www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

HZ. MEHD� (A.S)'N�N M�CADELES�
NASIL OLACAK?
 

Bedi�zzaman'�n eserlerinde "acib bir �ah�s" (hayret veren, �a��rt�c�, benzeri g�r�lmeyen) olarak nitelendirdi�i Hz. Mehdi (a.s.)'nin, m�cadelesinde kullanaca�� y�ntemler de o g�ne kadar benzeri g�r�lmeyen, �a��rt�c� ve son derece etkili y�ntemler olacakt�r. Hz. Mehdi (a.s.)gerek inkarc� felsefelerle olan fikri m�cadelesinde, gerekse din ahlak�n�n tebli� edilmesinde -Allah'�n izni ve dilemesiyle- en ak�lc� yollar� takip edecek, her i�inde �ok h�zl� sonu� alacak, her bir hareketi b�y�k bir ak�l ve hikmet bar�nd�racakt�r.

Ne var ki, Hz. Mehdi (a.s.)'nin m�cadelesinde ola�an�st� harikal�klar sergileyece�ini ve mucizeler ger�ekle�tirece�ini d���nmek tamamen yanl�� olur. ��nk� Hz. Mehdi (a.s.)"sebepler dairesinde", bir ba�ka deyi�le do�al d�nya �artlar�nda s�ren bir m�cadele y�netecektir. Ahir zaman hadislerinde verilen bilgileri de bu ger�ek do�rultusunda de�erlendirmek gerekir. Bu hadisler ger�ekte "m�te�abih" (mecazi anlaml�) hadisler olup baz� benzetmeler i�ermektedir.

�slam aleminin b�y�k bir heyecanla zuhurunu bekledi�i Hz. Mehdi (a.s.)hakk�nda dergilerimizde bug�ne kadar pek �ok konuya yer verdik. ��phesiz ki, Peygamberimiz (sav)'in hadis-i �eriflerinde �ok detayl� olarak tarif etti�i, �slam alimlerinin eserlerinde geni� yer verdi�i b�ylesine �nemli bir konu hakk�nda t�m M�sl�manlar�n kapsaml� bir bilgi sahibi olmalar�n�n �nemi b�y�kt�r. ��inde bulundu�umuz y�llar�n, ahir zaman alametlerinin pe�is�ra ger�ekle�ti�i bir zaman dilimi oldu�u da g�z �n�nde�bulunduruldu�unda konunun �nemi daha da iyi anla��lmaktad�r.

Hi� ��phe yok ki, samimi iman eden t�m M�sl�manlar, ahir zaman�n kutlu �ah�slar� olan Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)hakk�nda bilgi sahibi olmay�, geli�leri i�in haz�rl�k yapabilmeyi, ortaya ��kt�klar�nda hadislerde bildirilen �zellikleriyle onlar� tan�yabilmeyi ve m�cadelelerinde onlara yard�mc� olabilmeyi i�ten arzu edeceklerdir. Bu ama�la dergimizin bu ayki say�s�nda kapak konumuzu Hz. Mehdi (a.s.)'nin m�cadelesine ay�rd�k. Hadisler ve �slam alimlerinin izahlar� �����nda Hz. Mehdi (a.s.)'nin m�cadelesi konusuna ili�kin �nemli bilgileri soru cevap �eklinde biraraya getirdik.

