www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

HZ. �SA(as)'IN YERY�Z�NE D�N�� ZAMANI

Kitab�n buraya kadar olan b�l�mlerinde Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�inin alametlerini g�rd�k. T�m bu alametlerin birbiri ard�s�ra ger�ekle�ti�ine, her birinin hadislerde ve Kitab-� Mukaddes a��klamalar�nda bildirildi�i �ekilde meydana geldi�ine �ahit olduk.

Bu alametlerin arka arkaya ve eksiksiz olarak ger�ekle�mi� olmas�n�n, i�inde bulundu�umuz d�nemin Allah'�n b�y�k bir m�jdesinin ger�ekle�ece�i d�nem oldu�una i�aret etti�ine dair bir kanaate vard�k. Ancak t�m bu alametler d���nda Peygamberimiz (sav)'in ve b�y�k �slam alimlerinin ahir zaman ile ilgili kesin tarihler verdikleri a��klamalar da mevcuttur.

�lerleyen sayfalarda g�rece�imiz gibi Hicri 1400'l� y�llar, Allah'�n izniyle Mehdi'nin geli�i, Hz. �sa'n�n tekrar yery�z�ne d�n���, Deccal'in ��kmas� ve Hz. �sa'ya yenilmesi, t�m d�nyada insanlar�n dalgalar halinde �slam'a y�nelmesi gibi b�y�k olaylar�n ger�ekle�ece�i ola�an�st� bir d�nemdir.

�zellikle Mehdi'nin geli�iyle ilgili hadis-i �eriflerde ve alimlerin a��klamalar�nda bildirilen �e�itli tarih ve d�nemler vard�r.

Mehdi ve Hz. �sa ayn� d�nemde birarada olacaklar�na g�re bu tarihler asl�nda Hz. �sa'n�n da yery�z�ne ikinci kez geli�inin zaman�n� bize bildirmektedir.

Bu konuyla ilgili bilgileri ilerleyen sayfalarda maddeler halinde a��klayaca��z.


Her Y�z Senede Bir M�ceddid G�nderilir

M�ceddid kelimesinin s�zl�k anlam� "dini canland�ran, yenileyen"dir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde her y�zy�l ba��nda dini hakikatleri devrin ihtiya�lar�na g�re a��klamak �zere g�nderilen bir zattan s�z edilmi�tir. Bu zat ayn� zamanda Peygamberimiz (sav)'in varisidir:

Ebu H�reyre'nin rivayetine g�re; Resulullah (sav) ��yle buyurmu�: Ger�ekten Aziz ve Celil olan Allah her y�z sene ba��nda �u �mmetin dinini bidatten ay�racak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zat� g�nderir. (S�nen-i Ebu Davud, 5/100)

B�y�k �slam alimi �mam Rabbani'nin bu konudaki a��klamas� ��yledir:

Her y�z sene ba��nda bu �mmetin ulemas� aras�ndan bir m�ceddid gelecek ve �eriat� ihya edecektir. (Mektubat-� Rabbani, 1/520)

Bedi�zzaman Said Nursi de bu konu hakk�nda �unlar� s�yler:

Ash�b-� K�t�b-i Sitte'den �mam-� H�kim'in "M�stedrek"inde ve Ebu D�vud'un "Kitab-� S�nen"inde, Beyhaki "�uab-� �man"da tahric buyurdular (meydana koydular): "Her y�z senede bir, Cenab-� Hak bir m�ceddid-i din (dini yenileyen) g�nderiyor..." (Barla Lahikas�, 119)

Bedi�zzaman Hicri 12. y�zy�l�n "m�ceddidi"nin Hazret-i Mevlana Halid, oldu�unu s�yler. (Barla Lahikas�, 120) Risale-i Nurlar'�n da Hicri 13. y�zy�l i�in bir "m�ceddid" h�km�nde oldu�unu ��yle ifade eder:

"Madem tam y�z sene sonra, aynen d�rt cihette tevafuk ederek Risale-i Nur eczalar� ayn� vazifeyi g�rm��... Kanaat verir ki -nass-� hadis (hadisin a��k ifadesi) ile- Risale-i Nur tecdid-i din (dini yenileme, canland�rma) hususunda bir m�ceddid h�km�ndedir." (Barla Lahikas�, 121)

Bedi�zzaman Hicri 14. y�zy�l�n "m�ceddidi"nin ise Mehdi olaca��n� m�jdelemi�tir:

"�imdi �slamlar i�inde Nur-u Kuran'a muhalif haletlerin (hallerin) ekserisi o su-i kasdlar�n ve Sevr Muahedesi (Anla�mas�) gibi gaddarane muahedelerin (anla�malar�n) vahim neticeleridir. E�er �eddeli (mim) dahi �eddeli "lamlar" gibi bir say�lsa, o vakit bin ikiy�z seksend�rt e-der. O tarihe Avrupa kafirleri devlet-i �slamiye'nin nurunu s�nd�rme�e niyet ederek on sene sonra Ruslar� tahrik edip Rus'un doksan�� muharebe-i me�'umesiyle (k�t� sava��yla) alem-i �slam'�n parlak nuruna muvakkat (ge�ici) bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resail-in-Nur �akirdleri yerine Mevlana Halid'in �akirdleri o bulut zul�mat�n� da��tt�klar�ndan bu ayet bu cihette onlar�n ba�lar�na remzen (i�aretle) parmak bas�yor.

