www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelecek bir yüzyılda zuhur edeceğini iddia edenler büyük bir yanılgı içindedirlerHz. Mehdi (a.s.)’nin bu yüzyılda gelmeyeceğini ya da ileride geleceğini iddia eden bazı kişilerin bu iddiaları, Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen hadislerle açık bir şekilde yalanlanmıştır. Örneğin Peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen bir hadiste;

 
 
"İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin yanında toplanacaklardır."
 
(Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108)


ifadesiyle Hz. Mehdi (a.s.)'nin  Hicri 1400'de zuhur edeceği açık bir şekilde haber verilmiştir. Yine son 1000 yılın en büyük İslam alimi Üstad Said Nursi külliyatında Hz. Mehdi (a.s.)’nin Hicri 1400’de zuhur edeceğini bildirmiştir:
 

 
İSTİKBAL-İ DÜNYEVİYEDE (dünyanın geleceğinde) 1400 SENE SONRA GELECEK BİR HAKİKATİ asırlarında karib (yakın) zannetmişler.
 
(Sözler, s. 318)

 

Gerçekten de Hicri 1400’ün başlamasıyla birlikte ise peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilen ahir zaman alametleri teker teker ve ardı ardına gerçekleşmeye başlamıştır.

Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen birçok hadis; büyük İslam alimi İmam Rabbani’nin ünlü eseri Mektubat-ı Rabbani’de, ehli sünnet hadis literatüründe en önemli altı kitaptan biri olan Sünen-i Ebu Davud’ta yer almakta ayrıca Said Nursi Hazretleri’nin eserlerinden olan Barla Lahikası, Kastamonu Lahikası, ve Şualar’da defalarca ve yine Üstad’ın Hicri 1327 yılında Şam’da Emevi Camii’nde on bin kişiye verdiği hutbesinde (Hutbe-i Şamiye’de) Hz. Mehdi (a.s.)’nin Hicri 1400 yılında çıkacağı çok açık bir şekilde belirtilmektedir.

(Bu konuyla ilgili diğer  bilgiler için bakınız: http://www.hazretimehdi.com/1400_1500.html)

Yine Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen ve İmam Rabbani, Celalleddin Suyuti, Ahmed bin Hanbel, Üstad Said Nursi Hazretleri gibi büyük İslam alimlerinin eserlerinde yer alan ve İslam ümmetinin ömrünün Hicri 1500’lere kadar olacağını ifade eden hadislerin varlığı da açıktır:

 

 
"BENİM ÜMMETİMİN ÖMRÜ 1500 SENEYİ PEK GEÇMEYECEK."
(Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi.
 
(Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, sh. 89.)

 
Said Nursi ümmetin ömrünün HİCRİ 1506 yılına kadar olacağını söylemektedir:


"... Birinci cümle, BİN BEŞ YÜZ (1500) makamiyle ahir zamanda bir taife-i mücahidinin (din için çalışanların) son zamanlarına ve ikinci cümle, BİN BEŞ YÜZ ALTI (1506) makamiyle galibane (galip olan) mücahedenin (Allah yolunda gösterilen çabanın) tarihine... işaret eder. (...) bu tarihe kadar (1506) zahir (görünen) ve aşikarane (açık, belli), belki galibane devam edeceğine remze yakın (işaret yoluyla) ima eder."

(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 46)

 
Yine üstad, Kastamonu Lahikası’nın 33. sayfasında kıyametin kopma tarihini 1545 olarak vermiştir. (Doğrusunu Allah  bilir.)


 “Ümmetimden bir taife Allah’ın emri gelinceye kadar (kıyamete kadar) hak üzerinde olacaktır.”
“Ümmetimden bir taife..” fıkrasının (bölümünün) makam-ı cifrîsi (cifir hesâbına göre olan netice, sayı değeri) 1542 (2117) ederek nihayet-i devamına (varlığının sonuna) îma eder. “Hak üzerinde olacaktır.” (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe kadar zâhir ve aşikârane (açık ve ortada), belki galibane; sonra tâ 1542 (2117) ye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine (aydınlatma görevine) devam edeceğine remze (işarete) yakın îma eder. “Allah’ın emri gelinceye kadar” (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1545 (2120), kâfirin başında KIYAMET KOPMASINA îma eder.

