www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

AH�R ZAMANDA HZ. MEHD� (A.S.)'N�N NAMI VE ��HRET� S�REKL� OLARAK YAYILACAKTIR

Hadislerde Ahir Zaman'da ortaya ��kaca�� haber verilen Hz. Mehdi (a.s.), 1400 seneyi a�k�n bir s�redir t�m �slam aleminin b�y�k bir sevgi ve muhabbetle bekledi�i; her d�nemde, ya�ayan her M�sl�man�n, yan�nda olmay� istedi�i; Allah'�n �ok b�y�k bir l�tufla l�tufland�rd��� ve �ok �erefli bir g�revle vazifelendirdi�i m�barek bir �ah�st�r. Peygamberimiz (sav), '�slam ahlak�n�n t�m d�nyaya hakim k�l�nmas�' gibi, t�m �slam aleminin hasretle bekledi�i b�y�k bir nimeti, Allah'�n, Hz. Mehdi (a.s.)'ye nasip edece�ini bildirmi�tir.

Peygamberimiz (sav)'in verdi�i bilgilere g�re, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ��k��� �ok yakla�m��; bu tarihi olay�n ger�ekle�mesine �ok az bir zaman kalm��t�r. Hadislerin i�aretlerine g�re Hz. Mehdi (a.s.) g�revine ba�lam�� durumdad�r ve insanlar aras�nda faaliyetlerini y�r�tmektedir. Ancak Hz. Mehdi (a.s.)'nin kim oldu�u halen bilinmemekte; insanlar, aralar�nda oldu�u halde onu tan�nmamakta, onu 'Hz. Mehdi (a.s.)' s�fat�yla bilmemektedirler.

Oysa ki insanlar�n onu tan�yabilmesi i�in, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde �ok fazla detayl� bilgi, i�aret ve delil verilmi�tir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin tan�nmas�nda ipucu veren �nemli bir bilgilerden biri ise, "Hz. Mehdi (a.s.)'nin nam�n�n ve ��hretinin d�nya �ap�nda s�rekli olarak yay�lmas�d�r". �nsanlar, Hz. Mehdi (a.s.) oldu�unu bilmeseler de, hadislerde belirtilen pek �ok �ekilde, Hz. Mehdi'yi s�kl�kla g�recek, sesini duyacak, fikirlerini ��renecek, eserlerini, �al��malar�n� izleyecek ve yine s�kl�kla ondan bahsedeceklerdir. Hadislerde bu d�nemde t�m insanlar�n �ok s�k olarak Hz. Mehdi (a.s.)'den bahsedecekleri, onun ad�n� an�p, onun hakk�nda konu�acaklar�, ona kar�� b�y�k bir sevgi ve muhabbet duyacaklar� ��yle bildirilmi�tir:

MEHD� ZUHUR EDER, HERKES SADECE ONDAN KONU�UR, O'NUN SEVG�S�N� ��ER VE O'NDAN BA�KA B�R �EYDEN BAHSETMEZLER.1


Hz. Mehdi (a.s.) gelince, �NSANLAR ONU A�K VE MUHABBETLE KUCAKLAYACAKLARDI.2


Mehdi, (zaman�ndaki) insanlar�n en hay�rl�s�d�r. Onun yard�mc�lar� ve ona biat edenler... Cebrail onlar�n �n�nde, Mikail de arkalar�nda bulunur. O (HZ. MEHD� (A.S.)) MAHLUKAT ARASINDA SEV�L�R.3


Seleme b. Z�fer ��yle der: "... HZ. MEHD� (A.S.) �NSANLARIN K�T�L�K, CAN�L�K VE ZUL�MDEN BIKTI�I VE H��B�R GA�B (G�ZL� YA�AYAN) ONUN KADAR AZ�Z VE SEVG�L� OLMADI�I B�R ZAMANDA KIYAM EDECEKT�R."4


Muhakkak ki o (Hz. Mehdi (a.s.)), insanlar�n kar��la�t�klar� �erler sebebiyle, MEHD�'N�N KEND�LER�NE EN SEVG�L�S� OLMADIK�A �IKMAYACAKTIR.5


ALLAH (C.C.) B�T�N �NSANLARIN KALPLER�N� ONUN (MEHD�'N�N) MUHABBET�YLE DOLDURACAKTIR.6

 

