www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

"BEKLENEN HZ. MEHDİ (A.S.)"
Hakkında Tüm İslam Alimlerinin Görüşleri

PARLAYAN YILDIZ HZ. MEHDİ (A.S.)

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURU HAKKINDA
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN İSMİ VE SIFATLARI HAKKINDA
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNUN ALAMETLERİ HAKKINDADIR
HALİFELİK HUSUSUNDA KENDİSİNE BİAT OLUNACAĞI, BİATIN NEREDE OLACAĞI VE HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHUR EDECEĞİ HAKKINDADIR
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNDAN ÖNCE VE SONRA MEYDANA GELECEK OLAN FİTNELER HAKKINDADIR
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN VEFATI VE MÜDDETİ HAKKINDADIR

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNDAN ÖNCE VE SONRA MEYDANA GELECEK OLAN FİTNELER HAKKINDADIR

Bilmiş ol ki; Ahir zamanda fitneler çoğalacak ve zalimlerin zuhurundan sonra islam yok olacak ve izleri silinecektir. Onların yanında, münafıklar itibar görecekler, mü'minler ise horlanacaktır.

Hafız İbn-i Merdüye'nin, Abdullah b. Abbas (RA)dan Merfu olarak rivayet ettiğine göre;

Resulullah (SAV) veda Haccını ifa ediyordu. Bir ara Kabe'nin halkasından tuttu ve şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Size kıyamet alametlerini haber vereyim mi?"

Selman-ı Farisi (RA) ayağa kalktı ve: "Anam-babam sana feda olsun ya Resulullah!" dedi.

Hz. Peygamber (SAV) buyurdu ki: "Kıyamet alametlerinden biri, namazın terk edilmesidir. Biri, nefsinin arzularına meyletmektir. Biri de, mal sahibine (malından dolayı) ta'zim etmektir."

Selman-ı Farisi (RA): "Bunlar olacak mı ya Resulullah?" dedi.

Hz. Peygamber (SAV) buyurdu ki: "Evet, nefsim kudret elinde bulunan Allah (c.c.)a yemin olsun ki, bunlar olacaktır ya Selman! O zaman zekat, ceza olarak ve harac da, ganimet olarak zorla alınacaktır. Yalancı, doğru kabul edilecek ve doğru söyleyen ise, tekzib edilecektir. Haine güvenilecek ve güvenilir olana ise, hain muamelesi yapılacaktır. (İnsanların) onda dokuzu hakkı inkar edeceklerdir.

İslam gidecek ve sadece onun adı kalacaktır. Kur'an gidecek ve sadece onun şekli kalacaktır. Mushaf-ı şerifler altın yaldızlarla süslenecek (ve hükmü ile amel edilmeyecek) tir. Kiliselerin süslendiği gibi camiler de süslenip tezyin edilecektir."

Selman-ı Farisi (RA): "Bunlar da olacak mı ya Resulullah?" dedi.

Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: "Evet, nefsim kudret elinde bulunan Allah (c.c.)a yemin olsun ki, bunlar da olacaktır ya Selman! İşte o zaman, onların içinde bulunan Mü'min, kendi koyunundan daha düşük ve seviyesiz olacaktır. Gördüğü fakat değiştirmeğe güç yetiremediği şeylerden dolayı tuzun, suda eridiği gibi onun da içindeki kalbi eriyecektir.

İşte o zaman ya Selman! Dinsizliğin en fenası ve günahların en kötüsü meydana gelecektir. İnsanlar namazı terkedecekler ve şehvetlere tabi olacaklardır. Eğer siz onlara erişirseniz, namazlarınızı vaktinde kılınız.

Yine o zaman, insanları esir alan bir ordu, doğudan gelecektir. Onların kalpleri, şeytan kalbi gibidir. Küçüklere acımazlar ve büyüklere de saygı göstermezler.

Yine o zaman, insanlar bu kutsal evi (Kabe'yi) ziyaret edecekler. Onların sultanları, kibir ve gezinti maksadıyla, zenginleri, ticaret maksadıyla, yoksulları, dilenmek maksadıyla, Kur'an okuyanları da riya ve şöhret maksadıyla buraya geleceklerdir."

