www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

HZ.�SA VE HZ. MEHD� (A.S) GELMEYECEK N�DALARI,
HZ. �SA VE HZ.MEHD�(A.S)'N�N GEL�� ALAMET�D�R

Peygamberimiz (sav), sahih hadisleriyle hem manevi hem fiziksel �zellikleri, hem de yapacaklar� icraatlarla Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i hakk�nda �ok detayl� bilgiler vermi�tir. Ancak kimi �evreler, hi�bir bilgi ve delile dayand�rmadan bu iki m�barek �ahs�n geli�ini reddetmeye �al��maktad�rlar. Bu ama�la, Hz. �sa'n�n yeniden yery�z�ne gelece�i beklenen, i�erisinde bulundu�umuz bu d�nemde, "Hz. �sa'n�n �ld��� ve ikinci kez gelmeyece�i" yan�lg�lar� g�ndeme getirilmektedir. Ayn� �ekilde Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i de �e�itli a��klamalarla tevil edilmeye �al���lmaktad�r. "Hz. Mehdi (a.s.)'nin ge�mi�te geldi�i, Mehdili�in bir �ahs� manevi olaca�� ya da Hz. Mehdi (a.s.)'nin hi� gelmeyece�i" gibi yanl��, Peygamberimiz (sav)'in hadisleriyle ve �slam alimlerinin a��klamalar�yla a��k�a �eli�en mant�klar �ne s�r�lmektedir. Oysa burada g�zard� edilmemesi gereken �ok �nemli bir ger�ek vard�r:

"HZ. �SA VE HZ. MEHD� (A.S)'N�N GELMEYECEKLER�N�N S�YLENMES�, ASLINDA BU M�BAREK ŞAHISLARIN GELECEKLER�N� ORTAYA KOYAN �NEML�  ALAMETLERDEN B�R�D�R."

Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmeyecekleri iddialar�, bu iddialar� �ne s�renlerin ger�ekte, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmesi ihtimalinden �ok tedirgin olmalar�ndan kaynaklanmaktad�r.

T�m M�sl�manlar, Ehl-i S�nnet alimleri taraf�ndan ittifakla kabul edilen Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)ile ilgili ger�ekleri ve konudaki bu geli�meleri haber veren sahih hadisleri �ok iyi bilmektedirler. Bunun yan� s�ra Allah'�n Kuran'da bildirdi�i �slam ahlak�n�n mutlaka hakim olaca�� ger�e�ini ve bu geli�meler ya�an�rken de Allah'�n adetullah� gere�i, M�sl�manlar�n ba��nda, onlar�n manevi liderli�ini �stlenecek bir el�inin var olmas� gerekti�inin de bilincindedirler. Ancak baz� ki�iler bu konuyu �ok iyi bilmelerine ve hadislerde bildirilen alametlerin ard� ard�nca ger�ekle�ti�ini g�rmelerine ra�men, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�ini �iddetle reddetmeye �al��maktad�rlar. Israrla bu kutlu �ah�slar�n gelmeyeceklerini iddia etmekte, as�ls�z yorum ve tevillerle bu ger�ekleri �rtbas etmeye, �al��maktad�rlar. �nsanlar� yanl�� bilgilendirerek y�zy�llard�r �slam alemince beklenen bu kutlu olay� ge�ersiz k�lmak istemektedirler. �yle ki ya�ad�klar� bu tedirginlikten dolay�, Mehdi konusunu a�man�n, Hz. Mehdi (a.s.)'den ve gelece�inden bahsetmenin fitne olaca��n� s�yleyecek kadar ileri gitmektedirler. Halbuki "Mehdiyet meselesi, gizlenmesi, �rtbas edilmesi de�il; m�jdelenmesi gereken bir konudur". Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i bizzat Peygamberimiz (sav) taraf�ndan m�jdelenmi�tir ve Peygamberimiz (sav)'in bu konuda m�tevatir olarak kabul edilen �ok say�da hadisi vard�r. Peygamberimiz (sav) bir hadisinde, "HZ. MEHD� (A.S) �LE M�JDELEN�N. O Kurey�'ten ve Ehl-i Beyt'imden bir ki�idir." (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, s.13) s�zleriyle, bu konunun M�sl�manlar i�in bir m�jde oldu�unu bildirmi�tir. Dolay�s�yla M�sl�manlar�n bu konudan konu�maktan sak�nmalar� de�il, aksine bu haberi birbirlerine m�jdelemeleri gerekir.

