www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

�A�RLER�N ���RLER�NDE HZ. MEHD� (A.S)


�nsanl���n Al�nyaz�s� Bir �ocuk


O �ocu�u bekliyoruz.
D�nyay� de�i�tirecek, yenileyecek, me�hur kelimemizle s�yleyelim, diriltecek �ocu�u.
O �ocu�u ki, reklam ve propaganda edilenleri de�il, edilmeyenleri bilsin.

Kendine verileni a�an bir �ocuk olsun o �ocuk.
Verilmeyeni alabilen bir �ocuk. Gizliyi, s�r olan� kurcalayan, tarihin �ifrelerini ��zen bir gen�.
Derleyi�leri da��tan, da��lm��lar� derleyen bir gen� adam.

Kay�plar�n, kaybolanlar�n �rpertti�i bir ruh.
Tayflar�, g�lgeleri heceleyen bir espri.
Kabuk bilgilerin sa�na�� alt�nda �slanmayan anlay�� ve kavray�� ki�ili�i.

Bir mu�tu olan bir �ocuk. Mu�tu gibi gelen. Mu�tu getiren.
I��kla gelen �ocuk. Umut �����n� getiren �ocuk.
Kapitalizmin ve kom�nizmin karanl���n� delen umut ���klar�n� ta��yan g�n�l eri.

Erenlerden bir i�aret olan er. Dirili� eri.
Do�unun ve bat�n�n �zlemini �ekti�i haberci.
Yollarda g�zlenen, tozlar�n gerisinde hayal edilen yolcu.

Uygarl�klar�, tarihi ve tabiat�, insan� ve e�yay� yeniden tart� kefelerine yerle�tiren ele�tiri eri.
Ele�tiri i�inde �zele�tiri tohumlar�n� ye�ertmesini bilen d���nce tar�mc�s�.

Yuvalara, evlere yeniden fizik�tesi bir anlam kazand�ran h�z�rl�k �aban�n adam�.

Tanr� eri. Semboller halinde kafalar�n ve ruhlar�n i�ine dikilen ve dikili�leriyle insanlar�
ve t�m insanl��� onursuz k�lan putlar�n k�r�c�s� inan� yi�itti.

A�a��l�k duygusu alt�nda ezilen duyarl�klar� sa�l���na kavu�turan ve
b�ylece s�z�nden �ok ruhuyla do�acak �zg�rl���n, ger�ek �zg�rl���n sava���s� olacak kahraman.

Bu �ocuk elbet gelecek.
�nsanl�k, beklenmedik her vakitte oldu�u gibi yeni bir at�l�m yapacakt�r.
Bu at�l�m�n temel ta�� olacak olan yeni insan zuhur edecektir elbet.

Dirili� ger�ekle�ecektir.
G�ze g�r�nmez evrensel tabut par�alanacakt�r ku�kusuz.

Ku�kusuz, bu, b�y�k �al��malar ister.
Asl�nda, �al��malar, da��n�k bir bi�imde ve her yerde ayn� bilin� yo�unlu�unda olmaks�z�n, ba�lam��t�r, s�r�p gitmektedir.

Bir g�n derleni� toparlan�� ve bilin�leni� de g�zle g�r�l�r bir d�zeye ula�acakt�r.

�nsan kendi barikatlar�n�n mahkumu ve kendi zincirlerinin tutsa�� olmu�tur.
Ama bu k�yamete kadar s�r�p gidecek de�ildir.
Dirili� nesli, bu mahkumlu�a, bu tutsakl��a ba�kald�rman�n cesaretini g�sterecek
ve bu ba�kald�rmay� yeni uyuma d�n��t�rmenin y�ntemini kestirecektir.

�nsan, yeniden erdem s�nav�n�n ate�i i�ine at�lacakt�r, cehennemleri yar�p
cennetine ula�acak �st�n semender yarad�l���ndad�r ��nk� o...

�artlar ne kadar a��r olursa olsun, �rkmeyiniz.
�nsan�n al�nyaz�s�, a��rl���yla, �artlar�n �tesindedir.

Topra��n vebams� kaynay���na aldanmay�n�z.
G�k, y�kl�, esintiler, elveri�li, ufuklar, ele�imsa�malarla beneklidir.

Ruhun ilham seferi, Cebrail solu�uyla desteklidir.

Ruhulk�dd�s yaln�z ge�mi�te insan� yoklamad���n�,
geleceklerde de onu kutlu g��s�ne bast�raca��n� ispat edecektir.

Ruh, kutsal ruh taraf�ndan s���nacakt�r.

