www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

HZ. MEHD� (A.S) �LE �LG�L� �E��TL� KONULAR

Hz. Mehdi (a.s)'nin �stanbul'u Manen Fethetmesi

 Allah Hz. Mehdi (a.s)'nin eli ile Konstantiniyye'i fethedecektir. .

Naim b. Hammad, Cafer'den tahric etti: 
Hz. Mehdi (a.s) ordusunu her tarafa g�nderir. Zul�m ve zalimlerin hepsini yok eder. Beldeler onun emrine girer. Allah teala O'nun elindeki Konstantiniyye'nin fethini m�yesser k�lar. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman 56

 Allah Konstantiniyye'yi �ok sevdi�i dostlar�n�n ehline fethedecek
K�yamet Alametleri, 181

 ...Muhtelif �lkelerden bir�ok alim, birbirlerinden habersiz �ekilde Hz. Mehdi (a.s)'yi aramak �zere yollara ��kacak ve herbirisine 310 kadar insan refakat edecek. Sonunda hepsi de Mekke'de bulu�urlar ve birbirlerine, buraya ne i�in geldiklerini sorduklar�nda hepsi de: 
"Bu fitneyi �nleyecek ve Konstantiniyye'yi fethedecek olan Hz. Mehdi (a.s)'yi ar�yoruz, ��nk� biz onun babas�n�n, anas�n�n ve ordusunun isimlerini ��rendik. �eklinde cevap verdiler.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman 52
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 42 
K�yamet Alametleri, 169

Ebu H�seyin Ahmed bin Cafer-el M�nadi "Kitab-ul Melahim"inde Ebu Hureyre'den tahric etti: 
Do�ruyu, yanl��� ay�rd eden, aldatmayan �almayan ve dinine ba�l� emiriniz Konstantiniyye'yi fethedecektir. 
Hz. Mehdi (a.s)lik ve Imamiye , 196 

Hz. Mehdi (a.s) Konstantiniyye ve Deylem da��n� fethedecektir.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 27

�bni Mace, Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet etmi�tir:
D�nyadan hi�bir zaman kalmay�p ancak tek bir g�n kalsa bile o g�nde benim ailemden bir zat�n  Deylem da��na (yahut eyaletine) ve Konstantiniyye �ehrine sahip olmas� i�in Allah (c.c.) muhakkak o g�n� uzatacakt�r.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman ,74
�l�m-K�yamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 440

Hz. Mehdi (a.s) Konstantiniyye'nin fethi s�ras�nda sabah namaz� i�in abdest al�rken bir bayrak dikecek, deniz ikiye ayr�larak su kendili�inden uzakla�acak ve a��lan yolu takibeden Hz. Mehdi (a.s) kar�� k�y�ya ge�ecektir.
K�yamet Alametleri, 181
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 57

Allah Konstantiniyye'yi �ok sevdi�i dostlar�n�n ehline fethedecek
K�yamet Alametleri, 181 

Hz. �bni Amr'dan (r.a.) rivayet edilmi�tir: Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ki: Ey �mmet! Alt� �ey vard�r ki; onlar olmadan k�yamet kopmaz... (alt�nc�s�) medinenin fethi.
-Denildi ki : Hangi medine? (Hangi �ehir?)
-Buyurdu ki: Konstantiniyye.
(*) Bu Konstantiniyye'nin Hz. Mehdi (a.s) tarafindan yap�lacak fethidir.
K�yamet Alametleri , 204
Ramuz-el Ehadis, 296

Hatip, M�ttefek ve M�fterek'inde Ebu Hureyre'den tahric ettiler:
Rumlar benim soyumdan ve ismi ismime uygun bir vali (Hz. Mehdi (a.s)) ye gadr ettikten sonra Amik denilen yerde sizinle sava�acaklard�r. Burada m�sl�manlar�n ��te biri �ld�r�l�r. ���nc� g�n ise sava� Rumlar aleyhine d�ner. M�sl�manlar b�ylece sava�a devam ederler ve Konstantiniyye'yi fetheder ve oradaki mallar� taksim ederler. Tam bu s�rada "Deccal sizin evinize girmi� ve �ocuklar�n�z� esir alm��t�r" �eklinde bir ses duyacaklard�r.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman 73

(Hz. Mehdi (a.s)) Rumlarla 3 g�n sava�acak 3. g�n galibiyet onun olacak. Konstantiniyye fetholana kadar sava�a devam edecektir.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 29


Hz. Mehdi (a.s) �etin bir harple Rumla sava�acakt�r, Konstantiniyye'yi fethedecektir.

 Rumlar A'mak veya Dabik denilen yerlere inmedik�e k�yamet kopmaz. O vakit medine (�ehir) den yery�z� halk�n�n en hay�rl�lar�ndan bir ordu Rumlara kar�� ��kar. Rumlar m�sl�manlara : "Bizimle, bizden esir olanlar aras�n� bo�alt�n�z da onlarla harp edelim." deyince M�sl�manlar da "-Hay�r asla bo�altmay�z, size yol vermeyiz" diye cevap verirler. Akabinde iki ordu b�y�k bir sava� yaparlar. Sonunda islam ordusunun; ��te biri bozularak ka�ar ki Allah onlara ebediyen tevbe ilham etmez, ��te biri �ehit olur. Onlar Allah nezdinde �ehitlerin en faziletlisidirler. ��te biride d��man� bozguna u�rat�p fethe devam eder ve hi�bir zaman fitneye d��mezler. ��te bu muzaffer ordu Konstantiniyye'yi fetheder.
�l�m-K�yamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 443

�bni Cerir tefsirinde Sudiy'den tahric etti:
Allah-u Teala'nin "Onlar�n d�nyadaki zilleti, Hz. Mehdi (a.s)'nin ��k�p Konstantiniyye'yi fethetmesi ve Rumlar� yenmesidir.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 76

Amr b. Avf'dan (r.a.) rivayet edilmi�tir.
Siz muhakkak Ben�'l-Asfar ile sava�acaks�n�z. Sizden sonra gelenler de onlarla sava�acaklar. Nihayet Allah yolunda hi�bir k�nayan�n k�namas�ndan korkmayan se�kin m�sl�manlar onlarla sava�a ��kacaklar ve tesbihler ve tekbirlerle Konstantiniyye'yi fethedecekler.
S�nen-i Ibni-i Mace, 10/359


Konstantiniyye'ye Neresidir?

Konstantiniyye �ehrini bir k�s�m raviler kendi i�tihatlar�na binaen, Roma olarak anlam��larsa da hadis-i �eriflerde Konstantiniyye'nin bug�nk� Roma �ehri oldu�una dair a��k bir ifade yoktur. Aksine deliller Konstantiniyye'nin �stanbul �ehri oldu�unu g�stermektedir. 

Konstanniyye : �slam d�nyas�nda �stanbul �ehri i�in kullan�lm�� isimlerden biri. 
B�y�k Lugat, T�RDAV

�stanbul tarih boyunca �e�itli adlarla an�lm��t�r. En eski bilinen adi Bizantion'dur. 196 y�l�nda imparator Septimus'un o�lu Antonius'un izafeten Antoninia �eklini alm��, fakat 330 y�l�nda imparatorluk merkezi Roma'dan buraya nakledilince, �ehre �kinci Roma ad� verilmi�tir. V. Y�zy�lda bu ad Yeni Roma olarak de�i�tirilmi�tir. Fakat sonralar� o zamana kadar halk�n kulland��� Konstantinopolis=Konstantin �ehri, genellikle kabul edilmi�tir. 
Cumhuriyet Ansiklopedisi

Bu �ehir (Bug�nk� �stanbul) IV. y�zy�ldan itibaren buradaki imparatorun ad�na izafeten Constantinopolis ad�n� ald�. 
Meydan Larousse

325'te Roma imparatoru olan Constantinus'dan sonra bu kent onun ismi ile an�lmaya ba�land�. 
Gelisim Hachette Ansiklopedisi

�mparator Constantin eski Bizans'� kendi ad�yla an�lmaya ba�layan yeni bir ba�kent yapm��t�r. 
D�nya Tarihi ve �ag. Uyg. Ansk.

Bir k�s�m rivayetler ise Roma ve Konstantiniyye (�stanbul) 'yi do�ru bir �ekilde ayr� �ehirler olarak ele alm��lard�r.

 Hz. Mehdi (a.s) maiyetindeki kuvvetlerle birlikte Roma'y� Konstantiniyye'yi ve Alt�n kiliseyi fethetmek i�in yola ��kar.

�l�m-K�yamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 441 


Ayr�ca ba�ka rivayetlerden de Konstantiniyye'nin �stanbul �ehrine i�aret etti�ini anlamaktay�z. Bu �ehir deniz sahilinde ve bir hali� �zerinde kurulmu�tur. 

Bu ordunun hareket etmesi ve g�nderilmesi, Magrib da��ndaki Masine denilen mevkideki deniz sahilinden olacakt�r.
�l�m-K�yamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 439 

"Ikdid-d�rer"isimli eserde s�yle ge�er: 
Konstantiniyye'nin yedi suru vard�r. O Rum denizine d�k�len Hali� �zerinde kurulmu�tur. Denizi Rum illerine ve End�l�s'e do�ru uzan�r gider.
K�yamet Alametleri, 181


Rumiyye Neresidir ?

Hz. Mehdi (a.s) ve ashab�n�n fethedece�i yer baz� rivayetlerde Konstantiniyye, baz� rivayetlerde de Rumistan olarak ge�mektedir. 