Bunun yan� s�ra, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�inden tedirginlik duyan kimselerin �abalar�nda son derece �eli�kili bir durum dikkati �ekmektedir: E�er s�z konusu �ah�slar Hz. �sa'n�n gelece�ine, Hz. Mehdi (a.s.)'nin varl���na ve yapaca�� faaliyetlere ger�ekten inanm�yorlarsa, bunlar�n ge�ersiz beklentilerden ibaret oldu�unu d���n�yorlarsa, neden b�ylesine b�y�k bir panik i�erisindedirler? E�er Hz. �sa'n�n ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmeyece�i kanaatindelerse, neden t�m g�ndemlerini bu konuya ay�rmakta, neden her f�rsatta, her yerde s�rekli bu konular� anlatmakta, s�rekli iddialar�n� destekleyecek yeni teviller bulmaya �al��maktad�rlar? T�m bu sorular �ok a��k olarak �u sonucu g�stermektedir ki, s�z konusu kimseler Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin kesin olarak gelece�i kanaatini ta��makta, ancak �e�itli kayg� ve endi�elerle, panik ve ajitasyon i�erisinde bu ger�ekleri �rtbas ve tevil etmenin yollar�n� aramaktad�rlar. Zira �ok a��kt�r ki, e�er bir insan bir �eyin var oldu�una ve ger�ekle�ece�ine inanm�yorsa, bu konuda son derece rahat olur. ��nk� nas�l olsa bir sonuca varmayacakt�r; konu zaten k�kten hallolmu� durumdad�r.

Ama e�er t�m g�c�yle, t�m imkanlar�n� seferber ederek bunun ger�ek olmad���n� s�rekli yeni tevillerle desteklemeye �al��arak yaz�yor, anlat�yor ve �srarla tekrarlayarak g�ndeme getiriyorsa, o zaman bu �ah�s konunun ger�ekli�ine ciddi �ekilde inan�yor demektir.

Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)gelmeyecek diyenler bu �abalar�yla, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�lerine, tan�nmalar�na, g��lenmelerine  ve etkilerinin d�nya �ap�nda geli�mesine hizmet etmektedirler.

Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�ini, yapt�klar� aleyhte �al��malarla durdurabilecekleri gibi �ocukca fikirlere kap�lan insanlar �nemli bir ger�e�i g�zard� etmektedirler. Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)gelecek ve g�revlerini yerine getireceklerdir. ��nk� Allah Kuran'da "vaadinden caymayaca��n�" bildirmi�tir.
(Al-i �mran Suresi, 9)

Y�zlerce kitap, dergi ve k��e yaz�s�yla, televizyonlarda, radyolarda, a��k oturumlarda hep bu konu ele al�nmakta, hep ayn� s�zler dile getirilmekte, 'Hz. �sa'n�n �ld���, Hz. Mehdi (a.s.)'nin var olmad��� ve gelmeyecekleri' anlat�lmaktad�r. Ancak Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)aleyhinde oldu�u d���n�lerek yap�lan t�m bu faaliyetler hakk�nda g�zard� edilen �nemli bir ger�ek vard�r: Bu kutlu �ah�slar aleyhinde s�ylenen her s�z, yap�lan her faaliyet Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin tan�nmalar�na, sevilmelerine, g��lenmelerine, ortaya ��k��lar�na ve yapacaklar� hizmetlere g�� katacak, t�m bu m�jdeli geli�meleri daha da h�zland�racakt�r. Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)aleyhindeki her giri�im, bu �ah�slar�n etkilerinin giderek daha da artmas�na ve t�m d�nyada ses getirmelerine katk�da bulunacakt�r. Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmeyeceklerini �ne s�ren, "Ben Hz. �sa'n�n ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelece�ine inanm�yorum" diyen her �ah�s, aleyhte yapt��� her �al��ma ile Hz. �sa'ya ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye hizmet etmi� olacakt�r. "Ben Hz. Mehdi (a.s.)'ye kar��y�m" diyen her insan, Mehdili�in g�ndeme getirilmesini, ara�t�r�lmas�n�, ��renilmesini sa�layacakt�r.

Dolay�s�yla, inkar edenler de, m�naf�k ahlak� g�sterenler de, Kuran ahlak� aleyhinde bir fikri benimseyenler de, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye d��man olanlar da, her ne kadar istemeseler de,  -Allah'�n dilemesiyle- bilerek ya da bilmeyerek bu m�jdelerin duyurulmas�na ve �slam ahlak�n�n t�m d�nyada yay�lmas�na b�y�k destek vermektedirler.

Belirli bir tarihe kadar  Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelece�ini savunan baz� kesimler, 1980'lerden sonra Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��kmayaca��n�  �ne s�rmeye ba�lam��lard�r.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�ine �e�itli korkularla yakla�an insanlar, "Bizim Mehdimiz ��km��t�r; bizim tarikimizin, bizim cemaatimizin Mehdisi ��km��t�r. Gelece�i beklenen Hz. Mehdi (a.s.)gelse bile, bu ki�i bizim Mehdimiz'den �st�n olamaz. Olsa olsa, bizim Mehdimiz'in bir talebesi olabilir. Ama zaten geli�i de ��phelidir ve gereksizdir. Bu nedenle de gelmemesi �ok daha iyi olur." gibi fikirlerle hareket etmektedirler.

