www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

S�TE HAR�TASI

AH�R ZAMAN VE HZ. MEHD� (A.S) ALAMETLER�

Mehdilik ne demektir?
Peygamberimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da i�aret oldu�unu bildiren �e�itli hadisleri vard�r
Kuran'da ahir zamana ve Mehdi'ye i�aret eden ayetler
Peygamberimizin a��klad��� alametler birbiri ard�nca ve belirtildi�i bi�imde i�inde bulundu�umuz �a�da ya�anmaktad�r

Mehdi'nin geli�inde ��phe yoktur

Mehdi hakk�ndaki hadisler m�tevatirdir
�slam alimlerinin Mehdi'nin geli�i ile ilgili izahlar�

Mehdi'nin ��k�� alametleri

Fitnelerin �o�almas�
Her tarafa yay�lan fitne
Haramlar�n helal say�lmas�
�ran-Irak sava��
Afganistan'�n i�gali
F�rat'�n suyunun kesilmesi
Ramazan Ay�'nda ay ve g�ne� tutulmalar�
G�ne�'ten bir alametin belirmesi
Kuyruklu y�ld�z�n do�mas�
Kabe bask�n� ve Kabe'de kan ak�t�lmas�
Do�u taraf�ndan bir ate�in g�r�nmesi
B�y�k olaylar�n ve hayret verici �eylerin meydana gelmesi
Sistemlerin de�i�mesi
M�sl�manlar�n bask� g�rmesi
Tozlu dumanl�, karanl�k fitne
Yayg�n katliamlar
Masum insanlar�n katledilmesi
Mehdi'den �mit kesilmesi
Fakirli�in ve a�l���n artmas�
Ekonomik durumun k�t�le�mesi
�am ve M�s�r meliklerinin �ld�r�lmesi
M�s�r'�n esir d��mesi
Allah'�n a��k�a inkar edilmesi
Sava�lar ve anar�i
B�y�k �ehirlerin yok olmas�: Sava�lar ve afetler
Harap Olmu� Yerlerin �mar�, �mar Edilmi� Yerlerin Tahribi
Depremlerin �o�almas�
Cinayetlerin artmas�
Ki�inin karde�ini �ld�rmesi
�nsanlar�n liderlerini �ld�rmesi
Ahlaki ��k��

Peygamberimiz Mehdi'nin ��k���n� ve Alt�n�a�'� m�jdelemi�tir

HZ. MEHD� (A.S) �LE �LG�L� �E��TL� KONULAR

Mehdi'nin �e�itli �zellikleri

Cennetle M�jdelenmesi
Zaman�n En Hay�rl�s� Olmas�
�sminin Peygamberlere Gelen Kitaplarda Ge�mesi
G�zel Ahlakl� Olmas�
Herkes Taraf�ndan �ok Sevilmesi
M�cadeleci Olmas�
Irsad� (Tebli� G�c�)
Vehbi �lmi
Cifr (Ebced) �lmini Bilmesi
Islah Edilmesi
N�b�vvet Yolunda Olmas�
S�k�nt� Ve Zorluklarla Kar��la��lmas�
G�zetlenmesi - Takib Edilmesi
Deccal'�n Mehdi'ye Eziyet Etmeye Cal��mas�
Hakk�nda Olumsuz Propaganda Yap�lmas�
Hicreti
Hilyesi
Konu�mas�

Mehdi'nin Fiziksel �zellikleri

Mehdi'nin ��k�� Zaman�

Mehdi Hakk�ndaki �e�itli Konular

Mehdi'nin �stanbul'u Manen Fethetmesi
T�rk Milleti ve 700-1400 Y�llar�
Mehdi''nin Zuhur Etti�inde Tan�nmas�
Mehdi'nin ��k�s�n�n �lan�
Mehdi'nin ��kt��� Yer
Mehdi'ye Kendi �stemedi�i Halde Biat Edilmesi
Mehdi'nin Kaybolma Meselesi Nedir?
12 Halife Meselesinin Asl�
Mehdi Muhalifi �ah�slar
Mehdi'nin Gericilerle M�cadelesi
Mehdi'nin Dini Asl�na D�nd�rmesi
Mehdi'nin Yak�n Yard�mc�lar�
K�yamete Kadar M�cadele Edecek Cemaat
Mehdi'nin Yery�z�nde Kal�� S�resi

