www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

"BEKLENEN HZ. MEHD� (A.S.)"
Hakk�nda T�m �slam Alimlerinin G�r��leri

HZ. MEHD� (A.S) HAKKINDA YAYINLANMI�
EHL-� S�NNET KAYNAKLARI

Pek �ok �slam alimi, hadis imam�, mezhep imam� ve �slam tarih�isi Hz. Mehdi (a.s.) hakk�nda onlarca kitap ve risale kaleme alm��lard�r. Bu zatlar yay�nlad�klar� bu eserlerle Hz. Mehdi (a.s.)'ye inanman�n �slam itikad�n�n gereklerinden oldu�unu delilleriyle ortaya koymu�lard�r. Baz� alimler de yazd�klar� eserlerde Mehdiyet konusuna �zel b�l�mler ay�rm�� hatta bunlar�n baz�s�nda Hz. Mehdi (a.s.)konusunda yaz�lm�� olan kitaplardan daha geni� bir �ekilde bu konuya yer vermi�lerdir. Bunlar�n bir�o�u kitap olarak bas�lm�� ve bir�o�u da hen�z yay�nlanmam��t�r.

A�a��da Hz. Mehdi (a.s.)konusunu ele alan baz� Ehl-i S�nnet kaynaklar� hakk�nda k�sa bilgileri i�eren listeyi veriyoruz. Eserler telif tarihlerine g�re s�ralanm��t�r. Yaln�zca bu liste bile Mehdiyet konusunun �slam dininde ne kadar sa�lam ve k�kl� temellere, muteber ve g�venilir belgelere dayand���n� g�stermesi a��s�ndan yeterlidir:


EL-MUSANNEF

Ebu Bekr Abdur-razzak b. Hemmam b. Nafi el-Himyeri es-San'�n� el-Yemeni (126-211 Hicri)

Me�hur hadis alimi ve hadis haf�zlar�ndan olup, Yemen-San' �'l�d�r. 17 bin hadis ezberlemi�, Buhari de bundan hadis alm��t�r.

Zehebi, bu eserle ilgili olarak ��yle diyor: "Bir�ok hadis alimi g�venilirli�ini kabul etmi�, sahih hadis kitaplar�nda kendisinden hadis nakledilmi�, bilinen ilim kaynaklar�ndan biridir."

�bn-i Hallikan da ��yle diyor: "Zaman�nda, Sufyan b. Uyeyne, Ahmed �bn-i Hanbel-ve bir�ok �slam alimi ondan hadis nakletmi�lerdir."


S�NEN-� �BN-� MACE

Muhammed b. Yezid b. Macei er-Rebi-i el-Gazvin� (209-273 Hicri)

K�nyesi: Ebu Abdullah

En me�hur kitab�, iki ciltlik S�nen�'l-Mustafa'd�r ki S�nen-i �bn-i Mace olarak tan�nmaktad�r. Ehl-i S�nnet'in, K�t�b-� Sitte diye an�lan hadis kaynaklar�ndan biridir. Bu kitab�n�n, "el-Fiten" bab�n�n bir b�l�m�nde, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m ile ilgili hadisleri nakletmi�tir.


S�NEN-� EBU DAVUD

Ebu Davud, S�leyman b. E�'as b. �shak el-Ezdi, el-Secistani (202-275 Hicri)

Eserleri aras�nda me�huru da K�t�b-� Sitte'den olan, "S�nen-i Ebu Davud" ad�yla bilinen, S�nen'idir.

M�ellif bu kitab�nda, Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili bab�n�n "Kitabu'l-Mehdi" b�l�m�nde; Hz. Mehdi (a.s.)'nin �zellikleri, zuhurunun alametleri, zuhurundan sonra neler yapaca�� konular�yla ilgili olarak, on �� hadis nakletmi�tir.


S�NEN-� T�RM�Z�

Ebu �sa, Muhammed b. �sa b. Savre b. Musa b. ez-Zahhak es-Selemi ez-Zerir el-Bugi et-Tirmizi (209-297 Hicri)

Me�hur hadis alimleri ve �mamlar�ndan olup, hadis h�fz�nda ��hrete ula�m��t�r. Aslen, Ceyhan Nehri'nin do�usunda bulunan "Tirmiz" �ehrinin Bug k�y�nde do�mu�, hadis tahsili i�in, Horasan, Irak, Hicaz gibi yerlere seyahatlerde bulunarak, Muhammed b. �smail el-Buhari'den ders alm�� ve ayn� zamanda beraberce baz� hadis alimlerinden ilim tahsil etmi�lerdir, Ahmed b. Hanbel, ed-Daremi ve ���nc� as�r hadis alimlerinden yararlanm��t�r.