HZ. MEHD� (A.S.)'N�N �ANI, �NTERNET, TELEV�ZYON VE RADYO YOLUYLA D�NYANIN D�RT B�R YANINA YAYILACAKTIR

Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)'nin nam� ve ��hreti s�rekli olarak yay�lacakt�r. Bunda internet, televizyon ve radyolar�n �ok b�y�k etkisi olacakt�r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin �an�n�n, internette yay�nlanan g�r�nt� ve videolarla, televizyon filmleri ve radyolar yoluyla yay�laca�� ��yle haber verilmi�tir:

�mam (a.s) (Hz. Mehdi (a.s.)) d�nyan�n do�u ve bat�s�n� (manen) fethedip �slam'� (�slam ahlak�n�) d�nyan�n d�rt bir yan�na egemen k�lacakt�r... ALLAH TEALA �NSANLARA �YLE B�R G�� VERECEK K�, HERKES OLDU�U YERDE ONUN (HZ. MEHD� (A.S.)'N�N) S�ZLER�N� DUYACAK ve �mam (a.s) �slam'a hayat verecektir...7


��phesiz ki Kaim (Hz. Mehdi (a.s.)) zaman�nda B�R M�M�N DO�UDA OLSA, BATIDA OLAN KARDE�� KEND�S�N� G�R�R. Hakeza, BATIDA OLSA, DO�UDA OLAN KARDE��N� G�R�R.8

Hadislerde ayr�ca, yine internet, televizyon radyo gibi ileti�im kanallar� yoluyla her toplumun, Hz. Mehdi (a.s.)'nin sesini ve g�r�nt�lerini, kendi konu�tuklar� lisanda terc�me edilmi� olarak d�nyan�n her yan�ndan dinleyebileceklerine de i�aret edilmi�tir:

�kdu'd-Durer'de der ki: BU SES B�T�N YERY�Z�NE YAYILACAKTIR, HER KAV�M KEND� D�L�NDEN DUYACAKTIR.9


Semadan, arz ehline samil olanB�R SES K�, HERKES BUNU KEND� L�SANINDA ���T�R.10


Semadan bir ses onu ismiyle �a��racak veDO�UDA, BATIDA HATTA UYKUDA OLAN B�LE BU SES� DUYACAK ve uyanacakt�r.11

Bir ba�ka hadiste ise, Hz. Mehdi (a.s.)'nin, insanlar�n Do�u (M�sl�man alemi) ve Bat� (H�ristiyan alemi) hakk�nda merak edilip kendisine y�neltilen t�m sorulara cevap verece�ine ve bunlara insanlar�n da �ahit olaca��na i�aret edilmi�tir.

Ahir zamanda geli�en teknolojinin vesilesi ile internet ve televizyon arac�l��� ile d�nyan�n her yerindeki insanlar Hz. Mehdi (a.s.)'nin a��klamalar�na �ahit olacaklard�r. Kendisine, merak edilen t�m sorular sorulacak, o da bunlar� cevaplayacakt�r:

... HZ. MEHD� (A.S.) DO�U �LE BATI ARASINDAK� �EYLER HAKKINDAK� T�M SORULARA CEVAP VER�R.12


HAD�SLERDE BEL�RT�LEN, "G�KTEN B�R EL�N UZANIP, '�U HZ. MEHD� (A.S.)'D�R, ONA UYUN' DEMES�", TV VE �NTERNETTE G�R�NECEK OLAN HZ. MEHD� (A.S.)'N�N
EL� OLACAKTIR

Keza (N. b. Hammad) Z�hri'den tahric etti. Buyurdu: ... SEMADAN ��YLE B�R SES ���T�L�R: "ALLAH'IN EVL�YASI FALANIN ASHABIDIR" (Yani Mehdi (a.s.)'yi kast ediyor)

Esma binti Umeys dedi ki: O G�N�N ALAMET� SEMADAN UZATILMI� VE �NSANLARIN KEND�S�NE BAKIP DURDU�U B�R EL'D�R.  

    ... ��TE O ZAMAN SEMADAN KEND�N� BELL� EDEN B�R EL G�R�N�R...  


SEMADAN ZUHUR EDEN B�R EL ve "emiriniz Mehdi'dir" �eklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir.