�imdi hat�ra geldi ki, e�er �eddeli "lamlar" ve (mim) iki�er say�lsa bundan bir as�r sonra zul�mat� da��tacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin �akirdleri olabilir." (�ualar, Birinci �ua, s. 85)

Yukar�daki a��klamada g�r�ld��� gibi Bedi�zzaman, �slam aleminin �zerindeki zul�m ortam�n�n kendisinden "bir as�r sonra" ancak Mehdi vesilesi ile da��t�laca��n� s�ylemi�tir. Kendisinden bir sonraki y�zy�lda yani Hicri 1400'l� y�llarda Mehdi'nin yapaca�� �al��malarla, M�sl�manlar�n b�y�k s�k�nt�lardan kurtulup feraha kavu�acaklar�n� a��klam��t�r.

Mehdi ve Hz. �sa �kinci Binde Gelecektir

�mam Rabbani, Mehdi'nin Peygamberimiz (sav)'in vefat�ndan 1000 (bin) sene ge�tikten sonra ikinci binin i�inde gelece�ini bildirmektedir:

"Ancak beklenen odur ki; aradan bin sene ge�tikten sonra bu sakl� devlet tecid edile (yenilene). Ona bir �st�nl�k verilip suyu bulmas�, artt�r�la... B�ylece kemalatin (faziletin, iyili�in) asl� zuhur edip onun zilletini �rte... Ve nisbet-i aliyyenin m�revvici Mehdi gelsin. Allah ondan raz� olsun." (Mektubat-� Rabbani, 1/569)

�eriat�n teyit hasletleri, milleti tecdidi bu ikinci bindedir. Bu davan�n do�rulu�una adil �ahid: �sa'n�n (as) Mehdi'nin (ra) bu bin i�inde varolu�lar�d�r. (Mektubat-� Rabbani, 1/611)

Resulullah (sav)'in �mmeti aras�ndan ��kanlar pek kamildirler. Yani Resulullah (sav)'�n irtihali (vefat�) �zerinden bin sene ge�tikten sonra isterse az olsunlar. Onlar�n pek kemalli olmalar� �unun i�indir ki: �eriat�n takviyesi, pek tamam tekliyle has�l ola.

Aradan bin sene ge�tikten sonra, Mehdi'nin geli�i de bunun i�indir. Onun m�barek kud�m�n� (geli�ini), Hatem'�r-r�s�l Resulullah (sav.) m�jdelemi�tir. �sa (as) dahi aradan bin sene ge�tikten sonra n�zul edecektir. (Mektubat-� Rabbani, 1/440)

Resulullah'�n (sav) bu alemden g��� �zerinden bin k�s�r sene ge�tikten sonra bir zaman gelir ki: Ondaki Hakikat-� Muhammediye kendi makam�ndan y�kselir, Kabe'nin hakikat� ile m�ttehid olur (birle�ir). ��te o zaman Hakikat-� Muhammediye nam�na Hakikat-� Ahmediye ismi has�l olur, Y�ce Sultan Ehad Zat'�n dahi mazhar� olur. Her iki isimden, bir m�semma (isim verilen) tahakkuk eder ki, �nce makam, Hakikat-� Muhammediye'den yana bo� kal�r; taa �sa'n�n (as) nuz�l�ne kadar b�yle gider. Nihayet �sa (as) gelir; �eriat-� Muhammediye ile amel e-der. O zaman dahi Hakikat� �seviye kendi makam�ndan y�kselir, bo� kalm�� olan Hakikat-� Muhammediye'de h�k�m k�lar. (Mektubat-� Rabbani, c. 1, s. 470)

Peygamber Efendimiz'in vefat�ndan bin sene ge�tikten sonra ikinci bin y�l�na girilir. �mam Rabbani'nin yukar�daki izahlar�na g�re ikinci bin y�l i�erisinde Mehdi ve Hz. �sa gelecektir.

Celaleddin Suyuti'nin bu konudaki a��klamas� ise ��yledir:

Bu �mmetin �mr� bin (1000) seneyi ge�ecek fakat bin be�y�z (1500) seneyi a�mayacakt�r. (K�yamet Alametleri, 299; Celaleddin Suyuti'nin "El-Ke�fu Fi M�cazeveti Hazin el-�mmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar" isimli kitab�ndan nakil)

Bu a��klamada da g�r�ld��� gibi Suyuti, Hicri 1000-1500 senelerine dikkat �ekmi�tir. O halde bu seneler Mehdi'nin ��k���, Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar d�n���, �slam ahlak�n�n hakimiyeti gibi m�jdelerin ger�ekle�ece�i d�nemdir. �u an 1400'l� y�llarda bulundu�umuz hat�rlan�rsa, Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n���n�n �ok yak�n oldu�unu s�yleyebiliriz. (En do�rusunu Allah bilir)

Bedi�zaman Said Nursi de, bu m�jdeyi teyid etmekte ve Hicri 1506 y�l�na kadar ya�anacak olaylara dikkat �ekmektedir:

"... Birinci c�mle, binbe�y�z (1500) makamiyle ahir zamanda bir taife-i m�cahidinin (din i�in �al��anlar�n, m�cadele edenlerin) son zamanlar�na; ve ikinci c�mle, binbe�y�zalt� (1506) makam ile galibane m�cahedenin tarihine i�aret eder.