Baz� insanlar Hz. Mehdi (a.s.)'yi ve m�cadelesini son derece mistik bir tablo i�inde hayal etmekte, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ola�an�st� harikal�klar yapaca��n�, mucizeler ger�ekle�tirece�ini d���nmektedirler. Oysa ger�ek b�yle de�ildir. Hz. Mehdi (a.s.)ile ilgili mucizelerden s�z eden hadislerin pek �o�u ger�ekte "m�te�abih" hadistir; bir ba�ka deyi�le birer benzetmedir. �rne�in 'Hz. Mehdi (a.s.)'nin kuru bir dal� topra�a dikece�i ve dal�n ye�erece�i' �eklindeki hadisin anlam�, bir yoruma g�re, �nceden hidayet sahibi olmayan bir insan�n k�sa s�rede Hz. Mehdi (a.s.)arac�l���yla hidayete ermesi ve �slam ahlak�n�n yay�lmas� i�in yararl� hale gelmesidir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Hz. Mehdi (a.s.)'yi ve m�cadelesini abart�l� bir mistisizm i�inde de�erlendirmenin yanl�� oldu�unu, bize �ncelikle����� Allah'�n Kuran'da bildirdi�i ahlak g�stermektedir. Ayetlerde, �o�u insan�n peygamberleri insan�st� varl�klar olarak bekledikleri, oysa bunun yanl�� oldu�u haber verilir. Furkan Suresi'nde konu ��yle a��klan�r:

Senden �nce g�nderdiklerimizden, ger�ekten yemek yiyen ve pazarlarda gezen (el�i)lerden ba�kas�n� g�ndermi� de�iliz. Biz, sizin kiminizi kimi i�in deneme (fitne konusu) yapt�k. Sabredecek misiniz? Senin Rabbin g�rendir. Bize kavu�may� ummayanlar, dediler ki: "Bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimiz'i g�rmemiz gerekmez miydi?" Andolsun, onlar kendi nefislerinde b�y�kl��e kap�ld�lar ve b�y�k bir azg�nl�kla ba� kald�rd�lar. (Furkan Suresi, 20-21)

Enbiya Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde "Biz senden �nce de kendilerine vahyetti�imiz erkekler d���nda el�i g�ndermedik. E�er bilmiyorsan�z, o halde zikir ehline sorun. Biz onlar�, yemek yemez cesetler k�lmad�k ve onlar �l�ms�z de�illerdi" denir. Bakara Suresi'nin 210. ayetinde ise "Onlar, bulut g�lgeleri i�inde Allah'�n (azab�n�n) meleklerle onlara gelmesini ve (azap) emrinin ger�ekle�mesini mi g�zl�yorlar? Oysa b�t�n i�ler Allah'a d�ner" �eklinde buyrulmu�tur. T�m bunlar, Hz. Mehdi (a.s.)ve di�er ahir zaman konular�n�n da ak�lc�l�ktan uzakla��larak incelenmesinin ve mistik bir boyutta d���n�lmesinin do�ru olmad���n�n i�aretleridir. Hz. Mehdi (a.s.)"sebepler dairesinde", yani do�al d�nya �artlar�nda s�ren bir m�cadele y�netecektir. Ancak bu m�cadelede �ok sab�rl� olaca��na ve son derece etkin y�ntemler kullanaca��na ku�ku yoktur.

1-Hz. Mehdi (a.s.)M�cadelesine ka� ya�lar�nda Ba�layacakt�r?

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)'nin m�cadelesine ba�lad��� y�llarda 30 ila 40 ya�lar� aras�nda olaca�� haber verilmi�tir:

Ya�� 30 ile 40 aras�nda oldu�u halde g�nderilecektir... Mehdi benim evlatlar�mdand�r. 40 ya�lar�ndad�r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

40 ya��ndad�r. Di�er bir rivayete g�re 30 ile 40 ya��ndad�r. (K�yamet Alametleri, Berzenci, s. 16)

Mehdi benim neslimdendir. O 40 ya��ndad�r. Sanki y�z� parlak bir y�ld�zd�r... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l �mam El-Mehdi El-Muntazar")

2- Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)'nin M�cadelesi ve Kararll��� Nas�l Anlat�lm��t�r?

