www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

HZ. �SA (A.S) VE HZ. MEHD� (A.S)

Hz. �sa (a.s.)'n�n �nmesine Dair Hadisler Tevatur Derecesindedir
Hz. �sa (a.s.)'n�n Gelece�ini Bildiren Sahih Hadisler
Hz. �sa (a.s.) ve Mesih Deccal
Hz. �sa (a.s.) Zaman�nda Yery�z� Bar��la Dolacak
Hz. �sa (a.s.) Zaman�nda B�y�k Bolluk Olacak
Hz. �sa (a.s.) Yeni Bir Din Getirmeyecektir
Hz. �sa (a.s.)'n�n Hilyesi
Hz. �sa (a.s.) Peygamberimizin (S.A.V) Kabri Yan�na Defnedilecektir
Hz. Risale-i Nur K�ll�yat�nda Hz. �sa (a.s.)

Hz. �sa (a.s.)'n�n inmesine Dair Hadisler Tevat�r Derecesindedir

Tevat�r: Kuvvetli haber, i�inde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber. (B�y�k Lugat-Tur-Dav, 3003)
 

�evkani de Hz. �sa (a.s.)'�n inece�ine dair hadislerin say�s�n�n 29'a ula�t���n� s�yleyerek bunlar� bir bir nakletmi� ve sonunda : Bizim nakletti�imiz hadisler g�r�ld��� gibi tevat�r haddine ula�t�. Bu beyan�m�zla �u sonuca var�l�yor ki, beklenen Mehdi hakk�ndaki hadisler, deccal hakk�nda hadisler ve Hz. �sa (a.s.)'�n inmesine dair hadisler m�tevatirdir demi�tir.
S�nen-i Ibn-i Mace, 10/338

K�yametin b�y�k alametlerinden biri olmak �zere ahir zamanda Hz.�sa (Aleyhisselam)'�n g�kten yere inece�ini bildiren hadisler tevat�r derecesindedir.
Sahih-i M�slim, 2/58

Allah Resulu (sav)'den m�tevatir olarak rivayet edilen hadislere g�re Allah'�n Resulu (sav), Hz. �sa (a.s.)'�n k�yamet g�n�nden �nce adaletli bir imam ve hakem olarak inece�ini haber vermi�tir.
Ibn-i Kesir, Hadislerle Kur'an Tefsiri, 13/7163


Hz. �sa (a.s.)'�n Gelece�ini Bildiren Sahih Hadisler


Ebu Hureyre ��yle demi�tir : Resulullah (sav) buyurdu ki:
Hayat�m elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem o�lu (�sa Aleyhisselam)'�n adil bir hakim olarak sizin i�inize inmesi muhakkak yak�nd�r. O, salibi (ha��) k�racak (ha�a tap�nmay� kald�racak), domuzu �ld�recek (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirecek), cizyeyi kald�racakt�r, mal o kadar �o�al�p ta�acak ki, hi� kimse mal kabul etmez olacakt�r.
Sahih-i M�slim, 6/532

Ebu H�reyre (r.a.)'den rivayet edilmi�tir : Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki:
Benli�ime hakim olan zata yemin ederim ki, Meryem'in o�lunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yak�nd�r. O, Ha�'� k�racak (ha�a tap�nmay� kald�racak), domuzu �ld�recek (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirecek), cizyeyi kald�racak; mal �o�alacak ki, kimse onu kabul etmeyecektir.
S�nen-i Tirmizi, 4/93

Ebu H�reyre'den rivayet edildi�ine g�re; Peygamber (s.a.v.) ��yle buyurdu :
�sa bin Meryem adil bir hakim ve adaletli bir imam (devlet ba�kan�) olarak (g�kten yere) inmedik�e k�yamet kopmayacakt�r. O, (indi�inde) ha�� k�racak (ha�a tap�nmay� kald�racak), domuzu �ld�recek (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirecek), cizyeyi kald�racakt�r. Mal da o kadar �o�alacakt�r ki hi� bir kimse mal kabul etmeyecektir.
S�nen-i Ibni Mace, 10/340

. .

Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki:

�sa bin Meryem (a.s.) benim �mmetim i�inde;

1- adaletli bir hakim ve (y�netimde) adil bir imam olacak,

2- ha�� k�r�p ezecek (ha�a tap�nmay� kald�racak) ve domuzu �ld�recektir.

3- (Zimmilerden) Cizyeyi kald�racak,

4- ve zekat� terkedecektir. Art�k ne koyun, ke�i, s���r s�r�s� ne de deve s�r�s� �zerine zekat memuru �al��t�r�lmayacakt�r.

5- Kap su ile doldu�u gibi yery�z� bar��la dolacakt�r.

6- Din birli�i de olacak, art�k Allah'tan ba�kas�na tap�lmayacakt�r.
S�nen-i Ibni Mace, 10/334

1- Hz. �sa (a.s.) adaletli bir y�netici olacakt�r.

2- Hadiste Hz. �sa (a.s.)'�n ha�� k�r�p (ha�a tap�nmay� kald�racak), domuzu �ld�rece�i (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirecek) belirtilmi�tir. Serh�'s S�nne'de ve ba�ka hadis kitaplar�nda; Hz.Hz. �sa (a.s.)'�n tahrif olmu�, asl�ndan uzakla�m�� olan H�ristiyanl��� iptal ederek Ser-i �erifimizle (�slamiyetle) h�kmedece�i belirtilmi�tir. Hz.Hz. �sa (a.s.) tekrar geldi�i zaman teslis inanc� ha�a tap�nma, ruhbaniyet... gibi H�ristiyanl���n da esas�nda bulunmayan hurafeleri kald�racak, bu dini indirildi�i ilk haline d�nd�recektir.
Hz. �sa (a.s.)'�n domuzu �ld�rmesine dair c�mlenin manas� da ��yledir : O, domuz beslemeyi ve yemeyi yasaklayacak ve �ld�r�lmesini emredecektir. Art�k yery�z�nde domuz b�rakmayacak ve b�ylece domuzun yenilmesini de tamamen �nleyecektir.