Bunlarla beraber, Rical ilmi, tarih ve hadis sahalar�nda da eserleri vard�r. E�-�email, el-�lel, et-Tarih ve el-Camiu's-Sahih adl� kitaplar� bunlardand�r. �zellikle onun bu son kitab�, Ehl-i S�nnet'te b�y�k de�ere ve ��hrete sahiptir. Ayn� zamanda K�t�b-� Sitte'den de biridir. Bu kitab�yla ilgili bir�ok �erhler yaz�lm��t�r. S�nen'in d�rd�nc� cildinde, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m hakk�nda bir tak�m hadisler nakletmi�tir.


K�TAB-UL BED'U VE'T-TAR�H

Ebu Zeyd Ahmed b. Sah el-Belh�

Bu kitap �stanbul'da Damat �brahim Pa�a'n�n k�t�phanesinde olan n�shada ve �bn�'l Verdi'nin, "Haridat-�l Acaib" kitab�nda da, ad� ge�en m�ellife ait oldu�u belirtilmi�tir. Hac� Halife de, Ke�f�'z-Z�nun'un 1. cildinin, 227. sayfas�nda bu eserin m�ellifinin Ebu Zeyd oldu�unu belirtmi�tir. Ebu Zeyd, rical ve biyografi kitaplar�nda da tarih�ilerin ileri gelenlerinden say�lm��; din, �eriat, felsefe, edebiyat ve di�er ilimlerde de tan�nm�� bir isim olarak kabul edilmi�tir. Ama Frans�z m�ste�rik Cloman Hewar, ara�t�rmalar� neticesinde, bu kitab�n m�ellifinin tarih�i Mutahhar b. TAhir el-Mukaddes oldu�unu bildirmektedir. ��nk�, Ebu Zeyd baz� biyografi kaynaklar�na g�re; Hicri 322 veya Hicri 340 y�l�nda vefat etmi�tir. Oysa kitab�n telif tarihinin Hicri 355 oldu�u kaydedilmi�tir. Hac� Halife de "Ke�f �z-Z�nun" adl� eserinde Ebu Zeyd'in �l�m tarihini b�yle kaydetmi�tir.

Ama el-Mukaddes'in Biyografisi bizim i�in de me�huld�r. Bu kitap, Miladi 1899-1919 y�llar� aras�nda, m�ste�rik Clamon Hewar'�n �al��mas�yla alt� ciltte, �erhli olarak Fransa'da bas�lm��; daha sonra da, Ba�dat'ta ofset olarak bas�lm��t�r. Bir k�sm� ise h�l� bas�lmam��t�r.

Bu eserin m�ellifi kim olursa olsun, kitab�n b�y�k bir k�sm�n�, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m konusuna ay�rm��t�r.


EL-MU'CEMU'L-KEBIR

Ebu'l Kas�m S�leyman b. Ahmed b. Eyyub b. Mutayyir el-Lahmi et-Taberani (260-360 Hicri)

B�y�k hadis alimi ve haf�zlar�ndand�r. �am'�n Taber b�lgesinde do�mu�, hadis tahsili i�in �am, Hicaz, Irak, M�s�r, Yemen'e seyahatlerde bulunmu� ve daha sonra �sfahan'da y�z ya��nda vefat etmi�tir.

En �nemli eserlerinden olan bu kitap, Irak Vak�flar Bakanl��� taraf�ndan on cilt halinde yay�nlanm��t�r. Mucem-i Evsat ve Sa��r'i de, Delhi'de ve iki cilt halinde M�s�r'da bas�lm��t�r. Onuncu cildinde, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m ile ilgili hadisleri ele alm��t�r. Di�er ciltlerde de Hz. Mehdi (a.s.)ile ilgili hadisler mevcuttur.


MEAL�MU'S S�NEN FI �ERH-� K�TAB-� S�NEN-� EB� DAVUD

Ebu S�leyman Hamd b. Muhammed el-Hattabi el-Besti (319-388 Hicri)

Afganistan'�n Kabil'e ba�l� Best b�lgesinde do�up yine burada vefat etmi�tir. Hadis, f�k�h, edebiyat, l�gat sahalar�nda ilim tahsil etmi�tir, Zehebi, onu g�venilir ilmi �ahsiyetlerden biri olarak tan�tmaktad�r. Bu da kitab�n�n bir b�l�m�nde, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m ile ilgili, hadisleri nakletmektedir.


MESAB�HU'S S�NNE

H�seyin b. Mes'ud �afii (436-510 veya 516 Hicri)

"Muhyi's S�nne (s�nneti ihya eden) lakab�n� alm��t�r".

Aslen, Afganistan'�n Herat �ehrine ba�l�, Bag k�y�ndendir. Horasan'�n Rey �ehrinde vefat etmi�tir.

�bn-i Hallikan onu, ilim denizi olarak tan�tmaktad�r. Hicri 1318'de M�s�r'da bas�lm�� olan kitab�n�n, bir b�l�m�n�, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m ile ilgili hadislere ay�rm��t�r.