Dediler ki:" Bunlar da mı olacak ya Resulullah?"

Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: "Evet, nefsim kudret elinde bulunan Allah (c.c.)a yemin olsun ki, bunlar da olacaktır. İşte o zaman yalan yaygınlaşacak, günah yıldızı zuhur edecek ve kadın, ticarette kocasına ortak olacaktır." 77

* Ebu Said El-Hudri (RA)dan rivayete göre;

Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Benden sonra fitneler olacaktır. Orada terör ve harpler vardır. Sonra onlardan daha şiddetli fitneler olacaktır. Her ne zaman (fitnelerin) sonu geldi denilse, yeni bir ayaklanma olacaktır. Ta ki, benim soyumdan bir adam (Hz. Mehdi (a.s.)) çıkıncaya kadar fitnenin girmediği bir Arap evi ve ulaşmadığı bir müslüman kalmayacaktır." -Hafız Ebu Muhammed "El-Mesabih" kitabında tahric etmiştir.- 78

* Avf b. Malik (RA)dan rivayete göre;

O şöyle anlatmıştır: "Resulullah (SAV) bir çadırda bulunduğu sırada ben ona geldim. Kendisi sağlam bir şekilde yavaş yavaş güzel ve dikkatlice bir abdest aldı. Sonra bana şöyle buyurdu: Ey Malik oğlu Avf! Kıyamet öncesi altı (alamet) sayayım mı?"

Dedim ki: Onlar nelerdir ya Resulullah?

O da şöyle buyurdu:

  • "Ölümler çoğalacaktır.
  • Kudüs'ün fethi gerçekleşecektir.
  • Sizin aranızda kolera ve şarbon gibi ölümcül iki hastalık yaygınlaşacaktır.
  • Mal çoğalacaktır, Hatta öyle ki, kişi yüz altın lira verecek fakat (muhatabı) onu azımsıyacak ve atacaktır.
  • Arap evlerinden, fitnenin girmediği hiçbir ev kalmayacaktır.
  • Sarıoğulları (Rumlar) ile sizin aranızda sulh olacaktır. Sonra orada yardımlaşma olacak, onlar seksen bayrak altında size gelecekler. Her bayrak, onikibin kişiyi temsil edecektir." -Buhari "Sahih"inde tahric etmiştir.- 79

* Muhammed b. Es-Samıt diyorki:

"Hz. Hüseyin (RA)a: Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuru esnasında onu tanıtıcı alametler var mıdır? Diye sordum. O da: Evet, vardır dedi ve şunları saydı: Abbasoğullarının helakı, Süfyani'nin ortaya çıkışı, Beyda denilen yerde bir ordunun helak edilmesi." 80

* Ebu Ca'fer Muhammed b. Ali (RA) dan şöyle rivayet olunmuştur:

"İnsanlar Şam diyarında toplanıncaya kadar Mehdi zuhur etmez. Fitne yaygınlaşacak insanlar ondan kurtulmak için bir çıkış yolu arayacaklar fakat bulamayacaklar. Kufe ile Hire arasında katliam olacaktır." 81

* Ebu Abdullah El-Hakim'in, Müstedrek'in de, Muaz b. Cebel'den rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur;

"Beyt-i Makdis'in imarı, Yesrib'in (Medine'nin) harabının habercisidir. Yesrib'in harabı, Melhamenin (büyük kahramanlık savaşının) habercisidir. Büyük kahramanlık savaşının çıkışı, Kostantiniye'nin fethinin habercisidir. İstanbul'un fethi, Deccal'ın çıkışının habercisidir." 82

* İmam Amr b. Said El-Makarri'nin 'Sünen'inde Hz. Huzeyfe'den rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:

"Zevra denilen yerde bir olay meydana gelecektir."

Dediler ki: "Zevra nedir? Ey Allah'ın Resulü!"