3- Hz. �sa (a.s.)'�n cizyeyi, yani Ehl-i Kitab'tan al�nan vergiyi kald�rmas�na dair c�mle de ��yle yorumlanm��t�r : Yani Hz. �sa (a.s.), Ehl-i Kitap olan insanlar� �slam dinine davet edecek ve b�ylece cizye vermelerini kabul etmeyecektir.

Di�er bir yorum �ekli de ��yledir : Cizye hi� bir gayr-i m�slimden al�nmayacakt�r. Bu nedenle cizye almaya da gerek kalmayacakt�r. ��nk� cizye m�sl�manlar�n ihtiya�lar�nda kullan�lmak �zere al�n�r. �htiya� kalmay�nca cizye almaya da gerek kalmaz.

4- Hz. �sa (a.s.)'�n zekat� terketmesi de mal�n bollu�u ve zekata m�stahak fakirin kalmamas� sebebiyledir. Bu h�k�m de cizye ile ilgili h�k�m gibidir. Yani Hz. �sa (a.s.) �slam dininin koymu� oldu�u zekat h�km�n� kald�racak de�ildir. B�yle bir mana d���n�lemez. Maksad �udur : Y�ce dinimiz, zekat m�essesesini o d�neme kadar tatbik edilmek ve o d�nemde gerek kalmayaca��ndan tatbik edilmemek �zere koymu�tur. Hz. �sa (a.s.) da �slam'�n konulmu� h�k�mlerini tatbik edecektir.

5- Hz. �sa (a.s.) zaman�nda, b�t�n d�nyay� hakimiyeti alt�na alm�� olan Mesih-i Deccal�in fikir sistemi yok edilecek ve d�nyadaki hakimiyeti tam anlam�yla son bulacakt�r. Masonluk v.s. gibi nifak odaklar� tamamen yok edilecek, b�t�n d�nya huzur i�inde ya�ayacakt�r.

6- Bir hadis-i �eriflerinde Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz ��yle buyurmu�tur :

Muhakkak O yery�z�ne inecektir... �nsanlar� �slama davet edecektir. O'nun zaman�nda Allah Teala �slam d���nda b�t�n dinleri kald�racak.
Tezkiret-il Kurtubi, 499


Yukar�daki hadislerde Hz. �sa (a.s.)'�n yery�z�ne indirili� alameti olarak bildirilen durumlar�n hi�birisi ger�ekle�memi�tir. H�ristiyanl�k bozulmus, tahrif edilmi� �eklini muhafaza etmekte, teslise (��leme) inan�lmakta, haram olmas�na ra�men domuz eti yenmektedir. D�nya kar���kl�klar i�indedir; huzur, g�ven, bar�� ortam� yoktur, sava�lar, i� sava�lar devam etmektedir. Bollu�un aksine yokluk hakimdir. Bu durumda Hz. �sa (a.s.)'�n hen�z zuhur etmedi�i anla��lmaktad�r. Fakat bu �st�n Peygamber�in geli� zaman� �ok yak�nd�r. Peygamberimiz (sav)�den rivayet edilen hadisler ve din alimlerinin verdikleri bilgiler, Hz. �sa (a.s.)��n, Hz. Mehdi (a.s.) ile Hicri 14. y�zy�lda d�nyaya tekrar gelece�ini m�jdelemektedir. ��inde bulundu�umuz y�zy�l, Hicri 14. y�zy�ld�r.

Hz. �sa (a.s.) Ve Mesih Deccal

Mesih-i Deccal: Hakki bat�l, bat�l� hak g�steren. Sahih hadislerin haberleriyle, ahirzamanda gelecek ve Allah'� (c.c.) inkar edip kendisinin ilah oldu�unu iddia edecek, d�nyay� fesada verecek, tek g�zl� bir �ah�st�r. 
B�y�k LUGAT T�R-DAV

Her biri Allah'�n resulu oldu�unu iddia eden otuza yak�n yalanc� deccal g�nderilmedik�e k�yamet kopmayacakt�r.

S�nen-i Tirmizi, 4/82


Hz. �sa (a.s.) ��kmadan �nce bir�ok sahte Mesih (deccal) ��kacakt�r:

Hz. �sa (a.s.) ilk defa g��e al�nd��� haliyle yery�z�ne b�rak�laca��ndan, O'nun zaman�nda annesi, babas� olan; do�up b�y�yen 33 ya��na gelmi� bir kimsenin Hz. �sa (a.s.) olma ihtimali yoktur. Ondan evvel ��kan sahte Mesihlerin (deccallerin), o devirde anne ve babalar� olacakt�r. Do�up, b�y�y�p belli bir ya�a geldikten sonra sahtekarca kendilerinin Hz. �sa (a.s.) oldu�unu iddia edeceklerdir. Fakat dikkatli, ferasetli, k�lt�rl�, ak�ll� insanlar bu yalanlar� farkedip, onlara aldanmayacaklard�r. Bu, deccalin, d�nyaya hakim olmak i�in materyalist-marksist stratejiyi kulland��� d�neme denk gelmektedir.

Deccal, bu sefer d�nyaya hakim olmak i�in tekrar strateji de�i�tirecek, d�nyada materyalizme galip gelmi� olan "Yarat�l��" inanc�n� kendi menfaati do�rultusunda kullanmak isteyecektir. Yarat�l�� inanc�n� insanlara kar�� kullanacak, Allah ad�na ortaya ��kacak, hatta peygamber oldu�unu iddia edecek, fakat ortaya ��kan fitneden onun deccal oldu�u anla��lacakt�r.


Mesih-i Deccal hipnotizma, manyetizma ve sihir t�r�nden baz� y�ntemleri kullanarak bir�ok istidrac� (*) harikalar g�sterecek, kendisinin Beklenen Mesih [yani Hz. �sa (a.s.)] oldu�unu iddia edecektir. (Mesih, Hz. �sa (a.s.)��n lakab�d�r.)