(Kastamonu Lahikası, s. 33)


Bu sahih kaynaklar doğrultusunda Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış vaktinin Hicri 1400’den sonraki bir yüzyıl olmayacağı son derece açıktır. Ümmetin ömrü Hicri 1500’lere kadar olacağına ve tüm ahir zaman alametleri, Hicri 1400-1500 arasındaki 100 senelik dönemde gerçekleşeceğine göre böyle bir iddia son derece mesnedsizdir. Tüm Müslümanların, Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen ahir zaman ile ilgili sahih hadislere ve en büyük İslam alimlerinin izahlarına kesinlikle itibar etmeleri gerekmektedir. 
HİCRİ 1400 İTİBARİYLE ARDI ARDINA GERÇEKLEŞMEKTE OLAN AHİR ZAMAN ALAMETLERİ HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKTIĞINI GÖSTERMEKTEDİR:

 
1.    Hadislerde Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alametlerinin adeta “tesbih taneleri gibi” arka arkaya meydana geleceğini, bu gelişimin de Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıktığının habercisi olacağını açık bir şekilde bildirmiştir:


Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"… eskimiş ipi kopan bir kolyenin taneleri gibi birbiri ardına gelen alâmetleri beklesinler."

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Tirmizî.
 

 
Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların artarda kopması gibi.

(Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167)

 
Gerçekten de Hicri 1400’ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler “bir dizideki boncuklar gibi” arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Hz. Mehdi (a.s.)’nin Hicri 1400’de çıkacağını kabul etmeyenler bu yüzyılda ardı ardına gerçekleşen ahir zaman alametlerini kesinlikle tevil edemezler.

2.    Ekim 1980 tarihinde İran-İrak arasında bir savaş başlamıştır. Hadiste bu savaştan şu şekilde bahsedilmektedir:
 
 
 
"Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak."
 
(Kıyamet Alametleri, s. 166)


Hadiste verilen tarihler İran-Irak Savaşı’nın gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir: İran Şahı'na karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 (8 Eylül 1976)'de olmuştur. Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ayında da İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştır.

(Detaylı bilgi için bakınız: http://www.hazretimehdi.com/cikis04.php#10)

Hadis ile, 1980 yılında gerçekleşen İran-Irak savaşı arasında tarihler ve olaylar bakımından tam bir uyum söz konusudur. Hadiste belirtilen zamanlar, olayın şekli, yeri, bölgesi ve süresi tamamen aynıdır. Tüm  bu durumlara rağmen Hz. Mehdi (a.s.)’nin Hicri 1400’den daha sonraki bir yüzyılda çıkacağını iddia etmek son derece yanlıştır. İran-Irak Savaşı tam hadiste verilen ayrıntılarla gerçekleşmişken başka bir yüzyılda yeniden böyle bir savaş çıkacağı iddiasını ortaya atmak hiç mantıklı değildir.

3.    Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. Hadiste Peygamberimiz (s.a.v.) bu işgali şöyle haber vermiştir:


"Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Hz. Mehdi (a.s.)'sinin yardımcılarıdır."
 
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)


Ayrıca bu rivayette Afganistan'ın maddi zenginliklerine de dikkat çekilmektedir. Bugün Afganistan'da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri olduğu bilinmektedir. Anlaşılacağı gibi, bu hadiste belirtilen Afganistan işgali Hicri 1400’de olmuş ve hadis tam tahakkuk etmiştir. Hz. Mehdi (a.s.)’nin Hicri 1400’de gelmeyeceği iddiasında olan kişiler diğer bir yüzyılda diğer tüm alametlerle birlikte Afganistan’a yeniden böyle bir işgal yapılacağını iddia etmiş olmaktadırlar kibu iddialarında kesinlikle haklı değillerdir.