Nitekim bu gibi d���ncelerin getirdi�i korkularla, ge�mi� d�nemlerde gelmesini b�y�k bir �evkle bekledikleri Hz. Mehdi (a.s.)konusundaki bak�� a��lar�n�, belirli bir d�nemden sonra tamamen de�i�tirmi�lerdir. Zira 1978, 1979 ve 1980'lerde yay�nlanan �slam ahlak�n� anlatan dergi, kitap, kaset, bro��r gibi eserlere bakanlar, o devirde yo�un olarak Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelece�inden bahsedildi�ini g�receklerdir. Ancak 1986-87'lerden sonra ani bir d�n��le bu konudan vazge�ildi�i, �e�itli tevillerle ya da do�rudan reddedilerek veya bu konu ge�i�tirilerek Mehdilik konusunun kapat�lmas�n�n istendi�i g�r�lecektir. Bu tarihten sonra Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmeyece�ini iddia eden yay�nlar ya da s�ylemler ani bir �ekilde yo�unla�m��t�r. ��nk� bu y�llardan sonra, s�z konusu insanlar�n, kendi istedikleri veya kendi belirledikleri Mehdi'den ziyade, daha ba�ka bir ihtimal dikkatlerini �ekmi�tir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ve �slam alimlerinin a��klamalar�nda anlat�lan Hz. Mehdi (a.s.)'nin ve yerine getirece�i faaliyetlerin, kendi Mehdi adaylar�yla ba�da�mad���n�, bu kimselerin s�z konusu tariflerdeki Hz. Mehdi (a.s.)olamayaca��n� anlad�klar� i�in "Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelece�i" konusundaki inan�lar�ndan da t�m�yle vazge�mi�lerdir. T�m �slam d�nyas�n�n refaha kavu�mas�na vesile olacak, Kuran ahlak�n�n yery�z�nde hakim k�l�nmas�n� sa�layacak olan b�yle �nemli bir insan�n geli�ini, s�rf kendi fikirlerine, beklentilerine ya da istedikleri �ah�slar�n �zelliklerine uymuyor diye temelden reddetme yoluna gitmi�lerdir. "Hz. Mehdi (a.s.)gelmeyecek" diyerek bu konunun �zerini tamemen �rtmeye �al��m��lard�r.

Bu �ekilde kaderin sevkiyle, iradeleri d���nda, Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�inin �nemli alametlerinden birini daha olu�turmu�lard�r.

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ��k���n�n yakla�t���n� g�steren �nemli alametlerden birinin, "Hz. Mehdi (a.s.)gelmeyecekmi�, Hz. Mehdi (a.s.)yokmu�" s�zlerinin yayg�nla�mas� oldu�u bildirilmi�tir. Bu konudaki hadislerden baz�lar� ��yledir:

"�nsanlar�n �mitsiz oldu�u ve "H�� MEHD� FALAN YOKMUŞ" DED�Ğ� B�R SIRADA ALLAH HZ. MEHD� (A.S)'Y� G�NDER�R..."

"...Mehdi, Resulullah'�n bayra�� ile, insanlar�n ba�lar�na bela �zerine bela ya�d��� ve �IKIŞINDAN �M�T KES�LD�Ğ� B�R SIRADA �IKAR..."

Baz� kimselerin, "Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)gelmeyecek" diyerek bu ger�e�i engelleyebileceklerini d���nmeleri, kader ger�e�ini kavrayamamalar�ndan kaynaklanmaktad�r. Kaderde, gelecekte ya�anacak olan her olay �nceden bellidir. Her ne yap�l�rsa yap�ls�n, Allah'�n kaderde belirledi�i ve yak�n bir gelecekte ya�anacak olan bu �nemli olaylar� �nleyebilmek m�mk�n de�ildir.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmeyece�ini �ne s�ren kimselerin, her ne yaparlarsa yaps�nlar Hz. Mehdi (a.s.)'ye hizmet etmekten kurtulamamalar� bir mucizedir. Allah'�n dilemesiyle, Hz. Mehdi (a.s.)aleyhindeki her giri�im, bu m�barek �ahs�n etkisinin giderek daha da artmas�na katk�da bulunacakt�r. "Ben Hz. Mehdi (a.s.)'ye inanm�yorum" diyen her �ah�s, Hz. Mehdi (a.s.)aleyhinde yapt��� her �al��ma ile bu m�barek �ahsa hizmet etmi� olacakt�r.

