www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

ZORLUK ���NDEK� KAV�MLER�N KURTARICI �STEMELER�

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halk� zalim olan bu �lkeden ��kar, bize kat�ndan bir veli (koruyucu sahib) g�nder, bize kat�ndan bir yard�m eden yolla" diyen erkekler, kad�nlar ve �ocuklardan zay�f b�rak�lm��lar ad�na sava�m�yorsunuz? (Nisa Suresi, 75)

Kuran'� okudu�umuz zaman, Allah'�n el�i g�nderdi�i b�lgelerde, el�inin geli�inden �nce toplumsal ve ahlaki a��dan b�y�k bir ��k�nt� ya�and���n� g�r�r�z. El�inin geli�iyle birlikte ise, onun izinden giden insanlar dinin getirdi�i bolluk, bereket ve huzuru ya�arlarken, el�iden sonraki d�nemlerde insanlar�n bir k�sm� bu ortamdan dolay� azg�nla�m��, gittik�e dinden uzakla�arak inkara y�nelmi�lerdir. Allah'tan ba�ka ilahlar edinerek kendilerine zulmetmi�, yine kendi elleriyle kendi sonlar�n� haz�rlam��lard�r.


Allah, Meryem Suresi'nde el�ilerin Allah'a olan ba�l�l�klar�ndan, samimiyetlerinden ve ihlaslar�ndan bahsettikten sonra, onlardan sonra gelen topluluklar�n bu inan�lar�n� tamamen kaybettiklerini haber verir. Bu insanlar �ehvetlerine kap�lm�� ve ahlaki esaslara olan t�m duyarl�l�klar�n� kaybetmi�lerdir. Bu ki�ilerle ilgili olarak ayetlerde ��yle buyrulmaktad�r:

��te bunlar; kendilerine Allah'�n nimet verdi�i peygamberlerdendir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte ta��d�klar�m�z (insan nesillerin)den, �brahim ve �srail (Yakup)un soyundan, do�ru yola eri�tirdiklerimizden ve se�tiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah')�n ayetleri okundu�unda, a�layarak secdeye kapan�rlar. Sonra onlar�n arkas�ndan �yle nesiller t�redi ki, namaz (k�lma duyarl�l���n)� kaybettiler ve �ehvetlerine kap�l�p-uydular. B�ylece bunlar azg�nl�klar�n�n cezas�yla kar��la�acaklard�r. (Meryem Suresi, 58-59)


Allah Kendi dininden uzakla�an, neden yarat�ld�klar�n�, kendilerini Yaratana kar�� olan sorumluluklar�n� hi� d���nmeyen bu insanlar� �e�itli felaketlerle uyarm��t�r. Bu yapt�klar�n�n kar��l��� olarak onlara olan nimetini de�i�tirmi�, "Kim de benim zikrimden y�z �evirirse, art�k onun i�in s�k�nt�l� bir ge�im vard�r..." (Taha Suresi, 124) ayeti gere�i s�k�nt�l� ve zorlu bir hayat vermi�tir.


Allah "s�k�nt�l� ge�im"i, imanlar�ndan sonra k�fre sapan bu halklara �ok farkl� �ekillerde ya�atm��t�r. Mallarda ve �r�nlerde ya�anan bir k�tl�k, bereketsizlik, ahlaki dejenerasyon ve ��k�nt�n�n getirdi�i manevi s�k�nt�, siyasi istikrars�zl�ktan do�an ekonomik ve toplumsal sorunlar bunlardan sadece birka��d�r.

Bu insanlar, �st�nl��� elinde tutan dinsiz sistemler y�z�nden de, t�rl� bask� ve eziyetlere maruz kalm��lard�r. Kuran'da bu t�r adaletsiz zul�m sistemine �rnek olarak Firavun d�nemi verilir. Firavun �ok ihti�aml� bir zenginlik ve bolluk i�inde ya�arken, halk�na �ok b�y�k eziyetler yapm��, bozgunculuk ��karm��t�r. Bu durum bir ayette ��yle haber verilir:

Ger�ek �u ki, Firavun yery�z�nde (M�s�r'da) b�y�klenmi� ve oran�n halk�n� birtak�m f�rkalara ay�r�p b�lm��t�; onlardan bir b�l�m�n� g��ten d���r�yor, erkek �ocuklar�n� bo�azlay�p kad�nlar�n� diri b�rak�yordu. ��nk� o, bozgunculardand�. (Kasas Suresi, 4)


Ekonomik ve toplumsal sorunlar�n ya�and���, adaletsiz bir y�netimin hakim oldu�u bu tip d�nemlerde, insanlar her zaman i�in bir kurtar�c�n�n ihtiyac�n� duyarlar. Bu kurtar�c�, i�inde ya�ad�klar� mevcut sistemin olumsuz y�nlerini d�zeltecek, adaleti, bar���, g�venli�i sa�layacak ve kendilerini do�ru yola ��karacakt�r.