Ak�amla birlikte, sofralar�n �st�ne yine kutsal ruhun kanatlar� gerilecektir.

�ocuk, kuzey ve bat� r�zgarlar�n� k�l�c�yla ikiye b�lecektir.
Selleri ve ���lar� omuzlar�yla durduracakt�r. F�rt�nalar� ters y�z edecektir.

Zaten o, b�t�n bunlar i�in geliyor.

Azg�n bir k��� ya��yoruz.
Gelece�in erleri onun �zerine dirili� kemerlerini ve kubbelerini oturtacakt�r.

Ruhun ayasofyalar�, s�leymaniyeleri y�kselecektir yeniden.

Dirili� mehteri, d�nyan�n ufkunu, metafizi�in mar��yla ��nlatacakt�r.

Pandorun kutusu kapan�rken ruhun �ifa m�cevherleri, sakl� olduklar� mahfazalar�n�n kapaklar�n� zorlayacaklard�r,
d��ar� ��kma g�n� gelen civcivin yumurtan�n kabu�unu gagas�yla t�k t�k d��mesi gibi.

Kutlu �ehirlerin ruhlar�, geceleri g�zlere g�r�nen yat�rlar� gibi uyanacaklard�r.
Bursa'n�n, �stanbul'un, Konya'n�n, Diyarbekir'in, Erzurum'un, �am'�n Ba�dat'�n,
Buhara'n�n, Semerkand'�n ve be� safta Mekke'nin, Medine'nin
ve hepsiyle birlikte Kahire'nin, Kuala-Lumpur'un, Bingazi'nin,
�slam-Abad'�n, Dar�sselam'�n ruhlar� dirilecektir.

Elinde bir me�ale, bu k�� gecesinde dola�acak olan o �ocu�un ula�t��� her kent, dirili�e erecektir.

Kentler, �l�m�n k�r�l���ndan t�ten alevlerde y�kanacaklar
ve kutlu sanca��n alt�nda diri k�mbetler olarak toplanacaklard�r.

Bu �ehirler mah�erinin �n�nde kim durabilir?
"Kalk ve Korkut" sesiyle aya�a f�rlam�� ilahi sitelere kar�� hangi �elik veya demir bent dayanabilir?