O G�N�N ALAMET�: SEMADAN B�R EL UZANACAK ve insanlar ona bakacak ve g�receklerdir.15

(Hz. Musa) (Bir de) Elini s�y�rd�, o da an�nda BAKANLARA BEMBEYAZ (G�R�N�VERD�) . (Araf Suresi, 198)

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya ��k���ndan �nce insanlara Hz. Mehdi (a.s.)'yi tan�tacak alametlerden birinin de, 'g�ky�z�nden uzanacak olan bir el' olaca��n� haber vermi�tir. Yine hadislere g�re, 'insanlar bu eli g�recek, ona bakacaklard�r'. Hadislerde g�ky�z�nden uzanan bu el ile birlikte insanlara, "Allah'�n evliyas�, falan�n ashab� olan Hz. Mehdi (a.s.) budur" diye seslenilecektir. ��te insanlara seslenen bu ses Hz. Mehdi (a.s.)'nin sesi olacakt�r." Hz. Mehdi (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.) oldu�unu iddia etmeyecek ama Hz. Mehdi (a.s.)'yi en iyi bilen ki�i olarak, televizyon ve internet yoluyla insanlara Hz. Mehdi (a.s.)'yi anlatacakt�r.

Yine hadislerdeki bu i�aretlere g�re, Hz. Mehdi (a.s.) televizyon ve internet yoluyla insanlar�n g�zleri �n�nde olacak, insanlar bu yolla s�rekli olarak Hz. Mehdi (a.s.)'nin elini g�receklerdir. Yine i�aretlerden, Kuran'da haber verilen Hz. Musa'n�n eli gibi, Hz. Mehdi (a.s.)'nin de, �ok g�zel ve dikkat �ekici bir ele sahip olaca��; ve elinin s�rekli olarak �nplanda olup insanlar taraf�ndan g�r�lece�i anla��lmaktad�r.

Bir ba�ka hadiste de "Hz. Mehdi (a.s.)'nin konu�urken elini de kullanaca��; konu�urken konu�malar�na vurgu yapmak istedi�inde elini hareket ettirece�i ve insanlar�n da onun bu hareketlerini g�recekleri" haber verilmi�tir:

Hz. Mehdi (a.s.)'nin dilinde a��rl�k vard�r. Yava� ve a��r konu�tu�u zaman SA� EL�N� SOL D�Z�NE VURUR.

��te t�m bu hadislerle i�aret edilen "bu elin insanlar taraf�ndan g�r�nmesi", Hz. Mehdi (a.s.)'yi insanlara tan�tan bir ba�ka �nemli alamet olacakt�r.


HAD�SLERDE, �NSANLARIN HZ. MEHD� (A.S.)'Y� EVLER�NDE, SOKAKLARDA G�RECEKLER�, ONU SIKLIKLA �ZLEYECEKLER�; ANCAK 'HZ. MEHD� (A.S.)' OLDU�UNU FARK ETMEYECEKLER� HABER VER�LM��T�R

Sedir-i Seyrefi der ki: �mam Ebu Abdullah Cafer-i Sad�k aleyhisselam'dan duydum ki: ... Hakk� gaspolunan ve inkar olunan mazlum imam�n�z ve bu (gaybetin) sahibi HZ. MEHD� (A.S.)) ONLARIN ARASINDA DOLA�IR, PAZARLARINDA GEZER, ONLARIN BASTI�I YERLERDEN GE�ER. AMA ONLAR ONU (HZ. MEHD� (A.S.))'Y� TANIMAZLAR, ta ki sonunda Allah kendisini onlara tan�tmas� i�in t�pk� Hz. Yusuf'a verdi�i gibi ona izin verir.


Amr bin Sa'd, Emir�lm�minin Ali bin Ebi Talib aleyhisselam'dan nakleder: "... Ali'nin Rabbine andolsun ki h�ccet (HZ. MEHD� (A.S.)) AYAKTA OLACAK, D�NYANIN YOLLARINDA Y�R�YECEK, EVLERE VE SARAYLARA G�RECEK, BU YER�N DO�USUNDA VE BATISINDA GEZECEK, S�ZLER� DUYULACAK, CEMAATE SELAM VERECEK, G�RECEK ama vaadedilen zamana ve g�kten �u ses gelene kadar bilinmeyecek."


