www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

HZ. MEHD� (A.S.)'N�N MANEV� �ZELL�KLER�
VE �ST�N AHLAKI

AHLAKININ PEYGAMBER�M�Z (SAV)' E BENZEMES�

Hz. Mehdi (a.s.) Allah'a kar�� son derece boyun e�icidir. Ahlak bak�m�ndan Peygamber (sav)'e benzer.
(K�yamet Alametleri, Berzenci, sf.163)

Ahlak� benim ahlak�m olan bir evlad�m ��kacak.
(Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Peygamberimiz (sav)'in �st�n ahlak� Kuran'da ��yle haber verilmi�tir: ��phesiz sen �st�n ve pek y�ce bir ahlak �zerindesin. (Kalem Suresi, 4)


AHLAKININ �NANANLARA �RNEK OLMASI

�lahi feyz ona ula��r. Dini ilimleri ve �rnek ahlak� telakki eder. (Allah'tan al�r.)
(Konavi Risalet-�l Mehdi, sf. 161 B)

Kuran'da Peygamber Efendimiz (sav)'in de samimi olarak iman edenler i�in en g�zel �rnek oldu�u bildirilmi�tir:

Andolsun, sizin i�in, Allah'� ve ahiret g�n�n� umanlar ve Allah'� �ok�a zikredenler i�in Allah'�n Res�l�'nde g�zel bir �rnek vard�r. (Ahzab Suresi, 21)


M�CADELEC� VE CESUR OLMASI

Fitneleri �nlemenin kendisine zor gelmeyece�i ve �ld�rmenin de onu vazge�irmeyece�i Ehl-i Beytime (soyuma) mensup birisi sahip olmadan g�nler ve geceler bitmeyecektir.
(Ali Bin H�sameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Ne�riyat, sf. 13)

Hz. Mehdi (a.s.) i�i s�k� tutacak.
(K�yamet Alametleri, Berzenci, sf. 175)

�nsanlar hakka d�n�nceye kadar (fikri) m�cadelesine devam edecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)

Hz. Mehdi (a.s.) hesab�n� �ok seri bir �ekilde g�recek ve vaadinden d�nmeyecektir.
(Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 24)

Kar��s�na da�lar bile dikilse onlar� ezip ge�ecek, o da�larda kendisine yol bulacakt�r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 39)

Allah Kuran'da pek �ok ayette el�ilerinin g�zel ahlak� ve cesur karakterlerinden bahsetmektedir. El�iler kavimlerinin t�m inkarlar�na, alaylar�na, tuzaklar�na ve sald�r�lar�na en g�zel �ekilde kar��l�k vermi�ler ve her zaman Allah'�n yard�m�yla galip gelmi�lerdir.

�yleyse sen emrolundu�un �eyi a��k�a s�yle ve m��riklere ald�r�� etme. (Hicr Suresi, 94)

�yleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) b�y�k bir cehd et. (Furkan Suresi, 52)

Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve el�isinin �a�r�s�na icabet edenler, i�lerinden iyilik yapanlar ve sak�nanlar i�in b�y�k bir ecir vard�r. (Ali �mran Suresi, 172)


HZ. MEHD�'N�N ALLAH'TAN �OK KORKMASI

Hz. Mehdi (a.s.), gerges ku�unun kanad� ile titremesi gibi Allah'tan �ok korkan bir kimsedir.
(Nuaym b. Hammad, vr 91a)

Allah'a kar�� son derece boyun e�icidir.
(K�yamet Alametleri, sf.163)


HZ. MEHD�'N�N �OK MERHAMETL� OLMASI

Hz. Mehdi (a.s.), o kadar merhametli olacakt�r ki, zaman�nda bir kimsenin bile burnu kanamayacakt�r.
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 42)

... Yoksullara kar�� �ok merhametli olmas�, Hz. Mehdi (a.s.)'nin alametlerindendir.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l �mam El-Mehdi El-Muntazar")