Huzeyfe b. Yemani Hz. Mehdi (a.s) k�ssas� ve Rumiyye'nin fethi hakk�nda Resulullah 'dan (s.a.v.) rivayet etti. 
Hz. Mehdi (a.s)'nin askerleri 4 tekbir getirdi�i zaman Rumiyye'nin duvarlar� yerle bir olacakt�r...
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 74 

Hz. Mehdi (a.s) Rumistan'� 4 tekbirle fethedecek... 
(Hz. Mehdi (a.s)) Rum kalelerini ve Rumistan'� tekbirlerle fethedecektir. 
...Hz. Mehdi (a.s) ve ordusu i�inde Y�zba�� �ar��n�n ve her bir �ar��da y�zbin esnafin bulundu�u Rumistan beldesine gelir. 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 35-46-36 


Rumistan olarak adland�r�lan bu �ehrin neresi oldu�unu �bn-i Hacer-i Mekki ��yle izah ediyor. 
 

Tarih�iler Rumistan olarak isimlendirilen bu beldeyi d�nya �zerindeki hi�bir �ehirde bulunmayan bir tak�m hususlarla vas�fland�r�yorlar. Bu �zelliklere en yak�n olan da Konstantiniyye'dir.

El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 31
 

 

G�r�ld��� gibi Rumistan ve Konstantiniyye ayn� �ehre verilen farkl� isimlerdir, her ikisi de �stanbul'dur. 

Kur'an-� Kerim'de m�barek beldelerden ve memleketin ana merkezlerine , yani ba� �ehirlerine g�nderilen el�ilerden bahsedilmektedir: 

28/59- Senin Rabbin, 'ana yerle�im merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan bir el�i g�ndermedik�e �ehirleri y�k�ma u�rat�c� de�ildir. Ve biz, halk� zulmeden �ehirlerden ba�kas�n� da y�k�ma u�rat�c� de�iliz.

 

T�rk Milleti ve 700-1400 Y�llar�

Tarihin seyri i�inde 700 y�l� ve onun katlar� olan y�llar, T�rkler i�in �ok �nemli hadiselerin baslang�� y�llar� olmu�tur. Mesela; 

Oguz Han'�n ortaya ��k��� : Hicretten   1400   y�l �nce 
T�rklerin �in'i istilas� : Hicretten   700   y�l �nce 
Sel�uklular�n M�sl�man olmas� : Hicretten   350   y�l �nce 
Sel�uklular�n h�k�m s�rmesi : Hicretten   350   y�l �nce 
Osmanl� Devletinin kurulu�u : Hicretten   700   y�l �nce 

 

��ari manada ayet meali: 

15/87- Andolsun, sana �iftlerden yediyi ve b�y�k Kur'an-� verdik. 

�lk b�y�k k�yamet alameti say�lan Hz. Mehdi (a.s) hazretleri, Bedi�zzaman ve Suyuti gibi k�ymetli alimlerin izah etti�i gibi Hicri 1400 (Miladi: 1979-80) y�l�nda ��kacakt�r, dolay�s�yla Hz. Mehdi (a.s) ve onun �nderli�inde �slam ahlak�n�n d�nya hakimiyetine ilk ad�m bu y�llarda at�lm�� olacakt�r. 

Hz. Mehdi (a.s)'nin 1400'de ��kmas�, ilk ordusunu T�rklerden kurmas� yine bu orduyu T�rklere yollayarak (*) Konstantiniyye'yi (bug�nk� �stanbul) manen fethetmesi, yukar�da s�yledi�imiz meseleye daha ayr� bir anlam kazand�rmaktad�r. 

(*) (Bak�n�z, Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman 42.50.72 sahifeler) 


.
Hz. Mehdi (a.s)'nin Zuhur Etti�inde Tan�nmas�.

�bni Ebu Seybe, Asim b. �mer Beceli'den tahric etti. 
Bir adam (Hz. Mehdi (a.s)) semadan ismiyle mutlaka �ag�r�lacak ve delil onu inkar etmeyecek, zelil ona mani olmayacakt�r. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 52 

Asim b. Amr Beceli'den rivayet edilmi�tir : 
G�kten bir ses gelecek, onu ne delil inkar edecek ve ne de delil olmaktan o al�konacak.
K�yamet Alametleri, 200

Onun ismiyle semadan nida olunacak ve hi� kimse onun Hz. Mehdi (a.s)li�ini inkar etmeyecektir. 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 47 

.
Bir tevili �udur ki: 

Hz. Mehdi (a.s) tam manas�yla zuhur etti�inde, Resulullah (s.a.v.) efendimizin bildirdi�i �ekil ve sureti, m�cadelesi, ordusu, fethedece�i yerler... ile ilgili b�t�n hadis-i �eriflerle uygunluk g�sterecek, bu konuda ��phe ve teredd�t olmayacakt�r. Herkes tam kanaat getirerek onun Hz. Mehdi (a.s)'li�ini tasdik edecektir.

 


Hz. Mehdi (a.s) 'nin ��k���n�n �lan�

Semadan zuhur eden bir el ve "Emiriniz Hz. Mehdi (a.s)'dir" �eklinde bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir. 
El-Kavlu'l Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 55

O g�n�n alameti : Semadan bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve g�receklerdir. 
El-Kavlu'l Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 55

Esma binti Umeys'ten (r.a.) rivayet edilmi�tir : 
O g�n�n alameti semada uzat�lm�� ve insanlar�n kendisine bak�p durdu�u bir el'dir. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 69


Hadis-i �erifte ge�en "el" keyfiyeti bilinmeyen bir g�c� remzediyor. Hz. Allah'�n c.c. el(yed)inden Kur'an-� Kerim'de bahis var ve bu el'in bizim bildi�imiz manada bir el olmad���n� biliyoruz. 

48/10- ��phesiz sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmi�lerdir. Allah'in eli, onlar�n ellerinin �zerindedir. �u halde, kim ahdini bozarsa, art�k o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmus olur. Kim de Allah'a verdi�i ahdine vefa g�sterirse, art�k O da, ona b�y�k bir ecir verecektir.


Bu ayette bahsedilen "el" (Allah'in eli); 

3/7- Sana Kitab� indiren O'dur. O'ndan, Kitab�n anas� (temeli) olan bir k�s�m ayetler muhkem'dir; di�erleri ise m�te�abihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne ��karmak ve olmad�k yorumlar�n� yapmak i�in ondan m�te�abih olan�na uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan ba�kas� bilmez. �limde derinle�enler ise: "Biz ona inand�k, t�m� Rabbimizin kat�ndand�r" derler. Temiz ak�l sahiplerinden ba�kas� ���t al�p-d���nmez.

Ayetinde bahsedilen m�te�abih ayetlerden bir tanesidir. Allah'�n Kudreti, tasarrufu manas�na gelmektedir. Ayn� �ekilde yukar�daki hadislerde bahsedilen "el" de bunun gibi farkl� manada m�te�abih bir ifadedir. 

Allahualem Semadan yay�lan televizyon yay�n�na ait dalgalar bir nevi el gibi bir g�c� olu�turuyor. Bu el hemen her eve uzan�yor ve herkes tarafindan g�r�lebiliyor. "...�nsanlar ona bakacak ve g�receklerdir." C�mlesi de bu hususa i�aret ediyor. Bu konuda di�er rivayetler de ��yledir : 

Semadan bir ses onu ismiyle �a��racak ve do�uda, bat�da hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacakt�r. 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 56 

Onun ismiyle semadan nida olunacak ve hi� kimse onun Hz. Mehdi (a.s)'li�ini inkar edemeyecektir. 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 49 

Bir adam semadan ismiyle mutlaka �a�r�lacak ve delil onu inkar etmeyecek, zelil ona mani olmayacakt�r. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 52

.
�lk hadis "...�nsanlar ona bakacak ve g�receklerdir" ifadesi ile televizyon yay�n�na dikkat �ekilece�i gibi bu hadiste de "Semadan bir ses onu ismiyle �a��racak..." ifadesiyle ayn� zamanda  radyolardan da yay�nlanabilen sesli bir ne�riyata dikkat �ekmektedir. (Allahualem) Ve yine semadan Hz. Mehdi (a.s)'yi �a��racak bu ses hem do�uda hem bat�da d�nyan�n her tarafinda duyuluyor, bu sesi her kavim kendi lisan�nda i�itiyor. 
 

�kdid-Durer'de der ki: Bu ses b�t�n yery�z�ne yay�lacakt�r, her kavim kendi dilinden duyacakt�r.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman 51 
K�yamet Alametleri, 201

Semadan, arz ehline samil olan bir ses ki, herkes bunu kendi lisan�nda i�itir. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman 37 


Rivayetlerden anla��l�yor ki Hz. Mehdi (a.s) zuhur etti�inde,  radyo ve televizyon gibi haberle�me vas�talar� ile do�u-bat� b�t�n d�nyaya ilan edilecek ve her millet bu sesi kendi diline �evirerek i�itecektir. (Allahualem) 

Bedi�zzaman Said Nursi hazretleri de ayn� manada Deccal'in ��k��� hakk�nda �unlar� s�ylemektedir. 

Rivayette var ki: Deccal ��kt��� g�n b�t�n d�nya i�itir... 
Allahu a'lem, bu rivayetler tamamen sahih olmak �art�yla te'villeri �udur: Bu rivayetler mu'cizane haber verir ki: 
"Deccal zaman�nda vas�ta-i muhabere (haberle�me vas�talar�) ... O derece terakki edecek ki, bir hadise bir g�nde umum d�nyada i�itilecek. Radyo ile ba��r�r, �ark-garb i�itir ve umum ceridelerinde (gazetelerde) okunacak...diye zuhurundan on as�r evvel telgraf, telefon, radyodan .. mu'cizane haber verir.