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin kulland��� y�ntemlerin ve m�cadele �eklinin al���lm���n d���nda olaca�� bildirilmi�tir. Bu bilgilere g�re, Hz. Mehdi (a.s.)�ok etkili y�ntemler kullanacak, her konuda ba�ar�l� sonu�lar elde edecektir. Bu ba�ar�s�na kar��l�k, kendisine �ok yo�un sald�r�lar olmas�na ra�men bunlardan hi� etkilenmeyecektir. Bu konudaki baz� hadisler ��yledir:

�nsanlar hakka d�n�nceye kadar� m�cadelesine devam edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Fitneleri �nlemenin kendisine zor gelmeyece�i ve �ld�rmenin de onu vazge�iremeyece�i Ehli Beytime mensup birisi (Mehdi) sahip olmadan g�nler geceler bitmeyecektir. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)

Bunun yan�s�ra hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)'nin "i�i s�k� tutaca��", "hesab� seri g�rece�i", kar��s�na ��kan her engeli a�aca�� anlat�lmaktad�r:
Mehdi i�i s�k� tutacak.� (K�yamet Alametleri, s. 175)

Mehdi Do�u taraf�ndan ��kacak. Kar��s�na da�lar bile dikilse onlar� ezip ge�ecek, o da�larda kendisine yol bulacakt�r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)

Mehdi hesab�n� �ok seri bir �ekilde g�recek ve vaadinden d�nmeyecektir. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)
Muhyiddin Arabi ise, Hz. Mehdi (a.s.)'nin m�cadelesinden ��yle s�z eder:

Allah'�n bir Halifesi daha vard�r ki, yery�z� zul�m ve haks�zl�klarla doldu�u zaman zuhur edecektir... Yery�z�n� adalet ve s�kunetle dolduracakt�r... Peygamber'in (s.a.v.) yolundan gidecektir... O hi� yan�lmayacakt�r. ��nk� onun g�rmedi�i yerde do�rultan bir mele�i vard�r... Dedi�ini yapacak, bildi�ini s�yleyecek; Allah ona o kadar g�� verecek ki, bir gece i�inde zulm� ve ehlini (fikren) ortadan kald�racak. Dini ikame edecek (yerle�tirecek), �slam'� ihya edecek, �nemsenmez bir hale geldikten sonra ona tekrar k�ymet kazand�racak, �l�m�nden sonra onu diriltecek. Asr�nda cahil, bahil (ba��bo�) ve korkak olan bir adam hemen alim, c�mert ve cesur olacak... (Muhyiddin-i �bn-i Arabi, F�tuhat'�l Mekkiye, 66. Bab)

�slam alimlerinin konuyla ilgili izahlar�ndan da Hz. Mehdi (a.s.)'nin dikkat �ekici ve farkl� y�ntemler kullanaca�� anla��lmaktad�r. �rne�in Bedi�zzaman, Hz. Mehdi (a.s.)i�in s�k s�k "acip (acayip) �ah�s" ifadesini kullan�r ki, bu da Hz. Mehdi (a.s.)'nin ger�ekten olduk�a dikkat �ekici, o zamana dek g�r�lmemi� metotlar kullanaca�� anlam�na gelir.

3- Hz. Mehdi (a.s.) Hakk�nda Olumsuz Propaganda Yap�lacak m�d�r?

Peygamberimiz (sav) devrinde �slam d��manlar�, onu k�t�lemek i�in o devrin yay�n organ� say�lan �airleri kullan�yorlard�. �airler, panay�rlarda, �ar��larda Peygamber (sav) hakk�nda cahilce konu�malar yap�yor ve �e�itli iftiralar at�yorlard�. Ahir zamanda da inkarc� kimseler Hz. Mehdi (a.s.)hakk�nda olumsuz propaganda yapacak, kendilerince halk�n nazar�nda bu m�barek �ahs�n itibar�n� sarsmaya �al��acaklard�r.

4- Hz. Mehdi (a.s.) M�cdele Y�llar�nda Zorluk ve S�k�nt�yla Kar��la�acak m�d�r?

