www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

BED��ZZAMAN SA�D NURS� M�SL�MANLARI
HZ. �SA'NIN GEL��� �LE M�JDELENM��T�R

Hicri 13. asr�n en b�y�k �slam alimlerinden biri olan Bedi�zzaman Said Nursi, 1960 y�l�nda Hakk'�n rahmetine kavu�ana kadar, b�t�n �mr�n� insanlar� Allah'a iman etmeye ve Kuran ahlak�n� ya�amaya davet ederek ge�irmi�tir. Bu u�urda �ok fazla eziyet g�rm��, ancak o, ya�ad��� hayattan her zaman raz� olmu� ve ba��na gelen her zorlu�u b�y�k bir tevekk�lle, sab�rla, ne�eyle kar��lam��t�r. Bir Kuran tefsiri olan Risale-i Nur K�lliyat�, Bedi�zzaman'�n Allah'a olan co�kulu sevgisini, derin iman�n� ve Allah'�n dinine olan ba�l�l���n� a��k�a ortaya koyan �ok hikmetli ���tlerle doludur. Bu nedenle bu k�ymetli insan�n yapt��� a��klamalar ve verdi�i �rnekler, t�m M�sl�manlar i�in �ok �nemli bir rehber h�km�ndedir.

Bedi�zzaman eserlerinde, ahir zaman ve Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i konular�na �ok geni� yer ay�rm��t�r. �zellikle vurgulad��� konular�n ba��nda ise Hz. �sa'n�n yery�z�ne geldi�i s�rada d�nya �zerindeki dinsiz fikir sistemlerini temsil eden "Deccal" isimli �ahs-� manevi ile �ok b�y�k bir m�cadele y�r�t�p, onu yenece�idir. Hz. �sa dinsizli�i ortadan kald�racak, Allah'�n hak dininin ahlak�n� d�nya �zerinde hakim k�lacak, bunu yaparken de M�sl�manlarla birlikte hareket edecektir.

Kitab�n bu b�l�m�nde Bedi�zzaman Said Nursi'nin eserlerinin �e�itli b�l�mlerinde yer alan Hz. �sa ile ilgili izahlar ele al�nacakt�r.

Hz. �sa'n�n Allah Kat�na al�n���

Bedi�zzaman, Mektubat isimli eserinin giri�inde 3 hayat tabakas�ndan bahseder: Bunlardan birincisi t�m insanlar�n �u an ya�ad��� hayat tabakas�d�r. �kincisi ise Hz. H�z�r'�n ya�ad��� hayatt�r. Bedi�zzaman bu hayat� "... bir vakitte pek �ok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi be�eriyet levaz�mat�yla daim� mukayyed de�illerdir. Bazan istedikleri vakit bizim gibi yerler, i�erler; fakat bizim gibi mecbur de�illerdir..." �eklinde a��klar. ���nc�s� ise Hz. �sa'n�n bulundu�u hayat tabakas�d�r.

�stad Bedi�zzaman bu hayatla ilgili �u �nemli a��klamalar� yapm��t�r:

(1) ���nc� Tabaka-i Hayat: Hazret-i �dris ve �sa (as)'�n tabaka-i hayatlar�d�r ki, be�eriyet levaz�mat�ndan (gerekli olanlar) tecerr�d (ayr�lma, temizlenme) ile, melek hayat� gibi bir hayata girerek nuran� bir letafet kesbeder (g�zellik kazan�r). �deta beden-i misal� letafetinde ve cesed-i necm� nuraniyetinde olan cism-i d�nyev�leriyle semavatta bulunurlar. (Mektubat, s. 6)

Bedi�zzaman bu s�z�nde Hz. �sa'n�n insanlar�n hayatlar�n� devam ettirmek i�in gerek duyduklar� her�eyden uzakla�t���n�, meleklerinkine benzer bir hayata kavu�up nurani bir g�zellik kazand���n� ifade etmektedir. Hz. �sa'n�n bir y�ld�z gibi parlayan ve e�siz g�zellikte olan d�nyadaki bedeniyle g�ky�z�nde bulundu�unu a��klamaktad�r.

Bedi�zzamanSaid Nursi'nin dikkat �ekti�i bir di�er �nemli konu ise Hz. �sa'n�n ikinci kez d�nyaya geli�i hakk�nda ��phe i�inde olan �evrelerdir. Bedi�zzaman a��klamalar�nda t�m kainat� yoktan var eden, her�eye kadir olan Rabbimiz'in Hz. �sa'y� ikinci kez d�nyaya getirmeye muktedir oldu�unu hat�rlatmaktad�r.