Sualar, 496 


Bu konuya i�aret eden di�er hadis-i �erifler ��yledir: 

Naim Hz.Ali'den (r.a.) rivayet etti ki: 
Semadan bir m�nadi "Hak Al-i Muhammed'dedir." �eklinde ba��rd��� zaman Hz. Mehdi (a.s) zuhur eder, herkes sadece O'ndan konu�ur. O'nun sevgisini i�er ve O'ndan ba�ka bir�eyden bahsetmezler.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman 33 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 40 
K�yamet Alametleri, 200

�ok yayg�n ve sona ermesi m�mk�n g�r�lmeyen bir fitne ��kacak, ve bu fitne semadan 3 kez "Emir Hz. Mehdi (a.s)'dir, ger�ek O'dur"�eklindeki nidaya kadar s�recektir.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 55 
K�yamet Alametleri, 200

G�kten ��yle bir ses duyulacak: "Ey insanlar, art�k Allah, Cebbarlar�, M�naf�k ve yard�mc�lar�n� sizden uzakla�t�rd�. �mmet-i Muhammed'in en hay�rl�s�n� ba��n�za getirdi.." 
K�yamet Alametleri, 165Hz. Mehdi (a.s)'nin ��kt��� Yer

"Yak�nda size Horasan tarafindan siyah bayrakl�lar gelecek. Kar �zerinde emekliyerek olsa da onlara iltihak ediniz. Zira onlar�n aras�nda Allah'in halifesi 'Hz. Mehdi (a.s)' vard�r."
(Hz. Sevban r.a. / Ramuz El-Ehadis 1. Cilt, Sayfa 298, No 2)

��yle rivayet edilmi�tir: "�u muhakkak ki ahir zamanda ma�rib memleketinin en uzak mevkiinden Hz. Mehdi (a.s) denilen bir zat ��kacak. Ve �n tarafinda k�rk mil mesafe olarak yard�m y�r�yecek. Hz. Mehdi (a.s)'nin bayraklar� beyaz ve sar�dir. ��inde �izgiler bulunur. Bayraklar�nda Allah'�n ism-i azam� yaz�lm��t�r. Onun bayra�� alt�ndaki hi�bir birli�i ma�lup edilmez...
(�mam �arani, �l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri Muhtasaru, (Tezkireti'l-Kurtubi), sf. 438)


Hz. Mehdi (a.s)'ye Kendisi �stemedi�i Halde Biat Edilmesi

�mm� Seleme (r.a.)den rivayet edildi�ine g�re Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurmu�tur. 
Halifenin �l�m� an�nda ihtilaf olur. Medine halk�ndan bir ki�i ko�arak Mekke'ye ��kar. Mekke halk�ndan bir grup onu, istememesine ra�men (bulundu�u yerden) ��kar�rlar. Hacer-i Esved'le Makam� �brahim aras�nda ona biat ederler. 
S�nen-i Ebu Davud, 5/94 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 20

Hz. Mehdi (a.s) insanlar�n "E�er kabul etmezsen, senin boynunu vururuz." �eklindeki zorlamalar�ndan sonra R�k�n ve Makam aras�nda biatleri kabul edecektir. Onun yan�na, b�y�k bir fitneden sonra kendilerine h�kmetmesi i�in gidilecek ve ancak �l�mle tehdit edildikten sonra ba�a ge�meye raz� olacakt�r. Ondan sonra insanlar aras�nda bir damla kan d�k�lmeyecektir. 
Hz. Mehdi (a.s) istemedi�i halde ona biat edeceklerdir. Daha sonra Hz. Mehdi (a.s) , onlara 2 rekat namaz k�ld�racak ve Makam'�n yan�nda minbere ��kacakt�r. 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 34,50 44

Naim b. Hammad, �bni Mesud'dan tahric etdi:
Ticaret ve yollar�n kesildi�i ve fitnelerin �o�ald��� zaman, muhtelif beldelerden yedi alim her birinin beraberinde ��y�z on k�sur ki�i oldu�u halde, birbirlerinden habersiz bir �ekilde Mekke'de bir araya gelirler. Biri di�erine "Burada ne ar�yorsun?" diye sorar. Ona ��yle derler: "Biz O �ahs� aramak i�in geldik ki, fitneler Onun eliyle s�nebilir. Konstantiniyye O'nunla fethedilir. Biz O'nun Mekke'de oldu�unu da biliyoruz. "Bu yedi alim bu konuda birle�irler. O'nu ararlar ve Mekke'de bulurlar. Ve kendisine "Sen falan o�lu falans�n" derler. O ise "Ben sadece Ensar'dan birisiyim" der. Onlar�n elinden kurtulur. O'nu tan�yan ve bilenlere anlat�rlar, bunun �zerine "arad���n�z sahibiniz O'dur ve Medine'ye gitmi�tir" denilir. Bu defa O'nu ararlar, halbuki O tekrar Mekke'ye d�nm��t�r. O'nu  tekrar Mekke'de bularak yine, "Sen falan o�lu falans�n, annen de filan k�z� filanedir, sende �u �u alametler vard�r, birinci defa bizden kurtuldun uzat elini sana biat edelim" derler. Bunun �zerine O "Ben arad���n�z de�ilim" der ve tekrar Medine'ye gider . Medine'de yine aran�nca tekrar Mekke'ye d�ner. Mekke'de kendisini R�k�n da bularak ��yle derler: "E�er biatlar�m�z� kabul etmezsen, bizi aramakta olan ve ba��nda Haddam'dan birisinin bulundu�unu S�fyani ordusuna kar�� korumazsan, g�nahlar�m�z Senin �zerine ve kanlar�m�z da boynuna olsun" derler. Bunun �zerine Hz. Mehdi (a.s), R�kun ile Makam aras�na oturur ve elini uzatarak biatlar� kabul eder. 

Dani, Katade'den tahric etti: 
Fitne i�indeki insanlar kan ak�t�ld��� bir zamanda evinde oturmakta olan Hz. Mehdi (a.s)'ye gelir ve "Bizim i�in kalk art�k"der. O ise kabul etmez, ancak �l�mle tehdit edildikten sonra onlar i�in kalkar. Ondan sonra art�k kan d�k�lmez. 

Naim b. Hammad, Z�hri'den tahric etti: 
Hz.Fatima'n�n soyundan gelen Hz. Mehdi (a.s), Mekke'de meydana ��kar�l�r ve istemedi�i halde kendisine biat edilir.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman 52,53


Hadis-i �eriflerde Hz. Mehdi (a.s)'ye biat�n kendisi istemedi�i halde yap�laca�� bildiriliyor. Bu da g�steriyor ki Hz. Mehdi (a.s) kendisini hi�bir zaman Hz. Mehdi (a.s) olarak ilan etmeyecektir, hatta insanlar ona gelip "alametler sende mevcut, sen Hz. Mehdi (a.s)'sin" dedikleri halde o gene reddedecektir. Ancak "�l�mle tehdit" edildikten sonra Hz. Mehdi (a.s) ba�a ge�meyi kabul edecektir. 

Hz. Mehdi (a.s)'nin (aleyhirridvan) nefsani bir arzu ile halife olmay� isteyece�ini d���nemeyiz. Bu g�rev, pek a��r ve zorluklarla doludur. Halife, b�t�n m�sl�manlardan hatta korumas� alt�nda ya�ayan ehli kitaptan Allah-u Teala'ya kar�� sorumludur. Resulullah (s.a.v.) efendimiz bu sebeple g�reve talip olanlar� dikkatlice uyarm��t�r. 

Ebu Said, Abdurrahman b. Sem�re (r.a.) den: G�n�n birinde Resulullah (s.a.v.) efendimiz bana hitaben ��yle buyurdu: 
Ey Abdurrahman, memuriyet isteme; ��nk� kendin istemeden memuriyete tayin olunursan Allah'dan yard�m g�r�rs�n. E�er kendi arzunla tayin olunursan o vazife ile ba�ba�a b�rak�l�rs�n. 
Buhari ve M�slim'den Riyaz�-s-Salihin, 2/89 

Ebu Zer (r.a.) den: Ya Resulullah! Beni memur tayin etmez misin? Dedim. M�barek elini omuzuma koydu sonra ��yle buyurdu: 
Ebu Zer, sen zay�fs�n; memuriyet bir emanettir. O k�yamette r�svayl�k ve pi�manl�kt�r. Yaln�z o emaneti ehil olup alan ve hakk�yla ba�aran m�stesnad�r. 
(M�slim'den) Riyaz�-s -Salihin, 2/90


Hz. Mehdi (a.s)'nin halife olaca��, bizzat Allah'u Teala tarafindan peygamberine bildirilmi�tir. Resulullah (s.a.v) efendimiz de bunun �zerine Hz. Mehdi (a.s) i�in "Halifetullah"t�r. (Allah'�n Halifesidir) buyurmu�tur. Hz. Mehdi (a.s) tam manas�yla zuhur etti�inde alimlerin icmas� (oybirligi) ile halifeli�e se�ilecektir. Bundan sonra da biatler kabul edilecektir. (Allahualem) 

Kur'an-� Kerim'de 12. surede Yusuf (a.s.)'�n da, kendi iste�i olmaks�z�n bulundu�u �lkenin kral� tarafindan do�rulu�u, adaleti, bilgisi, g�venilirli�i sayesinde ba�a getirildigi haber verilmektedir. 

12/54- H�k�mdar dedi ki: "Onu bana getirin, onu kendime ba�l� k�lay�m." Onunla konu�tu�unda da (��yle) dedi: "Sen bug�n bizim yan�m�zda (art�k) �nemli bir yer sahibisin, g�venilir (bir dan��man-y�netici)sin."

.
Hz. Mehdi (a.s)'nin Kaybolma Meselesi Nedir?