De�erli �slam alimi Bedi�zzaman Said Nursi, Mesih-i Deccal�in aldat�c� y�n�n� �u �ekilde belirtmi�tir:

Ve onlar�n ba��na ge�en en b�y�kleri, ispirtizma (hipnotizma) ve manyetizman�n hadisat� nev'inden m�dhi� harikalara mazhar olan Deccal ise daha ileri gidip cebbarane suri h�k�metini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder. Mehdi ve Deccal, �aban D��en, s. 74-75

�stad'�n da s�z�nde belirtti�i gibi, Deccal hipnotizma ve b�y� g�sterileri gibi aldatmacalarla yeterince bilgi sahibi olmayan veya imanen zay�f olan pek �ok ki�iyi kand�rabilir. �zellikle de b�t�n H�ristiyan d�nyas�n�n Hz. �sa'y� ve Yahudilerin de Mesihi bekledikleri bir d�nemde, Deccal'in g�sterdi�i yalanc� mucizeler ve hileleri, pek �ok ki�inin Deccal'e aldanmas�na neden olabilir.

Kendisine Mesih diyen Mesih-i Deccal, halen d�nyan�n pek �ok �lkesinde te�vik edilen ve me�ru g�sterilen ahlaks�zl���, cinsi sap�kl���, homoseks�elli�i daha da te�vik edecektir. Onun kendilerine fayda getirdi�ini zanneden, onun oyununa aldanan, g�sterdi�i cehennem hayat�n� cennet zanneden pek �ok ki�i O'na kat�lacaklard�r. Deccal, sahte peygamber g�r�n�m� ile dindarlar� da etkilemeye �al��acak ama ger�ekte onlar aras�nda ayr�l�k ��karmaya, onlar� g��s�z d���rmeye, hatta onlar� b�y�k m�sibetlere u�ratmaya �al��acakt�r. Deccal, samimi dindar M�sl�man, H�ristiyan ve Musevilerin en b�y�k d��man� olacakt�r.

Yanl�� y�nlendirilmi� baz� H�ristiyanlar o devirde Hz.�sa (as)'� beklediklerinden dolay�, O'nu tahrif edilmi�, de�i�tirilmi� �ncil'deki vas�flar� ile bekleyeceklerdir. Mesih-i Deccal de tam onlar�n hayal ettikleri gibi istidrac� harikal�klar g�sterecektir. �rne�in, Hz. �sa (a.s.)�a Y�ce Rabbimiz�in bah�etti�i �st�n mucizevi �zelliklere sahip oldu�unu iddia edecek, bir �ahsa hipnoz telkini ile �lm�� annesini konu�ur halde g�sterecektir. Ayr�ca yine sihir ve hipnozla, annesinin O'na kat�lmas�n� tavsiye etti�ini kendisine i�ittirecektir. G�rme ve i�itme hal�sinasyonlar� olacakt�r. (D��ar�dan bakan sihirin etkisinde olmayan bir ki�i ise o g�r�nt�y� g�remeyecektir.)

Deccal, �nce beklenen Hz. �sa (a.s.) oldu�unu iddia edecek, ard�ndan da H�ristiyanl���n teslis inanc�ndaki gibi Allah'�n kendisine hul�l etti�ini (i�ine girdi�ini) s�yleyerek ilahl���n� ilan edecektir (Allah�� tenzih ederiz). Bu sapk�n y�ntemi kullanarak d�nyada muazzam bir taraftar kitlesi kazanacakt�r. Daha �ok keyfe ve zevke y�nelik, ahlaks�zca �gretileri ve tavsiyeleri olaca�� i�in taraftarlar�n�n say�s� daha da artacakt�r.

B�yle azg�nl���n artt��� bir devrede �slam alemi de Hz. Mehdi (a.s.)��n liderli�inde birle�mi� olacakt�r. Hz. Mehdi (a.s.), her ne kadar H�ristiyan alemini "Sahte Mesih"e kar�� uyaracaksa da, H�ristiyanlar, tam bekledikleri tarzda iddialarda bulunmas�ndan, bekledikleri zamanda zuhur etmesinden ve �stidrac nevinden bir�ok harikal�klar g�stermesinden dolay� bu izahlara ald�rmayacaklard�r.

Hz. Mehdi (a.s.), deccalin g�sterdi�i istidrac� harikal�klar� bozma konusunda bir �nc� olacak ama deccalin kirli oyunu yine de sona ermeyecektir. O hal�sinasyonlardan olu�an istidrac� harikal�klar� ve deccalin bu sinsi oyununu tamamen ortadan kald�racak, onun fikir sistemini yok edecek olan Hz. ��sa (a.s.) olacakt�r.

Bedi�zzaman, bu ger�e�i ��yle izah eder:

Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidrac� harikalar�yla kendini muhafaza eden ve herkese teshir eden (etkisi alt�na alan) o deh�etli Deccal'i �ld�rebilecek, mesle�ini de�i�tirecek; ancak harika ve mu'cizatl� ve umumun makbulu bir zat olabilir ki; O zat, en ziyade alakadar ve ekser insanlar�n peygamberi olan Hazret-i �sa Aleyhisselamd�r. 
Mektubat, 53

��ari manada ayet mealleri

26/32- Bunun �zerine asas�n� b�rak�verdi, bir de (ne g�rs�nler) o, a��k�a bir ejderha oluverdi.

7/117- Biz de Musa'ya: "Asan� f�rlat�ver" diye vahyettik. (O da f�rlat�verince) bir de bakt�lar ki, o b�t�n uydurduklar�n� derleyip-toparlay�p yutuyor.

Hz. Musa (a.s.) o zaman�n deccallerinin isdidraclar�n� ancak mucize ile yok etmi�ti.

...O'nun [Hz. �sa (a.s.)'�n] nefesinin kokusunu duyan hi�bir kafirin �lmemesi m�mk�n de�ildir. Deccal'in yalanc� oldu�u etrafa dalga dalga yay�lacakt�r. Deccaliyet peri�an olacak fikir sistemi yok edilecektir.

