www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

�E��TL� KAYNAKLARDA HZ. MEHD� (A.S) �LE
�LG�L� R�VAYETLER

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s)'nin ��k���
Hz. Mehdi (a.s)'nin Geldi�i D�nem
Konstantinye'de Mesih'le Birlikte Bulunmas�
Hz. �sa (a.s), Hz. Mehdi (a.s)'nin Arkas�nda Namaz K�lacakt�r
Hz. Mehdi (a.s) Olarak Adland�r�lmas�n�n Sebebi
Hz. Mehdi (a.s)'nin Di�er �simleri
Ya�am�n� Gizli S�rd�rmesi
Aniden ��kmas�
Hz. Mehdi (a.s)'nin Ashab�n�n Kendisine S���nmas�
Hz. Mehdi (a.s)'nin Geli�inde Hi� ��phe Yoktur
Hz. Mehdi (a.s)'nin ��k���n� G�kten Bir Ses Haber Verecektir
Hz. Mehdi (a.s)'nin Efdaliyeti
"O Batt��� Yerden Do�an G�ne�tir"
Arza Varis Olacaklar Hz. Mehdi (a.s) Ve Ashab�d�r
M��rikler �stemese De Hak Dini Yery�z�ne Hakim K�lacak
Yery�z�ne Miras�� K�l�nanlar Ehl-i Beyt Ve Hz. Mehdi (a.s)'dir
G�klerde Ve Yerde Herkesin Ona Teslim Olmas�
Hz. Mehdi (a.s)'nin Korunan Bir Ashab� Vard�r
�blis'in S�resinin Bitti�i G�n Hz. Mehdi (a.s)'nin Geldi�i G�nd�r
�eytan�n Eziyet Vermesi
Allah'�n Hz. Mehdi (a.s)'yi G�r�nmez Ordularla Desteklemesi
Hz. Mehdi (a.s)'nin Ashab�
Hz. Mehdi (a.s) Yery�z�n� E�itlik Ve Adaletle Dolduracakt�r
Hz. Mehdi (a.s) D�neminde Ya�anacak Baz� Olaylar
Hz. Mehdi (a.s)'nin �nkar Edilmesi
Hz. Mehdi (a.s)'nin Fiziksel �zellikleri
Hz. Mehdi (a.s)'nin ��k���ndan �nce Halk�n Durumu
Kendisinden �mit Kesildi�i Bir D�nemde ��kacakt�r
Hz. Mehdi (a.s)'nin ��k���n�n Baz� Alametleri
Hz. Mehdi (a.s)'nin Halka �a�r�s�

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s)'nin ��k���

- El-Ayya�i kendi senediyle Ali b. H�seyin (�mam Zeynelabidin)den, Resullullah (SAV)'�n ��yle buyurdu�unu rivayet ediyor:

E�er d�nyan�n �mr�n�n (sona ermesine) sadece bir g�n kalm�� olsa, Allah bu g�n�, ailemden ismi benim ismimle ayn� olan bir ki�inin zuhur edip zul�m ve haks�zl�kla dolmu� olan d�nyay� adaletle dolduraca�� kadar uzatacakt�r.


- Ebu Besir �mam Cafer Sad�k'tan rivayet ediyor:

"..(Allah-u Teala'n�n "Ta ki kendilerine vaadedileni g�r�nceye kadar" buyru�una gelince; O Kaim'in k�yam�d�r, o da saattir" buyurdu. 

Saat yak�nla�t�... (Kamer Suresi, 1)

- Ebu b. �brahim Kummi, rivayet etmektedir:

"Allah'�n: "O zaman yak�nla�t�" buyru�u hakk�nda soruldu. �mam; Kaim'in zuhurudur, buyurdu."

- Hazzaz Kumni: Ammar b. Yasir rivayeti: Resulullah (S) Burak'�n huzuruna vard���mda arzettim ki: "Ali, Allah i�in (yolunda) hakk�yla cihat etmi�tir." (Efendimiz) buyurdu:

"...Onun bir gaybeti olur, halk�n bir k�sm� ondan vazge�erken, di�er bir k�sm� sabit kal�r. Ahir zamanda ortaya ��kar, d�nyay� adalet ve hakkaniyetle doldurur, (Kuran'�n) te'vili hakk�nda m�cadele eder; benim, tenzili hakk�na m�cadele etti�im gibi, ad� benim ad�md�r ve insanlar i�inde bana en �ok benzeyendir..."

- Tabersi: Alkeme b. Muhammed el- Hazemi rivayeti, �mam Muhammed Bak�r buyuruyor: Resulullah (S) hac etti ve d�nerken Gadir-i Hum'da (halka hitaben) �nce Allah'a hamd etti ve sonra buyurdu ki:

"Ey insanlar! �nan�n Allah'a, el�isine ve... onunla indirilen nura... Biz baz� y�zleri silip arkalar�na d�nd�rmeden... Ey insanlar! Allah (Azze ve Celle)'�n nuru bana yerle�tirilmi�tir, sonra Ali'ye, sonra ondan Kaim'e kadarki nesle. O (Hz. Mehdi (a.s)) ki, Allah'�n hakk�n� al�r ve bize ait olan t�m haklar� (al�r)... Biliniz ki, bizden olan son �mam Mehdi Kaim'dir. Onunla olmayan Hak ile olmaz ve onun yan�nda (indinde) bulunmayan nur olmaz."

Hz. Mehdi (a.s)'nin Geldi�i D�nem

- �slam Peygamberi (SAV):

"Ne zaman, adaletsiz hakimlerin eliyle zul�m ve haks�zl�k, hile ve doland�r�c�l�k, t�m insanlar� ezmeye ba�larsa, benim temiz ailemden, benim isim ve ni�an�m� ta��yan Semavi bir kurtar�c� k�yam edecek ve huzur her yere yay�lacakt�r."

Am�re bint-i Nufeyl der ki: �mam H�seyn aleyhisselam'�n ��yle buyurdu�unu duydum: "Sizler birbirinizden ber� (uzak) oldu�unuzu s�ylemedik�e, birbirinizin y�z�ne t�k�rmedik�e birbirinizi tekfir etmedik�e ve birbirinize l�net okumad�k�a bekledi�iniz (Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuru) vuku bulmayacakt�r. Arzettim ki: �yleyse o zamanda hi�bir hayr yoktur. Buyurdu ki: "Hayr�n hepsi o zamandad�r. K�im'imiz k�yam edecek ve bunlar�n hepsini ortadan kald�racakt�r."

S�leyman bin Bil�l der ki: �mam Cafer-i Sad�k aleyhisselam babas�ndan o da dedesinden nakleder ki Hz. H�seyin aleyhisselam ��yle buyurdu: Birg�n adam�n biri Emir�lm�minin Ali aleyhisselam'�n yan�na gelerek: "Ey Emir�lm�minin! Bize �u Mehdi'nizden bahseder misin? Diye arzedince ��yle buyurdu: "Gitmesi gerekenler gidip de m�minler azald���nda ve fitneciler gitti�inde i�te orada (yani uzak bir yerde zuhur edecektir).

Konstantiniye'de Mesih'le Birlikte Bulunmas�

- Mecma'�l-Bahreyn ve Matla'�n-Neyyireyn, Yaz: Fahrettin et-T�reyhi (-1085 H./1674 M.)

Hz. Mehdi (a.s) Allah'�n hak yola erdirdi�i kimsedir. Hz. Mehdi (a.s) Peygamber'in son zamanda gelece�ini m�jdeledi�i, kendi ailesinden olan kimsenin ad�d�r. Yery�z�n� adalet ve e�itlikle dolduracak; zul�m ve haks�zl�kla dolmu�, iken. O Konstantaniye'de Mesih ile birlikte olacak. Araba ve Arap olmayan herkese h�kmedecek, Deccal'i etkisiz hale getirecek.

...Onlar i�in d�nyada bir a�a��lanma (r�svayl�k), ahirette b�y�k bir azab vard�r. (Bakara Suresi, 114)

- Muhammed b. Carir Taberi: Esbat, S�ddi'den "Onlar i�in d�nyada r�svayl�k vard�r" buyru�una dair:

"D�nyada rezil-r�sva olu�lar� �udur ki: Hz. Mehdi (a.s) k�yam edip Konstantiniyye'yi fethedince..."


Hz. �sa Hz. Mehdi (a.s)'nin Arkas�nda Namaz K�lacakt�r

- �bni Arabi, Muhammed b. Ali et-Tani: (-638H.1241 M.) Teorik irfan�n babas� say�lan bu zat yukar�daki ayetin tefsirini yaparken �nceki rivayet kaynaklar�na ve c�mlelere yer verdikten sonra �u a��klamay� eklemektedir:

"(�sa'n�n) Beyt'�l mukaddes'e giri�i ve m��ahade yerine var���, kutub makam�ndan ayr�d�r. Namaz� geciktiren �mam ise Hz. Mehdi (a.s)'dir. Zaman�n kutbu oldu�u halde namaz� geciktirmesinin sebebi; velayet sahibinin N�b�vvet sahibine kar�� sayg� g�stermesidir. �sa'n�n onu �ne ge�irmesinin sebebi ise, �mam'�n zaman�n kutbu oldu�unu bilmesidir. Muhammed (AS) dini �zerine onun arkas�nda namaz k�lmas� ise; ona iktida ederek zahiren ve bat�nen feyz elde etmek istedi�indendir. Allah daha iyi bilir."

Hz. Mehdi (a.s) Olarak Adland�r�lmas�n�n Sebebi

- Cabir b. Yezid el-Co'fi, �mam Muhammed Bak�r-dan rivayet ediyor:

... Hz. Mehdi (a.s)'nin Mehdi diye isimlendirilmesinin sebebi �udur ki; gizli bir i�e do�ru y�nlendirilecek, Tevrat ve di�er Semavi kitaplar� Antakya'da bir ma�aradan ��kartacak ve Yahudiler aras�nda Tevrat'la, H�ristiyanlar aras�nda �ncil'le h�kmedecektir.

