www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

"BEKLENEN HZ. MEHDİ (A.S.)"
Hakkında Tüm İslam Alimlerinin Görüşleri

PARLAYAN YILDIZ HZ. MEHDİ (A.S.)

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURU HAKKINDA
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN İSMİ VE SIFATLARI HAKKINDA
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNUN ALAMETLERİ HAKKINDADIR
HALİFELİK HUSUSUNDA KENDİSİNE BİAT OLUNACAĞI, BİATIN NEREDE OLACAĞI VE HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHUR EDECEĞİ HAKKINDADIR
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNDAN ÖNCE VE SONRA MEYDANA GELECEK OLAN FİTNELER HAKKINDADIR
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN VEFATI VE MÜDDETİ HAKKINDADIR

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN İSMİ VE SIFATLARI HAKKINDA

* Taberani, el- Evsad kitabında Ömer bin Ali yoluyla Ali bin Ebi Talib'ten rivayet ettiği bir hadiste Ali Efendimiz Peygamberimiz'e şöyle demiştir;

"Ey Allah (c.c.)'ın Resulu! Hz. Mehdi (a.s.) bizden mi yoksa başkalarından mı?''

Peygamberimiz de "Nasıl ki Yüce Mevla bizimle zaferler ihsan etti, bizimle şirkten insanları kurtardı ve yine fitnelik ve Allah'a şirk koşma gibi kötülüklerden sonra onların kalplerini bizimle yumuşattı, birbirlerini sevdirdiyse Mehdi ile de dünya hayatını sona erdirecektir.'' 15

* Ebu Naim, Ebu İmame'den rivayet etmiştir;

Peygamberimiz; "Sizinle Rumlar arasında dört barış vardır. 4.sü Herak halkından birisi tarafından yapılacak ve 7 yıl devam edecek." dedi.

Sahabeden birisi "Ya Resulullah! O gün insanların önderi kim?" diye sordu.

Peygamberimiz "Benim neslimden olan 40 yaşındaki Hz. Mehdi (a.s.)'dir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir. Sağ yanağında siyah bir nişan vardır. Üzerinde pamuklu iki giysi bulunur. Sanki o , hazineleri çıkartan, şirk şehirlerini fetheden Ben-i İsrail'den birisidir. 16

* Naim bin Hammad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir;

"Hz. Mehdi (a.s.), Mekke'de Peygamberimizin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Yatsı namazını kılınca yüksek sesle şu çağrıyı yapar.

"Ey insanlar, size Cenab-ı Allah (c.c.)'ı hatırlatırım, sizin yeriniz Rabbinizin yanıdır. Yüce Mevla peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi ve size O'na karşı hiçbirşeyi şirk koşmamayı emretti. Allah (c.c.) ve Resulune itaat etmenizi emretti. Kur'an yaşadığı sürece yaşamınızı, Kur'an yok olduğu zaman da yok olmanızı emretti. Doğru yolu bulmada yardımcı olmanızı, takvada ise bütünleşmenizi emretti. Çünkü dünyanın sonu yaklaşmıştır. 17

* Ebu'l-Ferec'in, Abdullah b. Abbas'dan rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:

"Dört (kişi) dünyaya sahip olmuştur. İkisi mümindir. İkisi kafirdir. Mümin olanlar, Zü'l-karneyn ve Süleyman Aleyhisselamdır. Kafir olanlar ise, Nemrud ve Buhtu'n-Nasır'dır. Beşinci olarak ona sahip olacak kişi, benim Ehl-i Beytimdendir." 18

* Hafız Ebu Nuaym'ın, Hz. Huzeyfe'dena rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:

"Hz. Mehdi (a.s.), benim evladımdan bir adamdır. Parlak yıldız gibidir. Rengi, Arap renginde ve cismi İsrail gibidir. Daha önce zulüm ile doldurulan dünyayı, adaletle dolduracaktır. Onun hilafeti zamanında gökyüzü halkı ondan razı olacaktır. Havada uçacaktır. (Dünyada) yirmi sene kalacaktır." 19

* Naim bin Hammad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir;

...Geceleri ibadetle meşgul olacak gündüzleri gizli olacak. Cenab-ı Hak Mehdi'ye Hicaz diyarının fethini bahşedecek. Haşimoğullarından hapiste olanlar dışarı çıkacak, siyah bayraklar Küfe'de çekilecek, ve bunlar Mehdi'ye biat etmeleri için gönderilecek.

