www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

HZ. �SA VE HZ. MEHD� (A.S.) KONUSUNDAK�
�AHSI MANEV� YANILGISI

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne �kinci Geli�i Konusundaki �ahsi Manevi Yan�lg�s�

Bedi�zzaman'�n eserlerinde kulland��� "�ahs� manevi" kavram� konusundaki yanl�� anla��lmaya a��kl�k kazand�ran izahlara pek �ok �rnek vermek m�mk�nd�r. Ancak bunlardan sadece birka� tanesi bile, Hz. �sa'n�n ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin ahir zamanda beraberlerindeki m�min topluluklar�n�n �ahs� manevisi ile birlikte, onlara �nderlik ederek zuhur edeceklerinin anla��lmas� i�in yeterlidir.

Kuran ayetlerinde Hz. �sa'n�n �lmedi�i ancak Allah Kat�na al�nd��� haber verilmekte ve �e�itli alametlerle yery�z�ne yeniden d�nece�i bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav) ise, Hz. �sa'n�n d�nyan�n son d�nemlerinde mucizevi bir bi�imde yery�z�ne d�nece�ini, H�ristiyanlar� ve M�sl�manlar� ortak bir din ve ahlakta, �slam dini �zerinde birle�tirerek yery�z�ne bar��, adalet ve mutluluk getirece�ini hadislerinde �ok detayl� olarak haber vermi�tir. Kuran'da ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde yer alan bu a��klamalar ve i�aretler hi�bir ��pheye yer b�rakmayacak kadar a��k ve detayl�d�r.

Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez gelece�i konusu Bedi�zzaman Said Nursi'nin de eserlerinde s�k s�k vurgulad��� bir konudur. Ancak Bedi�zzaman'�n bu konuyu anlat�rken kulland��� "�ahs� manevi" kavram� g�n�m�zde ger�ek anlam�ndan farkl� bir �ekilde anla��labilmekte ve yanl�� yorumlanabilmektedir. Oysa Bedi�zzaman'�n Hz. �sa'n�n bir �ahs� manevi olarak de�il bir �ah�s olarak yery�z�ne ikinci kez gelece�i ve Hz. Mehdi (a.s.)ile birlikte t�m yery�z�ne bar�� ve huzuru hakim k�laca��na dair a��klamalar� son derece a��kt�r.

Her peygamberin ve el�inin �evresinde onun maneviyat�n�n tecellisi olan bir �ahs� manevi olu�ur. O el�iye tabi olan, onu �rnek alan, onun tebli�ini izleyenlerin olu�turdu�u bir kitle ve hareket de, onun �ahs� manevisini olu�turur. Ancak �u �ok a��kt�r ki bir �ah�s olmadan onun �ahs� manevisinden de s�z edebilmek m�mk�n de�ildir. Her m�min toplulu�unun bir �nderi oldu�u Kuran'da bildirilen Allah'�n bir adetullah�d�r. Dolay�s�yla Bedi�zzaman Said Nursi de �ahs� manevi terimini kullan�rken Kuran'�n adetullah�nda oldu�u �ekilde kullanm��t�r.

Nitekim Bedi�zzaman Said Nursi de kendi talebeleri ve eserleri i�in de �ahs� manevi tabirini kullan�rken, bu �ahs� manevinin ba��nda yine kendisi bulunmaktad�r. Risale-i Nur'un �ahs� manevisine, eserler ile onu takip eden talebeler de dahildir, ama nur hareketinin �nderi Bedi�zzaman da bu ifadeden ayr� tutulamaz.

Hz. �sa da yery�z�ne tekrar geldi�inde, yine ona yak�n ki�ilerden olu�an bir cemaati olacak, ba�lar�nda da Hz. �sa olacakt�r. �ah�s olmadan �ahs� manevisi olmas� t�m di�er el�ilerde oldu�u gibi, Hz. �sa i�in de s�z konusu de�ildir. Nitekim a�a��da yer alan Bedi�zzaman'�n s�zlerinde, bu konunun hi�bir tart��maya yer b�rakmayacak a��kl�kta oldu�u kolayl�kla anla��lmaktad�r.