CAM�U'L USUL M�N E-HAD�S' S�R RESUL

Ebu Saadet M�barek b. Muhammed, �bn-i Esir el-Ceziri diye tan�n�r (544-606 Hicri)

Me�hur tarih�i, �bn-i Esir'in karde�i olup, Kur'an tefsiri, f�k�h, hadis, nahv ve l�gat dal�nda tahsil g�rm��, �bn-i �mer adas�nda do�up, Musul �ehrine yerle�mi� ve Musul'da da vefat etmi�tir. En �nemli eseri olan bu eserini, Kutub-u Sitte'den derlemi� ve 13 cilt halinde Beyrut'ta bas�lm�� olan bu eserinin bir b�l�m�n�, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m konusuna ay�rm��t�r.


EL-F�TUHAT UL- MEKKIYYE

Muhyiddin b. Arabi ve �eyh-i Ekber olarak tan�nan Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed b. Abdullah et-Tai el-Hatemi (560-638 Hicri)

Ariflerin en me�hurudur. Felsefe, kelam, tefsir, edebiyat, �iir gibi bir�ok dalda d�rt y�ze yak�n risale ve kitab� oldu�u s�ylenir. End�l�s'un Murs �ehrinde do�mu�, Dime�k'te ikamet etmi� ve burada da vefat etmi�tir.

Bu eserin ���nc� cildinin, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m ile ilgili b�l�m�nde, akli ve nakli delillerle bu hususu belgelemi�tir.


METALIBU'S SEUL FI MENAKIB-I AL-IR RESUL

Muhammed b. Talha, e�-�afii (582-652 Hicri)

Muhaddislerin b�y�klerindendir; usul-� f�k�h, edebiyat konular�nda �n yapm��t�r. Aslen Nusaybinli olup daha sonra, Dime�k ve Haleb'e yerle�erek burada vefat etmi�tir. Bu kitab� ilk defa, �bn-i Cevzi'nin, "Tezkiret� Havassi'l Umme" adl� kitab�yla beraber, Hicri 1287 senesinde 91 sayfa olarak ta� bask�yla yay�nlanm��, daha sonra da Necef'te tab edilmi�tir.

Bu kitab�n 12. bab�n�n ba�l���; "On ikinci �mam Muhammed ibn-i Hasan el-Askeri el-Mehdi"dir.


TEZK�RET-� HAVASS�'L �MME

Sibt b. Cevzi Hane-fi Yusuf b. K�zo�lu b. Abdullah el-Ba�-dadi ed-Dime�k� (581-654 Hicri)

F�k�h, tefsir, tarih ve hadis ilimlerine katk�s� olmu�, hadis haf�z� olup, me�hur hatiplerdendir. Ba�dat'ta do�up, Dime�k'te vefat etmi�tir. Eserlerinden biri olan el-F�khu Ale'l-Meza-hibi'l-Erbaa (As�l ad�: �sar'ul �nsaf Fi Asar'il-Hilaf) kitab� T�rk�e'ye terc�me edilmi� ve bir ka� defa bas�lm��t�r.

Yukar�da ad� ge�en eseri, 12 �mam �n fazilet ve �zelliklerini i�ermektedir. Kitab�n son b�l�m� ise Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgilidir.


�ERHU NEHC�'L BELA�A

�bn-i Ebi'l Hadid el-Mutezi-li (586-655 Hicri)

Tarih ve edebiyat ve daha bir�ok ilim dal�nda tan�nm�� bir isimdir. Medayin'de do�mu�, Ba�dat'ta ya�am�� ve Abbasi halifelerinin divan katipli�ini yapm��t�r.

En me�hur eseri olan Nehc�'l-Bela�a �erhi, Allame Hoi'nin 22 ciltlik Nehc�'l Bela�a �erhinden sonra, bu konuda en geni� �erhlerden say�l�r. M�s�r, Beyrut ve �ran'da defalarca tab edilmi�tir.

Bu kitapta Hz. Ali aleyhi's-sel�m'�n ahir zamanla ilgili s�zleri b�l�m�nde ve di�er k�s�mlarda �mam Mehdi aleyhi's-sel�m ile ilgili konulara geni��e yer vermi�tir.


MUHTASARU S�NEN-� EBU DAVUD

Abdulazim el-Munzir� e�-�afii (581-656 Hicri)

Fakih, tarih�i, haf�z, edebiyat�� ve hadis ilminin ileri gelen alimlerindendir. Eserleri aras�nda �nemli bir yeri olan bu kitab�n 6. cildinde �mam Mehdi aleyhi's-sel�m ile ilgili konulara yer vermi�tir.


TEZK�RETU'L-KURTUB�

Muhammed b. Ahmed b. Ebubekr b. Farah el-Ensari Ebu Abdullah Kurtubi (�lm. 671 Hicri)

Malik� mezhebinin b�y�k m�fessirlerindendir. ez-Zerek, bu zatla ilgili olarak ��yle der: O, salihlerden olup, Kurtub'da do�arak, oradan do�uya g�� etmi�, M�s�r'�n Esyuut �ehrinin kuzeyinde olan �bn-i Hasip b�lgesine yerle�mi� ve burada vefat etmi�tir.