O da şöyle buyurdu: "Doğuda bir şehirdir. Benim ümmetimden zalim ve belalı olanlar orada yaşayacaklar..." 83

* Hafız Ebu Abdullah El-Hakim'in, Muaz b. Cebel'den rivayetine göre, Resullullah şöyle buyurmuştur:

"Büyük kahramanlık savaşı, Kostantiniye'nin fethi, Deccal'ın zuhuru, işte bunların hepsi yedi ay içinde meydana gelecektir." 84

* Ebu Davud'un, 'Sünen'inde Abdullah b. Bişr'den rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:

"Büyük kahramanlık savaşı ile Kostantiniye'nin fethi arasında altı yıl vardır. Yedinci sene Deccal zuhur edecektir." 85


Süfyani'nin çıkışı

* Muhammed b. Hanefiyye şöyle demiştir:

"Batıdan gelen Mağrib halkının öncüleri Dımışk Mescidine girdikleri vakit, onun harika güzelliğine baktıkları sırada Haresta denilen köy helak edilecektir. Sonra Süfyani çıkacaktır." 86

* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad, Halid b. Ma'dadan şöyle rivayet etmiştir:

"Süfyani, elinde üç sopa olduğu halde çıkacaktır. O sopalarla kimi korkutursa, o kişi ölür." 87

* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad, Hz. Ali'den şöyle rivayet etmiştir:

"Süfyani, Halid b. Yezid'in çocuklarından bir adamdır. İriyarıdır. Yüzünde çiçek hastalığı izi vardır. Gözünde beyaz bir leke vardır. Dımışk şehri civarında "kuru vadi" denilen yerden çıkacaktır. Kendilerinden olan yedi kişinin arasında (koruması ile) çıkar 88

* Ebu İshak Es-sa'lebi 'Tefsir'inde Sebe Suresi'nin 51. ayetini açıklamış ve şöyle demiştir:

"Resulullah (SAV), Süfyani'nin "Kuru vadi"den çıkacağını, onun doğu ve batı halkı arasında fitne olacağını zikretmiştir..." 89

* Bazı alimlerin zikrettiklerine göre;

Süfyani'nin adı "Urve b. Muhammed"dir. Onun lakabı da "Ebu Utbe"dir. "Ikdu'd-Durer" adlı kitapta anlatıldığına göre o, Halid b. Yezid b. Ebu Süfyan'ın neslindendir. Kendisi, yerde ve gökte lanetlenmiştir. Allah (c.c.)ın yarattığı mahlukatı içinde en çok zulüm yapan kimsedir. 90

* Hz. Ali (RA)dan rivayete göre;

Süfyani, Halid b. Yezid b. Ebu Süfyan'ın neslinden bir adamdır. İri cüsselidir. Yüzünde çiçek hastalığı izi vardır. Gözünde beyaz bir leke vardır. Şam tarafından çıkacaktır. Kendisine tabi olanların çoğu Ben-i Kelb kabilesinden olacaktır. Çocukları ve hatta kadınların karınlarındaki bebekleri bile öldürür. Ehl-i Beyt'ten bir adam, Muharrem ayında ona karşı çıkacaktır. Bunun üzerine Süfyani, ordusundan bir kısmını ona karşı gönderecek fakat o, gelenleri bozguna uğratacaktır. Daha sonra Süfyani, kendi yanındaki askerlerle beraber ona doğru yürüyecektir. Fakat (Mekke ile Medine arasında) Beyda denilen yere gelince, Allah (c.c.) onları helak edecek ve onların başlarına gelenleri anlatan bir haberciden başka hiçkimse kurtulamayacaktır. -El-Hakim "Müstedrek" de tahric etmiştir.- 91

* Yine Hz. Huzeyfe (RA) anlattığına göre;

Süfyani Dımışk mescidinde herkesin içinde bir kadınla ilişki kuracak ve kadın mihrapta duran Süfyani'nin kucağına oturacak.