1... Hazret-i �sa Aleyhissel�m, �sev�lik �ahs-� manev�sini temsil ederek, dinsizli�in �ahs-� manev�sini temsil eden Deccal'� etkisiz hale getirir... (Mektubat, sf. 6)

Bedi�zzaman, bu s�z�nde �sevilik �ahs� manevisinin ne oldu�unu a��klamaktad�r. Bu izahlar�ndan anla��ld��� gibi, �ahs� manevilik �ahs� maneviyi temsil etmemektedir. Buradan �u iki sorunun cevab� �ok a��k olarak anla��lmaktad�r:

�sevilik �ahs� manevisini bir ki�i temsil ediyor. Bu kimdir? Hz. �sa.
Hz. �sa kimi temsil ediyor? �sevilik �ahs� manevisini.
Bu sorular�n cevaplar� da Bedi�zzaman'�n Hz. �sa'dan ve �ahs� manevisinden ayr� kavramlar olarak bahsetti�ini a��k�a ortaya koymaktad�r.

2...ancak h�rika ve mu'cizatl� (mucizeler sahibi) ve umumun makbul� (umumun kabul etti�i) bir z�t olabilir ki: O z�t, en ziyade al�kadar ve ekser (bir�ok) insanlar�n peygamberi olan Hazret-i �sa Aleyhissel�m'd�r..... (�ualar, sf. 463)

Bedi�zzaman'�n bu a��klamas�nda Hz. �sa i�in bir zat ifadesi kullan�l�yor; �ki veya �� de�il. Sonra da o zat diye devam edilerek burada bahsedilenin bir �ahs� manevi de�il, bir �ah�s olarak gelecek olan Hz. �sa oldu�u tekrar vurgulan�yor. G�r�ld��� gibi t�m bunlar hep "tekil" ifadelerdir; ve t�m�nde de "tek bir �ah�stan" bahsedilmektedir, �ahs� maneviden de�il.

Said Nursi burada ayr�ca Deccal'in yapt�klar�n� ortadan kald�rabilecek mucize sahibi bir ki�inin gereklili�inden bahsediyor. Bu, mucize g�sterebilecek tek ki�inin de Hz. �sa oldu�unu s�yl�yor. Bir �ahs� manevinin mucize g�stermesi m�mk�n olmayaca�� i�in burada da yine bir zat olarak Hz. �sa dan bahsedildi�i �ok a��kt�r.

3... �lem-i semavatta (g�kler aleminde) cism-i be�er�siyle (insani cismiyle) bulunan �ahs-� �s� Aleyhissel�m, o din-i hak cereyan�n�n (Hak dinin) ba��na ge�ece�ini.... (Mektubat, sf. 60)

�stad bu s�z�nde g�k aleminde insani bedeni ile bulunan Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden gelece�ini ve hak dinin ba��na ge�ece�ini s�ylemi�tir. Bedi�zzaman'�n burada bir �ahs� maneviden bahsetmedi�i, bir �ah�s ifadesi kulland��� net olarak anla��lmaktad�r. ��nk� "madde olarak varl��� olan bir ki�i"den bahsetti�i, "insan" anlam�na gelen "be�er" kelimesinden kolayl�kla anla��labilmektedir.

4...bir �sev� cemaat� nam� alt�nda ve "M�sl�man �sev�leri" �nvan�na l�y�k bir cem'iyet, o Deccal komitesini, Hazret-i �sa Aleyhissel�m'�n riyaseti (liderli�i) alt�nda etkisiz hale getirecek... (Mektubat, sf. 441)

�stad bu s�z�nde de Deccal'in sistemine kar�� Hz. �sa'n�n liderli�inde bir grup M�sl�man�n m�cadelede bulunaca��n� bildirmi�; Hz. �sa'dan ayr�, cemaatinden ayr� bahsetmi�tir.

5.... �sa Aleyhissel�m'� nur-u �man (iman�n �����) ile tan�yan ve t�bi' olan cemaat-� ruhaniye-i m�cahid�nin (ruhani m�cahidler cemaatinin) kemmiyeti (say�s�).... (�ualar, sf. 464)

Hz. �sa'n�n yine iman�n nuru ile tan�naca��ndan bahsetmi�tir. Bu da onun bir �ahs� manevi de�il, Hz. �sa'n�n zat�n� kastetti�ini g�stermektedir.

Ayr�ca burada da yine yukar�daki s�z�nde oldu�u gibi, bir �ahsa yani Hz �sa'n�n zat�na tabi olacak olan bir cemaatten ve Hz. �sa'dan ayr� ayr� bahsedilerek bu konuya a��kl�k getirilmektedir.

