www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

"BEKLENEN HZ. MEHDİ (A.S.)"
Hakkında Tüm İslam Alimlerinin Görüşleri

PARLAYAN YILDIZ HZ. MEHDİ (A.S.)

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURU HAKKINDA
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN İSMİ VE SIFATLARI HAKKINDA
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNUN ALAMETLERİ HAKKINDADIR
HALİFELİK HUSUSUNDA KENDİSİNE BİAT OLUNACAĞI, BİATIN NEREDE OLACAĞI VE HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHUR EDECEĞİ HAKKINDADIR
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNDAN ÖNCE VE SONRA MEYDANA GELECEK OLAN FİTNELER HAKKINDADIR
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN VEFATI VE MÜDDETİ HAKKINDADIR

HALİFELİK HUSUSUNDA KENDİSİNE BİAT OLUNACAĞI, BİATIN NEREDE OLACAĞI VE HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHUR
EDECEĞİ HAKKINDADIR

* İbn-i Sirin'in Hz.Ali (RA) dan rivayetine göre;

Hz. Mehdi (a.s.)'nin bayrağı üzerinde "Biat Allah (c.c.) adır" yazılıdır. 59

* Hz. Katade (RA)dan rivayete göre;

Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Hz. Mehdi (a.s.), Medine'den çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu, kendi aralarından (tanıyıp) ortaya çıkaracaklar ve o, istemediği halde Rükn ile Makam arasında ona biat edecekler." 60

* Hz. Huzeyfe (RA) dan Merfu olarak yapılan rivayete göre;

İnsanlar Rükn'ün yanında Hz. Mehdi (a.s.)'ye biat edecekler. Allah (c.c.), onun eliyle dini güçlendirecek, ona fetihler ihsan edecek ve yeryüzünde La ilahe illallah (c.c.) demeyen kimse kalmayacaktır. 61

* Ebu Nuaym'ın, Ebu Ca'ferden rivayetine göre;

Hz. Mehdi (a.s.) Mekke'de yatsı vakti zuhur edecektir. Belirleyici alamet olarak onun yanında Resulullah (SAV) ın bayrağı, gömleği ve kılıcı olacaktır. Yatsı namazını kılınca, yüksek sesle insanlara hitap edecek ve şöyle diyecektir:

"Ey insanlar! Allah (c.c.)ı size hatırlatırım. Sizin makamınız, Rabbimizin önündedir. O, haccı tamam eyledi. Peygamberler gönderdi. Kitaplar indirdi. Kendisine karşı hiçbir şeyi ortak koşmamanızı emretti. Ona ve Resulüne karşı itaati devam ettirmenizi, Kur'an'nın hayat verdiği şeyi sevmenizi ve yine Kur'an'ın öldürdüğü şeyi öldürmenizi, Hz. Mehdi (a.s.)'ye yardımcı olmanızı ve takva üzere bulunmanızı sizden istedi. Şüphe yokki, dünya (kıyamete) yaklaşmıştır. Ben sizi Allah (c.c.)a, Onun Resulüne ve Onun kitabı ile amel etmeye, batılı öldürmeye ve sünneti ihya etmeye (yaşatmağa) çağırıyorum."

Bu davet üzerine, Bedir Ashabı kadar olan üçyüzonüç kişi, daha önce ittifak etmeden hemen o anda tesadüfen ortaya çıkacaklar ve onlar, gece ibadet ile meşgul olup gündüz arslan kesilecekler. Allah (c.c.) ona (Hz. Mehdi (a.s.)'ye) Hicazın fethini nasip edecektir. Sonra, çoğalan ordusunu dünyanın her tarafına gönderecektir. Bir müddet dünyada kalıp zulmü ve zalimleri yok edecektir. Ülkeler onu karşılayacak ve Allah (c.c.) onun eliyle İstanbul'un fethini müyes ser kılacaktır. 62

* Hz. Ali (RA) dan rivayete göre;

Onlar Hz. Mehdi (a.s.)'ye biat etmek üzere geldikleri vakit Hz. Mehdi (a.s.), onlara şöyle diyecek: "Siz, kendiniz için lazım olan otuz haslet üzere bana biat ederseniz, ben de size karşı davranışlarımda katı olmam. Benim de size karşı yapmam gereken sekiz önemli husus vardır."

Bunun üzerine onlar da şöyle diyecekler: "Biz onları yerine getirdik. Sen bize neyi hatırlatıyorsun ey Resulullah (SAV)in torunu!" Sonra Hz. Mehdi (a.s.) ile beraber Safa tepesine çıkacaklar ve Hz. Mehdi (a.s.) onlara şöyle hitap edecek.

