www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

ADNAN OKTAR "S�Z MEHD� M�S�N�Z?"
SORUSUNA NASIL CEVAP VERD�?

Say�n Adnan Oktar'�n 'Mehdi misiniz?' sorusuna cevab�
Say�n Adnan Oktar: Mehdilik iddiam olmad���na dair �ok delil var.
Hz. Mehdi (as)'a fiziksel �zelliklerim benziyor ancak Mehdilik iddiam yok.
Say�n Adnan Oktar: Mehdilik iddiam yokSN. ADNAN OKTAR'IN MALATYA TV R�PORTAJINDAN (�UBAT 2008)

ADNAN OKTAR: Bu ekibin varl���n� hissedemeyecekler.

MALATYA TV:� Bug�n oldu�unu farz etsek bir bu�uk milyar�n �zerinde M�sl�man var.

ADNAN OKTAR: Tabi mesela bir bu�uk milyar m�sl�man var. Peygamberimiz �� y�z ki�idir diyor onun demek ki bir �ok insan bunu g�remeyecek ve fark edemeyecek. Ama Allah i�in can� g�n�lden gayret ederse zaten Mehdi'nin talebesi olmu� olur� ve Mehdi'nin zaten askeri olmu� olur ve yard�mc� olmu� olurlar. Onun i�in bu bir ka��� �slubudur, �ok �irkin bu. Bu ka��� �slubuna gerek yok. Yani ben �u an Mehdi'yi g�remeyiyorum ve �yle bir grubu da g�remiyorum ama var g�c�mle gayret ediyorum. Ama kendimi bir Mehdi �nc�s� olarak g�r�yorum. Mehdi'ye zemin haz�rlayacak bir insan olarak g�r�yorum. Yani yar�n �b�r g�n ben Mehdi'yi g�r�rsem in�aAllah e beni vazife ba��nda bulmu� olur. Yani ben kenarda k��ede oturup �Ben bak Mehdi'nin ��kaca��n� s�yledim. Art�k benden g�rev sak�t oldu, g�rev kalkt� Ben art�k evimde oturuyorum Mehdi bu i�i yaps�n� dermiyim ben? Son derece mant�ks�z olur bu.


SN. ADNAN OKTAR'IN KA�KAR TV R�PORTAJINDAN (26.02.2009)

MUHAB�R: Size evet size b�yle bir �ey var. �zleyicilerimiz ger�ekten size farkl� bir g�zle bak�yorlar Hocam. Baz� �eylerle k�yasl�yorlar olaylar�n�z�.

ADNAN OKTAR: H�sn-� zan ediyorlar. H�sn-� zan her zaman �ok sevdiklerinden, Allah raz� olsun, ben de onlar� �ok seviyorum. Ama in�aAllah Mehdi'nin talebesi olaca��z, ona ortam haz�rl�yoruz biraz sab�rl� olsunlar. Biraz beklerlerse g�recekler in�aAllah.


SN. ADNAN OKTAR'IN �AY TV R�PORTAJINDAN (18.02.2009)

ADNAN OKTAR: Said Nursi son derece d�r�st ve samimi bir �slubu var. �ok a��k her�eyi anlat�yor. Mehdi konusunda da �ok samimi beyanlar� var. Kendisinin neden Mehdi olmad���n� a��kl�yor. Bir kere diyor, benim vaktimde yani �u an Mehdilik i�in m�sait de�il diyor. �slam aleminin birle�mesi, zemin y�z�nde �slam ordular�n�n olu�mas� gerekiyor diyor. �ok b�y�k bir �slam yap�lanmas� gerekiyor diyor. ���n�n birden �u anda olu�mas� m�mk�n de�il, yani bu �ekilde olmaz diyor. Ancak Mehdide ve onun cemaatindeki �ahs� manevi de ancak i�tima edebilir, ahir zamanda diyor. Yani �ok net ifadedir bu. Biz diyor k��ta geldik, onlar baharda gelecekler diyor. Yani kendisinden sonra gelecek bir Mehdi'den, tekil �ah�s olarak �ok kapsaml� bahsediyor. Hep o �ah�s, o zat diye. Ni�in b�yle bir yalan s�ylemeye ihtiya� duysun? Yani der, bana Mehdi diyorsunuz ama ben Mehdi de�ilim der. Konu biter. Ama ni�in kendisinin seyit olmad���n� vurgulas�n. Mesela ben seyitim a��k a��k s�yl�yorum. Bu bir�ey de�il ki. Ama bana da Mehdilik iddias�nda bulunuluyor. Ben diyorum ki, ben Mehdi de�ilim diyorum. O kadar. Yani Said Nursi de sadece bunu derdi ama ni�in ileride gelecek �ah�stan bahsetsin ve ni�in bunu b�yle kapsaml� olarak anlats�n? Bir m�ceddidin, b�y�k bir alimin bu kadar kapsaml� yalan s�yleyece�ini iddia etmek �ok acayip, �ok garip. �nan�l�r gibi de�il.