(2) Evet her vakit semavattan melaikeleri yere g�nderen ve baz� vakitte insan suretine vaz'eden (Hazret-i Cibril'in "D�hye" suretine girmesi gibi) ve ruhan�leri �lem-i ervahtan (ruhlar aleminden) g�nderip be�er suretine temess�l ettiren, hatt� �lm�� evliyalar�n �oklar�n�n ervahlar�n� (ruhlar�n�) cesed-i misaliyle d�nyaya g�nderen bir Hak�m-i Z�lcelal, Hazret-i �sa aleyhissel�m'�, �sa dinine ait en m�him bir h�sn-� h�timesi (g�zel netice) i�in, de�il sema-i d�nyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazret-i �sa, belki �lem-i �hiretin en uzak k��esine gitseydi ve hakikaten �lseydi, yine ��yle bir netice-i az�me i�in ona yeniden cesed giydirip d�nyaya g�ndermek, o Hak�m'in hikmetinden uzak de�il... belki onun hikmeti �yle iktiza etti�i i�in (gerekti�i i�in) va'detmi� ve va'detti�i i�in elbette g�nderecek. (Mektubat, 15. Mektup, s. 56-57)

Bedi�zzaman bu s�z�nde melekleri insan suretinde yery�z�ne g�nderen, kainattaki bildi�imiz ve bilmedi�imiz t�m boyutlar�n tek sahibi olan, alemlerin Rabbi olan Allah'�n Hz. �sa'y� da istedi�i surette yeniden d�nyaya geri getirebilece�ini s�yler. Hz. �sa'n�n b�yle �nemli bir d�nemde ve b�yle �erefli bir g�rev i�in yeniden d�nyaya gelece�ini vaat eden Rabbimiz, mutlaka vaadini yerine getirecektir.

Hz. �sa geldi�inde iman�n nuru ile tan�n�r

(1) Kitab�n �nceki b�l�mlerinde de vurgulad���m�z gibi, Hz. �sa'n�n d�nyaya ikinci kez geldi�inde nas�l tan�naca�� konusu her zaman merak konusu olmu�tur. Bedi�zzaman eserlerinde bu konuyu da a��klamakta, Hz. �sa'n�n iman�n nuru ile tan�naca��n� s�ylemektedir. �stad'�n �zerinde durdu�u bir di�er konu ise, Hz. �sa'y� herkesin tan�yamayaca��, sadece ona yak�n olan ki�ilerin ve imanda derinle�mi� olanlar�n onu tan�yabilecekleridir.

Hazret-i �sa aleyhissel�m geldi�i vakit, herkes onun hakik� �sa oldu�unu bilmek l�z�m de�ildir. Onun mukarreb (yak�nlar�) ve havass� (dindarlar ve manevi derecesinde y�ksekler), nur-u iman ile onu tan�r. Yoksa bedahet (a�ikarl�k) derecesinde herkes onu tan�mayacakt�r. (Mektubat, 15. Mektup, s. 56-57)

(2) Bedi�zzaman bir di�er a��klamas�nda Hz. �sa'y� tan�yanlar�n say�ca �ok az olacaklar�ndan, d�nya �zerindeki dinsiz g��lerin �ok daha g��l� olaca��ndan bahsetmektedir:

Rivayette var ki: -�sa aleyhissel�m Deccal'� etkisiz hale getirmesi m�nasebetiyle- "Deccal'�n fevkal�de b�y�k ve minareden daha y�ksek bir azamet-i heykelde ve Hazret-i �sa aleyhissel�m ona nisbeten �ok k���k bulundu�unu" g�sterir. Bunun bir tevili �u olmak gerektir ki: �sa aleyhissel�m'� nur-u iman ile tan�yan ve t�bi' olan cemaat-� ruhaniye-i m�cahid�nin kemmiyeti (miktar�), Deccal'�n mektebce ve askerce ilm� ve madd� ordular�na nisbeten �ok az ve k���k olmas�na i�aret ve kinayedir. (�ualar, s. 588-589)

Bedi�zzaman bu s�zleriyle Hz. �sa'ya tabi olacak olan cemaatin ilk ba�larda say�ca az olaca��na dikkat �ekmektedir.