Siz (cihaddan) kaçmamanız, israf etmemeniz. Zina etmemeniz, ihramlı iken canlı öldürmemeniz. Fuhuş yapmamanız ve bunların hiçbirine yaklaşmamanız halinde ben hep sizinle beraber olurum. Her şeyin hakkını verin.

Altın, gümüş, buğday ve arpa stoklamayın (biriktirmeyin). Yetim malı yemeyin. Bildiğiniz şeyin dışında yalan yere şahidlik yapmayın. Mescidleri harab etmeyin. Hiçbir müslümana dalkavukluk yapmayın, kimseyi de kötülemeyin. Sarhoşluk veren her türlü yasak şeyleri (içkileri) içmeyin. Altını, ipeği ve ipek kumaşı birbirlerine karıştırmayın. Cihaddan kaçmayı arzu etmeyin.

Haksız yere kan akıtmayın. Hiçbir kafire ve hiçbir münafığa özenmeyin. Giysilerden sert ve kaba olanı tercih edin. Cihadın hakkını vererek savaşın. Küfür etmeyin, çünkü siz pisliği sevmezsiniz, iyiliği emreder ve kötülükten de alıkoyarsınız.

İşte siz bunları yaptığınız takdirde ben de muhafızlar edinmem.

Sizin giydiğiniz gibi giyerim. Sizin hayvana bindiğiniz gibi binerim. Az bir şeye kanaat ederim. Daha önce zulüm ile doldurulmuş olan dünyayı adaletle doldururum. İbadetin hakkını vererek Allah (c.c.)a layık olduğu şekilde kulluk ederim. Ben size karşı ahdime sadık kalırım, siz de bana karşı ahdinize sadık kalırsınız."

Bunun üzerine derler ki: "Biz senden razı olduk ve bütün bu hususlarda biat ederek sana tabi olduk."

Bundan sonra Hz. Mehdi (a.s.), onların herbiri ile ayrı ayrı musafaha edecektir. Allah (c.c.) ona, Horasan'ın fethini müyesser kılacaktır. Yemen halkı da ona biat edecektir. Hemedan, onun vezirleri için, Havlan ve Himyer, onun yardımcıları için, Mısır'da, onun komutanları için karargah olacaktır. Allah (c.c.) temim kabilesi ile onların sayılarını çoğaltacaktır. Kays kabilesi ile de onların gücünü artıracaktır. Bayrakları Hz. Mehdi (a.s.)'nin önünde olduğu halde yürüyüşe geçecektir. Ordunun baş tarafında Ukayl adında bir komutan ve arka tarafında da Haris adında bir komutan bulunacaktır. 63

* Ebu Davud Salih Bin Ebi Meryem bin el-Halil'in hadisini bir arkadaşından o da Ümmü Seleme'den rivayet etmiştir ki Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır;

"Halife öldüğü zaman ihtilaf çıkacak, Medine halkından birisi kaçarak Mekke'ye gidecek, Mekke halkında bazı kimseler onun yanına giderek o istemediği halde onu çıkaracaklar, Rükn ile makam arasında kendisine biat edecekler, yanına Şam'dan bir heyet gelecek, Mekke ile Medine arasında çölde onlarla buluşacak.

İnsanlar bu durumu görünce Şam'ın ileri gelenleri ve Irak halkını temsilcileri gelecek ve o kimseye biat edecek sonra dayıları Kelb kabilesinden olan birisi gelecek ve onlara asker gönderecek ve onlara galip gelecek umutsuzluk ise beni Kelb kabilesinin ganimetine hazır olmayanlar içindir. Malı bölecek ve insanlara peygamberlerinin sünnetiyle davranacak İslam'ı aradaki komşu diyarlara bildirecek 7 yıl kalacak sonra vefat edecek ve Müslümanlar namazını kılacaklar." 64

* Ebu Said El-Hudri (RA) dan rivayete göre;

Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Ahir zamanda ümmetime, kendi sultanları tarafından öyle şiddetli bir bela inecektir ki, ondan daha şiddetli bir bela duyulmamıştır." 65

* Ebu Amr Ed-Dari 'Sünen'inde Muhammed b. El-Hanefiyye'den rivayet etmiştir:

"Horasan'dan bayrak (sahipleri) çıkacaktır. Sonra beyaz elbiseli başka bir gurup çıkacaktır. Onların başında, Temim kabilesinden bir adam olacak ve o, yetmiş iki aylık saltanatını Hz. Mehdi (a.s.)'ye devredecektir." 66

* Alimlerin anlattıklarına göre;

Hz. Mehdi (a.s.), ortaya çıkışının evvelinde genç bir kimse iken Medine'de çıkan fitne sebebiyle öldürülmekten korkup gizlice Mekke'ye gidecektir. Oradan Taif'e gidecek fakat tekrar Mekke'ye dönecektir. Birtakım insanlar onu, tavaf yapılan yerde görecekler, onun, beklenen Hz. Mehdi (a.s.) olduğunu bazı alametlerinden anlayacaklar ve kendisine biat için ısrar edecekler.