Eserlerinden olan "el-Camiu Li Ahkam'il-Kur'an" 20 cilt olarak bas�lm�� ve Kurtubi Tefsiri olarak tan�nm��t�r. Yukar�da i�aret edilen eseri, Tezkiretun Bi Ahvali'l Mevta ve Ahvali'l Ahire ad�yla M�s�r'da iki cilt olarak bas�lm��t�r. Kitab�n ikinci cildinde, bir b�l�m� �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'a ay�rm��t�r. Mehdi inanc� konusunda, �ia'yla ayn� g�r��e sahiptir.


VEFAYETU'L-A'YAN

�bn-i Hallikan-� �a-fi� (608-681 Hicri)

Aslen Erbil'li olup, M�s�ra gitmi�, oradan da �am'a yerle�erek bir s�re kad�l�k yapm��t�r. Kendisi, b�y�k tarih�i ve edebiyat��lardand�r.

Bu kitap, alimlerin ve ara�t�rmac�lar�n nazar�nda, d�zenli, g�venilir ve en me�hur biyografi kitaplar�ndan biri olarak kabul edilir. Bu kitab�n�n 4. cildinde, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'a ayr�lm�� k�sa bir b�l�m bulunmaktad�r.


ZEHA�RU'L UKBA

Muhibiddin Ahmet b. Abdullah b. Muhammed et-Taberi el-Mekki e�-�afii (615-694 Hicri)

Mekke'de do�mu� ve orada vefat etmi�tir. Muhaddislerin b�y�klerinden, �afii mezhebinin �eyh-lerinden ve Hicaz m�ft�lerindendir. Hadis ve f�k�h hususunda de�erli eserleri bulunmaktad�r.

Hicri 1350 tarihinde, M�s�r'da bas�lan ve Ehl-i Beyt aleyhi's-sel�m' �n faziletlerini i�eren bu kitab�n bir b�l�m�n� de, �mam Mehdi aleyhi 's-sel�m olu�turmaktad�r.


FERA�DU'S-S�MTAYN

�brahim b. Saadettin-i Horasani (644-732 Hicri)

Hadis haf�z� ve Ehl-i S�nnet alimlerindendir. Zehebi, "Tezkire" adl� eserinin 4. cildinde ondan ��yle bahsediyor: "O, muhaddislerin imam�, �slam'�n iftiharlar�ndan ve evliyan�n �nde gelenlerindendir. Gazan Padi�ah� onun vesilesiyle M�sl�man olmu�tur."

�bn-i Hacer el-Asgalani de "ed-D�rer�'l-Kamine" adl� eserinde Zehebi'nin s�zlerini teyit eder ve ilaveten, Ehl-i S�nnet alimlerinin bir�o�unun ondan hadis rivayeti i�in izin ald���n� nakleder.

Bu eseri, Hicri 1398'de Beyrut'ta, daha �nce de Lahor'da bas�lm��t�r.

Yukar�da ad� ge�en kitab�n�, Hz. Zehra (s.a), Hz. Ali aleyhi's-sel�m ve evlatlar�n�n faziletleri konusuna tahsis etmi�, bir b�l�m�n� de, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'�n zuhuru ve k�yam� ile ilgili hususlara ay�rm��t�r.


M��KATU'L-MESAB�H

Veliyuddin Muhammed b. Abdullah el-Hatib-i Tebrizi (�lm. 741 Hicri)

B�y�k muhaddislerdendir. Bu kita-b�n�n 3. cildinin bir b�l�m�n�, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m konusuna ay�rm��t�r.


HAR�DAT�'L-ACA�B VE FER�DAT�'L-GARA�B

Siracuddin �mer b. Muzaffer e�-�afii �bn-i Verdi (�lm. 749 Hicri)

Suriye'nin Numan b�lgesinde do�mu�, f�k�h, edebiyat, �iir, l�gat, nahv ve tarih konular�nda eserler vermi� ve kad�l�k da yapm��t�r.

Suriye'nin Halep �ehrinde vefat etmi�tir. Eserlerinden biri de, k�yamet alametlerini konu alan ve �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili bir b�l�m� de i�eren yukar�da ismi ge�en kitapt�r.


EL-MENARU'L-MUN�F F�'S-SAH�H� VE'Z-ZA�F

M�ellif: �emsuddin Muhammed b. Ebi Bekr; �bn-i Kayy�m el-Cevzi diye me�hurdur. (691-751 Hicri)

Hanbeli mezhebinin b�y�k alimlerindendir, �bn-i Teymiye'den f�k�h tahsil etmesi ve ayn� g�r��leri ta��mas� sebebiyle, Dime�k kalesinde zindana at�lm��, �bn-i Teymiyenin �l�m� �zerine serbest b�rak�lm��t�r.

