www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

"BEKLENEN HZ. MEHD� (A.S.)"
Hakk�nda T�m �slam Alimlerinin G�r��leri

�SLAM AL�MLER�N�N MEHD�YET
HAKKINDAK� G�R��LER�

K�t�b� Sitte'de Yer Alan Mehdilik Hakk�ndaki Baz� Hadisler

Bu b�l�mde, tarih boyunca �e�itli d�nemlerde ya�am�� �slam alimlerinin Mehdiyet hakk�ndaki g�r��leri ve eserlerinde bu konuda aktard�klar� rivayetlerden bir b�l�m� aktar�lmaktad�r.

Bilindi�i gibi K�t�b-� Sitte (Alt� Kitap), alt� me�hur hadis kitab�ndan olu�an hadis k�lliyat�n�n t�m�ne verilen add�r. Bu alt� kitapta Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerin do�ru olduklar�, b�t�n ehl-i s�nnet alimleri taraf�ndan tasdik edilmi�tir.

Bu nedenledir ki K�t�b-� Sitte ehl-i s�nnet itikad�na g�re dinde Kuran'dan sonra gelen en �nemli ikinci kaynakt�r. �yle ki alimler K�t�b-� Sitte'nin g�venilirli�ine binaen, bu k�lliyatta yer alan hadisleri inkar etmeyi Resulullah (sav)'i inkar etmekle e� tutmu�lard�r. K�t�b-� Sitte'de Mehdiyet hakk�nda pek �ok hadis rivayet edilmi�tir. Yaln�zca K�t�b-� Sitte'de yer almas� dahi Mehdiyet konusunun, do�rulu�u ��phe g�t�rmeyen bir ger�ek oldu�unu ortaya koymaya yeterlidir.

K�t�b-� Sitte'deki Mehdiyet ve ahir zamanla ilgili hadislerden baz� �rnekleri a�a��da aktar�yoruz:

SAH�H-� BUHAR�

�mam Muhammed bin �smail Buhari (810-870)'nin sahih hadis kitab�d�r. K�t�b-� Sitte'nin en �nemli kitab�d�r. Ehl-i s�nnet alimleri Sahih-i Buhari'yi Kuran-� Kerim'den sonra �slam dininde en temel ikinci kitap olarak kabul etmektedirler. ��inde 7275 hadis vard�r. �mam-� Buhari bu sahih hadisleri yakla��k 600 bin hadis-i �erif aras�ndan se�mi� ve Sahih-i Buhari'yi onalt� senede yazm��t�r.

....Eb� Hureyre (R) ��yle demi�tir: Ras�lullah (S) ��yle buyurdu: "Geceleyin y�r�t�ld���m zaman M�s�'ya kavu�tum". -R�v� dedi ki: Ras�lullah onu tavs�f etti.- "Bir de g�rd�m ki, o, �en�e kabilesi erkeklerinden biri gibi karaya��z, uzun boylu, d�z sa�l� bir z�tt�r." Ras�lullah dedi ki: "Ben Hz. �s�'ya da kavu�tum." Peygamber (sav) onu da tavs�f edip ��yle dedi: "Hz. �s�, orta yap�l�, sanki hamamdan ��km�� gibi al �ehreliydi..."

...Bize Musa �bn Ukbe tahd�s etti ki. N�fi' ��yle demi�tir: Abdullah ibn Umer (R) dedi ki: Peygamber (S) bir g�n insanlar�n aras�nda Decc�l Mes�h'i zikretti de ��yle buyurdu: "... Dikkat edin ki, Decc�l Mes�h'in sa� g�z� �a��d�r. Onun g�z� sanki salk�m�ndaki emsalinden d��ar� ��km��, iri bir �z�m tanesi gibidir."

...Bana ez-Zuhr�, S�lim'den tahd�s etti k�, babas� Abdullah ibn Umer ��yle demi�tir: Hay�r Vallahi Peygamber (S) Hz. �sa i�in "K�rm�z� (�ehrelidir)" demedi. L�kin o, ��yle buyurdu: "Ben uyumu�tum, r�y�mda Ka'be'yi tavaf ediyordum. O s�rada esmer, sal�verilmi� d�z sa�l� bir ki�i g�rd�m, iki ki�i aras�nda onlara dayanarak iki tarafa bocalayarak sevk ediliyordu (tavaf� b�yle yap�yordu), ba�� da su damlat�yordu y�hud ba�� su ak�t�yordu. Ben;

- Bu kimdir? diye sordum.

- Meryem o�lu'dur, dediler.

Ona y�nelmek �zere y�r�d���m s�rada bir de k�rm�z� y�zl�, uzun boylu, ba�� k�v�rc�k sa�l�, sa� g�z� sakat, b�rtlek; sanki salk�m�ndaki emsalinden d��ar� ��km�� iri bir �z�m tanesi. (Orada bulunanlara:)

- Bu kimdir? diye sordum.

- Bu, Decc�l'dir. dediler.

...Sa�d ibnu'l, M�seyyeb, Eb� Hureyre (R)'den ��yle dedi�ini i�itmi�tir: Ras�lullah (S) ��yle buyurdu: "Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak ileride Meryem o�lu �s� sizin i�inize adaletli bir hakem olarak inecektir. O zaman o, salibi (ha��) k�racak ha�a tap�nmay� kald�racak), domuzu �ld�recek (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirecek), cizye vergisini kald�racak, mal o kadar �o�alacak ki, hi�bir kimse mal kabul etmeyecek. Nihayet bir tek secde d�ny� ve d�nyadaki her�eyden daha hay�rl� olacakt�r."

...Bize el-Leys, Y�nus ibn Yez�d'den; o da �bn �ih�b'dan; o da Eb� Kat�de el-Ens�r�'nin himayesinde bulunan N�fi'den tahd�s etti ki, Ebu Hureyre (R) ��yle demi�tir: Ras�lullah (sav) ��yle buyurdu: "�mam�n�z (devlet ba�kan�n�z) kendinizden oldu�u h�lde Meryem o�lu sizin i�inize indi�i zaman (�s� da �m�m�n�za uydu�unda) acaba sizler nas�l olursunuz?"

...ez-Zuhr� tahd�s edip ��yle dedi: Bana Sa�d ibnu'l M�seyyeb haber verip ��yle dedi: Ebu Hureyfe (R) Ras�lullah (S)'tan ��yle buyurdu�unu i�itti: "Meryem o�u �s� sizin i�inize, h�km�nde �dil bir h�kim olarak inmedik�e, salibi (ha��) k�rmad�k�a (ha�a tap�nmay� kald�rmad�k�a), domuzu �ld�rmedik�e (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirmedik�e), cizye vergisini kald�rmad�k�a ve mal hi�bir kimse kabul etmeyecek derecede dolup ta��ncaya kadar k�yamet kopmaz."


SAH�H-� M�SL�M

Ebul-H�seyn M�slim bin Haccac Ku�eyri (821-874)'nin sahih hadis kitab�d�r. �mam M�slim, hadis alimlerinin en me�hurlar�ndand�r. Hadislerini 300 bin hadis i�inden se�mi�tir. Sahih-i M�slim, Sahih-i Buhari'den sonraki en temel hadis kitab�d�r. Bu iki temel kitap "Sahihayn" olarak adland�r�l�r.

... : Eb� Hureyre (R) den (��yle demi�dir) : Ras�lullah (S) ��yle buyurdu : "Rumlar, A'm�k yahut D�b�k m�ntakalar�na ininceye kadar k�yamet kopmaz. O vakit gelince Medine'den o g�nde yery�z� halk�n�n en hay�rl�lar�ndan olan bir ordu Rumlara kar�� ��kar. M�sl�man ordusu Rumlara kar�� harb niz�m�nda saf saf olduklar� zaman, Rumlar M�sl�m�nlara: Bizimle, bizden es�r olanlar -yahut esir alanlar- aras�n� bo�alt�n da biz onlarla harb edelim derler. Bu tekl�fe kar�� M�sl�manlar: Hay�r, Allah'a yemin ederiz ki biz sizlerle o karde�lerimizin aras�n� bo�alt�p a�may�z derler. Ve akabinde Rumlarla muharebeye giri�irler. Muharebede M�sl�manlar�n ��te biri m�nhezim olup ka�ar ki Allah onlara ebediyyen tevbe ilham etmez. M�sl�man ordusunun ��te biri �ld�r�l�r. Onlar, Allah indinde �eh�dler�n en faz�letlisidirler. M�sl�man ordusunun ��te biri de fethe dev�m ederler. Bunlar ebediyyen fitneye ma'r�z b�rak�lmazlar (yani aralar�na bir fitne ve ihtilaf d���r�lmez). ��te bunlar KONSTANT�N�YYE'yi (yan� �stanbul'u) feth ederler. Fethi m�te�kib k�l�flar�n� zeytun a�a�lar�na asm�� olduklar� halde aralar�nda ganimetleri taksim ederlerken �eyt�n birdenbire onlar�n i�inde bir sayha atarak : 'Decc�l Mesih sizin ehl ve iy�liniz i�inde sizin yerinize ge�ip halefeniz olmu�tur' der. Bu s�zler b�t�l ve yalan oldu�u halde M�sl�man askerler yola ��karlar. Nihayet �am'a geldikleri zaman ��k�p da harb i�in haz�rl�k yapmaktalar ve �aftlar�n� d�zeltmekte bulunduklar� s�rada birdenbire namaza ik�met yap�l�r. Hemen Meryem o�lu �sa Aleyhissel�m iner ve Peygamberlerinin s�nnetini al�b t�bi' olmak i�in o M�sl�man cemaat�n�n yan�na gelir. ��te o s�rada Allah'�n d��man� olan Decc�l Mes�h, �s�'y� g�r�nce tuzun suda erimesi gibi erir. �ayet Hz. �s� onu terk edip b�rakm�� olsayd� kendi kendine helak oluncaya kadar er�yip gidecekti."

... Huzeyfet'bnu Esid (R) dedi ki: Peygamber (S) bir gazvede idi. Bizler de ondan daha a�a�� bir yerde bulunuyorduk. Derken Peygamber (sav) apans�z�n bizim yan�m�za ��kageldi ve:

-Ne konu�uyorsunuz? diye sordu. Bizler:

-K�yameti konu�uyoruz dedik. Peygamber (sav):

Daha evvel on �yet (yani al�met) meydana gelmedik�e k�yamet kopmaz: Me�r�kda bir yer ��kmesi, Ma�ribde bir yer ��kmesi, Arab yar�madas�nda bir yer ��kmesi olmak �zere �� tane yer ��kmesi; Duh�n, Decc�l, D�bbetu'1-ard (yer hayvan�), Ye'c�c ve Me'c�c'un ��kmas�, G�ne�'in garbdan (bat�dan) do�mas�, Aden araz�sinin en uzak yerinden ��k�p insanlar� g�� ettirecek olan bir ate�! buyurdu.

�u'be dedi ki: Bana Abdulaz�z ibn Rufey', Ebu't-Tufeyl'den, o da Eb� Sar�ha'dan Peygamber (sav)'i zikretmiyerek bunun benzerini tahd�s etdi. Buradaki iki r�v�nin biri onuncu al�met hakk�nda: Meryem o�lu �s� Aleyhissel�m'�n inmesidir dedi.

... Bunun �zerine Decc�l o kavimden geri d�ner gider. M�teakiben o kavim az ya�murlu bir k�tl�k musibetine �atarlar. Ellerinde mallar�ndan hi� bir �ey kalmaz. Decc�l, bir harabeli�e u�rar da ona hitaben: Hazinelerini meydana ��kar! der. Akabinde o harabeli�in hazineleri balar�s� cemaatlar�n�n kendi ar� beyleri arkas�na t�bi' olup gitmeleri gibi onun arkas�ndan giderler. Sonra o, yeti�kin, gen�lik dolu bir civanmerd �a��r�r, onu k�l��la vurub iki par�a h�linde keser de par�alan bir ok at�m� mesafesi kadar biribirinden ay�r�r. Sonra Deccal, par�alad��� genci �a��r�r, o da hemen y�z� par�ldayarak ve g�ler halde y�nelir gelir. Deccal bu i�le me�gul bulundu�u s�rada birdenbire Allah Mesih ibn Meryem'i g�nderir, O da D�ma�k'�n do�u taraf�ndaki Beyaz Menare yan�na herd boyas� ile boyanm�� iki par�a elbise i�inde ellerini iki mele�in kanadlar� �zerine koymu� vaziyette iner. Ba��n� a�a��ya e�ince su damlat�r, yukar�ya kald�rd��� zaman da ondan iri inci d�nesi gibi duru ve g�zel bir su iner. Art�k hi� bir k�fir i�in onun nefesinin r�zg�r�n� diri oldu�u halde bulmas� m�mk�n olmaz. Onun nefesi de g�z�n�n g�rece�i yere kadar ula��r. M�te�kiben Hz. �sa, Decc�l'� arar; ve nihayet onu Beytu'l-Makdis'e yak�n bir yer olun Babu Lurid denilen mevkide yetilerek etkisiz hale getirir. Sonra Meryem o�lu �sa Aleyhisselam'a Allah'�n Deccal �errinden korumu� oldu�u bir kavm gelir, Hz. �sa onlar�n y�zlerine eliyle dokunup mesh eder. Ve onlara cennetdeki derecelerini s�yler. Onlar bu hal �zere bulunduklar� s�rada birdenbire Allah Hz. �sa'ya: Ben �imdi bana �id olan bir tak�m kullar ��kard�m ki hi� bir kimsenin onlarla harb etme�e kudred ve kuvveti yokdur. Bin�enaleyh sen civar�nda bulunan kullar�m� T�r'da iyice muhafaza et, oras�n� kendileri i�in muhkem bir s���nak ve kal'a yap! diye vahyetti. Ve Allah Ye'c�c ve Me'c�c'u g�nderir. Halbuki onlar her bir tepeden s�ratle y�r�r ge�erler (el-Enbiy�: 96) onlar�n ilk kafileleri Taberiye g�l�ne u�rarlar da onda bulunan suyun hepsini i�iverirler. YE'C�C VE ME'C�C kalabal���n�n sonu oraya u�rar da: 'Yem�n olsun bir defas�nda burada bir su vard�' derler. Allah'�n Peygamberi �sa ile onun yard�mc�lar� �ep�evre ihata olunurlar. Nihayet onlardan herhangi birine bir �k�z ba��, bug�n birinizin y�z dinar�ndan daha hay�rl� olur. M�teakiben Allah'�n Peygamberi �sa ve arkada�lar� Allah'a ra�bet -yahut dua- ederler. Allah, d��man askerleri i�ine deve ve davarlar�n burunlar�nda olan bir burun kurdu g�nderir de neticede hepsi, bir tek nefesin �l�m� gibi �l�p helak olurlar. Sonra Allah'�n Peygamberi (sav) ile onun sah�b�leri yere inerler. Art�k onlar arz �zerinde YE'C�C ve ME'C�C fertlerinin ya�lar�n�n ve pis kokular�n�n doldurmad��� bir kar�� yer bulamazlar. Allah'�n Peygamberi Hz. �sa ile onun sahab�leri Allah'a ra�bet ve dua ederler...

