www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

HAZRET� �SA'NIN HAYATI

Hz. �sa'n�n Do�umu

Allah, Kuran'da Hz. �sa'n�n do�umundan �l�m�ne kadar her konuda, di�er insanlardan b�y�k farkl�l�klar g�sterdi�ine dikkat �ekmi�tir. Her�eyden �nce Hz. �sa, bilinen sebeplerin d���nda bir yarat�l��la do�mu� ve babas�z olarak d�nyaya gelmi�tir. Allah, o do�madan �nce, bir�ok �zelli�ini ve onu insanlar i�in bir Mesih olarak g�nderdi�ini melekleri arac�l���yla annesi Hz. Meryem'e bildirmi�tir. Hz. �sa'n�n bu se�kin �zelliklerinden biri, "Allah'�n kelimesi" olarak s�fatland�r�lm�� olmas�d�r:

... Meryem o�lu Mesih �sa, ancak Allah'�n el�isi ve kelimesidir. Onu ('ol' kelimesini) Meryem'e y�neltmi�tir ve O'ndan bir ruhtur... (Nisa Suresi, 171)

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do�rusu Allah Kendi'nden bir kelimeyi sana m�jdelemektedir. Onun ad� Meryem o�lu �sa Mesih'tir. O, d�nyada ve ahirette 'se�kin, onurlu, sayg�nd�r' ve (Allah'a) yak�n k�l�nanlardand�r... (Al-i �mran Suresi, 45)

Kuran'da "Allah'�n kelimesi" ifadesi yaln�zca Hz. �sa i�in kullan�lm��t�r. Allah, Hz. �sa hen�z d�nyaya gelmeden onun ismini bildirmi�tir. Allah Kendi'nden bir kelime olarak Hz. �sa'ya "�sa Mesih" ismini vermi�tir. Bu, Hz. �sa'n�n di�er insanlardan daha farkl� bir yarat�l��la yarat�ld���n�n ifadelerinden biridir.

Allah, hamileli�i ve Hz. �sa'n�n do�umu a�amas�nda Hz. Meryem'i her a��dan en g�zel �ekilde desteklemi�, ona yol g�stermi�tir. Allah kavminden uzakta, tek ba��na ger�ekle�en bu hayati olayda, hi�bir tecr�besi olmayan ve bir yard�mc�s� da bulunmayan Hz. Meryem i�in ortam� uygun k�lm�� ve do�um sorunsuz bir �ekilde ger�ekle�mi�tir. Hz. Meryem Allah'�n yard�m�yla bu zor i�i tek ba��na ger�ekle�tirebilmi�tir. Allah Hz. Meryem'e olan bu nimetini Kuran'da ��yle bildirmektedir:

Derken do�um sanc�s� onu bir hurma dal�na s�r�kledi. Dedi ki: "Ke�ke bundan �nce �lseydim de, haf�zalardan silinip unutuluverseydim." Alt�ndan (bir ses) ona seslendi: "H�zne kap�lma, Rabbin senin alt (yan)�nda bir ark k�lm��t�r. Hurma dal�n� kendine do�ru salla, �zerine hen�z olu�mu�-taze hurma d�k�l�versin. Art�k, ye, i�, g�z�n ayd�n olsun. E�er herhangi bir be�er g�recek olursan, de ki: "Ben Rahman (olan Allah) a oru� adad�m, bug�n hi� kimseyle konu�mayaca��m. (Meryem Suresi, 23-26)

Ayetlerde de g�r�ld��� gibi Allah vahyi ile Hz. Meryem'e yard�m�n� iletmi�, h�zne kap�lmamas�n�, alt yan�nda onun i�in bir su ark� k�ld���n� bildirmi�tir. �htiya� duydu�u her konuda yapmas� gereken her�eyi bildirerek ona yard�m etmi� ve do�umun en iyi �ekilde ger�ekle�mesini sa�lam��t�r. Allah'�n Hz. Meryem �zerindeki rahmeti ve korumas� do�um olay�nda t�m a��kl���yla g�r�lmektedir. (Detayl� bilgi i�in Bkz. �rnek M�sl�man Kad�n: Hazreti Meryem, Harun Yahya, Mart 2003, Ara�t�rma Yay�nc�l�k)


�ncil'de Hz. �sa'n�n Beyt�llahim'de do�du�u bildirilir. Bu nedenle de H�ristiyanlar bu �ehri kutsal kabul ederler.
Hz. Meryem, daha �nce �ekilmi� oldu�u �ss�z b�lgeden Hz. �sa ile birlikte kavminin yan�na geldi�inde, onlar, sadece zan ve tahmin �zerine Hz. Meryem'e kar�� birtak�m �irkin iftiralarda bulunmu�lard�r. Oysa iftiralarda bulunan bu kavmin bireyleri, Hz. Meryem'i tan�yor, hem onun, hem de �mran ailesinin ne kadar Allah'a ba�l�, dindar ve iffetlerine d��k�n insanlar olduklar�n� �ok iyi biliyorlard�. Ger�ekte Hz. �sa'n�n d�nyaya geli� �ekli, Allah'�n Hz. Meryem'in kavmine g�sterdi�i b�y�k bir mucize, Allah'�n varl���na ili�kin �nemli bir delildir. Ancak Hz. Meryem'in etraf�ndakiler bu durumu anlayamam��, onun hakk�nda ger�ek d��� baz� ithamlarda bulunarak ona �irkin bir iftira atmaya �al��m��lard�r:

B�ylece onu ta��yarak kavmine geldi. Dediler ki: "Ey Meryem sen ger�ekten �a��rt�c� bir �ey yapt�n. Ey Harun'un k�z karde�i senin baban k�t� bir ki�i de�ildi ve annen de azg�n utanmaz (bir kad�n) de�ildi. (Meryem Suresi, 27-28)

Hz. Meryem ise ger�ekte bu �irkin su�lama ve iftiralar ile deneniyordu. Allah'a son derece ba�l� ve iffetine d��k�n bir insana bu y�nde bir iftira at�lmas�, Allah'�n onun i�in yaratt��� bir imtihand�r. Bu durum kar��s�nda Hz. Meryem hemen Allah'a s���nm�� ve onlar�n bu iftiralar�na kar�� Allah'�n kendisine yard�m edece�ini bilerek tevekk�l etmi�tir. O yard�m� ve deste�i yaln�zca Allah'tan beklemi� ve her defas�nda da Allah'�n geni� fazl� ve rahmetiyle kar��l�k g�rm��t�r.