Eserlerinden biri olan bu kitab�n�n 50. b�l�m�nde, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m konusunu i�lemektedir.


K�TABU'N-N�HAYE (EL-F�-TEN VE'L MELAH�M)

Ebu'l Fida �smail b. �mer; �bn-i Kesir diye me�hurdur (701-774 Hicri)

Muhaddis, tarih�i, m�fessir ve fakihtir. �am'�n, Basra b�lgesinde do�mu�, Hicri 706 tarihinde, Di-me�k'e yerle�mi� ve burada ilim tahsil etmi�tir. Bu kitab�, M�s�r ve Beyrut'ta bas�lm��t�r. Bu kitab�n 1. cildinde �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili hadisleri "Ahir Zamanda Zuhur Edecek Mehdi" konu ba�l���yla ele al�nm��t�r.


MEVEDDET�'L-KURBA

Seyyid Ali b. �ahab b. Muhammed el-H�seyni (714-786 Hicri)

Horasan alimlerindendir. Ke�mir'e yerle�mi� ve gayretli �al��malar� sonucu, b�lge insanlar�n�n �o�unu �slam'a kazand�rm��t�r. Arap�a ve Fars�a olarak bir�ok eseri bulunmaktad�r. En me�hur eseri de bu kitapt�r. Kunduzi'nin, Yenabiu'l-Mevedde adl� eseriyle beraber ilk defa �stanbul'da Ahtar Yay�nevi taraf�ndan Hicri 1301'de bas�lm�� ve bu kitab�nda �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili b�l�m� "�mamlar�n Say�s� ve Onlardan Biri Olan Mehdi" olarak ele alm��t�r.


�ERHU'L-MEKAS�D

Mes'ud b. �mer b. Abdullah Saadettin Taftazani (712-793 Hicri)

Aslen, Horasan'�n Nesa'ya ba�l� Taftazan k�y�nde do�up, oradan Seraks'a yerle�mi�, daha sonra Timurlenk taraf�ndan Semerkant'a s�rg�n edilmi� ve orada vefat etmi�, cenazesi getirilerek Seraks'ta defnedilmi�tir.

Kelam ilmi, mant�k, beyan ve Arap edebiyat� sahalar�nda en b�y�k �ahsiyetlerden biri olup, kelam ilminde kaynak olarak tan�nan iki ciltlik eserinin son b�l�m�n�n �mametle ilgili k�sm�nda, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'�n k�yam� hususuna yer vermi�tir.

Bu eseri, Hicri 1277 y�l�nda �stanbul Olmande�er matbaas�nda bas�lm��, daha sonra da M�s�r'da tab edilmi�tir.


EL-FUSUSU'L-M�H�MME

Nureddin Ali b. Muhammed (�bn-i Sebba� el-Maliki diye tan�nmaktad�r) (784-855 Hicri)

Aslen Afrika'n�n Sefagas b�lgesindendir Mekke'de do�up, orada da vefat etmi�tir. Malik� mezhebinin fakih ve muhaddislerinden olup, Ehl-i S�nnet alimlerinden, Halebi, Semhudi, Hamzavi ve �eblenci gibi bir�ok alimler ondan hadis nakli iz-ni alm��lar.

Bir�ok biyografi yazarlar� da ondan bahsetmi�lerdir.

Bu kitab�nda, on iki �mam'�n tan�m�n� konu alm�� ve bir b�l�m�n� de �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'a ay�rm��t�r.


EL-ORFU'L-VERD� F� AHBAR�'L-MEHD�

Celaluddin, Abdurrahman b. Kemaluddin Muhammed-i Suyuti e�-�afii (849-911 Hicri)

Edebiyat��, tarih�i, m�fessir ve muhaddisdir. Kahire'de yetim olarak b�y�m��, oran�n muhaddis ve alimlerinden ilim tahsil etmi�tir; Biyografisi bir�ok rical ve tarih kitaplar�nda mevcuttur. �slam aleminde eserlerinin bulunmad��� k�t�phane yok denecek kadar azd�r.

Ad� ge�en bu risalesi, "el-Havili'l-fetava" adl� iki ciltlik eserinde bulunup, bu eserde �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili hadisleri ele alm��t�r.


EL-E�MMETU'L-�SNA A�ER

�emseddin Muhammed b. Tulun (880-953 Hicri)

Muhaddis, fakih, tarih�i, edebiyat��d�r, t�p ve r�ya tabiri ilimlerine de vak�f idi. Dime�k'ta ya�ay�p, burada da vefat etmi�tir. �nemli eselerinden biri olan bu kitapta on iki �mam'�n hayat� konu edilmekte, bir b�l�m�nde de �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili mevzulara yer verilmektedir.

Kitab�, 1958 y�l�nda Beyrut Daru's-sadr Yayinevi taraf�ndan bas�lm��t�r.