SN. ADNAN OKTAR'IN BA�KENT TV R�PORTAJINDAN (13.01.2009)

MUHAB�R: Harun Yahya ile beraber sizin di�er baz� kitaplar�n�zla ilgili ve �al��malar�n�zla ilgili de yine kamuoyunda baz� yak��t�rmalar yap�ld�. ��te Adnan Hoca yak�nda kendini Mehdi ilan edecek gibi. Bunlara da birinci a��zdan cevap verin.

ADNAN OKTAR: Bir M�sl�man oturur da ��kar ortaya ben Mehdi'yim derse zaten o hem dinsiz olmu� olur, hem de Mehdi olmad���n� anlam�� oluruz. B�yle bir�ey yani Kur'an'a g�re m�mk�n de�il. Ne demek o? Ben cennetli�im, benim imtihan olmama gerek yok, ben masum bir insan�m, yani melek gibiyim anlam�na gelir, bu da haramd�r. B�yle bir�ey diyemez M�sl�man. Biz buraya imtihana geliyoruz, cennete de gidebiliriz, cehenneme de gidebiliriz. Hi� kimse b�yle bir iddiada bulunamaz ve bulunmas� da m�mk�n de�ildir. ��nk� Peygamberlerin masumlu�u a��klan�yor ama bu ayet ve Kitap ile sabit oluyor. Yeni bir kitap gelmeyece�ine g�re, bir insan nas�l Mehdi'yim diye ortaya ��ks�n. Her Mehdi'yim diyen �u ana kadar, hepsi yalan s�ylemi�tir ve Mehdi olmad�klar�n�n kesin kan�t�d�r ve yeniden dine girmek i�in Kelime-i �ehadet getirmeleri gerekir.

ADNAN OKTAR: Mehdilik, bir M�sl�man karde�ine Mehdi olabilece�ini s�yleyebilir. Yani in�aAllah Mehdi olursun der. Ben mesela, sevdi�i herkese insan veli der, ben �mam-� Rabbani'yi veli biliyorum. �n�aAllah velidir ama kesin diyemem. Mesela Said-i Nursi Hazretleri in�aAllah velidir ve bir nevi Mehdi'dir in�aAllah. Ama yani y�zde y�z b�yledir diyemeyiz. Ama bir insanda ��kar bana Mehdi olabilir derse bu g�nah olmaz. Bana iltifat etmi� olur, Allah raz� olsun derim. �n�aAllah olurum derim. O da in�aAllah Mehdi olsun diye dua ederim ben. �n�aAllah ben de olay�m, ba�kas� da olsun yani Mehdilik ��nk� bir y�celik ve g�zellik, bir nimet. Veli olmas�n� nas�l istiyoruz insanlar�n, cennetlik olmalar�n� nas�l istiyoruz. �n�aAllah cennete gidersin diyoruz. Bu ne demektir, ayn�s� i�te. Ha Mehdili�ini istemek ha da cennete gitmesini istemek ayn� �eydir.

MUHAB�R: Ayn� �eydir ama T�rkiye'de de zaman zaman bir tak�m cemaatlerin, bir tak�m gruplar�n aras�nda da b�yle Mehdilikle ilgili de�i�ik g�r��ler var.

ADNAN OKTAR: Tamam, iddia ediyorsa Mehdi olmad���n� s�ylemi� oluyor, zaten o da bir rahatl�k.

MUHAB�R: Siz de b�t�n bu iddialara kar�� ne diyorsunuz?

ADNAN OKTAR: Ben Mehdilik iddia etmiyorum ama Mehdilik iddia eden varsa iltifat etmi� olur. Allah raz� olsun, ben de ona Mehdi olmas�n� in�aAllah dua ederim, onun i�in dua ederim.


SN. ADNAN OKTAR'IN KRAL KARADEN�Z TV R�PORTAJINDAN (03.04.2009)

ADNAN OKTAR: Ma�aAllah, in�aAllah bizi Allah Mehdi'nin talebesi eder.


SN. ADNAN OKTAR'IN El CEZ�RE TELEV�ZYONUNDAK� R�PORTAJINDAN (A�USTOS 2007):

El Cezire: Mehdi siz olabilir misiniz?