(...) bu tarihe kadar (1506) zahir ve a�ikarane, belki galibane devam edece�ine remze (i�arete) yak�n ima eder." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 46)


Peygamberimiz (sav) Mehdi'nin, Hicri 1400'l� Y�llarda Gelece�ini A��k�a Haber Vermi�tir

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde y�zy�l ba�lar�n�n �nemine ��yle dikkat �ekmi�tir:

D�nya kuruldu�undan beri her y�z (y�l)�n ba��nda �nemli bir olay olmu�tur. Bir y�z�n ba��nda da Deccal ��kar ve �sa ibn-i Meryem (as) inerek onu �ld�r�r. (�bn-i Ebi Hatem; Gelece�in Tarihi 3, s.153)

Yukar�daki hadiste g�r�ld��� gibi Hz. �sa'n�n y�zy�l ba��nda ��kaca�� haber verilmi�tir. Ayr�ca Peygamber Efendimiz (sav) baz� hadislerinde Mehdi'nin geli� tarihi olarak da a��k�a 1400 y�l�n� vermi�tir. Bu hadislerden biri ��yledir:

�nsanlar 1400 senesinde Mehdi'nin yan�nda toplanacaklard�r. (Risalet�l Huruc-�l Mehdi, sf. 108)

Bir ba�ka hadis-i �erifte ise Hz. Muhammed (sav) ��yle bildirmi�tir:

Hicretten 1400 sene sonraki akidlerden (*) iki veya �� akid say. O vakit Mehdi-i Emin ��kar... (Esme-l Mesalik Lieyyam-il Mehdiyy-il Meliki Li K�ll-id D�nya Biemrillah-il Malik, Kelde bin Zeyd, 216)

* Bir akid on senedir.

Kitab�n �nceki b�l�mlerinde g�r�ld��� gibi Peygamber Efendimiz (sav) hadisleriyle ahir zaman alametleri hakk�nda bize pek �ok bilgi vermi�tir. Mehdi ve Hz. �sa'n�n geli�inden �nce ya�anacak olaylar� �ok detayl� olarak tarif etmi�tir. Bu konuyla ilgili olarak Buhari ve M�slim, �mer ibnil Hattab ve Huzeyfe'den, �mam Ahmed ve M�slim Ebu Zeyd bin Amr bin Ahtab El Ensari'den ��yle rivayet etmi�lerdir:

"Resuli Ekrem (ASM)... Bu hutbelerinde b�t�n olmu� ve bundan sonra olacak olan hadiseleri haber verdi, onlar� bize ��retti ve ezberletti." (Buhari, M�slim)

Hz. Huzeyfe bin el-Yeman (ra) da bu konuda �unlar� s�ylemi�tir:

"Allah'a kasem ederim Resuli Ekrem (sas) d�nyan�n sonuna kadar gelecek olan fitneleri ve o fitneleri ��karan reisleri ta �� y�zden daha fazla kimseleri bize isimleriyle, babalar�n�n isimleriyle ve kabilelerinin isimleriyle haber verdi." (Ebu Davud)

Peygamberimiz (sav)'den bize ula�an bu haberlerin her birinin birbiri ard�s�ra ger�ekle�mi� ve halen de ger�ekle�meye devam ediyor olmas�, i�inde bulundu�umuz d�nemin ahir zaman oldu�u konusuna kesinlik getirmektedir. (En do�rusunu Allah bilir) Nitekim Peygamberimiz (sav)'in Mehdi'nin ��k�� tarihi olarak hadislerinde a��k�a 1400 tarihini vermesi de bu alametleri bir kez daha teyid etmektedir. O halde Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez d�n��� de Allah'�n izniyle �ok yak�nd�r.


Bedi�zzaman'a G�re Mehdi 1400'l� Y�llarda G�rev Yapacakt�r

Bedi�zzaman'�n da, farkl� tarihlerde yapt��� a��klamalar�n hepsinde, Mehdi'nin geli� zaman� olarak Hicri 14. y�zy�l�n ba�lar�na i�aret edilmi�tir. �stad bir s�z�nde, Mehdi'nin Asr-� Saadet d�neminden 1400 sene sonra ��kaca��n� ��yle belirtmektedir:

"�stikbal-i d�nyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati as�rlar�nda karib (yak�n) zannetmi�ler." (S�zler, 318)

�stad'�n ifadesinde belirtti�i, "sahabe d�neminden 1400 sene sonras�" Hicri 14. asr�n ba�lar�na, yani Miladi olarak 1979-1980 senelerine denk gelmektedir.

Bedi�zzaman, Hicri 1327'de �am'da Emevi Camii'nde on bin ki�iye verdi�i hutbesinde, Hicri 1371'den sonraki �slam aleminin gelece�ine y�nelik izahlar yapmakta, ahir zamandan �e�itli tarihler vererek, beklenen Mehdi'nin m�cadele zamanlar�na dikkat �ekmektedir. Bedi�zzaman, Mehdi'nin g�reve ba�lamas� ve inkarc� zihniyeti fikren ma�lup etmesi ile ilgili olarak �u tarihleri bildirmektedir:

"Ta 1371 senesinden sonraki alem-i �slam'�n mukadderat�na (kaderine) nazar eden (g�z atan) Hutbe-i �amiye'deki hakikatler... Evet �imdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini o �� kuvveti tam te�hiz edip, cihazat�n� verip o dokuz manileri ma�lup edip da��tmak i�in taharri-i hakikat meyelan�n� ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi o dokuz d��man taifesinin cephesine g�ndermi�, in�aAllah yar�m as�r sonra onlar� darmada��n edecek." (Hutbe-i �amiye, 25)

�am'da yapt��� bu konu�mada, Hicri 1371 senesinden sonra ya�anacak geli�melere dikkat �ekerek, Mehdi'nin g�reve ba�lamas�n�n bu tarihten 30-40 y�l sonra olaca��n� bildirmi�tir. Bu tarih ise Hicri 1401-1411, Miladi olarak da 1980-1990 y�llar� aras�d�r.