Uzak yerlerdeki askerleri Mehdi'ye biat edecek. Zulümü ve zalimleri imha edecek ülkeler düzelecek, Cenab-ı Hak kendisine İstanbul'u fethettirecektir." 20

* Ebu Nuaym'ın "Sıfatu'l-Mehdi" de Hz. Huzeyfe'den rivayet ettiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:

"Mehdi benim çocuklarımdandır. Onun yüzü, parlak yıldız gibidir." 21

* Ebu Cafer Muhammed b. Ali'den rivayete göre;

Hz. Ali (RA), Mehdi'nin sıfatları ile ilgili olarak yine şöyle demiştir:

"O genç bir adamdır. Orta boyludur. Güzel yüzlüdür. Saçları, omuzlarının üzerine doğru sarkar. Yüzünün nurları ona azamet verir. Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır." 22

* Hz. Ali (RA) dan nakledilen başka bir rivayete göre, yine şöyle demiştir:

"Hz. Mehdi (a.s.), gür sakallı, ön dişleri parlak, yüzü benli, açık alınlıdır. Yan tarafında Hz. Peygamber (SAV)''in peygamberlik mührü gibi bir alamet vardır."

Yine başka rivayetlere göre şöyle denilmiştir:

"Hz. Mehdi (a.s.), ince kaşlı ve parlak gözlüdür. Hicaz tarafından gelecek ve Dımışk mescidine kadar düzeni sağlayacaktır." -Ebu Nuaym tahric etmiştir- 23

* Hz. Hüseyin (RA) soruldu:

"İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir?" Şöyle cevap verdi:

"Gönül rahatlığı ve vekar sahibi oluşu ile, helal ve haramı çok iyi bilmesi ile tanınır. Ayrıca, insanlar ona muhtaç olurlar. O, ise insanlara ihtiyacını bildirmez." 24

* Ve yine Ka'b'ın riveyetine göre Katade şöyle demiştir;

"Hz. Mehdi (a.s.) insanların en hayırlısıdır. Onun yardımcıları ve ona biat edenler Küfe, Yemen ve Şam diyarının ileri gelenleridir. Onu sunan Cebrail, sevkeden Mikail'dir.

Bütün kainat nezdinde sevilmektedir. Cenab-ı Allah (c.c.) Hz. Mehdi (a.s.) ile kör fitneyi ve yer altı tuzaklarını söndürecektir. Hatta kadın beraberinde erkek olmadığı halde hacca gidecek Allah (c.c.)'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Cenab-ı Allah (c.c.) yeryüzüne bitkilerini, gökyüzüne de bereketini verecek. 25

* Hz. Tavus (RA) dan rivayete göre;

Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Çalışanlar üzerine disiplinli olması, malı cömertçe vermesi ve yoksullara karşı çok merhametli olması, Hz. Mehdi (a.s.)'nin alametlerindendir." -Ebu Nuaym tahric etmiştir.- 26

* Peygamberimizin şu hadisi yine bu konuyla ilgilidir;

"Hz. Mehdi (a.s.), alını açık, burnu kırmızıdır. Yeryüzü daha önce zulüm ve haksızlıkla dolu olduğu gibi mehdi tarafından adalet ve doğrulukla doldurulacaktır. 7 yıl hükümdarlık yapacaktır."

Bu hadisi Ebu Davud Sünen'inde, Hakim de Müstedrek kitabında rivayet etmiştir. Peygamberimizin "Hz. Mehdi (a.s.) bendendir." sözü Hz. Mehdi (a.s.)'nin Peygamberimizin zürriyetinden olduğunun bir kanıtıdır.

Yine Peygamberimiz "Sünnetimden uzaklaşan benden değildir." buyurmuştur.

Alnı açık sözü, alnı geniş anlamındadır, şeklinin ve gidişatının güzel olduğunu ve yakınlarıyla geçimli olduğunu gösterir. Burnu kırmızı sözü ise burun ucunun güzelliğinin, cesaret ve cömertliğinin işaretidir.

