www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 


HAD�S KAYNAKLARINDA HZ. MEHD� (A.S.)'N�N
D��ER �ZELL�KLER�

1
HZ. MEHD� (A.S.) KAFKASYA'DAN GELECEKT�R

"M�SL�MANLARDAN B�R ZAT (HZ. MEHD� (A.S.)) GELECEK, BU ZATIN �EREF� KAFKASYA'NIN EN ULUDA�INDAN ETRAFA G�NE��N �UAI
(���k h�zmeleri gibi) G�B� �ULEN�SAR OLACAKTIR (etrafa ���lt�lar sa�acakt�r). (Osman Y�ksel Serdenge�ti, Mabedsiz �ehir, Serdenge�ti Ne�riyat�: VI, s.107)
1.kaynak >>
2.kaynak >>
2 HZ. MEHD� (A.S.)'N�N B�R �SM� DE "ARSLAN"DIR 1.kaynak >>
2.kaynak
>>
3
HZ. MEHD� (A.S.) DEVR�NDE ARABA
1.kaynak >>
4 HZ. MEHD� (A.S.)'N�N HEM EL� HEM AYA�I AYRI AYRI Z�NC�RLENECEKT�R

M�min �ah�s (Hz. Mehdi (a.s.)) Deccal'i g�r�nce: "Ey insanlar! Resulullah'�n zikretti�i Deccal i�te budur" der. DECCAL HEMEN ONUNLA �LG�L� EMR�N� VER�R DE o zat karn� �zerine uzat�l�r ve arkas�ndan: "Onu al�n da yaralay�n" der. Art�k o zat�n s�rt� ve karn� d�ve d�ve geni�letilir. Bu sefer DECCAL ONU (HZ. MEHD� (A.S.)'Y�) �K� EL�NDEN VE �K� AYA�INDAN �LE YAKALAR DA FIRLATIR ATAR. �nsanlar Deccal'in onu bir ate� i�ine att���n� san�rlar. Halbuki o bir cennet i�ine at�lm��t�r.
(Mehdilik ve �mamiye, �brahim S�leymano�lu, s. 40)
1.kaynak >>
5

HAD�SLERDE BEL�RT�LEN, "G�KTEN B�R EL�N UZANIP, '�U HZ. MEHD� (A.S.)'D�R, ONA UYUN' DEMES�", TV VE �NTERNETTE G�R�NECEK OLAN HZ. MEHD� (A.S.)'N�N EL� OLACAKTIR.


.. ��TE O ZAMAN SEMADAN KEND�N� BELL� EDEN B�R EL G�R�N�R�(1)
1.kaynak >>
2.kaynak
>>
3.kaynak >>
4.kaynak >>

6
HZ. MEHD� (A.S.), �NTERNET, TELEV�ZYON VE RADYO YOLUYLA D�NYANIN D�RT B�R YANINDA TANINACAKTIR
�kdu'd-Durer'de der ki: BU SES B�T�N YERY�Z�NE YAYILACAKTIR, HER KAV�M KEND� D�L�NDEN DUYACAKTIR. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 51) (Muhammed B. Resul El H�seyin El Berzenci, K�yamet Alametleri, s. 201)
(3)
1.kaynak >>
2.kaynak
>>
3.kaynak >>
4.kaynak >>

5.kaynak >>
6.kaynak
>>
7 HZ. MEHD� (A.S.)'N�N ELB�SELER� PARLAK OLACAKTIR 1.kaynak >>
2.kaynak
>>
8

HZ. MEHD� (A.S.)'N�N ARABASININ �ZELL�KLER�

1.kaynak >>
9

HZ. MEHD� (A.S.)'N�N DO�UMU EVDE OLACAKTIR

1.kaynak >>
2.kaynak
>>
10 HZ. MEHD� (A.S.)'N�N SA�LARI G�ZELL���YLE D�KKAT �EKECEKT�R 1.kaynak >>
2.kaynak
>>
11 HZ. MEHD� (A.S.)'N�N BOYNUNA ASILAN BAKIR LEVHA