"...Deccal'�n mektebce ve askerce ilm� ve madd� ordular�na...": Bedi�zzaman bu ifadeyle Hz. �sa'n�n kar��s�nda yer alacak olan dinsiz g��lerin maddi a��dan �ok g��l� olacaklar�n� belirtmektedir.

"...cemaat-� ruhaniye-i m�cahid�nin...": Bu ifadeyle Hz. �sa'ya tabi olan toplulu�u tarif etmektedir. "Cemaat" ifadesiyle bu ki�ilerin birarada olduklar�na, birlikte hareket ettiklerine i�aret edilmektedir. Bu "cemaat" dinsiz g��lerin hakim oldu�u yerlerde din ahlak�n� hakim etmek i�in b�y�k bir �aba sarf edecek, ihlasla Allah yolunda �al��acakt�r. "Ruhani" ifadesi ise bu cemaattekilerin samimi iman etmi�, olaylar�n g�r�nen y�nlerinin yan�s�ra bat�ni y�nlerini de ya�ayan bir topluluk oldu�una dikkat �ekmektedir. "M�cahidin" kelimesi ise bu cemaatin Allah yolunda �aba sarf eden, Allah'�n dinini yaymak i�in d�nya �ap�nda b�y�k bir tebli� faaliyeti y�r�ten bir topluluk oldu�una i�arettir.

Hz. �sa �slam diniyle h�kmedecek, Kuran'a tabi olacak

Bedi�zzaman Said Nursi, dinsiz ideolojilerin hakim oldu�u b�yle bir d�nemde Hz. �sa'n�n yeniden d�nyaya d�nece�ini m�jdelemektedir. �stad'�n a�a��daki s�zlerinde haber verdi�i gibi, Hz. �sa yery�z�ne ikinci kez geli�inde Kuran'la h�kmedecek, Kuran'a tabi olacakt�r. H�ristiyanl�k ile M�sl�manl�k birle�erek dinsizlik ak�m�na kar�� Kuran ahlak�n� ya�ayarak �st�n geleceklerdir. Risale-i Nur'da bu konuyla ilgili aktar�lanlar ��yledir:

(1) Ahir zamanda Hazret-i �sa (as) gelecek, �eriat-� Muhammediye (ASM) ile amel edecek mealindeki had�sin s�rr� �udur ki: Ahir zamanda felsefe-i tabiiyenin (tabiat felsefesi) verdi�i cereyan-� k�fr�ye (inkarc� hareket) ve ink�r-� uluhiyete (Allah'� inkar) kar�� �sev�lik dini tasaffi ederek (ar�narak) ve hurafattan tecerr�d edip (hurafelerden temizlenip) �sl�miyete ink�lab edece�i bir s�rada, nas�l ki �sev�lik �ahs-� manev�si, vahy-i semav� k�l�nc�yla o m�dhi� dinsizli�in �ahs-� manev�sini �ld�r�r; �yle de Hazret-i �sa (as), �sev�lik �ahs-� manev�sini temsil ederek, dinsizli�in �ahs-� manev�sini temsil eden Deccal'� etkisiz hale getirir.. yani ink�r-� uluhiyet fikrini �ld�recek. (Mektubat, s. 6)

"...felsefe-i tabiiyenin verdi�i cereyan-� k�fr�ye ve ink�r-� uluhiyete (Allah'� inkar) kar��...": Bedi�zzaman Hz. �sa'n�n Darwinizm'in meydana getirdi�i inkarc� harekete ve Allah'�n varl���n� inkar edenlere kar�� b�y�k bir m�cadele y�r�tece�ini belirtmektedir.

"...�sev�lik dini tasaffi ederek (ar�narak) ve hurafattan tecerr�d edip �sl�miyete ink�lab edece�i..." Bedi�zzaman bu hikmetli a��klamas�nda Hz. �sa'n�n ahir zamanda tekrar d�nyaya geldi�inde �slam dininin gereklerine g�re hareket edece�i y�n�ndeki hadisi tefsir etmektedir. Hz. �sa'n�n m�cadelesi �e�itli hurafeler ve geleneklerle �z�nden uzakla�an H�ristiyanl���n �z�ne d�nmesi ile ba�layacakt�r. Hz. �sa H�ristiyanl��� t�m bat�l hurafelerden temizleyecek ve daha sonra da �slamiyete d�necektir.