Sonunda biatları kabul eden Hz. Mehdi (a.s.) mü'minlerle beraber Medine'ye doğru yönelecek. O sırada Mekke üzerine yürümekte olan Süfyani'nin ordusunu Allah (c.c.) Beyda denilen yerde helak edecektir. Sonra, Allah (c.c.) onu, şiddetli bir darlık ve sıkıntıdan sonra ganimetlere ve zenginliklere mirascı kılacaktır. Hz. Mehdi (a.s.), bundan sonra mü'minlerle beraber batıya doğru yürüyecek. Nihayet İstanbul'a ulaşacaklar ve Allah (c.c.) fethi müyesser kılacaktır. Sonra, aranan hazinelerini ortaya çıkaracaktır.

Sonra Deccal ile ve Rumlarla savaşacaktır. Sonra Hz. İsa Aleyhisselam, dünyaya nuzül edince, onunla buluşacaktır. Hz. Mehdi (a.s.), hiçbir müctehidin ictihadını taklit etmeyecektir. Çünkü kendisi de müctehid bir imamdır. Onun zamanında yeryüzünde emniyet ve bereket olacaktır. 67

* Hafız Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad 'El-Fiten' adlı kitabında Süleyman b. İsa'dan şöyle rivayet etmiştir:

"Tabutu sekine" denilen kutsal sandık, Hz. Mehdi (a.s.)'nin eliyle Taberi'ye gölünden çıkarılacak ve Beyt-i Makdis'in kapısı üzerine konulacaktır. Yahudiler bunu görünce, çok az müstesna olmak üzere müslüman olacaklar." 68

* Ebu Amr El-Makarri'nin 'sünen'inde Hz. Huzeyfe b. El-Yeman'dan rivayetine göre, Resulullah Roma'nın fethedilmesi ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

"...Sonra dört tekbir getirecekler ve duvarları yıkacaktır. Nüfusun çokluğundan dolayı orası Rumiye diye isimlendirilmiştir. Orada altıyüzkişi öldürülecek. Beyt-i Makdis'in örtüsü oradan çıkarılacaktır. 'Tabut' denilen kutlu sandık da oradan çıkacaktır. O sandığın içinde sekinet, İsrailoğullarının sofrası, Tevrat levhaları, Hz. Musa'nın asası, Hz. Süleyman'ın minberi bulunacaktır..." 69

* Hafız Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın 'Fiten' kitabında Ebu Kayl'dan rivayetine göre, Resulullah Rumiye (Roma)'nin fethi esnasında doğu kapısından girilmesini tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur:

"(Doğu kapısından) yedi adet kaplama sayınız. Sonuna sekizinci kaplamayı sökünüz. Çünkü, onun altında Hz. Musa'nın asası, İncil'in nüshası ve Beyt-i Makdis'in örtüsü durmaktadır." 70

Şuayb b. Salih

* Yine Nuyam b. Hammad'ın Hz. Ka'b dan rivayetine göre;

Bir adam Şam'ı ve bir adamda Mısır'ı ele geçirdikleri zaman onlara Şam ve Mısır halkının bir kısmını öldürecekler ve bir kısmını da esir edecekler. Sonra küçük siyah bayraklarla donatılmış bir ordu doğudan gelecek ve başlarında bulunan kişi Şam kralını öldürecektir. İşte o kimse, Hz. Mehdi (a.s.)'ye itaati teşvik eder. 71

* Yine Nuyam b. Hammad'ın Hz. Hasan (RA) dan rivayetine göre;

Rey şehrinde orta boylu esmer bir adam ortaya çıkacaktır. Kendisi Mahzumoğulları kabilesinden olup adı Şuayb b. Salih onun askerleri ilk çıkışta dörtbin kişi olacaktır. Elbiseleri beyaz, bayrakları ise siyahtır. Onun ortaya çıkışı Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuruna çok yakın bir zamanda olacaktır. 72

