www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

R�SALE-� NUR K�LL�YATINDA HZ. MEHD� (A.S)

Her Y�zy�l Ba�lar�nda M�ceddid G�nderilmesi

M�ceddid: Yenileyen, yenileyici. Sahih hadislerle bildirilen, her y�zy�l ba��nda dini hakikatleri devrin ihtiya�lar�na g�re a��klamak �zere g�nderilen b�y�k alim ve peygamberimizin (s.a.v.) varisi olan zat.

Ashab/i K�t�b-i Sitteden Imam-� Hakim, "M�stedrek"inde ve Ebu davud "Kitab-� S�nen'inde; Beyhaki, "Suab-i Iman"da tahri� buyurdular: "Her y�z senede Cenab-� Hak bir m�ceddid-i din g�nderiyor." Hadisi �erifine mazhar ve masadak ve m�zhir-i tam olan Mevlana essehir kutb�'l-arifin, gavs�'l vasilin, varis-i Muhammedi, kamil�'t-tarikat�'l-aliyye ve-l m�ceddidiyye  Halid-i Z�lcenaheyn Kuddise sirruhu ... ilh...
(Barla Lahikas� , 119)

Her y�zy�l ba��nda bir m�ceddid (dini canland�ran, yenileyen) g�nderilece�ini Resulullah (s.a.v.) efendimiz hadisleriyle m�jdelemektedir. K�fr�n, fuh�un, sapk�nl���n ve dalaletin had safhaya ula�t��� hicri 1400 senesinde (1979-1980) Yani 14. asr�n ba��nda da hadisin haber verdi�i gibi bir m�ceddidin g�nderilmesi gerekmektedir. Bu da hadislerin ve alimlerin izahlar�na g�re, �slam aleminin 1400 senedir bekledigi Mehdi'dir.

Ebu H�reyre'nin rivayetine g�re; Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurmu�: Ger�ekten Aziz ve Celil olan Allah her y�z sene ba��nda �u �mmetin dinini bidatten ay�racak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zat� g�nderir.
S�nen-i Ebu Davud, 5/100

Her y�z sene ba��nda bu �mmetin ulemas� aras�ndan bir m�ceddid gelecek ve �eriat�  ihya edecektir. Bilhassa, aradan bin sene ge�tikten sonra..Zira, b�yle aradan bin senenin ge�ti�i vakit, ge�en �mmetlerde ul�l'azm bir peygamberin geldi�i vakittir.
(Mektubat-i Rabbani, 1/520)

Bedi�zzaman Said Nursi Hicri 13. Asr�n M�ceddididir

Samli Hafis Tevfik efendi bir risalesinde, Mevlana Halid Ba�dadi  ile Bedi�zzaman Said Nursi hazretlerinin hayatlar�n� mukayese etti�ini ve d�rt m�him tevafukla kar��la�t���n� ��yle izah ediyor:

Birincisi: Hazret-i Mevlana 1193'te d�nyaya gelmi�. �stad�m ise, Arabi 1293'te. Tam Mevlana Halid'in y�z senesi hitam bulduktan sonra d�nyaya gelmi�. 

�kincisi: Hazret-i Mevlana'n�n tecdid-i din m�cahedesine ba�lang�c� ve m�kaddemesi, Hindistan'�n payitaht�na 1224'te girmi�. �stad�m ise; aynen y�z sene sonra, 1324'te Osmanl� Saltanat�n�n payitaht�na girmi�, m�cahede-i maneviyesine ba�lam��.

���nc�s�: Ehl-i siyaset, Hazret-i Mevlana'n�n fevkalade ��hretinden tevehh�m ederek diyar-� Sam'a nakl-i mekan ettirilmesi, 1238'de vaki olmu�tur. �stad�m ise, aynen y�z sene sonra 1338'de Ankara'ya gidip, onlarla uyu�amay�p, onlar� reddederek - k�serek-tekrar Van'a gidip, bir da�da inziva ederken 1338 senesini m�teakip, �eyh Said hadisesinin vukuu m�nasebetiyle ehl-i siyasetin vehmine dokunmu�. Ondan korkarak Burdur ve Isparta Vilayetlerinde dokuz sene ikamet ettirilmi�.