Bu sırada Müslüman bir kişi ayağa kalkacak ve: "Yazıklar olsun size! İmandan çıkıpta kafir mi oldunuz? Şüphesiz ki, bu davranış helal değildir." Diyecektir. Bunun üzerine Süfyani kalkıp onun boynunu vuracakıtır. Onunla ayın görüşte onların da öldürecektir. -Ebu Amr "Sünen"inde tahric etmiştir.- 92

* Hz. Ali (RA)dan rivayete göre;

...Süfyani daha sonra yetmişbin kişilik ordu ile Irak'a, Küfe'ye, Basra'ya ve diğer yerler üzerine yürüyecektir. Oralarda katliamlar yapacak, alimleri öldürecek, mushafları yakacak, camileri tahrip edecek, haramları kaldıracak, eğlence ve fuhuş yerlerinin açılmasını emredecek.

Allah (c.c.)'ın haram kıldığı herşeyi helal kılacak, yapmadığı hiçbir zulüm ve işlemediği hiçbir mel'anet kalmayacaktır. Resulullah (SAV)'ın Ehl-i Beyt'ine düşman olduğu için isimleri Muhammed, Ahmet, Ali, Ca'fer, Hamza, Hasan , Hüseyin, Fatıma, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Hatice ve Atike olan herkes öldürülecektir. Sonra etrafa adamlarını salacak, küçük çocukları toplayacak ve onları kızgın yağda haşlayacatır. Sonra Dımışk mescidine girip, orada içki içecek ve günah şeyler yapacak, adamlarına da öyle yapmaların emredecektir.

Sonra Süfyani elinde bir mızrak olduğu halde dışarı çıkacak ve adamlarından birine yol ortasında alenen hamile bir kadına tecavüz etmesini ve karnının deşip çocuğu karnından dışarı çıkarmasını emredecektir. Onun bu emirini değiştirmeye hiçbir kimsenin gücü yetmeyecektir. Bunun üzerine gökyüzünde melekler feryad edecekler ve Allah (c.c.) Cebrail Aleyhisselam'a, Dımışk şehrinin surları üzerinde şöyle seslenmesini emredecek:

"Dikkat edin ve uyanık olun ey Muhammed (SAV) ümmeti! Size imdat geldi. Mehdi Aleyhisselam Mekke'den zuhur etti. Onun davetine uyunuz" 93

* Hz. Huzeyfe'nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"...(Hz. Mehdi (a.s.)) Şam'a gidecek ve dalları, Taberiye Gölüne doğru uzayan bir ağacın altında Süfyani'yi keserek öldürecektir." 94

* Ebu Cafer'den şöyle rivayet olunmuştur:

Süfyani beş yeri ele geçirdiği zaman dokuz ay oraları yönetecek, sonra Hz. Mehdi (a.s.) zuhur edcektir. Hişam'a göre bu beş yer şunlardır: Dımışk, Filistin, Ürdün, Humus, Halep." 95


Hz. İsa'nın gelişi

* Ebu'l Hasen Muhammed b. Ubeyd El-Kesai, "Kısasu'l - Enbiya" adlı eserinde Kabu'l Ahbar'da şöyle rivayet etmiştir:

"Şüphesiz ki, Hz. İsa Aleyhisselam, yeryüzüne inecektir. Elbette onun zuhuruna yakın alametler ve fitneler olacaktır..." 96

* İbn Asakir, Ebu Hureyre (ra)'den rivayet etmişir;

"Hz.İsa Peygamber size inecek. Onu gördüğünüz zaman tanıyın. O, orta boylu, pembe tenli birisidir, üzerinde kırmızı renkte iki giysi vardır. Herhangi bir ıslaklık değmesede başından su damlar."