Risale-i Nur K�lliyatinda Mehdi

Hz. �sa Aleyhisselam ve Mehdi

�sa (A.S.)'n�n �nmesine Dair Hadisler Tevatur Derecesindedir
�sa (A.S.)'n�n Gelece�ini Bildiren Sahih Hadisler
�sa (A.S.) ve Mesih Deccal
�sa (A.S.) Zaman�nda Yery�z� Bar��la Dolacak
�sa (A.S.) Zaman�nda B�y�k Bolluk Olacak
�sa (A.S.) Yeni Bir Din Getirmeyecektir
�sa (A.S.)'n�n Hilyesi
�sa (A.S.) Peygamberimizin (S.S.V) Kabri Yan�na Defnedilecektir
Risale-i Nur K�ll�yat�nda �sa Aleyhisselam

�e�itli Kaynaklarda Mehdi ile �lgili Rivayetler

Hadislerde Mehdi'nin ��k���
Mehdi'nin Geldi�i D�nem
Konstantinye'de Mesih'le Birlikte Bulunmas�
Hz. �sa Mehdi'nin Arkas�nda Namaz K�lacakt�r
Mehdi Olarak Adland�r�lmas�n�n Sebebi
Mehdi'nin Di�er �simleri
Ya�am�n� Gizli S�rd�rmesi
Aniden ��kmas�
Mehdi'nin Ashab�n�n Kendisine S���nmas�
Mehdi'nin Geli�inde Hi� ��phe Yoktur
Mehdi'nin ��k���n� G�kten Bir Ses Haber Verecektir
Mehdi'nin Efdaliyeti
"O Batt��� Yerden Do�an G�ne�tir"
Arza Varis Olacaklar Mehdi Ve Ashab�d�r
M��rikler �stemese De Hak Dini Yery�z�ne Hakim K�lacak
Yery�z�ne Miras�� K�l�nanlar Ehl-i Beyt Ve Mehdi'dir
G�klerde Ve Yerde Herkesin Ona Teslim Olmas�
Mehdi'nin Korunan Bir Ashab� Vard�r
�blis'in S�resinin Bitti�i G�n Mehdi'nin Geldi�i G�nd�r
�eytan�n Eziyet Vermesi
Allah'�n Mehdi'yi G�r�nmez Ordularla Desteklemesi
Mehdi'nin Ashab�
Mehdi Yery�z�n� E�itlik Ve Adaletle Dolduracakt�r
Mehdi D�neminde Ya�anacak Baz� Olaylar

�airlerin �iirlerinde Mehdi

AH�R ZAMAN �AHISLARI
(Hz.�sa, Hz.Mehdi, Deccal)

Ahir Zaman �ah�slar� Kimlerdir ?
Hz. �sa, Hz. Mehdi (a.s.)ve Deccal'in ��k��� G�venilir Hadislerle Bildirilmi�tir
Hz. �sa �kinci Kez Yery�z�ne Geldi�inde Neden Tan�nmayacakt�r?
Hz. �sa Yery�z�ne �kinci Kez Geldi�inde Onu Destekleyenlerin Say�s� �ok Az Olacakt�r
Hz. Mehdi (a.s.)Ortaya ��kt���nda Neden Tan�nmayacakt�r?
Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)Konusundaki �ahsi Manevi Yan�lg�s�
Hz. Mehdi (a.s.)Ortaya ��kt���nda Ona Yard�m Edenlerin Say�s� �ok Az Olacakt�r
Ge�mi�te G�nderilen Peygamberler de Toplumlar� Taraf�ndan Tan�nmam��lard�r
Tarih Boyunca Peygamberlere �man Edenlerin Say�s� Hep �ok Az Olmu�tur
Ahir Zaman'da Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Kar��s�ndaki Negatif G��: Deccal
Ortaya ��kt��� �lk D�nemlerde Deccal de Tan�nmayacakt�r
Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Tan�nmamas�nda Deccal'in Propagandalar�n�n B�y�k Etkisi Olacakt�r
Deccal'in Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Tan�nmas�n� Engellemek ��in �zleyece�i Y�ntemler
Deccal'in Fitnesinden Korunmak
Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Tan�nmamalar�ndaki Hay�r ve Hikmetler
Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)Geli�lerinden �midin Kesildi�i Bir D�nemde Ortaya ��kacaklard�r
Hz. �sa Deccal'in Fitnesini Yok Edecektir
Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)D�neminde Ya�anacak Olan Alt�n�a�

"BEKLENEN HZ. MEHD� (A.S)"
Hakk�nda T�m �slam Alimlerinin G�r��leri

Mehdiyet Konusu Sa�lam Delillere Dayanmaktad�r

Hazreti Mehdi Hakk�ndaki Rivayetler "M�tevatir"dir ("M�tevatir" ne demektir?)
Mehdiyet Hadislerinin M�tevatir Oldu�una Dair Alimlerin �zahlar�
Ehl-i S�nnet �tikad�na G�re M�tevatir Hadislere �nanman�n Gereklili�i
M�tevatir Rivayetleri Reddetmenin �nkar Oldu�una H�kmeden Ehl-i S�nnet Alimleri
Mehdiyet Hakk�nda Verilen Baz� Fetva �rnekleri


�slam Alimlerinin Mehdiyet Hakk�ndaki G�r��leri

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)Ger�e�i

Bedi�zzaman Said Nursi'nin D���nceleri Eserlerindedir

G�n�m�z Yazar Ve M�tefekkirlerinin G�r��leri

Hz. Mehdi (a.s.)Hakk�nda Yay�nlanm�� Ehl-i S�nnet Kaynaklar�

Parlayan Y�ld�z Mehdi

Mehdi'nin Zuhuru Hakk�nda
Mehdi'nin �smi ve s�fatlar� Hakk�nda
Mehdi'nin Zuhurunun Alametleri Hakk�nda
Halifelik Hususunda Kendisine Biat Olunaca��, Biat'�n Nerede Olaca�� ve Mehdi'nin Zuhur Edece�i Hakk�ndad�r
Mehdi'nin Zuhurundan �nce ve sonra Meydana Gelecek Olan Fitneler Hakk�ndad�r
Mehdi'nin Vefat� ve M�ddeti Hakk�ndad�r


Bir �ktibas

Irak Sava�� Hz. Mehdi (a.s.)'nin Alameti mi?

Hz.�sa'n�n ve Hz.Mehdi'nin ��k��� ile �lgili Makaleler

Hz. Mehdi (a.s.)ve Yard�mc�lar�
Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)Konusundaki �ahs� Manevi Yan�lg�s�
Hz. Mehdi (a.s.)'nin M�cadelesi Nas�l Olacak?
Hz. Mehdi (a.s.)'nin Geli�inin, Bedi�zzaman Said Nursi'yi �nemsiz Hale Getirebilece�i Korkusu
Hz.�sa ve Hz.Mehdi Gelmeyecek Nidalar�, Hz. �sa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Geli� Alametidir

Hz.�sa'n�n ve Hz.Mehdi'nin ��k��� ile �lgili Kitaplar

Hz. �sa'n�n Geli� Alametleri Mesih M�jdesi Hz. �sa Gelecek Mehdiyet ve Alt�n�a�
Ahir Zaman ve Dabbet�'l Arz Kehf Suresi'nden Ahir Zamana ��aretler K�yamet Alametleri Alt�n�a�  

Hz.�sa'n�n ve Hz.Mehdi'nin ��k��� ile �lgili Filmler

Ahir Zaman ve Mehdi

Fitnelerin �o�almas�, haramlar�n helal say�lmas�, d�nyan�n sava� ve �at��malarla dolmas�, do�al felaketlerin t�m d�nyay� sarmas� ve birbiri ard�nca hayret verici olaylar�n meydana gelmesi, t�m m�minlere ahir zaman�n yakla�t���n� haber vermektedir. Ahir zaman�n en b�y�k m�jdesi ise hi� ��phesiz Mehdi'nin ��k��� ve �slam ahlak�n�n yery�z�ne yay�lmas�d�r. Mehdi, ahir zamanda gelip, t�m d�nyay� i�inde bulundu�u b�y�k karma�adan, adaletsizliklerden ve ahlaki ��k��ten kurtaracakt�r.