Ayrıca mahiyetinde bulunan kimselerin (halkının) mal varlığına iltifat etmediğinin, kendisinin bilinmesinin, makamında taklide rıza göstermediğinin işaretidir. Gerek ehl-i sünnet ve cemaat gerekse bidat ehlinden bütün grupların uzak tutulması bilinmektedir. 27

* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad, Abdullah b. Mes'ud'dan şöyle rivayet etmiştir:

"...Allah (c.c.) Onun muhabbetini insanların kalplerine yerleştirecektir. Böylece onlar, gündüzleri arslan kesilen ve geceleri de ibadetle geçiren bir toplum olacaklar." 28

* Ebu Amr Osman b. Said El-Makarri 'sünen'inde İstanbul'un fethi ile ilgili olarak Kabu'l Ahbar'dan rivayetine göre:

Müslümanlar Hz. Mehdi (a.s.)'nin çevresinde toplanacaklar. Sabah namazı vakti, abdest alması için ona su getirecekler... Sonra Hz. Mehdi (a.s.), sancağını alıp suya daldıracak ve askerlerine şöyle seslenecektir: "Ey insanlar! (Buradan) geçiniz. Çünkü, Allah (c.c.) İsrailoğulları için denizi ikiye ayırdığı gibi sizin için de denizi yarmıştır." 29

* Resulullah (SAV) Efendimiz'in;

..."7 yıl hükümdarlık yapacak" sözü ise İsa (a.s.) inmeden öncedir. Çünkü indikten sonra, Hz. Mehdi (a.s.) ister hayatta olsun ister ölmüş olsun, hükümdarlık İsa (a.s.) 'ya geçer.

Hiç şüphesiz Hz. İsa (a.s.) indikten sonra risalet elbisesini feshetse de nübüvvet elbisesini feshetmeyecek. Onun tebliğ işaretleri ve makamının sancakları Mekke ve Medine harem-i şeriflerinde yükselecek daha sonra Peygamberimizin 'yolculuk ancak, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'ya yapılır" hadis-i şerifi mucibince Kudüs'e gidecek...

...Özet olarak; Mehdi, ona tabi olanlar ve arkadaşları rahat olarak Kudüs'te olacaklar ve o sırada sapık insanlardan oluşan büyük bir kalabalıkla birlikte bir gözü kör deccal ortaya çıkar. Mehdi'yi yerinde kuşatır. Yaşadığı zamanda namı yükseldikten sonra Hz.İsa (a.s)'nın Şam camisi (Emevi camisi) nin doğu minaresine inişi ona sıkıntı verir. Hz.İsa (a.s.) müslümanlara yardım için Kudüs'e gider.

Mel'un deccal, Hz. İsa (a.s.)' yı görür ve tuzun suda eridiği gibi eriyecek duruma gelir. Sonra İslamiyet'e girmeyen ve kurtuluşa ulaşanlardan olmayanları öldürür, cizyeyi kaldırır.

Hz. Peygamber'in haber verdiği gibi hiç kimseden cizye kabul etmez. Bu durum, bu milletten Peygamberlerin sonuncusu tarafından kaldırılmamıştır. Çünkü Hz.İsa (a.s.)'nın dini öbür peygamberlerin dinleri gibi tam kökünden nehyedilmiştir. Dolayısıyla Peygamberimiz "Musa peygamber sağ olsaydı, tıpkı Hz.İsa peygamberin sonunda tabi olduğu gibi, bana tabi olurdu. 30

* Ebu Ca'fer Muhammed b. Ali diyor ki:

"Bizim Ehl-i Beytimizden Mehdi ortaya çıktığı zaman, malları eşit olarak paylaştırır. Halka adaletli davranır. Kim ona itaat ederse, Allah (c.c.)'a itaat etmiş olur. O, Mehdi diye isimlendirilmiştir. Çünkü O, gizli (bilinmeyen) bir işe rehberlik edecektir." 31

* İmam Ebu Amr Ed-Dari şöyle demiştir:

"Ona Mehdi denilmiştir. Çünkü O Şam dağlarından bir dağa rehberlik edecek ve oradan, Tevrat nüshalarını çıkaracaktır. Onu, bütün yahudilere delil gösterecek ve onlardan büyük bir toplum, Mehdi vasıtası ile müslüman olacaktır. En doğrusunu Allah (c.c.) bilir." 32

* Hafız Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad "Fiten" kitabında, Cafer b. Yesar Es-sami'den şöyle rivayet etmiştir:

"Mehdi zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta (zalim) bir insanın azı dişinde olan (haksız bir lokmayı) bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir." 33

* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın, Ebu Cafer b. Muhammed b. Ali El-Bakır'dan rivayetine göre, Hz. Ali'ye Mehdi'nin vasıflarından soruldu, o da şu cevabı verdi:

"O (Mehdi), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençdir. Saçları, omuzlarının üzerine sarkar. Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir." 34

* Hz. Huzeyfe'nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"O (Mehdi) benim neslimden bir adamdır. Yüzü, sanki ışıldayan bir yıldız gibi parlaktır. Sağ yanağında siyah bir ben vardır. Kırk yaşlarındadır...

