www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

"BEKLENEN HZ. MEHDİ (A.S.)"
Hakkında Tüm İslam Alimlerinin Görüşleri

PARLAYAN YILDIZ HZ. MEHDİ (A.S.)

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURU HAKKINDA
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN İSMİ VE SIFATLARI HAKKINDA
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNUN ALAMETLERİ HAKKINDADIR
HALİFELİK HUSUSUNDA KENDİSİNE BİAT OLUNACAĞI, BİATIN NEREDE OLACAĞI VE HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHUR EDECEĞİ HAKKINDADIR
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNDAN ÖNCE VE SONRA MEYDANA GELECEK OLAN FİTNELER HAKKINDADIR
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN VEFATI VE MÜDDETİ HAKKINDADIR

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURU HAKKINDA

Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)'ın adı ile başlarım.

Ben O'na güvenirim,

O'ndan yardım dilerim,

O'na tevekkül ederim,

Varlıkların mutlak sahibi,

Malik-ül Mülk olan Allah (c.c.)'a hamd ederim.

O, her şeyin sahibidir. Bütün kainatı idare edendir. Bütün kralların ve sultanların işlerinşi takib edendir. Bütün azgınları, firavunları, insanları zillete düşürenleri, Kayzerleri, Herakliyusları, Amalika Kavimlerini ve büyüklük taslayanları helak edicidir. Onların yerine Hulefa-i Raşidini, büyük emirlerin, şerefli vezirleri, adil hükümdarları ve hidayet önderlerini hayata hakim kılandır. Güzel hayatın sekteye uğradığı, fitnelerin ortaya çıktığı ve bozguncuların üstün geldiği bir zamanda Allah (c.c.) beklenen kurtarıcı Muhammed Mehdi'yi gönderecek ve onun vasıtası ile dini güçlü kılacaktır. Onunla bidatcıların faaliyetlerini engelleyecek ve yine onun vasıtası ile müşriklerin kalelerini fethedecektir.

Her hayırı müminlere kolaylaştıran ve müslümanların ahvalini düzelten Allah (c.c.)'a hamd ederim.

Şehadet ederim ki Allah (c.c.)'tan başka ilah yoktur.O tek başınadır Ortağı yoktur. O "El-Melik" tir, "El-Hakk" tır. "El- Mubin"dir.

Ben yine şehadet ederimki, Hz. Muhammed (SAV) onun kulu ve peygamberidir.

O öyle bir peygamberdir ki Allah (c.c.) ona bütün geçmişlerin ve geleceklerin ilmini vermiştir.

Onun bize haber verdiği şeylerin bir kısmı gerçekleşmiştir. Bir kısmı da kıyamete kadar olan zaman içinde gerçekleşecektir.

Allah (c.c.)'ın salatı (mağfireti) onun üzerine olsun.

Yine onun al-i ve ashabının üzerine olsun. Onlar hidayet önderleridir. Onlar Allah (c.c.)'tan razı olmuşlardır. Allah (c.c.)'ta onlardan razı olmuşlardır. 1

* Karşılıksız ihsanda bulunan, kahrı ve yüceliği ile herkese yardımcı olan ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah (c.c.)'a, nimetlerine ve diğer cömertliklerine uygun bir şekilde hamd olsun.

O'nun peygamberi ve son resulü olan, yüce ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bulunan ve dalaletten kurtarıcı olan Hz. Muhammed (SAV)'e, onun ailesi ve seçkin arkadaşları üzerine salat-u selam olsun.

Bundan sonra derim ki, bereketler azaldı, kötülükler ve felaketler çoğaldı. Çirkin ve haram şeyler açıkça işlenir oldu. Günahlar yaygınlaştı. Suçlar ve hatalar, insanları her taraftan kuşattı. Dinsizlerin şerri yayıldı. Takva sahiplerinin tahammülü tükendi. Hak yoluna giren salikin yolları kesildi. Fitneler ve helak edici şeyler peşpeşe geldi. Kötü şeylerden azalma değil, bilakis çoğalma var. En kısa müddet içinde dünya sona doğru gitmektedir.

Bütün bunlar Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuruna kadar devam edecektir. Çünkü Allah (c.c.) onun zuhuru ile bu zulmeti yok edecektir.