SEZA� KARAKO�

H�z�rla K�rk Saat

K�yamet g�n�nden �nce

H�z�r �ekilecektir yery�z�nden

Sonra ye�illikleri yaylalar�n

Eski zaman duvarlar� gibi y�kselen ��narlar�n

�inilerin minyat�rlerin duay� ans�tan boyalar�n

G�ne�te bir ku� gibi ��rp�nan kasabalar�n

G�z a�r�s� getiren tozlar�n

Ye�ili k�rm�z�s� sar�s� �ekilecek �nce

Evlerde avlularda duyulacak bir eksilme

Yoldan bir �l� g�t�r�yorlarm�� ta sezmi�ler gibi

��kacaklar d��ar�ya ama

Yollar �ss�zd�r sonsuzca

H�z�r�n gidi�iyle birlikte

Yol �ss�zl��� geli�ecektir

Ya�am��t� bunu bir anda

Darac�k bir odada

Peygamberin ba� ucunda

Ali

Peygamberi y�karken buru�mu�tu d�nya

Deniz gibi vah�i mercanlar gibi yak�yordu elini s�cak su

�mer bir horoz sand� d�nyay�

Bo�az�nda keskin b��ak

�l�m�nde peygamberin

Ebubekir d�rt yan�nda ��rp�n���n� duydu kanad�n� Cebrail'in

Topraktan y�kseli�ini surun

�� odalarda

�ar�af arkalar�nda

A�larken peygamber kad�nlar�

Duydular k�yameti bir anda

Darac�k bir saatta

Sonra Ali odan�n yaln�zl���ndan

D�rt duvardan bir f�s�lt� duydu

G�r�nd� sancaklar�n en ye�ili

Ve ordusuyla birlikte Mehdi

Belirli bir s�re geciktiren k�yameti

K�yamet elinde bir belge

Bir t�y gibi hafifleten k�yameti

Mehdi

�ehitlik yapan �l�m� k�yameti

Mehdi

Bereketin geri geli�i

K�yametin birinci fecri

H�z�r�n ete kemi�e kavu�mas�

Bir kadir gecesinde

Se�ilenler se�ildiler

Bir kadir gecesinde

D�n��meye ba�lad� kaderi

Yery�z�nde

Kar�nca azab�na u�rat�lm�� m�sl�manlar�n

En yoksulu insanlar�n

En �ok ezilmi�i

Ezilmi�lerin bile ezdi�i

Ac�malar�ndan yenilgileri

Susan susturulan

De�i�tirilip d�n��t�r�len

Tarihi ek�itilen

Faydalan�lan �elalesinden

Ama i�ecek sudan yoksun edilen

S�k�l�p at�lan co�rafyas�ndan

Ba�bozumu mant���ndan

�ocuklar�na d���nce tozu serpilen

Ku�lukta ku�kulu

��lede e�lenen

Bir k�me yap�lan halk�

G�t�r�l�p u�urum k�y�s�na

Bir �l� kuzgun gibi b�rak�lan kenti

G�ne�in batmakta erken davrand���

Her g�n son ak�am gibi gelen bir ak�amda

Cam kesmesi bir konakta

�l�m dirim toplant�s�nda

Bir g�l ans�z�n patlay�p a��lacak bir saks�da

Ve kalkacak bir insan aya�a

Ve ���k ���k ���k

Arkas�nda solunda ve sa��nda

Ve uzatacak ellerini d��ar�ya

Ah bu ne beyaz ne beyaz

Musan�n elleri

Ve y�z� �sa y�z�n�n benzeri

Sonra bir de�i�im daha

Bir de�i�im daha

Kendinde �zetleyen b�t�n peygamberleri

Son peygamberin kendisi sanki

H�z�r da i�i bitip te aradan ��kan k�pr�lerin en y�kse�i

Mehdi

Konu�acak Mehdi

Geldi derleni� g�n�

Derleni� toparlan�� vakti

Art�k her g�n her gece

Bir kadir g�n� ve gecesi

Kur'an iniyor da�lardan tepelerden

Ya�mur onun yede�inde

Horozlar en keskin sesleriyle �tmede

Koyunlar ���ld�yor y�nlerinde

Yeni ve keskin bir bilgelik ke�ilerde

Do�udan bat�ya bir �im�ek atlardan

Heyamolalarla inip ��kan

Bir ele�imsa�ma develerden

Kad�nlar �rt�n�rler meryem �rt�lerini

Bacalar yeniden t�ter

Odunlar�n en sertinin yan���ndan

B�rakarak g�ky�z�nde bir ocak sisi

Da�larda bir ba�ka co�kunluk �a�l�yor

Menek�ede �i�de kekikte ses var

Bir vahiy u�ultusu ar�larda

Kar�ncalarda hikmet suskunlu�u

Bar��� ve �al��kanl��� sa�duyunun

Derleni� toparlan�� dirili� saati

Geldi

Y�kseldi bir a�art� m�sl�man ufuklardan

M�sl�man mevsim ve iklimlerden

Kelimeler s��rad� y�llarca beklemi�lerdi ta�larda

Bir ba�kala��m oldu yaz�larda

Seslerin durdu�u yerde

Gizlice s�ren bir ayet sonu yumu�akl���

Duru�lar bir s�reden inmi�cesine a��rba�l�

Davran��lar �l��l� tart�l�

B�y�k d�n�� ba�lamadan �nce

Kendini b�rakarak evrenin ko�tu�u o B�t�ne

Bir kanat ��rpmas�yla kar��t��� Varl��a

D�zeltip d�nyay� yeniden

Toplumu dirilten insan� erdiren

�eytan� bir duvar ucunda s�k��t�ran

Dam sa�aklar�nda ko�alay�p

Eski s�n�r�na iten

Kentlere mutlulu�u

