www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

HZ. �SA'YI EN G�ZEL �EK�LDE KAR�ILAMAK

Kuran ayetlerinde Hz. �sa'n�n Allah Kat�na al�n��� haber verilmekte ve yery�z�ne ikinci kez geli�i �e�itli alametlerle bizlere bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in de "...Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem o�lu �sa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir h�k�mdar olarak inecek..."(Sahih-i M�slim, Bir �rehin-Nevevi, Cilt II, s. 192; Kitab-ul �man,Bab-u Nuz�l-i �sa �bn-i Meryem, Kenzul Ummal, 14/332) gibi bir�ok hadisinde Hz. �sa'n�n geldi�inde yapacaklar� ve o d�nemin �zellikleri �e�itli �rneklerle anlat�lmaktad�r. Bu a��klamalar hi�bir ��pheye yer b�rakmayacak kadar a��k, detayl� ve i�inde bulundu�umuz d�nemde ya�anan geli�melerle uyumludur. Nitekim as�rlar boyunca �slam alimleri de eserlerinde Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i ile ilgili �ok �nemli yorumlarda bulunmu�, ahir zamanda nas�l bir ortam olu�aca��n� insanlara aktarm��lard�r. Tevrat ve �ncil'de de Hz. �sa'n�n yery�z�ne geli�ine dair �ok a��k izahlar bulunmaktad�r. Tevrat'ta Mesih'in yery�z�ne hakim olaca�� "... g�klerin Allah'� ebediyyen harap olmayacak bir krall�k kuracak ve onun hakimiyeti ba�ka bir kavme b�rak�lamayacak" (Daniel, 2: 44) gibi s�zlerle, �ncil'de ise "... Sizden g��e al�nan bu �sa, g��e gitti�ini nas�l g�rd�n�zse, ayn� �ekilde geri gelecektir." (El�ilerin ��leri, 1: 11) �eklinde haber verilmektedir.

Allah'�n iman edenlere hidayet rehberi olarak g�nderdi�i bu �� �lahi kitab�n Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i konusunda bu kadar uyumlu olmalar� �ok dikkat �ekicidir. (Tevrat ve �ncil vahyedilmelerinin ard�ndan tahrif edilmi� olmakla birlikte, i�lerinde Kuran ayetleri ile uyumlu bir�ok a��klama bulunmaktad�r. Bu a��klamalar�n ilk vahyedildikleri d�nemden kalma izahlar olmalar� muhtemeldir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Detayl� olarak inceledi�imiz t�m bu deliller ve d�nya �zerindeki ya�anan geli�meler dikkatle biraraya getirildi�inde Hz. �sa'n�n geli�ine en fazla 15-20 sene kald���, belki de Hz. �sa'n�n gelmi� bile olabilece�i ortaya ��kmaktad�r. Bu yery�z�ndeki t�m insanlar i�in �ok b�y�k bir m�jdedir, sevin� ve �evk kayna��d�r.

Hz. �sa i�in �evkle, heyecanla ve co�kuyla
haz�rl�k yapman�n �nemi

Hz. �sa, Allah'�n, do�umundan itibaren mucizevi bir ya�amla nimette bulundu�u ve peygamberlik makam�yla �ereflendirdi�i kutlu bir el�isidir. Allah bu m�barek peygamberin, "d�nyada ve ahirette 'se�kin, onurlu, sayg�nd�r' ve (Allah'a) yak�n k�l�nanlardan" (Al-i �mran Suresi, 45) oldu�unu bildirerek onu cennetle m�jdelemi�tir . ��te bu nedenle de yery�z�ne ikinci kez gelecek olan bu m�barek peygamberi, t�m insanl���n olabilecek en g�zel �ekilde kar��lamas� gerekmektedir. �mkanlar� k�s�tl� olan bir ki�i dahi, evine s�radan bir misafir gelece�i zaman, g�nler �ncesinden haz�rl�k yapar, bu misafiri en temiz ve en g�zel �ekilde a��rlamaya, ikramda kusur yapmamaya �zen g�sterir. Oysa Hz. �sa t�m d�nya insanlar� i�in, hi�bir misafirle kar��la�t�r�lmayacak kadar �st�n �zelliklere sahip, �ok k�ymetli bir misafirdir. O nedenle de t�m insanl���n yak�n zamanda yery�z�n� �ereflendirecek olan bu Ulu'l Azm peygamberi en g�zel �ekilde kar��lamas� gerekmektedir.