S�nen-i Ibn-i Mace, 10/323

 

Hz. �sa (a.s.) Deccal'a nihayet Lud kap�s� yan�na yeti�ecek ve onu �ld�recektir.

S�nen-i Tirmizi, 4/105


Hz. �sa (a.s.) Lud kap�s�nda Mesih-i Deccal ile kar��la�acak, onu tart��arak yenecektir; Deccali �ld�rmesinden kas�t onun fikir sistemini yok etmesidir. Hz. Musa (a.s.)�da ayn� �ekilde Firavun'un fikir sistemini yok etmi�ti. Hz. �brahim (a.s.) ise Nemrud'un fikir sistemini yok etmi�ti. Hz. Mehdi (a.s.) s�fyan�n �ahs�n� de�il fikir sistemini yok edecek, Hz. �sa (a.s.) da, Mesih-i Deccal'in fikir sistemini ortadan kald�racakt�r. �nemli olan da, ebette ki bu �ah�slar�n yayd��� sapk�n ideolojinin, toplumlar� helake g�t�ren kirli fikir sisteminin ortadan kalkmas�d�r.

Deccali yenip fikir sistemini ortadan kald�racak olan Hz. �sa (a.s.)'�n ger�ek Mesih oldu�unu anlayan H�ristiyan alemi, Allah��n izniyle, b�y�k bir s�ratle Allah��n takdir etti�i do�ru yola yani hak din olan �slam'a girecektir. �Andolsun, Kitap Ehlinden, �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur,� (Nisa Suresi, 159) ayetinde belirtildi�i gibi, bundan sonra t�m d�nya Allah��n hak dinine tabi olacak ve dinsizlik tamamen ortadan kalkacakt�r.

Hz. �sa (a.s.) Zaman�nda Yery�z� Bar��la Dolacak

Kap su ile doldu�u gibi yery�z� bar��la dolacakt�r.
-Hi�bir kimse aras�nda bir d��manl�k kalmayacakt�r.
-Ve b�t�n d��manl�klar, bo�u�malar, hasetle�meler muhakkak kaybolup gidecektir.
Sahih-i M�slim, 1/136

Sava� (erbab�) da a��rl�klar�n� (silah ve malzemelerini) b�racak.
S�nen-i Ibn-i Mace, 10/334

Harp (erbabi) a��rl�klar�n� (yani silah ve saireyi) b�rakacak.
�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 496


Hz. Mehdi (a.s.) ve Hz. �sa (a.s.) Mesih-i Deccal'in t�m fikir sistemini ortadan kald�r�p, sistemini da��tt�ktan sonra d�nyaya hakim olacaklard�r. O zaman tek bir dinin yani �slamiyetin yery�z�ne yay�lmas� ile �rk��l�k, milli egoizm yok olacak; sevgi, karde�lik, g�zel ahlak ana d���nce haline gelecek; ayr�ca masonluk, siyonizm, materyalist felsefe, kom�nizm, fa�izm, kapitalizm gibi di�er sapk�n ideolojiler de tarih sahnesinden silinecek; egoistlik, bencillik, kin, d��manl�k gibi her t�rl� sapk�nl�k anlam�n� kaybederek yok olacakt�r.� Sava�lar�n, �at��malar�n sebepleri yok olaca�� i�in, sava� sanayine harcanan tirilyonlarca para, bu sefer me�ru ihtiya�lara, g�da, imar, teknoloji, bilim, k�lt�r, sa�l�k harcamalar� gibi son derece gerekli ve �nemli ihtiya�lara ve bunun yan�nda da insanlar�n mutlulu�u i�in gerekli di�er yat�r�mlara harcanacakt�r. Elbette do�rusunu Allah bilir.

Hz. �sa (a.s.) Zaman�nda B�y�k Bolluk Olacak

...Mal da o kadar �o�alacakt�r ki, hi�bir kimse mal kabul etmeyecektir.
S�nen-i Ibn-i Mace, 10/340

Meryem o�lu (�sa) iner ve Deccal'i �ld�r�r. Ondan sonra k�rk y�l bol nimet i�inde ya�ars�n�z.
Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, 90

�sa (Aleyhisselam)'�n zekat� terketmesi de mal�n bollu�u ve zekata muhta� fakirin kalmamas� sebebiyledir.
S�nen-i Ibn-i Mace, 10/339


Hz. �sa (a.s.) zaman�nda, bilimin geli�mesiyle hayvansal ve bitkisel g�dalar�n �retimi artt�r�lacak, ilim ve teknoloji son safhaya ula�acak, d�nya kuruldu�undan bu yana teknolojik olarak en geli�mi� �a� ya�anacakt�r. �nsanlar teknolojinin imkanlar�yla �ok rahat ve bolluk i�inde ya�ayacaklard�r. Hz. �sa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)��n �nc�l���n� yapt��� bu kutlu d�nem, insanlar�n rahatl�k, huzur, g�ven ve mutluluk i�inde ya�ad�klar� bir refah d�nemidir. Bu d�neme bu y�zden "Alt�n �a�" ad� verilmi�tir.

Hz. �sa (a.s.) Yeni Bir Din Getirmeyecektir

Ebu  Seyh, Kitab-�l Fiten'de Ebu Hureyre'den tahric etti, Resulullah buyurdu: �sa bin Meryem iner, Deccal'i �ld�r�r ve k�rk (40) y�l Allah'�n kitab� ve benim s�nnetimle h�kmeder, vefat eder.
Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, 92

�mam Nevevi: Hz. �sa �mmeti Muhammed'e Peygamber olarak de�il; �eriat-� Muhammediyyeyi tatbik etmek i�in gelecektir,  demektedir.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 68