Peygamberimiz (sav), ortaya ��k���ndan �nceki d�nemde Hz. Mehdi (a.s.)'nin insanlar aras�nda s�kl�kla g�r�lece�ini; insanlar�n onu evlerinde otururken, sokaklarda dola��rken g�receklerini, televizyonlardan, internetten sesini duyup g�r�nt�lerini izleyeceklerini, ismini duyacaklar�n�, ancak buna ra�men onun Hz. Mehdi (a.s.) oldu�unu tan�y�p anlamayacaklar�n� bildirmi�tir. Ayn� �ekilde Hz. Mehdi (a.s.)'nin insanlar aras�nda, �ar��larda, pazarlarda da dola�aca��n�; ancak onun Hz. Mehdi (a.s.) oldu�unu ummad�klar� i�in insanlar�n yine onu herhengi biri zannedip tan�mayacaklar� da belirtilmi�tir. Hadislerde verilen bu bilgiler, Hz. Mehdi (a.s.)'nin insanlar aras�nda tan�nan, bilinen; olduk�a g�z �n�nde olan, nam� ve ��hreti herkes taraf�ndan bilinen ancak, 'Hz. Mehdi (a.s.) s�fat�yla tan�nmayan' bir kimse olaca��n� g�stermektedir.

Yine Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (a.s.) hakk�nda verdi�i detaylardan, Hz. Mehdi (a.s.)'nin nam�n�n ve ��hretinin insanlar aras�nda iki �ekilde yay�laca�� anla��lmaktad�r:


1- HZ. MEHD� (A.S.)'N�N ��HRET�, ESERLER� VE F�KR� M�CADELES� YOLUYLA D�NYANIN HER K��ES�NDE YANKI BULACAKTIR:

Hz. Mehdi (a.s.) ahir zamanda insanlar aras�nda olduk�a tan�nan, bilinen, g�ndemde olan ve hakk�nda konu�ulan bir kimse olacakt�r. �nsanlar, ortaya ��k���ndan �nce onun Hz. Mehdi (a.s.) oldu�unu bilmeyecekler; ama onu �ok yak�ndan tan�ma imkan� bulacaklard�r. Allah, ��hretini d�nya �ap�nda yayarak, yapt��� faaliyetleri g�r�lmemi� �ekilde etkili k�larak, insanlara Hz. Mehdi (a.s.)'yi tan�tacakt�r.
Hz. Mehdi (a.s.)'nin, bu �ekilde d�nya �ap�nda insanlar aras�nda tan�nmas�, �ncelikle Hz. Mehdi (a.s.)'nin eserleri ve faaliyetleri yoluyla ger�ekle�ecektir. Allah'�n �zel bir ilim, hikmet, anlat�m �arp�c�l���, feraset, basiret, tebli� ve etki g�c� ile g��lendirdi�i Hz. Mehdi (a.s.)'nin her s�z�, her �al��mas�, her eseri d�nyan�n d�rt bir yan�nda muthi� bir yank� uyand�racakt�r. �nsanlar Hz. Mehdi (a.s.)'nin, Hz. Mehdi (a.s.) oldu�unu bilmedikleri halde, �ok geni� �apta kitleler, eserlerindeki ak�l, hikmet, �zl� ve samimi anlat�m nedeniyle Hz. Mehdi (a.s.)'ye b�y�k bir sayg� ve sevgi ile ba�lanacak; onun g�sterdi�i yolu izleyeceklerdir. Ayn� �ekilde muhalifleri de, Hz. Mehdi (a.s.)'nin etki g�c� kar��s�nda �a�k�na d�necek, onlarca y�ld�r s�rd�rd�kleri sapk�n fikir ak�mlar�n� bir hamlede yerle bir eden bu kimsesinin ad�n� s�kl�kla dile getirerek yine Hz. Mehdi (a.s.)'nin �an�n� ve fikri g�c�n�n d�nyan�n her yerinde duyulmas�na vesile olacaklard�r.