- Harun b. Maruf; Zamra b. Rabia'dan, Abdullah b. �evzeb'den rivayet ediyor:

Ku�kusuz ki, Hz. Mehdi (a.s), Mehdi diye adland�r�lm��t�r. ��nk� O, �am da�lar�ndan bir da�a do�ru hidayet olunur (y�nlendirilir) "Tevrat" kitaplar�n� oradan ��kart�r ve onlara dayanarak Yahudilerle m�nzara eder ve (sonu�ta) bir grup Yahudi O'nun eliyle M�sl�man olur.

- Muhammed b. Ali es-S�lemi, �mam Muhammed Bak�r'dan rivayet ediyor:

Hz. Mehdi (a.s)'nin Mehdi diye isimlendirilmesinin sebebi �udur ki; gizli bir i�e do�ru y�nlendirilecek, halk�n g�nl�nde olan �eylere do�ru hiyadet olacak... Tevrat'� Antakya'da bir ma�aradan ��kartarak...

- Ma'mar b Hi�am, Matar'�l- Verrak'dan, Kab'�l- Ahbar'dan rivayet ediyor:

O Mehdi diye adland�r�lm��t�r, ��nk�; O gizli bir i�e hidayet edilir (gizli bir i�i g�revlendirilir), Tevrat ve �ncil'i, Antakya denilen bir yerden ��kart�r...

Cabir bin Abdullah� Ensari der ki:

Herkim ona itaat ederse Allah'a itaat etmi�, her kim de ona kar�� ��karsa Allah'a kar�� ��km�� olur. O gizli bir emre do�ru hidayet edece�i i�in, onun ad� Mehdi'dir. Tevrat'� ve Allah azze ve celle'nin sair kitaplar�n� Antakya'daki bir ma�aradan ��karacak, Tevrat ehli olanlar aras�nda Tevrat ile, �ncil ehli olanlar aras�nda �ncil ile, Zebur ehli olanlar aras�nda Zebur'la, Kur'an ehli olanlar aras�nda ise Kur'an ile h�kmedecek.

Hz. Mehdi (a.s)'nin Di�er �simleri

- �mer b. Zahir rivayet ediyor:

"Birisi, �mam Cafer Sad�k'a; "Kaim'e, Emirel-m�minin, diye selam g�nderebilir miyiz", diye sordu. �mam buyurdu; "Hay�r Allah-u Teala bu lakab� sadece Hz. Ali'ye vermi�, ondan �nce ve sonra kimse bu lakapla an�lamaz." Adam sordu: "Peki onu ne diye selamlayay�m?" Hazretleri: "Selam olsun sana ey Bakiyetullah diyerek" buyurdu.

Ya�am�n� Gizli S�rd�rmesi

- Sakr b. Ebi Delf rivayet ediyor, duydum �mam Muhammed Taki buyuruyordu:

Sordum: Ey Allah'�n Resul�'n�n torunu, ni�in 'Kaim' ad�n� alm��t�r?

Buyurdu: ��nk� o, unutulmu� oldu�u ve �maml��� kabul edenlerin �o�u kendilerine s�rt �evirdikleri bir s�rada k�yam edecektir.

Sordum: Onun "muntazar" (beklenen) diye adland�r�lmas�n�n sebebi nedir?

Buyurdu: ��nk� o, ya�am�n� gizli s�rd�recek, bu pek uzun s�recek, geli�i pek uzayacak. �hlasl� kimseler ortaya ��k���n� bekleyeceklerdir...

G�rm�yor musunuz ki, ��phesiz Allah, g�klerde ve yerde olanlar� emrinize amade k�lm��, a��k ve gizli sizin �zerinizdeki nimetlerini geni�letip-tamamlam��t�r... (Lokman Suresi, 20)

- �eyh Saduk: Muhammed b. Ziyad el- Azdi rivayeti, Allah-u Teala'n�n �u:"... ve size zahir ve bat�n nimetlerini bol bol verdi" buyru�u hakk�nda �mam Musa Kaz�m'a sordum, buyurdu:

"Zahir (a��k) nimet: Zahir (g�r�nen/a��k) �mam'd�r. "�mamlar i�inde gaip olan var m�d�r?" dedim, Buyurdu: "Evet kendisi insanlar�n g�z�nden gaip olur (fakat) zahiri m�minlerin kalbinden gaip olmaz... Allah onunla b�t�n zorluklar� kolayla�t�r�r, b�t�n sertlikleri yumu�at�r. Onunla yerin hazinelerini ortaya ��kart�r, onunla b�t�n uzakl�klar� yak�nla�t�r�r, inat�� b�t�n zalimleri onunla ortadan kald�r�r, t�m k�t� �eytanlar� onun eliyle yok eder... Ortaya ��k�p zul�m ve haks�zl�kla dolan d�nyaya adalet ve hakkaniyeti hakim k�l�ncaya kadar."

�man edip salih amellerde bulunanlar, ne mutlu onlara. Var�lacak yerin g�zel olan� (onlar�nd�r). (Ra'd Suresi, 29)

- �eyh Saduk: Ebu Besir rivayeti, �mam Cafer Sad�k buyurdu:

""Ne mutlu bizden olan Kaim'in gaybet d�neminde bizim i�imize tutunana, (b�yle birinin) kalbi hidayete erdikten sonra sapmaz.... ��te Allah'�n buyru�u "��te mutluluk ve g�zel gelecek" buna i�arettir".

- �eyh Saduk :Buna benzer bir haberi ayn� �mamdan, ayn� ravi ile fakat ba�ka bir senetle ��yle aktarmaktad�r: (sf. 401)

"�mam buyurdu: �yi bir �ey sordun ey �mm� Hani; bu zaman�n sonunda ortaya ��kacak biridir, o bu Ehl-i Beyt'ten olan Mehdi'dir. Onun bir gaybeti (d�nemi) olur. O d�nemde baz�lar� sap�t�r, baz�lar� hidayet bulur. Ne mutlu sana e�er onu g�r�rsen ve ne mutlu onu g�renlere ...

Hz. Ali aleyhisselam daha sonra rabbine and i�erek ��yle buyuruyor: "Ali'nin rabbine andolsun ki h�ccet (Hz. Mehdi (a.s.)) ayakta olacak, d�nyan�n yollar�nda y�r�yecek, evlere ve saraylara girecek bu yerin do�usunda ve bat�s�nda gezecek, s�zleri duyacak, cemaate selam verecek, g�recek ama g�r�nmeyecek."

Bu hadisin do�rulunun bir delili ise bundan �nce nakletti�imiz �u hadistir: ��phesiz yery�z�nde Allah'�n h�cceti mutlaka vard�r. Ama halk�n zulm�, cefas� ve nefisleri i�in yapt�klar� israflar� sebebiyle Allah onu halk�n g�zlerinden uzakla�t�r�r." Sonra Hz. Mehdi (a.s.)aleyhisselam Hz. Yusuf'a benzetmekte ve onun halk� g�rd���n� ama halk�n onu g�remedi�ini ve Hz. Ali'nin de buyurdu�u gibi g�kten nida olunana dek onun g�r�lmeyece�i kesindir.

��phesiz Hz. Mehdi (a.s), Ali'nin evlad�d�r. Onun gaybeti, t�pk� Yusuf'un gaybeti gibidir ve onun d�n��� t�pk� �sa bin Meryem'in d�n��� gibidir. Gaybetinden sonra k�z�l y�ld�z�n do�u�u ile birlikte zuhur edecektir. Zevr� mahvolacakt�r ve o, Rey'dir (Bug�nk� Tahran'�n g�neybat�s�).

Abdullah bin At� der ki: �mam Ebu Cafer-i Bak�r aleyhisselam'a ��yle arzettim: Bize Kaim aleyhisselam'dan haber ver. Buyurdu ki: "Vallahi o ben de�ilim ve sizlerin �mid etti�iniz de de�ildir. Onun d�nyaya geli�i anla��lmayacak. Dedim ki: Hangi yolu izleyecek. Buyurdu ki: Resulullah'�n yolunu izleyecek; �nceki �eyleri iptal edip yeni �eylerle gelecek."

Aniden ��kmas�

- Ahmed b. Muhammed �mam Hasan M�cteba'�n ��yle buyurdu�unu rivayet ediyor.

"Dedem Resullullah'a sordum: Biz Ehl-i Beyt'ten Kaim ne zama k�yam edecektir? Buyurdu: Ey Hasan! O, yere ve g��e pek a��r gelen "o saat" e benzer, aniden / birdenbire zuhur edecektir."

- Kumeyt b. Zeyd el-Esedi, �mam M. Bak�r'dan rivayet ediyor.

"Allah'�n Resul�nden bir konuda (yani Hz. Mehdi (a.s)'nin k�yam� hakk�nda) soruldu; buyurdu: O, "saat" e benzer, ancak aniden zuhur edecektir."

- D�'bil b. Ali el-H�zai, �mam R�za'dan rivayet ediyor:

"Resullullah'a; Ey Allah'�n Resul�, soyunuzdan olan Kaim ne zaman k�yam edecek, diye soruldu. (Efendimiz) buyurdu; O, 'O saate' (k�yamet olaca�� ana) benzer, onun zaman�n� Allah'tan ba�kas� bilmez.. Ancak aniden vuku bulur."

- Hazzaz Kummi: Ahmed b. Muhammed b. M�nzir, rivayet ediyor:

Ali o�lu Hasan buyurdu: Dedem Resulullah'a sordum: Biz Ehl-i Beyt'ten olan Kaim ne zaman zuhur edecektir? Buyurdu: "Ya Hasan, ku�kusuz ki onun zuhuru k�yametin olu�una benzer: "... O g�klere de, yere de a��r gelmi�tir. O size ans�z�n gelecektir..."