6... Hatt� "Hazret-i �sa Aleyhissel�m gelir. Hazret-i Mehdi'ye namazda iktida eder, t�bi' olur." diye rivayeti, bu ittifaka (birle�meye) ve hakikat-� Kur'aniyenin metbuiyetine (Kur'an hakikatlerine uyulmas�na, tabi olunmas�na) ve h�kimiyetine i�aret eder. (�ualar, sf. 587)

Bedi�zzaman'�n bu s�z�nde Hz. �sa'n�n Hz. Mehdi (a.s.)ile birlikte namaz k�laca�� anlat�l�yor. Pek �ok sahih hadiste de yer alan bu ifade, Hz. �sa ile Hz. Mehdi (a.s.)'nin kar��l�kl� diyalog i�erisinde olacaklar�n� ve bizzat d�nyevi bedenleri ile m�minlerin ba��nda bulunacaklar�n� g�stermektedir. Bu izah da yine Mehdi'nin ve Hz. �sa'n�n birer �ahs� manevi de�il birer ki�i olarak zuhur edeceklerini a��klayan bir ba�ka delildir. Hz. �sa, yery�z�ne �nceki geli�inde de namaz ibadetini yerine getirdi�i gibi ikinci kez geli�inde de Allah'�n izniyle bu ibadetine devam edecektir. Kuran'da bu konu ��yle bildirilir:

"(�sa) Dedi ki: "��phesiz ben Allah'�n kuluyum. (Allah) Bana Kitab'� verdi ve beni peygamber k�ld�. Nerede olursam (olay�m,) beni kutlu k�ld� ve hayat s�rd���m m�ddet�e, bana namaz� ve zekat� vasiyet (emr) etti." (Meryem Suresi, 30-31)

Peygamberimiz (sav) taraf�ndan ahir zamanda g�nderilece�i m�jdelenmi� olan, yery�z�ndeki fitneleri ortadan kald�racak, t�m d�nyaya bar��, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek �ok m�barek ve de�erli bir �ah�s olan Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ��k��� y�zy�llard�r �slam �mmeti taraf�ndan beklenen m�jdeli bir olayd�r. Nitekim rivayetlerde Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k�� alameti olarak bildirilen olaylar�n pek �o�unun ard�ard�na ger�ekle�mesi, bu zuhurun yak�n oldu�unun a��k bir g�stergesidir. Peygamber Efendimiz (sav)'in �ok say�daki hadisinde, ismiyle, vas�flar�yla ve yapaca�� i�lerle ayr�nt�l� olarak tarif edilen Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelece�ine dair Kuran ayetlerinde de i�ari anlamlarda �e�itli m�jdeler vard�r. T�m bu bilgiler dikkatlice incelendi�inde Mehdiyet konusunun tart��maya yer b�rakmayacak derecede kesinlik g�sterdi�i ak�l ve vicdan sahibi her insan taraf�ndan kolayl�kla anla��lmaktad�r.

Bedi�zzaman Said Nursi'nin a��klamalar� da, Kuran'da yer alan i�aretler ve Peygamberimiz (sav)'in hadisleriyle ayn� do�rultudad�r. Ancak Bedi�zzaman'�n eserlerinde kulland��� "�ahs� manevi" kavram� konusundaki yanl�� anla��lma Hz. Mehdi (a.s.)i�in de s�z konusudur. Rivayetlerden ve �slam alimlerinin izahlar�ndan Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ahs� manevi olmayaca��, fiziksel �zelliklerine, karakter ve ahlak�na, nesebine kadar detayl� olarak tarif edilmi� m�barek bir �ah�s olaca��, a��k ve net bir bi�imde anla��lmaktad�r. Ancak elbette ki Hz. Mehdi (a.s.)'nin de kendisinden �nceki t�m el�iler gibi bir �ahs� manevisi olacakt�r. Hatta rivayetlerde bu �ahs� manevinin b�t�n yery�z�n� kaplayaca�� bildirilmi�tir. Fakat Hz. Mehdi (a.s.)'nin kendisi de bizzat i�in ba��nda olacakt�r. Dolay�s�yla Hz. Mehdi (a.s.)'nin �ahs� manevisi de ona tabi olanlarla birlikte ba�lar�nda imam olarak kendisidir. Nitekim Bedi�zzaman'�n yaz�lar�nda da bu konuyu net olarak a��klayan bir�ok izah bulunmaktad�r. Bedi�zzaman'�n a�a��da yer alan s�zlerinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ahs� manevi de�il, bir zat� temsil etti�ine dair a��klamalar�, hi�bir ihtilafa yer vermeyecek kadar a��k ve nettir.