Hz. Mehdi (a.s.)aleyhinde �al��ma yap�l�rsa, Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmeyece�i d���ncesi b�y�k bir yan�lg�d�r; Hz. �sa da  Hz. Mehdi (a.s.)de kaderde takdir edildi�i i�in geleceklerdir. Aleyhte faaliyet yapmak, gelmeyeceklerini savunmak, bu sonucu de�i�tirmeyecektir.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmeyece�ini savunan ve bu y�nde �srarl� �al��malar y�r�ten kimselerin bu yolla ula�acaklar�n� d���nd�kleri bir sonu� vard�r: E�er Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�ini reddederlerse, hadisler do�rultusunda ger�ekle�en alametleri gizlerlerse, Hz. �sa'n�n da Hz. Mehdi (a.s.)'nin de geli�ini durdurabileceklerine inanmaktad�rlar. Zira Bedi�zzaman Said Nursi'nin "... ak�llar�na g�venen bir k�s�m ehl-i ilim (ilim sahibi), onlar�n bir k�sm�na zaîf (zay�f) veya mevzu (hadis) demi�ler. �man� zay�f ve enaniyeti kavi  bir k�s�m da, inkâra kadar gitmi�ler." (S�zler, s. 355) s�zleriyle belirtti�i gibi insanlar ahir zamanda ortaya ��kacak olan Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin, ger�ekte bu konumlar�n� suni olarak elde edeceklerini d���nmektedirler. F�rsatlar� iyi de�erlendiren, zeki bir insan�n ortaya ��k�p, uygun �artlar� olu�turaca��n� ve halk� kand�rarak Mehdilik �nvan�n� elde edece�ini sanmaktad�rlar. Ayn� �ekilde yine bir ba�ka �ahs�n ��k�p imkanlar� ak�lc� bir �ekilde kullanarak kendisini Hz. �sa olarak tan�taca��n� ve insanlar� bu duruma inand�raca��n� zannetmektedirler. E�er Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)beklentisine kar�� suskun kal�rlarsa, baz� insanlar�n bu ortamdan istifade ederek kendilerini Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)ilan edeceklerinden ve halk� da buna ikna edeceklerinden endi�e etmektedirler. Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmeyeceklerine dair yo�un faaliyet yap�p, kitaplar, yaz�lar yazd�klar� takdirde de bu durumu engelleyebileceklerine inanmaktad�rlar.

Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmeyecekleri iddialar�n� �ne s�ren bu kimselerin bilin�altlar�ndaki ger�ek, "... ya gelirlerse korkusu"dur. B�yle bat�l bir inan�la, �srarla "Hz. �sa gelmeyecek Hz. Mehdi (a.s.)gelmeyecek" denirse, bu �ah�slar�n ger�ekten gelmeyeceklerine inan�yor olabilirler. Ya da gelseler bile, bunun sonucunda, g��s�z olacaklar�n� ve etkisiz hale geleceklerini d���n�yor olabilirler.

Burada g�zard� ettikleri ger�ek ise �udur: Bu �ah�slar�n geli�leri, Allah kaderde b�yle takdir etti�i i�in ger�ekle�ecektir. Herhangi iki zeki insan f�rsatlar� iyi de�erlendirdi�i, imkanlar� lehte kullanarak halk� kand�rd��� i�in de�il. Allah kaderde iki �st�n vas�fl� kulunu se�ip bu g�revle vazifelendirmi�tir. Bu kimselerin, "Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)gelmeyecek" diyerek bu ger�e�i engelleyebileceklerini d���nmeleri ise, kader ger�e�ini kavrayamamalar�ndan kaynaklanmaktad�r. Kaderde, gelecekte ya�anacak olan her olay �nceden bellidir. Her ne yap�l�rsa yap�ls�n gelecekte ya�anacak olan bu olaylar� �nleyebilmek m�mk�n de�ildir. G�n�m�zde aleyhte faaliyetler y�r�t�lerek Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i engellenmek istenmektedir. Ama kaderde, yak�n gelecekte ger�ekle�ecek t�m bu olaylar ya�anm��, bitmi�tir. Allah Kat�nda k�yamet �oktan kopmu�, Deccal de, Yec�c Mec�c de, Hz. �sa da, Hz. Mehdi (a.s.)de ��km��t�r. Kuran'da k�yametin kopmas�, o s�rada ya�anacak olaylar, olmu� bitmi� olarak anlat�lmaktad�r. Biz kadere ba�l� oldu�umuz i�in o zaman dilimlerine giremeyiz ve bunlar� ��renemeyiz. Bu durum, tarih boyunca ya�anm�� ve ya�anacak olan t�m olaylar i�in ge�erlidir. Hz. Musa takdir edildi�i zamanda gelmi� g�revini yapm��, vefat etmi�tir. Hz. Musa'n�n gelece�i bildirildi�inde, gelmemesi i�in tedbirler al�nm��, �mmeti her t�rl� zorlu�u ��kartm�� ancak geli�i engellenememi�tir. Geldi�inde de kendisine �ok az bir topluluk yard�m etmi�, m�naf�klar, inkar edenler engel olmaya �al��m�� ancak buna ra�men Hz. Musa kaderde takdir edildi�i �ekilde ba�ar�l� olmu�tur. Hz. Musa'n�n Kuran ayetlerinde bildirilen s�zleri, daha d�nya yarat�lmadan �nce de bellidir. ��nk� Hz. Musa kaderde takdir edilen s�zleri s�ylemi�tir.