2- DECCAL'�N BASKI VE SALDIRILARI SONUCUNDA HZ. MEHD� (A.S.)'N�N �N� VE �ANI D�NYANIN HER YANINA YAYILACAKTIR

Ahir zamanda inkar�n insanlar aras�nda yay�lmas� i�in m�cadele edip, insanlar� k�t�l��e s�r�klemeye �al��acak olan Deccal'in �n�ndeki en �nemli engel, Hz. Mehdi (a.s.) olacakt�r. Hz. Mehdi (a.s.)'nin samimi iman, ak�l ve hikmet ile etkili olmas�, Deccal'in engel olamayaca�� bir durumdur. Bu y�zden, Deccal de bat�l bir tak�m y�ntemlere ba�vurarak Hz. Mehdi (a.s.)'yi toplumda ve insanlar aras�nda etkisiz hale getirmeye �al��acakt�r.

Bir hadiste "Hz. Mehdi (a.s.)'nin, ya�ad��� devirde izlenece�i, g�zetlenece�i ve bask� alt�na al�nmak istenece�i" ��yle bildirilmi�tir:

Ebu Said El-Hudri'nin (r.a.) rivayetinde, Resulullah (sav) ��yle buyurmu�tur:  Deccal ��k�nca, ona kar�� m�minlerden bir adam (Hz. Mehdi (a.s.)) y�nelir. DERKEN O M�M�N K�MSEYE B�R�OK S�LAHLILAR, DECCAL'IN MERKEZLERDE G�ZETLEME YAPAN S�LAHLILARI KAR�I �IKARLAR.19

Peygamberimiz (sav)'in bu hadisinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin, Deccal'in silahl� adamlar� tarafindan g�zetlendi�i ve takip edildi�i bildirilmektedir. Kuran'da da, hak dini tebli� eden el�ilerin, ya�ad�klar� devirlerde benzer �ekilde g�zetlenerek engellenmek istendikleri ��yle bildirilmi�tir:

O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan ba�kas� de�ildir, onu belli bir s�re g�zetleyin." (M�minun Suresi, 25)

Ancak Peygamberimiz (sav)'in de belirtti�i gibi, Deccal'in bu faaliyetleri sonu�suz kalacak; hatta aksine Hz. Mehdi (a.s.)'nin etkisinin ve g�c�n�n daha da artmas�na, d�nya �ap�nda �an�n�n ve ��hretinin daha da yay�lmas�na vesile olacakt�r.�

Peygamber Efendimiz (sav) di�er bir hadisinde de, aleyhteki t�m bask� ve sald�r�lar�n Hz. Mehdi (a.s.)'yi daha da g��lendirece�i ��yle haber verilmi�tir:

M�min �ah�s (Hz. Mehdi (a.s.)) Deccal'i g�r�nce: "Ey insanlar! Resulullah'�n zikretti�i Deccal i�te budur" der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karn� �zerine uzat�l�r ve arkas�ndan: "Onu al�n da yaralay�n" der. ARTIK O ZATIN SIRTI VE KARNI D�VE D�VE GEN��LET�L�R. BU SEFER (DECCAL) ONU �K� EL� VE �K� AYA�I �LE YAKALAR DA FIRLATIR ATAR. �NSANLAR DECCAL'�N ONU B�R ATE� ���NE ATTI�INI SANIRLAR. HALBUK� O B�R CENNET ���NE ATILMI�TIR.20


Hadiste ahir zamanda Deccal'in, Hz. Mehdi (a.s.)'nin eline ve aya��na zincir vurulaca��na dikkat �ekmi�tir. Hadiste verilen bu bilgilerden, "Hz. Mehdi (a.s.)'nin ellerinin ve ayaklar�n�n zincirle ba�lanarak ya�ad��� d�nemin hapishanelerine ve t�marhanelerine at�laca��" anla��lmaktad�r.

Ancak hadiste mecazi anlamda kullan�lan, Hz. Mehdi (a.s.)'nin "s�rt�n�n ve karn�n�n d�v�le d�v�le geni�letilmesi" ifadesi, Hz. Mehdi (a.s.)'ye yap�lan bask� ve sald�r�larla, Hz. Mehdi (a.s.)'nin �n�n�n ve �an�n�n daha da yay�laca��n� ve rivayetteki i�ari anlam�yla etkisinin d�nya �ap�nda giderek geni�leyece�ini g�stermektedir.