 • 242- (155)..........: Ebu Hureyre (RA) ��yle demi�tir: Resulullah (SAV) buyurdu ki: "Hayat�m yed'inde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem o�lu (�sa Aleyhisselam)'�n adil bir hakim olarak sizin i�inize inmesi muhakkak yak�nd�r. O, salibi (ha��) k�racak (ha�a tap�nmay� kald�racak), domuzu �ld�recek (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirecek), cizyeyi kald�racakt�r. (O zaman) mal o kadar �o�al�p ta�acak ki, hi� kimse mal kabul etmez olacakt�r.
 • 243- ..........: Ebu Hureyre (RA) dedi ki: Resulullah (SAV) ��yle buyurdu: "Allah' a yemin ediyorum, Meryem o�lu, adil bir hakim olarak muhakkak inecek, ha�� muhakkak k�racak (ha�a tap�nmay� kald�racak), domuzu muhakkak �ld�recek (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirecek), cizye vergisini muhakkak kald�racakt�r. (O zaman) gen� di�i develer muhakkak terkolunacak, onlara ra�bet edilmeyecek, b�t�n d��manl�klar, bu�zla�malar ve hasedle�meler muhakkak zail olup gidecektir. O, muhakkak mala �a��racak (yahut insanlar mala �a�r�lacaklar) fakat mal� hi�bir kimse kabul etmeyecektir."
 • 244- ..........: Ebu Hureyre (RA) dedi ki: Resulullah (SAV): "�mam�n�z (devlet reisiniz) kendinizden oldu�u halde Meryem o�lu (�sa aleyhisselam) i�inize indi�i (imam�n�za iktida etti�i) zaman acaba nas�l olursunuz?" buyurdu.
 • 245- ..........: Ebu Hureyre (RA) ��yle demi�tir:
  Resulullah (SAV): "Meryem o�lu (�sa aleyhisselam) i�inize indi�i ve size iktida etti�i zaman sizler nas�l olacaks�n�z?" buyurdu.
 • 246- ..........: Ebu Hureyre (RA) den: Resulullah (SAV): "Meryem o�lu (�sa aleyhisselam) i�inize indi�i ve sizden (birini) imam yapt��� zaman haliniz nas�l olacakt�r?" buyurdu.
 • 247- (156)..........: Cabiru'bnu Abdillah (RA) ��yle demi�tir:
  Peygamber (SAV) den i�ittim, buyuruyordu ki: "�mmetimden bir taife k�yamet g�n�ne kadar hak �zerinde mukatele ederek muzaffer olmakta devam edecektir." Nihayet Meryem o�lu �sa iner ve M�sl�manlar�n emiri ona: Gel, bize namaz k�ld�r, der. Bunun �zerine �sa: Hay�r, Allah'�n bu �mmete bir ikram� olarak sizin bir k�sm�n�z di�er bir k�s�m �zerine emirlersiniz, der.


S�NEN-� T�RM�Z�

Hadis alimlerinden Muhammed bin �sa Tirmizi (824-893) taraf�ndan derlenmi� sahih hadis kitab�d�r. Alt� cilttir. Tirmizi, me�hur hadis alimleri ve imamlar�ndan olup, hadis ezberinde ��hrete ula�m��t�r. Aslen, Ceyhan Nehri'nin do�usunda bulunan "Tirmiz" �ehrinin Bug k�y�nde do�mu�, hadis tahsili i�in, Horasan, Irak, Hicaz gibi yerlere seyahatlerde bulunarak, Muhammed b. �smail el-Buhari'den ders alm�� ve ayn� zamanda beraberce baz� hadis alimlerinden ilim tahsil etmi�lerdir, Ahmed b. Hambel, ed-Daremi ve ���nc� as�r hadis alimlerinden yararlanm��t�r. E�-�email, el-�lel, et-Tarih ve el-Camiu's-Sahih adl� kitaplar� bunlardand�r. �zellikle onun bu son kitab�, ehl-i s�nnette b�y�k de�ere ve ��hrete sahiptir. Ayn� zamanda K�t�b-� Sitte'den de biridir. Bu kitab�yla ilgili bir�ok �erhler yaz�lm��t�r. S�nen'in d�rd�nc� cildinde, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m hakk�nda hadisler nakletmi�tir.

Sevban (r.a)'den rivayete g�re, Resulullah (s.a.v) ��yle buyurdu: "�mmetim i�in tek korkum sap�k ve sapt�r�c� devlet adamlar�n�n ��kmas�d�r. Sevban Resulullah (s.a.v)'in ��yle buyurdu�unu da s�yledi: �mmetimden bir cemaat Allah'�n emri tahakkuk edinceye kadar bat�la galebe �alarak hak �zere devam edeceklerdir. Onlar� yard�ms�z b�rakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir.

Abdullah b. Mes'�d (r.a.)'dan rivayete g�re, Ras�lullah (s.a.v.) ��yle buyurdu: "Ehl-i Beytimden ismi ismime benzeyen bir ki�i Araplar�n ba��na ge�ip idarelerini eline al�ncaya kadar d�nyan�n sonu gelmeyecektir."

Abdullah b. Mes'ud (r.a)'den rivayete g�re Ras�lullah (s.a.v.) ��yle buyurdu: "Ehl-i Beytimden ismi ismime benzer bir ki�i i� ba��na ge�ecektir." As�m diyor ki: Eb� Salih, Eb� H�reyre'nin ��yle dedi�ini bize aktard�: "D�nyan�n bir g�nl�k �mr� kalm�� olsa bile o kimsenin ba�a ge�mesi i�in Allah o g�n� uzat�r."

Eb� Sa�d el Hudr� (r.a)'den rivayete g�re ��yle demi�tir: Peygamberimiz (sav)'den sonra bir olay ��kaca��ndan korktuk ve Ras�lullah (s.av.)'e sorduk, buyurdular ki: "�mmetimin aras�nda Mehd� ��kacakt�r, be� veya yedi veya dokuz (��phe eden ravi Zeyd'tir) ya�ayacakt�r. Ebu Sa�d diyor ki: "Bu m�ddet nedir?" diye sorduk. Rasulullah (s.a.v) "Senedir" buyurdu, ve ��yle devam etti "Bir kimse o Hz. Mehdi (a.s.)'ye gelecek ve Ey Mehdi bana ver bana ver, diyecek Hz. Mehdi (a.s.) de onun elbisesinin ete�iyle ta��yabilece�i kadar ete�ini dolduracakt�r."

Eb� Hureyre (r.a)'den rivayete g�re Ras�lullah (s.a.v.) ��yle buyurdu: "Can�m, Kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem o�lunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yak�nd�r. O gelince ha�� k�racak (ha�a tap�nmay� kald�racak), domuzu �ld�recek (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirecek), cizyeyi kald�racak, mal o derece �o�alacak ki kimse onu kabul etmeyecektir."

M�cemma b. Cariye el Ensari (r.a)'den i�ittim ��yle diyordu: "Meryem o�lu �sa, Decc�l'i "Bab-� L�d" denilen yerde yok edecektir."

... Ras�lullah (s.a.v.) ��yle buyurdular: "Sizin i�in korktu�um �ey Decc�l'den ba�kad�r." E�er Decc�l ben sizin aran�zda iken ��karsa onu sizin yerinize ben delillerle ma�lub ederim. Ben aran�zda yokken ��karsa her M�sl�man kendi delilleriyle kendisini savunacakt�r. Ben t�m M�sl�manlar� onun �errinden Allah'a emanet ediyorum. "Decc�l, k�v�rc�k sa�l� bir delikanl� �eklindedir, g�z� d��ar�ya ��km�� �ekildedir. Abdulazza b. Katan'a benzer. Sizden kim onunla kar��la��rsa Kehf Suresi'nin ilk �yetlerini okusun. Ras�lullah (s.a.v.), konu�mas�na ��yle devam etti: Decc�l, �am ile Irak aras�ndan ��kacakt�r, sa� sol her taraf� �abucak bozmaya �al��acakt�r. Ey Allah'�n kullar� o g�nleri g�r�rseniz Allah'�n dini �zerinde kalmaya �zen g�sterip dininizde sebat ediniz.


S�NEN-� EBU DAVUD

Hadis alimlerinden Haf�z Ebu Davud S�leyman bin E�'as Sicistani (817-888)'nin sahih hadislerden derledi�i kitab�d�r. Kitap, 4800 hadisten olu�maktad�r. �mam aslen �ran'�n Sistan �ehrindendir. Gen� ya�ta ilim tahsil etmek i�in seyahatler yapm��, Zehebi'nin, nakline g�re Hicri 220 senesinde Ba�dat'ta Ahmed �bn-i Hanbel'den ilim tahsil etmi�tir.

Bir�ok muhaddisten de hadis dersleri alarak b�y�k hadis alimlerinden biri olmu�tur. Kendisinden, Tirmizi, Nesai, hatta �stad� Ahmed �bn-i Hanbel bile hadis nakletmi�lerdir.

Daha sonra bir�ok �ehirde ikamet ettikten sonra, Abbasi halifelerinden el-Vasik'in daveti �zerine, Basra'ya yerle�erek burada vefat etmi�tir. Onun, hadisle beraber ba�ka konularda da eserleri bulunmaktad�r.

Eserleri aras�nda me�huru da K�t�b-� Sitte'den olan, "S�nen-i Ebu Davud" ad�yla bilinen, S�nen'idir. Nakle g�re, Peygamber-i Ekrem sall�'ll�u aleyhi ve salih'in s�nnetini muhafaza etmek i�in yar�m milyon hadis aras�ndan bu kitaptaki hadisleri se�erek derlemi�tir.

M�ellif bu kitab�nda, Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili bab�n�n "Kitabu'l-Mehdi" b�l�m�nde; Hz. Mehdi (a.s.)'nin �zellikleri, zuhurunun alametleri, zuhurundan sonra neler yapaca�� konular�yla ilgili olarak, on �� hadis nakletmi�tir.

Ali (b. ebi Talih) (r.a)'dan; Rasulullah (s.a)'in ��yle buyurdu�u rivayet edilmi�tir.

D�nyan�n �mr�nden sadece bir g�n kalsa bile Allah (c.c) benim Ehl-i Beytimden bir adam g�nderecektir. O d�nyay�, (daha �nce) zul�mle oldu�u gibi adaletle dolduracakt�r.

�mm� Seleme (r.a) ��yle demi�tir: Resululah (s.a)'� ��yle derken i�ittim:

"Hz. Mehdi (a.s.) benim ailemden, Fat�ma'n�n o�ullar�ndand�r."

Ebu �shak'tan rivayet edildi�ine g�re;

Hz. Ali (r.a) o�lu Hasan'a bak�p ��yle demi�tir:

"Benim �u o�lum, Resulullah (s.a)'�n isimlendi�i gibi seyyiddir. Onun sulb�nden ad� nebimizin ad�ndan olan, ona yarat�l��ta de�il huyda benzeyen bir adam gelecektir."

...Ebu Said el Hudri (r.a)'dan rivayet edildi�ine g�re, Rasullullah (s.a) ��yle buyurmu�tur:

"Hz. Mehdi (a.s.) ben(im neslim)dendir. O a��k al�nl� ve ince burunludur. D�nyay� zul�mle doldu�u gibi adaletle dolduracak ve yedi sene h�k�m s�recektir."

Resulullah (s.a)'�n han�m� �mm� Seleme (rad�yallahu anh)'dan Resulullah'�n ��yle buyurdu�u rivayet edilmi�tir:

"Bir halife �ld���nde karga�a ��kacak. Medinelilerden birisi, Medine'den ��k�p Mekke'ye ka�acak. (Ama) Mekkelilerden baz� insanlar onu (bulundu�u yerden) ��kar�p, istemedi�i halde (Kabe'de) R�kun ile Makam-� �brahim aras�nda ona biat edecekler. �aml�lardan onun �zerine bir ordu g�nderilecek, ama o ordu Mekke ile Medine aras�ndaki Beyda denilen yerde yere batacak. �nsanlar bunu g�r�nce �am'�n ebdali ile Irakl�lar�n asaibi (�am ve Irak'�n hay�rl� salih kullar�) ona gelip biat edecek. Sonra Kurey�'ten day�lar� Kelb (kabilesinden) olan bir adam ��k�p, o biat edenler �zerine bir ordu g�nderecek. Fakat biat edenler Ben-i Kelb'linin g�nderdi�i orduya galip gelecekler. Bu ordu, Kelb'in g�nderdi�i bir ordudur. (o zaman) Kelb'in ganimetinde haz�r bulunmayana yaz�k!... Halife olan zat (Hz. Mehdi (a.s.)), mal� taksim edecek. �nsanlar�n bir k�sm� Peygamberlerinin S�nneti ile amel edecek. �slamiyet yery�z�ne tamamen yerle�ecek. (Hz. Mehdi (a.s.)) yedi sene kal�p sonra vefat edecek ve M�sl�manlar namaz�n� k�lacaklar."