�srailo�ullar� da Hz. Musa'dan sonra ayn� zorluklarla, zalim y�neticilerle kar�� kar��ya kalm��, �ok b�y�k zul�mler g�rm��lerdir. Yurtlar�ndan ��kar�lm��, evlerinden s�r�lm�� ve i�inde bulunduklar� bu durumdan kendilerini ne �irk ko�tuklar� ilahlar�n�n ne mallar�n�n ne de atalar�n�n kurtaramayacaklar�n� anlam��lard�r. Bunun sonucunda da Allah'tan bu zalim y�netime kar�� m�cadele etmek i�in bir y�netici istemi�lerdir. Allah onlar�n bu dualar�na cevap vermi�, onlara y�netici olarak Talut'u g�ndermi�tir. Bakara Suresi'nde ��yle buyrulmaktad�r:

Musa'dan sonra �srailo�ullar�n�n �nde gelenlerini g�rmedin mi? Hani, peygamberlerinden birine: "Bize bir melik g�nder de Allah yolunda sava�al�m" demi�lerdi, O: "Ya �zerinize sava� yaz�ld��� halde sava�mayacak olursan�z?" demi�ti. "Bize ne oluyor ki Allah yolunda sava�mayal�m? Ki biz yurdumuzdan ��kar�ld�k ve �ocuklar�m�zdan (uzakla�t�r�ld�k.)" demi�lerdi. Ama onlara sava� yaz�ld��� (�ng�r�ld���) zaman, az bir k�sm� hari� y�z �evirdiler. Allah zalimleri bilir. (Bakara Suresi, 246)


"ALLAH'IN KANUNUNDA KES�NL�KLE B�R
DE����KL�K BULAMAZSIN"


Kuran'da tarif edilen ge�mi� kavimlere ait k�ssalardan anlad���m�z, her kavmin ba��na gelenlerin birbirine b�y�k �l��de benzer oldu�udur. �nsanlar�n ya�ay��lar�, i�inde bulunduklar� durum, uyar�c� olarak el�ilerin g�nderilmesi ve sonunda da helaklar� ayn� temel mant�k �zerinde olmu�tur.


G�n�m�z toplumlar�nda da �ok h�zl� bir bozulma, yozla�ma ve dejenerasyon ya�anmaktad�r. Fakirlik, sefalet, zul�m ortam� i�indeki insanlar, g�zel ahlak�n ya�and���, huzurlu bir hayat�n �zlemi i�indedirler. Mevcut sistemin, ancak bu ahlakla b�t�nle�ti�i zaman adalet sa�layabilece�i, bozukluklar�n ancak bu ahlaka sahip ki�iler taraf�ndan d�zeltilebilece�i art�k a��k�a g�z�kmektedir.


Nitekim Allah �nceki kavimlere de, ayn� sosyal ��k�nt� sonras�nda kurtar�c�lar g�ndermi� ve s�k�nt�n�n ard�ndan �ok b�y�k bir bolluk, bereket ve zenginlik vermi�tir. Allah korkup sak�nan toplumlara bolluk ve bereket verece�ine bir ayetinde ��yle i�aret etmektedir:

E�er o �lkeler halk� inansalard� ve korkup-sak�nsalard�, ger�ekten �zerlerine hem g�kten, hem yerden (say�s�z) bolluklar (bereketler) a�ard�k; ancak onlar yalanlad�lar, biz de onlar� kazanageldikleri nedeniyle yakalay�verdik. (Araf Suresi, 96)


Bu ayetten ve ayn� ger�e�i a��klayan di�er Kuran ayetlerinden �ok �nemli bir �lahi kural ��kmaktad�r: Bar���n, huzurun, bollu�un ve bereketin tek yolu, �slam ahlak�n�n ya�anmas�d�r. Bu, ge�mi� kavimlerde bu �ekilde olmu�tur, bundan sonraki kavimlerde de bu �ekilde olacakt�r. �slam ahlak�n�n olmad��� yerde, adaletin, g�venli�in, istikrar�n hakim olmas� imkans�zd�r. Bu, Allah'�n bir kanunudur. Allah'�n kanunlar�nda hi�bir de�i�iklik olmad��� ise Kuran'da ��yle haber verilir:

"... Ancak onlara uyar�c�-korkutucu geldi�inde, nefretlerinden ba�kas�n� artt�rmad�. (Hem de) Yery�z�nde b�y�kl�k taslayarak ve k�t�l��� tasarlay�p d�zenleyerek. Oysa hileli d�zen, kendi sahibinden ba�kas�n� sar�p-ku�atmaz. Art�k onlar �ncekilerin kanunundan ba�kas�n� m� g�zlemektedirler? Sen, Allah'�n kanununda kesinlikle bir de�i�iklik bulamazs�n ve sen, Allah'�n kanununda kesinlikle bir d�n���m de bulamazs�n." (Fat�r Suresi, 42-43)