�nkar i�inde olan toplumlar� uyarmak ve onlar� do�ru yola davet etmek i�in g�nderilen t�m el�iler, g�nderildikleri kavimler taraf�ndan yalanlanm�� ve onlar�n �e�itli itham ve iftiralar�na maruz kalm��lard�r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Ehl-i Beyt'ten gelecek olan Hz. Mehdi (a.s.)'nin de bu gibi eziyet ve s�k�nt�larla kar��la�aca�� haber verilmi�tir. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)'nin ba�lang�� y�llar�n�n s�k�nt� ve zorluklarla dolu m�cadele y�llar� oldu�u anlat�lmaktad�r.

Mehdi, bizden, Ehl-i Beyt'tendir... Biz �yle bir ev halk�y�z ki Allah bizim i�in ahireti d�nyaya tercih etmi�tir. Benim Ehl-i Beyt'im muhakkak benden sonra bela, ka��r�lma ve s�rg�ne u�rayacakt�r.

Benden sonra Ehl-i Beyt'im bela ve mihnetlerle kar��la�acaklar ve tarda maruz kalacaklard�r. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in a�a��daki hadisi de b�yle bir durumu, "Hz. Mehdi (a.s.)'nin biat s�ras�nda, kendisinin bir�ok kahr ve haks�zl��a u�rad���n� insanlara a��klayaca��n�" haber vermektedir:

.. Mehdi, Resulullah'�n bayra�� ile, insanlar�n ba�lar�na bela �zerine bela ya�d��� ve ��k���ndan �mit kesildi�i bir s�rada ��kar. �ki rekat namaz k�lar. Namazdan d�n�nce ��yle der: "Ey insanlar! �mmet-i Muhammed ve bilhassa onun Ehl-i Beyti �ok belalar g�rd� ve bizler kahr ve haks�zl��a maruz kald�k." (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

Allah, Kuran'da bir�ok peygamberin kavimleri taraf�ndan yalanland�klar�n�, delilik ve b�y�c�l�k iftiralar�na maruz kald�klar�n� ve daha pek �ok sald�r� ve eziyetle kar��la�t�klar�n� bildirmi�tir. El�iler t�m bu sald�r�lar kar��s�nda sabretmi�, onlara en g�zel �ekilde cevap vermi�lerdir:

Andolsun senden �nce de el�iler yalanland�... (Enam Suresi, 34)
... Ve elbette bize yapt���n�z i�kencelere kar�� sabredece�iz... (�brahim Suresi, 12)
Sonra, ondan y�z �evirdiler ve dediler ki: "(Bu,) ��retilmi�tir, bir delidir." (Duhan Suresi, 14)
��te b�yle; onlardan �ncekiler de bir el�i gelmeyiversin, mutlaka: "B�y�c� ve cinlenmi�" demi�lerdir. (Zariyat Suresi, 52)
Fakat o, 'b�t�n ki�isel ve askeri g�c�yle' y�z �evirdi ve: "(Bu,) Ya bir b�y�c� veya bir delidir" dedi. (Zariyat Suresi, 39)
(Firavun) dedi ki: "Andolsun, benim d���mda bir ilah edinecek olursan, seni mutlaka hapse ataca��m." (�uara Suresi, 29)
Ey iman edenler, Musa'ya eziyet edenler gibi olmay�n... (Ahzab Suresi, 69)
Dediler ki: "Onun i�in (y�ksek�e) bir bina in�a edin de onu ��lg�nca yanan ate�in i�ine at�n." (Saffat Suresi, 97)
Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ili�kin) delilleri g�rmelerinin ard�ndan, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (g�r���) a��r bast�. (Yusuf Suresi, 35)
O inkar edenler, zikri (Kur'an'�) i�ittikleri zaman, seni neredeyse g�zleriyle devireceklerdi. "O, ger�ekten bir delidir" diyorlar. (Kalem Suresi, 51)

5- Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)ve Cmaatinin �nkar Edenlerin Bask�lar� Kar��s�nda G�sterecekleri Tav�r Nas�l Anlat�lmaktad�r?