Ebu Said el Hudri rad�yallahu anh rivayeti; "... DECCAL O M�M�N KULU KESMEK ���N YAKALAR FAKAT BU SIRADA ONUN BOYNU �LE K�PR�C�K KEM��� ARASI ALLAH TARAFINDAN B�R BAKIR LEVHA HAL�NE GET�R�L�R DE ARTIK DECCAL O'NU KESMEYE H��B�R YOL BULAMAZ. BU SEFER DECCAL O'NU �K� EL� VE �K� AYA�I �LE YAKALAYARAK FIRLATIR ATAR. �NSANLAR DECCAL O'NU B�R ATE� ���NE ATTI SANARLAR. HALBUK� O M�M�N ZAT B�R CENNET ���NE ATILMI�TIR. (Sahih-i M�sl�m Kitabul Fiten. Bab Hadis No:113-�mam �arani, Kurtubi Tezkire s. 488)
1.kaynak >>
2.kaynak
>>
3.kaynak >>
4.kaynak >>
12

KEHF SURES�'NDE BAHS� GE�EN "�K� YET�M �OCUK", HZ. �SA (A.S.) VE HZ. MEHD� (A.S.)'YE ��ARET ETMEKTED�R.

1.kaynak >>
2.kaynak
>>
13

HZ. MEHD� (A.S.) D�NEM�NDE, GEL��EN TEKNOLOJ� VE �NTERNET�N YAYGINLA�MASI �LE B�LG� KOLAY ULA�ILIR HALE GELECEKT�R

HZ. MEHD� (A.S.) �A�INDA B�LG� �YLE YAYGIN OLACAKTIR K�, EV�NDEK� B�R KADIN B�LE ALLAH'IN K�TABINA VE PEYGAMBER�N S�NNET�NE G�RE H�KMEDECEKT�R. (Bihar �l-Envar, c. 52, s. 352)

1.kaynak >>
14

HZ. MEHD� (A.S.) D�NEM�NDE Y�NET�C� KONUMUNDA OLAN K���LER HABERLE�MEY� VE B�LMED�KLER� KONULARI ARA�TIRIP ��RENMEY� ELLER�NDEK� AVU� ��� B�LG�SAYARLAR VE B�LG�SAYARLI TELEFONLARLA GER�EKLE�T�RECEKLERD�R

�mam Caferi Sad�k aleyhisselam'�n o�lu Muhammed'in nakline g�re �mam aleyhisselam ��yle buyurdu: "KA�M ALEYH�SSELAM (HZ. MEHD� (A.S.)) KIYAM ETT���NDE her memlekete bir sefir g�nderecek ve her bir sefire ��yle buyuracak. "SEN�N AHD�N EL�NDED�R. Anlamad���n bir durumla kar��la��r ve h�k�m vermekte zorlan�rsan EL�NE BAK VE EL�NDE YAZANI UYGULA."... (�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 381)

1.kaynak >>
15 HZ. MEHD� (A.S.), PEYGAMBER�M�Z (SAV)'�N M�HR�N� KULLANACAKTIR 1.kaynak >>
16

HZ. MEHD� (A.S.) D�NEM�NDE UYDU G�R�NT�LEME VE TELEV�ZYON S�STEMLER� HZ. MEHD�'YE H�ZMET EDECEKT�R

��ler ehline [Mehdi' (a.s.)'ye] emanet edildi�inde Y�CE ALLAH ONUN ���N D�NYANIN EN AL�AK B�L�M�N� Y�KSELTECEK, EN Y�KSEK YERLER� DE AL�ALTACAK. �YLE K�, T�M D�NYAYI AVUCUNUN ���N� G�RD��� G�B� G�RECEK. ���N�ZDEN HANG�N�Z�N AVUCUNUN ���NDE B�R SA� TEL� OLSA ONU G�REMEZ?
(Bihar-�l Envar, 5.cilt, s:328)

1.kaynak >>

 

KAYNAKLAR:

1 (Osman Y�ksel Serdenge�ti, Mabedsiz �ehir, Serdenge�ti Ne�riyat�: VI, s.107) 1
(Ebu Davud, Mehdi 1, (2452)) (Et-Tac, Ali N�s�f el-H�seyn�, c. 5, s. 617) (S�nen-i Ebu Davud Terceme ve �erhi, �amil Yay�nevi: 14/410) 2

2

(Ebu Davud, Mehdi 1, (2452))

(Et-Tac, Ali N�s�f el-H�seyn�, c. 5, s. 617) �(S�nen-i  Ebu Davud Terceme ve �erhi, �amil Yay�nevi: 14/410)
1
(Kitab-�l Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yay�nc�l�k, Derleyen: Muhammed Bak�r el-Meclisi, �ran-Kum, 2003, s. 184) 2