Ebi Abdullah H�seyin bin Ali'den rivayet edildi:

Hz. Mehdi (a.s) 2 kez insanlar�n g�z�nden kaybolacakt�r. Bir seferinde o kadar uzun bir zaman g�r�lmeyecek ki, kimisi onun �ld���n�, kimisi de b�rak�p gitti�ini zannedecek, yak�n arkada�lar� d���nda hi� kimse onun yerini bilemeyecektir.

.
Bu hadis, Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman isimli kitab�n S�leymaniye K�t�phanesinde bulunan el yaz�l� bir n�shas�nda mevcuttur. 

Yukar�daki hadis-i �erif Hz. Mehdi (a.s) 'nin zuhurundan sonra biri k�sa di�eri uzun bir s�re olmak �zere 2 kez insanlardan ayr� kalaca��n� bildiriyor. Ayr�ca bu hadis-i �erifte Hz. Mehdi (a.s)'nin ikinci kaybolu�unun daha a��r �artlarda ve daha uzun s�reli oldu�una, o devrede onunla g�r��menin g��l���ne ve sadece yak�nlar� ile g�r��me imkan� oldu�una da dikkat �ekilmi�tir. (Allahualem) 

Hz. Mehdi (a.s) di�er hadis-i �eriflerin tariflerine g�re ��k��� ile birlikte m�cadelesine ba�layacak, insanlar� Hak ve  hakikata davet edecektir. Hz. Mehdi (a.s) 'nin en �nemli bir ibadet olan cihad� b�yle en gerekli bir devrede bilerek terketmesi d���n�lemeyece�ine g�re onun insanlardan ayr� ve uzak kalmas� kendi iradesi d���nda ger�ekle�ecektir. (Allahualem) 

Dani, Seleme b. Z�fer'den tahric etti: 

Bir g�n Huzeyfe'nin yan�nda Hz. Mehdi (a.s)'nin ��kt��� s�ylendi. O dedi ki: Siz e�er aran�zda Hz.Muhammed'in (s.a.v.) ashab� oldu�u halde o ��karsa felah buldunuz. Muhakkak ki, O, insanlar�n kar��la�t�klar� �erler sebebi ile Gaib'in (Hz. Mehdi (a.s)'nin) kendilerine insanlar�n en sevgilisi olmad�k�a ��kmayacakt�r.

Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 27


Bu hadis ayn� zamanda �ii'likteki "Kay�p Hz. Mehdi (a.s)" inanc�n�n as�ls�zl���n� da ortaya koyuyor. Yani, Hz. Mehdi (a.s)'nin kay�pl���; efsane �eklinde y�zlerce y�l s�ren bir kay�pl�k de�il, fakat belli aral�klarla insanlar aras�ndan ayr�lma, zorunluluklar neticesinde onlardan uzak kalma �eklinde ger�ekle�ecektir. Hadisin son k�sm�nda da bu kay�pl�k devresinde insanlar�n �e�itli �erlere (fenal�klara) maruz kalmas� sebebiyle Hz. Mehdi (a.s)'ye kar�� olan sevgi ve �zlemlerinin artaca��na i�aret ediliyor. 

Kur'an-� Kerim'de anlat�lan Yusuf k�ssas� ile Hz. Mehdi (a.s) hadisesi aras�ndaki yak�n ba�lant�, ileride ayr� bir b�l�m halinde anlat�lacakt�r.Yaln�z burada yeri gelmi�ken bir benzerli�e dikkat �ekmek istiyoruz. 

Yusuf aleyhisselam da Hz. Mehdi (a.s) gibi, biri k�sa di�eri uzun s�re iki defa insanlar�n g�z�nden kaybolmaktad�r. Birincide, Yusuf (a.s.) kuyuya b�rak�lm��, k�sa bir s�re sonra oradan ge�en kafile onu oradan ��karm��, ikincide ise haks�z yere zindana at�lm��, uzun bir m�ddet orada kalm��t�r. Fakat sonradan masumlu�u anla��larak, zindandan da ��kart�lm��t�r.   

12/15- Nitekim onu g�t�rd�kleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrand�klar� zaman, biz ona (��yle) vahyettik: "Andolsun, sen onlara kendileri, fark�nda de�ilken bu yapt�klar�n� haber vereceksin."

12/35- Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ili�kin) delilleri g�rmelerinin ard�ndan, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (g�r���) a��r bast�. 


.
12 Halife Meselesinin Asl�

�iilik'te Hz. Mehdi (a.s)'nin kayboldu�u ve 12.imam�n sonuncusu olarak d�nyaya tekrar d�nece�i inanc� vard�r. Bu yanl�� inan� peygamberimizin s�yledi�i iki ayr� hadisin yanl�� anla��larak tahrif edilmesinden kaynaklanmaktad�r. Birincisi, �nceki sayfada a��kl��a kavu�turdu�umuz Hz. Mehdi (a.s)'nin kay�pl���, ikincisi de yery�z�ne 12 halife geleceginden bahseden hadislerdir. Bu iki hadisin asl� vard�r, fakat tahrif edilmi�tir. 
 

Cabir b. Semura'nin (r.a.) rivayetinde Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurdu: 12 halifeye kadar bu dinin �st�nl��� devam edecektir. Bu halifelerin hepsi Kurey�'ten (peygamber soyundan) olacakt�r. 

S�nen-i Ebu Davut, 5/90


�iiler, ilk olarak hadisteki halife kelimesini imam olarak de�i�tirmi�ler ve bu imamlar�n masum (g�nahs�z) oldu�unu savunmu�lard�r. Bu iki �arp�tma d���nda, Halbuki peygamberimiz, "Halifeler Kurey�'lidir" diyerek onlar�n peygamber soyundan olmalar� �zelli�ine dikkat �ekmi�tir. 

�slam alimlerinin ekserisi bu hadisteki 12 halifeden ilk d�rd�n�n peygamberin (s.a.v.) halifeleri (Ebu Bekir, �mer, Osman, Ali r.a) oldu�unu s�ylemi�lerdir. Hz. Mehdi (a.s) de bu salih halifelerden biridir. Ba�ka bir hadiste ise Hz. Mehdi (a.s)'den sonra ba�a ge�ecek olan �� salih halifeden bahsedilmektedir. (Allahualem) Geri kalan di�er d�rt halife  ise tam olarak bilinememektedir. Fakat onlar�n da �nceki devirlerde islam aleminin ba��nda bulunmu� salih halifeler olmalar� muhtemeldir. (Allahualem) 

��ari manada ayet meali: 

5/12- "Onlardan oniki g�venilir- g�zetleyici g�ndermi�tik." Hz. Mehdi (a.s) Muhalifi �ah�slar

Allah'u Teala, Kur'an-� Kerim'de her peygamberin bir ba� d��man� oldu�unu haber vermektedir. Musa (a.s)'a Firavun, �brahim (a.s.)'a Nemrud ba� d��mand�. Peygamberimizin de (s.a.v.) en b�y�k d��man� kavminin lideri Ebu Cehil'di. 
 

 25/31- ��te b�yle; biz, her peygambere su�lu-g�nahkarlardan bir d��man k�ld�k. Yol g�sterici ve yard�mc� olarak Rabbin yeter.  2/258- Allah, kendisine m�lk verdi, diye Rabbi konusunda �brahim'le tart��maya gireni g�rmedin mi? Hani �brahim: "Benim Rabbim diriltir ve �ld�r�r" demi�ti; o da: "Ben de �ld�r�r ve diriltirim" demi�ti. (O zaman) �brahim: "��phe yok, Allah g�ne�i do�udan getirir, (hadi) sen de onu bat�dan getir" deyince, o inkarc� b�ylece afallay�p kalm��t�. Allah, zalimler toplulu�unu hidayete erdirmez.


 Hadis-i �eriflerde Hz. Mehdi (a.s)'nin d��manlar� olarak birka� isim zikredilmektedir. S�fyaniler, Deccal bunlardand�r. S�fyanilerin en �nemli �zelli�i Hz. Mehdi (a.s)'nin inkisaf eden davas�n� engellemeye �al��malar�d�r. 

S�fyaniler   

�bni M�navi kitab�nda ��yle anlat�yor: 
S�fyan'lar ve Hz. Mehdi (a.s)'ler 3 tanedir. 1.S�fyan i�in 1.Hz. Mehdi (a.s), 2.S�fyan i�in 2.Hz. Mehdi (a.s), 3.S�fyan i�in 3.Hz. Mehdi (a.s) gelecektir. 

El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 64


Bu hadiste 3 tane S�fyan ve bunlara kar�� 3 tane Hz. Mehdi (a.s) olaca�� bildirilmektedir. 3. S�fyan i�in 3. Hz. Mehdi (a.s) yani as�l ve b�y�k Hz. Mehdi (a.s) gelecektir. 
 

Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edilmi�tir: 
Sam'�n ortas�nda ad�na S�fyani denilen ve kendisine tabi olanlar�n �o�unun Kelb kabilesinden olaca�� biri ��kar. O insanlar� �ld�r�r, hatta kad�nlar�n kar�nlar�n� de�ip �ocuklar�n� katleder. 

Hz.Ali'nin (r.a.) rivayetinde ise (ilave olarak): 
S�fyani'nin kafas� olduk�a b�y�kt�r. Y�z�nde kas�nt�l� bir hastal�ktan eser vard�r. G�z�nde de beyaz bir nokta  bulunur. Kendisine kar�� toplanan Kays kabilesini de iyice yok eder. (��te o zaman) Ehl-i Beyt'imden bir adam ��kar. Onun haberi S�fyani'ye ula��nca, S�fyani ona kar�� bir ordu g�nderir. Ancak bu ordu Beyda'ya vard���nda yere bat�r�l�r. Kendilerinden haber getirenler d���nda hi� kimse sa� kalmaz. 

Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 40


Hafiz Esad, 1970 y�l�nda darbeyle ba�a ge�mesinden sonra kurdu�u bask�c� rejimle �lkesini ad�m ad�m kom�nizme yakla�t�rm��t�r. 

�lkede �slam d��manl��� b�y�k boyutlara varm��t�r. M�sl�manlar�n inan�lar�n�n gereklerini yapmalar� engellenmekle kalmay�p, bizzat canlar�na kastedilmektedir. Sadece 1982'de Hama katliam�nda 30 bin m�sl�man �ld�r�lm��t�r. 

Ba�ka bir hadiste de S�fyan'�n yapaca�� di�er i�ler anlat�lmaktad�r. 

"Ci�erlerini yiyenlerin o�lu" olan S�fyani kuru bir vadiden ��kar. Kelp kabilesinden abus �ehreli, sert kalpli adamlardan kurulu bir ordu d�zenler. 
Ve bunlar her tarafa zulmederler. O; medrese ve mescidleri y�kar, r�ku ve secdeye giden herkesi  cezaland�r�r. Zul�m, fesad ve f�sk ��kar�r. Alim ve zahidleri katleder, pek �ok �ehri de i�gal eder. Kan ak�tmay� helal k�larak Ali Muhammed'e d��man kesilir. Kendi zul�m ve keyfine kar�� geleni �ld�rt�r. 

Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman , 37


"Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman" kitab�n�n 52. ve 53.sayfalar�nda anlat�lan uzun hadiste, yard�mc�s� Haddam olan S�fyan'dan bahsedilmektedir. Hafiz Esad'�n yard�mc�s� da General Abd�lhalim Haddam'd�. 

"S�fyani Sam tarafindan (Yabis vadisi denilen) bir yerden ��kacakt�r. 
S�fyani K�fe'den yola ��kacakt�r. 
Yerle bir olan askerin Sam'dan gelecegine dair rivayetler oldugu gibi Irak'tan olduklarina dair rivayetler de vard�r." 
K�yamet Alametleri, 172

 "Hz. Ali'nin neslinde olan S�fyani'ye gelince; (1) O b�y�k c�sseli bir �ah�st�r. (2) Bu adam Hz. Mehdi (a.s)'den �nce etraf�n� yak�p y�kacakt�r. (3) B�t�n �ark �lkelerini dola�acak. (4) Bir�ok melikle harb edecek (5) Ve herkesi ma�lub edecektir." 
Hz. Mehdi (a.s)lik ve Imamiye, 82 (el-Isa'a, li Esrat's Saa, 167 'den nakil) 


Bir tevili �udur ki; 

(1)  B�y�k c�sseli olmas�, S�fyan'�n belki de kendisi gibi suretlerinin b�y�kl���ne veya �e�itli vas�talarla �ahs�n�n ola�an�st� bir insanm�� gibi g�sterilmesine i�aret etmektedir. 

(2)  Bu adam Hz. Mehdi (a.s)'den �nce etraf�n� yak�p y�kacakt�r...Demek ki S�fyani Hz. Mehdi (a.s)'den �nce ��kacak, bir�ok sava�larda bulunacak, ortal��� sava� silahlar�yla yak�p y�kacakt�r 

(3)  B�t�n do�u �lkelerini dola�acak...Hadisin bu k�sm� S�fyani'nin bir�ok memlekete seyahat etmesine isaret edebilece�i gibi, fikir sisteminin bu �lkelerde de yay�lmas�na i�aret edebilir. 

(4)  Bir�ok melike harb edecek...S�fyani, zaman�nda bir�ok devletin ordusu ile silahl� sava�a girecektir. 

(5)  Ve herkesi ma�lub edecektir. S�fyani sava�t��� b�t�n ordular� yenilgiye u�ratacak, kesin bir zafer kazanacakt�r. (Allahualem)

Hadis-i �eriflerde bildirildi�i �zere Mesih'i Deccal daha ileriki senelerde Yahudiler aras�ndan ��kacak, bizzat kendisi de Yahudi olacakt�r. Deccal sihir ve hipnotizma t�r�nden �e�itli istidrac� haller g�stererek, �nce beklenen Mesih oldu�unu iddia edecek, sonra ilahl���n� ortaya s�recektir. Dinsizli�i ve her t�rl� ahlaks�zl��� te�vik ederek kendisine b�y�k taraftar toplayacakt�r. Fakat sonunda Hz.�sa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s) tarafindan �ld�r�lecektir. 

Selef ve halef ulemas� aras�nda �u husus pek ��hret bulmu�tur: 
Ahirzamanda mutlaka bir adam zuhur edecektir. Bu ki�i benim Ehl-i Beyt'imden olacakt�r. Buna Hz. Mehdi (a.s) denecektir. Daha sonra da Deccal'i �ld�receklerdir. 

Ta� Hadis Kitab�


Kenane ve Sahari'nin ��k���   

Hz. Mehdi (a.s) Sam ile Hicaz hududuna gelince orada duracak. Kendisine "Ne duruyorsun. Y�r�! Denilince �u cevab� verecek. "�nce amcazademe (Sahari'ye) yazay�m, e�er bana boyun e�mezse �zerine y�r�r�m." 
Hz. Mehdi (a.s)'nin mektubu ona ula��nca yan�ndaki arkada�lar� ��yle dediler "��te Hz. Mehdi (a.s) ��km��t�r. Ya ona uyacaksin ya seni �ld�recegiz." Bunun �zerine Kud�s'e gelecek... 
Sonra Kelp kabilesinden Kenane isimli bir adam ��k�p Sahari'ye gelecek ��yle diyecek "Biz sana biat ettik yard�mda bulunduk. F�rsat tam eline gelince bu adama (Hz. Mehdi (a.s)'ye) biat ettin. Yaz�klar olsun sana! Allah sana bir g�mlek giydirdi, sen ise ��kard�n onu! " 
"Yani verdi�im s�z� bozay�m m� dersiniz" Evet" 
Di�er bir rivayette ��yle denmi�tir: O aradan �� y�l ge�tikten sonra ahdini bozacak ve anla�may� kald�racak. 

K�yamet Alametleri, 175


Hz. Mehdi (a.s)'nin Gericilerle M�cadelesi

"Dini ayakta dimdik durduracak, eski h�viyetine kavu�turacakt�r. �slama yeniden ruh �fleyecek, zelil hale geldikten sonra onunla �slami eski, g��l� haline sokacaktir. O, islam �ld�kten sonra Hz. Mehdi (a.s)yle islami tekrar diriltecektir. Cizyeyi kald�racak, k�l�� vas�tas�yla insanlari Allah'�n dinine davet edecektir. Ondan ka�an �ld�r�lecek, onunla m�cadeleye girisen perisan olacaktir. 

Hatta Resulullah yasamis olsaydi, kendisine hi�bir sey yapmayacakti. Onunla h�km� ise baglayacakti. Yani Resulullah bile onun isine m�dahale etmeyecektir. Onun d�neminde din tamamen reyden ar�nm�� olarak eski h�viyetini kazanacakt�r. Verecegi bir �ok h�k�mlerde ulemanin fikirlerine muhalefet edecektir. Bundan dolayi ondan uzak duracaklar."  Hadis-i Seriflerde Hz. Mehdi (a.s)'ye de bir�ok yobaz�n kar�� ��kaca�� bildirilmektedir. Onlar, Hz. Mehdi (a.s)'nin dini bidatlardan kurtar�p, asl�na d�nd�rme �abas�ndan ho�nut kalmayacakt�r, hatta "bu adam dinimizi mahvetmek istiyor" diyecek kadar ileri gideceklerdir.  Ancak Hz. Mehdi (a.s) Kuran ayetlerinin ve Peygamber Efendimizin s�nnetinin isiginda h�kmedecek, bu fikri m�cadelesinde �ok kararli ve ba�ar�l� olacakt�r. Hz. Mehdi (a.s) d�neminde, Allah'�n izniyle, �slam dini Peygamberimizin d�neminde ya�and��� �ekline, yani �z�ne d�necektir. Kur'an-� Kerim'de, peygamberlerin inkarc�larla ve puta tapanlarla yapt��� m�cadeleleri d���nda onlar�n yobaz zihniyetle olan m�cadelelerinden de bahsedilmektedir. Bu zihniyetin peygamberimiz devrinde kaybolmad���n� ve g�n�m�zde de varl���n� s�rd�rd�g�n� bilmekteyiz. Kur'an'da bir �ok ayette yobaz insanlar�n �zellikleri verilmi�, bu zihniyet �iddetle ele�tirilmi�tir. Kur'an-� Kerim, peygamberlerin inkarc�larla ve puta tapanlarla yapt��� m�cadeleleri d���nda onlar�n yobaz zihniyetle olan m�cadelelerinden de bahsetmektedir. Bu zihniyetin peygamberimiz devrinde kaybolmad��� ve g�n�m�zde de varl���n� s�rd�rd���n� bilmekteyiz. Kur'an'da bir �ok ayette yobaz insanlar�n �zellikleri verilmi�, bu zihniyet �iddetle ele�tirilmi�tir.  1. Dini zorla�t�r�rlar. Bunun neticesi dinin ana temas� olan Allah'a iman ve ibadetin esas� ihlas unutulur. Ger�ekte ise dinin kolay oldugunu ve a��r�l�ktan ka��n�lmas� gerekti�ini bizzat Kur'an-� Kerim emretmektedir. 

22/78- "...O, sizleri se�mi� ve din konusunda size bir g��l�k y�klememi�tir..." 

 2/286- "Allah, hi� kimseye g�� yetireceginden ba�kas�n� y�klemez..." 

