www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

"BEKLENEN HZ. MEHD� (A.S.)"
Hakk�nda T�m �slam Alimlerinin G�r��leri

B�R �KT�BAS

Bu b�l�mde de�erli bir �al��ma oldu�una kanaat getirdi�im ve okunmas�n� elzem g�rd���m ara�t�rmac� yazar Musa Yusuf'un Pamuk Yay�nc�l�k'tan yay�mlanan "Mehdilik ve Alt�n�a�" isimli �al��mas�nda l�zumlu g�rd���m yerleri okuyucunun faydas�na aynen iktibas ettim.


HZ. MEHD� (A.S.)'N�N �IKI� ALAMETLER�

Mehdi'nin ��k�� alametleri ile ilgili Peygamber Efendimiz'in pek �ok hadisi bulunmaktad�r. Bu hadisler bir�ok b�y�k �slam aliminin kitaplar�nda bizlere nakledilmi�tir. Bu b�l�mde s�z konusu hadislerin g�n�m�zle olan ba�lant�lar� incelenecektir. Bu hadislerin, i�inde bulundu�umuz d�nemin ortam ve �artlar�n� a��k�a tarif ettiklerini ve �ok yak�n ge�mi�te arka arkaya ger�ekle�en baz� kritik olaylar� mucizevi bir bi�imde haber verdiklerini g�rece�iz.

Daha �nceki b�l�mlerde de belirtti�imiz gibi gerek Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k���, gerekse k�yamet alametleri ile ilgili hadislerin art arda ger�ekle�meleri belirli bir d�neme i�aret etmektedir. Ve t�m alametlerin hicri 14. y�zy�l ba��ndan (1979-1980) itibaren s�rayla ortaya ��kmalar�, i�inde bulundu�umuz d�nemin Hz. Mehdi (a.s.)'nin yery�z�nde bulunu� y�llar� oldu�unu �ok net bir �ekilde ortaya koymaktad�r. (En do�rusunu Allah bilir)

�imdi hadislerde bildirilen Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k�� alametlerini ana maddeler halinde inceleyelim.

1) HZ. MEHD� (A.S)'N�N �IKI� ALAMETLER�N�N ARKA ARKAYA MEYDANA GELMES�

2) F�TNELER�N �O�ALMASI

3) HZ. MEHD� (A.S)'N�N �IKI�INDAN �NCE YAYGIN KATL�AMLAR MEYDANA GELMES�

4) D�NYANIN HER YER�N� KARI�IKLIK VE KARGA�ANIN KAPLAMASI

5) KADINLAR VE �OCUKLARIN DAH� KATLED�LD��� F�TNELER�N YA�ANMASI

6) HZ. MEHD� (A.S) YOLLARIN KES�LD��� B�R D�NEMDE �IKACAKTIR

7) M�SL�MANLARA BASKININ ARTMASI

8) MESC�D VE CAM�LER�N YIKILMASI

9) HARAMLARIN HELAL SAYILMASI

10) ALLAH'IN A�IK�A �NKAR ED�LMES�

11) �RAN-IRAK SAVA�I

12) AFGAN�STAN'IN ��GAL�

13) ��LDE BATAN ORDU HZ. MEHD� (A.S)'N�N �IKI� ALAMETLER�NDEND�R

14) FIRAT'IN SUYUNUN KES�LMES�

15) RAMAZAN'DA AY VE G�NE� TUTULMALARI

16) KUYRUKLU YILDIZIN DO�MASI

17) KABE BASKINI VE KABE'DE KAN AKITILMASI

18) DO�U TARAFINDAN B�R ATE��N G�R�LMES�

19) SAHTE PEYGAMBERLER�N �O�AL MASI

20) D�N�N �AHS� �IKARLAR ���N KULLANILMASI

21) B�Y�K VE HAYRET VER�C� �EYLER�N MEYDANA GELMES�

22) G�NE�TEN B�R ALAMET�N BEL�RMES�

23) B�Y�K �EH�RLER�N YOK OLMASI

14) DEPREMLER�N �O�ALMASI

1) Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k�� Alametlerinin Arka Arkaya Meydana Gelmesi

Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k�� alametlerinin bildirildi�i hadislerde, bu alametlerin arka arkaya, "bir tesbih taneleri" gibi meydana gelece�i ifade edilmektedir. Ger�ekten de bu alametler, birbiri ard�nca ve Peygamberimiz (sav)'in bildirdi�i �ekilde meydana gelmektedir. Hadislerde belirtildi�i gibi, d�nyan�n d�rt bir yan�nda karga�a ve anar�i artmakta, arka arkaya fitneler meydana gelmekte, katliamlar ve b�y�k felaketler ya�anmakta, yokluk ve a�l�k artmakta, insanlar b�y�k s�k�nt�lar �ekmektedir. T�m bu alametlerin arka arkaya belirli bir d�nem i�inde ger�ekle�iyor olmas�, M�sl�manlar�n as�rlard�r geli�ini bekledikleri m�barek �ahs�n ortaya ��k���n�n �ok yakla�t���n� g�stermektedir. (Allahualem)

Ben Ebu Abdullah H�seyin bin Ali'ye dedim ki, "Bu i�in �n�nde alametler var m�d�r?" - ki Mehdi'nin zuhurunu kast ediyor- Dedi ki, "Evet." Dedim, "Nedir onlar?" Dedi ki, "Beni Abbas'�n helak�, S�fyani'nin ortaya ��kmas�, Beyda'da batma." Ben yine, "Bu i�in uzamas�ndan korkuyorum" dedim. Dedi ki, "Bu i� tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana gelir." (Ali Bin H�sameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Ne�riyat, sf. 34)

 

K�yamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncuklar�n artarda kopmas� gibi. (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Cami�'s-Sagir, 3/167)

�ok ac�kl� durumlar ve elim manzaralar g�r�l�r. Fitneler arka arkaya devam eder... (Ali Bin H�sameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Ne�riyat, sf. 36)

Bir fitne g�r�l�r, bunu di�er fitneler takip eder... (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 26)


2) Fitnelerin �o�almas�

Fitne kelimesi, insanlar�n din konusundaki imtihanlar�n�n �iddetlendi�i olaylar�, ortam ve �artlar� tarif eder. �nsanlar�n ya�am �artlar�n�n g��le�ti�i, Allah'�n ve dinin �e�itli �ekillerde yalanlanarak insanlar�n imanlar�n�n zay�flat�lmaya, yok edilmeye �al���ld��� �iddetli imtihan ortamlar� dini terminolojide fitne ortam� olarak tan�mlan�r.

A�a��daki hadis de Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k���ndan �nce m�minlerin imanlar�n�n zay�flayaca��n� ve buna sebep olacak hadiseleri haber vermektedir:

 

K�yamet yakla�t��� zaman ve m�minlerin kalbi; �l�m, a�l�k, fitneler, s�nnetlerin kaybolmas�, bid'atlerin ortaya ��kmas�, emri bil maruf ve nehyi an�l m�nker (iyili�i ���tleyip k�t�l�kten men etme) imkanlar�n�n kaybolmas� gibi sebeplerle zay�flad��� zaman benim evlatlar�mdan Mehdi ile Cenab-� Hak s�nnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile m�minlerin kalbi ferahlar, Acem (Arap olmayan) ve Arap milletleri aras�nda �lfet ve muhabbet yerle�ir.

(Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

 

E�er k�saca �zetleyecek olursak, Hz. Mehdi (a.s.) �ncesi �u olaylar belirecektir:

1- �l�m: Anar�i ve yayg�n katliamlar neticesinde halk�n can g�venli�inin kalmamas� ve bunun meydana getirdi�i tedirginlik ortam�.

2- A�l�k: Hayat pahal�l��� sebebiyle meydana gelen ge�im s�k�nt�s�. Felaketler ve do�al afetler sonucunda k�tl�klar�n, a�l���n artmas�.

3- Fitneler: Haramlar�n k���k-b�y�k herkesin aras�nda, alabildi�ince yayg�nla�mas� ve te�vik g�rmesi. Her t�rl� ahlaks�zl���n herkesin g�zleri �n�nde yap�lmas�.

4- Bidatlerin ortaya ��kmas�: Dinin asl�nda olmad��� halde, sonradan ortaya ��kar�lan adetlerin dinin esaslar�ym�� gibi kabul edilmesi.

5- Dini anlatma imkanlar�n�n kaybolmas�: �yili�in emredilmesi ve k�t�l���n engellenmesi, k�sacas� tebli� imkan�n�n kaybolmas� ile meydana gelen bo�luk.