ADNAN OKTAR: Benim Mehdi olmamdan eskiden beri yani o �ekilde bir iddiada bulundu�uma dair, bir�ok malumat oluyordu eskiden beri. Bunun sebebi, ben bu konuda bir kitap yazd�m. Bu kitapta b�t�n hadisleri koydum. Hadislerde dediler, Mehdi ayn�, sen kendini tarif etmi�sin. Dolay�s�yla Mehdilik iddias�ndas�n. ��te anl� geni�tir diyor, senin anl�n geni�. Ka�� kavislidir, senin de ka��n kavisli. Burnu k���kt�r, geni� v�cudludur diyor Mehdi. Seyiddir diyor, orta boyludur diyor. ��te yana��nda ben vard�r diyor, s�rt�nda ben vard�r diyor. Bunlar sende oldu�una g�re sen Mehdisin herhalde bunu iddia ediyorsun diyor. Ama her kitap yazan e�er Mehdilik iddias�nda bulunursa, T�rkiye'de en az elli altm�� tane Mehdilik ile ilgili kitap var. Hepsini ayn� �ekilde bu �ah�slar yazd���na g�re, bunlar�n da ayn� �ekilde iddia edilmesi gerekiyor ki, nitekim onlara da ayn� �ekilde iddia ediyorlar. O zaman sen Mehdisin diyorlar. Mesela Mustafa Kaplan var, yazar. Ona da diyorlar sen bu konuda kitap yazd���na g�re herhalde Mehdilik iddias� var sende. Sen Mehdisin herhalde diyorlar. Onun i�in bunlar ge�erli olmaz. ��nk� Mehdilikte zaten iddia yoktur. �ddia edemez bir ki�i. Ben Mehdiyim diyemez. Mehdilik ancak bir ba�ar�d�r. Yani ki�i ��kar, ba�ar�l� olur. Ba�ar�s�ndan dolay� biz ona ancak herhalde bu Mehdidir diyebiliriz. Zaten Mehdi ��ksa bile biz ona bu kesin Mehdi diyemeyiz. Ancak ��phe ederiz. Herhalde Mehdi'dir diyece�iz. Mehdi zaten kendisi Mehdiyim demez. Diyemez. Haramd�r bu. Dinden ��kar bunu s�ylerse.


SN. ADNAN OKTAR'IN ERZ�NCAN CAN TV R�PORTAJINDAN (TEMMUZ 2008)

ADNAN OKTAR:� �imdi ama bu iyi aran�rsa en az bir y�z ki�ide daha ��kabilir in�aAllah. Bir de �bende bu alametler var, ben mehdiyim� dedi�inde bir insan dinden ��kar zaten. ��nk� mehdiyse zaten imtihan olmas�na gerek yok. Bir insan masum demektir. Cenneti garanti demektir. Bunun �ile �ekmesine, m�cadele etmesine, u�ra�mas�na hi� gerek yok zaten garantili, cennet oldu�una g�re bu insan�n dimi, �yle ha�a yani. Bunu diyen bir insan�n dinden ��kaca��n� �ocuk olsa anlar. Biraz �slami bilgisi olan bir insan anlar. Onun i�in o �ahs� ahir zaman, farz edelim kendisi mehdi olsa dahi, en fazla biz o insana h�sn� zan edebiliriz. �Olabilir, belki� deriz. Ama �u �artla, biz bir tane alamet arar�z. �slam'�n d�nyaya hakim olmas�na sebep olduysa o �ah�s, hakikaten �sa aleyhisselam da arkas�nda onun namaz k�ld�ysa birlikte ve �slam b�t�n d�nyaya hakim olduysa, e herhalde deriz ki �Allahu alem o� deriz. �Allah bilir o� deriz. Ama �kesin o� demeyiz. Yoksa ka��ndan dolay�, g�z�nden dolay� b�yle bir te�his koymay�z.

 

SN. ADNAN OKTAR'IN KANAL MALATYA R�PORTAJINDAN (26.12.2008)

MUHAB�R: �ok �z�r dilerim. Benim g�r���m de�il, insanlar ��yle diyorlar, baz�lar� diyorlar ki; Harun Yahya kendisini Mehdi ilan etmi�. Sizin b�yle bir iddian�z b�yle bir d���nceniz var m�?