Hz. Muhammed (sav)'in geli�i de �nlenmek istenmi� ama bu �abalar, sonucu de�i�tirmemi�tir. Kavminde m��rikler aras�nda b�y�k bir panik ya�anm��t�r ama Peygamberimiz (sav)'in geli�ini durduramam��lard�r. Hz. Muhammed (sav), kaderde yarat�ld��� �ekilde gelmi�, Allah'�n kaderinde takdir etti�i s�zleri s�ylemi� ve g�revini tamamlam��t�r.

Tarih boyunca hi�bir el�i, nebi ya da resul�n geli�i engellemeyle, �nlemeyle durdurulamam��t�r. Şehit olan peygamberler de, tebdir al�nmad��� ya da �yle rast geldi�i i�in de�il, kaderlerinde �yle takdir edildi�i i�in �ehit olmu�lard�r.

Ayn� �ekilde hi�bir peygamber ya da el�inin geli�i belirli �artlara ba�l� olmam��t�r. Kaderde olan mutlaka ger�ekle�mi�tir.

Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)i�in de ayn� durum ge�erlidir; Allah Kat�nda nas�l ki k�yamet kopmu�, Yec�c Mec�c, Deccal ��km�� ve hezimete u�rat�lm�� ise, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)de, kaderde gelmi�, dinsiz ak�mlar� fikren etkisiz hale getirmi�, t�m d�nyada �slam ahlak�n� hakim k�lm��, g�revlerini tamamlam��lard�r. T�m d�nyada sava�lar, �at��malar, s�k�nt� ve zorluklar son bulmu�, bolluk, zenginlik, huzur ve bar�� hakim olmu�, Alt�n�a� ya�anm��t�r. T�m bu geli�meler bizim zaman dilimimizde hen�z ya�anmad��� i�in biz bunlar� hen�z g�rmedik, bilmiyoruz. Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k���n�, �slam ahlak�n�n hakimiyetini, Alt�n�a�'�n ya�anmas�n� heyecanla bekliyoruz. Fakat Allah Kat�nda asl�nda hepsi ya�anm�� bitmi�tir.

Dolay�s�yla "Hz. Mehdi (a.s.)aleyhinde yazal�m, yard�m etmeyelim Hz. Mehdi (a.s.)��kmas�n, destek olmayal�m, Hz. Mehdi (a.s.)'nin �evresindekiler da��l�p gitsin" gibi mant�klarla yap�lan �al��malar�n hi�bir etkisi olmayacakt�r. �stenildi�i kadar aleyhte faaliyet yap�ls�n, istenildi�i kadar gelmeyecekleri yaz�ls�n, anlat�ls�n, kaderde bu olaylar ya�anacakt�r. Bu geli�melerin hi�biri, zeki insanlar�n oyunlar�yla, hile ile, f�rsatlar� iyi de�erlendirmekle ger�ekle�tirilebilecek ya da  zekice giri�imlerle bozulup de�i�tirilebilecek olaylar de�ildir. Hi�bir faaliyet bu sonucu engelleyemeyecektir.

��te Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�ini, yapt�klar� aleyhte �al��malarla durdurabilecekleri gibi �ocuk�a fikirlere kap�lan insanlar bu �nemli ger�e�i g�zard� etmektedirler. Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)gelecek ve g�revlerini yerine getireceklerdir. ��nk� Allah Kuran'da "vaadinden caymayaca��n�" bildirmi�tir. (Al-i �mran Suresi, 9) Allah Cebbar isminin tecellisiyle t�m bunlar� ger�ekle�tirecektir.

Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)aleyhinde faaliyet yap�lmas�, gelmeyeceklerinin, ger�ek olmad�klar�n�n s�ylenmesi, bu �ekilde kitaplar yaz�lmas� ise, yine takdir edilen kaderin bir par�as�d�r. Peygamberimiz (sav)'in "Hz. Mehdi (a.s.)'nin, gelmeyece�inin s�ylendi�i bir d�nemde ��kaca��n�" bildiren hadislerinin ger�ekle�mesi i�in, Allah kaderde bu �ekilde yaratmaktad�r. Bu kimseler, Allah'�n takdir etti�i kadere tabi olduklar� i�in, istemeseler de Hz. Mehdi (a.s.)'ye hizmet etmektedirler. Aleyhte faaliyet yapt�klar�n� sand�klar� halde, ger�ekte Peygamberimiz (sav)'in hadislerinin ger�ekle�mesine vesile olmakta, Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli� alametlerinden birini olu�turmaktad�rlar.

"Biz �aba harcamazsak, kendimizi d�zeltmezsek Hz. Mehdi (a.s.)gelmeyecektir" d���ncesi yanl��t�r. Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.), insanlar gaflet i�erisinde olsalar da kaderde takdir edildi�i i�in gelecek ve ba�ar�l� olacaklard�r.

Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i konusunda �e�itli ��phelere kap�lan kimseler Peygamberimiz (sav)'in, �slam alimlerinin ve Bedi�zzaman'�n verdi�i m�jdeleri, 'biz �aba g�sterirsek bir olay olur; �aba g�stermezsek olmaz' mant���yla de�erlendirmektedirler. "Biz kendimizi d�zeltmezsek, Hz. Mehdi (a.s.)gelse bile ne olur ki?" diye d���nmektedirler. Oysa ki bu b�y�k bir yan�lg�d�r. Gafil ve cahil insanlar�n �oklu�u, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmeyece�ini g�steren bir delil de�ildir. Bunlar�n hi�biri Hz. Mehdi (a.s.)'nin ba�ar�s�n� engelleyemeyecektir. Allah diledi�i anda, diledi�i �eyi, hi�bir �arta ba�l� olmadan yaratmaya kadirdir. Bu nedenle, M�sl�manlar gerekli �artlar� olu�turmasalar, hi�bir �ey yapmasalar, tamamen gaflete dalsalar dahi kaderde takdir edilen sonu� ger�ekle�ecektir. Kimse yard�mc� olmasa da, Hz. �sa da Hz. Mehdi (a.s.)de gelecek, g�revlerini yapacak ve d�nya �ap�nda ba�ar�l� olacaklard�r. Allah Kuran'da, "Siz Ona (Peygambere) yard�m etmezseniz, Allah Ona yard�m etmi�tir..." (Tevbe Suresi, 40) �eklinde buyurmaktad�r. Ahir zamanda Rabbimiz, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin yard�mc�s� da yine Rabbimiz olacak ve �slam ahlak�n�n t�m d�nyada hakim olmas�nda bu �ah�slar� vesile k�lacakt�r.

Peygamberimiz (sav),  "Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin,   insanlar�n �aba g�sterdikleri de�il, tam tersine, �slam ahlak�ndan tamamen uzakla�t�klar� ve gaflete dald�klar� bir d�nemde geleceklerini" bildirmi�tir.

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Hz. �sa'n�n ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin t�m d�nyan�n b�y�k bir ahlaki bozulma i�erisine d��ece�i, insanlar�n �slam ahlak�ndan t�m�yle uzakla�acaklar�, ibadetlerini terk edecekleri hatta dinden ��kacaklar� bir d�nemde geleceklerini bildirmi�tir. Peygamberimiz (sav)'in Hz. �sa'n�n ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k���ndan �nceki bu gaflet ve �slam ahlak�ndan uzakla�may� haber verdi�i hadislerinden baz�lar� ��yledir:

Allah apa��k inkar edilir hale gelmedik�e k�yamet kopmaz.3

�nsanlara bir zaman gelecektir ki Kuran-� Kerim'in yaln�z resmi, �slam'�n yaln�z ismi kalacakt�r. Onlar �slam'dan en uzak insanlar olduklar� halde �slami isimlerle isimlenecekler, mescitleri g�r�n��te mamur oldu�u halde hidayet y�n�nden harap olacakt�r.4

�nsanlara bir zaman gelir ki Kuran-� Kerim bir vadide, insanlar ba�ka bir vadide olurlar.5

Bundan sonra birtak�m�, Kuran okuyan fakat okuduklar� dillerinde kalan kalplerinde inanmayan insanlar�n t�reyece�i bir zaman gelecektir.6

�nsanlar �zerine bir zaman gelecek ki, onlar�n hepsi Kuran okur, ibadete �al���rlar ve ehli bidatle de me�gul olurlar. Lakin bilmedikleri cihetten m��rik olurlar ve okumalar�na ve ilimlerine bedel r�z�k al�rlar ve d�nyay� din kar��l���nda yerler. ��te bunlar, k�r Deccal'in avanesi olacaklard�r.7

K�yamete yak�n karanl�k gecelerin par�alar� gibi kar���kl�klar olacakt�r. Bu kar���kl�klar i�inde ki�i m�min olarak sabahlay�p kafir olarak ak�amlayacak, m�min olarak ak�amlay�p kafir olarak sabahlayacakt�r.8

�nsanlara bir zaman gelir ki camilerinde toplan�p namaz k�larlar. Fakat aralar�nda m�min bulunmaz.9

Hz. Huzeyfe'nin anlatt���na g�re, Resulullah Efendimiz ��yle buyurmu�tur: "Ey Huzeyfe! O g�nde onlar Ridde (dinden ��kmak) �zere olacaklard�r... namaz da k�lmayacaklard�r."10

�nsanlar �yle bir zamanla kar�� kar��ya kalacaklar ki, namaz terk edilecek, yap�lar uzanacak, yemin ve lanetle�meler �ok olacak, r��vet ve zina alabildi�ine yay�lacak, ahiret d�nyaya de�i�ilecek...11