Bize M�sedded haber verdi. Onlara �mer b. Ab�d haber vermi�. Bize Ebu Bekir, yani lbn-i Aya� haber verdi. (H) bize M�sedded haber verdi, bize S�fy�n'dan Yahya haber verdi (H). Bize Ahmed b. �brahim haber verdi. Bize Ubeydullah b. Musa haber verdi.

Bize Zaide haber verdi. (H) Bize Ahmed b. �brahim haber verdi, bana Ubeydullah b.M�sa F�tri'dan haber verdi. dedi. (Riv�yetlerdeki) m�na ayn�d�r. Bunlar�n hepsi As�m'dan, As�m. Zir'den o da Abdullah b.Mesudi (r.a) vas�tas�yla Ras�lullah (s.a)'den rivayet etmi�tir; Ras�lullah (s.a) s�yle buyurmu�tur:

"D�nyada sadece bir g�n kalsa, -Zaide, hadisinde ��yle dedi. Allah o g�n� uzat�r da - sonra b�t�n raviler ittifak ettiler.- O g�nde benden veya Ehl-i Beytimden, ad� ad�ma, babas�n�n ad� da babam�n ad�na uyan bir adam g�nderir."

F�tr h�disinde �u il�ve vard�r:

O �ah�s "d�nyay�, zul�mle doldu�u gibi, ad�letle dolduracakt�r". S�fyan hadisinde ��yle dedi. Araplara, ad� ad�ma uyan Ehl-i Beytimden biri hakim olmad�k�a d�nya son bulmayacak, - veya gitmeyecek-

Ebu Dav�d der ki; �mer ve Ebu Bekr'in (rivayetleri) S�fy�n'�n (rivayetinin) ayn�d�r, yani son il�ve, bunlar�n rivayetinde de vard�r.

Ebu �shak'tan rivayet edildi�ine g�re;

Hz. Ali (r.a) o�lu Hasan'a bak�p ��yle demi�tir

"Benim �u o�lum Ras�lullah (s.a)'in isimlendi�i gibi seyyiddir. Onun sulb�nden, ad� Neb�mizin ad�ndan olan, ona yarat�l��ta de�il, huyda benzeyen bir �ah�s gelecektir."

Hz. Ali k�ssay� zikretti, "D�nyay� adaletle dolduracak..." dedi.

Harun ��yle dedi: Bize Amr b. Abi Kays Mutarr�f b. Tariften o eb� Hasen'den, o da Hilal b. Amr'dan ��yle dedi�ini rivayet etti:

Mavera�nnehir'de el-Haris b. Harras ad�nda bir adam ��kacak. Onun (ordusunun) �n�nde Mansur denilen birisi bulunacak, Kurey�'in Ras�lullah'a imkan verdi�i gibi Al-i Muhammed'e (Hil�fetine) imk�n verecek - veya haz�rlayacak, her m�'minin ona yard�m etmesi veya onun davetini kabul etmesi vaciptir.


S�NEN-� �BN� MACE

Hadis alimlerinden Ebu Abdullah Muhammed bin Yezid (824-886)'in sahih hadis kitab�d�r. �bn-i Mace, me�hur hadis imamlar�ndan olup, hadis ilimlerini ara�t�rmak i�in Gazvin'den Ba�dat, Basra, Mekke, Kufe, �am, M�s�r ve Rey gibi �ehirlere seyahatler yapm��t�r.

Tarih, tefsir ve hadis ilmi sahas�nda bir�ok eseri vard�r. En me�hur kitab�, iki ciltlik S�nen�'l-Mustafa'd�r ki S�nen-i �bn-i Mace olarak tan�nmaktad�r. Ehl-i S�nnet'in, K�t�b-� Sitte diye an�lan hadis kaynaklar�ndan biridir. Bu kitab�n�n, "el-Fiten" bab�n�n bir b�l�m�nde, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m ile ilgili hadisleri nakletmi�tir.

"... Huzeyfe bin Es�d Eb� Ser�ha (Rad�yall�h� anh)'den; ��yle demi�tir:

(Bir g�n) biz (sah�biler) k�yamet g�n� (halleri) hakk�nda (kendi aram�zda) m�z�kere ederken Res�lullah (Sallallah� Aleyhi ve Sellem) (yukar�m�zdaki) bir odadan inip �zerimize geliverdi ve :

(�u) on b�y�k al�met vuku bulmad�k�a k�yamet kopmayacakt�r: G�ne�'in bat� taraf�ndan do�mas�, Decc�l, Duh�n, D�bbe(t�'l-Ard), Ye'c�c ile Me'c�c, �s� bin Meryem'in (g�kten inip meydana) ��kmas�, biri do�uda, biri bat�da ve biri Arap yar�madas�nda olmak �zere �� Huf�s (y�ni arz'�n ��kmesi) ve Ebyene'nin Aden memleketinin en uzak yerinden ��k�p insanlar� Mah�er (yerin)e sevkeden �yle bir ate� ki insanlar geceleyince o da onlarla beraber geceler ve insanlar ��le vakti uyuyunca o da onlarla beraber uyur."

"... Eb� H�reyre (Rad�yall�h� anh'den rivayet edildi�ine g�re; Peygamber (Sallallah� Aleyhi ve Sellem) ��yle buyurdu, demi�tir :

�sa bin Meryem (Muhammedi) �dil bir h�kim ve adaletli bir im�m (devlet ba�kan�) olarak (g�kten yere) inmedik�e k�yamet kopmayacakt�r. O, (indi�inde) ha�� k�racak (ha�a tap�nmay� kald�racak), domuzu �ld�recek (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirecek), cizyeyi kald�racakt�r. Mal da o kadar �o�alacakt�r ki hi�bir kimse mal kabul etmeyecektir.

Ali (Rad�yallahu anh)'den rivayet edildi�ine g�re, Resulullah (Sallahu Aleyhi ve Sellem) ��yle buyurdu: "El-Mehdi bizden, Ehl-i Beytdendir. Allah onu bir gecede �slah eder (yani tevbesini kabul eder, veya feyizler ve hikmetlerle donat�r).

"... Abdullah (bin Mes'�d) (Rad�yall�h� anh)'den; ��yle demi�tir:

Benim Ehl-i Beytim, muhakkak (ev halk�m) benden sonra bel�, ka��r�lma ve s�rg�ne u�rayacakt�r. Nihayet beraberinde siyah bayraklar bulunan bir kavim do�u taraf�ndan gelecek ve hay�r (h�k�mdarl�k) isteyecekler. Fakat istekleri yerine getirilmeyecek. Bunun �zerine sava�acaklar ve onlara (Allah taraf�ndan) yard�m edilecek. Bundan sonra istedikleri (h�k�mdarl�k) kendilerine verilecek. Fakat kendileri bunu kabul etmeyip emirli�i Ehl-i Beytimden bir �ahsa tevdi edecekler. Bu (Emir) de insanlar yery�z�n� daha �nce zul�m ile doldurduklar� gibi yery�z�n� adaletle dolduracakt�r. Art�k sizden kim o g�ne yeti�irse kar �st�nde emeklemek suretiyle de olsa onlara vars�n (kat�ls�n), buyurdu."

"Siz o (ordunun ba��nda) geleni g�r�nce, kar �st�nde emeklemek suretiyle de olsa (gidip) ona biat ediniz. ��nk� o, Allah'�n halifesi Hz. Mehdi (a.s.)'dir." buyurdu.

Abdullah bin el-H�ris bin Cez'iz-Z�beydi (Rad�yallahu anh)'den rivayet edildi�ine g�re; Res�lullah (Sallallah� Aleyhi ve Sellem); "Do�udan birtak�m insanlar ��kacak ve Hz. Mehdi (a.s.) i�in zemin haz�rlayacak" buyurdular.

"... Eb� Sa�d-i Hudr� (Rad�yall�h� anh)'den rivayet edildi�ine g�re; Peygamber (Sallallah� Aleyhi ve Sellem) ��yle buyurmu�tur :

�mmetim i�inde el-Mehdi olacakt�r. (Aran�zda kalmas�) k�sa tutulursa (kalaca�� s�re) yedi (y�l)d�r. K�sa tutulmazsa (kalaca�� s�re) dokuz y�ld�r. Benim �mmetim o devirde �yle bir refah bulacak ki o g�ne dek onun mislini kesinlikle bulmam��t�r. Yer, yemi�ini (g�da �r�nlerini) verecek ve insanlardan hi�bir �ey saklamayacak (vermemezlik etmeyecek)tir. Mal da o g�n �ok birikmi� olacakt�r. Adam kalk�p: Ya Mehdi! Bana (mal) ver. diyecek. Hz. Mehdi (a.s.)de : "Al," diyecektir.

"... Said bin el- M�seyyeb (Rad�yallah� anh)'den; ��yle demi�tir:

Biz (m�minlerin anas�) �mm� Seleme (Rad�yallah� anha)'n�n yan�nda idik. Bir ara Hz. Mehdi (a.s.) hakk�nda m�zakere yapt�k. Bunun �zerine �mm� Seleme (Rad�yallah� anha): Ben Resulullah (Sallallah� Aleyhi ve Sellem)'den i�ittim, buyurdu ki: Hz. Mehdi (a.s.), (k�z�m) Fat�ma'n�n neslindendir."

"... Enes Bin M�lik (Rad�yall�h� anh)'den; ��yle demi�tir:

Ben, Res�lullah (Sallallah� Aleyhi ve Sellem)'den i�ittim, buyurdu ki:

Biz Abdulm�ttalib'in �ocuklar� cennet halk�n�n b�y�kleriyiz: Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, H�seyin ve Mehdi."


HZ. AL� (RA)

Hz. Ali (ra) me�hur divan�nda Hz. Mehd� ve baz� ahir zaman had�sat�ndan bahsetmi�tir. Bu divan�n M��takzade �erhinden ald���m�z bir k�sm� ��yledir:

Terc�mesi: �y� o�lum! (...) c�� ettiklerinde (kaynad���nda, kar��t���nda...) Mehd�-i �dil'e muntaz�r ol...


�MAM-I RABBAN�

 • ...�n�aAllah tam bir �ekilde Mehdi Aleyhisselam'da zuhur edecektir. Bu makamdan haber veren tabakat me�ayihi azald�... O makam�n ilimlerinden ve maarifinden kelam ��yle dursun...

��bu makam, �u ayet-i kerimede manas�n� g�zel bulur:

"Bu, Allah'�n fazl�d�r; diledi�ine verir. Allah, b�y�k fazl�n sahibidir." (Cuma Suresi, 4)("Mektubat-� Rabbani", c. 1, Mektup 32, s. 125)

 • Gelmesi vaad olunan Hz. Mehdi (a.s.)'nin dahi rabb� (terbiyesine gelen) ilim s�fat�d�r. Hazret-i Ali gibi, Hz. �sa ile m�nasebeti vard�r. Hazret-i �sa'n�n kademi Hazret-i Ali'nin ba��nda olup bir kademi dahi Hazret-i Mehdi (a.s.)'nin ba��ndad�r.

...Gelece�i vaad edilen Hz. Mehdi (a.s.), velayetin ekmeliyetini alacakt�r. Bu Tarikat-� Aliyye �zerine gelecek ve bu Silsile-i Aliyye'yi tamam ve tekmil edecektir. Zira b�t�n velayet nisbetleri, bu Nisbet-i Aliyye'nin alt�nda bulunmaktad�r. ("Mektubat-� Rabbani", c. 1, 251. Mektup, s. 550, 554)

 • Sonra gelenlere nas�l bu h�km� y�r�yebilir ki: Onlar aras�nda Hz. Mehdi (a.s.) aleyhisselam vard�r. Resulullah (sav) Efendimiz onun kudum�n� ve v�cudunu m�jdelemi�; ��yle buyurmu�tur:

"O, Allah'�n halifesidir." ("Mektubat-� Rabbani", c. 1, s. 814)

Muhbir-i Sad�k Resulullah (sav) Efendimiz'in haber verdi�i k�yamet alametlerinin hepsi hakt�r. Onlarda yalan ihtimali yoktur. Onlar aras�nda �unlar vard�r:

Al���lm���n aksine, G�ne�'in ma�ripten do�mas�. Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuru, Ruhullah �sa'n�n n�zul�. Resulullah Efendimiz'e ve ona salat-� selam, Deccal'in ��kmas�, Ye'cuc ve Me'cuc'un zuhuru, Dabbe-i Arz'�n ��kmas�, Semadan bir duman�n zuhuru ile, insanlar� kaplay�p onlara elim bir azap ile azap etmesi. O kadar zorlanacaklard�r ki, art�k insanlar ��yle diyecekler: "Rabbimiz, bizden azab� a�; biz m�minleriz..." (Duhan Suresi, 12)

Bir hadis-i �erifte ��yle gelmi�tir: "Hz. Mehdi (a.s.) ��kacakt�r. Ba��n�n �st�nde de bir par�a bulut olacakt�r. Orada da bir melek bulunacak ve ��yle nida edecektir: Bu �ah�s, Hz. Mehdi (a.s.)'dir; kendisine tabi olunuz..."

Resulullah (sav) Efendimiz ��yle buyurdu:

"T�m olarak, yery�z�n�n meliki d�rt tanedir... Onlar�n ikisi m�minlerden, ikisi de kafirlerdendir. Z�lkarneyn ve S�leyman m�minlerdendir. Nemrud ve Buhtunnas�r ise kafirlerdendir. Yere, be�inci olarak Ehl-i Beytimden biri sahip olacakt�r. Yani: Hz. Mehdi (a.s.)."

Resulullah (sav) Efendimiz bir ba�ka hadis-i �erifinde ��yle buyurdu:

"Allah-� Teala, Ehl-i Beytimden birini ��karmad�k�a d�nya ��kmeyecektir. Onun ismi ismime uyar; babas�n�n ismi dahi babam�n ismine uyar. Daha �nce zul�m ve adaletsizlik doldu�u gibi, onun gelmesi ile d�nya adalet ve haklar�n yerini bulmas� ile dolar..."