Haçı ezecek (haça tapınmayı kaldıracak), domuzu öldürecek (domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek),, cizyeyi kaldıracak ve insanları İslam'a davet edecek, İsa zamanında Deccal helak olacak. Yeryüzüne güven gelecek. Öyle ki arslanlar develerle, kaplanlar sığırlarla, kurtlar koyunlarla birlikte yayılacak. Çocuklar yılanlarla oynayacak ve yılanlar çocuklara zarar vermeyecek 40 sene yaşayacak sonra vefat edecek ve müslümanlar namazını kılacaklardır." 97

* Müslim Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir;

"İsa (as) ile buluşmak için ömrümün uzamasını elbette isterim şayet ömrüm yetmezse, sizden kim ona yetişirse benim selamımı söylesin" 98

* Temmam ve İbn Asakir, Kisan olan rivayet etmiştir;

Hz. İsa sonrası hayat ne güzeldir. Gökten yağmur iner, yerde bitkiler biter. Safa tepesine bir çekirdek tanesi, dikmiş olsan yeşerir. Kin, nefret ve hasetlik yoktu. Hatta insan arslanın yanından geçer, arslan o kimseye zarar vermez, yılana basar oda zarar vermez.

"Hadis-i şerifi Ebu Naim, Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir. Ve bu hadiste güzel yaşamın kin ve nefreti kaldırdığına ve böyle bir hayatın sadece İsa (as) zamanında olabileceğine işaret vardır. Ve yine Ehl-i İslam için yüce Mevla'nın Hicr Süresi 47. ayetinde; "Biz onların göğüslerindekini söküp attık, onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olup sohbet ederler." Buyurduğu gibi güzel hayat daru's-selamda olur.

Hz. Ali efendimizden bu hususta "Ben, Talha ve Zübeyr'in bu gruptan olmasını ümit ederim" dediği rivayet etmiştir. Hz. İsa Şam kapısına inecektir. Bir başka rivayet de şu şekildedir. "Akşama 6 saat kala beyaz minarenin yanına inecek, sanki başından aşağıya inciye bürünmüş gibi üzerinde iki parlak giysi olacak." 99

* İbn Asakir, Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir;

"Hz. İsa bir hakem ve adil bir imam olarak inecek. 100

"İsa (a.s.) onu (sandığı) alıp açacak ve içinde bir mühür, bin kitap bulacak, bu kitaplarla şeriatı (Kuran ahlakının esaslarını ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ihya edecek." (Risalet'ül Meşrep elverdi fi mezhebi bil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, s. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)

* Ebu Naim, el-Hilye kitabında Urve bin Meryem'den rivayet etmiştir;

"Bu milletin en hayırlısı başı ve sonudur. Başında Resulullah vardır, sonun da da İsa (as) vardır." 101

* Bu hadisi İmam-ı Ahmed ve Müslim, Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir;

"Benim ümmetimden iki grup vardır ki Cenab-ı Hak onları ateşten korumuştur. 1. grup savaş için Hindistan'a giden, 2.grup Hz. İsa'yla beraber olandır.

"Ümmetimin arasından Deccal çıkar ve 40 sene kalır sonra Cenab-ı Allah sanki Urve b. Mesud el- sakafi'ye benzeyen Hz. İsa (as)'yı gönderir. Sonra Deccali taleb eder ve onu helak eder. Daha sonra ikisi arasında düşmanlık olmadan insanlar 7 yıl yaşarlar.

Sonra Yüce Mevla, Şam diyarından soğuk bir rüzgar gönderir. Kalbinde zerre miktar iman olan kimselerin ruhu alınır. Hatta sizden biriniz bir milletin ciğerine (bir dağın ücra köşesine) girmiş olsa bile oraya girerde ruhnu alır. Arslan rüyası ve kuş hafifliğinde insanların kötülükler kalır. İyiliği bilmezler, kötülüğü inkar etmezler, şeytan onların önüne çıkar ve siz davete icabet etmiyor musunuz?" derler.

Şeytan putlara ibadet etmelerini emreder ve ibadet ederler. Onlar bu durumda güzel hayat ve rızkını temin etmektedirler. Sonra sur üfürülür.

Suru ilk duyan devesinin havuzuna leke bulaştıran bir kimse ki o helak olur ve insanlar da helak olur. Sonra Cenab-ı Hak hafif bir yağmur gönderir. Bu yağmurla ölen insanların cesedleri biter.