... Bunlar Kuran okuyacaklar; ama Kuran bo�azlar�ndan a�a�� inmeyecek. Bunlar, okun av� delip s�ratle ��k�p gitti�i gibi �slâm'dan s�ratle ��kacaklar...12

Peygamberimiz (sav) hadislerinde Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k���ndan �nce M�sl�manlar�n tembelle�ece�ini, insanlar�n gaflete dalarak Kuran ahlak�ndan uzakla�acaklar�n� bildirmi�tir. Bu gaflet �yle bir dereceye varacakt�r ki kimi insanlar Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�ini, faaliyetlerine ba�lad���n� ve 300 ki�i kadar az say�daki yard�mc�s�yla birlikte �slam ad�na b�y�k bir m�cadele verdiklerini, inkarc�lar�n fikir sistemlerini etkisiz hale getirerek d�nyay� yerinden oynatt���n� dahi idrak edemeyeceklerdir. �nkar edenlerin ve Deccaliyet'in, Hz. Mehdi (a.s.)ve talebeleri gibi m�barek insanlar� ezmeye y�nelik bask�lar�n� fark edemeyecek kadar �iddetli bir gaflet ve perdelenme i�erisinde olacaklard�r.

��te Hz. Mehdi (a.s.)b�yle bir gaflet ortam� varken ��kacak ve Hz. �sa'yla birlikte �slam ahlak�n�n hakim olmas�na vesile olacakt�r.

HZ. MEHD� (A.S)'N�N �MAN NURU,  B�R IŞIĞIN AYNADAN AYNAYA YANSIYIP  HER YERE YAYILMASI G�B� T�M D�NYAYA YAYILACAKTIR

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)'nin �evresinde ona yard�m eden, destek olan �ekirdek bir grup olaca�� ve bu grubun yakla��k 300 ki�iden olu�aca�� bildirilmektedir. Hz. Mehdi (a.s.)gibi b�y�k bir m�r�idin �evresinde, milyonlarla ifade edilen �ok fazla insan bulunmas� gerekirken, bu say�n�n bu kadar s�n�rl� olmas�n�n bir sebebi de yaz� boyunca anlat�lan korkular nedeniyle insanlar�n Hz. Mehdi (a.s.)'ye destek olmaktan ka��nmalar�d�r. Yard�mc�lar�n�n say�s� az olacak, ancak Hz. Mehdi (a.s.)'nin ruhaniyeti t�m d�nyay� kaplayacakt�r.

Allah Kuran'da nurunu tamamlayaca��n� bildirmi�tir. Nitekim Allah'�n dilemesiyle, �slam'�n geli�mesine, Kuran ahlak�n�n yay�lmas�na y�nelik �aba harcayan her insan, bilerek ya da bilmeyerek Hz. Mehdi (a.s.)'ye hizmet etmektedir. Dolay�s�yla d�nyada yap�lan her faaliyet, asl�nda Hz. Mehdi (a.s.)'nin hizmetindedir. Bu y�nde kitap haz�rlayan, dergi ya da gazete ��karan, yaz� yazan, konferans veren her insan, istesin ya da istemesin Allah'�n takdiri �zere Hz. Mehdi (a.s.)'ye yard�m etmekte, onu desteklemekte ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin manevi �nderli�inde �slam ahlak�n�n hakimiyetine zemin haz�rlamaktad�r. Ya�anan k���k b�y�k her olay, Allah'�n kaderde diledi�i gibi, Hz. Mehdi (a.s.)'nin manevi �nderli�inde �slam ahlak�n�n d�nya hakimiyetinin ger�ekle�mesinde �ok �nemli bir rol oynayacakt�r. Yap�lan her faaliyet, bilerek ya da bilmeyerek, istenerek ya da istenmeyerek bu sonuca ula��lmas�na destek olacakt�r. Lehte yap�lan faaliyetler kadar aleyhte yap�lan t�m �al��ma ve propagandalar da yine, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ��k���na, tan�nmas�na, hizmetlerine g�� katacakt�r.

Hz. Mehdi (a.s.)'ye destek olan ki�ilerin say�lar� azd�r. Ancak Mehdili�in g�lgesi t�m d�nyay� kaplam��t�r. T�m d�nya fark�nda olmadan Mehdili�in mant���na, bak�� a��s�na, tebli� y�ntemine uyar, onun iman heyecan�n�n etkisi alt�na girer. �mana olan e�ilim ve imani heyecan, Hz. Mehdi (a.s.)'den talebelerine, talebelerinden �evrelerindeki insanlara, oradan da giderek t�m d�nyaya dalga dalga yay�l�r. Bir ki�i bir kitap okur, bir konu�maya �ahit olur ya da bir film seyreder; iman�nda bir heyecan art��� olur. Ald��� bu feyz ve imani heyecanla okuduklar�n� ya da dinlediklerini bir ba�kas�na anlat�r. O ki�i de ondan ald��� imani feyzi bir ba�kas�na aktar�r. Bu �ekilde, zincirleme bir etkile�im ile, iman heyecan� ve etkisi, s�rekli artarak insanlar aras�nda h�zla yay�l�r. Yahudilerden H�ristiyanlara kadar, dalga dalga d�nyan�n d�rt bir yan�n� kaplar. Bunun sonucunda ise t�m d�nyada imani bir uyan�� olur.