- �eyh Saduk: D�'bil H�zai rivayet ediyor: �mam R�za buyurdu: Bana babam aktard�, ona da babas�, ona da babalar�ndan aktar�lm��t�r:

Peygamber'e soruldu: Ey Allah'�n Resul� soyunuzdan olan Kaim ne zaman zuhur edecek, buyurdu: "Onun benzeri k�yamettir, ��yle ki: "... onu tam zaman�nda ortaya ��karacak olan, yaln�z O (Allah)'dur. O g�klere de, yere de a��r gelmi�tir, o size ans�z�n gelecektir..."

"Ey Resulullah'�n o�lu peki o ne zaman zuhur edecek?" diye sordum, buyurdu:

"Andolsun ki bunu Allah'�n Resul� (S)'ne sordular, buyurdu ki; Onun benzeri k�yamettir: Aniden meydana gelir. (K�yamet aniden meydana geldi�i gibi Hz. Mehdi (a.s) de aniden zuhur edecektir)

- Z�raret b A'yur rivayet ediyor:

"�mam Muhammed Bak�r'a; Allah-u Teala'n�n: "Aniden / birdenbire gelecek olan saatten ba�kas�n� beklemezler ki," buyru�u hakk�nda sordum. Buyurdu: Maksat Hz. Kaim'in zuhur "zaman�n�" beklemektedir..."

Hz. Mehdi (a.s)'nin Ashab�n�n Kendisine S���nmas�

- Ebu Said Hudri Resulluh'dan rivayet ediyor:

"Hz. Mehdi (a.s)'nin izleyicileri ona s���n�rlar, bal ar�lar�n�n Krali�e ar�ya s���nd�klar� gibi (onun yan�nda g�ven ve huzur bulurlar), o yery�z�n� adalet ve d�r�stl�kle dolduracakt�r."

Hz. Mehdi (a.s)'nin Geli�inde Hi� ��phe Yoktur

- Alaeddin Ali b. Hi�am Muttaki Hindi (975 H.): "er-Redd�..." kitab�nda ��yle diyor:

"Allah'�n rahmeti sana olsun bil ki; vaadedilen Hz. Mehdi (a.s)'nin var olu�uda hi� ku�ku yoktur. �� y�z hadi ve eserde hatta daha fazlas� ile bu kan�tlanm��t�r.

- �erif Muhammed b. Resul Berazenci: "el-��aet�..." kitab�nda (s. 184 ve 305) ��yle yaz�yor:

"Hz. Mehdi (a.s)'nin varl��� ve ahir zamanda zuhur edece�i, Peygamber ailesinden ve Fat�ma o�ullar�ndan olu�u, tevat�r �l��s�ne ula�an hadislerle a��klanm��t�r ve bu hadisleri inkar etmenin hi�bir anlam� yoktur... Tevat�r �l��s�n� a�an, do�ru ve a��k hadislerde, Hz. Mehdi (a.s)'nin Fat�ma soyundan olup, d�nya sona ermeden zuhur edece�i, zul�m ve haks�zl�kla dolmu� olan d�nyaya, adalet ve hakkaniyet getirece�i, onun zaman�nda �sa Mesih'in g�kten inece�i ve onun �nderli�inde namaz k�laca�� kan�tlanm�� bulunmaktad�r."

- �emseddin Muhammed b. Ahmed Sefareyni; Bu konuda bir manzume yazm�� ve kendisi de bu manzumeye "Levaih'�l-Envar'�l-Behiyye" ad�nda bir �erh yazm��t�r. A�a��daki �zet a��klamas� bu �erhden al�nm��t�r: (C.2, s.74, 76, 86)

"K�yamet g�n�n�n en b�y�k alametlerinden birisi de, hakk�nda tevat�r derecesini a�acak derecede hadis bulunan bir ki�inin zuhur edece�idir. Bu ki�i imamlar�n sonuncusudur. Hz. Peygamber'den sonra Peygamber olmayaca�� gibi, ondan sonra da �mam olmayacakt�r. Bu imam, Fat�ma o�ullar�ndand�r... Bir�ok hadis haf�zlar�, Hz. Mehdi (a.s)'nin Peygamber soyundan oldu�unu kabul etmi�lerdir, b�yle m�tevat�r bir konuya s�rt �evirmek yak���k almaz. Hak ehlinin inanc�na g�re, Hz. Mehdi (a.s) �sa Mesih'ten ayr�d�r. Hz. Mehdi (a.s), Mesih'ten �nce zuhur edecektir. Bu konu S�nni bilginlerin aras�nda, onlar�n inanc�ndan say�lacak kadar yayg�nl�k kazanm��t�r."

- Hasan b. Abdullah er-Razi et-Tamimi, �mam R�za babalar�na dayanarak Peygamber (SAV)'�n ��yle buyurdu�unu rivayet etmektedir:

"Hakk� ifa etmek i�in bizden olan Kaim k�yam etmedik�e saat (k�yamet) vuku bulmayacakt�r. Bu da b�y�k Allah izin verince olacakt�r. Allah(a bak�n), Allah(a bak�n) ey Allah'�n kullar�! Suyun, kar�n �st�nde, d��e kalka olsa bile Hz. Mehdi (a.s)'ye ko�un, ��nk� o, Allah'�n halifesidir."

- Asim b. Ebi en- N�cud, Zerr b. H�bey�'ten, Abdullan b. Mes'ud'dan, Resullullah'�n ��yle buyurdu�unu rivayet etmektedir:

"Ehl-i Beyt'imden Hz. Mehdi (a.s) denilen bir ki�i gelip, �mmetime h�kmetmeden d�nya sona ermeyecektir.

��phesiz o, k�yamet-saati i�in bir ilimdir. �yleyse ondan (k�yametten) yana hi� bir ku�kuya kap�lmay�n ve bana uyun. Dosdo�ru yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)

- El-Kenciyy'��-�afii: Mukatil bin S�leyman ve onu izleyen m�fessirler "... ve o k�yamet i�in bir bilgidir" ayeti hakk�nda demi�lerdir ki:

"O, Hz. Mehdi (a.s)dir, zaman sona ermeden zuhur eder ve onun hurucundan (��k���ndan) sonra k�yamet olur..."

"Ve istiyoruz ki, yery�z�nde zay�flat�lanlara l�tfedelim, onlar� �nderler yapal�m, onlar� miras�� k�lal�m." (Kasas Suresi 5)

- Abd�lhamid b. ebi'l-Hadid: Hz. Ali (A)'�n yukar�daki buyru�unun �erhine ��yle yazmaktad�r:

"�ia, buyru�un, ahir zamanda zuhur edip d�nyaya h�k�m s�recek olan gaip imam� vaadetti�ini d���n�yor. Bizimkiler (s�nniler) de diyorlar ki: Bu t�m �lkelere sahip olup yery�z�ne h�k�m s�recek olan �mam'�n vaadedildi�ine dairdir. Bundan ��kard���m�z sonu� �u ki: B�yle bir imam kesin olarak vard�r, gaip olup sonra zuhur etse bile. Zaman�n sonunda b�yle bir �mam'�n zuhur edece�i s�z�n� do�rulamak noktas�nda bu buyruk yeterlidir."

- Muhammed �eybani: "Haberlerimizde �mam Muhammed Bak�r ve �mam Cafer Sad�k'dan rivayet edilmi�tir:

Bu ayet (Kasas Suresi, 5); ahir zamanda zuhur ederek zalim ve firavunlar� yok edip yery�z�nde do�udan bat�ya kadar h�k�m s�recek, zul�mle dolmu� iken adaletle dolduracak olan Emir Sahibi'ne aittir (onun hakk�nda nazil olmu�tur)."

- "Kaim aleyhisselam ondokuz y�l ve birka� ay h�k�met s�recektir."

Hz. Mehdi (a.s)'nin ��k���n� G�kten Bir Ses Haber Verecektir

"�stesek onlar�n �zerine g�kten bir mucize indiririz de boyunlar� ona e�ilir." (�uara Suresi,4)

- El-Mukaddesi es-Silmi: Ebu �shak Salebi, ebu Hamza S�mali'nin bu ayet hakk�nda ��yle dedi�ini rivayet etmektedir:

"...Allah daha iyisini bilir ya bize ula�ana g�re: O (Mucize) Ramazan ay�n�n ortas�nda g�kten duyulacak bir sestir, o ses duyuldu�unda "ense yerinden ��kar". (bu tabir, insan�n duyaca�� korkunun �iddetine dair bir kinayedir)

- Nu'mani: Abdullah b. Sen'an rivayet ediyor: �mam Cafer Sad�k'�n yan�nda idim Hamdan 'dan bir ki�inin konu�tu�unu duydum, adam diyordu ki: �u insanlar bizi ay�playarak: Siz, Sahib� haze'l-Emr ad�na birisinin g�kten seslenece�ini mi san�yorsunuz? diyorlar. �mam Sad�k arkas�na yaslanm��t�, do�ruldu ve ��yle buyurdu�una bizzat tan�k oldum:

"Andolsun ki bu Allah'�n kitab�nda mevcuttur: "�stersek onlar�n �zerine g�kten... onlar boyun e�erler" buyru�u ile a��klam��t�r. Buna g�re o g�n boyun e�meyen tek ki�i bile kalmaz. D�nya halk� g�kten gelen sesi duyunca iman ederler..."

- �bn'�l-Mahyar: Hannan b. S�deyr rivayet ediyor: Bu ayet hakk�nda �mam Cafer Sad�k'a sordum buyurdu:

"(bu ayet) Muhammed o�ullar� Kaim'i hakk�nda nazil olmu�tur, onun hakk�nda g�kten �a�r�da bulunulur."

- �eyh Tusi: Hasan b. Ziyad Seykal rivayet ediyor, �mam Cafer Sad�k (A) buyurdu:

"Kaim k�yam etmeden �nce g�kten biri seslenir, (bu sesi) perde arkas�ndaki kad�nlar, do�udaki ve bat�daki t�m insanlar duyar. �u ayet bu konuda nazil olmu�tur. "�stersek onlar�n... ve onlar boyun e�erler."