Kadi Iyaz: "Hz. �sa (a.s.)'�n inmesi, Deccal'i �ld�rmesi hakt�r ve ger�ektir. Ehl-i S�nnet mezhebi ve yolu bu konuda varid olan hadisler nedeniyle budur. Ne akli y�nden ne de Ser-i �erif'te bu g�r��� iptal edebilecek hi�bir delil yoktur. Bu itibarla bu h�k�m sabittir. M�tezile ve Cehemiye mezheplerine mensub baz� kimseler ve onlara kat�lanlar bu konudaki hadislerin, Allah'�n 33/40- "Muhammed, ... ancak o, Allah'�n Res�l� ve peygamberlerin sonuncusudur." mealindeki ayete, Peygamber Efendimizin "Benden sonra hi�bir peygamber yoktur" mealindeki hadisine ve Peygamberimizden (s.a.v.) sonra hi�bir peygamberin olmad���na ve �eriat�n�n k�yamete dek ebedi olup, h�k�mlerinin y�r�rl�kten kalkmayaca��na dair M�sl�manlar�n icma'�na ters d��t��� gerek�esiyle reddedilmi� oldu�unu ileri s�rmekteler ise de; Bu iddia ve gerek�e bat�ld�r. ��nk� Hz. �sa (a.s.) '�n inmesinden maksad onun �eriat�m�z� y�r�rl�kten kald�r�c� bir �eriatla ve Peygamber olarak inmesi de�ildir. Ne bu hadislerde ne de ba�ka hadislerde b�yle bir�ey yoktur. Bilakis Hz. �sa (a.s.)'�n �eriat�m�zla h�kmedecek adil bir hakim ve halk�n terketti�i �eriat�m�z�n h�k�mlerini ihya edici olarak inece�i sahih hadislerle sabittir." demi�tir.
S�nen-i Ibn-i Mace, 10/338

Hz. �sa (a.s.) inecek ve hatem'�r r�sul Resulullah (s.a.v.) efendimizin �eriatina tabi olacakt�r.
Mektubat-i Rabbani, 2/1309

Hz. �sa (a.s.) Efendimiz ahirzamanda yery�z�ne  indirildi�i vakit, peygamberlikle vazifeli olarak yeni bir �eriat getirmeyecektir. Sahih hadislerin ve �mam-Rabbani Hazretleri'nin izah�nda belirtildi�i �ekilde, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) �eriat�n� uygulayacakt�r. Kur-an-� Kerim ayetlerine g�re h�kmedecektir.

Hz. �sa (a.s.)'�n Hilyesi

Peygamber efendimiz (sav) buyurmu�tur ki:
Onu [Hz. �sa (a.s.)��] g�rd���n�z zaman �u alametlerle tan�y�n�z:
1.Uzuna yak�n orta boylu
2.Rengi k�rm�z� ile beyaza yak�n
3.�zerinde herd boyas� ile boyanm�� iki elbise vard�r.
4.O derece temiz ki kendisine �slak dokunmad��� halde ba�� su damlat�r gibidir.
�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 499

Ebu Hureyre (r.a.) ��yle dedi: Peygamber (s.a.v) buyurdu ki: Geceleyin y�r�t�ld���m zaman Musa Aleyhisselam'a kavu�tum. (Peygamber onu tavsif ederek:) Bir de g�rd�m ki, O Sen�e kabilesi erkeklerinden biri gibi kara ya��z, uzun boylu, bal�k etli, d�z sa�l� bir zatt�r. �sa'ya da kavu�tum (Peygamber onu da tavsif ederek: ) �sa, orta yap�l�, sanki hamamdan ��km�� gibi al �ehreliydi.
Sahih-i M�slim, 2/1053

Yine Abdullah Ibn-i �mer (r.a.) dan rivayet olunduguna g�re Nebi (sav) demi�tir ki:
Ben bu gece kendimi r�yamda Kabe'de buldum. Ans�z�n esmer bir ki�i g�rd�m. Sanki o esmer insanlardan en g�zeli, ba��n�n sa�� iki omuzu aras�nda sark�yordu. (Yeni) taranm�� ve ar�nm��t� da bas'inin sa�)� su damlat�yordu. �ki elini iki ki�inin iki omuzuna koyarak Beyt'i tavaf ediyordu. (Orada bulunanlara) Bu kimdir? diye sordum. Onlar : Bu Meryem'in o�lu Mesih (�sa)'d�r, dediler.
Sahih-i Buhari, 9/177


Hz. �sa (a.s.) Peygamberimizin (s.s.v) Kabri Yan�na Defnedilecektir


�bni Asakir Abdullah b. Selamdan: "Tevrat'ta Peygamberin s�fat� anlat�l�yor ve orada �sa aleyhisselamin onunla beraber defn edilece�i yaz�l�yor. 
Buhari Tarihinde, �bni Asakir Ondan (Abdullah b. Selam) dan nakl ettiklerine g�re, �sa aleyhisselam Resul�llah ile iki Sahabisi (Ebu Bekr ve �mer (r.a.) 'n�n yan�nda defn edilip kabir adedi d�rde ��kacakt�r.
�bni Cevzi'nin Abdullah bin �mer (R. Anh�ma)'dan merfuan nakl etti�i bir rivayette ��yle buyurulmaktad�r:
"�sa aleyhisselam yery�z�ne inecek, evlenecek �oluk �ocuk sahibi olup k�rk be� sene ya��yacak, sonra �lecek, benimle ayr� kabire g�m�lecek, sonra ben ve �sa ayn� kabirden Ebu Bekr ile �mer (r.a.) aras�ndan kalkaca��z!
K�yamet Alametleri, 246/247

Hz. �sa, yery�z�nde iken evlenecek ve bir �ocu�u olacakt�r. �l�nce, M�sl�manlar onun namaz�n� k�ld�ktan sonra Ravza-i Mutahhare'ye defnedeceklerdir.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 65

Muhakkak ki, Meryem o�lu, �sa yery�z�ne indi�i zaman evlenecek, �ocu�u olacak, yery�z�nde 45 y�l kalacakt�r.
Miskat�-l Mesabih, 3/47

Hz. �sa (a.s.) yery�z�nde indikten ve 40 y�l kal�p ya�ad�ktan sonra �l�r. M�sl�manlar, O'nun cenaze namaz�n� k�larak O'nu topra�a verirler. (Bu hadis, ebu Davud et Tayalisi'nin M�sned'inden rivayet edilmi�tir.)
Hazreti Hz. �sa (a.s.) yery�z�nde  k�rk sene ya�ad�ktan sonra vefat edecektir. M�sl�manlar O'nun cenaze namaz�n� k�larak defnedecekler.
�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 498-499

.
Hz. �sa (a.s.) yery�z�nde yakla��k 40-45 sene kald�ktan sonra vazifesini tam yapm�� olarak vefat edecektir. M�sl�manlar cenaze namaz�n� k�l�p, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kabri yan�na defnedeceklerdir.