KURAN'A G�RE �SLAM AHLAKININ YA�ANMASI


�nceki b�l�mde ifade etti�imiz gibi, Kuran ayetlerini inceledi�imiz zaman, ge�mi� kavimlerde ya�anan dejenerasyon, sapk�nl�k ve ahlaki ��k�� sonras� Allah'�n o kavme bir 'kurtar�c�' yollad���n� g�r�r�z. Bu kurtar�c�, insanlar�, Allah'a �irk ko�madan iman etmeye ve korkup sak�nmaya y�neltir. Kavimlerin inkarda direnmesi �zerine, bu kez de onlar� azapla uyar�r. Bu uyar�p korkutma olmadan Allah hi�bir kavmi y�k�ma u�ratmayaca��n� Kuran'da ��yle haber vermektedir:

Kendisi i�in bir uyar�c� olmaks�z�n, Biz hi�bir �lkeyi y�k�ma u�ratm�� de�iliz. (Onlara) Hat�rlatma (yap�lm��t�r); biz zulmedici de�iliz. (�uara Suresi, 208-209)


��inde bulundu�umuz d�nem, her t�rl� yozla�man�n hakim oldu�u maddi ve manevi bozulman�n artt���, sapk�nl���n ya�and���, siyasi ve ekonomik a��dan b�y�k bir istikrars�zl���n h�k�m s�rd���, zenginle fakir aras�nda �ok b�y�k u�urumlar�n a��ld��� bir d�nemdir. Bizim Kuran'dan ��rendi�imiz ger�ek ise, b�yle bir ortam sonras�nda Allah'�n bir kurtulu� yolu g�sterece�i ve bu sayede �slam ahlak�n�n t�m d�nyada mutlaka ya�anaca��, hak dinin di�er bat�l dinlere �st�n gelece�idir.


Allah Tevbe Suresi'nde inanan kullar�n� bu ger�ekle ��yle m�jdelemektedir:

A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor. M��rikler istemese de O dini (�slam'�) b�t�n dinlere �st�n k�lmak i�in el�isini hidayet ve hak dinle g�nderen O'dur. (Tevbe Suresi, 32-33)


Allah Nur Suresi'nde de, �irk ko�madan, kat�ks�z bir bi�imde Kendisine kulluk eden ve "salih amel" i�leyen (O'nun h�k�mlerini koruyan, yolunda �aba harcayan) m�minlerin, kendilerinden �ncekiler gibi yery�z�nde g�� ve iktidar sahibi olaca��n� ��yle haber vermektedir:

Allah i�inizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde ' g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca Bana ibadet ederler ve Bana hi�bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, i�te onlar fas�kt�r. (Nur Suresi, 55)


Burada �nemli bir nokta vard�r: Yukar�daki ayette yery�z�nde din ahlak�n�n yay�lmas�n�n �art� bildirilmektedir; �irk ko�madan yaln�zca Allah'a kulluk eden ve O'nun yolunda salih amelde bulunan m�minlerin varl���...


BEKLENEN KURTARICI

Buraya kadar anlat�lan konulardan ��kan sonu� �udur: Allah'�n her d�nemde zulme kar�� yard�m isteyen kullar�na icabet etmesi beklenmektedir. Ge�mi� kavimlerde oldu�u gibi, g�n�m�zdeki ve gelecekteki insanlar� dinsizli�in zulm�nden kurtar�p onlara �slam ahlak�n� ya�aman�n g�zelliklerinin sunulaca�� umulmaktad�r.


�zellikle �slam aleminin i�ine d��t��� bozulma s�recinden ��kmas�, samimi M�sl�manlar�n din ahlak�n� t�m d�nyaya tebli� etmeleri beklenmektedir. Elbette bunun i�in Allah'�n her d�nemde oldu�u gibi, bir kurtar�c� g�nderece�i umulmaktad�r. ��te i�inde bulundu�umuz d�nemde insanlar� "karanl�klardan nura" ��karacak olan bu kurtar�c�, �slam ahlak�d�r. Bu �st�n ahlak�n ya�anmas�nda �nc�l�k eden ki�iler de, Allah'� inkar eden fikir sistemlerini ma�lup edecek ve �arp�k din anlay��lar�n� ge�ersiz k�lacaklard�r.


K�sacas� Allah her kavme yard�m etti�i gibi, bundan sonra da yery�z�ndeki insanlara yard�m edecektir. Allah ihlasla ve samimiyetle Kendisine y�nelen kullar�na bunu vaat etmi�tir. Ayetlerde ��yle buyrulmaktad�r:

Onlar, yaln�zca; "Rabbimiz Allah't�r" demelerinden dolay�, haks�z yere yurtlar�ndan s�rg�n edilip ��kar�ld�lar. E�er Allah'�n, insanlar�n kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye u�ratmas�) olmasayd�, manast�rlar, kiliseler, havralar ve i�inde Allah'�n isminin �ok�a an�ld��� mescidler, muhakkak y�k�l�r giderdi. Allah Kendi (dini)ne yard�m edenlere kesin olarak yard�m eder. ��phesiz Allah, g��l� oland�r, aziz oland�r. Onlar ki, yery�z�nde kendilerini yerle�tirir, iktidar sahibi k�larsak, dosdo�ru namaz� k�larlar, zekat� verirler, ma'rufu emrederler, m�nkerden sak�nd�r�rlar. B�t�n i�lerin sonu Allah'a aittir. (Hac Suresi, 40-41)

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."