B�ylece H�ristiyanlar ve M�sl�manlar birlik olup, d�nya �zerinde �ok b�y�k bir g�� olu�turacaklard�r. Hz. �sa bu dinsiz sistemin b�t�n�n� ifade eden Deccal'i etkisiz hale getirecek, inkarc� sistemleri tamamen yery�z�nden kald�racakt�r.

(2) ��te b�yle bir s�rada, o cereyan pek kuvvetli g�r�nd��� bir zamanda, Hazreti �sa (as)'�n �ahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki �sevilik dini zuhur edecek, yani rahmet-i ilahiyetinin semas�ndan nuzul edecek; hal-i haz�r H�ristiyanl�k dini o hakikata kar�� tasaffi (safla�acak) edecek, hurafattan ve tahrifattan s�yr�lacak, hakaik-i �slamiye ile birle�ecek; manen H�ristiyanl�k bir nevi �slamiyet'e inkilab edecektir... (Mektubat, s. 53)

Bedi�zzaman yukar�daki s�z�nde dinsizli�i temsil eden Deccal'in g�r�n�rde �ok kuvvetli oldu�una dikkat �ekmektedir. ��te bu d�nemde Hz. �sa Allah'�n rahmeti sayesinde tekrar yery�z�ne gelecek ve b�ylece ger�ek H�ristiyanl�k ortaya ��kacakt�r. Daha �nce de vurgulad���m�z gibi, Hz. �sa'n�n ilk yapaca�� �ey, vahyedilmesinden sonra �e�itli tahrifata u�rayan H�ristiyanl�k dinini asl�na d�nd�rmek, t�m bat�l uygulamalar�, sapk�n inan��lar�, asl� olmayan uygulamalar�, gereksiz gelenek ve kurallar� ortadan kald�rmak olacakt�r. �ki bin y�ldan bu yana �z�nden uzakla�ma s�reci ya�am�� olan H�ristiyanl��� �z�ne d�nd�rebilecek olan tek ki�i Hz. �sa'd�r. B�yle bir de�i�im de bug�ne kadar ger�ekle�memi�tir.

"...hakaik-i �slamiye ile birle�ecek; manen H�ristiyanl�k bir nevi �slamiyet'e inkilab edecektir...": H�ristiyanl���n saf haline d�nerek vahyedildi�i �z�ne geri d�n���nden sonra, Allah'�n son hak dini ve Allah Kat�nda tek ge�erli din olan �slam'�n ger�ekleriyle birle�ecek ve �slam'a d�n���me ba�layacakt�r.

(3) Ve Kuran'a iktida (uymak, tabi olmak) ederek, o �sevilik �ahs� manevisi tabi; ve �slamiyet, metbu (tabi olunan) makam�nda kalacak. Din-i Hak, bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacakt�r. Dinsizlik cereyan�na kar�� ayr� ayr� iken ma�lub olan �sev�lik ve �sl�miyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyan�na galebe edip da��tacak istidad�nda iken; �lem-i semavatta cism-i be�er�siyle bulunan �ahs-� �sa (as), o din-i hak cereyan�n�n ba��na ge�ece�ini, bir Muhbir-i Sad�k (Hz. Muhammed (sav)), bir Kadir-i K�lli �ey'in va'dine istinad ederek haber vermi�tir. Madem haber vermi�, hakt�r; madem Kadir-i K�lli �ey' va'detmi�, elbette yapacakt�r. (Mektubat, s. 54)

"...Kuran'a iktida (uymak, tabi olmak) ederek, o �sevilik �ahs� manevisi tabi; ve �slamiyet, metbu makam�nda kalacak..": H�ristiyanl���n Hz. �sa ile ba�layacak olan bu d�n���m�, son kitap olan ve herkesin uymakla m�kellef oldu�u Kuran'a tabi olmakla neticelenecek. Hz. �sa'n�n �ahs� ve ona tabi olan H�ristiyanl�k �slam'a tabi olacak.