Fitne ortamlar� sa�lam imana sahip m�minler i�in imanlar�n�n, sab�rlar�n�n ve ahiretteki derecelerinin artmas�na vesile olurken, zay�f ve y�zeysel imana sahip geni� kesimlerin ise imanlar�n� kaybetmelerine ya da daha da zay�flamalar�na yol a�ar. ��te Hz. Mehdi (a.s.) bu t�r bir fitne ortam�n�n en yo�un ve �iddetli olarak ya�and��� bir d�nemde ortaya ��kacakt�r:

 

Mehdi, fitnelerin zuhur etti�i bir zaman aral���nda gelecek.

(Mektubat-� Rabbani, 2-258)

 


Di�er bir hadiste de ahir zamanda "bat�" taraf�nda kar���kl�k, fitne ve korku olaca�� haber verilmektedir:

 

Ma�rib'de (bat�da) kar���kl�klar, fitneler ve korku olacak. A�l�k ve hayat pahal�l��� alabildi�ine yay�lacak. Fitneler �o�alacak.

(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri,
�mam �arani, 440)

 

Bir ba�ka hadiste de Hz. Mehdi (a.s.)'nin her yere eri�mi� �ok yayg�n bir fitne varken ortaya ��kaca�� bildirilmektedir:

 

Hi�bir taraf�n ondan mahfuz kalmayaca�� bir fitne zuhur edecek, bu fitne kald��� yerden hemen ba�ka bir tarafa yay�lacak ve bu durum bir m�nadinin semadan seslenerek: "Ey insanlar, emiriniz art�k Mehdi'dir" demesine kadar devam edecektir.

(El-Kavlu' l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

 

Hadiste herkese ula�acak, h�zla yay�lacak bir fitneden bahsedilmektedir. Yani herkesin haberdar olaca��, dine ve Allah'a kar�� ortaya s�r�len bir fitne insanlar�n imanlar�n� hedef alacakt�r. G�n�m�zde, Allah'�n varl���na ve yaratmas�na kar�� �ne s�r�len en b�y�k ve geni� �apl� ak�m materyalist felsefedir. Bu felsefenin kendisine dayanak ald��� s�zde bilimsel temel ise "evrim teorisi"dir. Hi�bir bilimsel ve mant�ksal delile dayanmad���, tamamen ak�l ve bilim d��� oldu�u halde, g��l� propaganda, aldatmaca ve g�z boyama y�ntemleriyle bu safsata d�nya �ap�nda belirli materyalist odaklar taraf�ndan kitlelere empoze edilmeye �al���lmaktad�r.

Bug�n evrim teorisinin gerek bas�n gerekse televizyon yoluyla hemen hemen girmedi�i hi�bir ev, bu teoriyi duymayan hi� kimse yok gibidir. Bu durum, b�t�n Bat� d�nyas� i�in ge�erli oldu�u gibi �lkemiz ve hatta di�er t�m M�sl�man �lkeler i�in de ge�erlidir. �yle ki ders kitaplar�na bile sokulmu� olan bu teori, �ne s�rd��� say�s�z yalan ve g�z boyamalarla daha �ocuk ya�lardan itibaren telkin edilmekte, tesad�fler sonucunda meydana geldikleri, maymundan t�redikleri gibi g�l�n� safsatalarla insanlar yan�lt�lmaktad�r. �lkokullardan, �niversitelere kadar gen�lerin evrimci yalanlarla beyinleri y�kanmaktad�r.

Dahas�, Peygamberimiz'in hadisinde belirtti�i gibi her yere n�fuz edecek ve h�zla yay�lacak b�yle bir fitne ancak g�n�m�z�n teknolojik imkanlar�yla (bas�n, yay�n, internet, uydu ileti�imi, vs...) ger�ekle�ebilir. Ger�ekten de bug�ne kadar Allah'�n varl���na, yarat�l��a ve dine kar�� sava� a�m��, d�nya �ap�nda yayg�n bir ba�ka fitne daha ge�mi�te g�r�lmemi�tir. T�m bunlar Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k�� zaman�n�n i�inde ya�ad���m�z d�neme rastlad���na dair �nemli i�aretlerdir.

Hadiste ayr�ca Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelmesiyle bu fitnenin sona erece�i de belirtilmektedir.