Bedi�zzaman'�n Hz. Mehdi (a.s.)i�in kulland��� "o zat" ya da "o �ah�s" gibi ifadeler, "�ahs� manevi" kavram� konusundaki yanl�� anla��lmalara a��kl�k getirmektedir.

1 Hem de o e�has�n (o �ah�slar�n) �ahs-� manev�sine veya temsil ettikleri cemaate ait �s�r-� az�meyi (fevkalade eserleri, izleri) o e�has�n (�ah�slar�n) z�tlar�nda tasavvur ederek �yle tefsir etmi�ler ki, o e�has-� h�rika (harika �ah�slar yani Hz �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)) ��kt�klar� vakit b�t�n halk onlar� tan�yacak gibi bir �ekil vermi�ler. (S�zler, sf. 343-344)

2 Ona kar�� �l-i Beyt-i Nebev�nin silsile-i nuran�sine (Peygamberimizin nurani soyuna) ba�lanan, ehl-i velayet (velilerin) ve ehl-i kemalin (kamil iman sahiplerinin) ba��na ge�ecek �l-i Beytten Muhammed Mehdi isminde bir z�t-� nuran� (nurlu bir �ah�s), o S�fyan'�n �ahs-� manev�si olan cereyan-� m�naf�kaneyi (m�naf�kl�k ak�m�n�) etkisiz hale getirip da��tacakt�r. (Mektubat, sf. 56-57)

3 .�hir zaman�n o b�y�k �ahs�, �l-i Beyt'ten (Peygamberimizin soyundan) olacak. (�ualar, sf. 442)

4 .O z�t, o taifenin uzun tedkikat� (o toplulu�un u-zun ara�t�rmalar�, incelemeleri) ile yazd�klar� eseri kendine haz�r bir program yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapm�� olacak. Bu vazifenin istinad etti�i (dayand���) kuvvet ve manev� ordusu, yaln�z ihlas ve sadakat ve tesan�d (dayan��ma) s�fatlar�na tam sahib olan bir k�s�m �akirdlerdir (��rencilerdir). Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve k�ymetli say�l�rlar. (Emirda� L�hikas�-1, sf. 266-267)

Bedi�zzaman bu s�z�nde "o zat" diyerek hitap etti�i Hz. Mehdi (a.s.)'den ayr�, cemaatinden ayr� olarak s�z etmi�tir.

5 . Ben de onlara demi�tim: "Ben, kendimi seyyid (Peygamberimiz'in soyundan) bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki �hir zaman�n o b�y�k �ahs�, �l-i Beyt'ten (Peygamberimiz'in ailesinden) olacakt�r. (Emirda� L�hikas�-1, sf. 267)

6 O ileride gelecek acib bir �ahs�n (�a��lan ve hayret uyand�ran �ahs�n) bir hizmetkar� ve ona yer haz�r edecek bir d�mdar� (�nceden gelen takip�isi) ve o b�y�k kumandan�n pi�dar bir neferi (�nc� bir askeri) oldu�umu zannediyorum. (Barla Lahikas�, sf. 162)

Bedi�zzaman�n bu izahlar�, Mehdi'nin bir �ahs� manevi de�il, bir ki�i oldu�unun bir delilini olu�turmaktad�r. Bedi�zzaman buradaki "acib bir �ah�s" ifadesiyle Mehdi'nin bir �ah�s oldu�unu a��k�a belirtmektedir.

Ayr�ca �stad, Mehdi'nin "kumandanl�k vasf�na" da dikkat �ekmektedir. Bir �ahs� manevinin kumandanl�k s�fat� ta��mas� s�z konusu de�ildir.

Ayr�ca Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. Mehdi (a.s.)'nin �stlenece�i bu b�y�k g�revde kendisinin de "bu acib �ahs�n" hizmetkar� olabilece�ini ifade ederken Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ah�s oldu�unu tekrar vurgulamaktad�r.