4.    Fırat Nehri’nin suyunun kesilerek akmaz hale gelmesi Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alametlerindendir. Bugün Fırat Nehri’nin; üzerine barajlar kurularak suyu kesilmiş ve bu hadis gerçekleşmiştir."Fırat Nehri'nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın."
 
(Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir.)

(Riyazü's Salihin, 3/332)

 
Hz. Mehdi (a.s.)’nin bu yüzyılda değil de başka bir yüzyılda çıkacağı iddiasında olan şahıslar bu durumu ne şekilde tevil edeceklerdir? Fırat Nehri’nin suyu zaten bir kere kesilmiştir. Hadise göre ilk kesilişi esastır. Bu nedenle yeniden kesilmesi gibi bir durumun hadisin tahakkuku açısından artık bir anlamı yoktur.

5.    1981 ve 1982 yıllarının Ramazan ayında, 15 gün arayla ve iki yıl üst üste ay ve güneş tutulmaları olmuştur.

(Detaylı bilgi için bakınız:http://www.hazretimehdi.com/cikis07.php#13a)

Bu olağandışı olay Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından tarihleriyle birlikte açıklanmış olup, Hz. Mehdi (a.s.)’nin önemli bir çıkış alametidir. Bu büyük hadisenin aynı şekilde arka arkaya iki defa Ramazan ayında olacak şekilde başka bir yüzyılda yeniden gerçekleşmesi Allah’ın izniyle bir anlam taşımaz çünkü bir kere tam olarak tahakkuk etmiştir.

6.    Hadislerde Peygamberimiz (s.a.v.). Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alametlerinden birinin “BİR ORDUNUN ÇÖLDE KUMLARA BATMASI” olduğunu bildirmiştir. Hadislerde bu ordunun savaş sırasında çölde kumlara batacağı çok açık bir şekilde ifade edilmiştir.

 
 ...Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölünde iken yere batırılacaklardır.

(Müslim'den; Geleceğin Tarihi 4, s.31)


Amerika’nın 2003 yılında Irak’ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve Fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Gazeteler “MUHAFIZLARA NE OLDU? SADDAM CUNTASI KAYIP, SADDAM’IN UÇAKLARI KUMLARDAN ÇIKARILDI.” gibi haberlerle bu olağandışı durumu haber yapmışlardır.

(Detaylı bilgi için bakınız: http://www.hazretimehdi.com/signs/signs021.html)

Hz. Mehdi (a.s.)’nin daha sonra çıkacağı iddiasıyla ortaya çıkan, çıkışı zamanının bu yüzyıl olmadığını iddia eden şahıslar böyle olağandışı bir olayın tekrar gerçekleşeceğini iddia edemezler. Çünkü hadis zaten tüm ayrıntılarıyla gerçekleşmiştir.

7.    Hareket yönü, hadiste belirtildiği şekilde “doğudan batıya doğru olan” Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406’da Dünyamız’ın yakınından geçmiştir.

(İlgili hadisler için bakınız:  http://www.hazretimehdi.com/signs/signs007.html)

Bu iddia sahiplerine göre parlak ve ışıltılı bir yıldız olan ve ancak 76 yılda bir dünyamızın yakınından geçen Halley Kuyruklu yıldızı bu sabit geçiş süresini bozarak başka bir yüzyılda yeniden geçemeyeceğine göre böyle bir iddia da yersizdir.

8.    1979 yılında (Hicri 1 Muharrem 1400’de) Hac sırasında Kabe’de büyük bir katliam olmuştur. (1 Muharrem 1400) Olayın meydana geliş tarihi Hicri 1400 yılının ilk günüdür. Bu sırada 30 kişi hayatını kaybetmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) hadiste; “Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkacağı yıl” Kabe’de böyle önemli bir olayın olacağından bahsetmektedir.