"...Dinsizlik cereyan�na kar�� ayr� ayr� iken ma�lub olan �sev�lik ve �sl�miyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyan�na galebe edip da��tacak...": Hz. �sa �nc�l���ndeki H�ristiyanl�k Kuran'a tabi oldu�unda �ok b�y�k bir g�� olu�acak. ��nk� g�n�m�zde d�nyan�n en b�y�k iki dini olan H�ristiyanl�k ve M�sl�manl�k hem siyasi, hem ekonomik hem de manevi y�nden �ok b�y�k iki kuvvettirler. Bu nedenle de dinsiz ideolojiler kar��s�nda birle�tiklerinde �ok b�y�k bir g�� kazanarak dinsizlik ak�mlar�n� fikren yok edip, da��tacaklard�r. �nsanlar� hayatlar�n�n ger�ek amac�ndan uzakla�t�ran, bencil, sevgisiz, �at��mac� bir hayata iten materyalist felsefe ve dinsizli�in d�nya �zerindeki etkileri iki dinin birle�mesiyle ortadan kalkacakt�r.

"...cism-i be�er�siyle bulunan �ahs-� �sa (as), o din-i hak cereyan�n�n ba��na ge�ece�ini...": �ki dinin ittifak� ve H�ristiyanlar�n Kuran'a tabi olmas� ile d�nyada n�fus �o�unlu�una sahip olacak iki din, tek bir ses ve tek bir v�cut gibi hareket edecek,. bu hak dinin ba��na ise Hz. �sa ge�ecektir. Bedi�zzaman bu s�z�nde Hz. �sa'n�n yery�z�ne gelip, bu hareketin ba��na ge�ece�ini Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde haber verdi�ini hat�rlatm�� ve bu nedenle de bu haberin mutlak ger�ekle�ecek olan hak bir bilgi oldu�unu s�ylemi�tir.

Hz. �sa'n�n dinsiz ak�mlarla olan m�cadelesi

Bedi�zzaman Said Nursi ahir zamanla ilgili olan a��klamalar�nda, iki felsefi ak�m�n yery�z�nde bozgunculuk ��karaca��n� ve bu ak�mlar�n dinsizli�i hakim k�lmak i�in �aba sarf edeceklerini vurgular. Bu ak�mlardan birincisi �slam ahlak�n� i�ten tahrip etmeye �al��acakt�r. �kincisi ise Allah'� a��k�a inkar eden, maddenin ezelden beri var oldu�unu, sonsuza kadar da var olaca��n� �ne s�ren ve canl�l���n cans�zl�ktan tesad�fen ortaya ��kt���n� savunan maddeci ve tabiat�� anlay��, yani materyalizm ve nat�ralizmdir. (Nat�ralizm, Darwin'in evrim teorisinin felsefi boyutu olarak da bilinir.)

Bu tan�mlama elbette Allah'�n varl���n� inkar eden b�t�n fikir ak�mlar�na da temel te�kil etmi�tir. Materyalistler tarihin en eski �a�lar�ndan beri b�t�n hak dinlere kar�� cephe alm��lar, bu yolda kar��lar�na ��kanlarla m�cadele etmi�, halklara zulmetmi�, sava�lar ��karm��, her t�rl� yozla�man�n en �n safhalar�nda yer alm��lard�r. Hz. �sa da yery�z�ne tekrar d�nd���nde bu materyalist ve Darwinist anlay��la m�cadele edecek ve Allah'�n izniyle onlara kar�� galip gelecektir.

(1) Bedi�zzaman, k�lliyat�nda bu materyalist ak�ma ��yle dikkat �ekmektedir:

Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevell�d eden bir cereyan-� Nemrudane, gittik�e ahir zamanda felsefe-i maddiye vas�tas�yla inti�ar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti ink�r edecek bir dereceye gelir... Allah'� ink�r eden o cereyan efradlar�, birer k���k Nemrud h�km�nde nefislerine birer rububiyet (�lahl�k) verir. Ve onlar�n ba��na ge�en en b�y�kleri, ispirtizma (�l�lerle haberle�menin m�mk�n oldu�una inanan g�r��) ve manyetizman�n (baz� hareketlerle ba�kas�n� etkileme-hipnotizma) h�disat� nev'inden m�dhi� h�rikalara mazhar olan Deccal ise; daha ileri gidip, cebbarane sur� (d�� g�r�n��e ait) h�k�metini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini il�n eder. (Mektubat, 15. Mektup, 56)

Bedi�zzaman bu s�z�nde tabiiyyun ve maddiyyun felsefelerinin toplum �zerindeki y�k�c� etkileri �zerinde durmaktad�r. �stad'�n "tabiat��l�k yani tabiata tapma ve maddecilik yani sadece maddenin varl���n� kabul etme hastal���" olarak tan�mlayabilece�imiz bu ifadesi, dinsizli�in temelini olu�turan materyalizm ve Darwinizm'e dikkat �ekmektedir. Ahir zamanda bu iki felsefe maddeci felsefe vas�tas�yla t�m d�nyada yay�lacak, Allah'�n varl���n� a��k�a inkar eder bir hal alacakt�r. Bu ak�mlar�n mensuplar� Allah'�n sonsuz g�� ve kudretini inkar edip, kendilerinin m�stakil g��lere sahip olduklar� vehmine kap�l�rlar.