4/28- Allah (a��r y�kleri) sizden hafifletmek ister: (��nk�) insan zay�f olarak yarat�lm��t�r.

5/6- "...Allah size g��l�k ��karmak istemez, ama sizi temizlemek ve �zerinizdeki nimeti tamamlamak ister. Umulur ki ��kredersiniz"

7/157- Onlar ki, yanlar�ndaki Tevrat'ta ve �ncil'de (gelece�i) yaz�l� bulacaklar� �mmi haber getirici (Nebi) olan el�iye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyili�i) emrediyor, m�nkeri (k�t�l���) yasakl�yor, temiz �eyleri helal, murdar �eyleri haram k�l�yor ve onlar�n a��r y�klerini, �zerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yard�m edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; i�te kurtulu�a erenler bunlard�r. 

Ebu Musa'dan rivayet edildi. Peygamberimiz buyurdu ki: 
Kolayla�t�r�n�z, g��le�tirmeyiniz. M�jdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. 
El-L�'l�� Vel-Mercan, 2/296 

�bni Abbas'�n (r.a.) rivayetinde Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: Dinde a��r�l�ktan sak�n�n�z. Sizden �ncekiler ancak bu y�zden helak oldular. 
Ramuz-El Ehadis, 1/176 

Hz.Ay�e'nin (r.a.) rivayetinde Peygamberimiz: 
Allah beni ruhbaniyetle g�revlendirmedi. Allah yan�nda dinin hay�rl�s� kolay tevhid yoludur. 
Rumuz El Ehadis, 2/498

. .
2. Helal oldu�u halde bir�ok �eyi haram yaparlar, (yiyecek, i�ecek, teknoloji vs.) Allah ad�na onlar� insanlara yasaklarlar. 
 

16/116- Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolay�s�yla �una helal, buna haram demeyin. ��nk� Allah'a kar�� yalan uydurmu� olursunuz. ��phesiz Allah'a kar�� yalan uyduranlar kurtulu�a ermezler.

10/59- De ki: "Allah'�n sizin i�in indirdi�i sizin bir k�sm�n� haram ve helal k�ld���n�z r�z�ktan, haber var mi? S�yler misiniz?" De ki: "Allah m� size izin verdi, yoksa Allah hakk�nda yalan uydurup iftira m� ediyorsunuz?" 

6/140- "...Allah'�n kendilerine r�z�k olarak verdiklerini haram k�lanlar elbette h�srana u�ram��lard�r. Onlar, ger�ekten �a��r�p sapm��lard�r ve dogru yolu bulamam��lard�r. 

5/87- Ey iman edenler, Allah'�n sizin i�in helal k�ld��� g�zel �eyleri haram k�lmay�n ve haddi a�may�n. ��phesiz Allah, haddi a�anlar� sevmez. 


 3. Takva ad� alt�nda  hi�bir ilahi kayna�� olmayan teferruat ve ayr�nt�y� Dinin emriymi� gibi takdim ederler. 

Kur'an-� Kerim bu konu �st�nde �nemle durmaktad�r. 

Hz.Musa devrinde Allah'u Teala inananlara bir s���r kesmelerini emretmi�, bunu �ok a��k, k�sa ve net bir �ekilde bildirmi�ti. Fakat o devrin yobaz zihniyetli insanlar� bununla yetinmemi� defalarca Allah'tan teferrutl� izah istemi�ti. 
.

2/71- (Bunun �zerine Musa, "Rabbim) diyor ki: O, yeri s�rmek ve ekini sulamak i�in boyunduru�a al�nmayan, salma ve alacas� olmayan bir inektir" dedi. (O zaman): "�imdi ger�e�i getirdin" dediler. B�ylece ine�i kestiler; ama neredeyse (bunu) yapmayacaklard�.

.
 Kur'an-� Kerim'de hi�bir k�ssa bo�una anlat�lmam��t�r. Dikkat edilirse bu k�ssada insanlar�n teferruat ve ayr�nt� ile me�gul olmalar� hi� ho� kar��lanmamaktad�r. ��nk� teferruat, insanlar�n ibadetlerini zorla�t�rd��� gibi, as�l maksad�n� da unutturur. 

4. Dinin basitli�i ve kolayl���yla yetinmeyip, bir s�r� ilaveler uydururlar, bat�l inan�lar� da bunlara dahil ederler. Kur'an-� Kerim onlar i�in hi�bir zaman yeterli bir kaynak olmaz. 
 

��ari Manada Ayet Meali: 

68/36, 37- Size ne oluyor? Nas�l h�k�m veriyorsunuz? Yoksa (elinizde) ders okumakta oldu�unuz bir kitap m� var?


5. Kendilerine ula�an bilgileri, do�rulu�unu ara�t�rmaya gerek g�rmeden k�r� k�r�ne kabul ederler. Yanl�� da olsa ayn� bilgileri �ocuklar�na aktar�rlar. 
 

��ari manada ayet mealleri: 

31/21- Onlara; "Allah'�n indirdiklerine uyun" denildi�inde, derler ki; "Hay�r, biz atalar�m�z� �zerinde buldu�umuz �eye uyar�z." �ayet �eytan, onlar� ��lg�nca yanan ate�in azab�na �a��rm��sa da m� (buna uyacaklar)?

 2/170- Ne zaman onlara: "Allah'�n indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hay�r, biz, atalar�m�z� �zerinde buldu�umuz �eye (gelene�e) uyar�z" derler. (Peki) Ya atalar�n�n akl� bir �eye ermez ve do�ru yolu da bulamam�� idiyseler?


6.  �ekilcili�e �ok �nem verirler, dinlerini bu �ekilde tebli� etti�ini san�rlar. 

7.  Onlar i�in ahlak ikinci planda gelir. �nsanlarla ge�inememek, k�r�c� olmak, i�neleyici konu�ma tarz�, ho�g�r�den anlamamak, kaba-sabal�k genel vas�flar�d�r. Halbuki peygamberimiz "Ben ancak g�zel ahlak� tamamlamak i�in g�nderildim" buyurmaktad�r. 

8.  Nezaket ve kibarl�k ile aralar� pek iyi de�ildir. 

9.  Kad�nlar�, a�a��lamak, onlar� ikinci s�n�f varl�k g�rmek de �nemli �zelliklerinden say�l�r. Kad�n sevgisi, kad�na h�rmet ve itibar hi� bilmedikleri konulard�r. 

10.  Sanattan anlamazlar, g�zel sanatlar�n hi�bir dal�na ilgi duymazlar, yetmezmi� gibi haram deyip i�in i�inden ��karlar. 

11.  Her t�rl� yenili�e kapal�d�rlar. Bu; teknolojik bir yenili�i kabullenme de oldu�u gibi, dini yeni bir metodla a��klama (*) giri�iminde de g�r�l�r. 

12.  Her yobaz yaln�z i�inde bulundu�u grubun-f�rkan�n hakl�l���n� savunur. Di�er grublar�n d��man� olur. Koyu taassubundan dolay�, di�er din karde�lerini k�rmaktan �ekinmez, onlardan gelen bir bilgiyi g�zel de bulsa kabul etmez, hemen reddeder. Onlar�n ba�ar�lar�n� k�skand���  gibi hizmetlerini de engellemeye �al���r. 

Asl�nda b�t�n insanlar iman etmeye, ahlakl� olmaya ve dini ya�amaya fitraten (yarat�l��tan ) e�ilimlidirler. 

49/7- "...Allah size iman� sevdirdi, onu kalplerinizde s�sleyip-�ekici k�ld� ve size inkar�, f�sk� ve isyan� �irkin g�sterdi..." 


Fakat halk ne zaman �slam'� ��renmeye veya ��renip de uygulamaya niyetlense kar��lar�nda yobazlar� �rnek g�rmektedir. Onlarda g�rd��� her olumsuz davran���n dinden kaynakland���n� zannederek daha ba�lang�c�nda bu niyetinden vazge�er. Bu arada dine kar�� so�ukluk ba�lar, hatta d�smanca bir tav�r g�zlenir. B�t�n m�sl�manlar halk nazar�nda "hac�-hoca tak�m�" diye k�t�lenir, her fenal���n arkas�nda m�sl�man biri aran�r hale gelir. 

Anlatt���m�z konunun �nemi buradan gelmektedir. Halk, �slam'� ger�ek manas�yla tan�mad��� i�in yobazlar�n �ahs�nda dini yarg�lamaya ba�lar. Din d��man� bas�n ve yay�n organlar�n�n da kas�tl� bir �ekilde �slamiyet'i yobazl�k ve gericilik �eklinde takdim etmelerinin de bu i�te b�y�k pay� oldu�u bir ger�ektir. Asl�nda halk�n nefret etti�i �slamiyet de�il, yobaz zihniyettir. Halk en �ok "Acaba ben de dinimi ya�amaya ba�larsam bu insanlar gibi mi olaca��m?" d�s�ncesiyle bu i�te �ekingen davranmaktad�r. Bu sebeple m�sl�man�m diyen herkesin dinini �ok iyi tan�mas� , okuyup ara�t�rmas� ve bilmediklerini ihtisas sahiplerinden �grenmesi gerekir. Her m�sl�man ayd�n ve k�lt�rl� olmaya gayret etmelidir. Ho�g�r�y� hi� elden b�rakmayarak halk� Allah'� tan�maya davet etmeli, dini ya�amaya ve ahlakl� olmaya �zendirmelidir. 