Yine ayn� konu�man�n devam�nda �stad, Mehdi'nin, inkarc� fikir sistemini fen, ilim ve medeniyetin imkanlar� sayesinde fikren susturaca��n� haber vermi�tir. Bu fikri �st�nl���n tarihi olarak da 1371 tarihinden yar�m as�r sonras�n� bildirmi�tir. Bu da Hicri 1421, yani Miladi 2001 senesi demektir.

"Evet �imdi (1371) olmasa da otuz-k�rk (30-40) sene sonra...

Fen: M�spet ilimler, biyoloji, fizik, kimya vs.

Hakiki marifet: H�ner, sanat , ilim ve fenlerle ��renilen bilgi.

Medeniyetin mehasini: Medeniyetin iyiliklerini

O �� kuvvetle donat�p gerekli ihtiyac�n� kar��lay�p o dokuz engelleri yenip da��tmak i�in,

Taharri-i hakikat meyelan�: Hakikati ara�t�rma meyli

Muhabbet-i insaniyeyi: �nsan sevgisini.

O dokuz d��man s�n�f�n�n cephesine g�ndermi�, in�aAllah yar�m as�r sonra (50 sene) onlar� darmada��n eder."

1371 + 50 = 1421 (Miladi 2001)

Bedi�zzaman Hicri 1400 y�l� ba�lar�nda Mehdi'nin inkarc� felsefe ile m�cadeleye ba�lamas� zaman�na, 1401-1411 = 1981-1991 y�llar� aras� fen, h�ner, sanat ve medeniyetin iyiliklerini birle�tirip bunlarla m�cadelesine ve inkarc� felsefeyi fikren darmada��n edece�i tarih olarak da Hicri 1421 = Miladi 2001 y�l�na dikkat �ekmektedir. Bedi�zzaman'�n ahir zamanla ilgili bir di�er a��klamas� da ��yledir:

"Yetmi� birde fecr-i sad�k ba�lad� veya ba�layacak. E�er bu, fecr-i kazib de olsa, otuz-k�rk sene sonra fecr-i sad�k ��kacak." (Hutbe-i �amiye, 23)

Fecir: Tan yerinin a�armas�, G�ne� do�madan �nceki k�z�ll�k, sabah vakti

Fecr-i Kazib: Sabaha kar�� ufukta yay�lmaya ba�layan birinci k�z�ll�k.

Fecr-i Sad�k: Fecr-i Kazib'den sonra yay�lmaya ba�layan ikinci ayd�nlanma

1371 + 30 = 1401 = 1981

1371 + 40 = 1411 = 1991

Bedi�zzaman �slam ahlak�n�n d�nyaya tekrar hakim olmas�n� G�ne�'in do�u�una benzetir. G�ne�'in batt�ktan sonra ertesi g�n yeniden do�mas� gibi, �slam ahlak�n�n da d�nya �zerinde tekrar do�up parlayaca��na bu benzetmeyle i�aret eder. Fecr-i Kazib ve Fecr-i Sad�k ifadeleriyle ise bu do�u�un ba�lang�� y�llar�na dikkat �ekilmi�tir.

Buna g�re Hakk�n kar��s�ndaki bat�l� temsil eden d���nce olan ateizmin ve materyalist felsefenin da��t�lmaya ba�lamas�n�n 1981-1991 y�llar�nda, fikren tam anlam�yla susturulup da��t�lmas�n�n ise 2001 y�l�nda olaca��na i�aret etmi�tir. (En do�rusunu Allah bilir)

"Bu zamanda �yle fevkalade hakim cereyanlar var ki, her�eyi kendi hesab�na ald��� i�in, faraza hakiki beklenilen ve bir as�r sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu Lahikas�, 57)

Bedi�zzaman Said Nursi, "hakiki beklenilen ve bir as�r sonra gelecek o zat" diyerek Mehdi'nin kendi d�neminde hen�z gelmedi�ini, M�sl�manlar taraf�ndan beklendi�ini ve kendi ya�ad��� devirden bir as�r sonra gelece�ini bildirmektedir. Bedi�zzaman Hicri 13. as�rda ya�am��t�r. Kendisinden sonra gelecek as�r olan Hicri 14. as�r Mehdi'nin ��k�� zaman�d�r.

Bedi�zzaman'�n Risale-i Nur K�lliyat�'nda, Mehdi'nin m�cadele ve hakimiyet devreleri ile ilgili tarih verdi�i ba�ka a��klamalar� da mevcuttur:

"A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor." (Tevbe Suresi, 32) ayetindeki "...Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor." c�mlesi hakk�nda Bedi�zzaman ��yle demektedir:

"�imdi hat�ra geldi ki, e�er �eddeli "lamlar" ve "mimler" iki�er say�lsa bundan bir as�r sonra zul�mat� da��tacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin �akirtleri olabilir." (�ualar, 605)

Bu ayetin ebced de�eri ise Hicri 1424 yani Miladi 2004't�r. Bu tarih de, Mehdi �nderli�inde �slam ahlak�n�n hakimiyeti devrelerine i�aret etmektedir.

Bedi�zzaman "...inkar edenlerin velileri ise ta�ut'tur..." (Bakara Suresi, 257) ayetindeki "ta�ut" (bat�l fikir sistemi) kelimesinin ebced de�erini 1417 (Miladi olarak 1997) olarak vermekte ve bu tarihte "ta�ut"un kendi i�inde ��k�� ya�ayaca��n� bildirmektedir.

Kuran'da Ahir Zaman ile �lgili Di�er Baz� Bilgiler

Kuran m�minlerin hayatlar�n�n t�m alanlar�n� kapsayan, her h�km�n eksiksiz yer ald��� Allah'�n e�siz kitab�d�r. Kuran'�n en b�y�k mucizelerinden biri, ilk vahyin inmesinden bu yana, her as�rda ya�ayan t�m M�sl�manlar�n, Kuran'�n kendi as�rlar�n�n t�m ihtiya�lar�n� ��zd���n� g�rmeleridir.