- �eyh Saduk: H�seyin b. Halid rivayet ediyor: �mam R�za kendisine y�neltilen; siz Ehl-i Beyt'ten olan Kaim kimdir? sorusunu ��yle yan�tlad�:

"O�ullar�mdan d�rd�nc�s�, cariyelerin han�mefendisinin o�lu, onun ad�na g�kten nida edilir ve bu niday� t�m yery�z� halk� duyar ve bu ses (insanlar�) ona �a��r�r: Biliniz ki; Allah'�n H�cceti Allah'�n beyti yan�nda zuhur etmi�tir ona tabi olun ��nk� hak onunlad�r ve ondad�r. Allah'�n "�stesek g�kten... ve onlar ona boyun e�erler" ayeti buna i�aret etmektedir.

Hz. Mehdi (a.s)'nin Efdaliyeti

- Ebu Besir �mam Cafer Sad�k (A)'dan o da babalar�ndan rivayet ediyor, Resullah (SAV) buyurdu:

"Hakikat �u ki, ...o en �st�nleridir, k�yam edecek oland�r.

- Salman-i Farisi rivayet ediyor;

"...i�lerinde en iyi yol g�sterici, en bilgini ve en �st�n�d�r.

- Cabir b. Abdullah Ensari rivayet ediyor:

"Peygamber buyurdu: Allah H�seyin'in soyundan se�ti.... En bilginleri, en hikmetlisidir."

K�yam edecek (K�im) olan Hz. Mehdi (a.s), Ali'n�n soyundand�r. O bu yery�z�n�, yery�z�nden ba�ka bir hale getirecektir. Rum ve �in'in H�ristiyanlar�n�n aleyhinde �sa bin Meryem ile delil getirecektir. K�im Hz. Mehdi (a.s), Ali'nin neslindendir. Hay�rda, g�r�n��te ve ahlakta en �ok Hz. �sa'ya benzeyen odur. Allah peygamberlere verdi�i (azameti) ona da verecektir. Ona faziletler ve ziynet verecektir.

O esnada Mezure yani Ba�dat ��kecek. S�fyani ortaya ��kacak. Abbaso�ullar�, Ermeni ve Azerbaycan gen�leriyle sava�acak. Bu �yle bir sava�t�r ki onda binlerce insan �ld�r�lecek. Herkesin k�l�c�n�n kabzas� s�sl�d�r. O s�rada siyah bayraklar g��e y�kselecek. Bu sava�la birlikte tehlikeli taun ve k�z�l �l�m gelecektir."

Dedi ki: Ey Emir�lm�minin! Bu Hz. Mehdi (a.s) kimdendir? Buyurdu ki: Ben� Ha�im'dendir, Araplar�n y�ce da��n�n zirvesinden. O �yle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine s���nanlar i�in amand�r, halk kinle doldu�unda onlar� p�k k�lan m�dendir, �l�m nazil oldu�unuda korkmaz, �l�m ona vard���nda sars�lmaz, sava� meydan�nda sald�rd���nda asla geri �ekilmez. Tecr�belidir, galiptir, muzafferdir, arsland�r, sa�lamd�r, kavminin dire�idir, cesurdur, Allah'�n k�l��lar�ndan bir k�l��t�r, reistir, herkesi etraf�nda toplar, y�celik ve �erefin kayna�� olan evde b�y�m��t�r, onun y�celi�i en asil y�celikten kaynaklan�r. Hi�bir�ey seni ona biat etmekten al�koymas�n, seni engelleyenler her zaman fitneye s���nanlard�r. E�er konu�urlarsa �err konu�urlar, e�er susarlarsa fasit ve fas�kt�rlar."

Sonra Hz. Mehdi (a.s) aleyhisselam'�n s�fatlar�n� sayarak buyurdu ki: "��inizdeki en geni� s���nakt�r, i�inizde ilmi en �ok oland�r, ve s�l�-i rahimi en fazla oland�r. Allah�m! Onun zuhurunu, h�z�nlerin giderilmesine vesile k�l ve �mmetin da��n�kl���n� onunla topla! E�er Allah seni muvaffak k�larsa onun biat�na ko� ve ondan asla vazge�me. E�er muvaffak olurda ona ula��r ve hidayet olursan ondan asla vazge�me. �h - ve eliyele g��s�n� g�stererek - onu ne de �ok g�rmek isterdim."

...Ebu'l Carud der ki:

�mam Muhammed Bak�r aleyhisselam'a: Ehli Beytten olan herhangi bir Kaim imamdan sonra gelecek olan imam ne ile tan�n�r? Diye arzedince ��yle buyurdu:
"Hidayet ve heybeti ile ve Ali Muhammed'in onun faziletlerini ikrar� ile. Ayr�ca do�u ile bat� aras�ndak� �eyler hakk�ndaki t�m sorulara cevap verir."

"O Batt��� Yerden Do�an G�ne�tir"

- �eyh Saduk: Nezzal b. Sabret'�l-Kufi'den rivayet ediyor: M�minlerin emiri Hz. Ali Sa'aa b. Sevhan ve Esba� b. N�bate'nin sorular�na cevaben Deccal ve Dabbet�larz hakk�nda geni� bir hutbe beyan etmi�tir. Bu hutbenin bir k�sm�nda ��yle buyuruyor:

"... Deccal'� ise... Allah �ld�r�cektir... Bir ki�inin eliyle ki Meryem o�lu �sa Mesih o ki�inin arkas�nda namaz k�lacakt�r.. Bu, g�ne� batt��� yerden do�duktan sonra olacakt�r, b�yle bir zaman tevbe kald�r�lacak, kabul edilmeyecek, amel kabul edilmeyecek ve "sonradan iman eden bir fayda elde etmeyecek..."

 

Arza Varis Olacaklar Hz. Mehdi (a.s) Ve Ashab�d�r

Andolsun, biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "��phesiz Arz'a salih kullar�m varis�i olacakt�r" diye yazd�k. 21/105

- �bni Mahyar: Muhammed b. Abdullah b. Harran rivayet ediyor: �mam Muhammed Bak�r buyurdu:

"... Allah'u Teala'n�n "... salih kullar�m varis olacakt�r" buyru�undaki 'salih kullar' Muhammed o�ullar�d�r."

- �eyh Tusi: �mam Muhammed Bak�r bu ayetin tefsirine dair buyurdu:

"Bu, m�minlere yery�z�n�n tamam�na varis olacaklar�na dair verilmi� bir s�zd�r."

- Tabersi: �mam Muhammed Bak�r bu ayetin tefsine dair buyurdu:

"Onlar ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s)'nin ashab�d�r."

- S�leyman Kunduzi: �mam M. Bak�r ve �mam C. Sad�k buyuruyorlar:

"Ayetteki 'salih kullar�m'dan maksat Kaim ve ashab�d�r."

- Taberi: Abdullah b. Abbas �u rivayetini aktarmaktad�r:

"Allah-u Teala ezeli ilmine dayanarak Tevrat ve Zebur'da; yery�z�ne Muhammed �mmetinin varis olaca��n� ve onlar� cennete g�t�rece�ini, onlar�n iyi kullar oldu�unu bildirmi�tir."

- Kummi: eb'il-Carud rivayeti: �mam M.Bak�r yukar�daki ayetle ilgili olarak buyurmu�tur:

"...Allah, Hz. Mehdi (a.s) ve ashab�na yery�z�n�n do�ular�n�n ve bat�lar�n�n hakimiyetini verir, dini ortaya ��kart�r ve Allah, o ve ashab�n�n arac�l��� ile bat�l bidatlar� ortadan kald�r�r, aynen hakk�n �ld�r�lm�� oldu�u gibi, �yle ki zul�mden hi�bir eser kalmaz."

M��rikler �stemese De Hak Dini Yery�z�ne Hakim K�lacak

M��rikler istemese de O dini (�slam'�) b�t�n dinlere �st�n k�lmak i�in el�isini hidayetle ve hak dinle g�nderen O'dur. 9/33

Ki O, el�ilerini hidayetle ve hak din ile, di�er b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lmak i�in g�nderdi. �ahid olarak Allah yeter. 48/28

El�ilerini hidayet ve hak din �zere g�nderen O'dur. �yle ki onu (hak din olan �slam'�) b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lacakt�r; m��rikler ho� g�rmese bile. 61/9

- �eyh Saduk: Ebu Besir, �mam Cafer Sad�k'�n bu ayetle (9/33) ilgili olarak ��yle buyurdu�unu rivayet etmektedir:

"... Bu ayetin te'vili ancak Hz. Mehdi (a.s) zuhur etti�inde ger�ekle�ecektir. Kaim ortaya ��kt���nda Allah'a kar�� kafir veya m��rik olan bir ki�i bile kalmaycakt�r... Hatta bir kafir veya m��rik bir kayan�n i�ine gizlenmi� olsa bile o kaya: Ey m�min benim i�imde bir kafir saklanm��t�r, beni k�r ve onu �ld�r diye hayk�racakt�r."

- Fazl b. �azan: Kendi senediyle �mam Muhammed Bak�r'�n ��yle buyurdu�unu rivayet ediyor:

"Kaim bizdendir... (Allah'�n) yard�m� ile m�eyyed olup Tayy'�l-Arz edecektir. Yer alt� hazineleri onun i�in ortaya ��kacak ve Allah onunla dinini, m��rikler istemese de t�m dinlerin �st�ne ��karacakt�r."

- K�leyni: Muhammed b. F�zeyl'den rivayet etmektedir: �mam Musa Kaz�m'a bu ayet (9/33) hakk�nda sordum, buyurdu:

"... O Allah ki, Emretti Resul�ne vasisinin velayetini, velayet ise hak dindir... O dini Kaim k�yam etti�i zaman t�m dinlerin �st�ne ��kartacakt�r..."

- el-Kenci �afii: Bu ayetin (yukar�daki ayetler) tefsiri ile ilgili olarak Said b. C�beyr'in ��yle dedi�ini aktarm��t�r:

"...O Fat�ma (A) soyundan Hz. Mehdi (a.s)'dir."