Hz. �sa'n�n geli�i t�m insanl�k i�in �ok b�y�k bir nimet, Allah'tan �ok b�y�k bir l�tuftur. Bu k�ymetli peygamberle kar��la�mak Rabbimizden �ok b�y�k bir nimettir. Hz. �sa geldi�inde masum, tertemiz ve nurlu y�z�yle, hikmetli, ak�ll� ve isabetli konu�malar�yla hemen dikkati �ekecek, d�nya �zerindeki t�m insanlar hayatlar�nda ilk kez en y�ksek insani vas�flara sahip m�barek bir peygamber g�receklerdir. Onun do�umu, hayat�, Allah Kat�na al�n��� ve yery�z�ne ikinci kez geli�i gibi, bu geli�ten sonraki hayat� da Allah'�n izniyle mucizelerle dolu olacakt�r. T�m insanlar onun �st�n ahlak�na ve benzersiz akl�na hayran olacaklard�r. Onun s�yledi�i her s�z, her hareket hikmetli, ald��� her karar isabetli ve Allah'�n ilham� ile olacakt�r.

T�m insanlar�n, �zellikle de �ncil'e iman eden �seviler'in ve Kuran ayetlerine iman eden M�sl�manlar�n Hz. �sa'n�n geli�i i�in heyecanla, �evkle ve �ok b�y�k bir co�kuyla haz�rl�k yapmalar� gerekmektedir. Bu ki�ilerin i�inde, Allah'�n cennetle m�jdeledi�i bu k�ymetli peygamberin geli�i i�in haz�rl�k yapmayanlar ise �ok b�y�k bir hata i�indedirler. ��nk� geli�i �lahi kitaplarla ve el�ilerin s�zleriyle haber verilmi� b�ylesine �nemli bir misafiri kar��lama konusunda yap�lacak gev�eklik ve tembellik �ok b�y�k bir vicdans�zl�kt�r. Allah'�n ayetlerine iman eden, d�nya �zerindeki geli�meleri ve ahir zaman�n i�aretlerini akl� ve vicdan�yla de�erlendiren hi�bir insan bu m�barek misafiri haz�rl�k yapmadan bekleyemez. Ya da "Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez gelece�ine iman ediyorum" dedikten sonra, "ama �imdi haz�rl�k yapmayay�m, daha sonra telafi ederim" �eklinde bir d���nce i�ine de giremez. Hangi vicdan sahibi, samimi H�ristiyan o m�jdeli d�nem geldi�inde "Biz Hz. �sa'y� bekliyorduk, ama bunun i�in haz�rl�k yapmay� gerekli g�rmedik" �eklinde bir a��klamada bulunabilecektir? E�er bu ki�iler hala bir haz�rl�k i�inde olmamalar�n�, 15-20 y�l� uzun bir zaman gibi g�rmeleriyle a��kl�yorlarsa bu �ok yanl�� bir d���ncedir. ��nk� onlar da 15-20 y�l�n, 15-20 g�n gibi h�zla ge�ip gidece�ini g�recek, Hz. �sa'n�n geli�ine kay�ts�z kald�klar� i�in �ok b�y�k bir pi�manl�k ya�ayacaklard�r. Hi�kimse unutmamal�d�r ki, 1970'li y�llarda ya�ayan insanlar da 1980'leri 90'lar� �ok uzak g�rmekteydiler. Ama zaman h�zla ak�p ge�ti ve 2000'li y�llar bir anda geldi. Ayn� bu �ekilde, Hz. �sa ile kar��la�aca��m�z g�n de Allah'�n izniyle �ok h�zla gelecektir.