ADNAN OKTAR: Allah esirgesin. �yle bir �ey derse M�sl�man Kuran'a g�re, Ehl-i S�nnet inanc�na g�re, dinden ��kar. Zaten ayr�ca da Mehdi de, Mehdili�ini asla kabul etmez. Mehdi makam merakl�s�, mensip merakl�s� bir insan de�il. Mehdi'ye de hatta zorla ba�lant� kuruluyor, zorla kabul ettiriliyor liderlik, hadislerde bu �ekilde ge�er. Yani Mehdi bunu �iddetle reddeder, kabul etmez.

 

SAYIN ADNAN OKTAR'IN LE MONDE (FRANSA) R�PORTAJINDAN (MAYIS 2008)

ADNAN OKTAR: Bir M�sl�man kendisinin Mesih oldu�unu veya Mehdi oldu�unu iddia edemez. Mesih ��nk� annesi babas� olmayacak Mesih geldi�inde, benim annem babam var. Bu �ok sa�ma bir inan� olur. Herhalde zannediyorum Mehdi demek istedi olabilir. Benim Mehdilik iddia etti�imi s�yl�yor. Bu da dinen m�mk�n de�il. ��nk� b�yle s�yleyen bir insan dinden ��kar. B�yle bir iddiada bulunamaz bir M�sl�man. Ama ancak bir g�zel zan olarak insanlar �mit edebilirler, sevdikleri insanlar�n Mehdi olabilece�i ihtimalini verebilirler. Ama bir insan ��k�p ben Mehdiyim diyemez ��nk� ben masumum, ben ahirette mutlaka cennete gidece�im anlam�na gelir bu da M�sl�man inanc�nda dinden ��kmay� gerektiren bir durum. Ben her�eyi ak�lc� de�erlendiririm, benim d���nce sistemimde u� fikirler, u� d���nceler, garip fikirler olmaz; her zaman bilimsel ispatl�, doyurucu delile dayal� olur benim izahlar�m.

 

SAYIN ADNAN OKTAR'IN MAV� KARADEN�Z R�PORTAJINDAN (31.12.2008)

MUHAB�R: �imdi asl�nda bu sevgiden dolay� da insanlar�n akl�na �ok ilgin� sorular geliyor. Mesela bir Mehdilik iddias�nda bulundu�unuz s�yleniyor y�llard�r, siz her ne kadar bunu reddetmeseniz de kesinlikle kabul etmiyorsunuz. Bu noktada sizin etraf�n�zdaki insanlar sizi ger�ekten bir Mehdi olarak g�r�yorlar m� ya da bak�� a��lar� nedir tam olarak. Nihayetinde devaml� g�r��t���n�z insanlar bu insanlar.

ADNAN OKTAR: Kurana g�re samimi bir M�sl�man Mehdilik iddia edemez. Haramd�r bu, dinden ��kar, b�yle bir �ey s�yleyemez. Kar��dan iddiada bulunan bir ki�i de yine ayn� �ekilde dinden ��kar bu ki�i Mehdi'dir demek �ok b�y�k bir c�rettir. ��nk� bunun i�in vahiy gerekir. Kuran'da bunun ile ilgili a��k bir h�k�m olmas� gerek. Ama insanlar sevdiklerine h�sn� zan ederler. Mesela veli olabilir diyebiliriz. Asr�n en b�y�k �limi diyebiliriz, Mehdi olabilir, deriz ama Mehdi diyemeyiz, Allah-u �lem diyebiliriz.

 

SAYIN ADNAN OKTAR'IN SAKARYA SRT TV R�PORTAJINDAN (EK�M 2008)

Muhabir : Peki size g�re Mehdi geldi mi , gelecek mi ?

ADNAN OKTAR���� : Bana g�re geldi Mehdi.

Muhabir : Tariflere uyan kimse var m� ? Bunla ilgili a��klaman�z var m� idi ?�

ADNAN OKTAR ��� : Benim evet onda daha �nce s�ylemi�tim, bana dedim t�pa t�p uyuyor do�ru bu. Peki� dediler sen

Muhabir : Ama di�er taraftan s�yle� hani Mehdi'nin Mehdi oldu�unu s�ylemesi gibi bir �ey s�z konusu de�il yani

ADNAN OKTAR : Hay�r yani Kurana g�re b�yle bir �ey s�yledi�inde yani zaten o adam�n , o ki�inin imtihan olmas�na gerek yok .�

Muhabir : Evet�

ADNAN OKTAR : Yani o cennetlik olmu� zaten. Ve bunu dedi�inde de� k�fre girer, dinden ��kar . Bunu diyemez bir insan. Mehdi'yi biz nas�l anlar�z� �slam ahlak� b�t�n d�nyaya hakim olur, Hz. �sa gelir onu omuzlar�ndan iterek diyor namaza ge�irir, imaml��a ge�irir, beraber namaz k�larlar. Biz deriz ki;� Allahualem Allahualem, Allah bilir ama Mehdi herhalde diyece�iz.� Mehdinin huyuna suyuna dair de �ok detayl� a��klamalar� var, mesela karakteri ile ilgili olaylar�n �ok girift taraflar�n� g�r�r diyor, h�k�mde diyor �m�kemmeldir� diyor peygamber efendimiz. Bir �eyin te�hisinde kabiliyeti �ok y�ksektir diyor, �ok c�merttir diyor g�zel huyludur diyor.� Yani a�a�� yukar� dokuz tane hasleti belirtilmi� Mehdi'nin, g�zel ahlak� ile ilgili. Tav�rlar�nda, ya�ant�s�nda olan dikkat �ekici b�t�n detaylar belirtilmi�tir. Mehdinin mesela �ile �ekece�i, zorluklar ile kar��la�aca��, mesela Hz. Yusuf gibi olaca�� �ile y�n�nden Hz. Yusuf'a benzer diyor rivayette, �ile ve zorluk y�n�nden peygamberimiz �ok detayl� anlatm�� ama bir �ah�s ��k�p ka��m benim kavisli anl�m geni� ben mehdiyim bana uyun dese biz onun deli oldu�una kanaat getiririz veyahut yalanc� oldu�una inan�r�z yani �yle bir �eye inanmay�z

Muhabir : Evet�

ADNAN OKTAR : Ya din, �slam bize b�yle bir emir vermiyor yani b�yle bir ki�i var gidin pe�ine� ��nk� Mehdi kader de olan bir �eydir� yani bu ki�iyi durdurmak m�mk�n de�ildir, �slam onun vesilesi ile hakim olacakt�r d�nyaya. �slam ahlak� b�t�n d�nyaya yay�l�p, tam anlam� ile kamil anlamda yay�l�p hakim olacak.

Muhabir� : Mehdi Mehdi oldu�unu bilecek zaten�

ADNAN OKTAR ��� : Vefat edinceye kadar bile emin olamaz

Muhabir �: Yine kesin emin olamaz

ADNAN OKTAR : Allah-u alem o da belki der yani belkiSAYIN ADNAN OKTAR'IN THE WALL STREET JOURNAL R�PORTAJINDAN (6 MART 2009)

MUHAB�R: Sizin Mehdi olma olas�l���n�z var m�? Baz� insanlar sizin Mehdi oldu�unuzu d���n�yor.

ADNAN OKTAR: Baz� fizik �zelliklerden kaynaklanan bir ��phe olabilir bu. Ger�ekten hadislerde benzetilen, anlat�lan ba�lant�lara bakt���m�zda benzerlik var ama bu Mehdilik iddias�n� gerektirmez tabi. Bir kere bir M�sl�man ben Mehdi'yim diyemez. Haramd�r yani b�yle bir iddiada bulunamaz. ��nk� bir insan cennete de gidebilir, cehenneme de gidebilir. Bunun i�in vahiy gerekir. Vahiy de gelmeyece�ine g�re bundan sonra, yani Kitapl� bir peygamber gelmeyece�ine g�re, bir Kitap gelmeyece�ine g�re b�yle bir iddiada benim bulunmam dinen m�mk�n de�il. Bu imkans�z. �yle bir �ey olursa insan dinden ��kar yani M�sl�man olamaz. Dolay�s�yla benim b�yle bir iddiada bulunmam m�mk�n de�il...

MUHAB�R: Yani Mehdi olma olas�l���n�z� tamamen kenara m� itiyorsunuz bu durumda?

ADNAN OKTAR: Her insan Mehdi olmak ister. Her M�sl�man ister, yani bu bir nimettir. Veli olmak ister, cennete gitmek ister. Mehdi olmak �ok b�y�k bir nimet. Ama Mehdilik iddia etmek olmaz.

MUHAB�R: Mehdi de�ilim diyebilir misiniz peki?

ADNAN OKTAR: Tabi ki diyebilirim.

MUHAB�R: Peki bunu mu diyorsunuz, Mehdi de�ilim mi diyorsunuz?

ADNAN OKTAR: �Evet yani ben Mehdilik iddia etmiyorum.

MUHAB�R: Ben kesinlikle Mehdi de�ilim mi diyorsunuz?

ADNAN OKTAR: �ok sevimli, ma�aAllah. Evet ben kesinlikle Mehdi de�ilim.

 

 
 

 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."