- �eyh Saduk: Abdurrahman b. Selit rivayeti, �mam H�seyin bu ayetin (yukar�daki ayetler) tefsirine dair ��yle buyuruyor:

"...O hak �zere kaim olan imamd�r. M��rikler istemese de, onun eliyle hak dini t�m dinlerin �st�ne ��kacakt�r."

- Suyuti: Said b. Mansur, ibn'el -M�nzir ve Beyhaki Cabir b. Abdullah Ensari'nin bu ayet (yukar�daki ayetler) hakk�nda ��yle dedi�ini rivayet etmi�lerdir:

"...Yahudi, Hristiyan veya ba�ka milletten, �slam'� kabul etmeyen tek bir ki�i bile kalmaz... Ve bu Meryem o�lu �sa indi�i zaman olur...."

Yery�z�ne Miras�� K�l�nanlar Ehl-i Beyt Ve Hz. Mehdi (a.s)'dir

Biz ise, yery�z�nde g��ten d���r�lenlere l�tufta bulunmak, onlar� �nderler yapmak ve miras��lar k�lmak istiyoruz. 28/5

- �eyh Saduk: Mufazzal b. �mer rivayet ediyor, �mam Cafer Sad�k buyurdu:

Resullulah Ali, Hasan ve H�seyin'e bak�yordu, g�zleri ya�ararak buyurdu:

"Benden sonra sizler zay�flat�lacaks�n�z."

Mufazzel diyor: Ey Allah Resul�'n�n o�lu bunun anlam� nedir diye sordum. Buyurdu:"Manas� �u ki: "Ve istiyoruz ki.. ve onlar� miras�� bulal�m" i�te bu ayet k�yamet g�n�ne kadar bizim i�in ge�erlidir."

- �eyh Tusi: H�seyin b. Ali b. H�seyin dedesi Ali b. Ebi Talib'in s�z konusu ayetin tefsirine dair ��yle buyurdu�unu rivayet etmektedir:

"Onlar Muhammed o�ullar�d�r, Allah, onlardan olan Hz. Mehdi (a.s)'yi (uzun) �abalar�ndan sonra g�revlendirecek, onlar�n aziz (sayg�n) ve d��manlar�n� zelil k�lacakt�r."

G�klerde Ve Yerde Herkesin Ona Teslim Olmas�

- Ayya�i: �bni B�keyr rivayet ediyor; �mam Musa Kaz�m'a:

"Peki onlar, Allah'�n dininden ba�ka bir din mi ar�yorlar? Oysa g�klerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmu�tur ve O'na d�nd�r�lmektedirler." (3/83)

ayetiyle ilgili sordum, buyurdu:

"Kaim hakk�nda nazil olmu�tur. Zuhur etti�i zaman yery�z�n�n do�usunda ve bat�s�nda (her yerde) Yahudi, H�ristiyan, Sabii, Z�nd�k, M�rted ve kafirleri �slam dinine davet edecektir, kendi iste�i ile teslim olanlara namaz, zekat ve m�sl�manlara emredilen Allah'�n vacip k�ld��� amelleri emredecektir. Teslim olmayanlar�n ise boyunlar�n� vuracak �yle ki do�uda ve bat�da Allah'I birlemeyen hi� kimse kalmayacakt�r."

Hz. Mehdi (a.s)'nin Korunan Bir Ashab� Vard�r

- Nu'mani: S�leyman b. Harun el-�cli rivayet ediyor. �mam H�seyin'dan duydum buyurdu:

"Bu emirin sahibinin (�mam Hz. Mehdi (a.s)'nin) korunan bir ashab� vard�r. �nsanlar�n hepsi onu terketse bile, Allah bu ashab�n� ona g�nderecektir, i�te bunlar�n haklar�nda Allah:

"Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. E�er bunlar� tan�may�p-k�fre sap�yorlarsa, andolsun, biz buna (kar��) ink�ra sapmayan bir toplulu�u vekil k�lm���zd�r." (6/89) ayetini nazil buyurmu� ve yine onlar hakk�nda: "Ey iman edenler, i�inizden kim dininden geri d�ner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onlar� sevdi�i, onlar�n da kendisine sevdi�i m�'minlere kar�� al�ak g�n�ll�, kafirlere kar�� ise 'g��l� ve onurlu,' Allah yolunda cihad eden ve k�nay�c�n�n k�namas�ndan korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'�n bir fazl�d�r, onu diledi�ine verir. Allah (rahmetiyle) geni� oland�r, bilendir." (5/54) buyurmu�tur.

S�leyman bin Haruni �cli ��yle der: �mam Caferi Sad�k aleyhissalam'�n ��yle buyurdu�unu duydum: "Bu emrin sahibinin ashab� mahfuzdurlar, e�er halk�n hepsi �lse dahi Allah onun ashab�n� getirir. Allah azze ve celle onlar hakk�nda ��yle buyurmu�tur: "Onlar ona kar�� kafir olsalarda, ona �yle bir kavim vermi�iz ki ona kar�� kafir olmazlar." (Enam Suresi 89. ayet) Allah onlar hakk�nda ayr�ca ��yle buyurmu�tur: "Allah �yle bir kavim getirecek ki Allah onlar� sever, onlarda Allah'� severler. M�minlere kar�� al�ak g�n�ll�, k�firlere kar�� azizdirler." (Maide Suresi, 54. ayet)

�blis'in S�resinin Bitti�i G�n Hz. Mehdi (a.s)'nin Geldi�i G�nd�r

(Allah) dedi: "Sen muhakkak ki, m�hlet verilenlerdensin, o bilinen vakit g�n�ne kadar." (15/37-38)

- Ayya�i: �shak bin Ammar'�n k�lesi Vehb b. Cumay' rivayet ediyor, �mam Cafer Sad�k'a sordum; �u "Muhakkak ki, sen m�hlet verilenlerdensin, o bilinen vakit g�n�ne kadar" ayetindeki g�n hangi g�nd�r? Buyurdu:

"Ey Vehb! O g�n�n, Allah'�n insanlar� diriltece�i g�n oldu�unu mu san�yorsun? Muhakkak ki, Allah ona bizden olan Kaim'in k�yam edece�i g�ne kadar m�hlet vermi�tir. Allah Kaimimizi g�revlendirdi�i zaman Kufe Mescidi'nde iken iblis gelip �n�nde amuda kalkar ve: Yaz�klar olsun bug�ne der. (�mam) �blis'in sa�lar�ndan tutup boynunu vurur. ��te o g�n bilinen vakittir.

�eytan�n Eziyet Vermesi

- Fazl b. �azan: Cabiri b. Abdullah Ensari rivayet ediyor:

"Hayber Yahudisi olan C�nbel b. C�nade, Resulullah'�n huzuruna vard�... Dedi ki: �mrano�lu Musa bize; sizi ve sizin soyunuzdan vasileri m�jdelemi�tir. (Bunun �zerine) Resullullah "Allah sizden inan�p..." (Nur /55) ayetinin tilavet buyurdu. C�ndel nedir korkular�? Diye sorunca (efendimiz) buyurdu: Ya C�ndel! Onlar�n her birinin zaman�nda bir �eytan olur, onlara eziyet eder, s�k�nt�ya sokar. Fakat Allah H�ccet'e (�mam Hz. Mehdi (a.s)'ye) zuhur izni verdi�inde yery�z�n� zalimlerden temizler ve zul�m ve haks�zl�k ile dolmu�ken, adalet ve hakkaniyetle doldurur."

Allah'�n Hz. Mehdi (a.s)'yi G�r�nmez Ordularla Desteklemesi

Allah, i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca bana ibadet ederler ve bana hi� bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, i�te onlar fas�kt�r. (Nur Suresi, 55)

- Ebu Mensur Tabersi: M�rsel olarak m�minlerin emiri Ali'nin ��yle buyurdu�unu kaydediyor:

"... Ve Hakk'�n va'di yakla��r, o va'd ki; Allah kitab�nda: "Allah inan�p iyi i�ler yapanlara va'detti..." buyru�u ile a��klam��t�r. Bu; �slam'�n sadece ismi ve Kuran'�n sadece resmi kald��� zaman ger�ekle�ir... Bu ger�ekle�ti�inde Allah g�r�nmez ordular� ile ona yard�m eder ve Peygamber'in dinini onun elleriyle (onun vesilesi ile) t�m dinlere �st�n k�lar, m��rikler ho�lanmasa bile..."

- Hz. Hz. Mehdi (a.s) (a.s.)(a.s) uzun bir gaybetten sonra Mekke'de Kabe'nin kenar�nda zuhur edecektir. Peygamber'in bayra��, k�l�c�, sar��� ve g�mle�i ondad�r. Melekler vas�tas�yla ona yard�m edilecek, �slam d��manlar�n� �ld�recek ve zalimlerden intikam alacakt�r. (Bihar'ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12, �kmal'ud-Din, c.2, s.367)

- Ayya�i: Z�reys b. Abd�lmelik rivayeti, �mam Muhammed Bak�r buyuruyor:

"Bedir g�n� yery�z�nde Muhammed (S)'e yard�m eden, bir daha da bulunmayan melekler, bu i�i sahibi (Hz. Mehdi (a.s)) ne yard�m edinceye kadar ba�ka yard�mda bulunmayacaklar, bunlar be� bin tanedir."

Hz. Mehdi (a.s)'nin Ashab�

Nerede olsan�z, Allah sizi bir araya getirir. Bakara /148

- Taberi Sagir: Ebu Besir rivayet ediyor. �mam Cafer Sad�k buyurdu:

"Bunu Allah'�n Resul� m�minlerin emirine imla etmi�tir ve Hz. Mehdi (a.s)'nin ashab�n�n say�lar�n� ve isimlerini belirleyerek kendisine emanet etmi�tir.

... Bedir ehli (sava���lar�)nin say�s� kadar; ��y�z on �� ki�idirler. Allah onlar� bir cuma gecesi Mekke'ye toplayacak. O cuman�n sabah� hepsi Mescid'�l-Haram'da bir araya geleceklerdir. ��te (s�z konusu) ayetin yorumu budur... Onlar necip ki�ilerden, hakimlerden, y�neticilerden ve din bilginlerinden olu�ur..."