Allah zor durumda olan bu se�kin kuluna yine bir mucizeyle yard�m etmi� ve kavmi kendisi ile konu�mak istedi�inde susmas�n� ve su�lamalarda bulunanlara Hz. �sa'y� i�aret etmesini bildirmi�tir. Allah'�n Hz.Meryem'e bildirdi�i bu emri Kuran'da �u �ekilde bildirilir:

E�er herhangi bir be�er g�recek olursan, de ki: "Ben Rahman (olan Allah)a oru� adad�m, bug�n hi� kimseyle konu�mayaca��m." (Meryem Suresi, 26)

Allah, Hz. Meryem'e Hz. �sa'n�n do�umunu m�jdeledi�i zaman, onun hen�z be�ikteki bir bebekken konu�aca��n� da haber vermi�ti. ��te o mucize, bu zor an�nda Hz. Meryem'e Rabbimiz'den �ok b�y�k bir destek olmu�tur:

Be�ikte de, yeti�kinli�inde de insanlarla konu�acakt�r. Ve O salihlerdendir. (Al-i �mran Suresi, 46)

Allah Hz. Meryem'in yapaca�� a��klamay� mucizevi bir �ekilde Hz. �sa'ya yapt�rm��t�r. B�ylece, hem Hz. Meryem'i at�lan iftiralardan temize ��karm��, hem de bir mucize ile Hz. �sa'n�n el�ili�ini �srailo�ullar�na m�jdelemi�tir:

Bunun �zerine ona (�ocu�a) i�aret etti. Dediler ki: "Hen�z be�ikte olan bir �ocukla biz nas�l konu�abiliriz?" (�sa) Dedi ki: "��phesiz ben Allah'�n kuluyum. (Allah) Bana kitab� verdi ve beni peygamber k�ld�. Nerede olursam (olay�m) beni kutlu k�ld� ve hayat s�rd���m m�ddet�e bana namaz� ve zekat� vasiyet (emr) etti. Anneme itaati de. Ve beni mutsuz bir zorba k�lmad�. Selam �zerimedir; do�du�um g�n �lece�im g�n ve diri olarak yeniden-kald�r�laca��m g�n de." (Meryem Suresi, 29-33)

Hz. �sa Allah'�n kulu oldu�unu, kendisine kitap verildi�ini ve yeti�kin olunca insanlara tebli� yapmakla g�revli bir peygamber oldu�unu, Allah i�in namaz k�l�p zekat vermesi gerekti�ini, annesi Hz. Meryem'e sayg�l� olup s�z�n� dinlemesi gerekti�ini, �lece�ini ve k�yamet g�n� diriltilece�ini de bilmektedir.

Bu durum �srailo�ullar�na ola�an�st� bir ger�ekle kar�� kar��ya olduklar�n�; bekledikleri Mesih'in d�nyaya geldi�ini kan�tlam��t�r. Allah �u �ekilde bildirmektedir:

Irz�n� koruyan (Meryem); Biz ona Kendi ruhumuzdan �fledik, onu ve �ocu�unu insanl��a bir ayet k�ld�k. (Enbiya Suresi, 91)

Ayetlerde �srailo�ullar�na bir haber daha verilmektedir: kendilerine g�sterilen t�m mucizevi olaylara ra�men, Hz. Meryem'e iftirada bulunmay� s�rd�ren kimseler i�in b�y�k bir azap. (Nisa Suresi, 156-157)


Hz. �sa'n�n Hayat�

Hz. �sa, tarihi kaynaklara g�re, bundan yakla��k 2000 y�l �nce ya�am��, Allah'�n d�nyada ve ahirette se�kin k�ld��� bir el�isidir. Matta �ncili'nde Hz. �sa'n�n I. Herod ve rejim de�i�ikli�i d�neminde (M� 4), Luka �ncili'nde ise �mparator Augustus d�neminde (MS 6), Yahudiye'deki n�fus say�m� s�ras�nda do�du�u bildirilir. Bu bilgileri do�rulamak m�mk�n de�ildir. Ancak �e�itli kaynaklar� inceleyen uzmanlar, Hz. �sa'n�n M� 7-6 y�llar� aras�nda do�du�unu tahmin etmektedirler.