Risale-i Nur K�lliyat�nda �sa Aleyhisselam


Hz. �sa (a.s.) D�nyaya Tekrar G�nderilecektir:

S�fyan ve mehdi hakk�ndaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki, ahir zamandan dinsizli�in iki ceryan� kuvvet bulacak.

Birisi: Nifak perdesi alt�nda Risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkar edecek s�fyan nam�nda m�dhi� bir �ah�s ehl-i nifak�n ba��na ge�ecek, �eriat-� �slamiyenin tahribine �al��acakt�r. Ona kar�� Al-i Beyt-i Nebevinin silsile-i nuranisine baglanan, ehl-i  velayet ve ehl-i kemalin ba��na ge�ecek Al-i Beytten Muhammed Mehdi isminde bir zat-� nurani, o S�fyanin �ahs-� manevisi olan cereyan-i m�nafikaneyi �ld�r�p da��tacakt�r.
(Mektubat, 53)

****


Hadis-i �eriflerde Hz. �sa (a.s.)'dan �nce gelece�i bildirilen Hz.Mehdi; S�fyan'�n �slam aleminde yapt��� manevi tahribat� tamire �al��acak, �slamiyetin yeniden canland�r�lmas�na ve d�nya �ap�nda yay�lmas�na gayret edecektir.

Hz.Mehdi (a.s.), Allah'� inkar �zerine kurulmu� b�t�n felsefe ve teorileri tam anlam�yla susturacak, ba�ta S�fyan'dan kaynaklanan b�t�n fitne ve fesad odaklar�n�, kurumlar�n� kapatacakt�r. Mehdi, Halife �nvan�yla �slam aleminin ba��na ge�ecek, Kur-an-� Kerim'i ve iman esaslar�n� g�n�n �artlar�n� da dikkate alarak ilmi bir �ekilde insanlara a��klayacak, m�minlerin imanlar�n� g��lendirecektir.

�kinci cereyan ise: Tabiyyun, maddiyyun felsefesinden tevell�d eden bir cereyan-i nemrudane, gittik�e ahirzamanda felsefe-i maddiye vas�tasiyle intisar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Nas�l bir padi�ah� tan�mayan ve ordudaki zab�tan ve efrad onun askerleri oldu�unu kabul etmiyen vah�i bir adam, herkese, her askere bir nevi padi�ahl�k ve bir g�na hakimiyet verir. �yle de : "Allah'� inkar eden o cereyan efradlar� birer k���k Nemrud h�km�nde nefislerinde birer rububiyet verir. Ve onlar�n ba��na ge�en en b�y�kleri, ispirtizma ve manyetizman�n hadisat� nev'inden m�dhi� harikalara mazhar olan deccal ise daha ileri gidip, cebbar�ne s�ri h�k�metine bir nevi rub�biyet tasavvur edip ul�hiyetini ilan eder. Bir sine�e magl�b olan ve bir sine�in kanad�n� bile icad edemeyen �ciz bir insan�n ul�hiyet d�v� etmesi, ne derece ahmakcas�na bir maskaral�k oldu�u malumdur.

��te b�yle bir s�rada (Mesih-i deccalin ortaya ��kt��� s�rada), o cereyan pek kuvvetli g�r�nd��� bir zamanda, Hazreti �sa (a.s)'in �ahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki �sevilik dini zuhur edecek, yani rahmet-i �lahiyenin semas�ndan n�zul edecek; hal-i haz�r H�ristiyanlik dini o hakikata kar�� tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan s�yr�lacak, hakaik-i �slamiye ile birle�ecek; manen H�ristiyanl�k bir nevi �slamiyete inkilab edecektir... Ve Kur'an'a iktida ederek, o �sevilik , �ahs-� manevisi, tabi; ve �slamiyet, metbu' makam�nda kalacak. Din-i hak, bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacakt�r. Dinsizlik cereyan�na kar�� ayr� ayr� iken ma�lub olan �sevilik ve �slamiyet; ittihad neticesinde, dinsizlik cereyan�na galebe edip da��tacak istidad�nda iken alem-i semavetta cism-i ba�erisiyle bulunan �ahs-� �sa Aleyhisselam, o din-i hak cereyan�n�n ba��na ge�ece�ini bir Muhbir-i Sad�k, bir Kadir-i K�lli Sey'in vadine istinad ederek haber vermi�tir. Madem haber vermi�, hakt�r, madem Kadir-i K�lli Sey "va'detmi� elbette yapacakt�r.
(Mektubat, 53-54)

****

Mesih'i Deccal'in �ok kuvvetli oldu�u bir devrede, H�ristiyanl�k dini, i�inde bulundu�u hurafelerden, sapk�nl�klardan (teslis, ha�, domuz eti yemek v.s.) temizlenecek, ilk nuz�l etti�i, orjinal haline d�necektir. �lahi dinler birbirinin devam� oldu�undan birisi bozulunca di�eri onu d�zeltmek ve yeni h�k�mler koymak i�in g�nderildi�inden, H�ristiyanl�k da hurafelerden, sapk�n inan�lardan kurtulduktan sonra manen bir nevi �slamiyet olacak, dolay�s�yla H�ristiyanlar da Kur-an-� Kerim'e uyacaklard�r. Ayn� durum Musevilik i�in de ge�erli olacak. M�sl�manl�k, H�ristiyanl�k ve Musevili�in birle�mesi sonucunda inananlar kuvvetlenip, dinsizlik cereyan�n� yok edecek bir g�ce gelecek; iman edenlerin ba��nda ise, Allah taraf�ndan cismani olarak d�nyaya g�nderilmi� olan Hz. �sa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) bulunacakt�r. Bunu Peygamberimiz (sav) Allah'�n vaadine dayanarak haber vermi�tir. Allah elbette vaadini yerine getirecektir.