D�nya, bu imani heyecan ve feyzin kayna��n� bilmez; imana kar�� olan giderek artan bu e�ilimin, Mehdili�in feyzinden kaynakland���n�n fark�na varmaz. Oysa bu Mehdili�in ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin en �nemli alametlerinden biridir.

Mehdili�in, dalga dalga t�m d�nyaya yay�lan bu iman feyzinin kayna��n� �slam alimleri, Hz. Mehdi (a.s.)'nin  "Kutb'ul �r�ad" (alemin gafletten uyanmas�na, hidayetine ve do�ru yola ula�mas�na vesile k�l�nan kimse, Hz. Resulullah Efendimiz (sav)'in ger�ek varisi; O'nun ilmine, edebine, ruhlar� nur ile temizleme i�ine, kalpleri Allah'a �evirme mesle�ine, nefisleri terbiye etme ve hayata denge verme sanat�na varis olan b�y�k zat) ve "Kutb'ul Aktab" (alemin nizam� ile alakalanan, insanlar�n do�ru yolu bulmas�na vas�ta k�l�nan, zaman�n en b�y�k m�r�idi olan b�y�k zat) vas�flar�ndan kaynakland���n� a��klam��lard�r.

G�n�m�zde, t�m d�nyada ya�anan bu imani uyan���n, feyz ve heyecan�n her ge�en g�n artt���n� g�steren pek �ok geli�me meydana gelmektedir. Allah'�n, "Ve insanlar�n Allah'�n dinine dalga dalga girdiklerini g�rd���nde" (Nasr Suresi, 2) ayetiyle bildirdi�i gibi, insanlar dalga dalga imana yakla�makta, Allah'a y�nelmektedirler.

D�nya, bu imani uyan���n kayna��n�n, ve t�m d�nyaya nas�l etki etti�inin fark�nda de�ildir. Oysa ki bu imani dirili�, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ��k���n�n �ok yak�n oldu�unun en a��k alametlerinden biridir. ��nk� t�m d�nyay� saran bu iman heyecan�n�n as�l ��k�� noktas�, Hz. Mehdi (a.s.)'nin nuru, iman heyecan�, feyzi ve bereketidir.

Bilindi�i gibi, Hz. Mehdi (a.s.)'nin en b�y�k alametlerinden biri, bu m�barek �ahs�n Mehdilik iddias�yla ortaya ��kmamas�d�r. ��nk� Hz. Mehdi (a.s.)'nin kendini tan�tmaya ihtiyac� yoktur. Kaderinde bu g�revi yapmakla g�revlendirildi�i i�in Allah onu insanlara iman�n�n nuru, feyzi ve d�nya �ap�ndaki etkisi ile tan�tacakt�r.

Ku�kusuz bu Allah'�n salih kullar�na olan vaadinin ve yard�m�n�n bir tecellisidir. Allah'�n takdirinin �n�ne ge�ebilecek yoktur. Allah, �slam ahlak�n�n t�m yery�z�nde yerle�ik k�l�nmas�n� dilemi�tir; Allah'�n izniyle bu b�y�k vaad ger�ekle�ecektir. Kuran'da Allah'�n dilemesiyle m�minlerin �st�n gelece�i ��yle bildirilmi�tir:

Onlara yard�m ettik, b�ylece �st�n gelenler oldular. (Saffat Suresi, 116)

M��rikler istemese de, O, dini (�slam'�) b�t�n dinlere �st�n k�lmak i�in el�isini hidayetle ve hak dinle g�nderen O'dur. (Tevbe Suresi, 33)

KAYNAKLAR:
1 Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55
2 Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55
3 Son Zamanlarla �lgili Hadisler, s. 85; Kitab�l Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 27
4 Hakim, Deylemi; Son Zamanlarla �lgili Hadisler, s.27
5 Hakim, Tirmizi; Son Zamanlarla �lgili Hadisler, s.25
6 Taberani; Son Zamanlarla �lgili Hadisler, s. 64
7 Deylemi; Gelece�in Tarihi 1, s.27
8 Kur'an ve S�nnette K�yamet ve Ahiret, s. 155
9 Hakim; Son Zamanlarla �lgili Hadisler, s. 19
10 Ukayli, En-Necmu's-sak�b fi Beyan� Enne'l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal
11 K�yamet Alametleri, s.157
12 Buhâri, Menâkib, 25; Megâzi, 61;  M�slim, Zekât, 142-160

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."