�imdiye kadar bulunmu� en eski �ncil par�as� (MS 125)
Allah'�n �st�n �zelliklerle l�tufta bulundu�u, sonsuz cennet yurduyla m�jdeledi�i bu de�erli el�isinin getirmi� oldu�u hak din bug�n ismen yery�z�nde bulunsa da, ger�ekte dejenerasyona u�ram�� ve asl�ndan sapt�r�lm��t�r. Allah'�n Hz. �sa'ya vahyetti�i �ncil de ayn� �ekilde ismen mevcuttur, ancak asl� ortada yoktur. H�ristiyan kaynaklar� �e�itli bozulmalara u�ram�� ve tahrif edilmi�tir. Dolay�s�yla bug�n Hz. �sa ile ilgili ger�ek bilgileri bu kaynaklardan temin etmemiz m�mk�n de�ildir. Hz. �sa hakk�nda do�rulu�u kesin bilgiye ula�abilece�imiz yegane kaynak, Allah'�n k�yamete kadar koruyaca��n� vaat etti�i Kuran'd�r. Kuran'da, Hz. �sa'n�n do�umu, hayat�, bu s�re i�inde kar��la�t��� olaylardan �rnekler, �evresindeki insanlar�n durumu ve daha bir�ok konudan bahsedilmi�tir. Hz. �sa'n�n Yahudilere nas�l tebli� yapt��� da bir�ok �rnekle haber verilmi�tir. Al-i �mran Suresi'nde Rabbimiz ��yle buyurmaktad�r:

"Benden �nceki Tevrat'� do�rulamak ve size haram k�l�nan baz� �eyleri helal k�lmak �zere size Rabbiniz'den bir ayetle geldim. Art�k Allah'tan korkup bana itaat edin. Ger�ekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz'dir. �yleyse O'na ibadet edin. Dosdo�ru olan yol i�te budur." (Al-i �mran Suresi, 50-51)

Hz. �sa'n�n bu davetine �o�u Yahudi icabet etmemi�, ancak az say�daki havari ona uymu�tur. Kuran'da bu samimi inananlar�n varl��� ��yle bildirilmektedir:

Nitekim �sa, onlarda inkar� sezince, dedi ki: "Allah i�in bana yard�m edecekler kimdir?" Havariler: "Allah'�n yard�mc�lar� biziz; biz Allah'a inand�k, bizim ger�ekten M�sl�manlar oldu�umuza �ahit ol" dediler. "Rabbimiz, biz indirdi�ine inand�k ve el�iye uyduk. B�ylece bizi �ahitlerle beraber yaz." (Al-i �mran Suresi, 52-53)

Yeni Ahit'e g�re Hz. �sa, yan�nda bu 12 ��rencisi oldu�u halde Filistin'in d�rt bir taraf�n� dola�m��t�r. �nsanlar� Allah'a iman etmeye davet etmek i�in yapt��� bu yolculuklar� s�ras�nda Allah'�n dilemesiyle �e�itli mucizeler ger�ekle�tirmi�tir. Hasta ve sakat insanlar�, alaca hastal���na tutulanlar� iyile�tirmi�, do�u�tan k�r olanlar�n g�zlerini a�m�� ve �l�leri diriltmi�tir. Bu mucizeler Kuran ayetlerinde �u �ekilde haber verilmektedir:

..."Ger�ek �u, ben size Rabbiniz'den bir ayetle geldim. Ben size �amurdan ku� bi�iminde bir �ey olu�turur, i�ine �f�r�r�m, o da hemencecik Allah'�n izniyle ku� oluverir. Ve Allah'�n izniyle do�u�tan k�r olan�, alaca hastal���na tutulan� iyile�tirir ve �l�y� diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. ��phesiz, e�er inanm��san�z bunda sizin i�in kesin bir ayet vard�r." (Al-i �mran Suresi, 49)

Allah ��yle diyecek: "Ey Meryem o�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin iken de insanlarla konu�uyordun. Sana Kitab'�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��rettim. �znimle �amurdan ku� bi�iminde (bir �eyi) olu�turuyordun da (yine) iznimle ona �f�rd���nde bir ku� oluveriyordu. Do�u�tan k�r olan�, alacal�y� iznimle iyile�tiriyordun, (yine) Benim iznimle �l�leri (hayata) ��kar�yordun. �srailo�ullar�na apa��k belgelerle geldi�inde onlardan inkara sapanlar, "��phesiz bu apa��k bir sihirdir" demi�lerdi (de) �srailo�ullar�n� senden geri p�sk�rtm��t�m." (Maide Suresi, 110)


�nl� �talyan ressam DUCCIO di Buoninsegna'n�n, Hz. �sa'n�n k�rleri iyile�tirmesini tasvir etti�i, "The Healing of the Blind Man" isimli duvar resmi

Hz. �sa b�y�k mucizeler g�stermi�, insanlar onun g�sterdi�i bu mucizelerden �ok etkilenmi�lerdir. Ancak Hz. �sa daima, bu mucizelerin Allah'�n izniyle ger�ekle�ti�ini belirtmi�, �ncil a��klamalar�nda ise iyile�tirdi�i insanlara s�k s�k "iman�n seni kurtard�" demi�tir. Nitekim halk da, Matta �ncili'ne g�re, Hz. �sa'n�n mucizeleri kar��s�nda Allah'� y�celtmi�lerdir:

�sa o b�lgeden ayr�l�p Galile g�l�n�n k�y�s�ndan ge�erek da�a ��k�p oturdu. Yan�na b�y�k bir kalabal�k geldi. Beraberlerinde k�t�r�m, k�r, �olak, dilsiz ve daha bir�ok hasta vard�. Hastalar� O'nun ayaklar�n�n dibine b�rakt�lar. O da onlar� iyile�tirdi. Halk, dilsizlerin konu�tu�unu, �olaklar�n sa�lam oluverdi�ini, k�rlerin g�rd���n�, k�t�r�mlerin y�r�d���n� g�r�nce �a�t� ve �srail'in Tanr�'s�n� y�celtti. (Matta, 15: 29-31)

Artan engellere ra�men, �zellikle de, bask� ve zul�m alt�nda ya�ayan halk�n aras�nda, Hz. �sa'ya inananlar�n say�s� artmaya ba�lam��t�r. Bu d�nemde Hz. �sa ve havarileri b�t�n �evre kasabalar� ve �ehirleri dola�m��lard�r. Bu arada rahipler ve yaz�c�lar, y�llard�r s�rd�rd�kleri geleneklerinin bat�l y�nlerini kendilerine anlatan, kurduklar� d�zendeki sapmalar� hat�rlatan, kendilerini sadece Allah'a iman edip, Allah i�in ya�amaya �a��ran Hz. �sa'ya kar�� tuzaklar haz�rlamaya ba�lam��lard�r. (Luka, 22: 1-2; Yuhanna, 11: 48).