(2) Bedi�zzaman Deccal ve olu�turdu�u dinsiz kuvvet ile ilgili �u tariflerde bulunmaktad�r:

Hem �lem-i insaniyette ink�r-� uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-� be�eriyeyi z�r � zeber (karma kar���k) eden Deccal komitesini, Hazret-i �sa (as)'�n din-i hakik�sini �sl�miyet'in hakikat�yla birle�tirmeye �al��an hamiyetk�r ve fedak�r bir �sev� cemaat� nam� alt�nda ve "M�sl�man �sev�leri" �nvan�na l�y�k bir cem'iyet, o Deccal komitesini, Hazret-i �sa (as)'�n riyaseti alt�nda etkisiz hale getirecek ve da��tacak; be�eri, ink�r-� uluhiyetten kurtaracak. (Mektubat s. 441)

"... ink�r-� uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-� be�eriyeyi z�r � zeber...": Bedi�zzaman, Deccal ve onun temsil etti�i dinsiz ak�mlar� "Allah'�n varl���n� inkar amac�yla medeniyeti ve insanlar�n mukaddesatlar�n� kar��t�ran" bir birlik olarak tan�mlamaktad�r.

"... Hazret-i �sa Aleyhissel�m'�n din-i hakik�sini �sl�miyet'in hakikat�yla birle�tirmeye �al��an hamiyetk�r ve fedak�r bir �sev� cemaat� nam� alt�nda ve "M�sl�man �sev�leri" �nvan�na l�y�k bir cem'iyet...": T�m bozulmalardan ar�nd�r�lan ger�ek H�ristiyanl���n �slam dini ile birle�mesi i�in samimiyetle, fedakarane �aba sarf eden Hz. �sa ve samimi �sevileri Bedi�zzaman "M�sl�man �seviler" olarak tan�mlamaktad�r. Hz. �sa �nderli�indeki bu M�sl�man �seviler cemaati, �stad'�n Deccal �ahs-� manevisinde tan�mlad��� dinsiz fikir sistemlerini ortadan kald�racakt�r.

(3) "O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yaln�z Hazret-i �sa (A.S.) onu �ld�rebilir, ba�ka �are olamaz." rivayet edilmi�. Yani, onun mesle�ini ve y�rt�c� rejimini bozacak, �ld�recek; ancak semav� ve ulv�, h�lis bir din �sev�lerde zuhur edecek ve hakikat-� Kur'aniyeye iktida ve ittihad eden bu �sev� dinidir ki, Hazret-i �sa (as)'�n n�zul� ile o dinsiz meslek mahvolur �l�r. Yoksa onun �ahs� bir mikrop, bir nezle ile �ld�r�lebilir. (�ualar, s. 581)

Bedi�zzaman bu hikmetli s�z�nde Deccal'i ancak Hz. �sa'n�n etkisiz hale getirebilece�ine i�aret eden hadislere dikkat �ekmi�tir. Deccal'in yerle�ik d�zenini, sald�rgan rejimini ortadan kald�racak olan, dinsizli�i insanlar aras�nda yaymak ve mukaddesat� bozmak olarak tarif edilen mesle�ini bozacak olan Hz. �sa, ona tabi olan samimi �seviler ve hurafelerden s�yr�l�p Kuran'a teslim olan H�ristiyanlard�r. Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i ile Deccal'in dinsiz mesle�i �lecektir.

"o dinsiz meslek mahvolur �l�r. Yoksa onun �ahs� bir mikrop, bir nezle ile �ld�r�lebilir": Bedi�zzaman burada �ok �nemli bir konuya dikkat �ekmektedir. �nemli olan dinsizli�i insanlar aras�nda yaymak i�in �aba sarf eden insanlar� teker teker fikren etkisiz hale getirmek de�il, dinsiz ak�mlar�n ya�amas�na imkan veren, olara s�zde dayanak sa�layan t�m fikri sistemlerin ortadan kald�r�lmas�d�r. Yoksa ki�ilerin teker teker fikren etkisiz hale getirilmesi �ok kolayd�r.