Yine hadiste, "Deccal'in Hz. Mehdi (a.s.)'yi bir ate� i�ine atmas�" da, Deccal'in k�t�l�k yapmak isterken, asl�nda Hz. Mehdi (a.s.)'nin g�c�n� artt�rm�� olaca��n� g�stermektedir. Deccaliyet'in savunucular�, Hz. �brahim gibi Hz. Mehdi (a.s.)'yi de manevi bir ate�te yakacaklar�n� iddia edecekler, ama Allah o ate�i so�uk ve esenlik k�lacak, inkar edenlerin tuzaklar�n� bozacak ve y�ndeki her giri�imlerini de Hz. Mehdi (a.s.)'nin �an�n� ��hretinin, etki g�c�n�n artmas�na vesile k�lacakt�r.

HZ. MEHD� (A.S.), 'BEN HZ. MEHD� (A.S.)'Y�M' DEMEYECEK; ANCAK �NSANLARIN G�ZLER�NDEK� GAFLET PERDES�N� KALDIRARAK, 'MEHD� GER�E��N�' ANLAMALARINI SA�LAYACAKTIR

Hz. Mehdi (a.s.) hi�bir zaman i�in insanlara, "Ben Mehdiyim" demeyecektir. Allah, Peygamberimiz (sav)'in diliyle haber verdi�i alametlerle, onu insanlara tan�tacakt�r. Bu alametlerden biri de, "HZ. MEHD� (A.S.)'Y� �NSANLARA EN �Y� ANLATACAK OLAN K���N�N Y�NE YALNIZCA HZ. MEHD� (A.S.) OLMASI"d�r. Hz. Mehdi (a.s.) yapt��� �al��malarla; Peygamberimiz (sav)'in hadislerini ve �slam alimlerinin Hz. Mehdi (a.s.) hakk�ndaki a��klamalar�n� en do�ru ve en hikmetli �ekilde yorumlamas�yla, insanlara Hz. Mehdi (a.s.)'yi en m�kemmel �ekilde tan�tacakt�r. Bir hadiste Hz. Mehdi (a.s.)'nin, Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ile ilgili verdi�i bilgilerin ger�e�ini bizzat bilen ki�i olaca��, bu sebeple de Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ile ilgili hadislerini en do�ru �ekilde a��klayacak ki�inin de yine sadece Hz. Mehdi (a.s.) olaca�� ��yle bildirilmi�tir:

Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r aleyhisselam'�n ��yle buyurdu�unu duydum: "...Buyurdu ki: Hz. Mehdi (a.s.) k�yam etti�inde Resulullah'�n yolundan gidecektir. YALNIZ O (HZ. MEHD� (A.S.)),� RESULULLAH'IN ESERLER�N� A�IKLAYACAKTIR..."21

Hz. Mehdi (a.s.) bu hikmetli anlat�mlar�yla insanlar�n feraset ve basiretlerini a�acakt�r. A��k�a "Ben Hz. Mehdi (a.s.)'yim demeyecektir; fakat manen Hz. Mehdi (a.s.)'nin varl���na ve g�c�ne i�aret ederek insanlar�n g�zlerindeki gaflet perdesini kald�r�p "Mehdi ger�e�ini" anlamalar�n� sa�layacakt�r. Hz. Mehdi (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.)'den bahsettik�e, insanlar giderek onun Hz. Mehdi (a.s.) oldu�una samimi olarak kanaat getirecek ve ona manen tabi olmak isteyeceklerdir.


1 (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)

2 (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

3 (Kitab-�l Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 58)

4 (El-Havi, c. 2, s. 159)

5 (Ali Bin H�sameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Ne�riyat, s. 27)

6 (Ahmed �bn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

7 (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s.12 �kmal'ud- Din, c. 2, s. 367)

8 (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 391)

9 (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 51)
(Muhammed B. Resul El H�seyin El Berzenci, K�yamet Alametleri, s. 201)

10 (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)

11 (Ahmed �bn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 56) 

12 (�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 283)

13 (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin H�sameddin El Muttaki, s.  69)

14 (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler,  Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin H�sameddin El Muttaki, s.  51)

15 (Ahmed �bn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)

16 (�mam Suyuti, K�yamet Alametleri, �l�m ve Dirili�, s.174)

17 (�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 189)

18 (�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 167)

19 (Mehdilik ve Imamiye 37, (Sahih-i M�slim, 11/393'den nakil)

20 (Mehdilik ve �mamiye, �brahim S�leymano�lu, s. 40)

21 (�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 191)

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."