Sahih hadislerde m�jdelenen hususlar bunlard�r. Ahirzamanda gelmesi beklenen Hz. �sa (a.s.) efendimizi tek bir zat olarak de�il de "�ahs-� manevi veya cemaat" �eklinde d���nmek veya "gelmi�tir, g�revini yap�p vefat etmi�tir" iddias�nda bulunmak, m�tevatir haline gelmi� bu konuyu yalanlamak olur ki, manevi sorumluluk getirebilir, m�sl�manlara �ok b�y�k zarar verebilir. Allah bunu vaadetmi�tir ve vaadini elbette yerine getirecektir. Bedi�zzaman ba�ka bir eserinde de Hz. �sa (a.s.)'�n d�nyaya tekrar gelmesinin kesin oldu�unu bildirmektedir.

Evet, hadis-i �erifin ifadesiyle Hazret-i �sa'n�n semavi n�zulu kat'i olmakla beraber; mana-yi i�arisiyle ba�ka hakikatleri ifade etti�i gibi bu hakikata da mucizane i�aret ediyor.
(Kastamonu Lahikas�, 50)

Hz. �sa (a.s.) Mesih Deccal'i �ld�recektir:

Kat'i ve sahih rivayette var ki: "�sa Aleyhisselam b�y�k Deccal'i �ld�r�r."
Vel'ilm� indallah, bunun da iki vechi var:

Bir vechi �udur ki:
Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidrac� harikalar�yle kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o deh�etli Deccal'i �ld�rebilecek, mesle�ini de�i�tirecek; ancak harika ve muc'cizatl� ve umumun makbul� bir zat olabilir ki: O zat, en ziyade alakadar ve ekser insanlar�n Peygamberi olan Hazret-i �sa Aleyhisselam'd�r.

�kinci vechi �udur ki: "�ahs-i �sa Aleyhisselam'�n k�l�nc� ve maktul olan �ahs-� Deccal'in, te�kil etti�i deh�etli maddiyunluk ve dinsizlik azametli heykeli ve �ahs-� manevisini mahvedecek ancak �sevi ruhanileridir ki; o ruhaniler, din-i �sevinin hakikat�n� hakikat-� �slamiye ile mezcaderek o kuvvetle onu da��tacak, manen �ld�recek. Hatta, "Hazret-i �sa Aleyhisselam gelir, Hazret-i Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur. " diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-� Kur-aniyenin mutbuiyetine ve hakimiyetine i�aret eder.
(Sualar, 493)

****

Sihir ve hipnotizma gibi harikulade kuvvetlerle herkesi etkileyerek varl���n� s�rd�ren deccal ve onun fikir sistemi, ancak, vahiyle hareket eden gerekti�inde mucizelerle desteklenen Hz. �sa (a.s.) taraf�ndan yok edilecektir.

Hz. �sa (a.s.) tekrar d�nyaya geldigi zaman yeni bir din getirmeyecek, Islam dinine uyacaktir. Fakat bir peygamber oldu�u i�in, kendisine vahiy gelecek ve mucize g�sterecektir.

Hz. �sa (a.s.)'�n idaresi alt�nda H�ristiyanl���n hakikati ile �slamiyeti birle�tiren talebeleri, bu birle�menin sa�lad��� g�� ile Mesih-i Deccal'in dinsizlik cereyan�n�, Allah'� inkar fikrini etkisiz hale getirip, yok edecektir.

Hem alem-i insaniyette inkar-� uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-� be�eriyeyi zir � zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i Hz. �sa (a.s.) '�n din-i hakikisini �slamiyetin hakikatiyle birle�tirmeye �al��an hamiyetkar ve fedakar bir �sevi cemaati nam� alt�nda ve "M�sl�man �seviler" �nvan�na lay�k bir cemiyet, o Deccal komitesini, Hz. �sa (a.s.)'�n riyaseti alt�nda �ld�recek ve da��tacak; be�eri, inkar-� uluhiyetten kurataracak.
(Mektubat 413)

Hz. �sa (a.s.) Geldi�inde Ba�larda Tan�nmamas�:

Hazret-i �sa Aleyhisselam geldi�i vakit, herkes O'nun hakiki �sa oldu�unu bilmek laz�m de�ildir. Onun mukarreb ve havass�, nur-u iman ile O'nu tan�r. Yoksa bedahet derecesinde herkes O'nu tan�mayacakt�r.
(Mektubat, 54)

Bedi�zzaman hazretleri, Hz. �sa (a.s.)'�n d�nyaya geldi�inin ilk y�llar�nda ancak yak�n talebeleri taraf�ndan iman�n nuru ile tan�nabilece�ini, yoksa herkesin a��k�a onu tan�yamayaca��n� bildiriyor.

Hatta Hazret-i �sa Aleyhisselam'�n nuz�l� dahi ve kendisi �sa Aleyhisselam oldu�u, nur-u iman�n dikkatiyle bilinir, herkes bilemez.
(Sualar, 487)

Hz. �sa (a.s.) yery�z�ne ilk geldi�i vakit (n�zul etti�i vakit) imtihan s�rr� olarak kendisini bilmeyecek, daha sonra kendisinin fark�na varacakt�r. Talebeleri de iman�n nuru ile O'nu zann-� galiple (b�y�k zanla) sonradan tan�yacaklard�r. Herkes a��k�a O'nun Hz. �sa'(a.s.) oldu�una hemen kanaat getiremeyecekdir. K���k bir H�ristiyan grup i�erisinde m�cadelesine ba�layacakt�r.

Hz. �sa (a.s.) tam anlam�yla zuhur ettikten sonra g�rebilen herkes onu g�recek ve hakiki Hz. �sa (a.s.) oldu�unu bileceklerdir. Fakat yine de "Acaba ger�ekten �sa bu mu?" diye ��phe edenler var olacakt�r. B�yle ��phesi olanlar k�f�rle su�lanamaz, ��nk� bu konu bir Akaid konusu de�ildir. Yaln�z b�yle ��phede olanlar bu m�barek �ahs�n feyzinden, bereketinden mahrum kalabilir.