Hadislerde bildirildi�i gibi, �slam ahlak�n�n Hz. Mehdi (a.s.)vesilesiyle t�m insanlar aras�nda hakim olmas�ndan �nceki devrede Hz. Mehdi (a.s.)ve yard�mc�lar�na �e�itli s�k�nt�lar isabet edecek, ancak daha sonra bu s�k�nt�lar Allah'�n izniyle ortadan kalkacakt�r.

Yine Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)ve beraberindeki kimselerin, inkar edenlerin olumsuz propagandalar� ve bask�lar� ya da ya�ad�klar� zorluk ve s�k�nt�lar kar��s�nda kararl�l�klar�ndan hi�bir �ekilde vazge�meyecekleri de haber verilmi�tir:

Onlar Allah yolunda hi�bir k�nayan�n k�namas�ndan, dedikodusundan korkmayan �slam ahalisidir. (S�neni �bni Mace-10-259)

6- Hadislere G�re, Hz. Mehdi (a.s.)�lk Ba�larda �al��malar�n� Gizli mi Yoksa A��k Olarak m� Y�r�tecektir?

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)'nin hen�z halk taraf�ndan tan�nmad��� ilk d�nemlerinde faaliyetlerini gizli olarak ger�ekle�tirece�i bildirilmi�tir:

Geceleri ibadetle me�gul olup, g�nd�zleri gizli olacak... (Ukayli "En-Necmu's-sak�b fi Beyan� Enne'l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ��kt��� d�nem ahlaki dejenerasyonun �ok ciddi boyutlara ula�t���, inkar edenlerin din ahlak�na ve inananlara kar�� �ok �iddetli bir d��manl�k besledikleri, gizli ve a��k yo�un bir faaliyet i�inde olduklar�, �ok �etin bir d�nemdir. B�yle bir d�nemde insanlardan gizli kalmas� ve tan�nmamas�, Hz. Mehdi (a.s.)'nin inkar edenlerin sald�r�lar�ndan korunmas�na vesile olacakt�r.

Bu d�nem, Hz. Mehdi (a.s.)'nin inkarc� ve m��rik sistemlerle �ok b�y�k bir fikri m�cadele y�r�tt���, din ahlak�n�n yay�lmas� i�in d�nya �ap�nda faaliyet yapt��� bir d�nem olacakt�r. �nsanlar�n �o�unlu�u taraf�ndan tan�nmamas�, faaliyetlerinin ilk y�llar�nda Hz. Mehdi (a.s.)i�in �ok b�y�k bir kolayl�k sa�layacak, �slam ahlak�n�n insanlar taraf�ndan kabul�n� de h�zland�racakt�r. (En do�rusunu Allah bilir.)

7- Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)'nin Tebli� G�c� Nas�l Tarif Edilmi�tir?

Hz. Mehdi (a.s.), kuru bir a�ac� dikti�inde de a�a� hemen ye�illenip yapraklanacakt�r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

O (Mehdi) kuru bir kam�� a�ac�n� kuru bir yere dikecek, an�nda ye�illenip yaprak verecek. (K�yamet Alametleri, s. 165)

Mehdi bir yere kuru bir dal� diker ve dal yapraklan�p ye�illenir. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 67)

Bu hadisin i�aret etti�i mana bir y�n�yle ��yle olabilir:

Hz. Mehdi (a.s.), 'kuru bir a�a�'a benzetilen bir insana tevecc�h�yle ve onu ir�ad etmesiyle (do�ru yolu g�sterme); �nceleri ayn� kuru bir a�a� gibi etraf�na faydal� olamayan b�yle bir insan�n, bu sefer ye�illenmi� ve meyve vermi� bir a�a� gibi etraf�na, yani dinine ve b�t�n insanl��a faydal� hale gelece�ine i�aret edilmi�tir. (En do�rusunu Allah bilir.) A�a��daki hadis-i �erifte de benzer bir �ekilde; �nceleri cahil, cimri ve korkak olan bir insan�n, ahir zaman�n b�y�k m�r�idinin ir�ad ve tedrisiyle (ders vermesiyle) in�aAllah bilgili, c�mert ve cesur bir hale gelece�ine, adeta �nceleri kuru ve faydas�z olan bir a�ac�n ye�erip yaprak vermesi gibi �ahsiyetini de�i�tirece�ine i�aret edilmi�tir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Asr�nda cahil, cimri ve korkak olan bir adam hemen alim, c�mert ve cesur olacak. (K�yamet Alametleri, s. 186)