Kuran'da, �zellikle peygamber k�ssalar�nda ahir zamana bakan i�ari manada ayetler bulunmaktad�r. Bu k�ssalar �zerinde d���n�ld���nde g�n�m�zdeki olaylara i�aret eden �ok �nemli s�rlar bulmak m�mk�nd�r. Allah Kuran'da m�minleri k�ssalar �zerinde d���nmeye te�vik eder:

Andolsun, onlar�n k�ssalar�nda temiz ak�l sahipleri i�in ibretler vard�r. (Bu Kuran) d�z�p uydurulacak bir s�z de�ildir, ancak kendinden �ncekilerin do�rulay�c�s�, her�eyin �e�itli bi�imlerde a��klamas� ve iman edecek bir topluluk i�in bir hidayet ve rahmettir. (Yusuf Suresi, 111)

Kuran her asra h�kmeden bir kitapt�r ve ayetlerin bir�o�unda birden fazla anlam y�kl� olabilmektedir. Ayetlerdeki i�aretler de bunun

a��k delillerindendir. Kuran'da, Peygamberimiz (sav) d�neminde ya�anan olaylar anlat�ld��� gibi, ahir zamandaki olaylar da i�ari olarak haber verilmektedir. Ayetlerde Peygamberimiz (sav) d�neminde m�minlerin yapt�klar� m�cadele, adaletli uygulamalar ve ya�ant�lar� bildirilirken, ayn� zamanda t�m as�rlara y�nelik ���tler de bulunmaktad�r. Her bir ayet, dikkatli okuyanlar i�in katlanm�� anlamlar i�ermekte, ayetlerde insanlar�n ihtiya� duyduklar� her�ey a��klanmaktad�r.

Bir ayette Kuran'�n bu �zelli�i "... Biz Kitab� sana, her�eyin a��klay�c�s�, M�sl�manlara bir hidayet, bir rahmet ve bir m�jde olarak indirdik." (Nahl Suresi, 89) �eklinde bildirilir. Pek �ok ayette de Kuran'daki �rnekler �zerinde d���nmemiz ve onlardan ibretler ��karmam�z ���tlenmektedir. Allah, Kuran ayetleri �zerine d���nmeyi emretti�i ayetlerden birka��nda ��yle buyurmaktad�r:

Andolsun, bu Kuran'da her �rnekten insanlar i�in �e�itli a��klamalarda bulunduk. �nsanlar�n �o�u ise ancak inkarda ayak direttiler. (�sra Suresi, 89)

Andolsun, Biz bu Kur'an'da, belki ���t al�p-d���n�rler diye, insanlar i�in her bir �rnekten verdik. (Z�mer Suresi, 27)

�slam ahlak�n�n d�nyaya hakim olmas�, Peygamber Efendimiz (sav)'in vefat�ndan sonra k�yamete kadar ger�ekle�ecek olan ahir zaman alametlerinin en �nemlilerinden biridir.

Kuran-� Kerim'de, Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar d�nece�ine dair delilleri �nceki b�l�mlerde detayl� olarak g�rd�k. Bu a��k delillerin yan�s�ra Kuran'da ahir zaman, Mehdi ve Kuran ahlak�n�n d�nyada hakim olmas� hakk�nda da pek �ok i�ari manada ayet bulunmaktad�r. Kuran'da M�sl�manlar�n �slam ahlak�n� yery�z�nde hakim k�lacaklar�n�n haber verildi�i ayetlerden birisi Nur Suresi'ndedir:

Allah i�inizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vadetmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca Bana ibadet ederler ve Bana hi�bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, i�te onlar fas�kt�r. (Nur Suresi, 55)

Peygamber Efendimiz (sav)'in de, ahir zaman konusuna Kuran'da i�aret oldu�unu bildiren �e�itli hadisleri vard�r:

Mehdi t�pk� Z�lkarneyn ve S�leyman gibi d�nyaya h�kmedecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

G�r�ld��� gibi bu hadis, Kuran'da yer alan Hz. Z�lkarneyn ve Hz. S�leyman k�ssalar�n�, Mehdi konusuyla ba�lant�l� olarak incelememize i�aret etmektedir.

A�a��daki hadislerle de Kehf ve Talut k�ssalar�nda ahir zamana bakan �ok �nemli i�aretler oldu�u haber verilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in, ahir zaman ve Mehdi ile ilgili hadislerini burada verilen �rneklerde de g�r�ld��� gibi �zellikle Kuran k�ssalar�yla ba�lant� kurarak anlatmas�, s�yledi�imiz meseleye �ok kuvvetli bir delil te�kil etmektedir. Peygamber Efendimiz (sav) ��yle buyurmaktad�r:

Ashab-� Kehf, Mehdi'nin yard�mc�lar� olacakt�r. (Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 59)

Mehdi'nin yard�mc�lar�n�n say�s� Talut ile nehri ge�enler kadard�r. (Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

Bu bak�� a��s�yla incelendi�inde Kuran'da �slam ahlak�n�n yery�z�ne hakim olaca�� bir d�nemin varl���na i�aret eden bir�ok ayet oldu�u g�r�lmektedir. (Detayl� bilgi i�in bkz. Ahir Zaman ve Dabbet�'l-Arz, Harun Yahya, Ara�t�rma Yay�nc�l�k) Ayetlerdeki ger�ekle�ecek olan olaylarla ilgili i�aretlerin yan�s�ra, bu olaylar�n tarihlerine y�nelik i�aretler de bulunmaktad�r.