mpg format�nda seyretmek i�in
AH�R ZAMAN VE HZ. MEHD� (A.S) -TAMAMI-
78.793 KB
RAMAZANDA G�NE� - AY TUTULMASI
3.140 KB
KUYRUKLU YILDIZ
3.375 KB
KABE'DE KAN AKITILMASI
9.560 KB
DO�U TARAFINDAN ATE� Y�KSELMES�
5.061 KB
SAVA� VE KATL�AMLAR
9.484 KB
�AM, MISIR MEL�KLER�N�N �LD�R�LMES�
3.740 KB
AFGAN�STAN'IN ��GAL ED�LMES�
4.016 KB
B�Y�K VE HAYRET VER�C� OLAYLAR
25.188 KB

Hazreti �sa Gelecek

Bir�ok kimsenin sand���n�n aksine Hz. �sa �arm�ha gerilip �ld�r�lmemi�, ba�ka bir sebeple de �lmemi�tir. Kuran'da onu asamad�klar� ve �ld�remedikleri kesin bir �ekilde belirtilir ve Allah'�n onu Kendi kat�na y�kseltti�i haber verilir. Buna ra�men bir�ok insan Hz. �sa'n�n ge�mi�te "bir �ekilde" �ld���n� ve bir daha yery�z�ne geri d�nmeyece�ini sanmaktad�r. Bu inan�, Kuran'� bilmemekten kaynaklanan �nemli bir yan�lg�d�r.
Kuran dikkatli bir g�zle incelendi�inde Hz. �sa hakk�ndaki ayetlerin ger�ek anlamlar� ortaya ��kmaktad�r. Bu belgeselde Hz. �sa'n�n �lmedi�inin, Allah kat�na y�kseltildi�inin ve ahir zamanda yery�z�ne yeniden g�nderilece�inin delilleri Kuran ayetleri �����nda incelenmektedir.

mpg format�nda seyretmek i�in
HAZRET� �SA GELECEK -TAMAMI-
72.997 KB
HAZRET� MERYEM
9.929 KB
HAZRET� �SA'NIN DO�UMU
3.727 KB
HAZRET� �SA DO�DU�U D�NEMDE F�L�ST�N'�N DURUMU
9.932 KB

HAZRET� �SA'YA TUZAK KURULMASI

4.610 KB

KURAN'DA HAZRET� �SA'NIN ALLAH KATINDA Y�KSEL���

4.540 KB

HAZRET� �SA YERY�Z�NE �K�NC� KEZ GELECEK

28.910 KB

HAZRET� �SA'YI EN G�ZEL �EK�LDE KAR�ILAMAK

11.524 KB
Di�er Filmler:

KIYAMET ALAMETLER�
MESS�H DECCAL SESS�ZCE G�REV�NE BA�LADI
YEC�C VE MEC�C NE ZAMAN VE NEREDE?
HAZRET� MUSA VE AH�T SANDI�I
HAZRET� �SA GELECEK
HZ. HIZIR HALK ARASINDA
�� KUTLU �AHIS VE AH�R ZAMAN
MEHD�YET M�JDELENMES� GEREKEN B�R KONUDUR

HAZRET� MEHD� (A.S)'N�N �ZELL�KLER�
G�NE��N BATIDAN DO�U�U YAKLA�IYOR
ALTIN�A�
AH�R ZAMAN �AHISLARI NEDEN TANINMIYOR?
AH�R ZAMAN'DA ORTADO�U
AH�R ZAMAN ALAMETLER� B�R B�T�ND�R

BED��ZZAMAN SA�D NURS�'N�N D�L�NDEN AH�R ZAMAN

 

 

 

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."