 

3) Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k���ndan �nce Yayg�n Katliamlar Meydana Gelir

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)'nin ��k���ndan �nce d�nyan�n b�y�k �o�unlu�unu etkisi alt�na alan �iddet ve karga�an�n ya�anaca��, �ok kan d�k�lece�i bildirilmektedir:

�u hadiseler meydana gelmedik�e k�yamet kopmayacakt�r... �l�mler ve katliamlar yayg�n hale gelecek... (Cami�'s-Sagir, 3:211, M�sned, 2:492, 4:391, 392)

�evval'de sava� naralar�, Zilhicce'de harb ve k�tal olur. Yine Zilhicce'de hac�lar talana u�rar, hatta caddeler kandan ge�ilmez olur... Herc�merc (kan d�kme) �o�alarak devam eder.(Ali Bin H�sameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Ne�riyat, sf. 37)

Mina'da �l�lerin �ok olaca�� bir sava� olur. �yle ki orada ta�lar� kan g�l� i�inde b�rakacak kadar kan akar.(Ali Bin H�sameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,Kahraman Ne�riyat, sf. 31)

�ok yayg�n ve sona ermesi m�mk�n g�r�lmeyen bir fitne ��kacak... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 55)

Mina'ya indiklerinde etraflar� k�peklerin sar��� gibi sar�l�p, kabilelerin birbirine girmesiyle b�y�k sava�lar olur. �yle ki ayaklar kan g�l� i�inde kal�r... (Ali Bin H�sameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Ne�riyat, sf. 35)

Hi�bir taraf�n ondan mahfuz kalmayaca�� bir fitne zuhur edecek, bu fitne kald��� yerden hemen ba�ka bir tarafa yay�lacak... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 21-22)

Bu fitne ve belalardan, ahir zamandaki teknoloji vesilesiyle t�m insanlar haberdar olacaklard�r. Olaylar�n oldu�u anda, olay yerinde �ok az insan bulunsa da, t�m d�nya ya�ananlar� ��renecektir. Bu da ahir zamanda ileti�im ara�lar�n�n geli�mesine ve yayg�nca kullanmas�na bir i�arettir. (Allahualem) Radyo, televizyon, gazete, internet gibi ara�lar, katliamlar�, �l�mleri, ak�t�lan kan�, haks�zl�klar�, zulm� b�t�n d�nyaya duyuracaklar ve bu fitneler yayg�n olarak t�m insanlar taraf�ndan bilinecektir.

4) D�nyan�n Her Yerini Kar���kl�k ve Karga�alar�n Kaplamas�

 

D�nya herc� merc* i�inde kald���nda, fitneler zuhur etti�inde, yollar kesildi�inde, baz�lar� baz�s�na h�c�m etti�inde, b�y�k k����e merhamet etmedi�i, b�y��e vakarl� davranmad���nda Allah, bu s�rada onlardan adavetin k�k�n� kaz�yarak dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttu�um gibi, ahir zaman�nda dini ayakta tutacak, �nceden zul�mle dolu olan d�nyay� adaletle dolduracak birini (Mehdi) g�nderecektir

(Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)

* Herc-� Merc: �nsanlar aras�nda meydana gelen fitne, fesat, darmada��n�k, karma��k, allak bullak ortam.

 

 

Hadiste belirli bir yer tarif edilmeyip, kar���kl���n d�nyan�n her taraf�nda yay�laca��na i�aret edilmektedir. Ger�ekten de hadisin tarif etti�i bir �ekilde, bug�n d�nyan�n be� k�tas�nda b�y�k karga�alar, sava�lar, katliamlar ve ter�r olaylar� devam etmektedir. Her g�n y�zlerce insan sebepsiz yere �ld�r�lmekte, yurtlar�ndan ��kar�lmaktad�r.


Kosova'da M�sl�manlara D�nya'n�n g�z� �n�nde �ok b�y�k bir soyk�r�m yap�lm��t�r.


Bosna'da y�llarca s�ren sava�, y�zbinlerce M�sl�man�n �l�m�yle sonu�lanm��t�r.


�e�enistan'da t�m D�nyan�n g�zleri �n�nde b�y�k bir katliam y�r�t�l�yor.

Yap�lan bombard�manlar Kosova'daki binlerce M�sl�man� evsiz b�rakt�.
Abhazya'da sadece "M�sl�man" olduklar� i�in binlerce insan katledildi.


 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."