Sonra ikinci Sur üfürülür ve insanlar uyanırlar ve sonra "Ey insanlar, Rabbinize koşun" denir, onlar suale çekileceklerinden dolayı Rablerinin huzurunda dikilirler. Daha sonra "ateş ordusunu çıkarın" denilir. Buna cevaben; sizden bin dokuzyüz doksanmı, bu öyle bir gündür ki gençleri yaşlandırır, bu öyle bir gündür ki o gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler." 102

* Huzeyfe el-Vemani'nin müsnedinde Peygamber efendimize şöyle dediği belirtilmeltedir;

"Ey Allah'ın Resülu, Deccal Hz. İsa'dan önce mi?" Peygamberimiz "Deccal sonra Hz. İsa" demiştir. Sonra bir kimse bir kısrak üretse yavrusuna binmeden kıyamet kopacaktır. İlk alametin (işaretin) önce Hz. Mehdi (a.s.)'nin sonra Deccalin, sonra Hz. İsa'nın, daha sonra Yecüc ve Mecüc'ün gelmesi ve son belirtinin güneşin batıdan doğması bundan sonrada kelime-i tevhid'i söylemeyen kötü insanların üzerine sürun üflenmesi meydana gelecektir ki Peygamberimizin de buyurdukları gibi bu iki surun arası 40 yıldır... 103

* Ebu'l Hasen Muhammed b. El- Senceri'nin rivayetine göre;

Haberler çoğaldı ve Mehdinin gelmesi ve onun Ehl-i Beytten olmasına dair kainatın efendisinden rivayetler artmıştır. Rivayetlerde Mehdi'nin gelip 7 yıl hükmedeceği, yeryüzünü adaletle dolduracağı, Hz. İsa (as) ile beraber gelip Filistin diyarında Deccali öldürme hususunda Hz. İsa'ya yardım edeceği, Hz. İsa (as)'nın arkasında olduğu halde bu millete namaz kıldıracağı uzunca kıssasında anlatılmaktadır. 104

* El-Sebki kitabında şöyle bir açıklama yapmıştır:

Hz. İsa(as) ancak Hz. Peygamberin şeriatı (Kuran ahlakının esaslarını ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) yani Kur'an ve sünnet ile hükmedecektir. O halde Hz. İsa(as)'nın Peygamberin sünnetini (şeriatını (Kuran ahlakının esaslarını ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini)) aracısız, şifahi yolla ve ilham ve vahiy yoluyla olması bütün hükümlerde, Hz. Peygamberin bütün hükümlerinde sabit olanları tashih (doğrulama) anlamına geldiği tercih edilir. 105

* Ebu Hureyre şöyle demiştir;

Durum böyle iken Cenabı hak Hz. İsa (as)'ya şöyle vahiy gönderecek. Ben kullarımdan bazılarını ayırdım. Onlara savaş etmen gerekir ve kullarımı Tur dağına göndererek koru" 106

* Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir;

"Ben mehdinin sana gönderdiği elçiyim, bana para vereceksin." O da "al" diyecek ve alacak ama taşıyamayacak. Dolayısıyla yere bırakacak. Taşıyabileceğini alıp çıkacak ve bu hareketinden pişman olacak ve diyecek ki:

"Gurur bakımından ben peygamber ümmetinin en cesuru idim. Bu tür mala hepsinden daha fazla özen gösterirdim, bunu başkası bırakmıştı." Ona cevap vererek şöyle der:

"Biz verdiğimiz bir şeyi almayız, bu durumda 6 veya 7 veya 8 veya 9 sene kalacaktır. Bundan sonra yaşamakta bir fayda yoktur." Bu hadisi Ahmed el-Maverdi, Ebu Naim, Ebu Said ve Tirmizi rivayet etmiştir.