D�rd�nc�s�:  Hazret-i Mevlana Halid, ya�� yirmiye bali� olmadan evvel allame-i zaman h�km�nde, fuhul-i uleman�n �st�nde g�r�nm��, ders okutmu�. �stad�m ise; tarih�e-i hayat�n� g�renlere ve bilenlere malumdur ki; on d�rt ya��nda icazet al�p, a'lemi ulema-i zamanla muarazaya giri�mi�; on d�rt ya��nda iken, icazet almaya yak�n talebeleri tedris etmi�tir.

Elhasil: Ba�taki Hadis-i �erifin "her y�z sene ba��nda dini tecdid edecek bir m�ceddidi g�nderiyor" m�jdesinin ihbar�na m�vazi olarak Hazret-i Mevlana Halid, -ekser ehl-i hakikatin tasdikiyle -1200 senesinin yani on ikinci asr�n m�ceddididir. Madem tam y�z sene sonra, aynen d�rt cihette tevafuk ederek Risale-i Nur eczalari ayni vazifeyi g�rm�s.. Kanaat verir ki - nass-i Hadis ile - Risale-i Nur tecdid-i din hususunda bir m�ceddid h�km�ndedir.
(Barla Lahikas� 119-121)

Yukar�daki izahlarda Mevlana Halid'in 12.asr�n, Bedi�zzaman Said Nursi'nin de 13.asr�n m�ceddidi oldu�u anla��lmaktad�r. Mehdi'nin ise 14. asr�n m�ceddidi olarak Hicri 1400 y�l� ba�lar�nda ��kmas� beklenmektedir.
Bedi�zzaman Hazretleri, hem kendisinden sonra gelecek m�ceddid olmas�, hem de �mmetin 1400 senedir �evk ve heyecan kayna�� olmas� nedeniyle, Hz. Mehdi (a.s.)'den �ok a��k teferruatl�ca bahsetmi�tir.

Mehdi Hicri 14. As�rda Gelecektir

Ta ahir zamanda, hayat�n geni� dairesinde as�l sahibleri, yani Mehdi ve �akirtleri, Cenab-� Hakk'�n izniyle gelir, o daireyi geni�lendirir ve o tohumlar s�nb�llenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a ��krederiz.
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 138-Kastamonu Lahikas�, 72)

�ok zaman evvel bir ehl-i velayetten i�ittim ki; o zat, eski velilerin gayb� i�aretlerinden istihrac etmi� ve kanaati gelmi� ki; "�ark taraf�ndan bir nur zuhur edecek, bid'atlar zul�mat�n� da��tacak." Ben, b�yle bir nurun zuhuruna �ok intizar ettim ve ediyorum. Fakat �i�ekler baharda gelir. �yle kudsi �i�eklere zemin haz�r etmek laz�m gelir. Ve anlad�k ki, bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin izhar ediyoruz.
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi- 189 Mektubat, 345)

O ileride gelecek acib �ahs�n bir hizmetkar� ve ona yer haz�r edecek bir d�mdar� ve o b�y�k kumandan�n pisar bir neferi oldu�unu zannediyorum.
(Barla Lahikas�, 162)

Bedi�zzaman hazretleri yukar�daki izahlar�nda; yapt��� �al��malarla Mehdi'ye uygun ortam haz�rlad���n� ve Mehdi geldi�inde kendisinin vefat etmi� olaca��n�, Mehdi'nin hizmetlerini kendi kabrinden seyredece�ini ifade etmektedir.

Risale-i Nur K�lliyat'�nda, Mehdi'nin m�cadele ve hakimiyet devreleri ile ilgili verilen ebcedler:

9/32- A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor.

 

ayetindeki .... "Allah , kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor"
c�mlesi hakk�nda Bedi�zzaman hazretleri ��yle demektedir.

�imdi hat�ra geldi ki, e�er seddeli "lamlar" ve "mimler" iki�er say�lsa bundan bir as�r sonra zul�mat� da��tacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin �akirdleri olabilir.
(Sualar / 605)

Bu ayetin ebced de�eri ile (1424-Miladi: 2004) Mehdi �nderli�inde �slam�n D�nya hakimiyeti devrelerine dikkat �ekilmektedir.

2/257- ... inkar edenlerin velileri ise ta�ut'tur...

 

ayetindeki  "tagut"  (k�fr�n fikir sistemi) kelimesinin kendi i�inde ��k�� ve y�k�l�� tarihini de Bedi�zzaman (ebced de�erini) 1417 (miladi 1995) olarak vermektedir.