(Detaylı bilgi için bakınız: http://www.hazretimehdi.com/cikis10.php)

“Çıkacağı yıl” ifadesi bu açıdan son derece önemlidir. Çünkü hem bu olay hem de Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış tarihi 1979 yılını göstermektedir. 1979 yılında gerçekleşen bu olayın ardından 7 yıl sonra hac sırasında çok daha kanlı bir olay daha meydana gelmiştir. Bu sefer de 402 kişi öldürülmüştür. Ancak bu olayın ilkinden farkı son olayın Kabe’nin içinde değil yanında gerçekleşmiş olmasıdır. Bu 2 olay da hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alameti olarak anlatılan “Kabe baskını ve Kabe’de kan akıtılması” olaylarıyla tam olarak aynı şekilde olmuştur.

Hicri 1400 yılı geçmiş olduğuna göre, Hz. Mehdi (a.s.)’nin başka bir yüzyılda geleceği iddiasında olan kişiler, bu hadislerin ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alameti olarak bildirilen diğer tüm hadislerin ardı ardına yeniden gerçekleşeceğini asla iddia edemezler.

9.    Hadislerde “doğu tarafından bir ateş görüneceği” ve bunun Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alameti olacağı bildirilmiştir.

 (Detaylı bilgi için bakınız: http://www.hazretimehdi.com/cikis11.php)

1991 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgali sonrasında Kuveyt’e ait petrol kuyuları ateşe verilmiş, Kuveyt ve Basra Körfezi’ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Hadislerde doğu tarafından görülecek olan bu ateşle ilgili olarak; “ateşin sönük bir vaziyette olduğu”, ateşin müthiş azap olduğu halde insanları kaplayacağı, malları yakıp bitireceği, rüzgar ile bulut gibi uçarak dünyanın her tarafına yayılacağı,...” gibi detaylar verilmiştir. Verilen tüm detaylar 1991 yılındaki bu olayı açıkça işaret etmektedir.

10.    Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alametlerinden olan ve “tozlu, dumanlı karanlık bir fitne” olarak belirtilen alamet, 2001 yılının 11 Eylül günü ABD’de gerçekleştirilen terör eylemine işaret etmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) bu hadiseyi şöyle haber vermiştir:

 
 
Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek...
 
(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)


Gerçekten de 11 Eylül saldırılarının ardından meydana gelen büyük patlamalar sonucunda büyük bir duman oluşmuş, bu duman hem tüm şehirden hem de civar şehirlerden görülecek kadar yükselmiş ve yayılmıştır. Ayrıca olayla birlikte çöken binaların oluşturduğu toz bulutu birçok insanın üzerini tamamen kaplamıştır. Bu büyük terör eylemi, Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkışını müjdeleyen ve gerçekleşen diğer tüm çıkış alametleriyle birlikte bu yüzyıl içinde gerçekleşmiştir. Bu durumda Hz. Mehdi (a.s.)’nin başka bir yüzyılda çıkacağı iddiasında bulunanlar bu olayı diğer tüm hadislerle bir bütünlük arz edecek şekilde açıklayamazlar.

11.    Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alametlerinden biri de “O’nun çıkışından evvel” Şam ve Mısır meliklerinin öldürüleceğini“ haber veren hadistir. 
 
 
Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir...
 
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

 
Bu hadis Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuruhu öncesinde Ortadoğu’da ve Afrika kıtasında yer alan bazı devlet liderlerinin öldürüleceğini haber vermektedir. 
1920'de Suriye'nin eski Cumhurbaşkanı Salah Al-Deen Beetar, 1921'de Suriye Başbakanı Droubi Paşa, 1949'da Suriye Başbakanı Muhsin al-Barazi,1951'de Ürdün Kralı Abdullah, 1963 yılında Irak Hava Kuvvetleri tarafından yapılan devrim sırasında öldürülen Irak eski Kralı Abdül Kassim ve 1982'de bombalı suikaste uğrayan Lübnan'da Falanjist Lideri Beşir Cemayel gibi birçok liderin öldürülmesiyle bu hadis gerçekleşmiştir. Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkışının başka bir yüzyıla kaldığını iddia eden kişiler arka arkaya gerçekleşen ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkışı öncesine denk gelen bu olayların yeniden ve diğer tüm alametlerle birlikte gerçekleşmesi gerektiğini bildiklerine göre böyle bir iddiada bulunmaları çok anlamsız olacaktır.