Ravinin şüphe etmesi yukarıda geçen 7 rakamının kesinliği hususuna aykırı değildir. "Bundan sonra yaşamakta hayır yoktur." sözünün doğru kabul edilmesi için belki de Hz.İsa (a.s.) nın yaşadığı zamanın sonuna kadar yaşayacaktır. Sanki her ikisi yaşam ve ölüm de bir aradalarmış gibi Hz.İsa (a.s.) zamanının da 70 sene olduğu sabit olmuştur.

Hz. İsa (a.s.)nın 40 sene sonra öleceği ile ilgili rivayet ömrünün toplamı demektir. Çünkü gökyüzüne 33 yaşındayken çekildi ve 7 rakamı 40'ın devamı olur. Başarıyı lütfeden ve yardımcı olan Cenab-ı Allah'tır.

Fakat Ahmed'in Hz. Ayşe'den rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle denilmektedir:

"Hz. İsa (a.s.) inecek ve deccali öldürecek. Yeryüzünde 40 sene adil bir imam ve dürüst bir hakem olarak kalacaktır. Taberani'nin Abdullah bin'den rivayetine göre:

"Sonra Hz. İsa (a.s.) Hz. Muhammed'i tasdik ederek onun dini üzerine, hidayet üzerine olan bir imam ve adaletli bir hakem olarak inecek, deccali öldürecektir."

Hz. İsa (a.s.) nın imamlığını ve mehdiden sonra da hükümdarlığını gösteriyor. 107

* Hz. Huzeyfe'den rivayete göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:

"Ümmet kurtuluşa ermiştir. Ben onların ilkiyim. Hz. İsa'da sonuncusudur." 108

* Buhari ve Müslim'in "Sahih" lerinde Muaz b. Cebel'den rivayet ettiklerine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:

"Ümmetimden bir taife, daima hak üzere savaşırlar. Onlar, kendilerinden imdat isteyenlere yardım ederler. Nihayet onların sonuncusu da Mesih Deccal'a karşı savaşacaktır." 109


DECCAL'İN ÖZELLİKLERİ HAKKINDA

* Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail El-Buhari'nin, 'Sahih'inde Enes b. Malik'den rivayetine göre, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur;

"Hiçbir peygamber yoktur ki, ümmetini, tek gözü kör ve yalancı olan Deccal ile korkutmamış olsun. Dikkat edin! Onun bir gözü kördür. Sizin Rabbiniz, ise asla (ve haşa) kör değildir. Onun (Deccal'in) iki gözü arasında kafir yazılıdır." 110

* İmam Müslim'in Sahih'inde, Hz. Huzeyfe'den rivayetine göre;

Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Ben, Deccal ile beraber olan şeyleri biliyorum. Onunla beraber iki nehir akacaktır. Onlardan biri, göze, berrak bir su gibi görünecek, diğeri de yanan bir ateş gibi görünecektir. Sizden biriniz o zamana yetişirse, o ateş gibi yanan şeye gelsin. Başını ona daldırsın ve ondan içisin.

Çünkü o, soğuk bir sudur. Şüphesiz ki, Deccal'ın gözü, hayvan gözüne çevrilmiştir. Onun üzerinde de kaba bir tırnak vardır. İki gözünün arasında kafir diye yazılıdır. Okuma yazmayı bilen veya bilmeyen her mü'nin o yazıyı okuyacaktır." 111

* İmam Müslim'in Sahih'inde, Ebu Hureyre'den rivayetine göre;

Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Hz. Adem'in yaratılışından kıyamete kadar Deccal'dan daha büyük (bir fitne) yoktur." 112

* Nevasi b. Sem'an'dan rivayete göre, Resulullah şöyle buyurmuştur;

"Şüphesiz ki, o (Deccal), kıvırcık saçlı ve donuk gözlü bir gençtir. Sanki ben onu Abdü'l-Uzza'ya benzetiyorum. Sizden kim onun zamanına yetişirse, ona karşı Kehf Suresi'nin baş tarafını okusun. O, Şam ile Irak arasında bir yerden zuhur edecektir." 113

* İmam Müslim'in Sahih'inde, Esma binti Yezid'den rivayetine göre;

Resullulah birgün onların evinde bulunuyordu. Deccal'dan bahsederken şöyle buyurdu:

"Onun zuhurunun öncesinde alamet olarak üç yıl olacaktır. Birinci yıl, gökyüzü, yağmurlarının üçte birini yağdırmayacak ve yeryüzü de bitkilerinin üçte birini çıkarmayacaktır.