Bu tarihler �e�itli hesap y�ntemleriyle tespit edilmektedir. Bu y�ntemlerin ba��nda ise ebced hesab� gelir. Bu hesap y�ntemi, �ok eski tarihlere kadar uzanan ve daha hen�z Kuran indirilmeden �nce kullan�m� �ok yayg�n olan bir yaz�m �eklidir. Eski d�nemlerden beri, t�m olaylar, harflere rakam de�eri verilerek yaz�l�r ve b�ylece her olay�n tarihi de kayda ge�ilmi� olurdu. Bu tarihler, kullan�lan her harfin �zel rakam de�erlerinin toplanmas�yla elde ediliyordu.

Ge�mi�teki baz� �slam alimleri, ebced y�ntemi ile ayetlere bakarak pek �ok olay�n tarihini �nceden tahmin etmi�lerdir. Bug�n de Kuran'da ge�en baz� ayetlere bak�ld���nda, bu ayetlerin anlamlar�na uygun birtak�m tarihlere denk geldi�ini g�r�r�z. Ve bu ayetlerde bahsedilen olaylar�n ebced hesaplar�yla elde edilen tarihlerde ger�ekle�ti�ini g�rd���m�zde ise, s�z konusu ayetlerde olaya ili�kin gizli bir i�aret bulunabilece�ini anlar�z. (En do�rusunu Allah bilir)

�lerleyen sayfalarda baz� ayetlerin i�indeki ilgili b�l�mlerinin ebced hesaplar�n� verece�iz. Bu ebcedlerin hesapland��� ayetlerin anlam a��s�ndan i�eriklerine bak�ld���nda, belirli tarihlere y�nelik �nemli i�aretler oldu�u fark edilebilir.

Andolsun Kitap Eehlinden �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur. K�yamet g�n� o da onlar�n aleyhine �ahit olacakt�r. (Nisa Suresi, 159)

"... Kitap Ehlinden �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur..."

H�CR�: 1439 M�LAD�: 2017

Yukar�daki ayette Hz. �sa'n�n �l�m�nden �nce t�m Kitap Ehlinin ona inanaca�� haber verilmektedir. Bu olay�n ancak ahir zamanda, Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne geli�inde ger�ekle�ebilece�ini kitab�n ba��nda anlatm��t�k. Ayn� ayetin yukar�da belirtilmi� b�l�m�n�n ebced de�erinin bize g�sterdi�i tarih ise 2017'dir. Bu rakam�n, Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar gelece�i veya yery�z�nde bulunaca�� bir tarihe i�aret ediyor olmas� muhtemeldir. (En do�rusunu Allah bilir) A�a��daki ebced de�erlerinin de benzer �ekilde Hz. �sa'n�n yery�z�nde bulunaca�� d�nemin tarihlerine i�aret olmas� m�mk�nd�r.


Hi� ��phesiz O (�sa) k�yamet saati i�in bir ilimdir. �yleyse ondan yana hi�bir ku�kuya kap�lmay�n ve bana uyun. Dosdo�ru olan yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)

"��phesiz O k�yamet saati i�in bir ilimdir. �yleyse ondan yana hi�bir ku�kuya kap�lmay�n..."

M�LAD�: 2018


"Sak�n�p rahmete kavu�man�z i�in, i�inizden sizi uyar�p korkutacak bir adam arac�l��� ile bir zikir (Kitap) gelmesine mi �a�t�n�z?" (Araf Suresi, 63)

...i�inizden sizi uyar�p korkutacak bir adam...

H�CR�: 1433 M�LAD�: 2011

A�a��da yer alan ebced hesaplar�n�n sonucu olan tarihler de a�a�� yukar� belirli bir d�neme i�aret etmektedir. Kitab�n ba��ndan bu yana anlatt���m�z gibi, bu tarihler Peygamberimiz (sav)'in bildirdi�i ahir zaman�n alametlerinin birbiri ard�s�ra ger�ekle�ti�i zamana aittir. Ayetlerde bildirilen ger�ekler d���n�ld���nde de, Rabbimiz'in bu ayetlerle ahir zamanda ger�ekle�ecek olan olaylara y�nelik i�aretleri bize haber veriyor olmas� m�mk�nd�r.


Allah bar�� yurduna �a��r�r ve kimi dilerse dosdo�ru yola y�neltip-iletir. (Yunus Suresi, 25)

...ve kimi dilerse dosdo�ru yola y�neltip-iletir...

H�CR� :1422 M�LAD�: 2001


Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik olarak) g�nderdi." Onlar: "Biz h�k�mdarl��a, ona g�re daha �ok hak sahibiyken ve ona bir mal (servet) bollu�u verilmemi�ken, nas�l bizi (y�netmek �zere) h�k�mdarl�k (m�lk) onun olabilir?" dediler. O (��yle) demi�ti: "Do�rusu Allah size onu se�ti ve onun bilgi ve beden� g�c�n� artt�rd�. Allah, kime dilerse m�lk�n� verir; Allah (rahmeti ve g�c�) geni� oland�r, bilendir." (Bakara Suresi, 247)

"Allah size Talut'u (melik olarak) g�nderdi."

H�CR�: 1420 M�LAD�: 1999


Andolsun ki Allah, m�'minlere, i�lerinde kendilerinden onlara bir peygamber g�ndermekle l�tufta bulunmu�tur. (Ki O) Onlara ayetlerini okuyor, onlar� ar�nd�r�yor ve onlara Kitab� ve hikmeti ��retiyor. Ondan �nce ise onlar apa��k bir sap�kl�k i�indeydiler. (Al-i �mran Suresi, 164)

...Ondan �nce ise onlar apa��k bir sap�kl�k i�indeydiler...