 

T�m d�nya Hz. �sa'n�n �evresinde birle�ecektir

Hz. �sa gelmeden �nce yap�lmas� gereken haz�rl���n nas�l olmas� gerekti�ini hem Kuran ayetlerinden, hem Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinden, hem de Bedi�zzaman Said Nursi gibi b�y�k �slam alimlerinin hikmetli yorumlar�ndan anlamaktay�z. Bu haz�rl���n en �nemli a�amas� ise yery�z�ndeki din kar��t� sistemlerle yap�lacak olan fikri m�cadeledir. Bedi�zzaman'�n da dikkat �ekti�i gibi t�m iman sahipleri Darwinizm ve materyalizm gibi insanlar� din ahlak�ndan uzakla�t�ran ateist ideolojilerle fikri m�cadelede ittifak etmeli; bu gibi ak�mlar�n d�nya �zerinden silinmelerinde birlik olmal�d�rlar. Bunun i�in t�m imkanlar�yla Hz. �sa'n�n dinsizlikle yapaca�� m�cadele �ncesinde d�nya �ap�nda b�y�k bir haz�rl�k yapmal�d�rlar. Nitekim hadislerde bildirildi�i gibi Hz. �sa geldi�inde s�z konusu dinsiz ak�mlarla m�cadele edecektir. Bedi�zzaman Said Nursi'nin de bir s�z�nde belirtti�i gibi elinde "semavi k�l��" ile yani Allah'�n vahyi ile hareket edecek, bu sayede her karar� isabetli olacak ve t�m dinsiz sistemleri ortadan kald�racakt�r. (Mektubat, s. 6)

�sevilerle M�sl�manlar aras�ndaki bu birli�i �imdiden olu�turmaya ba�lamak Hz. �sa gelmeden �nce yap�labilecek �ok g�zel bir haz�rl�kt�r. Ancak �ncelikle H�ristiyanlar�n kendi aralar�ndaki ayr�l�klar� ortadan kald�rmalar�, Hz. �sa'n�n s�z�nde birle�meleri ve "kenetlenmi� bir bina" (Saf Suresi, 4) halini almalar� gerekmektedir. M�sl�manlar da aralar�ndaki t�m ayr�mlar� giderip, birlik ve beraberli�in sa�lanmas� i�in �aba g�stermelidirler. T�m M�sl�manlar Allah'a daha �ok yak�nla�mak, Allah'�n dinine daha fazla hizmet etmek i�in elbirli�i yapmal�, Hz. �sa'n�n geli�i �ncesinde �slam birli�ini olu�turmal�d�rlar. Bu iki birli�in sa�lanmas�n�n ard�ndan olu�acak �sevi-M�sl�man ittifak�n�n d�nya �zerinde �ok b�y�k bir g�� meydana getirece�i ve Allah'� inkar eden t�m �er ak�mlar�n�n �n�nde a��lamaz bir engel haline gelece�i a��kt�r. ��te bu haz�rl�k Hz. �sa geldi�inde zaten olu�acak olan ittifak�n da temeli olacakt�r.

Ancak g�n�m�zde gerek H�ristiyan d�nyas�nda gerekse M�sl�man topluluklar�n b�y�k bir b�l�m�nde Hz. �sa'n�n geli�iyle ilgili geni� �apl� bir haz�rl�k g�r�lmemekte, insanlar bu k�ymetli konu�a kar�� kay�ts�z kalmaktad�rlar. Oysa bug�n bu m�barek peygamberin geli�i i�in haz�rl�k yapmayanlar, kay�ts�z kal�p gev�eklik g�sterenler, bu b�y�k m�jdeye gereken ehemmiyeti g�stermeyenler Hz. �sa geldi�inde �ok utanacak, ancak yapt�klar�n� telafi etmek i�in �ok ge� kald�klar�n� anlayacaklard�r.

H�ristiyan alemi i�in bir di�er tehlike ise, Hz. �sa'n�n geli�inden rahats�zl�k duyan �evrelerin etkisi alt�nda kalmalar�d�r. Gururlar�ndan, imani zay�fl�klar�ndan, cahilliklerinden, gerekli kavray�� g�c�ne sahip olmad�klar�ndan dolay� Hz. �sa'n�n geli�i i�in haz�rl�k yapmayan baz� �evreler, vicdan sahibi H�ristiyanlar �zerinde olumsuz bir etki olu�turmak isteyebilirler. Ama bilinmelidir ki, Hz. �sa'y� seven ve �ncil'e iman eden H�ristiyanlar�n bu b�y�k ger�e�i g�rmezlikten gelmeleri kesinlikle a��klanabilecek bir durum de�ildir. Bu utanc� ya�amamak i�in d�nya �zerindeki t�m H�ristiyanlar�n g�zel ahlakta, Hz. �sa'n�n yolunu izlemekte kararl� olmalar�n�n zaman� gelmi�tir. T�m H�ristiyanlar, �ncil'de tarif edilen Allah'a g�n�lden ba�l�, ho�g�r�l�, bar��sever, sevgi dolu, fedakar ve Allah'�n dinini yayma konusunda samimi kimseler olduklar�n� ortaya koymal�d�rlar. �ncil'deki Hz. �sa'n�n geli�iyle ilgili a��k izahlar�n t�m H�ristiyanlar�n vicdanlar�n� bir an �nce harekete ge�irmesi gerekmektedir. Aksi bir tav�r, yani gereken haz�rl�klar�n yap�lmamas�, H�ristiyan alemi i�indeki bu �evreler a��s�ndan son derece utan� verici bir durum olu�turabilir. Hz. �sa t�m H�ristiyan toplumlar� ikinci kez geli�iyle m�jdelemi�, �ncil'de yer alan bir�ok s�z�nde a��k�a "ben mutlaka gelece�im" demi�tir.