(4) Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidrac� (inkarc�lar�n inkarlar�n� art�ran olay) h�rikalar�yla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o deh�etli Deccal'� etkisiz hale getirebilecek, mesle�ini de�i�tirecek; ancak h�rika ve mu'cizatl� ve umumun makbul� bir z�t olabilir ki: O z�t, en ziyade al�kadar ve ekser insanlar�n peygamberi olan Hazret-i �sa (as)'d�r. (�ualar, s.587)

Bedi�zzaman bu s�z�nde de �e�itli kand�rmacalarla, aldatmacalarla insanlar�n inkarlar�n� daha da art�rmak i�in �aba sarf eden dinsiz ak�mlar� ortadan kald�rabilecek, kendisine meslek edindi�i bu �abas�ndan Deccal'i d�nd�rebilecek tek ki�inin Hz. �sa oldu�unu belirtmektedir.

(5) B�y�k Deccal, �eytan�n i�vas� (aldatma) ve h�km� ile �eriat-� �seviye'nin ahk�m�n� kald�r�p H�ristiyanlar�n hayat-� i�timaiyelerini (sosyal hayat) idare eden rab�talar� bozarak, anar�istli�e ve Ye'c�c ve Me'c�c'e zemin haz�r eder. (�ualar, s. 593)

Bedi�zzaman d�nya �zerindeki dinsiz fikir sistemlerinin t�m�n� birden tan�mlamak i�in kulland��� Deccal'in, �sevili�in t�m dini h�k�mlerini ortadan kald�rmay�, sosyal hayat� d�zenleyen t�m manevi ba�lar�n� bozarak bu ki�ileri bozgunculu�a, isyankarl��a ve anar�izme te�vik eden bir ak�m oldu�unu belirtmektedir.

(6) Bedi�zzaman, Hz. �sa ve onunla birlikte olan �seviler'in dinsiz ak�mlar� yokedi�ini ise �u �ekilde tan�mlamaktad�r:

�ahs-� �sa (as)'�n k�l�nc� ve maktul olan �ahs-� Deccal'in, te�kil etti�i deh�etli maddiyunluk ve dinsizlik azametli heykeli ve �ahs-� manevisini mahvedecek ancak �sevi ruhanileridir ki; o ruhaniler, din-i �sevi'nin hakikatini hakikat-i �slamiye ile mezcederek (kar��t�rarak) o kuvvetle onu da��tacak, manen �ld�recek... (�ualar, s. 493)

"deh�etli maddiyunluk ve dinsizlik azametli heykeli: Bedi�zzaman bu s�zleriyle d�nyan�n d�rt bir yan�n� etkisi alt�na alm�� olan maddeci ak�mlar� �ok b�y�k bir heykele benzetmektedir. Bu heykel s�z konusu ak�mlar�n yerle�ik ve kuvvetli olduklar�na bir i�aret olabilir. B�y�k bir heykeli y�kmak, yerinden s�kmek olduk�a zordur. Ancak bu heykelin y�k�lmas�yla maddiyunluk ve dinsizlik hem maddi hem de manevi olarak ortadan kalkacakt�r.

"din-i �sevinin hakikatini hakikat-i �slamiye ile mezcederek": Hz. �sa ikinci kez d�nyaya geldi�inde Allah'�n son kitab� olan Kuran'a tabi olacak, bozulmu� olan H�ristiyanl��� ger�ek haline d�nd�r�p ger�ek �slam'la birle�tirecektir.

"o kuvvetle onu da��tacak, manen �ld�recek": Allah'�n iki hak dini birle�ti�inde geni� anlamda �ok b�y�k bir g�� kazanacakt�r. D�nyan�n d�rt bir yan�nda hakim ideoloji olan materyalizmi fikren ma�lup edecekler ve insanlar �zerindeki b�t�n etkisini yok edecekler.

Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez d�n���n� anlatt��� t�m a��klamalar�nda onun o d�nemdeki t�m inkarc� sistemleri ortadan kald�raca��na ve bunu yaparken de M�sl�manlarla birlikte hareket edece�ine i�aret etmektedir. Hz. �sa, �slam d�nyas�ndaki samimi M�sl�manlarla birlik olup, inkarc� sistemin zulm�n� ortadan kald�racakt�r.

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."