3 (�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 171) 1

4 (Mehdilik ve �mamiye, �brahim S�leymano�lu, s. 40) 1

5 Keza (N. b. Hammad) Z�hri'den tahric etti. Buyurdu: ... SEMADAN ��YLE B�R SES ���T�L�R: "ALLAH'IN EVL�YASI FALANIN ASHABIDIR" (Yani Mehdi (a.s.)'yi kast ediyor) Esma binti Umeys dedi ki: O G�N�N ALAMET� SEMADAN UZATILMI� VE �NSANLARIN KEND�S�NE BAKIP DURDU�U B�R EL'D�R. (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin H�sameddin El Muttaki, s.  69) 1

... ��TE O ZAMAN SEMADAN KEND�N� BELL� EDEN B�R EL G�R�N�R�(7)

(Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler,  Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin H�sameddin El Muttaki, s.  51)
2
SEMADAN ZUHUR EDEN B�R EL ve "emiriniz Mehdi (a.s.)'dir" �eklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir. O G�N�N ALAMET�: SEMADAN B�R EL UZANACAK ve insanlar ona bakacak ve g�receklerdir.
(Ahmed �bn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)
3
Hz. Mehdi (a.s.)'nin dilinde a��rl�k vard�r. Yava� ve a��r konu�tu�u zaman SA� EL�N� SOL D�Z�NE VURUR. (�mam Suyuti, K�yamet Alametleri, �l�m ve Dirili�, s.174) 4


6 �mam (a.s.) (Hz. Mehdi (a.s.)) d�nyan�n do�u ve bat�s�n� (manen) fethedip �slam'� (�slam ahlak�n�) d�nyan�n d�rt bir yan�na egemen k�lacakt�r... ALLAH TEALA �NSANLARA �YLE B�R G�� VERECEK K�, HERKES OLDU�U YERDE ONUN (HZ. MEHD� (A.S.)'N�N) S�ZLER�N� DUYACAK ve �mam (a.s.) �slam'a hayat verecektir... (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s.12 �kmal'ud- Din, c. 2, s. 367) 1
��phesiz ki KA�M (HZ. MEHD� (A.S.)) ZAMANINDA B�R M�M�N DO�UDA OLSA, BATIDA OLAN KARDE�� KEND�S�N� G�R�R. Hakeza, BATIDA OLSA, DO�UDA OLAN KARDE��N� G�R�R (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 391) 2
(Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 51) (Muhammed B. Resul El H�seyin El Berzenci, K�yamet Alametleri, s. 201) 3
Semadan, arz ehline samil olan B�R SES K�, HERKES BUNU KEND� L�SANINDA ���T�R (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37) 4
Semadan bir ses onu ismiyle �a��racak ve DO�UDA, BATIDA HATTA UYKUDA OLAN B�LE BU SES� DUYACAK ve uyanacakt�r (Ahmed �bn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 56) 5
... HZ. MEHD� (A.S.) DO�U �LE BATI ARASINDAK� �EYLER HAKKINDAK� T�M SORULARA CEVAP VER�R. (�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 283) 6

7 (Bihar, c. 36, s. 337; c. 51, s. 108) 1
(�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani,  s. 207) 2

8 (�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 171) 1

9 (Kemal'ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis) 1
(Bihar-�l Envar, c. 51, s. 135) 2

10 (Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 bas�m�) 1

(S�mt-ul Nucum-il Avali, c. 4, s. 138)
(Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan,  Al-i Taha, s. 157)

2

11 (Sahih-i M�sl�m Kitabul Fiten. Bab Hadis No:113-�mam �arani, Kurtubi Tezkire s. 488 1
{M�slim (4/2256) Ebu Ya'la (2/332, 534) Abd Bin Humeyd (1/282) �bni Mende �man (2/937) Mecmauz Zevaid (7/337) Mizzi Tehzibul Kemal (24/87, 90)} 2
(�bn-i Mace) 3
(Mehdilik ve �mamiye, s. 40) 4

12 (�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 176) 1

13 (Bihar �l-Envar, c. 52, s. 352) 1

14 (�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 381) 1

15 (Bihar, c. 52, s. 326) 1

16 Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf.38 1

 

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."