Hz. Mehdi (a.s) Dini Asl�na D�nd�rmesi

"F�t�hat-�l Mekkiye" isimli eserinde Muhyiddin Arabi ��yle bildirmektedir: ...Hz. Mehdi (a.s), dini peygamberin (s.a.v.) zaman�nda oldu�u gibi aynen tetbik edecek. Yery�z�nden mezhepleri kald�racak. Halis ve hakiki dinden ba�ka hi� bir mezhep kalmayacak. 
Onun d��manlar� i�tihad alimlerinin taklid edenleri olacak. ��nk� onlar Hz. Mehdi (a.s)'nin mezhep imamlar�n�n tersine h�kmetti�ini g�rd�klerinde bundan ho�lanmayacaklar, fakat kar�� da gelemeyecekler... 
Onun a��k d��manlar� fukaha (fikih alimleri) olacak. ��nk� halk aras�nda bir imtiyazlar� kalmayacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Bu imam�n geli�iyle alimlerin h�k�mlerdeki anla�mazl�klar� da giderilecek.. �ayet elinde k�l�n� (ilim) olmasayd� onun �l�m�ne fetva verirlerdi.

K�yamet Alametleri, 186-187

.
Hz. Mehdi (a.s), dini peygamberimizin (s.a.v.) uygulad��� gibi aynen tatbik edecektir. Yani onun rehberi Allah'in y�ce kitabi Kur'an-� Kerim ve peygamberimizin s�nneti olacakt�r. Peygamberimizin uygulamalar�, s�zleri, a��klamalar� ve tavsiyeleri Hz. Mehdi (a.s)'nin fikri m�cadelesinde �ok �nemli bir yer tutacakt�r. Bunun yan�s�ra Hz. Mehdi (a.s), M�sl�manlar aras�ndaki sadece vahiy kaynakli Allah'�n y�ce kitab� Kur'an-� Kerim ile h�k�m ve amel edecektir. M�sl�manlar aras�nda mezhep ayr�l�klar�n� giderecek, dinin asl�nda olmayan, sonradan ilave edilmis bir�ok inanis ve ibadet sekillerini ortadan kaldiracaktir. Bid'at ehli simdiye kadar hi� kar��la�mad�klar� bu durum kar��s�nda �ok �a��racaklar, hatta bir k�s�m Hz. Mehdi (a.s)'nin dinlerini kald�rmaya �al��t���n� zannedecekler. 
 

"Hz. Mehdi (a.s) hi�bir bidati birakmaycak." 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 43 

"Hz. Mehdi (a.s) kald�rmad�k bid'at b�rakmayacakt�r. Ahir zamanda ayn� peygamber gibi dinin icablar�n� yerine getirecektir." 
K�yamet Alametleri, 163 


Bid'at: Dinin asl�nda olmad��� halde, dine sokulan adetler.
 

�mam Rabbani bu konuda ��yle demektedir: 
Gelece�i vaad edilen Hz. Mehdi (a.s) dinin tervicini  (de�erini art�rmay�), s�nnetin ihyas�n� (yeniden canland�rmas�n�) murad ettigi (istedi�i) zaman; bid'at ehl-i ile ameli adet edinen, hasene zann� ile dini kar��t�ran (dinin asl�nda, �z�nde olmayan seyleri, dinin emri oldugunu zanneden baz� insanlar) hayretle s�yle diyecektir: 

-Bu kimse (yani Hz. Mehdi (a.s)) dinimizi kald�rmak ve �eriat�m�z� izale (mahvetmek) istiyor. 
Mektubat-i Rabbani, 1/535 

Hz.Peygamber (s.a.v) en ba�ta �slam� nas�l ayakta tuttuysa, Hz. Mehdi (a.s) de en sonunda ayn� �ekilde �slami ayakta tutacakt�r. 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 27

 Naim b. Hammad Hz. Ali'den rivayet etti. Peygamberimiz buyurdu ki; Hz. Mehdi (a.s) bizdendir. (Soyumuzdand�r) Allah bu dini nasil bizimle baslatm��sa onunla sona erdirecektir. Ve onlar bizimle nas�l �irkten kurtulmu�larsa, onunla da fitneden kurtulacaklard�r.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 20

Hz. Mehdi (a.s)'nin "mezhep imamlarinin tersine h�kmedecegi" nin bildirilmesi, onun kendi reyi ile i�tihat edece�ini g�stermekterir. Bedi�zzaman hazretleri, Hz. Mehdi (a.s) i�in "en b�y�k bir m��tehid" hem en b�y�k m�ceddid, hem hakim, hem Hz. Mehdi (a.s), hem m�rsid, hem kutb-u azam, olan bir zat'i nuraniyi g�nderecek ve o zat da ehl-i beyt-i nebeviden olacakt�r.
Mektubat, 411


Dinde Ayr�l�k Olmamal�

��ari manada ayet mealleri: 

43/65- Sonra, i�lerinden birtak�m f�rkalar ihtilafa d��t�. Art�k, ac� bir g�n�n azab�ndan vay o zulmetmi� olanlara.

23/53- Ancak onlar, i�lerini kendi aralar�nda (farkl�) kitaplar halinde b�ld�ler; her bir grup, kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir. 

3/85- Kim �slam'dan ba�ka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahirette de kayba u�rayanlardand�r.

15/91- Ki onlar Kur'an� par�a par�a k�ld�lar. 

2/176- Bu, Allah'�n Kitab� ��phesiz hak olarak indirmesindendir. Kitap konusunda anla�mazl��a d��enler ise uzak bir ayr�l�k i�indedirler. 


Hz. Mehdi (a.s) devrinde Kur'an-� Kerim'e gereken �nem verilecektir. O devirde Kur'an ara s�ra bak�lan, ezbere okunan bir kitap olmaktan kurtar�lacak, hayat�n her safhas�n� d�zenleyen en �nemli ba�vuru kitab� olacakt�r. "Hz. Mehdi (a.s) dini, peygamberin zaman�ndaki gibi tatbik edecektir" s�z�n�n manas� budur.


Hz. Mehdi (a.s)'nin Yak�n Yard�mc�lar�

Bu vezirler ondan a�a�� ve fakat be�ten yukar� olacakt�r. 
K�yamet Alametleri, 

Memleket i�lerinin a��rl�klar�n� onunla payla�acaklar. Dokuz ki�iden ibaret olacakt�r. 
K�yamet Alametleri, 187

Ebu Cafer Muhammed b.Ali'den rivayet edildi: 
Hz. Mehdi (a.s) daha ��kmadan �nce onun bir arkada�� ona tabi olan baz� insanlarla kar��la�acak  ve "Siz burada ka� ki�isiniz?" diye soracakt�r. Onlar da "40 ki�iyiz" cevab�n� verecekler "Siz Hz. Mehdi (a.s)'yi g�rd���n�z zaman ne yapacaks�n�z?" �eklinde tekrar soracak ve "O, da�lar�n ba��nda kalsa biz de kal�r�z" cevab�n� alacakt�r. Bunun �zerine o ki�i gidecek, ertesi gece tekrar gelerek "Reislerinizden 10 ki�iyi ay�r�n�z" diyecek ve Hz. Mehdi (a.s) de onlarla bulu�acakt�r. 

Ertah'tan rivayet edildi ki: 
...(Hz. Mehdi (a.s)'nin S�fyani ile sava��nda en b�y�k ordusu 100 (y�z) ki�iden m�te�ekkildir. 
Not: Bu iki rivayet, "Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman" adil eserin S�leymaniye k�t�phanesinde bulunan n�shas�nda mevcuttur. 

Bedir sava��ndaki askerler gibi 313 ki�inin kumandas�n� elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. ��nk� bu 313 ki�i gece abid g�nd�z kahraman niteli�ini ta��maktad�rlar.
K�yamet Alametleri, 169

Muhammed b. Hanefi (r.a.)'dan rivayet edildi ki: 
...Bulutlar�n semada topland��� gibi, Allah O'nun etrafina bir kavim toplar. Onlar�n kalblerini uzla�t�r�r. Onlar i�lerinden �ehit d��ene �z�lmez, kendilerine kat�lana da sevinmezler. Say�lar� Bedir ashab� (313) kadard�r. Evvelkilerin onlar� ge�medi�i gibi, sonrakiler de onlara yeti�emezler ve onlar�n say�lar� Talud ile nehri ge�enler kadard�r. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 57

Hz. Mehdi (a.s) 'ye aralarinda kad�nlar�n da bulundu�u 314 ki�i biat edecektir. 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 25


Hz. Mehdi (a.s) 'nin ordusu; talebelerinin haslar�, haslar�n havas� �eklinde farkl� tabakalarla olabilir. Belki de bu farkl� rivayetler, muhtelif geli�me safhalar�ndaki say�lara i�aret etmektedir. 

Hz. Mehdi (a.s) 'ye ilk anda biat edenlerin bu kadar az say�da (313) olmas� makul kar��lanmal�d�r. Tarihin her d�neminde hep b�yle olmu�tur. Nuh (a.s.) Musa (a.s.) zaman�nda da b�yleydi. �sa (a.s.)'a inananlar 12 ki�iydi. Peygamber efendimize (s.a.v.) dahi ilk inananlar �ok az say�da kimseydi. Baz� rivayetlerden ��rendi�imize g�re n�b�vvetin ilk alt� y�l�nda ona inananlar sadece 40 ki�iydi. 
 

2/249- Talut, orduyla birlikte ayr�ld���nda dedi ki: "Do�rusu Allah sizi bir �rmakla imtihan edecektir. Kim bundan i�erse, art�k o benden de�ildir ve kim de -eliyle bir avu� alanlar hari�- onu tadmazsa bendendir. K���k bir k�sm� hari� (hepsi sudan) i�ti. O, kendisiyle beraber iman edenlerle (�rma�i) ge�ince onlar (geride kalanlar): "Bug�n bizim Calut'a ve ordusuna kar�� (koyacak) g�c�m�z yok" dediler. (O zaman) Muhakkak Allah'a kavu�acaklar�n� umanlar (��yle) dediler: "Nice az bir topluluk, daha �ok olan bir toplulu�a Allah'�n izniyle galip gelmi�tir; Allah sabredenlerle beraberdir."