H�CR�: 1434 M�LAD�: 2012


O, �mm�ler i�inde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onlar� ar�nd�r�p-temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti ��reten bir el�i g�nderendir. Oysa onlar, bundan �nce ger�ekten a��k�a bir sap�kl�k i�inde idiler. (Cuma Suresi, 2)

...Oysa onlar, bundan �nce ger�ekten a��k�a bir sap�kl�k i�inde idiler...

H�CR�: 1434 M�LAD�: 2012


El�ilerini hidayet ve hak din �zere g�nderen O'dur. �yle ki onu (hak din olan �slam'�) b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lacakt�r; m��rikler ho� g�rmese bile. (Saf Suresi, 9)

...onu b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lacakt�r...

H�CR�: 1410 M�LAD�: 1989


Allah, g�klerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali, i�inde �era� bulunan bir kandil gibidir; �era� bir s�r�a i�erisindedir; s�r�a, sanki incimsi bir y�ld�zd�r ki, do�uya da, bat�ya da ait olmayan kutlu bir zeytin a�ac�ndan yak�l�r; (bu �yle bir a�a� ki) neredeyse ate� ona dokunmasa da ya�� ���k verir. (Bu,) Nur �st�ne nurdur. Allah, kimi dilerse onu Kendi nuruna y�neltip-iletir. Allah insanlar i�in �rnekler verir. Allah, her�eyi bilendir. (Nur Suresi, 35)

...Nur �st�ne nurdur. Allah kimi dilerse onu Kendi nuruna y�neltip-iletir...

H�CR�:1410 M�LAD�: 1989


Allah, i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca Bana ibadet ederler ve Bana hi�bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra ink�r ederse, i�te onlar fas�kt�r. (Nur Suresi, 55)

...salih amellerde bulunanlar� 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak...

M�LAD�: 2013 H�CR�: 1434


Daha �nce de belirtti�imiz gibi, bu ayetin ahir zamanda Allah'�n Kuran ahlak�n� yery�z�ne hakim k�laca�� d�neme i�aret ediyor olmas� muhtemeldir. Ayn� ayetin i�inden ilgili bir b�l�m�n ebced de�erinin yak�n bir tarihi vermesi ise, Allah'�n bu vaadinin yakla�t���na dair bir m�jde olarak de�erlendirilebilir.

Musa kavmine: "Allah'tan yard�m dileyin ve sabredin. Ger�ek �u ki, arz Allah'�nd�r; ona kullar�ndan diledi�ini miras�� k�lar. En g�zel sonu� muttakiler i�indir." dedi. (A'raf Suresi, 128)

Musa kavmine: "Allah'tan yard�m dileyin ve sabredin" dedi...

H�CR�: 1400 M�LAD�: 1979


Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; el�iye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. E�er bir �eyde anla�mazl��a d��erseniz, art�k onu Allah'a ve el�isine d�nd�r�n. �ayet Allah'a ve ahiret g�n�ne iman ediyorsan�z. Bu, hay�rl� ve sonu� bak�m�ndan daha g�zeldir. (Nisa Suresi, 59)

Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; el�iye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de...

M�LAD�: 1985 H�CR�: 1405


Ve onlar-Rablerinin y�z�n� (ho�nutlu�unu) isteyerek sabrederler, namaz� dosdo�ru k�larlar, kendilerine r�z�k olarak verdiklerimizden gizli ve a��k infak ederler ve k�t�l��� iyilikle savarlar. ��te onlar, bu yurdun (d�nyan�n g�zel) sonucu (ahiret mutlulu�u) onlar i�indir. (Ra'd Suresi, 22)

...namaz� dosdo�ru k�larlar, kendilerine r�z�k olarak verdiklerimizden infak ederler...

H�CR�: 1429 M�LAD�: 2008


Elbette Rabbin sana verecek, b�ylece sen ho�nut kalacaks�n. (Duha Suresi, 5)

Elbette Rabbin sana verecek, b�ylece sen ho�nut kalacaks�n.

M�LAD�: 2007 H�CR�: 1427


Ger�ekten Allah'�n Kitab�n� okuyanlar, namaz� dosdo�ru k�lanlar ve kendilerine r�z�k olarak verdiklerimizden gizli ve a��k infak edenler; kesin olarak zarara u�ramayacak bir ticareti umabilirler. (Fat�r Suresi, 29)

...namaz� dosdo�ru k�larlar, kendilerine r�z�k olarak verdiklerimizden infak ederler...

H�CR�: 1429 M�LAD�: 2008


Kendileriyle, i�lerinde bereketler k�ld���m�z memleketler aras�nda (biri di�erinden) g�r�nebilen �ehirler var ettik ve orada y�r�me (imkanlar�n�) takdir ettik: "Oralarda geceleri ve g�nd�zleri g�venlik i�inde gezip dola��n" (dedik). (Sebe Suresi, 18)

...orada y�r�me (imkanlar�n�) takdir ettik: "Oralarda geceleri ve g�nd�zleri g�venlik i�inde gezip dola��n"...

H�CR�: 1422 M�LAD�: 2001


��te size b�yle... Ger�ekten Allah, k�firlerin hileli-d�zenlerini bo�a ��kar�c�d�r. (Enfal Suresi, 18)

��te size b�yle... Ger�ekten Allah, k�firlerin hileli-d�zenlerini bo�a ��kar�c�d�r.