Hz. �sa (a.s.)'�n K���k Bir Cemaati Olacak:

�sa Aleyhisselam'� nur-u iman ile tan�yan ve ona tabi olan cemaat-i ruhaniye-i m�cahidinin kemiyeti, Deccal'in mektep�e ve askerce ilmi ve maddi ordular�na nisbeten �ok az ve k���k olmas�na i�aret ve kinayedir.
(Sualar, 495)

Hz. �sa (a.s.) k���k bir cemaat i�erisinde vazifeye ba�layacakt�r. Daha ziyade �srail ve �srail'e yak�n b�lgelerde faaliyet g�sterecektir. Okullarda ve askeri birimlerde talebeleri olacak ilk ba�ta kendilerini gizleyeceklerdir.(Do�rusunu Allah bilir) 
 

Hakim et-Tirmizi, "Nevdir�'l Usul"da ��yle nakletmi�tir. Peygamberimiz (sav): Meryem o�lu �sa �mmetim i�inde havarilerinden bir tak�m halk� bulacakt�r. Ba�ka rivayette ise Peygamberimiz (sav) �� defa: Muhakkak ki Mesih (�sa) aleyhisselam bu �mmetten birtak�m kavimlere yeti�ecek ki, onlar sizin gibidirler. Yahut sizden daha hay�rl�d�rlar. �lkinde benim sonunda Mesih (�sa)'n�n bulundu�u bir �mmeti Allah asla utand�rmaz, buyurmu�tur.
�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 501

Resulullah (sav) efendimiz ��yle buyurdu:
Yemin ediyorum ki Meryem o�lu �sa o g�n yery�z�n�n en hay�rl� 800 erkek ile 400 kad�n ki�ilerin yanlar�na inecektir.
�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 498


Hz. �sa (a.s.) Hakk�nda Baz� Hadisler M�ta�abihtir:

Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. �sa (a.s.)'�n inmesine ve Deccal'i �ld�rmesine aid hadislerin m�te�abih (benzetmelerle anlat�lan) hadislerden oldu�unu, muhakkak tevilinin yap�lmas�, yani m�te�abihat�n�n ��z�lerek a��klanmas� gerekti�ini izah etmektedir. Aksi takdirde, s�zde alimlerin bu hadislerin m�te�ab�hat�na ald�rmadan, zahirine bak�p ��pheye d��t���n� veya hadisi tamamen reddetme yoluna gittiklerini ifade etmektedir.

Ahir zamanda Hz. �sa (a.s.) n�zul�ne ve Deccal'i �ld�rmesine ait hadis-i �ahihan�n ma'na-y� hakikileri anla��lmad���ndan, bir k�s�m zahir ulemalar, o rivayet ve hadislerin zahirine bak�p ��pheye d��m��ler; veya s�hhatini inkar edip, veya hurafevari bir mana verip adeta muhal bir sureti bekler bir tarzda avam-i m�slimine zarar verirler. M�lhidler ise, bu gibi zahirce ak�ldan �ok uzak hadisleri �err-i r��te ederek hakaik-i �slamiyeye tezyifkarane bak�p taarruz ediyorlar. Risale-i Nur, bu gibi ehadis-i m�te�abihenin hakiki te'villerini Kur'an feyziyle g�stermi�. �imdilik n�mune olarak bir tek misal beyan ederiz. ��yle ki:

Hz. �sa (a.s.) Deccal ile m�cadelesi zaman�nda, Hazret-i �sa (as) onu �ld�rece�i vakitte, on ar��n yukar�ya atlay�p sonra k�l�nc� onun dizine yeti�tirebilir derecesinde, v�cudda o derece Deccalin heykeli Hazret-i �sa Aleyhisselamdan on, belki yirmi misli y�ksek kametli olmak laz�m gelir. Bu rivayetin zahiri ifadesi s�rr-� teklife ve s�rr-� imtihana m�nafi oldu�u gibi nev-i be�erde cari olan adetullaha muvaf�k d��m�yor.
(Kastamonu Lahikas�, 49)

****


Rivayette var ki: �sa Aleyhisselam Deccal'i �ld�rd��� m�nasebetiyle "Deccal'in fevkalade b�y�k ve minareden daha y�ksek bir azamet-i heykelde ve Hazret-i �sa aleyhisselam ona nisbeten �ok k���k bulundu�unu.." g�sterir.

Bunun tevili �u olmak gerektir ki:
�sa Aleyhisselam'� nur-u iman ile tan�yan ve tabi olan cemaat-i ruhniye-i m�cahidinin kemiyeti, Deccal'in mektep�e ve askerce ilmi ve maddi ordular�na nisbeten �ok az ve k���k olmas�na i�aret ve kinayedir.
(Sualar, 495)

Bedi�zzaman Hazretleri, hadis-i �erifte �sa aleyhisselam'�n Deccal ile m�cadelesinde onu �ld�rece�i vakitte on ar��n (5 metre) yukar�ya atlad�ktan sonra k�l�c� ancak onun dizine yeti�tirebildi�i derecesinde Deccal'in �sa (a.s.)'a oranla boyunun on-oniki kat� (18-20 m.) uzun olmas� gerekti�ini izah etmektedir. B�yle bir yarat�l��, Allah'�n kudreti dahilinde olmakla beraber adetullaha ayk�r�d�r.

Adetullah: Allah'�n kainatta koydu�u de�i�mez yasalar.

Ancak bu bekleni� tarz� deccalin asker g�c�ne, e�itim kurumlar�na ve her alanda maddi bak�mdan �st�n ordular�na k�yasla Hz. �sa (a.s.) ve cemaatinin say�ca �ok daha az oldu�una i�aret etti�i �eklinde a��klan�rsa, mesele daha ak�lc� anla��l�r bir hale gelmi� olur.

 

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."