- Fazl b. �azan: Abdullah b. Sinan rivayet ediyor, �mam Cafer Sad�k buyurdu:

"Yataklar�ndan (evlerinden) kaybolanlar ��y�zon�� ki�idir, Bedir ehlinin (Bedir sava��na kat�lan m�sl�manlar�n) say�s� kadard�r; Mekke'de sabahlarlar. Allah'�n �u (yukar�daki) ayeti buna i�arettir, onlar Kaim Hz. Mehdi (a.s)'nin sahabeleridirler."

- Ayya�i: Cabir b. Yezid C�'fi, �mam Cafer Sad�k'�n �u buyru�unu rivayet etmi�tir:

"Allah'a andolsun ki; aralar�nda ellisi kad�n olan ��y�zon k�s�r ki�i daha �nce aralar�nda s�zle�meden, son bahar bulutu gibi bir araya toplan�rlar... ��te Allah'�n: "...Nerede olsan�z, sizi bir araya toplar..." buyru�u buna i�arettir.

- Ayya�i: Mufazzel b. �mer rivayet ediyor, �mam Cafer Sad�k buyurdu:

"�mam Hz. Mehdi (a.s)'ye izin verildi�inde Allah'a �branice'deki b�y�k ad�yla (�barince isim A'zam ile) seslenir, kendisine ��y�zon�� ki�ilik sahabe g�nderilir, son bahar bulutu gibi bir araya toplan�rlar. Onlar velayet ehlidirler. ��lerinden kimi bir gece yata��ndan kaybolur Mekke'de sabahlar... Onlar kaybolmu�lard�r ve �u ayet onlar�n hakk�nda nazil olmu�tur: ... nerede olsan�z Allah sizi bir araya getirir..."

- �eyh Saduk: Abd�lazim Hasani rivayet ediyor: Muhammed b. Ali b. Musa (�mam M. Taki)'a; sizin, Muhammed Ehl-I Beyti'nin, yery�z�n�n, zul�m ve haks�zl�kla dolmu� iken adalet ve hakkaniyet ile dolduracak olan Kaim olman�z� diliyorum, dedim, buyurdu ki:

"Allah'�n, kendisiyle yery�z�n� k�f�r ehlinden temizleyip adalet ve hakkaniyetle dolduraca�� Kaim'in d�nyaya geli�i gizli olur ve insanlar�n g�z�nden gaip olur... Allah, Bedir ehli say�s� kadar olan ��y�zon�� ki�ilik ashab�n� d�nyan�n uzak b�lgelerinden bir araya toplar. ��te Allah'�n bu ayeti (yukar�daki ayet) buna i�arettir. O (Kaim)'nun bu say�daki ashab� topland���nda Allah emrini a��klayacak... Duyuru�u tekmil olunca da Allah'�n izniyle onbinki�i (birden) toplanacak..."

Andolsun, onlardan azab� say�l� bir toplulu�a (veya belirli bir s�reye) kadar ertelesek, mutlaka: "Onu al�koyan nedir?" derler. Haberiniz olsun; onlara bunun gelece�i g�n, onlardan geri �evrilecek de�ildir ve alaya almakta olduklar� �ey de kendilerini �epe�evre ku�atacakt�r. Hud /8

- Kummi: Hi�am b. Ammar babas�ndan naklen rivayet ediyor, Hz. Ali bu ayet (yukar�daki ayet) hakk�nda buyurdu:

"Say�l� �mmet, Kaim sahabeleridir. ��y�zonk�s�r (ki�ilerdir)."

- Ayya�i: Abd'�l-A'la Cebeli rivayeti, �mam Muhammed Bak�r buyurdu:

"Kaim'in ashab ��y�zonk�s�r ki�idir, Allah'a andolsun ki, onlar, Allah'�n kitab�nda buyurdu�u (Hud/8) say�l� �mmettirler. Bir saat i�inde bir araya toplan�rlar, aynen son bahar bulutlar� gibi..."

- Tabersi: �mam M. Bak�r ve imam C. Sad�k buyuruyorlar:

"Muhakkak ki, say�l� �mmet Hz. Mehdi (a.s)'nin ahir zamandaki ��y�zonk�s�r ki�ilik ashab�d�r. Bedir ehli gibidirler. Son bahar bulutunun k�sa s�rede bir araya geldi�i gibi, bir saat i�inde bir araya toplan�rlar."

- Nu'mani: �shak b. Abd�laziz rivayeti, �mam C. Sad�k bu (s�z konusu) ayetle, ilgili buyurdu:

"Azab: Kaim'in zuhurudur, say�l� �mmet: Bedir ehlinin say�s�d�r ve (onlar da) Hz. Mehdi (a.s)'nin sahabeleridir."

- Dostlar� yi�it, �ecaatli, salih, imanl� ki�ilerdir, ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi i�e y�nelseler mutlaka zafere ula��rlar... (Bihar'ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12 �kmal'ud- Din, c.2, s.367)

Haris-i Hemd�n� der ki: Hz. Ali aleyhisselam minberde ��yle buyurdu: Haks�z yere hil�feti isteyen helak olup da asr�n sahibi y�z�n� �evirdi�inde, insanlar�n kalpleri alt�st olacakt�r. Baz� kalpler hay�rl� ve bereketli, baz�lar� ise hay�rs�z ve bereketsizdir. Acele edenler helak olacak, da��lanlar da��lacak, geride sadece m�minler kalacak. Say�lar� ne de azd�r. ��y�zden biraz fazla. Resulullaha birlikte Bedir'de sava�an topluluk (melekler) onlarla birliktedir. Ne �ld�r�l�rler ne de �l�rler."

Buyurdu ki: Allah onun ��y�zon�� ki�i olan ashab�n� onun etraf�nda toplayacak. Allah onlar� �nceden haber vermeden toplayacakt�r. T�pk� da��n�k sonbahar bulutlar�n�n biraraya toplanmalar� gibi. ��te ey Cabir bu, Allah'�n kitab�nda buyurdu�u �u ayettir: "Nerede olursan�z olun Allah hepinizi birlikte toplar. ��phesiz Allah her�eye kadirdir." Onlar Hz. Mehdi (a.s)'ye Kabe ile makam aras�nda biat edecekler. Yan�nda bulunan Resulullah'tan ula�an ahiti evlatlar babalar�ndan miras alm��lard�r. Ve ey Cabir! Kaim... Allah onun durumunu bir gecede �slah edecektir. Halka (kabullenmesi) zor gelen �udur ki ey Cabir o Resulullah'�n o�ludur ve birbiri ard�nca gelen alimlerin varisi olmas�d�r. T�m bunlar(� kabullenmek) zor olsa dahi, g�kten gelen ses(i kabullenmek) onlara zor gelmeyecektir. O zamanda onun ad�, babas�n�n ve annesinin ad� nida olunacakt�r."

Mufazzal bin �mer ��yle der: �mam Caferi Sad�k aleyhisselam ��yle buyurdu: "�mama izin verildi�inde Allah onu �branice ismi ile �a��racak ve ashab� onun i�in haz�rlanacak. T�pk� sonbahar bulutlar� gibi da��n�k ��y�z on�� ki�idirler.

Ab�n bin Ta�lib ��yle der: �mam Caferi Sad�k aleyhisselam ile birlikte Mekke'de bir mescitte idik. O, benim elimden tutarak ��yle buyurdu: "Ey Aban! Allah ��y�zon�� ki�iyi bu mescitte biraraya toplayacak. Mekke'liler onlar�n kendi babalar�ndan ve dedelerinden yarat�lmad���n� bilecekler. Onlar�n k�l�c� vard�r, her k�l�ca adam�n ismi, babas�n�n ad�, k�nyesi ve lakab� yaz�lacakt�r. Sonra bir m�nadiye emredecek ve o ��yle nida edecek: Bu Hz. Mehdi (a.s); S�leyman ile Davud gibi h�k�m verecek. Verdi�i h�k�mde delil ve �ahit istemeyecek."

Ebu C�rud'un nakline g�re �mam Muhammed Bak�r aleyhisselam ��yle buyurdu: "Kaim'in ��y�zon�� ki�ilik ashab�, acem (arab olm�yanlar�n) evlatlar�d�r. Baz�lar� g�nd�zleri bulutlar �zerinde ta��nacak, ismi, babas�n�n ismi, k�nyesi ve lakab� tan�nacak. Baz�lar� ise yata��nda yatarken birdenbire Mekke'ye getirtilecek."

H�keym bin Sa'd ��yle der: �mam Emir�lm�minin Ali aleyhisselam'�n ��yle buyurdu�unu duydum: "Kaim aleyhisselam'�n ashab� gen�tir ve i�lerinde ya�l� yoktur; Ancak g�zdeki s�rme veya az�ktaki tuz kadar d�rlar. Ve az�ktaki en az �ey, tuzdur."

Hz. Mehdi (a.s) Yery�z�n� E�itlik Ve Adaletle Dolduracakt�r

- "Size Hz. Mehdi (a.s)'yi m�jdeliyorum; halk birbiriyle anla�mazl�k ve kavga i�inde iken g�nderilecek ve yery�z�n�, zul�m ve haks�zl�k ile dolmu� iken, e�itlik ve adaletle dolduracakt�r."

- Fazl b. �azan: Cabir b. Abdullah Ensari rivayet ediyor:

"Hayber Yahudisi olan C�ndel b. C�nade, Resullullah (S)'�n huzuruna vard�... Dedi ki: �mrano�lu Musa bize; sizi ve sizin soyunuzdan vasilerini m�jdelemi�tir. (Bunun �zerine) Resulullah (S) "Allah sizden inan�p..." (Nur Suresi, 55) ayetini tilavet buyurdu. C�ndel, "Nedir korkular�?" diye sorunca, (Efendimiz) buyurdu: Ya C�ndel! Onlar�n her birinin zaman�nda bir �eytan olur, onlara eziyet eder, s�k�nt�ya sokar. Fakat Allah H�ccet'e (�mam Hz. Mehdi (a.s)'ye) zuhur izni verdi�inde yery�z�n� zalimlerden temizler ve zul�m ve haks�zl�k ile dolmu�ken, adalet ve hakkaniyetle doldurur.