7 Ahir zaman�n en b�y�k fesad� zaman�nda; elbette en b�y�k bir m��tehid (i�tihad eden b�y�k �slam alimi), hem en b�y�k bir m�ceddid (her y�zy�l ba��nda dini hakikatleri devrin ihtiyac�na g�re ders vermek �zere g�nderilen b�y�k �slam alimi, yenileyen, yenileyici), hem h�kim, hem mehdi, hem m�r�id (do�ru yolu g�steren ki�i), hem kutb-u a'zam (M�sl�manlar�n kendisine ba�land�klar� b�y�k evliyalardan, zaman�n en b�y�k m�r�idi) olarak bir z�t-� nuran�yi g�nderecek ve o z�t da Ehl-i Beyt-i Nebev�den (Peygamberimizin soyundan) olacakt�r. (Mektubat, sf. 411, 412, 441)

. bir m��tehid
. bir m�ceddid
. h�kim
. mehdi
. m�r�id
. kutb-u a'zam
. bir z�t-� nuran�

-Bedi�zzaman�n bu s�z�nde kulland��� yukar�daki vas�flar, anlamlar�ndan da anla��laca�� gibi tek ki�iye ait olacak �zelliklerdir. Ayr�ca �stad Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir zat-� nurani oldu�undan bahsetmektedir. E�er Bedi�zzaman Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir �ahs� manevi oldu�unu vurgulamak isteseydi burada "bir zat-� nuraniden" de�il, "�ahs� manevi-i nuraniden" bahsederdi. Ayr�ca burada kullan�lan "bir" kelimesi bu konuyu a��klamaktad�r. "Zat" ise zaten yine birlik ifade eden bir kelimedir. A��k�a "bir zat" ifadesi kullan�lm��t�r; "iki" ya da "birileri" denmemi�tir.

Bedi�zzaman'�n Hz. Mehdi (a.s.)ve cemaatinin �ahs� manevisinden "ve" ifadesini kullanarak iki ayr� kavram olarak bahsetmesi, bu konuya a��kl�k getiren bir ba�ka delildir.

8 T� �hir zamanda, hayat�n geni� dairesinde as�l sahibleri, y�ni Mehdi ve ��kirdleri (��rencileri), Cen�b-� Hakk�n izniyle gelir, o daireyi geni�lendirir ve o tohumlar s�nb�llenir. (Sikke-i Tasdik-i Gayb�, sf. 172) (Kastamonu Lahikas�, sf. 72)

Bedi�zzaman burada da Hz. Mehdi (a.s.)ve �ahs� manevinin ayr� kavramlar oldu�unu a��k�a ifade etmektedir. Hz. Mehdi (a.s.)ve �akirtleri olarak iki ayr� kavramdan bahsetmektedir; Hz. Mehdi (a.s.)'nin zat� ve �akirtleri. Buradaki "ve" kelimesi bu konuya a��kl�k getirmektedir. Bu ikisi birbirinden ayr�d�r ve ikisinin biraraya gelmesinden Hz. Mehdi (a.s.)'nin �ahs� manevisi olu�maktad�r.

9 Hem bu �� vezaifi (vazifeleri) birden bir �ah�sta, yahut cemaatte bu zamanda bulunmas� ve m�kemmel olmas� ve birbirini cerhetmemesi (��r�tmemesi) pek uzak, adeta kabil (m�mk�n) g�r�lm�yor. Ahir zamanda, Al-i Beyt-i Nebevi'nin (asm) (Peygamberimiz'in soyunun) cemaat-i nuraniyesini (nurani cemaatini) temsil eden Hazret-i Mehdi de ve cemaatindeki �ahs-� manevi de ancak i�tima edebilir (toplanabilir). (Kastamonu Lahikas�, sf. 139) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 186)

Bu s�zde de Hz. Mehdi (a.s.)ve cemaatinin �ahs� manevisi yine "ve" ifadesiyle birbirinden ayr�lm��t�r. Bu izahtan Hz. Mehdi (a.s.)ve �ahs� manevinin iki ayr� kavram� temsil etti�i anla��lmaktad�r. Demek ki Hz. Mehdi (a.s.)ve �ahs� mavnevisi iki ayr� konudur.

10 . Mehdi-i �l-i Resul'�n temsil etti�i kuds� cemaatinin �ahs� manev�sinin �� vazifesi var. (Emirda� L�hikas�-1 sf. 265)

Bedi�zzaman'�n bu s�z�nde ise Hz. Mehdi (a.s.)'nin cemaatinin �ahs� manevisinin yerine getirece�i �� b�y�k vazifeden bahsedilmektedir. Bu cemaatin �ahs� manevisini temsil eden, ba�lar�ndaki ki�i de Hz. Mehdi (a.s.)'dir. Ama bu g�revi, bu kudsi cemaatin �ahs� manevisi yerine getirmektedir. Bedi�zzaman'�n bu a��klamas� da yine Hz. Mehdi (a.s.)'nin "�ahs� manevisi"nin ve "zat�n�n" iki ayr� kavram olarak ele al�nd���n� g�stermektedir.