Bir ba�ka hadis-i �erifte ise, Resulullah (sav) Efendimiz ��yle buyurdu:

"Ashab-� Kehf, Hz. �sa'n�n yard�mc�lar� olacaklard�r." Hz. �sa (as) Hz. Mehdi (a.s.)zaman�nda yere inecektir. Hz. Mehdi (a.s.), Deccal'in etkisiz hale getirilmesinde Hz. �sa'ya (as) muvafakat eder. Onun saltanat� zaman�nda, Ramazan ay�n�n on d�rd�nde G�ne� tutulacakt�r; o ay�n ilkinde ise Ay kararacak. Bunlar�n olu�u, adetin ve m�neccimlerin hesab� hilaf�na olacakt�r.

Muhbir-i Sad�k Resulullah (sav) Efendimiz taraf�ndan bildirilen, daha �ok alamet vard�r ki; anlat�lanlardan ba�kad�r.

�eyh �bn-i Hacer, Hz. Mehdi (a.s.)'nin alametleri �zerine bir risale yazd� ki, onlar iki y�z alameti bulur.

Vaad edilen durumu, a��k bir �ekilde iken, son derece cehaletlerinden �t�r� bir cemaat dalalete sapland�. S�bhan Allah onlara do�ru yolu g�stersin. (Mektubat, c. 2, 380. Mektup, s. 1162-1163 )

...Onun zuhuru, y�z ba�lar�nda olacakt�r. �u anda dahi, y�z ba��n�, on sekiz sene ge�mi� vaziyettedir.

Hadis-i �erifte, Hz. Mehdi (a.s.)'nin alametleri hakk�nda ��yle anlat�lm��t�r: "�ark taraf�nda bir kuyruklu y�ld�z do�up ayd�nl�k verecektir."

...Bu y�ld�z�n durumu da, onun seyrine g�redir. Yani: Y�z� me�rik canibine do�ru. Arkas� dahi, ma�rib taraf�nad�r. Bu uzun beyazl�k dahi, onun arka taraf�ndad�r. Bu mana icab� olarak, ona kuyruk isminin verilmesi yerindedir. Onun her g�nk� irtifa� ise me�rikten ma�ribedir. Ancak o, k�sri (kendine has durumunda a��rl�k ta��yan) seyri ile felek-i azam�n seyrine ba�l�d�r. Hakikat-� hali, en iyi bilen S�bhan Allah't�r.

Hulasa...

Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur zaman� yak�nd�r. Onun zuhur zaman� olan y�z (as�r) ba��na gelinceye kadar nice mebde'ler ve mukaddimeler zuhur edecektir. Allah ondan raz� olsun. Onun zuhur mebde'leri ve mukaddimeleri, Resulullah (sav) Efendimiz'in irhasat�na benzer. O irhasat, Resulullah (sav) Efendimiz'in n�b�vveti zuhurundan evvel zuhura gelmi�tir. Nitekim, bu manada ��yle anlatm��lard�r:

Muhammed Resulullah'�n sureti olan Abdullah'�n nutfesi, Amine'nin rahmine d��t��� zaman, b�t�n putlar y�z�st� yere y�k�ld�lar. B�t�n �eytanlar, vazifelerinden al�nd�lar. Melekler, �blis'in taht�n� alt �st edip denize att�lar. Kendisine dahi k�rk g�n azap ettiler.

Resulullah (sav) Efendimiz'in do�du�u gece, Kisra'n�n saray� salland�; on d�rt �erefesi y�k�ld�.

Mecusilerin ate�i s�nd�. Halbuki, o ate� bin seneden beri yanard�; bu m�ddet i�inde hi� s�nmemi�ti.

Hz. Mehdi (a.s.) dahi b�y�kt�r. Onun sebebi ile, �slam'a ve M�sl�manlara b�y�k takviye gelecektir. Onun velayetinin dahi, zahir ve bat�n b�y�k tasarrufu vard�r. Nice harika hallerin ve kerametlerin sahibi olacakt�r.

Onun zaman�nda, nice hayret veren haller zuhur edecektir.

�stte anlat�lan manalar icab� olarak, yerinde olur ki: Onun v�cudunun zuhurundan evvel, adet harici harika haller meydana gele... T�pk�: Resulullah (sav) Efendimiz'in n�b�vvetinden evvelki irhasat gibi. Bu zuhura gelen i�ler dahi, onun zuhur mebde'leri olalar.

Nitekim, anlat�lan manalar hadis-i �eriflerden de anla��lmaktad�r.

Bilesin ki bir hadis-i �erifte, Resulullah (sav) Efendimiz ��yle buyurmu�tur: "K�f�r her yan� istila edip h�km� cemiyet i�inde a�ikare i�lenmedik�e Hz. Mehdi (a.s.)zuhur etmez." (Mektubat, c.2, 381. Mektup, s.1169-1171)

Aradan bin sene ge�tikten sonra, Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli�i de bunun i�indir. Onun m�barek kudum�n�, (geli�ini) Hatem'�r-r�s�l Resullullah (sav) Efendimiz m�jdelemi�tir. Hz. �sa (a.s.) dahi aradan bin sene ge�tikten sonra, n�zul edecektir... (Mektubat, c. 1, 209. Mektup, s. 440 )

M�mk�nd�r ki; bu iki asr�n daha hay�rl� olu�u, �u itibarla olur: Allah'�n veli kullar�n�n �ok zuhuru, bid'at ehlinin azl���, f�sk ve masiyet erbab�n�n nadirattan olu�u.. B�yle bir �eyin olu�u dahi, bu tabakadan baz� evliya ferdlerinin; o iki as�rdaki evliya ferdlerinden hay�rl� olmas�na m�nafi de�ildir. Misal olarak Hz. Mehdi (a.s.)'yi s�yleyebiliriz... (Mektubat, c.1, 209. Mektup, s. 441)


MUHAMMED B. RESUL AL - H�SEYN� EL BERZENC�

B�y�k alametlerin ilki, Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmesidir... Bu hususta varid olan hadisler, �e�itli rivayetlerde olmas�na ra�men pek �oktur.

Muhammed b. Hasan El-Esnevi (Menakibi�-�afii) eserinde der ki; Hz. Mehdi (a.s.)hususunda, Resulullah (sav)'den nakl edilen haberler tevat�r halini alm��t�r... Onun, Ehl-i Beytinden olaca�� haber verilmi�tir...


Birinci safha:
�smi-soyu-do�umu-hilyesi-ona tabi olanlar
-ondan y�z �evirenler

�smi

Rivayetlerin �o�unda onun ismi 'Muhammed' olarak ge�er; baz� rivayetlerde ise, 'Ahmed' diye anlat�l�r... Babas�n�n ad� 'Abdullah' t�r...

Ebu Davud ile Tirmizi'nin �bni Mes'ut (ra) dan naklettiklerine g�re, Allah'�n Resul� (sav) ��yle buyurmu�tur; 'Onun ismi ismime, babas�n�n ismi de (babam�n ismine) muvaf�k olacakt�r'...

Lakab�

Onun lakab� 'Mehdi'dir... ��nk� Allah onu do�ruya hidayet etmi�tir... Ayn� zamanda 'Cabir'dir... ��nk� o, Muhammed �mmeti'nin m�nkesir kalplerini tedavi edecektir... Veyahut o, zalim ve cebbar kimseleri ma�lup edip kahredecektir...

Soyu

O, Peygamber (sav)'in Ehl-i Beytindendir... �ok�a varit olan, ger�ek rivayetlere g�re onun bilhassa Fat�ma neslinden oldu�u a��klanmaktad�r... Baz� rivayetlerde Abbas o�ullar�ndan oldu�u ileri s�r�lmektedir...

Sonra Fat�ma neslinden oldu�u rivayetlerde de�i�ik olarak varit olmu�tur: Baz� rivayetler onun Hasan (ra) evlad�ndan oldu�unu s�ylerken; di�er rivayetlerde H�seyin (ra) o�ullar�ndan oldu�unu ileri s�rm��t�r... Fat�ma'n�n nesli en �ok Hasanla H�seyin (R. Anh�ma) den meydana geldi�i i�in, bu konudaki rivayetler b�yle �e�itli olmu�tur.

Abbas o�ullar� hakk�nda da rivayetler �e�idi b�yledir. Ancak, Abbas o�ullar�ndan (Hz. Mehdi (a.s.)) ad�n� ta��yan biri bulunmu�tur... Hz. Mehdi (a.s.)'den evvel Mansur gelmi�tir...

Biat edilmesi

Ona Mekke'de Haceri Esvedle Makam-� �brahim aras�nda A�ure gecesi biat edilecektir.

Hicreti

O, Kud�s� �erif'e hicret edecektir. Bu hicretten sonra Medine tahrip edilip vah�ilerin s���na�� olacakt�r. Beyti Makdis'in imar� Medine'nin tahribi hakk�nda hadisler varit olmu�tur.

Hilyesi

'O, a��k al�nl�, k���k burunlu, iri g�zl�, di�leri parlak ve seyrek bir ki�idir. Sakal� s�k, omzunda Peygamber (sav)'in ni�an� vard�r. Uyluklar� uzundur, rengi arap rengidir. Dilinde a��rl�k vard�r. Yava� ve a��r konu�tu�u zaman sa� elini sol dizine vurur. K�rk ya��ndad�r. Di�er bir rivayete g�re otuz ila k�rk ya� aras�ndad�r. Allah'a kar�� son derece boyun e�icidir, �zerinde iki pamuk abas� vard�r. Ahlak bak�m�ndan Peygamber (sav)'e benzer. Esmerdir. Orta boyludur. Ka�� kavislidir.

Sireti

Peygamber (sav)'in yolunda gidecek. Uyuyan ki�iyi uyand�rmayacak, kan da ak�tmayacakt�r. �hya etmedik s�nnet; kald�rmad�k bid'at b�rakmayacakt�r. Ahir zamanda ayn� Peygamber (sav) gibi dinin icablar�n� yerine getirecektir. Z�lkarneyn ve S�leyman gibi b�t�n d�nyaya hakim olacakt�r. Salibi (Ha��) k�racak (ha�a tap�nmay� kald�racak), domuzu �ld�recektir (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirecek). M�sl�manlara b�t�n her�eyi geri verecektir. Yery�z�, zul�m ve i�kence yerine adaletle dolacakt�r. Her �eyi hak ve adalet �l��leriyle e�it bir halde taksim edecektir.

B�ylece yer ve g�k sakinleri ondan raz� olduklar� gibi, havadaki ku�lar, ormandaki y�rt�c� hayvanlar, denizdeki bal�klar bile memnunluk duyacaklard�r. �mmeti Muhammed'den (sav) memnun olmad�k hi� kimse kalmayacakt�r. Hatta, 'ihtiyac� olan yok mu?' diye tellal ba��rtacak; '�htiyac�m�z yoktur' cevab� verilecektir. Ancak bir adam gelip 'benim ihtiyac�m var' diyecek; bunun �zerine Hz. Mehdi (a.s.)ona:

'Haydi git Hazin istedi�ini versin' emrini verecek. Adam gelip Hazin'e durumu anlatacak o da:

'A� kuca��n�' diyecek. Kuca��n� a��p Hazin ona bol miktarda ihsanda bulununca adam tam bir pi�manl�k i�inde: 'Muhammed �mmetinin (sav) en g�z� doymayan ki�isi benim!' deyip, Hazin'den ald���n� geri vermek isteyecek. Fakat Hazin 'biz verdi�imizi geri almay�z!' diyecek. H�lasa iyi-k�t� b�t�n insanlar, onun zaman�nda g�r�lmemi� nimete bo�ulacak. G�kten bolca rahmet ya�acak, yerlerde bereket artacak; b�t�n defineleri bulacak.

B�t�n �lkeler ona kap�lar�n� a�acaklar. Hint krallar� ona boyun e�ip, t�m hazinelerini Beyti Makdis'e verecekler. Her taraftan, ar�lar�n kovanlar�na gelip s���nd��� gibi, ona gelip s���nacaklar. �nsanlara, ilkin de oldu�u gibi g�kten, ��bin melek inip, muhaliflerinin y�z�ne ve arkas�na darbeyi indirecek. (Yani ��bin melekle yard�m g�recekler) Meleklerin ba��nda Cebrail (as) sonunda Mikail (as) bulunacak.

Onun zaman�nda kurtla koyun bir arada otlayacak, �ocuklar y�lan ve akreple oyna�acak, insanlar bir �l�ek bu�day ektiklerinde kar��l���nda yedi y�z �l�ek bulacak. Tefecilik, veba, zina, i�ki gibi fenal�klar kalkacak. �m�rler uzayacak, emanetler yerine teslim edilecek. K�t�ler helak olacak. Ehli Beyt'e bu�z eden bir fert kalmayacak. �nsanlar aras�nda s�z� sevilecek. Allah (c.c.) onun sayesinde k�r fitneyi s�nd�recek. Yery�z�nde emniyet ve s�kun hakim olacak. Hatta bir kad�n, be� kad�nla birlikte aralar�nda hi�bir erkek olmad��� halde serbest�e korkusuz Hacca gidebilecek.

�sa (as)'�n da bunlardan baz�lar�n� icra etmesi buna mani de�ildir. ��nk� her biri ayn� �eyi yapabilirler. Ayn� zamanda gelmeleri de muhtemeldir. Bu husutaki izahat ileride gelecektir.


�kinci Safha

Onu bize tan�tacak alametler ve gelmesinin yakla�t���n� g�sterecek olan i�aretler...

Alametlere gelince;

Beraberinde Allah Resul�n�n (sav) g�mle�i, k�l�c�, sanca�� bulunacakt�r. O sancak ki, Peygamber (sav)'in vefat�ndan bug�ne kadar hi� a��lmam��t�r. Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuruna kadar da hi� a��lmayacakt�r. Sanca��nda 'El Biat'u Lillah', 'Allah i�in biat' ibaresi yaz�l� olacakt�r.