12.    Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alametlerinden biri de Azerbaycan’ın işgal edilmesidir. 20 Ocak 1990 yılında Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ Ermenilerce işgal edilmiş ve bu sırada çok sayıda Azeri Müslüman şehid olmuştur. Hadiste bildirilen; “ ... AZERBAYCAN'DAN MUTLAKA BİR ATEŞ ÇIKACAKTIR. Ve hiçbir şey onun karşısında duramayacak. Böyle bir şey olunca evinizde oturun...”

(Detaylı bilgi için bakınız: http://www.hazretimehdi.com/azerbaycan.html)

şeklinde ifade edilen olay 1990 yılındaki bu işgalle gerçekleşmiştir. Hz. Mehdi (a.s.)’nin bu yüzyılda değil de daha sonraki bir yüzyılda zuhur edeceği iddiasını ortaya atanlar bu hadisi ve gerçekleştiği tarihi ileri  bir yüzyıl açısından nasıl tevil edeceklerdir? Böyle net gerçekleşmiş olan bir olayı tevil etmeleri imkansızdır.

13.    Hadiste Fırat Nehri’nin suyunun kesilmesinin ardından bölgede büyük terör olayları olacağına ve çok sayıda insanın hayatını kaybedeceğine dikkat çekilmiştir. Gerçekten de Fırat Nehri’nin suyunun kesilmesinin ardından bölgede PKK terörü başgöstermiş ve çok sayıda insan ölmüştür. Diğer yandan da Fırat’ın suyu kesilerek üzerine barajlar kurulmasının ardından bölgede büyük bir ekonomik potansiyel de ortaya çıkmıştır ve bölgenin topraklarının değeri artmıştır. Tüm bu olaylar Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen bu hadisin gerçekleştiğini göstermektedir:

 
 
"Fırat nehri'nin suları çekilerek altından bir dağ ortaya çıkacak, İnsanlar bunu almak için vuruşacak ve HER YÜZ KİŞİDEN, sadece BİRİ hayatta kalacak. Bu zaman gelinceye kadar kıyamet kopmaz."
 
(Müslim, Fiten, 29)


O zaman, Hz. Mehdi (a.s.)’nin bu yüzyılda gelmeyeceğini iddia edenler zaten halihazırda yaşanan ve hadise göre tahakkuk etmiş olan bu durumu görmezden gelip böyle bir iddiada bulunamazlar.

14.    Hz. Mehdi (a.s.)’nin çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bu yıldız hadiste; şeklinde tanımlanmıştır. 
 
 
"Vaad edilen Mehdi (a.s.)'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ MÜNEVVER BİR BOYNUZ ÇIKAR."

İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184

 
Gerçekten de bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen Lulin kuyruklu yıldızı hadisteki bu tariflere tam olarak uymaktadır.

(Detaylı bilgi için bakınız: http://www.hazretimehdi.com/lulin.html)

Hz. Mehdi (a.s.)’nin Hicri 1400’de çıkacağı gerçeğini reddedenler ve başka bir yüzyılda çıkacağı iddiasıyla ortaya çıkanlar bu büyük alametin gerçekleşmesini kesinlikle tevil edemezler.

15.    Güneşte büyük bir alametin belirmesi, hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’nin geliş alametlerinden biri olarak haber verilmiştir:

 
 
"O, (Hz. Mehdi (a.s.)), Güneş'ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir."
 
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)


Gerçekten de güneşte bugüne kadar gözlemlenen patlamaların en büyüğü Kasım 2003 tarihinde yani Hicri 1430’da meydana gelmiştir. Böylesine büyük bir patlamanın, ilk defa içinde bulunduğumuz bu yüzyılda gerçekleşmiş olması ve basında bu patlamanın; “GÜNEŞTE EN BÜYÜK PATLAMA MEYDANA GELDİ...” gibi manşetlerle yer alması Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alametlerinden birinin daha gerçekleştiğinin göstergesidir.