Ayn� durum M�sl�manlar i�in de ge�erlidir. M�sl�manlar da Allah'�n Kuran ayetlerinde bildirdi�i ve Peygamber Efendimiz (sav)'in de hadisleriyle haber verdi�i g�zel ahlaka uymal� ve Hz. �sa'n�n geli�i i�in �evkle, heyecanla ve b�y�k bir sevin�le �al��mal�d�rlar. Aksi takdirde Allah'�n ayetleri ile bildirdi�i bu kesin ger�e�e iman etmemi� olurlar.

Hi� unutmamak gerekir ki, Hz. �sa'n�n geli�i d�nyan�n sadece belli b�lgelerini etkileyecek bir olay de�ildir. Onun geli�i t�m d�nyay� etkileyecek g��te, mucizevi ve metafizik bir olayd�r. Bu kutlu peygamberin geli�iyle d�nya �ap�nda sosyal ve siyasi alanlarda k�kl� de�i�ikler olacak, t�m d�nya Hz. �sa'n�n etraf�nda toplan�p birle�ecektir. ��te bu nedenle t�m H�ristiyanlar�n ve M�sl�manlar�n bir an �nce harekete ge�meleri ve birlik i�inde Hz. �sa'y� en g�zel �ekilde kar��lamak i�in ellerindeki t�m imkanlar� seferber etmeleri gerekmektedir. Tek bir Allah'a iman eden, O'nun be�enisini kazanmaya �al��an, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmu�, O'na y�rekten ba�l�, O'nu y�celten, temelde ayn� de�erleri savunan H�ristiyan ve M�sl�manlar�n ortak hareket etmeleri en do�rusudur. Hem H�ristiyanlar�n hem de M�sl�manlar�n birbirlerine ho�g�r�yle, sevgiyle, anlay��la, bar��la yakla�malar� gerekti�i a��kt�r. As�rlard�r s�ren �eki�melere, �nyarg�lara, yanl�� anlamalara art�k bir son verilmelidir. ��nk� kaybedilecek zaman yoktur.

Bu internet sitesinde Kuran ayetlerinde yer alan �ok �nemli haberlerle, Peygamber Efendimiz (sav)'in m�barek hadisleriyle, Bedi�zzaman Said Nursi'nin hikmetli yorumlar�yla ve �ncil ve Tevrat'ta yer alan a��k izahlarla Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez gelece�i m�jdesini t�m insanlarla payla�t�k ve insanlara gereken haz�rl�klar� yapmalar� i�in �ok �nemli bir �a�r�da bulunduk. Amac�m�z ise, Hz. �sa yery�z�ne ikinci kez geldi�inde insanlar�n "bilseydik, haz�rl�k yapard�k" diyememeleri ve �ne s�rebilecekleri hi�bir bahanelerinin kalmamas�d�r. G�r�ld��� gibi alametler t�m a��kl���yla ortaya ��km��t�r, as�rlard�r baz� �evrelerin ortaya att�klar� t�m ��phe bulutlar� ortadan kalkm��t�r. Hz. �sa'n�n geli�i �ok yak�nd�r. Rabbimiz bizleri Nur Suresi'nde �u �ekilde m�jdelemi�tir:

Allah, i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca Bana ibadet ederler ve Bana hi�bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, i�te onlar fas�kt�r. (Nur Suresi, 55)

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."