Ba��nda bir sar�k bulunacak, bu sar���n i�inden bir adam ��k�p Hz. Mehdi (a.s.)'yi g�stererek ��yle hayk�racak: '��te Allah'�n halifesi Hz. Mehdi (a.s.)! Ona uyunuz!'

O, kuru bir kam�� a�ac�n� kuru bir yere dikecek, an�nda ye�illenip yaprak verecek.

Ondan mucize isteyecekler; o da havada u�an bir ku�a i�aret edip hemen eline d��ecek.

G�kten ��yle bir ses duyulacak: 'Ey insanlar art�k Allah cebbarlar�, m�naf�k ve yard�mc�lar�n� sizden uzakla�t�rd�. �mmeti Muhammed (sav)'in en hay�rl�s�n� ba��n�za getirdi. Mekke'de ona kat�l�n, o Hz. Mehdi (a.s.)'dir! �smi de Ahmet B. Abdullah't�r. Di�er bir rivayet: 'Size Muhammed �mmetinin en hay�rl�s� olan Cabir'i tayin etti. Mekke'de ona yeti�in, o Hz. Mehdi (a.s.)'dir. �smi Muhammed B. Abdullah't�r!

Yer alt�n plaklar� gibi ci�er parelerini d��ar�ya atacak. �nsanlar�n kalpleri zenginle�ecek. Yery�z� bereketle dolacak. Kabe'nin alt�ndan define ��kacak. Bunu Allah yolunda da��tacak. Antakya veya Taberiye g�l�nden 'Tabut es-Sekine' ��kar�lacak. Omuzlan�p Beyti Makdis'te onun �n�ne konulacak. Yahudiler onu g�r�nce biraz� m�stesna M�sl�man olacaklar. �srailo�ullar�'na deniz ikiye b�l�nd��� gibi, ona da b�l�necek. Aras�ndan rahatl�kla ge�ip gidecek. Horasan'dan siyah bayraklarla insanlar gelip ona biat edecekler. Meryem o�lu �sa (as) ile bulu�acak, �sa onun arkas�nda namaz k�lacak. �zerinde Peygamber (sav)'in alameti bulunacak.


Gelmesinin Yakla�t���n� G�sterecek ��aretler

 • F�rat Nehri yar�lacak alt�ndan bir da�dan alt�n d�k�lecek.
 • Ramazan'�n ilk gecesinde Ay, onbe�inci gecesinde G�ne� tutulacak. D�nya kuruldu�u g�nden bu yana g�r�lmemi� bir �ekilde vaki olacak bu tutulma olay�, Ramazan ay�nda iki kere Ay tutulacak.
 • Her taraf� ayd�nlatan kuyruklu y�ld�z do�acak, do�udan �� veya yedi g�n ard� ard�na.
 • B�y�k bir ate� zuhur edecek, g�kte karanl�k g�r�lecek, g�kte al���lm�� olan k�rm�z�l���n aksine bamba�ka bir k�z�ll�k yay�lacak. Yery�z�n�n duyup anlayabilece�i bir dille nida edilecek...
 • �am'da 'Harista' denilen bir k�y yerle bir olacak. G�kten Mehdi ismiyle �a�r�lacak, do�u ve bat�da bulunan herkes bu sesi duyacak! Uyuyan uyanacak, ayakta olan oturacak, oturan ayaklar� �zerine dikilecek.
 • �evval ay�nda ayaklanma, Zilkadede harb konu�malar�, Zilhiccede ise harb vaki olacak. Hac�lar soyulacak, kanlar� (Cemret�l Akabe) �zerine akacak. Bu sayd�klar�m�z�n baz�lar� vaki olmu�tur.
 • Anla�mazl�klar ve s�k s�k depremler vaki olacak. G�kten gelen bir ses ��yle diyecek: 'Kula��n�z� a��n! Ger�ek, Hz. Muhammed (sav)'in ehlindendir' Yerden biri ��yle seslenecek: 'Hak �sa (as) ile Abbas ehlindendir. ' Birincisi mele�in ikincisi ise �eytan�n hayk�r��� olarak tezah�r edecektir.
 • F�rat alt�ndan bir da�dan alt�n ��kacak. (K�yamet Alametleri, s. 166)
 • Hz. Mehdi (a.s.) havada u�an bir ku�a parma��yla i�aret edecek, ku� avucunun i�ine d��ecek... Kupkuru bir kam�� ��p�n� kuru topra�a dikecek, an�nda ye�erecek... (K�yamet Alametleri, s. 173)

Hz. Mehdi (a.s.) i�i �ok s�k� tutacak... (K�yamet Alametleri, s. 175)

Sonra Allah Konstantiniyye (�stanbul'u) �ok sevdi�i dostlar�n�n eliyle feth edecek. Onlardan hastal��� ve �z�nt�y� kald�racak, sonra �ok ge�meden Hz. �sa inecek, Deccal'le m�cadele edecek." Bu hadisi �ok uzun olarak �mam Suyuti (Cami-i Kebir'nde) serd etmi�tir.

"Ikd'�d-D�rer"de ��yle der: "Konstantiniyye'nin yedi suru vard�r. Beher sur yirmibir ar��nd�r. Ve onda y�z kap� vard�r. �ehri takip eden son surun geni�li�i on ar��nd�r. O Rum denizine d�k�len hali� �zerine kurulmu�tur. Denizi Rum illerine ve End�l�s'e do�ru uzan�r gider.

Hz. Mehdi (a.s.)sabah namaz�na abdest almak i�in denizin yan�nda sanca�� dikecek, su ondan uzakla�acak. Ve a��lan yoldan ge�ip insanlara ��yle hayk�racak: "Ey insanlar haydi siz de ge�iniz. Cenab'� Hak �srailo�ullar�'na oldu�u gibi size de denizi ikiye ay�rd�." Onlar da ge�ecekler. Tekbirler getirecekler bu defa sars�nt� biraz daha �iddetli olacak. ���nc� tekbir getiri�lerinde oniki bur� yerle bir olacak. Oradan do�ru �ehre girecekler... (K�yamet Alametleri, s. 181)

...Peygamberimiz (sav)'den nakledilmi�tir: "D�nyaya iki m�min, iki kafir hakim olmu�tur. M�minler: Z�lkarneyn, S�leyman Aleyhisselam kafirler ise: Nemrud, Buhtu Nasr'dir. "D�nyaya Ehl-i Beytimden be�incisi olan Hz. Mehdi (a.s.) de hakim olacakt�r." �bni Merd�veyh �bni Abbas'dan naklediyor: "Eshab-� Kehf Hz. Mehdi (a.s.)'nin yard�mc�lar�d�r. �lemaya g�re onlar�n bu zamana kadar kalmalar� Muhammed �mmetimden olmak �erefine nail olmalar� i�indir."

Tenbih:

Muhtelif rivayetlerde Peygamberimiz (sav)'den ��yle nakledilmi�tir: "B�y�k harb, Konstantiniyye'nin fethi, Deccal'in ��kmas� yedi ay i�inde olacakt�r." Di�er bir rivayette, bu, "yedi sene" olarak ge�mektedir. Ebu Davud'a g�re "yedi y�l" rivayeti "yedi ay" rivayetinden daha do�rudur. (K�yamet Alametleri, s. 182-183)

Di�er bir tenbih:

Hz. Mehdi (a.s.)'nin hakimiyet s�resi hususunda �e�itli rivayetler vard�r. Baz� rivayetlerde bu s�re be� yahut yedi ve yahut da dokuz sene olarak ge�mektedir. Baz�lar�nda ise sadece yedi, di�er bir k�s�m rivayetlerde ise dokuz, ba�ka bir rivayette: Az olursa be�, �ok olursa dokuz; baz� rivayette on dokuz y�l ve birka� ay, baz�s�nda yirmi, baz�s�nda yirmi d�rt, baz�s�nda otuz, baz�s�nda k�rk y�l olarak ge�mektedir." Bu k�rk y�l�n dokuzunu Rumlar ile sulh i�inde ge�irmi�tir. �bni Hacer (Elkavl�l Muhtasar) adl� eserinde der ki:

"Bu rivayetlerin hepsi zuhuru ve g�c� itibar�yla do�ru olabilir." Evet �bni Hacer'in bu s�z�n� birka� y�nden teyid edebiliriz. Birincisi Peygamber �mmetini bilhassa Ehl-i Beytini bir�ok �eyle m�jdelemi�tir. Onlar�n her t�rl� zul�m ve i�kencelerinden kurtar�lacaklar�n� anlatm��t�r. Bu da ancak uzun bir m�ddet yap�lacak olan adalete ba�l�d�r. Yedi ve dokuz sene gibi k�sa bir s�re ise buna kafi de�ildir. �kincisi, Hz. Mehdi (a.s.)t�pk� Z�lkarneyn ile S�leyman gibi b�t�n d�nyaya h�kmedecek. Di�er �lkelerde mescitler, binalar kuracaklar, dokuz sene gibi az bir m�ddet, yapacak oldu�u m�cadelesine ve di�er i�lere yetmez.

���nc�s�, onun zaman�nda �m�rler uzayacak. �m�rlerin uzamas�, onun da uzun �m�rl� olmas�n� gerektirir. Aksi halde �m�rlerin uzamas�n�n bir anlam� kalmaz.

Bilindi�i gibi Hz. �sa (as) nazil olacak ve Deccal'i etkisiz hale getirecek. �uras� da bir ger�ektir ki, Hz. �sa Hz. Mehdi (a.s.)'den hakimiyeti almayacak; ��nk� liderler Kurey�'dendir. Madem insanlar aras�nda bu ikisi mevcut olacak, �yleyse Hz. �sa (as) onun Emiri de�il de Veziri olacakt�r. Bu sebepledir ki Hz. Mehdi (a.s.)'nin arkas�nda namaz k�lacak ve ona tabi olacakt�r. Nitekim, M�slim'de Cabir'den varid olan �u hadis buna delalet etmektedir: Namaz da teehhur etti�i zaman Hz. �sa ona ��yle diyecektir: Baz�n�z baz�lar�n�za Allah bu �mmete ikramda bulundu�u i�in emirlerdir. Baz� rivayetlerde varid olan: "Hz. Mehdi (a.s.)insanlara yaln�z o namaz� k�ld�racakt�r, ondan sonra �mam �sa olacakt�r" s�z�, buna mani de�ildir. ��nk� onun imam ve emirli�i sabit olduktan sonra, onun Hz. �sa'y� namaza imam olarak tayin etmesi m�mk�nd�r. ��nk� onun efdaliyeti hilafetine cevaz vard�r; hele fad�l, Kurey�'in gayrisinden olursa!" (K�yamet Alametleri, s. 185)

...Peygamberimiz (sav)'in �u m�barek hadisi bak�n�z buna ne g�zel ���k tutmaktad�r:

"Size Meryem'in o�lu gayet adil bir hakem olarak geldi�i, imam�n�z da sizden oldu�u bir zaman haliniz acaba nice olur?" "�mam�n�z sizden oldu�u..." s�z�, "Adil bir hakem" s�z�n�n �mamet anlam�na gelece�i vehmini ortadan kald�rm��t�r. ��nk� �sa Aleyhisselam geldi�i zaman Hz. Muhammed (sav)'in �eriat�na tabi olacakt�r. Buradaki imametten murat, namaz imameti de�ildir. Tevfik Allah'tan... (K�yamet Alametleri, s. 186) Muhammed B. Resul Al - H�seyni El Berzenci "K�yamet Alametleri" Pamuk Yay�nlar�, Trc. Naim Erdo�an)


M. MUHY�DD�N ARAB�

Bilin ki, Hz. Mehdi (a.s.)mutlaka ��kacakt�r. Ancak yery�z� zul�m ve i�kence ile dolmad�k�a; ��kmayacakt�r. ��te o da b�yle bir zamanda ��kacak, d�nyay� do�ruluk ve adalet ile dolduracakt�r. Hatta d�nyada tek bir g�n kalsa, Allah o g�n� uzatacak, taki o halife gelsin. Bu, mutlaka Allah'�n Resul�'n�n soyundan olacak, Hz. Fat�ma evlad�ndan gelecektir.

Mal� e�it surette da��tacak, vatanda�lar� aras�nda adalet ile muamelede bulanacakt�r. Adam kendisine gelip Ey Mehdi bana ver, diyecek. �n�nde de mal bulunacak. Hz. Mehdi (a.s.)hemen �n�ndeki maldan onun ete�ine dolduracak, ta��yabildi�i kadar�n� al�p g�t�recektir. Hz. Mehdi (a.s.), dinin fetret ge�irdi�i bir d�nemde ortaya ��kacak... Adam cahil, korkak ve pinti olarak ak�amlayacak, fakat alim, cesur ve c�mert olarak sabahlayacakt�r. Huzur ve mutluluk onunla y�r�yecek. Kendisi be�, ya yedi veya dokuz y�l ya�ayacakt�r. Resulullah'�n izinden y�r�yecektir. Onun ad�na hi�bir melik hata etmez. G�rmedi�i �ekilde onu do�rultur. Her g�revi �zerine al�r ve zay�fa d��k�ne yard�m eder. Musibete u�rayanlara yard�mc� olur. Dedi�ini yapar, yapt���n� da s�yler, �ahid olaca�� �eyi de bilir. Allah kendisini bir gecede �slah eder. Rum �ehrini (�stanbul'u) tekbir ile fetheder. Yan�nda bu s�rada Hz. �shak evlad�ndan yetmi�bin M�sl�man bulunacakt�r.

Dini ayakta dimdik durduracak, eski h�viyetine kavu�turacakt�r. �slam'a yeniden ruh �fleyecek, zelil hale geldikten sonra onunla �slam'� eski g��l� haline sokacakt�r. O, �slam �ld�kten sonra �slam� tekrar diriltecektir.