�mam Rabbani Hazretleri de eserlerinde kendisine verilen g�c� ayn� benzetmeyle ifade etmektedir:

Allah-� Taala, hidayet i�inde; bana b�y�k bir g�� verdi. O kadar ki: Kuru bir a�aca tevecc�h (sevgiyle y�nelsem) etsem; o kuru a�a� hemen filizlenir. (Mektubat-i Rabbani, 1/18)

8-Hz. Mehdi (a.s.)islam Ahlak�n�n D�nyaya Hakim Olmas�na Nas�l Vesile Olacakt�r?

Allah'�n izni ile Hz. Mehdi (a.s.)�slam ahlak�n� ilmi �al��malar�yla hakim edecektir. Hadislerde bildirildi�i gibi Hz. Mehdi (a.s.)d�neminde hi� kimsenin burnu kanamayacak, hi� kimse zarar g�rmeyecek, hatta uyuyan ki�i dahi uyand�r�lmayacakt�r. Bu da Hz. Mehdi (a.s.)'nin fikri bir m�cadele y�r�tece�ini g�stermektedir. Hz. Mehdi (a.s.), fikren din ahlak�na uygun olmayan ak�m ve sistemleri susturacak, ilmi �al��mayla �slam ahlak�n� hakim edecektir.

Zaman�nda ne bir kimse uykusundan uyand�r�lacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacakt�r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

Mehdi, Peygamberin (sav) yolunda gidecek, uyuyan ki�iyi uyand�rmayacak, kan da ak�tmayacakt�r. (K�yamet Alametleri, s. 163)

Mehdi... gayet s�kunet i�inde y�r�yecektir. (K�yamet Alametleri, s. 173)

9-Hz. Mehdi (a.s.)'nin M�cadelesi Ne Zamana Kadar S�recektir?

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin inkarc� felsefeleri fikri olarak t�m�yle etkisiz hale getirerek �slam ahlak�n� t�m d�nyaya hakim k�laca�� bildirilmi�tir.

Hz. Mehdi (a.s.), Kuran ahlak�n� t�m yery�z�ne hakim k�lana kadar fikri m�cadelesine devam edecektir. Bir hadiste bu durum ��yle haber verilmi�tir:

�nsanlar, hakka d�n�nceye kadar m�cadelesine devam edecektir. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

10- Hadislerde �nsanlar�n Hz. Mehdi (a.s.)'ye Nas�l Tabi Olacaklar� Bildirlmi�tir?

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)d�neminde insanlar�n ar�lar�n kovanlar�na gelip s���nd��� gibi Hz. Mehdi (a.s.)'ye gelip s���nacaklar� haber verilmi�tir:

Ebu Said Hudri Resulullah'tan rivayet ediyor:

Mehdi'nin izleyicileri ona s���n�rlar, bal ar�lar�n�n Krali�e ar�ya s���nd�klar� gibi (onun yan�nda g�ven ve huzur bulurlar), o yery�z�n� adalet ve d�r�stl�kle dolduracakt�r. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11)

Hz. Mehdi (a.s.)tam manas�yla ortaya ��kt���nda, Hz. Muhammed (sav)'in bildirdi�i �ekil ve sureti, m�cadelesi, yard�mc�lar� ile ilgili b�t�n hadis-i��eriflerle uygunluk g�sterecek, b�ylece bu konuda hi� kimsenin kalbinde en ufak bir ��phe ve teredd�t kalmayacakt�r.

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."