Kuran'da Hz. �sa'n�n Allah Kat�na al�nd��� ve bir benzerinin, o zannedilerek �ld�r�ld��� haber verilmi�tir. Hz. �sa, b�t�n peygamberlerin yapt��� gibi, kavmini, Allah'a iman etmeye, g�n�lden teslim olup Allah'�n ho�nutlu�unu kazanmak i�in ya�amaya, g�nahlardan ve k�t�l�klerden sak�nmaya, salih amellerde bulunmaya davet etmi�tir. Onlara d�nya hayat�n�n ge�icili�ini ve �l�m�n yak�nl���n� hat�rlatm��, ahiret g�n�nde her insan�n t�m yapt�klar�yla hesaba �ekilece�ini bildirmi�tir. �nsanlar� yaln�zca Allah'a ibadet etmeye ve sadece Allah'tan korkup sak�nmaya �a��rm��t�r. �ncil'de de bu konularla ilgili �ok say�da ���de ve mesel ad� verilen e�itici hikayelere rastlamak m�mk�nd�r. Hz. �sa, �ncil'de yer alan ifadeyle, "iman� k�t olanlar"a kar�� ���tler vermekte, insanlara "Allah'�n Egemenli�i"nin yak�n oldu�unu m�jdelemekte ve onlar� Allah'tan ba���lanma dilemeye davet etmektedir. Bu hakimiyet, Yahudilerin Mesih'in geli�iyle birlikte kurulaca��n� umduklar� ve �srailo�ullar�n�n iman�na ve kurtulu�una vesile olmas�n� bekledikleri hakimiyettir.

Hz. �sa, Hz. Musa �eriat�'na; yani ger�ek Tevrat'�n h�k�mlerine ba�l� kalm�� ve Yahudileri de, bu h�k�mlerden uzakla�t�klar� ya da bu h�k�mleri samimiyetsiz bir bi�imde, g�steri� amac�yla uygulad�klar� i�in uyarm��t�r. Yeni Ahit'e g�re, kendisine kar�� ��kan Yahudilere "Musa'ya iman etmi� olsayd�n�z, bana da iman ederdiniz, ��nk� o benim hakk�mda yazm��t�r" (Yuhanna, 5: 46) demi�tir. Hz. �sa insanlar� Tevrat'a d�nmeye davet etmi�tir. Matta �ncili'nde Hz. �sa'n�n "Kutsal Yasa"ya yani Hz. Musa'n�n �eriat�'na uyulmas� i�in verdi�i bir emir ��yle aktar�l�r:

... Ben ge�ersiz k�lmaya de�il, tamamlamaya geldim... (Matta, 5: 17)

Bu nedenle, bu buyruklar�n en k���klerinden birini kim �i�ner ve ba�kalar�na �yle yapmay� ��retirse, G�klerin Egemenli�i'nde en k���k say�lacak. Ama bu buyruklar� kim yerine getirir ve ba�kalar�na ��retirse, G�klerin Egemenli�i'nde b�y�k say�lacak. (Matta, 5: 19)

Kuran'da da Hz. �sa i�in �u �ekilde haber verilmektedir:

Benden �nceki Tevrat'� do�rulamak ve size haram k�l�nan baz� �eyleri helal k�lmak �zere size Rabbiniz'den bir ayetle geldim. Art�k Allah'tan korkup bana itaat edin. (Al-i �mran Suresi, 50)


Hz. �sa'n�n M�cadelesi

Hz. �sa'n�n geldi�i d�nemde, Yahudi toplumunun i�inde dini farkl� �ekillerde yorumlayan bir�ok mezhep bulunmaktayd�. Allah'�n Hz. Musa'ya vahyetti�i hak dinden uzakla��lm��, bat�l gelenekler ve �arp�k inan�lar t�retilmi�ti. Bunlara ek olarak, putperest Helen k�lt�r� de insanlar aras�nda yayg�nla�t�r�lmakta ve �zendirilmekteydi. Bu k�lt�r�n etkisi alt�ndaki baz� Yahudi mezhepleri ise sahip olduklar� tevhid inanc�n�n yerine, bu sapk�n anlay���n sembollerini, heykellerini koymaya ba�lam��lard�.

Karma�a i�indeki topluma hidayet �nderi olarak g�nderilen Hz. �sa aralar�nda bulundu�u s�re boyunca �ok �e�itli topluluklarla m�cadele etmi�tir. Kuran ayetlerinden Hz. �sa'n�n dinleri konusunda ihtilafa d��enlere yol g�sterdi�i anla��lmaktad�r. �ncil'de yer alan baz� tariflerden de, Hz. �sa'n�n �ncelikle sahte din adamlar�n�, Allah'a e� ko�an m��rik gruplar�, dindar g�z�kerek halk� kand�ranlar� yapt�klar�ndan vazge�meye, samimiyetle Allah'a iman etmeye davet etti�i anla��lmaktad�r. �ncil'de s�k s�k ad� ge�en iki grup Ferisiler ve Saddukiler bu a��dan �nemlidir. �e�itli konularda derin anla�mazl�klar i�inde bulunan bu iki grubun bir k�s�m mensuplar�n�n ortak �zellikleri ise, Allah'�n Hz. �sa arac�l���yla insanlara g�nderdi�i vahiyden �iddetle rahats�z olmalar�d�r. ��nk�, Hz. �sa'n�n tebli� etti�i hak dine g�re hem maddeci bir d�nya g�r���ne sahip olan Saddukiler, hem de samimiyetini kaybederek, �ekle ve hurafeye y�nelen Ferisiler yanl�� yoldayd�. Bu gruplar, i�inde bulunduklar� durumu anlad�klar�nda hemen Hz. �sa'ya kar�� cephe alm��lard�r. Allah Kuran'da �u �ekilde bildirmektedir:

�sa a��k belgelerle gelince, dedi ki "Ben size bir hikmetle geldim ve hakk�nda ihtilafa d��t�klerinizin bir k�sm�n� size a��klamak i�in de. �yleyse Allah'tan sak�n�n ve bana itaat edin. (Zuhruf Suresi, 63)


DUCCIO di Buoninsegna'n�n, Hz. �sa'n�n havarilerine tebli�ini anlatan bir resmi

Hem Ferisiler hem de Saddukiler kurulu d�zenden menfaat sa�l�yorlard�. Bu sebeple de Hz. �sa'ya itaat etmiyorlard�. Yahudi toplumu �zerinde b�y�k bir otoriteye sahiptiler. Din adam� olarak herkesten b�y�k bir sayg� g�r�yorlard�. Olu�turduklar� sahte din, onlara stat� ve hatta para kazand�ran bir kurum haline gelmi�ti. �lkeyi y�netmekte olan Roma Valisi ile de s�k� bir i�birli�ine girmi�lerdi. �zellikle de Saddukiler Roma ile �srail halk� aras�ndaki gerilimi azaltmakta, buna kar��l�k Roma'n�n kendilerine sa�lad��� ayr�cal�klardan yararlanmaktayd�lar. Bu �artlar g�z�n�nde bulunduruldu�unda, Hz. �sa'n�n tebli�inin neden bu din adamlar�n� rahats�z etti�ini anlamak �ok kolayd�r. ��nk� Hz. �sa, t�m peygamberler gibi, bozuk olan, her t�rl� ahlaks�zl��� me�ru g�ren "kurulu d�zen"i hedef alm��t�. �nsanlardan yapt�klar� t�m adaletsizlikleri, haks�zl�klar�, ahlaks�zl�klar� ve putperest dinlerini terk etmelerini sadece Allah i�in ya�amalar�n� istiyordu. Hz. �sa insanlara Allah korkusunu, Allah'� sevmeyi, Allah'a teslim olmay� ���tl�yordu. Bat�l kurallardan, ba�naz uygulamalardan uzakla�malar�n�, sadece Allah'a ibadet edip yapt�klar� her i�te Allah'a y�nelmelerini s�yl�yordu. G�sterdi�i mucizeler onun, Allah'�n alemler �zerine se�ip be�endi�i, ilim ve kuvvet olarak destekledi�i, �ok k�ymetli bir peygamber oldu�unu a��k�a ortaya koyuyordu. Onun iman derinli�i, y�ksek ahlak�, �st�n kavray��� ve hikmetli a��klamalar� insanlarda b�y�k bir hayranl�k uyand�r�yordu.

Yeni Ahit'e g�re, Hz. �sa, tebli� yaparken bir yandan da �iddetli zul�m g�ren halka kurtulu�un yakla�t���n�, yak�nda Allah'�n Egemenli�i'nin kurulaca��n� s�yleyerek onlar�n i�indeki inanc� canland�rm��t�r. Bu arada Hz. �sa'n�n Hz. Davud'un soyundan geldi�i haberi de halkta yayg�nla�m�� ve onun beklenen Mesih oldu�u inanc� dalga dalga yay�lm��t�r. (Matta, 9: 28-35) ��te t�m bunlar kurulu d�zenden menfaat sa�layan ba�naz din adamlar�n� ve Roma'n�n getirdi�i putperest k�lt�r� kabul edenleri rahats�z etmi�tir.

Yeni Ahit'e g�re, bu �evreler, Hz. �sa'n�n tebli�ini etkisiz k�lmak i�in her f�rsat� de�erlendirmi�, ama her seferinde yenilgiye u�ram��lard�r. Hz. �sa'n�n, onlar�n iddialar�n� tamamen ��r�ten cevaplar vermesi ve hikmetli a��klamalarda bulunmas� din adamlar�n� olduk�a rahats�z etmi�tir. Zaten onlar� tuzak kurmaya iten nedenlerden biri de, Hz. �sa'n�n kendileri hakk�nda anlatt�klar� olmu�tur. Hz. �sa, Luka �ncili'ne g�re, halk�n �n�nde onlar�n sahtekarl�klar�n� �u �ekilde a��klam��t�r:

Uzun kaftanlar i�inde dola�maktan ho�lanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en se�kin yerlere, ��lenlerde ba� k��elere kurulmaya bay�lan din bilginlerinden sak�n�n. Dul kad�nlar�n mal�n� m�lk�n� s�m�ren, g�steri� i�in uzun uzun dua eden bu ki�ilerin cezas� daha da a��r olacakt�r. (Luka, 20: 46-47)

Baz� Yahudi rahipleri Tevrat h�k�mlerini de�i�tirmi�ler, kendi menfaatlerine uygun yeni h�k�mler eklemi�lerdi. Hz. �sa Yahudi kavmine verdi�i ���tlerle bu sahte h�k�mleri ortadan kald�r�yordu. Hz. �sa'n�n temizlemeye �al��t��� �ey, Hz. Musa'n�n getirdi�i yasalar�n �st�n� �rtm�� olan bat�l gelenekler, hurafeler, insanlar�n olu�turduklar� yasaklard�. Markos �ncili'ne g�re, Ferisilerle konu�urken onlar� �zellikle bu a��dan uyarm��t�r:

�sa onlara (Ferisilere ve din adamlar�na) ��yle cevap verdi:... Siz Tanr� buyru�unu bir yana b�rakm��, insan gelene�ine uyuyorsunuz... B�ylece ku�aktan ku�a�a aktard���n�z geleneklerle Tanr�'n�n s�z�n� ge�ersiz k�l�yorsunuz. Buna benzer daha bir�ok �ey yap�yorsunuz." (Markos, 7: 6-13)

Ferisiler, kazan�lar�n�n onda birini Allah'a adamalar� gerekti�ine inan�r ve bu kurala da uyarlard�. Ancak bunu bir ibadetten �ok bir gelenek �ekline getirmi�lerdi. Hz. �sa, Luka �ncili'ne g�re, onlar� ��yle uyarm��t�r:

"Ama vay halinize, ey Ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her t�r sebzenin ondal���n� verirsiniz de, adaleti ve Tanr� sevgisini ihmal edersiniz. Ondal�k vermeyi ihmal etmeden esas bunlar� yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize, ey Ferisiler! Havralarda en se�kin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bay�l�rs�n�z. Vay halinize! �nsanlar�n, fark�nda olmadan �zerlerinde gezindi�i belirsiz mezarlara benziyorsunuz." (Luka, 11: 42-44)

... "Sizin de vay halinize, ey Yasa uzmanlar�!" dedi. "�nsanlara ta��nmas� g�� y�kler y�klersiniz, kendiniz ise bu y�kleri kald�rmak i�in bir tek parma��n�z� k�p�rdatmazs�n�z. (Luka, 11: 46)

Vay halinize!.. Vay halinize, ey Yasa uzmanlar�! Bilgi kap�s�n�n anahtar�n� al�p g�t�rd�n�z. Kendiniz bu kap�dan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz." (Luka, 11: 52)

Bu t�r uyar�lar ve yapt�klar� ahlaks�zl�klar�n birer birer ortaya ��kar�lmas� din adamlar�n�n Hz. �sa'ya olan d��manl�klar�n� daha da art�rm��t�r. Nitekim Luka'ya g�re, Hz. �sa'n�n �stteki s�zlerinden sonra s�zde din bilginleriyle Ferisiler onu tuza�a d���rmek i�in f�rsat kollamaya ba�lam��lard�r. (Luka, 11: 53-54)

Hz. �sa, Kuran'da belirtildi�i gibi �srailo�ullar�n� Allah'a g�n�lden iman etmeye ve Hz. Musa'n�n getirdi�i �eriata geri d�nmeye davet etmi�tir. Hz. �sa'n�n Yahudiler hakk�nda Tevrat'�n ��aya kitab�ndan al�nt� yap�larak s�yledi�i a�a��daki s�zler de, Allah'�n Kuran'da inkar edenler i�in bildirdi�i "... Kalpleri vard�r bununla kavray�p-anlamazlar, g�zleri vard�r bununla g�rmezler, kulaklar� vard�r bununla i�itmezler..." (Araf Suresi, 179) ayeti ile b�y�k bir benzerlik g�sterir:

"�ok dinleyeceksiniz ama bir�ey anlamayacaks�n�z. �ok g�receksiniz ama bir �ey kavramayacaks�n�z. ��nk� bu halk�n y�re�i ya� ba�lad�, kulaklar� duymaz oldu. G�zlerini yumdular. G�zleriyle g�rmesinler, Kulaklar�yla duymas�nlar, Y�rekleriyle anlamas�nlar diye. D�nmesinler de ben kendilerini iyile�tirmeyeyim diye." (Matta, 13: 14-15)

Peygamberler, Allah'�n kendilerine verdi�i sorumlulu�u en g�zel �ekilde yerine getirmi�, insanlar� hidayet yoluna davet etmek i�in ellerindeki imkanlar� ve t�m g��lerini sonuna kadar kullanm��lard�r. Hz. �sa da kendisine kurulan t�m tuzaklar, at�lan iftiralar ve d�zenlenen sald�r�lar kar��s�nda �ok �st�n bir sab�r g�stermi�, Allah'a tevekk�l edip tebli�ine devam etmi�tir. O, yan�nda az say�da yard�mc�s� olmas�na ra�men hep galip gelen taraf olmu�tur. Bu tebli� s�ras�nda dini asl�na d�nd�rmek, hurafelerden ve bat�l uygulamalardan temizlemek i�in pek �ok y�nteme ba�vurmu�tur. Rabbimiz'in kendisine bah�etti�i �st�n kavray�� ve hikmet sayesinde �srailo�ullar�na kar�� son derece etkileyici konu�malar yapm��, hikmetli �rnekler vermi�tir.

Sonu� olarak Hz. �sa insanlar� sadece Allah'a imana davet etmi�, din ahlak�n�n hakim olaca��n� m�jdelemi�, bat�l inan�larla, hurafelerle ve putperestlerle m�cadele etmi�, d�nyan�n bir imtihan yeri oldu�unu �rneklerle a��klam��, kavmin bozuk ahlak anlay���n� d�zeltmek i�in b�y�k bir gayret g�stermi�, �st�n ahlak�yla da �evresindeki insanlara en g�zel �rnek olmu�tur. Ancak t�m bu faaliyetler, d��manlar�n�n daha kat� davranmalar�na, onu �ld�rmek i�in b�y�k bir tuzak kurmalar�na yol a�m��t�r.