Din, b�ylece onun vas�tas�yla eski h�viyetini kazanacakt�r.

Onun d�neminde din tamamen rey'den ar�nm�� olarak eski h�viyetini kazanacakt�r. Verece�i bir�ok h�k�mlerde uleman�n mezheplerine muhalefet edecektir. Bundan dolay� ondan uzak duracaklard�r. Zira zanlar�na g�re, ger�ekten Allah imamlar�ndan sonra bir m��tehid b�rakmad���n� kabulleneceklerdir...

Bil ki, Hz. Mehdi (a.s.)��kt��� zaman b�t�n M�sl�man havass� ve avam� sevineceklerdir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin ilahi olan yani manen desteklenen adamlar� olacakt�r. Onun davetini ayakta tutacaklar ve ona yard�m edip kendisini zafere kavu�turacaklard�r. �lkeye ait b�t�n a��r y�kleri bunlar y�klenecekler. Allah'�n Hz. Mehdi (a.s.)'ye verdi�i g�revden �t�r� ona destek olacaklard�r. Daha sonra Hz. �sa D�ma�k'�n do�usundaki Beyaz minareye inecektir. �mam yerinden geriye �ekilecek, Hz. �sa �ne ge�ecek ve insanlara namaz� k�ld�racakt�r. �nsanlar aras�nda Resulullah (sav)'in s�nnetiyle emredecek, ha�� k�racak (ha�a tap�nmay� kald�racak), domuzu �ld�recek (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirecek). Allah Hz. Mehdi (a.s.)'nin ruhunu tertemiz olarak kabzedecektir.

Hz. Mehdi (a.s.), vakti gelinceye dek gizlenecektir, vaadolunan vakti gelince de ortaya ��kacakt�r. Onun �ehidleri, �ehidlerin en hay�rl�s�, g�vendi�i kimseleri yani vezirleriyse emin olanlar�n en g�venceli olanlar�d�r.

Allah, bir grup kimseyi ona vezir tayin etmi�tir. Allah bu kimseleri gizlemi�tir. Ben ke�if ve ��hud yoluyla bu hakikatlara muttali oldum. Ayr�ca, Allah'�n kullar� i�in �ng�rd��� �eylere de vak�f oldum. Bunlar �nc� olan baz� ashab gibi �nde hareket edeceklerdir. T�pk� �nde gelen sahabenin Allah'a verdikleri s�z� yerine getirdikleri gibi, bunlar da aynen o s�zlerini do�rulay�c� olacaklard�r. Bu kimseler ayn� zamanda Arap da olmay�p Acem yani yabanc� olacaklard�r. Arap olmamalar�na ra�men Arap�adan ba�ka bir dilde konu�mayacaklard�r. Onlar�n cinslerinden olmayan bir koruyucular� olacakt�r. Bu, Allah'a hi�bir vakit kar�� da gelmi� de�ildir. Kendisi en saf ve samimi vezirlerinden olacakt�r.

�zellikle bu vezirler her konuda ger�ek manada arif ki�iler olacaklard�r. Fakat bizzat Hz. Mehdi (a.s.)ise, kendisi... ve ger�ek anlamda siyaset�i olacakt�r. Yine bu vezirlerin belirgin bir �zelli�i de kendilerinin hi�bir zaman sava� meydanlar�nda hezimete u�ramamalar�d�r. Mesela Rum �ehrini, �stanbul olsa gerek sadece tekbirlerle fethedeceklerdir. �lk tekbirde surlar�n ��te biri y�k�lacak, ikinci tekbirde surun ��te biri y�k�lacak, ���nc� tekbirde surun kalan b�l�m� y�k�l�p yerle bir olacakt�r. B�ylece bu �ehri k�l��s�z ve silah kullanmaks�z�n fethedeceklerdir. ��te bu do�runun ta kendisidir ki zaferle karde�tir.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin vezirlerinin ihtiya� duyacaklar� �eyler, g�revlerini en iyi yapmalar� i�in dokuz tanedir, bu �eylerde ona ula�amaz. Bundan az da olmayacakt�r. Bu �eyler s�ras�yla �unlard�r;

 • Keskin bir g�r��,
 • �lka an�nda ilahi hitab� tan�mak,
 • Allah'tan geleni terceme etmesini bilmek,
 • Emir sahiplerinin mertebe ve derecelerini bilmek,
 • Gazap an�nda merhameti bilmek,
 • Melik'in ihtiya� duyaca�� arzak� mahsusay� ve di�er �eyleri bilmesi,
 • ��lerin birbiriyle olan m�nasebetini bilmesi,
 • �nsanlar�n ihtiya�lar�n� yerine getirmede a��r�l��� ve k�s�tlamay� bilmesi,
 • Kendi �zel m�ddeti i�erisinde ihtiya� duydu�u gayb� ilimleri bilmesi.

��ler ve hadiseler hen�z meydana gelmeden, Hz. Mehdi (a.s.)Allah taraf�ndan buna muttalidir. Zira �nceden olacak olanlara haz�r olmas� gerekiyor.

Hz. Mehdi (a.s.), din bak�m�ndan rey ve k�yasa ba�vurmaktan masumdur. Ona b�yle davranmas� haramd�r. Zira Allah'�n dini konusunda h�k�m vermede Nebi yani Peygamber olan birinin k�yas yapmas� do�ru de�ildir. �ayet k�yas yapmas�na izin verilseydi, Allah onu peygamberin Hz. Muhammed (sav)'in diliyle bildirirdi. Ayr�ca Hz. Peygamber (sav) imamlardan hi�birisi i�in benim izimde y�r�yecekler, hata etmeyecekler dememi�tir. Bu ifadeyi sadece Hz. Mehdi (a.s.)i�in s�ylemi�tir. Onun masumlu�unu, halifeli�ini ve verece�i h�k�mleri konusunda masumiyetini bildirmi�tir. ("Futuhat-El Mekkiye", 366. bab, c. 3, s. 327- 328)


�BN-� KES�R

�uayb b. Halid'in Ebu �shak'dan rivayetine g�re Hz. Ali o�lu Hasan'a bakarak ��yle demi�tir: "Ger�ekten benim �u o�lum, Resulullah'�n adland�rd��� gibi Seyyid'dir. Pek yak�nda onun sulb�nden biri ��kacak, o Peygamberiniz (sav)'in ad�yla isimlendirilecektir. Resulullah (sav)'e ahlak� da benzeyecek, fakat yarat�l���nda de�il." (�bni Kesir Nihayet�'l-Bidaye ve'n Nihaye, 1/38.)

Resulullah Efendimiz buyuruyor: "D�nyada bir tek g�nden ba�ka g�n kalmasa (Zaide'den gelen rivayette) Allah, o g�n� uzat�r. Hatta o g�nde Beni veya benim Ehl-i Beytimden ismi benim ismime, babas�n�n ad� babam�n ad�na benzeyen biri g�nderilecektir." (F�tr hadisinde ise) "Yery�z� zul�m ve cevr ile dolduruldu�u gibi o da adalet ve do�rulukla dolduracakt�r. (S�fyan hadisinde ise) "Benim Ehl-i Beytimden ismi benim ismime uygun bir Arap milletine sahip oluncaya kadar d�nya gitmeyecek ve d�nyan�n �mr� bitmeyecektir." (�bni Kesir, "Nihayet�'l-Bidaye ve'n Nihaye", 1/39. Ebu Davud, "Mehdi", 1. H. 4282, 4283. Tirmizi, "Fiten", 52. H. 2231)

Bir ba�ka rivayette ise: "D�nyada hi�bir g�n kalmay�p sadece bir g�n kalsa Allah, o g�n� uzatacakt�r. Ta ki ismi benim ismime uygun Ehl-i Beytimden biri g�revi �zerine als�n." (�bni Kesir, "Nihayet�'l-Bidaye ve'n Nihaye", 1/39. Tirmizi, "Fiten", 52. H. 2231)

Resulullah buyuruyor: "�mmetim aras�ndan el Mehdi olacakt�r. �ayet aran�zda kalmas� k�sa tutulursa yedi y�l kalacakt�r. K�sa tutulmazsa kal�� s�resi dokuz y�ld�r. Benim �mmetim aras�nda o d�nemde �yle bir bolluk olacak ki, o g�ne kadar b�yle bir bolluk ve refah hi�bir zaman kesinlikle duyulmam��t�r. Yery�z� b�t�n �r�nlerini verecek, onda hi�bir �ey gizli kalmayacakt�r. O g�nde mal pek �ok birikmi� olacakt�r. Adam kalk�p, Ey Mehdi, Bana mal ver diyecek, o da hemen al diyecektir." (�bni Kesir, "Nihayet�'l-Bidaye ve'n Nihaye", 1/42, "�. Maceh", Fiten, 34, H. 4083)

Resulullah buyuruyor: "�mmetim i�erisinden el Mehdi ��kacak be� veya yedi veya dokuz y�l aralar�nda ya�ayacak. Kendisine adam gelip, ey Mehdi bana mal ver, diyecek, Hz. Mehdi (a.s.) de onun ete�inin ta��yabilece�i kadar dolduracakt�r." (�bni Kesir, "Nihayet�'l-Bidaye ve'n Nihaye", 1/43. Tirmizi, "Fiten", 53, H. 2232)

�bni Kesir diyor ki, bu, Hasen bir hadistir. Bu hadis farkl� olarak da Resulullah'dan rivayet olunmu�tur. Bu hadiste, Hz. Mehdi (a.s.)'nin en fazla kalaca�� m�ddet dokuz y�l olaca��na, en az m�ddetinin de be� veya yedi y�l olaca��na i�aret edilmektedir. Ola ki mal� bol bol da��tacak olan halife bu olacakt�r. Yine de en iyisini bilen Y�ce Allah't�r. Bunun zaman�nda meyveler gayet �ok olacak, ziraat istemedi�i kadar bolla�acak, mal alabildi�ince artacakt�r. O d�nemde buna hi�bir g�� kar�� koyamayacak, din dimdik ayakta hakim olacak, hay�r ve iyilikler daimi ve s�rekli olacakt�r. (�bni Kesir, "Nihayet�'l-Bidaye ve'n Nihaye", 1/43, 44)

"Bize Halef b. Velid, Abbad b. Abbad ve Halid b. Sa'd tahdis ettiler. Bu Zevat Ebu'l Vedak'tan o da Ebu Said'den rivayetle Ebu Said demi�tir ki: "Bir adam ��yle dedi: "Allah'a yemin ederim ki, ba��m�za hi� bir emir ge�mi� olmas�nki o, ge�enden daha k�t� olmas�n." Bunun �zerine Ebu Said, ��yle dedim diyor: "�ayet Resulullah'dan bir �ey i�itmemi� olsayd�m, ben de s�ylenen gibi mutlaka s�ylerdim. Resulullah'�n ��yle dedi�ini i�ittim: "Sizin emirlerinizden bir Emir gelecek, mal� �ylesine bir da��tacak ki, say�lam�yacak kadar. Ona adam gelip mal isteyecek o da al, diyecek. Gelen kimse de elbisesini yayacak, oraya mal� dolduracak. Ve Resulullah �zerinde bulundu�u kal�nca bir abay� sererek, adam�n o zamanki halini hikaye ederek, sonra da bunun k��elerini toplad� ve dedi ki i�te b�ylece adam onu alacak ve g�t�recektir." (�bni Kesir, "Nihayet�'l-Bidaye ve'n Nihaye", 1/44)

Resulullah buyuruyor: "Biz Abdulmuttalib'in �ocuklar�, cennet halk�n�n efendileriyiz. Ben, Hamza, Ali, Ca'fer, Hasan, H�seyin ve Mehdi." (�bni Kesir, "Nihayet�'l-Bidaye ve'n Nihaye", 1/44. "�. Maceh", "Fiten", 34. H. 4087)


�MAM �ARAN�

Ebu Davud'un, Ebu Said el-Hudri'den rivayet etti�i hadis-i �erifte Peygamber Efendimiz ��yle buyurmu�tur:

- �mmetim i�inde Hz. Mehdi (a.s.) bulunacakt�r. E�er k�sa s�re olursa yedi y�l, k�sa olmazsa dokuz y�l h�k�m s�recek. Hz. Mehdi (a.s.)'nin zaman�nda mal (yani zenginlik) artacak. Yan�nda da �ok servet bulunacak. Biri kalk�p da:

- Ya Mehdi bana (biraz) yard�m et, deyince o da:

- (�stedi�in miktar�, ta��yabildi�in kadar�) al, diyecektir.

Ebu Davud'un rivayetindeki (ba�ka) hadis-i �erifte:

- Hz. Mehdi (a.s.) ben(im neslim)dendir. Aln� geni� ve a��kt�r.

(Ebu Said el-Hurdi'den) rivayet edilen hadis-i �erifte Resul-u Ekrem Efendimiz ��yle buyurmu�tur:

- Yemin ederim ki, bu �mmete �yle (�iddetli) belalar gelecek de ki�i zul�mden, gaddarl�ktan kurtulmak i�in s���nacak bir yer bulamayacakt�r. �yle s�k�nt�l� bir s�rada Allah Teala akrabamdan, benim hanedan�mdan bir kimseyi g�nderecek de onun sayesinde yery�z� adaletle, hak�inasl�kla dolacakt�r. Nitekim, (ondan �nce) ba�kalar� ile yery�z� zul�m ve gaddarl�kla dolduruldu�u gibi. Ondan (yani Hz. Mehdi (a.s.)'den) g�ky�z� sakinleri (meleklerle peygamberlerin ruhlar�) ve yery�z�nde oturan (m�'minlerin ve canl� hayvanlar�n) hepsi raz� ve ho�nut olacaklar. (Hz. Mehdi (a.s.)'nin zaman�nda) g�ky�z� ya�murdan hi�bir �eyi esirgemeyecek ve c�mert�e bol ya�d�racak.