- Ebu Ali Tabersi: Ayya�i kendi senediyle rivayet ediyor: Hz Ali b. H�seyin (Zeynelabidin) (A) bu ayeti okuyarak ��yle buyurdu:

"Onlar (andolsun Allah'a ) biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerdir, Allah; bunu onlara bizden bir ki�inin eliyle yapacak, O bu �mmetin Hz. Mehdi (a.s)si'dir. Resulullah (S) onun hakk�nda buyurmu�tur ki: D�nyan�n sona ermesine sadece bir g�n kalm�� olsa bile, Allah o g�n� o kadar uzat�r ki; �trat�mdan ismi benim ismimle ayn� olan bir ki�i ortaya ��kar ve yery�z�n�, zul�m ve haks�zl�k ile dolmu� iken adalet ve hakkaniyetle doldurur."

- �eyh Saduk: H�seyin b. Halid rivayeti, �mam R�za'ya: "Ey Resulullah'�n o�lu! Siz Ehl-i Beyt'ten olan Kaim kimdir?" diye soruldu, buyurdu ki:

"O�ullar�m�n d�rd�nc�s�, cariyelerin han�mefendisinin o�ludur. Allah onun arac�l��� ile yery�z�n� her t�rl� haks�zl�ktan temizleyecek ve her t�rl� zul�mden ar�nd�racakt�r. Onun do�umu hakk�nda (do�up do�mad���na dair) insanlar ku�ku duyacaklard�r. Ortaya ��kmadan �nce gaip olacakt�r. Ortaya ��kt��� zaman da yery�z� onun nuru ile parlayacakt�r. �nsanlar aras�nda adalet terazisi kurulacak kimse kimseye zulmetmeyecektir...."

Peki onlar, Allah'�n dininden ba�ka bir din mi ar�yorlar? Oysa g�klerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmu�tur ve O'na d�nd�r�lmektedirler. (Al-i �mran Suresi, 83)

- Fazl b. �azan: Hi�am b. Hekem rivayet ediyor �mam Cafer Sad�k buyuruyor:

"Kaim (�mam Hz. Mehdi (a.s)) k�yam edece�i zaman adaletle h�kmedecek... B�t�n haklar� sahiplerine geri verecek, m�sl�man olup iman�n� itiraf etmeyen hi�bir din ehli kalmayacak. Allah-u Teala �u buyru�unu duymad�n m�?: "...ve ona teslim olacakt�r..."

De ki: "Herkes g�zetlemektedir; siz de g�zleyip durun. Sonunda, d�md�z (dosdo�ru) yolun sahipleri kimlermi� ve do�ru yola ula�an kimlermi�, pek yak�nda ��reneceksiniz." (Taha Suresi, 135)

- �bni Mahyar: �sa b. David el- Neccari, rivayeti �mam Musa Kaz�m buyuruyor:

"Allah'�n: "....D�zg�n yolun sahipleri kimlerdir ve do�ru yolda olan kimdir bileceksiniz" buyru�u hakk�nda babama sordum, buyurdu ki: "D�zg�n yol Kaim'dir ve do�ru yolda olan Hz. Mehdi (a.s)'dir."

Orada apa��k ayetler (ve) �brahim'in makam� vard�r. Kim oraya girerse o g�venliktedir... (Al-i �mran Suresi, 97)

- �eyh Saduk: Ebu Z�heyr b. �abib, �mam C. Sad�k'�n ashab�ndan baz�lar�, hazretlerinin ��yle buyurdu�unu rivayet ediyor:

"Allah'�n: "...Ona giren g�vene erer" buyru�u: "Kim onunla (Mehdi Kaim ile) biat eder, onun ashab� aras�na kat�l�r, elini onun eline s�rerse g�vende olur."

Bilin ki ger�ekten Allah, �l�m�nden sonra yery�z�ne hayat verir. ��phesiz Biz, umulur ki akl�n�z� kullan�rs�n�z diye size ayetleri a��klad�k. (Hadid Suresi, 17)

- Nu'mani: Ahmed el-Meysemi rivayeti, ashab�ndan biri �mam Cafer Sad�k'�n ��yle buyurdu�unu aktarm��t�r:

"Biliniz, muhakkak ki, Allah yery�z�n� �l�m�nd�n sonra canland�racakt�r... Yani Allah yery�z�n�, zuhur etti�i zaman Kaim'in adaleti ile canland�racakt�r; sap�k y�neticilerin zulme ile �l� (haline) getirilmi� iken."

Cabir bin Abdullah� Ensari der ki:

Adam�n biri �mam Muhammed Bak�r aleyhisselam'�n huzuruna giderek ��yle arzetti: Allah seni korusun. Benim mal�m�n zekat� olan bu be�y�z dirhemi al�r m�s�n? �mam Muhammed Bak�r aleyhisselam ise buyurdu ki: Bu paray� al ve m�sl�man kom�ular�na ve m�min karde�lerinden olan miskinlere ver. Sonra buyurdu ki: Ehli Beyt'in Kaimi k�yam etti�i zaman e�it olarak taksim edecek ve halk�n i�inde adaleti sa�layacak. ..

Yerin i�indeki ve d���ndaki d�nya mallar� ona do�ru toplanacak ve halka diyecek ki: U�runda akrabal�k ba�lar�n� kesti�iniz, haram kanlar d�kt���n�z ve u�runda Allah azze ve celle'nin haram k�ld��� �eyleri i�ledi�iniz bu d�nya mallar�na do�ru gelin. Ve onlara �nceden hi� kimsenin vermedi�i mallar� verecek. Ve yery�z� zul�m, haks�zl�k, �err ile doldu�u gibi onu adalet, e�itlik ve n�r ile dolduracakt�r."

Hz. Mehdi (a.s) D�neminde Ya�anacak Baz� Olaylar

- �mam Sad�k (a.s) ��yle buyurmu�tur:

"��phesiz ki Kaim (Hz. Mehdi (a.s.)) zaman�nda bir m�min do�uda olsa bat�da olan karde�i kendisini g�r�r. Hakeza, bat�da olsa do�uda olan karde�i kendisini g�r�r. (Bihar'ul-Envar, c.52, s.391)

- �mam (a.s) d�nyan�n do�u ve bat�s�n� fethedip �slam'� d�nyan�n d�rt bir yan�na egemen k�lacakt�r... Allah Teala insanlara �yle bir g�� verecek ki, herkes oldu�u yerde onun s�zlerini duyacak ve �mam (a.s) �slam'a hayat verecektir... (Bihar'ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12 �kmal'ud- Din, c.2, s.367)

- Resulullah ��yle buyurdu:

"Yery�z�nde hi�bir �ad�r veya ev kalmaz, illa ki Allah izzetle veya zilletle �slam kelimesini (Kelime-i �ehadeti) ona sokar." (Mecma-ul Beyan, c.4, s.152)

"E�er m�'minseniz, Allah'�n b�rakt��� (Bakiyyetullah) sizin i�in daha hay�rl�d�r. Ben, sizin �zerinizde bir g�zetleyici de�ilim." (Hud Suresi, 86)

- Fazl b. �azan: Muhammed b. Hamran rivayeti: �mam Cafer Sad�k buyurdu:

"...B�yle bir durumda bizden olan Kaim ortaya ��kar, ��kt��� zaman arkas�n� Kabe'ye yaslar ve yan�na ��y�z on�� ki�i toplan�r. �lk s�yleyece�i ayet �u olur: "E�er inanan insanlar iseniz Allah'�n b�rakt��� (Bakiyyetullah) sizin i�in daha hay�rl�d�r." Sonra der ki: "Allah'�n b�rakt��� benim, ben O'nun h�cceti ve halifesiyim." Ona teslim olan herkes: "Selam olsun sana ey yery�z�ndeki Bakiyyetullah" diye selam verir."

- �eyh Tusi: H�seyin b. Ali H�seyin dedesi Ali b. Abi Talib (A)'�n s�z konusu ayetin tefsirine dair ��yle buyurdu�unu rivayet etmektedir:

"Onlar Muhammed (SAV) o�ullar�d�r, Allah, onlardan olan Hz. Mehdi (a.s)'yi (uzun) �abalardan sonra g�revlendirecek, onlar� aziz (sayg�n) ve d��manlar�n� zelil k�lacakt�r."

...Abdullah bin Ata-i Mekki'den:

Fakihlerden bir �eyh-yani �mam Cafer-i Sad�k aleyhisselam-a Hz. Mehdi (a.s.)aleyhisselam hangi yolu izleyecek? Diye sordu�umda ��yle buyurdu:

"Resulullah sallallahu aleyhi ve alih'in yapt���n� yapacak. T�pk� Resulullah'�n cahiliyet d�nemini y�kt��� gibi kendinden �nceki �eyleri y�kacak. �slam dinini yeni ba�tan ortaya koyacak."

...Abdullah bin Ata'dan:

�mam Muhammed Bak�r aleyhisselam'a Kaim aleyhisselam k�yam etti�inde halk�n i�inde hangi �slubu uygulayacak? Diye sorunca ��yle buyurdu:
"Resulullah'�n yapt��� gibi kendisinden �ncekileri y�kacak ve islam� yeni ba�tan ortaya koyacak."

Ve buyurdu ki: Zuhur etti�inde yeni bir emir, yeni bir kitap, yeni bir s�nnet ve yeni bir h�k�mle zuhur edecektir.