H�CR�:1440 M�LAD�: 2018


Ve bilin ki Allah'�n Res�l� i�inizdedir. E�er o, size bir�ok i�lerde uysayd�, elbette s�k�nt�ya d��erdiniz. Ancak Allah size iman� sevdirdi, onu kalplerinizde s�sleyip-�ekici k�ld� ve size ink�r�, f�sk� ve isyan� �irkin g�sterdi. ��te onlar, do�ru yolu bulmu� (ir�ad) olanlard�r. (Hucurat Suresi, 7)

...Ancak Allah size iman� sevdirdi, onu kalplerinizde s�sleyip-�ekici k�ld� ve size ink�r�, f�sk� ve isyan� �irkin g�sterdi...

M�LAD�: 1988 H�CR�: 1408


B�ylece Rabbin seni se�kin k�lacak, s�zlerin yorumundan sana ��retecek ve daha �nce atalar�n �brahim ve �shak'a tamamlad��� gibi senin ve Yakup ailesi �zerindeki nimetini tamamlayacakt�r. Hi� ��phe yok senin Rabbin bilendir, h�k�m ve hikmet sahibidir. (Yusuf Suresi, 6)

...-B�ylece Rabbin seni se�kin k�lacak, ...

H�CR�: 1443, M�LAD�: 2021 (�eddesiz)


M��rikler istemese de O dini (�slam'�) b�t�n dinlere �st�n k�lmak i�in el�isini hidayetle ve hak dinle g�nderen O'dur. (Tevbe Suresi, 33)

...el�isini hidayetle g�nderen O'dur.

H�CR�: 1426 M�LAD�: 2005


��te b�ylece Biz yery�z�nde Yusuf'a g�� ve imkan (iktidar) verdik. �yle ki orada (M�s�r'da) diledi�i yerde konaklad�. Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanlar�n ecrini kayba u�ratmay�z. (Yusuf Suresi, 56)

...Biz yery�z�nde Yusuf'a g�� ve imkan (iktidar) verdik...

H�CR�:1419 M�LAD�: 1998 (�eddesiz)


S�leyman'a cinlerden insanlardan ve ku�lardan ordular� topland� ve bunlar b�l�kler halinde da��t�ld�. (Neml Suresi, 17)

S�leyman'a cinlerden insanlardan ve ku�lardan ordular� topland�..

H�CR�: 1433, M�LAD�:2011 (�eddeli)


Ger�ekten Biz ona yery�z�nde sapasa�lam bir iktidar verdik ve ona her�eyden bir yol (sebep) verdik. (Kehf Suresi, 84)

Ger�ekten Biz ona yery�z�nde sapasa�lam bir iktidar verdik

H�CR�: 1440, M�LAD�: 2018 (�eddeli)


Rabbimiz, i�lerinden onlara bir el�i g�nder, onlara ayetlerini okusun, kitab� ve hikmeti ��retsin ve onlar� ar�nd�rs�n. ��phesiz, Sen g��l� ve �st�n olans�n, h�k�m ve hikmet sahibisin." (Bakara Suresi, 129)

Rabbimiz, i�lerinden onlara bir el�i g�nder...

M�LAD�: 1979 H�CR�: 1400


�yleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) b�y�k bir cihad ver. (Furkan Suresi, 52)

�yleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) b�y�k bir cihad ver.

H�CR�:1400 M�LAD�:1979 (Tenvinleri de say�ld�)


Ve sevece�iniz bir ba�ka (nimet) daha var: Allah'tan 'yard�m ve zafer (nusret)' ve yak�n bir fetih. M�'minleri m�jdele. (Saff Suresi, 13)

...Allah'tan 'yard�m ve zafer (nusret)' ve yak�n bir fetih...

H�CR�: 1402 M�LAD�:1981 (Okunan tenvinler say�ld�)

Yukar�daki ayetlerden inkarc� d���nceye kar�� fikri alanda m�cadele etmenin �nemi ve bu m�cadelede Rabbimiz'in salih kullar�n� yard�m� ile destekleyece�i anla��lmaktad�r. Ayetlerin ebced hesaplar�n�n verdi�i tarihler ise, bu fikri m�cadelenin ba�lamas� gereken zamana i�aret olabilir. Nitekim kitab�n �nceki b�l�mlerinde anlatt���m�z ahir zaman alametleri olarak bildirilen olaylar�n ba�lang�� tarihinin de Hicri 1400'ler olmas�, b�yle bir i�aret olmas� ihtimalini g��lendirmektedir. A�a��daki ayette de M�sl�manlar�n s�k�nt� i�inde ya�ad��� bir d�neme i�aret olabilir. Hem M�sl�manlar�n hem de t�m d�nya insanlar�n�n 1980'li y�llardan itibaren ya�ad�klar� s�k�nt� ve ac�lara, yery�z�nde meydana gelen karga�a ve kaosa dair pek �ok olaya kitab�n �nceki b�l�m�nde yer vermi�tik. Bu s�k�nt�l� d�nemin ahir zaman�n ilk b�l�m� oldu�unu, Hz. �sa'n�n tekrar yery�z�ne geli�i ile bu d�nemin bitece�ini ve huzur, bar��, bolluk, bereket, g�zellik dolu bir Alt�n�a�'�n ya�anmaya ba�layaca��n� da m�jdelemi�tik.

Sizi dayan�lmaz i�kencelere u�ratt�klar�nda Firavun ailesinin elinden kurtard���m�z� hat�rlay�n. Onlar kad�nlar�n�z� diri b�rak�p erkek �ocuklar�n�z� bo�azl�yorlard�. Bunda sizin i�in Rabbiniz'den b�y�k bir imtihan vard�. (Bakara Suresi, 49)

...sizin i�in Rabbiniz'den b�y�k bir imtihan vard�.

H�CR�: 1406 M�LAD�:1985

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."