Yery�z� de bitkilerinden hi�birini eksik b�rakmayacak ve muhakkak onlar� kemali ile bitirip ortaya ��karacakt�r. Hatta ya�ayanlar (kendilerinde bulunan nimetleri g�rmeleri i�in) �l�lerin de hayatta olmalar�n� temenni edeceklerdir. �mam Hz. Mehdi (a.s.) bu adalet ve bolluk i�inde yedi y�l, yahut da sekiz y�l veya dokuz y�l ya�ay�p h�k�mdar kalacakt�r.

Ebu Davud'un rivayet etti�i hadis-i �erifte Allah'�n Resul�:

D�nya tek bir g�n kalsa bile Allah Teala muhakkak o g�n� uzat�r ve y�ce Allah o g�nde benim neslimden yahut da Ehl-i Beytimden ad� ad�ma, babas�n�n ad� da babam�n ad�na uygun olan (yani Abdullah o�lu Muhamed olan) kemal sahibi bir kimseyi g�nderir, buyurmu�tur.

Bu hadisi manas�yla �mam Tirmizi rivayet ederek sahih ve hasen demi�tir.

Ayn� �ekilde Tirmizi'nin rivayet etti�i hadis-i �erifte Resul-i Ekrem Efendimiz ��yle buyurmu�tur:

D�nyada ancak tek bir g�nden ba�ka hi�bir zaman kalmam�� olsa bile Ehl-i Beytimden bir kimsenin insanlar�n ba��na ge�mesi i�in muhakkak Allah Teala o g�n� uzat�r. Ve o zat�n �n�nde (yard�mc�) melekler bulunacak ve �slam (dini b�t�n ha�metiyle) ortaya ��kacakt�r. Hz. Mehdi (a.s.)'nin hazinesinde mal, servet o derece �ok olacak ki, bir ki�i yan�na gelerek:

- Ey Mehdi bana yard�m et, diye rica edince Hz. Mehdi (a.s.) onun elbisesinin i�inde ta��yabilece�i paray� avu�lay�p verecektir.

Haf�z Ebu Nuaym'�n rivayet etti�i hadis-i �erifte Resul-i Ekrem Efendimiz ��yle buyurmu�tur:

Ey Ehl-i Beyt! Mehdi bizdendir. Aziz ve Celil olan Allah onu bir gecede -yahut da iki g�nde demi�tir- �slah ve ir�at edecek.

Ma�rib'de de kar���kl�klar, fitneler ve korku(lu g�nler) olacak. A�l�k ve hayat pahal�l��� alabildi�ine yay�lacak. Fitneler �o�alacak, insanlar�n bir k�sm� di�erlerini yiyecekler. ��te (�yle m��k�l bir) zamanda Ma�rip memleketinin en uzak b�lgesinden ve Resul-i Ekrem Efendimiz'in muhterem k�z� Fatma'n�n evlatlar�ndan bir kimse ortaya ��kacakt�r. ��te o zat ahir zamanda ayaklanacak olan Hz. Mehdi (a.s.)'dir. Ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuru da k�yamet alametlerinin ilkidir.

�mam �ureyk'in rivayet etti�i hadis-i �erifte:

Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��kmas�ndan �nce bir Ramazan i�inde G�ne� iki defa tutulacakt�r, diye buyurulmu�tur.

En iyisini Allah bilir.

�bni Mace'nin Ebu Hureyre'den rivayet etti�i hadis-i �erifte Resul-u Ekrem Efendimiz:

D�nya(n�n �mr�n)den hi�bir zaman kalmay�p ancak tek bir g�n kalsa bile o g�nde benim ailemden bir zat�n (Mekke'deki Merve �zerine y�kselen) Deylem Da��'na, yahut da Deylem eyaletine ve �stanbul'a ve Roma �ehrine sahip olmas� i�in Aziz ve Celil olan Allah muhakkak o g�n� uzatacak, buyurmu�tur. Bu hadisin isnad� sahihtir.

�mam Mehdi sonra mahiyetindeki askerlerle birlikte Alt�n Kilise'ye ula�arak i�inde b�y�k ve �ok (k�ymetli, nadide) mallar ele ge�irirler. Hz. Mehdi (a.s.)bu mallar� al�p M�sl�manlar aras�nda e�it ve m�savi olarak taksim eder. Hz. Mehdi (a.s.)sonra Kilise'nin i�inde sekinet - kuvve-i maneviye- sand���n� ele ge�irir. Sand���n i�inde Hz. �sa'n�n ucu demirli bastonuyla Hz. Musa'n�n asas� vard�r. O asa Hz. Adem cennetten ��kar�ld��� zaman onunla birlikte yere inmi�ti. (Bilahare) Roma �mparatoru Kayser o sekinet sand���n� (Kud�s'teki) Beyt�'l-Makdis'de ele ge�irmi� ve i�inde bulunan b�t�n (nadide, k�ymetli) e�yalarla mallar� alarak Alt�n Kilise'ye g�t�rm��t�r. ��te o e�ya �imdiye kadar Alt�n Kilise'nin i�inde saklanmaktad�r. Nihayet o e�yalar� Hz. Mehdi (a.s.)tekrar oradan alacakt�r...("�l�m - K�yamet - Ahiret ve Ahir zaman Alametleri", Bedir Yay�nevi, s. 432-448)


�BN HACER EL MEKK�

Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelece�i, Resulullah efendimizin neslinden olaca��, d�nyaya yedi sene h�kmedece�i, yery�z�n� adaletle dolduraca�� ve Hz. �sa (as) ile beraber ��karak, O'nun Filistin'de (Lud) kap�s�nda Deccal� etkisiz hale getirmesine yard�mc� olaca��, bu �mmete imaml�k yap�p, Hz. �sa (as)'n�n O'nun arkas�nda namaz k�laca��" anlam�ndaki b�t�n hadisler, pek �ok ravinin nakilleriyle kesinlik kazanm��t�r. Say�lan b�t�n bu noktalar, Hz. Mehdi (a.s.)'nin hayat�na ait en �nemli �zellikleridir.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin rengi Arabi, bedeni �sraili'dir. Sa� yana�� �zerinde parlayan y�ld�z gibi bir ben vard�r. Onun hilafetinden yer ve g�k ehli, hatta havadaki ku�lar bile raz� olacakt�r.

Hz. Mehdi (a.s.), sanki Ben-i �srail ricalindedir, yery�z�n�n hazinelerini ��karacak ve k�f�r diyar�n� fethedecektir.

R�kun ve Makam aras�nda kendisine biat edilecektir. Hz. Mehdi (a.s.), o kadar merhametli olacakt�r ki, zaman�nda bir kimsenin bile burnu kanamayacakt�r.

Sakal� bol ve s�k olacakt�r.

Di�leri parlak olacakt�r.

�nsanlara mal� ve e�yay� da��t�rken, saymadan bol bol verecektir.

Hi�bir taraf�n ondan mahfuz kalmayaca��, bir fitne zuhur edecek, bu fitne kald��� yerden hemen ba�ka bir tarafa yay�lacak ve bu durum bir m�nadinin semadan seslenerek "Ey insanlar, emiriniz art�k Hz. Mehdi (a.s.)'dir" demesine kadar devam edecektir.

Allah� Teala, �slam'� nas�l Resulullah Efendimizle ba�latm��sa, Hz. Mehdi (a.s.)ile sona erdirecektir.

Zul�m ve f�sk'la dolu olan d�nya, o geldikten sonra adaletle dolup ta�acakt�r.

Muhtelif zelzelelerin olaca�� bir d�nemde g�nderilecektir.

Onun devrinde, �mmetin gerek iyileri ve gerekse de k�t�leri, misli asla g�r�lmemi� �ekilde, pek �ok nimetlere sahip olacakt�r. �ok ya�mur ya�mas�na ra�men bir damlas� bile bo�a gitmeyecek, toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli olacakt�r.

Hz. Mehdi (a.s.)��karken ba��nda bir sar�k olacak ve bir m�nadi "Bu Allah'�n halifesi olan Mehdi'dir. Ona uyunuz" �eklinde nida edecektir.

Peygamber Efendimiz (sav), "Horasan taraf�ndan bayraklar ��kt���n� g�rd���n�zde, kar �zerinde s�r�nerek de olsa, o bayraklara kat�l�n�z, zira i�lerinde Allah'�n halifesi Hz. Mehdi (a.s.)vard�r." buyurmaktad�r.

O fitnelerin zuhur etti�i bir zaman aral���nda gelecek ve ihsan� kar��l�ks�z olacakt�r.

Konstantiniyye ve Deylem da��n� fethedecektir.

�slam'�n aleyhine s�ylenecek bir s�z bile, ona a��r gelir.

Hz. Mehdi (a.s.)'den �nce, yayg�n katliamlar�n vuku bulaca�� b�y�k bir fitne g�r�lecektir.

Masum insanlar katloluncaya kadar Hz. Mehdi (a.s.) ��kmayacak ve bu katliamlara yerde ve g�ktekiler, art�k tahamm�l edemez bir hale geldi�inde zuhur edecektir. Hz. Mehdi (a.s.) gelince, insanlar onu a�k ve muhabbetle kucaklayacaklard�r.

Hz. Mehdi (a.s.), b�t�n haramlar�n helal say�ld���, b�y�k bir fitneden sonra ��kacakt�r. Hilafet, ona evinde otururken gelecek ve devrinde yery�z�n�n en hay�rl�s� kendisi olacakt�r.

Hz. Mehdi (a.s.) ��kmadan �nce, Medine'de simsiyah ta�lar�n bile kan i�inde kaybolaca�� b�y�k bir vaka olacakt�r. Bu olayda, bir kad�n�n �ld�r�lmesi bir kam��n�n sallanmas� kadar kolay olacakt�r. Ve bu olay 2 km kadar yay�lacak bilahare Hz. Mehdi (a.s.)'ye biat edilecektir.

Hz. Mehdi (a.s.) ��kmadan �nce, milletler aras�nda ticaret ve yollar kesilecek, insanlar aras�nda fitneler �o�alacakt�r. Muhtelif �lkelerden bir�ok alim birbirlerinden habersiz �ekilde Hz. Mehdi (a.s.)'yi aramak �zere yollara ��kacak ve alimlerden her birisine 310 kadar insan refakat edecektir. Sonunda hepsi de Mekke de bulu�urlar. Ve birbirine "Buraya ni�in geldiklerini" sorduklar�nda hepsi de "bu fitneleri �nleyecek ve Konstantiniyye'yi fethedecek olan Hz. Mehdi (a.s.)'yi ar�yoruz, ��nk� biz onun, babas�n�n, anas�n�n ve ordusunun isimlerini ��rendik" �eklinde cevap verirler.

Allah (c.c.) b�t�n insanlar�n kalplerini onun muhabbetiyle dolduracakt�r. Sonra o g�nd�zleri aslan, geceleri abid olan bir kavimle y�r�yecektir.

Hz. Mehdi (a.s.), hi�bir bid'at� b�rakmayacak ve b�t�n s�nnet-i seniyye'yi ihya edecektir. Konstantiniyye, �in ve Deylem da�lar�n� fethedecek, bu durum 7 y�l devam edecektir. Ancak onun her senesi, sizin 20 senenize bedel olacakt�r. Sonra Allah-u Teala diledi�ini yapacakt�r.

O'nun zaman�nda kurtla koyun birarada oynayacak, y�lanlar �ocuklara bir zarar vermeyecektir. �nsan bir avu� tohum atacak, 700 avu� hasat edecektir. Riya, riba, zina, i�ki kalmayacak, �m�rler uzayacak ve emanet zayi olmayacakt�r. K�t�ler helak olacak, Peygamber Efendimiz'e bu�z edecek kimse kalmayacakt�r.

O G�ne�'ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.

O'nun kumandanlar�, insanlar�n en hay�rl�s�d�r.

Yery�z� emniyetle dolacak ve hatta birka� kad�n, yanlar�nda hi� erkek olmaks�z�n, rahatl�kla hacca gidebilecektir.

�ok yayg�n ve sona ermesi m�mk�n g�r�lmeyen bir fitne ��kacak ve bu fitne, semadan 3 kez "Emir,Hz. Mehdi (a.s.)'dir, ger�ek o'dur" �eklindeki nida'ya kadar s�recektir.

D�nyada ismi ge�ecek bir halife kalmay�ncaya kadar ��kmayacakt�r.

O gelmeden �nce, do�udan ���k veren bir y�ld�z g�r�necektir.

Ramazan'da iki defa Ay tutulacakt�r.

Sema'dan bir ses, onu ismiyle �a��racak ve Do�uda Bat�da hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacakt�r.

Konstantiniyye'nin fethi s�ras�nda, sabah namaz� i�in abdest al�rken bir bayrak dikecek, deniz ikiye ayr�larak su kendili�inden uzakla�acak ve a��lan yolu takibeden Hz. Mehdi (a.s.), kar�� k�y�ya ge�ecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki "Ey insanlar, ibret al�n�z. Deniz ben-i �srail'e nas�l yol verdiyse, bize de �ylece yol verdi" ondan sonra, hepsi tekrar, tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbirle, �ehrin 12 burcu da d��ecektir. ("El-Kavl�'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar", s. 15-75)


AL� B�N H�SAMEDD�N EL MUTTAK�

Allah da onun muhabbetini insanlar�n sinelerine yerle�tirir. O daha sonra g�nd�z aslan, gece ise abid olan bir kavimle beraber olur.

Dani, Katade'den tahric etti. O dedi ki: Fitne i�indeki insanlar kan ak�t�ld��� zamanda evinde oturmakta olan Hz. Mehdi (a.s.)'ye gelir ve "Bizim i�in kalk art�k" der. O ise kabul etmez, ancak �l�mle tehdit edildikten sonra onlar i�in kalkar. Ondan sonra art�k kan d�k�lmez.

(Zaman�nda) Ne uykuda olan uyand�r�l�r, ne de herhangi bir kan ak�t�l�r.