... Mazlumlara kar�� da �ok merhametli olmas�d�r.
(Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ukayli "En-Necmu's-sak�b fi Beyan� Enne'l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

B�y�k �slam alimi Muhyiddin Arabi ise Hz. Mehdi (a.s.)'nin �zelliklerini s�ralarken, onun �st�n merhamet anlay���ndan ��yle bahsetmektedir:

1. Basiret sahibi olmas�

2. �lahi kitab� anlamas�

3. �lahi Kelam'�n manas�n� bilmesi

4. Tayin edece�i kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi

5. �fkelendi�inde bile merhamet ve adaletten ayr�lmamas�

6. Varl�klar�n s�n�flar�n� bilmesi

7. ��lerin girift taraflar�n� bilmesi

8. �nsanlar�n ihtiyac�n� iyi anlamas�

9. Bilhassa kendi zaman�nda ihtiya� hissedilen gaybi ilimlere vukufu bulunmas�. ��nk� ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir.
(K�yamet Alametleri, sf. 189)


�SLAM'I KORUMA H�SS�N�N G��L� OLMASI

Hz. Mehdi (a.s.)'nin hamiyet duygular�n�n �ok g��l� olaca�� hadislerde bildirilmi�tir. �slam aleyhinde yap�lacak her t�rl� s�z� tam olarak cevapland�racak, her t�rl� hareketi tamamen etkisiz hale getirecektir.

�slam'�n aleyhine s�ylenecek bir s�z bile ona a��r gelir.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf.30)


K�MSEYE TENEZZ�L ETMEMES�

O, benim �mmetimden, tenezz�l etmeyen (Allah'tan ba�ka hi�bir varl��a minnet duymayan) bir adamd�r.
(Suyuti, el-havi, 2/24)


�HT�YA�LARINI �NSANLARA B�LD�RMEZ

Hz.H�seyin (ra) soruldu: "�mam Mehdi hangi alametlerle bilinir?" ��yle cevap verdi : "... �nsanlar ona muhta� olurlar. O, ise insanlara ihtiyac�n� bildirmez. "

(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l �mam El-Mehdi El-Muntazar")


SORUMLULU�U �ST�NE ALMASI

Her g�revi �zerine al�r ve zay�fa, d��k�ne yard�m eder.

(M. Muhyiddin Arabi "Futuhat-El Mekkiye", 366. bab, c. 3, sf. 327- 328)


VAKARLI (HAL�M ve HEYBETL�) OLMASI

Hz. H�seyin (r.a.) soruldu: "�mam Mehdi hangi alametlerle bilinir?" ��yle cevap verdi: "G�n�l rahatl��� ve vakar (a��rba�l� ve heybetli) sahibi olu�u ile , helal ve haram� �ok iyi bilmesi ile tan�n�r.

(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l �mam El-Mehdi El-Muntazar")


ZAL�ME KAR�I HAKKI M�DAFAA ETMES�

Hz. Mehdi (a.s.) zalime kar�� hakk� m�dafaa edecektir. Hatta (zalim) bir insan�n az� di�inde olan (haks�z bir lokmay�) bile ondan �ekip alacak ve sahibine iade edecektir.
(En-Necmu's-sak�b fi Beyan� Enne'l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal )


�NSANLARA �HSANDA BULUNMASI

Zaman�n inkitaa u�rad��� (sistemlerin de�i�ti�i) bir d�nemde, Mehdi denen bir adam gelecek ve ihsan� bol ve g�zel olacak. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 14)

O, fitnelerin zuhur etti�i bir zaman aral���nda gelecek ve ihsan� kar��l�ks�z olacakt�r.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf.24)


C�MERT OLMASI

Ahir zamanda bir halife olacak, mal� say�p hesap etmeden taksim edecektir.
(Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 15)

Emirlerinizden bir emir olacak ki, mal� saymayacakt�r. Birisi ondan mal istedi�inde, "Al" der. O da elbisesini yayar ve o da doldurur.
(Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 15)

 
 

 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."