�mam Caferi Sad�k aleyhisselam'�n o�lu Muhammed'in nakline g�re �mam aleyhisselam ��yle buyurdu: "Kaim aleyhisselam k�yam etti�inde her memlekete bir sefir g�nderecek ve her bir sefire ��yle buyuracak. "Senin ahdin elindedir. Anlamad���n bir durumla kar��la��r ve h�k�m vermekte zorlan�rsan eline bak ve elinde yazan uygula." ��yle buyurdu: Daha sonra bir orduyu Kostantiniye (�stanbul'a) g�nderecek. Ordu Hali�'e vard���nda ayaklar�na bir�eyler yazarak suyun �zerinde y�r�yecekler. Onlar�n suyun �zerinde y�r�d�klerini g�rer Rum'lar ��yle diyecekler: E�er Hz. Mehdi (a.s)'nin ashab� suyun �zerinde y�r�yebiliyorlarsa kendisi nas�ld�r acaba? Sonra da �ehirin kap�lar�n� Mehdi aleyhisselam'�n ashab�na a�acaklar. Onlar da �ehire girecek istedikleri gibi h�k�m verecekler."

Hz. Mehdi (a.s)'nin �nkar Edilmesi

Ali bin Ebu Hamza der ki: �mam Ebu Abdullah Cafer-i Sad�k aleyhisselam ��yle buyurdu: "K�im aleyhisselam k�yam etti�inde halk�n �o�u onu inkar edecektir. ��nk� o re�it bir gen� olarak zuhur edecetir. Onu, sadece zerr aleminde Allah�n ahit ald��� m�minler kabullenecektir."

Z�rare der ki: �mam Ebu Cafer aleyhisselam'�n ��yle buyurdu�unu duydum: "Kaim aleyhisselam gaybete �ekilecek ve yak�nlar� onu ink�r edecekler." (yak�nlar�n�n onu inkar etmeleri, onun �ld�r�lmesinden korktuklar� i�indir)

�brahim bin �mer-i Yem�ni der ki: �mam Ebu Abdullah aleyhisselam ��yle buyurdu: "K�im k�yam etti�inde, boynunda hi� kimsenin biat� olmadan zuhur edecektir."


Hz. Mehdi (a.s)'nin Fiziksel �zellikleri

Ebu V�il der ki: Emir�lm�minin aleyhisselam H�seyin aleyhisselam'a bakarak ��yle buyurdu: "Benim bu o�lum seyyid (efendidir) ve Resulullah da onu seyyid diye adland�rm��t�r. Ve Allah onun neslinden bir adam getirecek ki ad� peygamberin ad�d�r. Hem y�z� hem de ahlak� peygambere benzer. Halk�n gaflette oldu�u ve hakk�n �l�p zulm�n ortaya ��kt��� zamanda zuhur edecek. Vallahi e�er vaktinden �nce zuhur ederse, onu �ld�r�rler. G�kte olan ve ya�ayanlar onun zuhuruyla ferahlayacaklard�r. O �yle bir adamd�r ki aln� geni�tir, burnu hafif uzundur, karn� geni�tir. V�cudu m�nasiptir. Sa� baca��nda siyah bir iz vard�r. Di�lerinin aras� a��kt�r. Yery�z� zul�m ve cefa ile doldu�u gibi, onu ad�letle dolduracakt�r."

Arzettim ki: Peki o kimdir, anam ve babam sana fed� olsun. ��yle buyurdu: O kumral renklidir, g�zleri �ekiktir, hil�l ka�l�d�r, iki omuz aras� geni�tir. Aln�nda iz vard�r, y�z�nde ise ben. Allah Musa peygambere rahmet etsin."

Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r veya Cafer-i Sad�k aleyhisselam (teredd�t raviden kaynaklan�yor). ��yle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in iki al�meti (veya al�metleri) vard�r. Ba��nda bir ben ve bir iz vard�r ve iki k�rek kemi�inin aras�nda bir ben vard�r. Sol k�rek kemi�inin sol alt taraf�nda bir yaprak vard�r, t�pk� yapra�� gibi.


Hz. Mehdi (a.s)'nin ��k���ndan �nce Halk�n Durumu

Fazl bin Yesar ��yle der: �mam Caferi Sad�k aleyhisselam'�n ��yle buyurdu�unu duydum: "Do�rusu Kaim'imiz k�yam etti�inde, Resulullah'�n cahiliyet d�nemindeki halktan g�rd��� muamelelerden daha �iddetlisi ile kar��la�acakt�r. ��yle arzettim: Bu nas�l olacak? ��yle buyurdu: Resulullah halka geldi�inde halk ta�lara, kaya par�alar�na ve tahta par�alar�na tap�yordu. Ama Kaim'imiz k�yam etti�inde halk Allah'�n kitab�n� kendilerine g�re yorumlayarak onu delil olarak g�sterecekler. Sonra ��yle buyurdu: Allah'a andolsun ki t�pk� s�cak ve so�u�un evlerine girdi�i gibi, onun adaleti de onlar�n evine girecektir."

Muhammed bin Hamza'n�n baz� ricalden nakletti�ine g�re �mam Ebu Abdullah Caferi Sad�k aleyhisselam ��yle buyurdu: "Kaim, sava�larda Resulullah'�n �ekti�i eziyetlerden daha fazlas�yla kar�la�acakt�r. Do�rusu Resulullah halka geldi�inde halk yontulmu� ta� ve tahta par�alar�na tap�yordu. Ama K�im geldi�inde halk Kur'an-� ona kar�� yorumlayacak ve ona kar�� Kur'an �zerinde sava�acaklar."


Kendisinden �mit Kesildi�i Bir D�nemde ��kacakt�r

Halk tam zuhurdan �midini kesti�i anda O zuhur edecektir! Onun zaman�nda ya�ay�p ona yard�m edenlere ne mutlu! Ona d��manl�k besleyip, ona ve onun emrine kar�� ��kanlara ve onun d��manlar�ndan olanlara eyvahlar olsun!


Hz. Mehdi (a.s)'nin ��k���n�n Baz� Alametleri

Bedr bin Halil-i Esedi ��yle der: �mam Muhammed Bak�r aleyhisselam'�n yan�nda oturmu�tum. Kaim aleyhisselam'�n zuhurundan �nce vuku bulacak olan iki alamet s�yledi. Bu alametler Allah Adem'i yere indirdi�inden beri asla vuku bulmam��t�r. O ikisi �udur ki, Ramazan ay�n�n yar�s�nda g�ne� tutulacak ve son g�n�nde ise ay tutulacak Adam�n birisi �mam'a ��yle arzetti: Ey Resulullah'�n o�lu! Tam tersine Ramazan ay�n�n sonunda g�ne�, yar�s�nda ise ay tutulmal�d�r. �mam Muhammed Bak�r aleyhisselam ona buyurdu ki: Ben ne s�yledi�imi daha iyi bilirim. Bu iki alamet Adem'den beri vuku bulmam��t�r.

Sonra ��yle buyurdu: Kaim zuhur etmeden hemen �nce halkta �iddetli korku olacak, halk�n ba��na felaketler, fitneler ve belalar gelecek. Ve ondan �nce ta�n hastal��� yay�lacak. Araplar�n i�inde keskin bir k�l�� ��kacak, halk �iddetli ihtilaflara d��ecek, dinlerinde tefrikaya d��ecekler ve halleri �ok de�i�ecek. �yleki durumun korkun�lu�unu ve halk�n birbirini yedi�ini g�renler sabah-ak�am �l�m� arzulayacaklar.

Sonra Hz. Ali uzun bir hikayeden sonra ��yle buyurdu: ��te binlerce insan te�hizat�n� ku�an�p da herkes gruplara ayr�l�nca ve bir ko� �ld�r�ld���nde orada bir ba�kas� k�yam edecek ve fitneler ��karacak, kafirler helak olacak. Sonra arzulanan Kaim ve me�hul imam k�yam edecek. Onundur �eref ve fazilet. O senin o�lundur ey H�seyin. Onun gibi evlat yoktur. �ki r�kn�n aras�nda zuhur edecek ve iki eski elbisenin aras�nda insanlara ve cinlere galip gelecek. Ve hi�bir yeri ekilmemi� b�rakmayacak. Onun zaman�na ula�anlara ve ona kat�l�p onun g�nlerini g�renlere ne mutlu."


Hz. Mehdi (a.s)'nin Halka �a�r�s�

Buyurdu ki: Kaim-aleyhisselam-o g�n Mekke'dedir. S�rt�n� Beyt'ullah-� Haram'a dayam�� olarak ��yle nida edecek: Ey halk! Biz Allah'tan yard�m istiyoruz. Halktan kim bize icabet edecek? Biz, sizin peygamberiniz Muhammed'in Ehli Beyt'iyiz. Ve biz Allah'a ve Muhammed'e halk�n en evla olan�y�z. Kim benimle Adem hakk�nda tart���rsa, ben halk�n Adem'e en evla olan�y�m. Kim benimle Nuh hakk�nda tart���rsa, ben halk�n Nuh'a en evla olan�y�m. Kim benimle �brahim hakk�nda tart���rsa, ben halk�n �brahim'e en evla olan�y�m. Kim benimle Muhammed sallallahu aleyhi ve alih hakk�nda tart���rsa, ben halk�n Muhammed'e en evla olan�y�m Ve kim benimle peygamberler hakk�nda tart���rsa, ben peygamberlere halk�n evla olan�y�m. Allah kitab�n�n muhkem ayetinde ��yle buyurmuyor mu: "Do�rusu Allah; Adem'i Nuh'u, �brahim ailesini ve �mran ailesini se�ti ve alemlere �st�n k�ld�. Birbirlerinden t�remi� soylard�r onlar ve Allah duyand�r, bilendir." (Al-i �mran Suresi 34. ayet) Ben Adem'den geride kalan, Nuh'dan zahire olan, �brahim'den se�ilen ve Muhammed'in se�kiniyim Allah�n salat� hepsinin �zerine olsun.

Her kim benimle Allah'�n kitab� hakk�nda tart���rsa bilin ki ben Allah'�n kitab�na halk�n en evlas�y�m. Her kim benimle Resulullah'�n s�nneti hakk�nda tart���rsa bilin ki ben Resulullah'�n s�nnetine halk�n en evlas�y�m.

 

 

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."