İkinci yıl, gökyüzü, yağmurlarının üçte ikisini yağdırmayacak ve yeryüzü de bitkilerinin üçte ikisini çıkarmayacaktır.

Üçüncü yıl, gökyüzü, hiç yağmur yağdırmayacak ve yeryüzü de hiç bitki çıkarmayacaktır." 114


Hz. Mehdi (a.s.)'nin Hz. İsa (AS) Aleyhisselam ile buluşması

* İbn-i Mace ve Ebu Nuaym'ın, Ebu Umameden, rivayetine göre;

Resulullah Deccal'dan bahsederken, Ümmü Şurayk, ahir zamanda arapların nerede olacaklarını sordu. Bunun üzerine Resulullah (SAV)de o gün Arapların az olacaklarını, Kudüs'ün korkulu olaylara sahne olacağını ve o günlerde Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya çıkıp onlara lider olacağını bildirdi ve şöyle buyurdu:

"Hz. Mehdi (a.s.) salih bir insandır. Sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada Meryem oğlu İsa Aleyhisselam (yeryüzüne) inecektir. Bunun üzerine imam (Mehdi), namazı onun kıldırması için geri geri çekilecek, fakat Hz. İsa Aleyhisselam, iki elini onun omuzları arasına koyacak ve şöyle diyecek: Sen öne geç ve namaz kıldır. Çünkü, o senin için ikame olundu. Bu sözlerden sonra imamları (Hz. Mehdi (a.s.)) onlara namaz kıldıracaktır." 115

* Ebu Amr Ed-Dari'nin "Sünen"inde Hz. Huzeyfe (RA)dan rivayetine göre;

Resulullah şöyle buyurmuştur: "Meryem oğlu İsa sanki saçından su damlar gibi bir halde (Dünya'ya) inecektir. Hz. Mehdi (a.s.): Öne geçte insanlara namaz kıldır, diyecek. Hz. İsa da: Namaz ancak senin için ikame olundu, diyecek ve benim neslimden bir kişinin arkasında namaz kılacaktır." 116

* Yine şöyle denilmiştir:

"Mehdi, sabah namazını imam olarak kıldırdıktan sonra bütün yetkilerini Ruhullah Hz. İsa Aleyhisselam'a teslim edecektir. Bu namazdan sonra Hz. İsa bir daha Mehdi'nin arkasında namaz kılmayacaktır. Bilakis Mehdi, yetkilerini Hz. İsa'ya devrettikten sonra devamlı olarak onun arkasında (cemaatla) namaz kılacaktır. Hz. İsa(a.s), Deccal'ı Lut şehrinin doğu kapısında öldürünceye kadar ve Deccal'ın askerleri olan Yahudileri (ateist siyonistleri) Allah (c.c.) hezimete uğratıncaya kadar Mehdi hep onunla beraber olacaktır." 117

Dipnotlar:

77- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
78- A.g.e.
79- A.g.e.
80- A.g.e.
81- A.g.e.
82- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"
83- A.g.e.
84- A.g.e.
85- A.g.e.
86- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
87- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"
88- A.g.e.
89- A.g.e.
90- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
91- A.g.e.
92- A.g.e.
93- A.g.e.
94- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"
95- A.g.e.
96- A.g.e.
97- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"
98- A.g.e.
99- A.g.e.
100- A.g.e.
101- A.g.e.
102- A.g.e.
103- A.g.e.
104- A.g.e.
105- A.g.e.
106- A.g.e.
107- A.g.e.
108- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"
109- A.g.e.
110- A.g.e.
111- A.g.e.
112- A.g.e.
113- A.g.e.
114- A.g.e.
115- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
116- A.g.e.
117- A.g.e.

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