EL-YEVAGITU VE'L-CEVAH�R

�mam Abdulvahhab e�- �a'rani e�-�afii (898-973 Hicri)

M�s�r'da d�nyaya gelmi� ve Kahire'de vefat etmi�tir. Fakih, muhaddis, mutasavv�f ve di�er ilimlerde de �n yapm�� b�y�k �ahsiyetlerdendir.

Akaid konusuyla ilgili bu iki ciltlik eserinin, ikinci cildinin bir b�l�m�n� �mam Mehdi aleyhi's-sel�m konusuna tahsis etmi�tir.


ES-SAVA�KU'L-MUHR�KA

Ahmed b. Hacer Hey-temi el-Mekki e�-�afii (909-974 Hicri)

Muhaddis, fakih ve b�y�k �ahsiyetlerden biri olup, "el-Fetave'l-hadise" adl� eseriyle, yukar�da ad� ge�en eserinin bir b�l�m�n� �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili konulara tahsis etmi�tir.


KENZU'L-UMMAL

Muttaki Hindi (885-975 Hicri)

Fakih, muhaddis, hatip ve bir�ok konuda ilmi �nvan ta��yan bir �ahsiyettir. Hindistan'�n Burhanpur �ehrinde do�mu�, bir m�ddet ilim tahsilinden sonra, Mekke ve Medine'ye yerle�erek, orada da ilim tahsiline devam etmi� bir�ok alimden, hadis, tasavvuf, f�k�h dallar�nda tahsilini s�rd�rm��, tekrar Hindistan'a d�nerek �slam� ir�atta bulunmu� ve Mekke'de vefat etmi�tir.

Ad� ge�en 14 ciltlik ansiklopedik eseri, hadis kaynaklar�ndan biri olarak bilinmektedir. Eserinin 14. cildinin bir b�l�m�n� "Ahir Zamanda Zuhur Edecek Mehdi" ba�l��� ad� alt�nda ele alm��t�r. Bundan ba�ka di�er bir eseri olan "Telhisu'l-beyan ve'l-Burhan Fi alamati'l-Mehdi" adl� eserlerini de m�stakil olarak �mam Mehdi aleyhi's-sel�m konusuna tahsis etmi�tir.


AHBARU'D-DUVEL VE AS-ARU'L-UVEL

Ahmed b. Yusuf b. Ahmed ed-Dime�ki (939-1019 Hicri)

Karamani diye tan�n�r.

Me�hur tarih�ilerdendir, "Ke�f-�'z-z�nun" adl� eserin m�ellifi bu kitap hakk�nda "�slam aleminde, devletler hususunda b�yle bir kitap g�rmedim" diye bahsetmektedir.

Bu eser, �slam �ncesi ve sonras� devlet tarihlerini, yap�lar�n� konu etmektedir. Kitab�n geni� bir b�l�m�n� de on iki �mam ve �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili konular olu�turmaktad�r. Bu kitap Hicri 1282 y�l�nda b�y�k boy 500 sayfa ta� bask� olarak Ba�dat'ta yay�nlanm��t�r.


M�RKATU'L-MEFAT�H, �ERH-U MU�KATU'L-MESAB�H

Ali b. Sultan Muhammed-i Hirevi (Vefat-1014 Hicri)

Bir�ok ilim dal�nda ihtisas sahibi b�y�k alimlerdendir. Afganistan'�n Herat �ehrinde do�up, daha sonra Mekke'ye yerle�erek orada vefat etmi�tir. Bu be� ciltlik eserinin, 5. cildinde �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili hadisleri ele almaktad�r. Di�er bir eseri olan, "el-Me�rebu'l-verdi" kitab�n� ise, yaln�zca �mam Mehdi aleyhi's-sel�m konusuna ay�rm��t�r.


EL-��ARET� F� E�RAT�'S-SAE

Muhammed b. Abdur-resul e�-�afi� (1040-1103 Hicri)

M�fessir, muhaddis, ilm� usulc�, edebiyat�� ve l�gat��d�r. �lim tahsili i�in, Ba�dat, �stanbul, Dime�k ve M�s�r'a seferler yapm�� daha sonra Medine'ye yerle�erek ders vermi� ve burada vefat etmi�tir. Bu kitab�, Hicri 1370 senesinde, M�s�r'da �� y�z sayfa olarak bas�lm��t�r. Eserin konu-su isminden de anla��ld��� �zere, Ahir zaman alametleri ile �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'�n zuhuru ve k�yam�n� ele almaktad�r.


FETHU'L-MENAN, �ERHU'L-FEVZ� VE'L-EMAN

Ahmed b. Ali Ebu'n Necah el-Hanefi (1089-1173 Hicri)

Suriye'nin Trablus �ehrinin k�ylerinden birinde do�mu�tur. B�y�k alimlerden olup, �air, edip ve muhaddisdir. �nemli eserlerinden biri olan bu kitab�n�n bir b�l�m�n� de �mam Mehdi aleyhi's-sel�m konusuna ay�rm��t�r.