Hz. �sa'n�n Mucizeleri ve Tebli�i

Do�umundan Allah'�n Kat�na al�n���na kadar b�t�n hayat� mucizelerle dolu olan Hz. �sa'n�n ya�ad��� ve Allah'�n izniyle ger�ekle�tirdi�i mucizeler, Kuran'da �u �ekilde haber verilmektedir:

Allah ��yle diyecek: "Ey Meryem o�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin iken de insanlarla konu�uyordun. Sana Kitab'�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��rettim..." (Maide Suresi, 110)

�srailo�ullar�na el�i k�lacak. (O �srailo�ullar�na ��yle diyecek:) "Ger�ek �u ben size Rabbiniz'den bir ayetle geldim. Ben size �amurdan ku� bi�iminde bir �ey olu�turur i�ine �f�r�r�m o da hemencecik Allah'�n izniyle ku� oluverir. Ve Allah'�n izniyle do�u�tan k�r olan�, alaca hastal���na tutulan� iyile�tirir ve �l�y� diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. ��phesiz e�er inanm��san�z bunda sizin i�in kesin bir ayet vard�r." (Al-i �mran Suresi, 49)

Hz. �sa'n�n ayetlerde bildirilen mucizeleri; babas�z olarak do�mas�, be�ikte iken konu�mas�, Allah'�n kutsal kitaplar�n�, Tevrat'�, �ncil'i ve Kuran'� bilmesi, �amurdan ku� bi�iminde bir �ey yap�p, nefesiyle canland�r�p u�urmas�, do�u�tan k�r olan�, alaca hastal���n� iyile�tirmesi, �l�y� diriltmesi, insanlar�n yediklerini ve saklay�p biriktirdiklerini haber vermesi, kendisinden sonra gelecek kutlu insan�, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'i "Ahmet" ismiyle haber vermesi say�labilir.

Hz. �sa'n�n g�sterdi�i t�m bu mucizelere ve Allah'�n vahyiyle yapt��� tebli�e ra�men kavmin b�y�k bir b�l�m� inkarlar�n� s�rd�rm��t�r. Kuran'da �rnekleri verilmi� di�er kavimler gibi, o d�nemin inkarc�lar� da Hz. �sa'n�n yapt�klar�n�n b�y�den ba�ka bir �ey olmad���n� s�yleyerek, onu b�y�c�l�kle itham etmi�lerdir:

Hani Meryem o�lu �sa da: "Ey �srailo�ullar�, ger�ekten ben, sizin i�in Allah'tan g�nderilmi� bir el�iyim. Benden �nceki Tevrat'� do�rulay�c� ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir el�inin de m�jdeleyicisiyim" demi�ti. Fakat o, onlara apa��k belgelerle gelince: "Bu, a��k�a bir b�y�d�r" dediler. (Saff Suresi, 6)

Yine Kuran'da bildirildi�i gibi Hz. �sa Yahudili�i ortadan kald�rmak i�in de�il, bu �eriat�n asl�nda do�ru oldu�unu vurgulamak ve i�ine eklenmi� olan hurafeleri temizleyerek, dini asl�na d�nd�rmek i�in g�nderilmi�tir. Ayr�ca Allah onu, �e�itli Yahudi tarikatlar� aras�ndaki tart��malar� a��kl��a kavu�turmakla da g�revlendirilmi�tir. Kuran'da ��yle bildirilmektedir:

(Hz. �sa:)"Benden �nceki Tevrat'� do�rulamak ve size haram k�l�nan baz� �eyleri helal k�lmak �zere size Rabbiniz'den bir ayetle geldim. Art�k Allah'tan korkup bana itaat edin." (Al-i �mran Suresi, 50)

�sa, a��k belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim ve hakk�nda ihtilafa d��t�klerinizin bir k�sm�n� size a��klamak i�in de. �yleyse Allah'tan sak�n�n ve bana itaat edin." (Zuhruf Suresi, 63)

Hz. �sa Tevrat'taki imani konular� do�rulam��, fakat Allah'�n insanlara bir yol g�sterici ve ���t olarak g�nderdi�i yeni kitab�n�; �ncil'i getirmi�tir:

Onlar�n (peygamberleri) ard�ndan yanlar�ndaki Tevrat'� do�rulay�c� olarak Meryem o�lu �sa'y� g�nderdik ve ona i�inde hidayet ve nur bulunan, �n�ndeki Tevrat'� do�rulayan ve muttakiler i�in yol g�sterici ve ���t olan �ncil'i verdik. �ncil sahipleri Allah'�n onda indirdikleriyle h�kmetsinler. Kim Allah'�n indirdi�iyle h�kmetmezse, i�te onlar, fas�k olanlard�r. (Maide Suresi, 46-47)

Hz. �sa'n�n �a�r�s�na cevap verenlerin say�s� ba�lang��ta �ok az olmu�tur. ��nk� bu �a�r�, hem ge�imlerini y�llard�r hakim k�ld�klar� hurafe ve gelenekten sa�layan rahip s�n�f�n�n, hem de Allah'�n hakimiyetini kabul etmeyen y�netici s�n�f�n ayr�cal�klar�n� ortadan kald�r�yordu. Onlar�n uygulad�klar� bask� ve tehdit, halk�n korkmas�na ve Hz. �sa'dan uzakla�malar�na yol a��yordu. Hz. �sa'n�n yapt��� tebli� yayg�nla�maya, onu takip edenlerin say�s� artmaya ba�lad���nda, bu gruplar�n haz�rlad�klar� sinsi tuzaklar ve Hz. �sa'y� engellemek i�in yapt�klar� planlar da artm��t�r. Bu gibi tuzaklarla tarih boyunca t�m peygamberler kar��la�m��lard�r. Kuran'da m��riklerin el�ilere kar�� g�sterdikleri bu insanl�k d��� tutum ��yle belirtilmi�tir:

... Demek, size ne zaman bir el�i nefsinizin ho�lanmayaca�� bir �eyle gelse b�y�kl�k taslayarak bir k�sm�n�z onu yalanlayacak, bir k�sm�n�z da onu �ld�receksiniz, �yle mi? (Bakara Suresi, 87)

Toplum i�inde Hz. �sa'y� dinleyip inananlar ile inkar edenler ayr�lmaya ba�lam��, iki grup aras�ndaki fark belirgin bir �ekilde ortaya ��km��t�r. Bir tarafta ger�ek dini anlatan ve insanlar� tek bir Allah'a iman etmeye �a��ran Allah'�n el�isi, di�er yanda ise hangi mucizeyi, hangi delili g�r�rse g�rs�n, inanmamaya karar vermi� bir grup vard�r. Hz. �sa'n�n kar��s�ndaki d��manlar kendilerini a��k�a belli etmi�lerdir. Onu dinleyen, yan�nda olan ki�ilerden de sonradan onu inkar edenler ��km�� olmas� muhtemeldir. Nitekim Allah "Sonra, i�lerinden birtak�m f�rkalar ihtilafa d��t�..." (Zuhruf Suresi, 65) ayetiyle bu durumu bizlere haber vermektedir. Bu nedenle de Hz. �sa kavmin i�inde iman eden, ger�ekten g�venebilece�i ki�ileri belirlemi�tir. Bu durum Kuran'da �u �ekilde belirtilmi�tir:

Nitekim �sa, onlarda ink�r� sezince, dedi ki: "Allah i�in bana yard�m edecekler kimdir?" Havariler: "Allah'�n yard�mc�lar� biziz; biz Allah'a inand�k, bizim ger�ekten M�sl�manlar oldu�umuza �ahit ol" dediler. (Al-i �mran Suresi, 52)


DUCCIO di Buoninsegna'n�n, Hz. �sa'y� havarileriyle yemek yerken tasvir etti�i bir tablosu

Kuran'da Hz. �sa'y� �ld�rmek amac�yla inkar edenlerin bir tuzak kurduklar� haber verilir. Rivayetlere g�re Hz. �sa'n�n yan�ndakilerden birisinin ihanet etmesini sa�layan bir k�s�m ba�naz din adamlar�, Allah'�n el�isini tutuklay�p Romal�lara teslim etmek istemi�lerdir. Yine rivayetlere g�re �l�m cezas�n� uygulama hakk� olmayan rahipler, Roma y�netimini k��k�rtmak i�in bir tuzak haz�rlam�� ve Hz. �sa'y� Romal� y�neticilere kar�� olan bir ki�i olarak tan�tm��lard�r. ��nk� Romal�lar�n bu konuda �ok hassas ve ac�mas�z olduklar�n� bilmektedirler. Bu tuza��n sonu ise Kuran'da ��yle bildirilmi�tir.

Onlar (inanmayanlar) bir d�zen kurdular. Allah da (buna kar��l�k) bir d�zen kurdu. Allah, d�zen kurucular�n en hay�rl�s�d�r. (Al-i �mran Suresi, 54)

Ayetlerde de bildirildi�i gibi, Hz. �sa'y� �ld�rmek i�in harekete ge�ilmi�, tuzak kurulmu�tur. Ancak onlar Hz. �sa'y� �ld�rmeyi ba�aramam��lar, onun bir benzerini, Hz. �sa zannederek �ld�rm��lerdir. Allah, Hz. �sa'y� Kendi Kat�na y�kselterek, haz�rlanan tuza�� bo�a ��karm��t�r:

Ve: "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" demeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik.) Oysa onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar. Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi. Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi�bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler. Hay�r; Allah onu Kendi'ne y�kseltti. Allah �st�n ve g��l�d�r, h�k�m ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 157-158)

Romal�lar�n Hz. �sa'y� �arm�ha gererek �ld�rd�kleri iddias� d�nya genelinde olduk�a yayg�nd�r. Bu iddiaya g�re, Hz. �sa'y� tutuklayan Romal�lar ve Yahudi din adamlar� onu �arm�ha gererek �ld�rm��lerdir. Nitekim, H�ristiyan aleminin �ok b�y�k bir b�l�m� de olay� bu �ekilde kabul etmekte, fakat Hz. �sa'n�n �ld�kten sonra dirilerek g��e y�kseldi�ine inanmaktad�r. Ancak Kuran ayetlerini inceledi�imizde olay�n asl�n�n b�yle olmad���n� g�r�r�z:

Ve: "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" (katelna) demeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik.) Oysa onu �ld�rmediler (ma katelehu) ve onu asmad�lar (ma salebe). Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi (�ubbihe). Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi�bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler (ma katelehu). (Nisa Suresi, 157)

Ayn� ayetin devam�nda Hz. �sa'n�n �l�m� i�in �u �ekilde bildirilmektedir:

Hay�r; Allah onu Kendi'ne y�kseltti (refea). Allah �st�n ve g��l�d�r, h�k�m ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158)

Ayette bildirilen ger�ek a��kt�r. Yahudilerin k��k�rtmalar�yla Hz. �sa'y� �ld�rmeye kalk��an Romal�lar, bunda ba�ar�l� olamam��lard�r. Ayette ge�en "...Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi..." ifadesi bu durumu a��k�a haber vermektedir.

Allah insanlara Hz. �sa'n�n bir benzerini g�stermi� ve onu Kendi Kat�na y�kseltmi�tir. Ayr�ca Rabbimiz, bu iddiada bulunanlar�n ger�e�e dair bir bilgileri olmad���n� da bildirmektedir.

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."