Bir ikindi an�t� gibi getiren

Her eve mermer da��tan

�elale payla�t�ran

Kan kanal� uzatan

Engebeli bir gebelikte

Yata��ndan korkan kad�nlara

S�t verin s�t verin �ocuklara

Alarak nar incir gibi yemi�lerden

�it evi s���na�� zeytinlerden

Meryemin dayana�� hurmadan

T�kenin var olun varl���yla Varl���n

Ki g�receksiniz kesin kesin

Y�z�n�z� nereye �evirirseniz �evirin

Odur var olan var eden

Bi�im veren de�i�tiren

Da��tan toplayan

Hi� olmam��a �eviren

Bir ��rp�da gelip

Ge�mi�e d�nd�ren zaman�

Sesi seslendiren yeri yerlendiren

Sonra a��p yeli y�r�yen bir kabir gibi

��ine yeri yerle�tiren g�men

Bir kan p�ht�s�ndan meniden

Bir insan t�reten

Sonra onu b�y�ten

S�z�ne kulak yapan a��z yapan

��ine onda bir yetenek �z� mayaland�ran

�nan�� veren sab�r veren

Kuran'a da �eytana da

E� yapan yolda� yapan s�ras�nda

Bir �rt� gibi birden a�an d�nyay�

Sonra birden toplayan ortal���

En b�y�k kolleksiyon sahibi

Kafataslar�ndan kemiklerden

G�ne�ten aydan y�ld�zlardan

Cennet ve cehennemlerin

Kayboldu�u do�du�u girdab�ndan

Her �a� bir ba�ka ses

Duyulan m�zrab�ndan

Do�mam�� ve �lmeyen

Gelmemi� ve gitmeyen

SEZA� KARAKO�


"Karde�in sen kande, ��k ey Mehdi-i sahip zuh�r!

Millet-i �slam� pamal eyledi �ey�-i f�tur.

Kalmad� �slam i�inde bir yerde aram-� huzur

Kaplad� m�lk� serapa le�ker-i zulm-� ��rir...

Z�YA PA�A


SON G�NE�

Hicri 1390 ay ramazan gece kadir gecesi

Nakka��n nak�etti�i dirili�in hecesi

Ki terenn�me ba�lad� bir anda b�t�n alem

Darac�k bir odada g�z� ya�l� bir adem

Kapanm�� secde�aha ha�yetle inliyorken

T�kenmi� g�zde ya�lar �imdi a�l�yor kalbden

��te o an parlad� ufukta lem'ay� nur

Sonra bir g�ne� do�du ziyas�yla dura dur

Alem de g�rd���m�z �slami dirili�in

Sebebi i�te bu �ems bunu b�ylece bilin

On sene evvel do�du parlar bu y�zy�l ba��

Miladi sanmay�n�z hicri y�zy�l�n ba��

Evet buydu beklenen islam�n son ferdas�

Silinir gider art�k k�fr�n leyli yeldas�

Seni beklemekten d�nm��t�k biz �a�k�na

Do�dun bir daha batma, batma Allah a�k�na

�u milletin nasibi as�rlar var ki Celal

�lahi tecelli etsin kurban oldu�um Cemal

Ey �mmet dikkat edin hicri y�zy�l ba��na

�ahit olacaks�n�z g�ne�in do�u�una

Ba�r� yan�k islama esecek badi saba

��itin �u m�jdeyi ''vetubalil gureba''

AD�L G�KBURUN


D�NYA �LE HASB�HAL

Hey gidi fani d�nya senin de soyun geldi

Y�k�n� ald�n art�k, ya�sa kemale erdi

Zevalini g�steren k���k alametlerden

Hangisidir ��kmad�k hangisidir s�ylesen

Zinalar, binalar, pavyon kad�nlar� m�?

��kiler kumarlar �arap d�kkanlar� m�?

Vurmalar, k�rmalar, insan �ld�rmeler mi?

Binbir �e�it hileler dolap d�nd�rmeler mi?

Zul�mler, cefalar hak'k�n kovulmas� m�?

H��k�rarak a�larken garip bo�ulmas� m�?

�n bin d�nyas� derler �imdi s�ra sendedir

Hatemennebiy ile Resuller t�keneli

Nemrut yeti�tirmekten sen de b�kt�n de�il mi?

�z�lme pek yak�nda gelecek olan Mehdi

Kararm�� surat�n� ayd�nlat�r g�ne�i

O Mehdi ki zevalin ilk b�y�k alameti

Sonunu haber veren k�yametin ilk fecri.

AD�L G�KBURUN


�MAM MEHD�

Y�ld�zla do�acak islam g�ne�i

�manla s�necek k�fr�n ate�i

�mmeti muhammed bekliyor seni

Ne olur k�yam'et imam'ul mehdi

M�minin �ilesi senle son bulur

K�r�l�r zincirler iman kurtulur

Ufuklar nurlan�r zulmet kaybolur

Beklenen g�ne�sin imamul mehdi.

Yakla�t� zaman�n titrer ta�utlar

Sallan�r y�z �st� devrilir putlar

Ad�ndan �ok korkar �a�da� nemrutlar

Bir yal�n k�l��s�n imamul mehdi.

Atomlar kar��nda susarlar senin

Emini olursun g�klerle yerin

Fat�ma evlad� son peygamberin

Halifetullahs�n imamul mehdi

Aylar�n i�inde tekdir ramazan

Cebrail sesini duydu�un zaman

Belki k�yam etti sahibuzzaman

�ntizar�m�zs�n imamul mehdi.

AD�L G�KBURUN

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."