LEVA�HU'L-ENVAR�'L-�LAH�YYE

�emseddin Muhammed b. Ahmed en-Nablusi (1114-1188 Hicri)

Hanbeli mezhebinin tan�nm�� fakihlerindendir, mutasavv�f ve tarih�idir. Filistin'in, Nablus �ehrinin k�ylerinden birinde do�up, daha sonra Dime�k'e yerle�ip, orada da vefat etmi�tir.

Ad� ge�en bu de�erli eseri, iki cilt olarak Hicri 1324 senesinde M�s�r'da bas�lm�� olup, ikinci cildinin bir b�l�m�nde �mam Mehdi aleyhi's-sel�m konusundan s�z etmektedir.


�S'AFU'R-RA��B�N

Muhammed b. Ali es-Sebban el-M�sri e�-�afii

M�s�r'�n b�y�k ilmi �ahsiyetlerinden olup, l�gat, nahv, aruz, belagat, mant�k, siyer, hadis, astronomi ve daha bir�ok sahalarda y�ksek ilmi mertebeye eri�mi�tir.

M�s�r'�n Kahire �ehrinde do�up, yine orada vefat etmi�tir. Ad� ge�en bu eserde Peygamber-i Ekrem sall�'ll�u aleyhi ve alih'in siretini ve Ehl-i Beyt'in faziletlerini manzum olarak kaleme alm��, bir b�l�m�n� de �mam Mehdi aleyhi's-sel�m konusuna ay�rm��t�r. Bu kitab�, "Nuru'l-ebsar" adl� eseriyle birlikte, M�s�r'da ta� bask� olarak yay�nlanm��t�r.


NURU'L-EBSAR

Seyyid M�'min b. Hasan �eblenci (�lm. 1290 Hicri)

Muhaddis, edebiyat�� ve tarih�idir. �nemli eserlerinden olan bu kitab� Peygamber-i Ekrem sall�'ll�u aleyhi ve alih ve Ehl-i Beyt'inin menk�belerini konu edip, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili b�l�m� "Muhammed b. Hasan aleyhi's-sel�m'�n Menk�beleri" ba�l���n� ta��maktad�r. Kahire'de ta� bask� olarak bas�lm��t�r.


FEVZU'L-KAD�R, �ERH-� CAM�U'S-SA��R

Muhammed Abdurrauf el-Menavi e�-�afi� (952-1031 Hicri)

�nde gelen b�y�k muhaddislerden olup, hadis, kelam, f�k�h, tarih gibi bir�ok konularda ilim tahsil etmi� ve eserler vermi�tir. Ad� ge�en bu kitab�n alt�nc� cildinde, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili bir b�l�m vard�r, ikinci kez 1972 y�l�nda Daru'l-maarif yay�nevi taraf�ndan Beyrut'ta bas�lm��t�r.


ME�AR�KU'L-ENVAR

�eyh Hasan el-Advi el-M�sr� (1221-1303 Hicri)

Kelamc�, muhaddis, Maliki mezhebi fakihlerinden, el-Ezher'de ilim tahsil edip, �statl�kta yapm�� ve Kahire'de vefat etmi�tir. Ad� ge�en k�ymetli eserin bir b�l�m�n� �mam Mehdi aleyhi's-sel�m konusuna ay�rm��t�r. Kitap, Hicri 1307 y�l�nda Osmanl� Matbaas� taraf�ndan bas�lm��t�r.


EL-�ZAE L�MA KANE VE MA YEKUNU

Seyyid Muhammed S�d-d�k Han b. Hasan (1248-1307 Hicri)

Hindistan'�n Kenu� �ehrinde do�up Delhi'de tahsil g�rm��, �slam� ilimler sahas�nda Hint�e, Fars�a ve Arap�a bir�ok eser vermi�; Arap�a kitaplar� Kahire ve Beyrut'ta bas�lm��t�r. Ad� ge�en bu kitab� "K�yametten �nce fitneler ve k�yamet alametleri" konusunu i�erip, bir b�l�m�n� de �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili konuya ay�rm��t�r.

Bu kitab�, Hicri 1293'de Hindistan'da, ikinci bask�s� da Hicri 1379'da M�s�r'da, es-Suudi Matbaas�nda bas�lm��t�r.


GAYET�'L-MEVA�Z

Hayreddin Numan el-Alusi el-Hanefi (1252-1217 Hicri)

Hatip, kelamc� ve kad� olup, Hanefi mezhebi fakihlerindendir. G�venilir biyograflar, yazar hakk�nda: "Akl� ilminden b�y�k, ilmi nesrinden daha belagatl�, nesri �iirinden daha sa�lam gibi" s�zlerle onu methetmi�lerdir.