Ahmed, �bni Ebi �eybe, �bni Mace ve Nuaym b. Hammad Fiten isimli kitabta Hz. Ali'den tahric ettiler, Resulullah (SAV) buyurdu: Hz. Mehdi (a.s.)bizden Ehl-i Beyttendir. Allah onu bir gecede �slah eder (olgunla�t�r�r).

Tabarani Kebir'inde ve Ebu Naim �bni Mes'ud'dan tahric ettiler. O dedi, Resullah (SAV) buyurdu: Ehli Beytimden ismi benim ismim, ahlak� benim ahlak�m olan bir evlad�m ��kacak ve daha �nce zul�mle dolu olan d�nyay�, o adaletle dolduracakt�r.

Sakal� s�kt�r, di�leri parlakt�r, y�z�nde bir ben vard�r. Omuzunda Peygamber (SAV)'in alameti vard�r. Peygamber (SAV)'in softan bayra�� ile ��kacakt�r. O bayrak d�rt k��eli olup diki�sizdir ve rengi siyaht�r. O'nda bir hicr (hale) bulunur. O Resulullah (SAV)'in vefat�ndan beri a��lmam�� olup Hz. Mehdi (a.s.)��k�nca a��lacakt�r. Hz. Allah ��bin mele�i Hz. Mehdi (a.s.)'ye yard�m i�in g�nderecek ve melekler ona muhalefet edenlerin y�z�ne ve arkas�na vuracakt�r. O ya�� otuz ile k�rk aras�nda (k�rk ya��nda) oldu�u halde g�nderilecektir.

�bni Ebi �eybe, Ebi Celd'den tahric etti, o dedi ki: Bir fitne g�r�l�r, bunu di�er fitneler takip eder ve birinciler sonuncular�n k�l��la �at��maya d�n���n� kam��lar ve bundan sonra da hilafet, yery�z�n�n en hay�rl�s� olan Hz. Mehdi (a.s.)'ye evinde otururken gelir.

Dani, Seleme b. Z�fer'den tahric etti, dedi ki: Bir g�n Huzeyfe'nin yan�nda Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��kt��� s�ylendi. O dedi ki: Siz e�er aran�zda Hz. Muhammed (SAV)'in ashab� oldu�u halde O ��karsa felah buldunuz. Muhakkak ki O insanlar�n kar��la�t�klar� �erler sebebi ile, Gaibin (Hz. Mehdi (a.s.)'nin) kendilerine insanlar�n en sevgilisi olmad�k�a ��kmayacakt�r.

Keza (N. b. Hammad), Ebu Hureyre'den tahric etti, Dedi ki: A��k�a Allah Teala inkar edilmedik�e Hz. Mehdi (a.s.)'ye biat edilmez.

Nuaym b. Hammad Fiten'inde sahih bir senetle M�slim'den nakille Hz. Ali (RA) 'den tahric etti. Buyurdu ki: Fitneler d�rtd�r. Bolluk fitnesi, darl�k fitnesi, keza bir fitne ve alt�n madeninin zikri. Sonra da Peygamber (SAV)'in soyundan birisi ��kar ve Allah onun eliyle insanlar�n i�ini �slah eder.

Naim, Kaab'dan tahric etti. Dedi ki: Mehdi'nin ��k���ndan �nce, �arktan parlak kuyruklu bir y�ld�z do�acakt�r.

Dani �ehr b. Hav�eb'den tahric etti. Dedi ki, Resullah (sav) buyurdu: Ramazan'da bir seda, �evval'de bir ses, Zilkade'de kabileler aras�nda sava� olur. Hac�lar talana u�rar. Mina'da �l�lerin �ok olaca�� bir sava� olur, �yleki orada ta�lar� kan g�l� i�inde b�rakacak kadar kan akar.

Naim, �ureyk'den tahric etti. Dedi ki, bana ula�t� ki: Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k���ndan �nce, Ramazan'da iki kez Ay tutulmas� olacakt�r.

Herkes sadece ondan konu�ur, onun sevgisini i�er ve ondan ba�ka bir �eyden bahsetmezler.

Nuaym b. Hammad ve Ebil Hasenil harbi Harbiyat isimli eserlerin birinci fasl�nda Ali b. Abdullah b. Abbas'dan tahric ettiler. O dedi ki: Hz. Mehdi (a.s.), G�ne� bir alamet olarak do�mad�k�a ��kmaz.

Nuaym b. Hammad ve Hakim, Mbr b. �uayb'dan, o babas�ndan, babas� da dedesinden tahric etti, ��yle dedi: Resulullah (sav) buyurdu: Zilkade ay�nda kabileler sava��r, Hac�lar ka��r�l�r, melhameler olur. Sahipleri (Hz. Mehdi (a.s.)) �ekinir ve neticede istemedi�i halde Ehli Bedir say�s�nca insan ona, R�kun ile Makam aras�nda, biat eder. Yer ve g�k ehli de ondan raz�d�r.

B�y�k �ehirler, d�n sanki yokmu� gibi helak olur. S�fyani ile ordusu kalabal�k be� kabileyi istila eder.


�EYH MANSUR AL� NASIF

�eyh Mansur Ali Nas�f, Ta� isimli kitab�n�n ha�iyesinde �unlar� yaz�yor:

"Selef ulemas� aras�nda olsun halef ulemas� aras�nda olsun �u husus pek �ok ��hret bulmu�tur. Bilinmelidir ki, ahir zamanda mutlaka bir �ah�s zuhur edecektir. Bu ki�i benim Ehl-i Beytimden olacakt�r. Buna Hz. Mehdi (a.s.)denecektir. B�t�n �slam memleketlerini ele ge�irecek, her M�sl�man ona tabi olacak, aralar�nda adaletle muamelede bulunacakt�r. Dini g��lendirecek ve takviye edecektir. Daha sonra da Deccal ortaya ��kacak, Hz. �sa inecek ve Deccal'i etkisiz hale getirecektir veya Hz. �sa ile Hz. Mehdi (a.s.)birlikte yard�mla�arak Deccal'i etkisiz hale getirecektir." Hz. Mehdi (a.s.)ile ilgili hadisleri sahabenin �nde gelenlerinden ve hay�rl�lar�ndan bir grup rivayet etmi�lerdir. Yine muhaddislerin b�y�klerinden Ebu Davud, Tirmizi, �bni Mace, Taberani, Ebu Ya'la, Bezzaz, �mam Ahmed b. Hanbel, Hakim (rd. hum ecmain) hazretleri tahric etmi�lerdir. (Ahmet Faruk, "Ka'be Bask�n� ve Mehdilik", Vahdet Yay�nevi, s. 21)


KADIZADE

"Onun ismi Muhammed, babas�n�n ad� Abdullah't�r. Hz. Fat�ma'n�n evlad�ndan, zaman�n halifesi adil bir imam, kamil bir veli, mutlak bir m�ceddiddir. Allah (cc.), istedi�i vakit onu yarat�r ve g�nderir. �slam dinini onunla g��lendirir. Onun h�km� alt�nda, iki ki�i hatta iki hayvan aras�nda bile, d��manl�k kalmaz. Her m�'min sad�k veli olup, m�lhidler muvahhid, z�nd�klar sad�k alim olsa gerekir. Pek �ok fetihler ve ganimetlerle, b�t�n M�sl�manlar� zengin etse gerekir. Hz. �sa ile cem olsa ve Hz. �sa, Deccal'� etkisiz hale getirse ve z�mmilerden cizyeyi kald�r�p ve �slam'a girenlerin imanlar�n� kabul etse gerekir." (Kad�zade, "Ament� �erhi" (Sd�. M. Rahmi) s.358)


ABD�LHAM�D B. EB�'L-HAD�D EL-MUTEZ�L�

...�mam Ali'nin bu s�z�nden maksat zaman�n sonuna do�ru Muhammed o�ullar�ndan k�yam edecek oland�r (Hz. Mehdi (a.s.))... ��nk� t�m M�sl�man f�rkalar, "O k�yam etmeden d�nya son bulmayacakt�r" diye s�z birli�i etmi�lerdir. ("�erh-i Nehc-�l Belaga", c. 3, s. 434 ve 435. Hutbe �erhi)


KU�ADALI �BRAH�M HALVET�

B�y�k mutasavv�flardan Ku�adal� �brahim Halveti de yazd��� mektuplarda Hz. Mehdi (a.s.)'nin yak�n bir zamanda gelece�ini ve vazifesini yapaca��n� bildirmi�tir:

"�imdi vakitler, mukaddeme-i zuhur-i Mehdi kuddise sirruhu'dur. Yine vara vara onun vaktinde suluk gaza ile olacakt�r. �imdilik bir mevz�'da zikrolunmas� devam-i adet elvermez. 23 Muharrem 1260/1844

...Yine Hz. Mehdi (a.s.) zuhurunda k�rk senesi cihat esnas�nda Deccal'e uyanlar, �ift u �ift heyetinde b�yle b�yle m�cahade ederek Deccal ve avanesi etkisiz hale getirildi�inde bi yedi �sa aleyhisselam tertibi s�luk b�yle b�yle de�i�ilir... 1260/1844, (Y.N.�zt�rk, Ku�adal� �brahim Halveti, s. 204-212, Fatih Yay. 1982)


MUHAMMED B�N MUHAMMED
B�N MAHMUD EL HAFIZI EL-BUHAR�

8 ve 9. Hicri asr�n b�y�k alim ve mutasavv�flar�ndan olan Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el Haf�z� el-Buhari yazm�� oldu�u Faslu'l-Hitab li-Vaasli'l-ahbab adl� eserine Mehdilikle ilgili uzun bir b�l�m koyarak konuyla ilgili hadisleri toplam��t�r;

"Camiu'l-usul de, k�yametin e�rat� ve alametlerinden olarak zikr olunur; Mesih aleyhisselam ve Hz. Mehdi (a.s.)hakk�nda Cabir (ra) den rivayet olundu�una g�re Resulullah (sav) buyurmu�tur ki;

- �mmetimden bir taife hak u�runda muzafferler olarak k�yamet g�n�ne kadar sava�acaklar. Bu s�rada Hz. �sa (as) iner, M�sl�manlar�n emiri ona der ki: Buyur bize namaz k�ld�r. O da ona der ki: Hay�r, Allah'�n bu �mmete ikram� olarak sizin biriniz di�erinize amirdir. Hadisi M�slim rivayet etmi�tir...

...�erhu'us-s�nne'de, "e�ratu's-saa" bab�nda Hz. Mehdi (a.s.)hakk�nda rivayet eder. Ebu said i'l-hudri Resulullah (sav)'�n ��yle buyurdu�unu s�yl�yor: Resulullah bu �mmetin ba��na gelecek bir beladan bahisle,

- O belan�n gelmesiyle insan�n zul�mden s���naca�� bir s���nak bulamad��� bir s�rada Allah benim neslimden, Ehl-i Beytimden bir adam g�nderecektir. Yery�z� ondan evvel nas�l zul�m-� cevr ile dolduruldu ise oda k�st-u adl ile dolduracakt�r. G�k ve yer sakinleri ondan memnun olurlar. Sema hi�bir damlas� kalmay�ncaya kadar b�t�n ya�murunu indirir. Yery�z� de ne kadar nebat� varsa hepsini ��kar�r. Hatta �l�ler bile dirilmek isterler. O b�yle bir zeminde yedi sene yahut sekiz sene, yahut dokuz sene ya�ar...

...�mam Ebu'l-Abbas el-M��sta�firi "Delail�'n N�b�vve ve'l-Mucizat" kitab�nda Hz. Mehdi (a.s.)hakk�nda Abdullah ibn Mes'ud'a varan senetle rivayet eder: Resulullah (sav) ��yle buyurmu�lard�r:

- G�nler ve geceler t�kenmeden Allah Ehl-i Beytimden ismi benim ismimden, babas�n�n ismi babam�n isminden olan bir adam g�nderir. Yery�z� nas�l zul�m ve cevr ile dolduruldu ise oda adil ile doldurulur... (Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Hafizi el-Buhari, Faslu'l-Hitab, s.553-557 Erkam Yay. No: 45)

HZ. MEHD� (A.S) KONUSUNDAK� HAD�S-� �ER�FLER�N KAYNAKLARI

Hz. Mehdi (a.s.)'nin geli� alametleri, �zellikleri ve Hz. Mehdi (a.s.) d�neminde ya�anacak olaylarla ilgili hadis-i �erifler pek �ok g�venilir hadis kayna��nda aktar�lmaktad�r. Bu kaynaklardan baz�lar� �unlard�r:

1. T�rmizi'nin S�nen'inde 3 tane,

2. Ebu Davud'un S�nen'inde 8 tane,

3. �bn-i Mace'nin S�nen'inde 8 tane,

4. Ahmed bin Hanbel'in M�sned'inde 12 tane,

5. Abd�lrezzak b. Hemmam'�n el-Musannef'inde 8 tane,

6. �bn Ebi �eyhe'nin el-Musannef'inde 14 tane,

7. �bn Hibban'�n Sahih'inde 7 tane,

8. Heysemi'nin Zevaid'inde 20 tane,

9. Suyuti'nin Cami'us Sa��r'�nda 8 tane,

10. el-Muttaki el-Hindi'nin Kenz�'l Ummal'inde 59 tane,

11. Hakim'in M�stedrek'inde 12 tane,

12. Deylemi'nin el-Firdevs'inde 7 tane,

13. Darekutni'nin S�nen'inde 1 tane olmak �zere, bu kaynaklarda Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili toplam 159 g�venilir hadis-i �erif bulunmaktad�r.

Ayr�ca b�y�k �slam alimlerinden,

- �bn Kesir 3,

- Haf�z Busuri 2,

- Zehebi 5,

- Munziri 1,

- Azimabadi 6,

- Elbani 6 g�venilir hadis-i �erife eserlerinde yer vermi�lerdir.

Bunlar Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili hadislerin bulundu�u g�venilir kaynaklar�n sadece bir k�sm�d�r. Bunlar�n d���nda da daha pek �ok g�venilir kaynakta Hz. Mehdi (a.s.)konusundaki hadisler ve a��klamalar vard�r.

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."