* Hz. Ammar (RA)nın "Eser" de bildirdiğine göre;

Süfyani Kufe şehrine kadar ulaşacak ve Hz. Muhammed (SAV.)'nin Ehl-i Beytine yardımcı olanları öldürecektir. İşte bu sırada Hz. Mehdi (a.s.) zuhur edecektir. Onun bayraktarlarından biri de Şuayb b. Salih olacaktır. 73

* Yine Nuaym'ın Damra b. Hubeyb'den ve Meşayih'den rivayetine göre;

Süfyani askerlerini gönderecek Horasan ve Faris topraları başta olmak üzere doğu bölgelerini ele geçirecektir. Bunun üzerine doğu halkı onlara karşı ayaklanacak ve çeşitli bölgelerde onlarla savaşacaklar. Daha sonra Süfyani'ye karşı Temim kabilesinden köse sakallı ve Şuayb b. Salih denilen bir gence biat edecekler ve onu kendilerine başkan seçecekler. O genç kendisine biad eden beşbin kişi ile beraber yola çıkacak ordusunun önünde azimli ve kararlı bir şekilde yürüyecektir. Bu ordunun karşısına dağlar bile çıksa, onları devirmeye ve her engeli aşmaya kararlıdırlar.

Nihayet Süfyani'nin ordusu ile karşılaşacaklar ve onları yenilgiye uğratacaklar, fakat her iki taraftanda çok sayıda ölenler olacaktır. Sonuçta kesin galibiyet ise Süfyani'nin olacaktır. Şuayb b. Salih kaçacak ve gizlice Kudüs'e gelecek. Daha sonra Hz. Mehdi (a.s.)'nin Şam'a gelmekte olduğu haberi ona ulaşınca, gidip Hz. Mehdi (a.s.)'ye katılacak ve yetkilerini ona devredecek. 74

* Yine Nuaym'ın, Ebu Cafer'den rivayetine göre;

Süfyani, Kufe'yi ve Bağdat'ı elegeçirdikten sonra ordularını her tarafa gönderecektir. Bunun üzerine Maveraünnehir'den ve Horasan'dan gelen yardımcı güçler, ona tabi olacaklardır. Onların başlarında Ümeyyeoğulları'ndan bir adam bulunacaktır. Tüs şehrinde, Rey şehri çevresinde ve Tehum bölgesinde şiddetli çarpışmalar olacaktır. İşte bu sırada Horasan'dan siyah bayrak taşıyan askerler gelecektir.

Onların başlarında da Haşimoğullarından, sağ avucunun içinde 'ben' bulunan bir genç olacaktır. Allah (c.c.) onun işini kolaylaştıracaktır. Daha sonra on genç, Rey şehrine doğru yürüyüşe geçecek ve Temimoğulları'ndan Şuayb isimli bir gençle karşılaşacaktır. Daha sonra bunlar anlaşıp Hz. Mehdi (a.s.) ile ittifak edecekler ve ona katılacaklar.

Böylece güçlenen Hz. Mehdi (a.s.) komutasındaki askerler, büyük kahramanlık örnekleri sergileyeceklerdir. Sonra Sicistan'dan büyük bir ordu gelecektir. Onların başlarında da Adiyoğullarından bir adam olacaktır.

Allah (c.c.) Hz. Mehdi (a.s.)'nin ordusunu ve yardımcılarını başarılı kılacaktır. Rey şehrindeki çarpışmalardan sonra Medayin şehrinde de çarpışmalar olacaktır. Canlarını kurtaranlar bunları haber vereceklerdir. Bundan sonra Babil'de büyük bir katliam olacaktır. Daha sonra da Nusaybin çevresinde çarpışmalar olacaktır. 75

Ashab-ı Kehf'in Hz. Mehdi (a.s.)'ye getirileceği

* Ebu İshak Es-sa'lebi 'Tefsir'inde Ashab-ı Kehf hakkında diyor ki;

"Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuru esnasında onlar, yattıkları yerden alınacaklar ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye gelecekler. Hz. Mehdi (a.s.), onlara selam verecek. Allah'da onların selamını kendisine bildirecektir. Sonra onlar tekrar kabirlerine dönecekler ve kıyamet gününe kadar bir daha kalkamayacaklar."

Dipnotlar:

59- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
60- A.g.e.
61- A.g.e.
62- A.g.e.
63- A.g.e.
64- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"
65- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
66- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"
67- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
68- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"
69- A.g.e.
70- A.g.e.
71- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
72- A.g.e.
73- A.g.e.
74- A.g.e.
75- A.g.e.

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