Dünyayı da ona hazırlamaktadır. Ona yardımcı olacak kimseleri bir araya toplamak suretiyle onu destekleyecektir. O da kolaylıkla dünyaya hakim olacak, onu hak ve adaletle dolduracaktır. Hazinelerin kapakları Onun için açılacaktır. Onun bolca vermesi ile herkes zengin olacaktır. Dinin ahkamını açığa çıkaracak ve şirk ile mücadeleyi kendi üzerine alacaktır...

...Yine değişik Hadis-i Şeriflerden anlaşıldığına göre, onun künyesi, yaşayışı, huyları, Hz. İsa Aleyhüsselam'ın, onun arkasında cemaatla beraber namaz kılacağı, Allah'ın ona pekçok keramet ve yücelikler vereceği açıkca beyan olunmuştur. 2

* Hamd, müçtehit imamların içtihadı ile dinin yollarını açıklayan ve onların bereketleriyle bizleri hidayette olanlardan kılan Yüce Mevla'yadır. Ancak O'nun hidayete kavuşturduğu kimseler hidayettedir. Allah'ın hidayeti olmaksızın nefs-i hevasına tabi olanlar helak olur. En mükemmel salat ve selam; hidayet erbabının reisi Hz. Peygamberimiz ve onun ashabının, ehl-i beytinin üzerinedir.

Esas konuya gelince güçlü ve yaratıcı Allah'ın kullarının en zayıfı olan Ali bin Sultan, Muhammed el-Hiravi el-Kari (Cenab-ı Allah lütfuyla ve keremiyle kendilerine muamele etsin) diyor ki:

"Gözbebeği makamında olan kimselerden bazı ileri gelenler, bana ahir zamanda geleceği va'dedilen İmam Muhammed el- Mehdi'yi sordular. Yüce Mevla bize onu görmeyi ve onun zamanına yetişmeyi nasip etsin. Kendisine tabi olmayı ve mekanların en şereflisinde ona hizmet etmeye bizi muvaffak kılsın."

Şeyh, büyük alim, havas ve avamdan milyonların hizmetlisi lakabıyla tanınmış Abdullah el-Hindi, bazı usul ve füru kitaplardan nakil yoluyla şöyle dediğini duydum. O büyük Mehdi ortaya çıkarak nuru inkişaf ettikten sonra İmam-ı Azam'ın mezhebine tabi olacak. Bu durum asrın alimleri arasında meşhurlaşmıştır. Üstelik bu açıklama bir nakli delilin rivayetidir. Aklın gösterdiğini düzeltme değildir. 3

* Allah (c.c.) onun vasıtası ile müminleri üstün ve şerefli kılacak ve yine onun vasıtası ile azgınları hakir ve zelil edecektir.

O, daha önce zulumle doldurulmuş olan dünyayı adaletle dolduracaktır. 4

* Bana göre aklımdan geçen ileri gelen tasavvuf ehlinin yaptığı gibi şer'i davalarda ve dini meselelerde Hz. Mehdi (a.s.) en ihtiyatlı olanı uygular. Fakat en doğru olan ise Hz. Mehdi (a.s.), şüphesiz müçtehittir. Çünkü Mehdi Cenab-ı Hakk'ın kelamının hala okuyucuların kalplerinde hadis ve eserlerin hadis alimlerinin satırlarında görüldüğü vakitte gelir. 5

* İmam Hafız b. El-Eskaf indinde beğenilen ve Hz. Cabir (RA)a isnad olunan rivayete göre;

Resullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kim Deccali yalanlarsa kafir olur. Yine kim Hz. Mehdi (a.s.)'yi yalanlarsa kafir olur."

Görmez misin ki! Şeriat sahibinin bizzat kendisi, onu haber vermiş ve rivayetlerde sabit olduğu gibi müjdelemiştir. 6

* Bu hadisi Ruyani, Huzeyfe'den rivayet etmiştir;

"Hz. Mehdi (a.s.), benim çocuklarımdan birisidir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir.'' 7

* Hz. Huzeyfe (RA) ın Resullah (SAV) den rivayet ettiği bir Hadis-i Şerifte;

Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Ey Huzeyfe! Dünya hayatı sona ersede geriye sadece bir gün kalmış olsa bile, benim Ehl-i Beytimden bir adam, hakimiyetini kuruncuya kadar Allah (c.c.) o günü muhakkak uzatır. Onun vasıtası ile kahramanlıklar cereyan eder ve İslamiyet açığa çıkar. Allah (c.c.) vadinden dönmez ve O hesabı çabuk görendir" -Bu Hadis-i Şerifi Ebu Nuaym El-Isfahani tahric etmiştir- 8

* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın Hz.Galiye'den rivayetine göre, Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

"O (Hz. Mehdi (a.s.)) benim neslimden bir kişidir. Benim vahiy üzere savaştığım gibi o da benim sünnetim üzere savaşacaktır." 9

* Ahmed ve İbn Mace Hz. Ali efendimizden rivayet etmiştir;

"Hz. Mehdi (a.s.), ehl-i beyttendir. Allah (c.c.) onu bir gecede ıslah eder.''