Ad� ge�en bu kitap, ilk olarak Hicri 1301 senesinde M�s�r'da bas�lm�� ve birinci cildinin bir b�l�m� �mam Mehdi aleyhi's-sel�m konusuna tahsis edilmi�tir.


AVNU'L-MA'BUD

Muhammed �ems �lhak el-Hindi (1273-1329 Hicri)

Muhaddislerin b�y�klerinden kabul edilen bu �ahsiyet, bu kitab�n� Ebu Davud'un S�nen'ine �erh olarak kaleme alm�� olup, on birinci cildinin bir b�l�m�n� de �mam Mehdi aleyhi's-sel�m konusuna ay�rm��t�r.


NAZMU'L-M�TENAS�R M�N HAD�S�'L-MUTEVAT�R

M�ellif: Ebu Abdullah Muhammed b. Cafer b. �dris b. Muhammed el-Fasi el-Maliki (1274-1345 Hicri).

Tarih�i, fakih ve muhaddisdir. Fas'ta do�up, yine burada vefat etmi�tir. �nemli eserlerinden olan bu kitap, Hicri 1328 y�l�nda Fas'ta bas�lm��t�r. Bu kitapta da, �mam Mehdi'yle ilgili hadislerin, m�tevatir oldu�u belirtilmektedir.


TUHFETU'L-AHVEZ�

M�ellif: Ebu'l-Ala Muham-med el-M�barekfur� (1283-1353 Hicri)

Hindistan'�n M�barekfur �ehrinde do�up, Arap�a, mant�k, felsefe, astronomi, f�k�h ve usul� f�k�h sahalar�nda ihtisas sahibi olmu� b�y�k alimlerdendir.

Ad� ge�en bu kitab�, S�nen-i Tirmizi'nin �erhi olarak kaleme alm��; Hindistan, Kahire ve Arabistan'da yay�nlanm��t�r. Bu eserinin alt�nc� cildinin bir b�l�m�n�, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili konulara ay�rm��t�r.


NAZRETUN F� AHAD�S�'L-MEHD�

Muhammed el-H�zr el-H�seyin el-M�sri (1292-1377 Hicri)

Aslen Cezayirli olup, Tunus'ta do�mu�tur. Tahsilini, Tunus Zeytuniye �lim K�lliyesinde s�rd�rm��, daha sonra M�s�r el-Ezher'de hocal�k yapm�� ve orada da vefat etmi�tir. Bir�ok eseri ve makaleleri bulunup, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili ad� ge�en bu makalesi, "Temedd�n-i �slam�" dergisinde Hicri 1370 senesinde Suriye'de yay�nlanm��t�r.


TACU'L-CAM�U'L-USUL

�eyh Mansur Ali Nasif (�lm. 1371 Hicri y�llar�ndan sonra)

El-Ezher'in b�y�k alimlerinden ve m�derrislerindendi. Ad� ge�en bu kitab�n�n be�inci cildinin bir b�l�m�n� �mam Mehdi aleyhi's-sel�m mevzusuna tahsis etmi�tir.


�BRAZU'L-VEHM MEKNUN M�N KELAM-I �BN-� HALDUN

Ahmed b. Muhammed b. es-Sad�k e�-�afi� el-Magrib� (�lm. 1380 Hicri)

Mareke�'in �nde gelen muhaddis, haf�z ve alimlerindendir. Ad� ge�en bu kitab�, �bn-i Haldun'un, �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili ��phesini ��r�tmek i�in kaleme alm��t�r. Kitap Hicri 1347 senesinde �am'da, et-Terakki yay�nevi taraf�ndan bas�lm��t�r.


HUVE'L-MEHD�

�stad, �eyh Nasreddin el-Albani (Arnavutlu)

G�n�m�z ilmi �ahsiyetlerinden olup, �e�itli konularda eser ve makaleleri bulunmaktad�r. Ad� ge�en bu makalesini, �am'da yay�nlanan "Temedd�n-i �slam" dergisinde �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili sorulara cevap olarak kaleme alm��t�r.


AK�DET� EHL�'S-S�NNE F�'L MEHD�

�eyh Abdulmuhsin b. Hamd

Medine �slam �niversitesi �stadlar�ndand�r. Ad� ge�en bu makalede "Ehl-i S�nnet �nanc�nda �mam Mehdi aleyhi's-sel�m" konusunu ele alm�� ve Hicri 1388 senesinde "Camiat�'l-islam�" adl� dergide, Suudi M�ft�s� Bin Baz'�n teyidiyle birlikte ne�redilmi�tir. Burada Ehl-i S�nnet'in �mam Mehdi aleyhi's-sel�m hakk�ndaki inanc�n� ortaya koymu�tur. Bir ba�ka makalesinde de �mam Mehdi aleyhi's-sel�m'la ilgili hadisleri reddedenlere kar�� cevap vermektedir. Bu makalesi de Hicri 1400 senesinde ayn� dergide yay�nlanm��t�r.

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."