16.    Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkışından önce büyük bir ekonomik krizin meydana geleceği Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından haber verilmiş. İnsanların, “az kazanç, piyasanın durgun olması, işlerin kesat gitmesi” gibi ekonomik zorluklardan yakınacakları birçok hadisle bildirilmiştir.

(Detaylı bilgi için bakınız: http://www.hazretimehdi.com/ekonomi.html)

Söz konusu hadisler, şu an tüm dünyada yaşanan büyük ekonomik krize tam olarak uygunluk göstermektedir. Dünyanın Amerika, Çin, Almanya gibi büyük ekonomileri bu krizle birlikte ağır kayıplar vermiş, dünyaca ünlü dev şirketler, bankalar, sanayiler kriz nedeniyle çökmüştür. Ahir zamanın bu önemli hadisesi tam olarak vukuu bulmuştur hadis gerçekleşmiştir.

17.    Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alametlerinden biri de hadislerde İtalya’da olacağı bildirilen büyük bir depremle ilgilidir. Hadiste İtalya’da büyük bir deprem gerçekleşeceği ve Vatikan’ın surlarında tahribat olacağı bildirilmiştir.

 
 
"...Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri ... (Roma'yı) tesbih ve tekbirle feth edeceklerdir... O şehrin (VATİKAN'IN) surları bir bir yıkılacaktır ..."
 
(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci,Kıyamet Alametleri, sf. 204)


6 Nisan 2009 günü İtalya’da meydana gelen depremle hadislerle bildirilen Hz. Mehdi (a.s.)’nin bir çıkış alameti daha gerçekleşmiştir. Hz. Mehdi (a.s.)’nin daha sonra çıkacağını iddia eden kişiler İtalya’da meydana gelen ve Vatikan’da da tahribat yaratan böyle büyük bir depremi görmezden gelemezler.

18.    15 Kasım 1979 tarihinde dünyanın 4. büyük tankeri olan 150 bin grostonluk Independenta adlı Romen tankeri İslam aleminin son merkezi olan İstanbul’a geldiği bir sırada bir kaza sonucu karaya oturmuştur. Bu sırada İstanbullular bu büyük patlamanın sesiyle büyük bir korku ve dehşet yaşadılar. Günlerce büyük bir ateş çıkararak yanan bu tanker sonunda Haydarpaşa önlerinde battı.

(Detaylı bilgi için bakınız: (http://www.hazretimehdi.com/patlama1.html)

(http://us1.harunyahya.org/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/12777/)

Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen bir hadiste şöyle bildirilmektedir:


 
Ebu Cafer b. Muhammed b. Ali (r.a.)dan rivayet edildi.
Siz üç veya yedi gün, DOĞUDAN BİR ATEŞİ GÖRDÜĞÜNÜZ ZAMAN AL-İ MUHAMMED'İN (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN) ÇIKMASINI BEKLEYİNİZ, inşaAllah-ü Teala, bir münadi (gökten bir melek) Mehdi'nin ismi ile semadan (gökten) nida edecek ki, doğuda batıda olan herkes bu sesi işitecek. Öyleki korkudan uykuda olanlar uyanacak, ayakta olan çökecek, oturan ise ayağa fırlayacaktır.
 
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman , s. 32)


Hadiste verilen bilgilerden bu olayın Hz. Mehdi (a.s.)’nin; çıkış yeri olan İstanbul’a ayak bastığı günler içerisinde meydana geleceği bildirilmiştir.  Gök gürültüsü gibi çok yüksek bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman meydana gelen patlamalarla, Hz. Mehdi (a.s.)’nin İstanbul’a geldiği insanlara haber verilmiştir. 

Hz. Mehdi (a.s.)’nin Hicri 1400’de çıkmadığı, daha sonraki bir yüzyılda çıkacağı fikrinde olanlar bu ve diğer tüm ilgili hadisler arasındaki tarih uyumunu ve müthiş sıralamayı gözardı edemezler.

 

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ DURUŞMALARIN İLK HAFTASINDAKİ...
DAVAMIZ METAFİZİKTİR
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.