...Onun ortaya çıkışına, gök halkı, yer halkı, kuşlar, vahşi hayvanlar ve balıklar sevinecekler. Onun zamanında bütün sular tatlılaşacak, nehirler uzayacak, yeryüzü bitkilerini artıracak ve (içideki) hazinelerini dışa çıkaracaktır." 35

* Deylemi'nin, 'Firdevs' kitabında Abdullah b. Abbas'dan rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:

"Mehdi, cennet halkının yakışıklı gencidir." 36

* Hafız Ebu Nuaym El-Asbahani'nin, Mehdi'nin sıfatları hakkında Ali b. Ali El-Hilali'nin babasından naklettiğine göre:

Resulullah şöyle buyurmuştur: "...Beni hak ile gönderene yemin olsun ki, dünyanın karma karışık olduğu bir zamanda bu ümmetin Mehdi'si de bu ikisinin (Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in) soyundan gelecektir.

O zamanda fitneler açığa çıkacak, yollar kesilecek, insanların bazıları bazılarının üzerine baskılar yapacak, büyükler küçüklere acımayacak, küçükler de büyüklere karşı saygı göstermeyecekler. İşte böyle bir zamanda Allah (c.c.) bu ikisinin neslinden olan (Hz. Mehdi (a.s.)'yi) gönderecek.

O (Hz. Mehdi (a.s.)) sapıklığın kalelerini fethedecek. Benim şimdi ikame ettiğim gibi o da ahir zamanda dini ikame edip şeriatı, yeryüzüne hakim kılacaktır. Daha önce zulüm ile doldurulmuş dünyayı adaletle dolduracaktır..." 37

*Ebu Bekir El-Askar'ın Hz. Ali'den rivayetine göre;

Hz. Mehdi (a.s.), bütün beldelerde insanlar arasında adaletle hükmetmek üzere gönderilmiştir. Onun zamanında kurt ile kuzu aynı yerde otlayacaklar. Çocuklar yılanlarla ve akreplerle oynayacaklar fakat onlar kimseye bir zarar vermeyecekler. Şer gidecek, Hayır ise kalacaktır. İnsan, bir ölçek tohum ekecek ve yerden yediyüz katı mahsul alacaktır...

Yine O'nun zamanın da faiz, zina ve şarap içilmesi yasaklanıp yok edilecektir. İnsanlar dine ve ibadete yönelecekler, cemaatle namaza önem verilecek. Ağaçlar meyve yüklü olacak. Bereketler artacak. Kötülükler yok edilecek ve hayırlar kalacaktır. Dünya da Ehl-i Beyt'e buğzeden hiçbir kimse kalmayacaktır. 38

* Hafız Ebu Bekir El-Beyhaki'nin, Ebu Said El-Hudri'den rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:

"Hz. Mehdi (a.s.), hüküm ve adalet sahibi bir kişi olarak çıkacaktır. Haç'ı kıracaktır (haça tapınmayı kaldıracak). Domuzu öldürecektir (domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek). Gök ehli içinde mal ile dolaşacak fakat o malı kabul edecek bir kimseyi bulamayacak." 39

* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad 'El-Fiten' kitabında Hz. Tavus'dan şöyle rivayet etmiştir:

"Hz. Mehdi (a.s.)'nin alameti, işçiler üzerine sert olması, mal hususunda cömert olması, zavallılara karşı da çok merhametli olmasıdır." 40

Dipnotlar:

15- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi",
16- A.g.e.
17- A.g.e
18- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal",
19- A.g.e.
20- A.g.e.
21- A.g.e.
22- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
23- A.g.e.
24- A.g.e.
25- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"
26- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
27- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"
28- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal",
29- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal",
30- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"
31- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
32- A.g.e.
33- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal",
34- A.g.e.
35- A.g.e.
36- A.g.e.
37- A.g.e.
38- A.g.e.
39- A.g.e.
40- A.g.e.

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