Sonu�

Bedi�zzaman'�n eserlerinde kulland��� "�ahs� manevi" kavram� konusundaki yanl�� anla��lmaya a��kl�k kazand�ran bu izahlara daha pek �ok �rnek vermek m�mk�nd�r. Ancak bunlardan sadece birka� tanesi bile, Hz. �sa'n�n ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin ahir zamanda beraberlerindeki m�min topluluklar�n�n �ahs� manevisi ile birlikte, onlara �nderlik ederek zuhur edeceklerinin anla��lmas� i�in yeterlidir.

Bedi�zzaman t�m bu s�zlerinde "Hz. �sa ve cemaatinin �ahs� manevisi" ve "Hz. Mehdi (a.s.)ve onun cemaatinin �ahs� manevisi" olarak iki ayr� kavramdan bahsetmektedir. Bu "ikisinin biraraya gelmesinden �ahs� manevi kavram�n�n olu�tu�unu", ancak bu m�barek ve kutlu �ah�slar�n �ahs� manevileriyle birlikte, bizzat beraberlerindeki m�minlere �nderlik edeceklerini a��klamaktad�r. �stad, Hz. Mehdi (a.s.)'nin, kendisinden �nce gelip ge�mi� halifeler, emirler, h�k�mdarlar gibi cismani bir �ah�s olaca��n� ve Resulullah (sav)'in soyundan gelecek bir zat olarak zuhur edece�ini s�zlerinde pek �ok defa a��k�a ifade etmi�tir.

Buraya kadar anlat�lanlardan anla��ld��� gibi, "�ahs� manevi" kavram�n�, onun �nderi olan, ba��ndaki �ah�stan ayr�, m�stakil ve ba��ms�z de�erlendirmek b�y�k bir hata olur. Kuran'da bahsi ge�en t�m m�min topluluklar�n�n ba��nda bir el�i ya da bir kumandan yer almaktad�r. Ahir zamanda da Kuran ahlak�n�n t�m yery�z�ne hakim olmas� gibi d�nya tarihinin �ok m�stesna bir d�neminde m�minlerin ba�s�z, kendi halinde bir topluluk olarak kalmalar� Kuran'da bildirilen adetullaha uygun de�ildir (en do�rusunu Allah bilir).
Hz. �sa ahir zamanda yery�z�ne gelecek, m�minlere �nderlik edecek ve Hz. Mehdi (a.s.)ile birlikte �slam'�n nurunun t�m insanlar� ayd�nlatmas�na vesile olacaklard�r. Hz. Mehdi (a.s.)de bir �ahs� manevi olarak de�il, bizzat gelip ahir zamanda M�sl�manlar�n ba��na ge�ecek, onlar� Allah'�n izniyle i�ine d��t�kleri s�k�nt� ve zorluklardan kurtar�p huzur adalet nimet ve bollu�a kavu�turacakt�r.

"... Hazret-i �sa Aleyhissel�m, �sev�lik �ahs-� manev�sini temsil ederek, dinsizli�in �ahs-� manev�sini temsil eden Deccal'� etkisiz hale getirir..." (Mektubat, sf. 6)

"...ancak h�rika ve mu'cizatl� (mucizeler sahibi) ve umumun makbul� (umumun kabul etti�i) bir z�t olabilir ki: O z�t, en ziyade al�kadar ve ekser (bir�ok) insanlar�n peygamberi olan Hazret-i �sa Aleyhissel�m'd�r..." (�ualar, sf. 463)

".�hir zaman�n o b�y�k �ahs�, �l-i Beyt'ten (Peygamberimizin soyundan) olacak. (�ualar, sf. 442)

".Mehdi-i �l-i Resul'�n temsil etti�i kuds� cemaatinin �ahs-manev�sinin �� vazifesi var. (Emirda� L�hikas�-1 sf. 265)

"O ileride gelecek acib bir �ahs�n (�a��lan ve hayret uyand�ran �ahs�n) bir hizmetkar� ve ona yer haz�r edecek bir d�mdar� (�nceden gelen takip�isi) ve o b�y�k kumandan�n pi�dar bir neferi (�nc� bir askeri) oldu�umu zannediyorum." (Barla Lahikas�, sf. 162)

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."