, "bir Risale-i Nur talebesi olarak ben de bunlara uyuyorum" diyerek, hayatta oldu�u s�re i�erisinde eserlerinde yazd�klar�n�n do�rulu�unu defalarca tasdik etmi�tir. Risalelerin her biri, binlerce n�shas� olan kitaplard�r. Dolay�s�yla eserlerinde a��k�a "Ben kendimi seyyid bilmiyorum" diyorsa, Risale-i Nur talebesi baz� muhterem a�abeylerin "Bedi�zzaman'�n bu a��klamalar� do�ru de�ildir; kendisi falanca g�n bizi �a��rm��, hem �erif, hem seyyid hem de Mehdi'yim demi�tir" demeleri Bedi�zzaman Said Nursi Hazretleri'ne kar�� �ok galiz bir hakaret, b�y�k bir zul�m ve iftira olur. Zira bu, Bedi�zzaman gibi de�erli ve �st�n ahlakl� bir �ahs�n bu konuda yazd�klar�n�n "yalan" oldu�unu iddia etmek anlam�na gelir. Y�zlerce sayfa boyunca yazd�klar�n�n aksine, Bedi�zzaman'�n "-yaln�zca iki �� ki�iye- t�m yazd�klar�n�n yalan oldu�unu"s�yledi�i �eklinde bir iddia, bu t�r iddialar�n sahiplerini t�hmet alt�nda b�rak�r. Bedi�zzaman gibi derin imanl� b�y�k bir m�ceddidin, eserlerinde, d���nd��� ve inand��� �eylerin tam tersine a��klamalarda bulunmas� hi�bir �ekilde s�z konusu de�ildir. Dolay�s�yla Bedi�zzaman'�n vefat�ndan y�llar sonra b�yle bir iddia ile ortaya ��kmak, her ne kadar iyilik ad�na, Bedi�zzaman'� sevme ad�na yap�lm�� dahi olsa, Bedi�zzaman ad�na �ok b�y�k bir iftira olur. Onu yalanc�l�kla itham eden ve y�zlerce sayfa ile �mmeti aldatt���n� iddia eden b�yle bir yakla��m ise hi�bir vicdan�n kabul etmeyece�i bir davran��t�r.

Ayr�ca bu, b�ylesine de�erli bir m�ceddidin kaleme ald��� risalelerin t�m�n� ��pheli hale getirecek son derece tehlikeli bir giri�imdir. Bunun gibi pek �ok ki�i, birbirinden farkl� iddialarla ortaya ��k�p "Bedi�zzaman Said Nursi burada b�yle demi�tir ama bunlar�n tamam� bir taktiktir, yaland�r; do�rusunu bize s�yledi" dese bu ne kadar ge�erli olacakt�r? B�yle bir durumda bir s�re sonra Risale-i Nur'da yer alan her konu i�in bir �ey s�ylenebilir ve Bedi�zzaman'�n eserleri ger�ek manas�ndan ve hikmetinden giderek uzakla��r. B�yle bir tehlikeyi �nlemek ise, Bedi�zzaman gibi de�erli bir �slam aliminin bizzat yaz�p tasdik etti�i apa��k s�zlerini korumakla m�mk�n olacakt�r.

"...Mehdi, Resulullah'�n bayra�� ile, insanlar�n ba�lar�na BELA �ZER�NE BELA YA�DI�I ve �IKI�INDAN �M�T KES�LD��� B�R SIRADA �IKAR..." (Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
224 sayfa

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."