11/40- Sonunda emrimiz geldi�inde ve tand�r feveran etti�i zaman, dedik ki: "Her birinden iki�er �ift (hayvan) ile aleyhlerinde s�z ge�mis olanlar d���nda, aileni ve iman edenleri ona y�kle." Zaten onunla birlikte �ok az�ndan ba�kas� iman etmemi�ti.

26/53- Bunun �zerine Firavun �ehirlere (asker) toplay�c�lar g�nderdi. 

26/54- "Ger�ek �u ki bunlar az�nl�k olan bir topluluktur;" 


10/83- Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir z�rriyetinden (gen�lerinden) ba�ka -Firavun ve �nde gelen �evresinin kendilerini belalara �arpt�rmalar� korkusuyla- iman eden olmad�. ��nk� Firavun, ger�ekten yery�z�nde b�y�klenen bir zorba ve ger�ekten �l��y� ta��ranlardand�.K�yamete Kadar M�cadele Edecek Olan Cemaat

Hz.Muaviye'den (r.a.)rivayet edilmi�tir. 
K�yamet kopmaz, �mmetimden bir taife herkes �zerinde hakim olmad�k�a. Onlar kendilerini terk edenlerin terk etmesine ald�rmazlar ve kendilerine yard�m edene de ald�rmazlar. 
Ramuz El-Ehadis,  472 (Hanbel'in M�sned'i  - Buhari -M�slim)

Hz. Muaviye b. Kirra (r.a) dan rivayet edilmi�tir: 
�mmetimden bir taife k�yamet koyuncaya kadar yard�m g�rmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayr�lmalar� da onlara bir zarar vermez. 
Ramuz El-Ehadis, 472 (Hakim'in M�stedrek'i)


Yukar�daki hadis-i �erifte �mmetten bir taifenin k�yamet kopuncaya kadar hak �zere m�cadele edece�i bildiriliyor. Ba�ka hadis-i �eriflerden de biliyoruz ki k�yamet kopmas�ndan bir s�re �nce m�minlerin ruhu kabzedilecek ve k�yamet kafirlerin �zerine kopacakt�r. O halde burada k�yamet kopmas�ndan kastedilen ba�kad�r. Bu konuda di�er bir rivayet bu hususu a��kl��a kavu�turuyor. 
 

Hz.Muaviye b. Curre'den (r.a.) rivayet edilmi�tir: 
...Deccal'la sava� oluncaya kadar �mmetimden bir taifenin "hak �zere" galip olmas� devam edecektir. 

Ramuz Em-Ahadis, 65 (Ibni Asakir Tarihi -Ebu Muaym) 


G�r�ld��� gibi k�yamet  kopmas�ndan kastedilen "Deccal'le sava��n ba�lamas�" anlam�d�r. Bir ba�ka hadis-i �erif de bu m�barek taifenin Deccal'le m�cadele edecek olan Hz. Mehdi (a.s) ve yard�mc�lar� oldu�unu haber veriyor.   

Ahmet, M�slim, �bni C�reyr ve �bni Hibban, Cabir b. Abdullah(r.a.) tahric ettiler: 
K�yamete (Deccal ile sava�a) kadar benim �mmetimden bir grub hak �zere galip olarak �arp��acakt�r. Ve �sa b. Meryem g�kten n�zul etti�inde onlar�n emiri (Hz. Mehdi (a.s)) kendisine, "Gel bize namaz� k�ld�r" der. Ancak O su �mmete Allah'�n bir ikram� olarak "Sizin biriniz, di�erlerinize emridir" cevab�n� verir. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman 80

Hz.�mran'dan (r.a.) rivayet edilmi�tir: 
�mmetimden bir taife, kendilerine d��manl�k edenlere galib olduklar� halde Hak �zerine m�cadelede devam ederler. Hatta onlar�n sonuncusu mesih deccal ile harp eder. 
Ramuz El-Ahadis, 472 (Hanbel'in M�sned'i -Ebu Davud-Tabarani -Hakim)

Hz. Mehdi (a.s)'nin Yery�z�nde Kal�� S�resi

 �bni Ebil Caad da, "Hz. Mehdi (a.s) 21 veya 22 y�l kald�ktan sonra, gelecek olan kimselerin sonuncusu, salih bir ki�i olacak ve 9 y�l adil bir �ekilde h�kmedecektir.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 28

Naim bin Hammad, Bakayye bin Velid'den tahric etti: 
Hz. Mehdi (a.s)'nin hayat� 30 senedir.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 83

Ebu Said El-Hudri (r.a.)den rivayet edilmi�tir: 
�mmetimde Hz. Mehdi (a.s) vard�r, ��kacak ve 5 veya 7 veya 8 (��phe eden, ravilerden Zeyd'dir) ya�ayacakt�r. Ebu Said diyor ki: "Bu m�ddet nedir? Diye sorduk ve Rasul-u Ekrem "senedir!" buyurdu. 
S�nen-i Tirmizi , 4/93
Ramiz El -Ahadis, 508 (Hanbel'in M�sned'i)

 Ebu Said El-Hudri (r.a.)dan, Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurdu: 
Hz. Mehdi (a.s) bendendir...yedi sene h�kmeder...
S�neni-i Ebu Davud, 5/93

...O zat yery�z�nde 7 sene kal�r, sonra vefat eder ve M�sl�manlar onun �zerine namaz k�larlar. 
S�nen-i Ebu Davud, 5/95

Naim bin Hammad, Hz. Al'den tahric etti: 
Hz. Mehdi (a.s) insanlar�n i�lerini 30 ile 40 y�l �zerine alacakt�r.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 83 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 50

 Ebu Ya'la, Ebu Hureyre'den tahric etti. Dedi ki, dostum Ebu kas�m (s.a.v.) buna ��yle buyurdu: 
Ehli beytimden birisi ��k�p insanlar� Hakk'a d�nene kadar m�cadele etmedik�e k�yamet kopmaz. Ben dedim, "Onun h�km� ne kadar devam eder?" Buyurdu: 5 ve 2 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 82

Bir �nce ge�en, �u hadis-i �erif Katade'den rivayet olundu. Katade (Hz. Mehdi (a.s)'in yery�z�nde kal�� m�ddesi) 7 senedir, dedi. 
Ebu Davud ��yle dedi: Hisam'dan rivayet eden ravilerden Muaz'dan ba�kalar� 9 senedir, dedi. 
S�nen-i Ebu Davud, 5/95
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 9 
(Ramuz-El Ahadis 346 'Tabarani'nin Kebir'i - Ibni Adiy El Kamil) 


Yukar�da Hz. Mehdi (a.s) 'nin yery�z�nde kal��, g�rev ve h�k�m s�releri ile ilgili �e�itli rivayetler nakledildi. Dikkat edilirse bu rivayetlerde ge�en 5, 7, 8, 9, 20-21, 30, 40 senelerinin ifade etti�i manalar net ve a��k bir �ekilde belirtilmemi�tir. Hadis tasnif�ileri, farkettikleri bu eksikli�i gidermek i�in, ya �e�itli a��klamalar yapm��lar ya da tevil cihetine gitmeyi uygun g�rm��lerdir. 

...7 sene ile tahdid edilme, b�t�n �lkelere tam manas�yla yedi sene hakim olmas� itibariyledir. 9 sene ile tahdid edilmesi, Kostantiniyeyi fethetme m�ddedi itibariyledir. 19 y�l ile tahdidi, S�fyani ile sava� yapmas� onu �ld�r�p hakim olmas� ve b�t�n insanlar�n emrinin alt�na girmesi itibariyledir... 
K�yamet Alametleri, 184

 7 sene d�nyaya malik olacakt�r. Me�hur pek �ok rivayete g�re b�yledir, ancak buna muhalif ba�ka nakiller gelmi�tir. Bunlara g�re, bu s�re baz�lar�nda 19 sene ve birka� ay, 20 sene, baz�lar�nda 40 sene, 24 sene, 30 sene �eklindedir. Bir nakilde de onun hilafeti s�ras�nda 9 sene ehli Rum'la bar�� i�inde kalaca�� belirtilmektedir. Kanaatimce, bu rivayetlerin hepsinin de sahih olmas� m�mk�nd�r. ��yleki, onun d�nyada kal��� 40 sene olur, herkes�e zuhuru ve kuvveti 7 sene olur, bu zuhur ve kuvvet, ba�lang�� ve sonu� itibariyle 20 sene s�rebilir. 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 22 

Yukar�da anlatt���m�z, Hz. Mehdi (a.s)'nin 7 veya 9 senelik hilafeti, �sa(a.s)'�n zaman�nda olmas� ihtimaline peygemberimizin �u m�barek s�z� ayk�r� d��mez: "Ba�lang��ta ben, ortas�nda Hz. Mehdi (a.s), sonunda �sa'n�n i�lerinde bulunaca�� bir �mmet asla helak olmayacakt�r.." ��nk� �sa (a.s.)'dan 30 k�sur sene evvel inecektir. Nitekim Hz. Mehdi (a.s)'nin 40 y�l kalaca��na, �sa'n�n (a.s.) ise 45 y�l kalaca��na dair hadisler varit olmu�tur. Biz bundan anl�yoruz ki, her ikisinin bir arada kalmas� 7 veya 9 senelik bir m�ddet alm�� oluyor. Meteakip seneler ise ayr�l�k s�residir. 
K�yamet Alametleri, 191

 

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."