...Bir gecede Hz. Mehdi (a.s.)'nin ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakkın kendisine kutup mertebesinin verilmesine işarettir. Bu dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hz. Peygamber'e verilen bu lütuf Hz. Mehdi (a.s.)'ye de verilmiştir. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 52. ayette Peygamberimize şöyle demiştir: "Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu (kitabı) kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin.'' Hz. Mehdi (a.s.), dini meselelerde zamanındaki müçtehitlerin en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir. 10

* Kays b. Cabir'den, o da babasından, o da dedesinden rivayet ettiğine göre;

Resullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Benden sonra halifeler (devri) olacaktır. Halifelerden sonra Emirler olacak, Emirlerden sonra zalim hükümdarlar olacaktır. Sonra benim Ehl-i Beyt'imden Mehdi çıkacaktır. O, daha önce zulümle doldurulan dünyayı adaletle dolduracaktır." -Ebu Nuaym'Fevayid'in de, Tabarani de "Mucem"in de tahric etmişlerdir.- 11

* Ebu Hureyre (RA) dan rivayete göre;

Resullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Ehli Beytimden bir adam (dünyaya) sahip oluncaya kadar kıyamet kopmaz. O, İstanbul'u ve Cebel'i fethedecektir" 12

* Ebu İshak'tan rivayete göre;

Hz. Ali (RA) oğlu Hz. Hasan (RA) a baktı ve şöyle dedi: "Bu benim oğlum, seyyiddir. Nitekim Resullah (SAV) onu böyle isimlendirmiştir. Allah (c.c.) onun sulbunden bir adam çıkaracaktır. O sizin peygamberinizin ismi ile isimlendirilecektir. O'na (Hz. Peygamber) yaratılış bakımından benzemez, fakat huy itibariyle benzer. O dünyayı adaletle dolduracaktır" -Ebu Davud "Sünen"inde, Ebu İsa Tirmizi "Cami"sinde, Ebu Abdurrahman "Sünen"inde tahric etmişlerdir.- 13

* Hz. Huzeyfe (RA)dan rivayete göre;

Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Zalim kralların elinden vah bu millete! Onlara itaat gösterenleri, kendilerine boyun eğdikleri halde nasıl da öldürüyorlar!

Mü'min ise, Allah (c.c.)'tan korkan, fakat dili ile onlara zahiren hizmet eden ve kalbi ile de onlardan kaçıp uzaklaşan kimsedir. Allah (c.c.), İslamı yeniden aziz kılmayı dilediği zaman, her inatçı zalimi mahveder. O, bozgunluğa uğradıktan sonra ümmeti düzeltmeğe ve dilediğini yapmağa gücü yetendir.

Ey Huzeyfe! Dünya hayatı sona erse de geriye sadece bir gün kalmış olsa bile, benim Ehl-i Beyt'imden bir adam, hakimiyetini kuruncaya kadar Allah (c.c.) o günü muhakkak uzatır.

Onun vasıtasıyla kahramanlıklar meydana gelir ve İslamiyet açığa çıkar. Allah (c.c.) va'dinden dönmez ve o, hesabı çabuk görendir." -Ebu Nuaym El-İsfahani tahric etmiştir.- 14

Dipnotlar:

1- Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, Yazar: Mer'iy b. Yusuf b. Ebibekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi
2- En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib
3- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"
4- Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, Yazar: Mer'iy b. Yusuf b. Ebibekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi
5- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"
6- Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, Yazar: Mer'iy b. Yusuf b. Ebibekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi,
7- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"
8- Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, Yazar: Mer'iy b. Yusuf b. Ebibekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi,
9- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't Temam ve'l kamal",
10- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi",
11- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
12- A.g.e.
13- A.g.e
14- A.g.e

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