Bu zamanda �yle fevkalade hakim cereyanlar varki, her�ey'i kendi hesab�na ald��� i�in, faraza hakiki beklenilen ve bir as�r sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse, harekat�n� o cereyanlara de�i�tirecek diye tahmin ediyorum.
(Kastamonu Lahikas�, 57)

Bedi�zzaman Said Nursi, "hakiki beklenilen ve bir as�r sonra gelecek o zat" diyerek Mehdi'nin hen�z gelmedi�ini, m�sl�manlar tarafindan beklendi�ini ve kendi ya�ad��� devirden bir as�r sonra gelece�ini bildirmektedir. Bedi�zzaman hazretleri Hicri 13. as�rda ya�am��t�r. Kendisinden sonra gelecek as�r Hicri 14.as�rd�r. Bu as�r Mehdi'nin ��k�� zaman�d�r.

"��te bu hakikat� bilmiyen insafs�z derler ki: "Ahiretin tafsilat�n� ders alan m�teyakkiz kalbli, keskin nazarl� olan sahabelerin fikirleri ni�in bin sene hakikattan uzak olarak fikirleri d��m�� gibi, istikbal-i d�nyevide bin d�rty�z sene sonra gelecek bir hakikati as�rlar�nda karib zannetmi�ler?
(S�zler, 318)

"1400 sene sonra gelecek bir hakikati" 

Burada ne 1373, ne 1378, ne de 1398 denmemi�, tam 1400 denmi�tir. Yani Hicri 14. y�zy�l. Hicri 1400 y�l� �mmetin ba�s�z kald���, fuh�'un azg�nl���n, k�fr�n son safhaya ula�t���, m�sl�manlar�n maddi ve manevi b�y�k kay�plara u�rad��� bir y�zy�l ba�lang�c�. Madem her y�zy�l ba��nda bir m�ceddid (dinin yenileyicisi, dini bid'atlerden, sapmalardan �nleyici) g�nderilmi�, bu �mmetin fesad� zaman�nda da bunu dag�tacak, k�fr� yok edecek m�sl�manlar�n birle�mesine sebep olacak bir m�ceddidin gelmesi gerekiyor. Bu da m�sl�manlar�n 1400 senedir bekledi�i Hz. Mehdi (a.s.)'dir.

Bedi�zzaman Hazretlerinin �am Hutbesi

Bedi�zzaman hazretleri (hicri) 1327'de �am'da Emevi Camii'nde onbin ki�ilik bir cemaate verdi�i hutbesinde, 1371'den sonraki �slam aleminin gelece�ine y�nelik izahlar yapmakta, ahir zamandan �e�itli tarihler vererek, beklenen Mehdi'nin m�cadele zamanlar�na ve sonunda onlar� yenece�i tarihe dikkat �ekmektedir.

Ta 1371 senesinden sonraki alem-i �slam�n mukadderat�na nazar eden Hutbe-i Samiyedeki hakikatlar...
Evet �imdi olmasa da otuz-k�rk sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehas�n�  o �� kuvveti tam te�hiz edip, cihazat�n� verip o dokuz manileri ma�lup edip da��tmak i�in taharri-i hakikat meyelan�n� ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi o dokuz d��man taifesinin cephesine g�ndermi�, in�aallah yar�m as�r (elli y�l) sonra onlar� darmada��n edecek.
(Hutbe-i Samiye, 25)

Evet �imdi (1371) olmasa da otuz -k�rk (30-40) sene sonra...

1.Fen: M�sbet ilimler, biyoloji, fizik, kimya v.s.

2.Hakiki marifet: h�ner, sanat , ilem ve fenlerle ��renilen bilgi.

3.Medeniyetin mehas�n�; medeniyetin iyiliklerini
o �� kuvvetle donat�p, gerekli ihtiyac�n� kar��lay�p o dokuz engelleri yenip, da��tmak i�in,

1. taharri-i hakikat meyelani; Hakikati ara�t�rma meyli
2.�nsaf
3.Muhabbet-i insaniyeyi: insan sevgisini.

O dokuz d��man s�n�f�n�n cephesine gendermi� in�allah yar�m as�r sonra (50 sene) onlar� darmada��n eder.

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."