www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

HZ. �SA'NIN YERY�Z�NE �K�NC� KEZ GEL���

Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez gelece�i konusu Kuran'da ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde �ok a��k olarak bildirilmi�tir. Pek �ok ayette ve hadiste bu konu ile ilgili kesin ifadeler bulunmaktad�r.

 

Kuran'dan Deliller

I. Delil

"... sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im..."

Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne gelece�ine dair i�aretler ta��yan ayetlerden ilki Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetidir:

Hani Allah, �sa'ya demi�ti ki: "Ey �sa, do�rusu seni Ben vefat ettirece�im ve seni Kendime y�kseltece�im, seni inkar edenlerden temizleyece�im ve sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im. Sonra d�n���n�z yaln�zca Banad�r, hakk�nda anla�mazl��a d��t���n�z �eyde aran�zda Ben h�kmedece�im. (Al-i �mran Suresi, 55)

Allah k�yamete kadar inkar edenlere �st�n gelen ve Hz. �sa'ya ger�ekten tabi olan bir grubun varl���ndan s�z etmektedir. Hz. �sa hayatta iken ona uyanlar�n say�s� �ok azd�. Ve onun Allah Kat�na y�kseli�inin ard�ndan da h�zla dinde dejenerasyon ba�lad�. Sonraki iki y�zy�l boyunca da, Hz. �sa'ya iman edenler (�seviler) �iddetli bask�lara maruz kald�lar. �stelik �sevilerin hi�bir siyasi g�c� de bulunmamaktayd�. Bu durumda ge�mi�te ya�ayan H�ristiyanlar�n, inkar edenlere �st�n geldiklerini ve bu ayetin onlara bakt���n� s�yleyemeyiz.

G�n�m�zde ise H�ristiyanl���n �z�nden uzakla�t���n�, Hz. �sa'n�n anlatt��� hak dinden farkl� bir dine d�n��t���n� g�r�r�z. H�ristiyanlar�n �o�u aras�nda Hz. �sa'n�n Allah'�n o�lu oldu�u �eklindeki (Allah'� tenzih ederiz) sapk�n inan� benimsenmi� ve teslis inanc� (��leme; Baba, o�ul, kutsal Ruh) as�rlar �nce kabul edilmi�tir. Bu durumda, dinin asl�ndan iyice uzakla�m�� olan g�n�m�z H�ristiyanlar�n� da Hz. �sa'ya uyanlar olarak kabul edemeyiz, ��nk� Allah, Kuran'�n bir�ok ayetinde "��leme"ye inananlar�n inkar i�erisinde olduklar�n� bildirmi�tir:

Andolsun, "Allah ���n ���nc�s�d�r" diyenler k�fre d��m��t�r. Oysa tek bir �lah'tan ba�ka �lah yoktur... (Maide Suresi, 73)

Bu durumda "sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im" ifadesi a��k bir i�aret ta��maktad�r. Hz. �sa'ya uyan ve k�yamete kadar ya�ayacak olan bir topluluk olmas� gerekmektedir. B�yle bir topluluk, ku�kusuz Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar geli�iyle ortaya ��kacakt�r. Ve tekrar d�nyaya geli�i s�ras�nda bu kutlu insana tabi olanlar, k�yamete kadar inkar edenlere �st�n k�l�nacakt�r.

Ayr�ca ayetin sonunda ge�en "...Sonra d�n���n�z Banad�r..." ifadesi de dikkat �ekicidir. Allah Hz. �sa'ya uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�ini haber verdikten sonra Hz. �sa da dahil olmak �zere t�m�n�n kendisine d�nece�ini bildirmektedir. "Allah'a d�nmeleri" �lmeleri olarak anla��lmaktad�r. Bu da, Hz. �sa'n�n da k�yamete yak�n d�nemde yery�z�ne tekrar geldikten sonra �l�m�n�n ger�ekle�ece�ine bir i�aret olabilir.

II. delil

"... �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur..."

Nisa Suresi'nin 156-158. ayetlerinin arkas�ndan Allah, 159. ayette ��yle buyurmaktad�r:

Andolsun, Kitap Ehlinden, �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur. K�yamet g�n�, o da onlar�n aleyhine �ahit olacakt�r. (Nisa Suresi, 159)

Yukar�daki ayette yer alan "�lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur" ifadesi olduk�a dikkat �ekicidir. Bu c�mlenin Arap�a kar��l��� �u �ekildedir: "... ve in min ehlil kitabi illa ley�minenne bihi kable mevtihi"

Burada baz� tefsirciler "o" zamirinin Hz. �sa yerine Kuran'a bakt���n� d���nm��ler ve ayete Kitap Ehlinin �lmeden Kuran'a iman edece�i �eklinde bir yorumda bulunmu�lard�r. Oysa bu ayet �ncesindeki iki ayette de "o" zamiri tart��mas�z bir bi�imde Hz. �sa i�in kullan�lm��t�r:

Nisa Suresi, 157. ayet:

Ve: "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" demeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik.) Oysa onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar. Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi. Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi�bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler.

Nisa Suresi, 158. ayet:

Hay�r; Allah onu Kendine y�kseltti. Allah �st�n ve g��l�d�r, h�k�m ve hikmet sahibidir.

Bu ayetlerin hemen arkas�ndan gelen ayette kullan�lan "o" zamirinin Hz. �sa'dan ba�ka bir varl��� kastetti�inin hi�bir delili yoktur.

Nisa Suresi, 159. ayet:

Andolsun, Kitap Ehlinden, �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur. K�yamet g�n�, o da onlar�n aleyhine �ahit olacakt�r.

Di�er taraftan ayetin ikinci c�mlesinde yer alan "K�yamet g�n�, o da onlar�n aleyhine �ahit olacakt�r" ifadesi de olduk�a �nemlidir. Kuran'da k�yamet g�n� insan�n dilinin, ellerinin ve ayaklar�n�n (Nur Suresi, 24, Yasin Suresi, 65), i�itme, g�rme duyular�n�n ve derilerinin (Fussilet Suresi, 20-23) kendi aleyhlerine �ahitlik edecekleri bildirilmektedir. Kuran'�n �ahitli�i ile ilgili ise hi�bir ayet yoktur. �lk c�mlenin -c�mle yap�s� olarak veya ayetlerin ardarda geli�i a��s�ndan herhangi bir delil bulunmamas�na ra�men- "Kuran"� ifade etti�i kabul edilirse, ikinci c�mlede yer alan "o" zamirinin de Kuran'a i�aret etti�i iddia edilmi� olur. Oysa Allah Kuran'da bizlere bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermemi�tir. (En do�rusunu Allah bilir)

Kuran ayetlerine bakt���m�zda ayn� zamirin, Kuran'a i�aret etti�i durumlarda, (Tar�k Suresi, 13, Tekvir Suresi, 19, Neml Suresi, 77 ve �uara Suresi, 192-196'da oldu�u gibi) ayetin �ncesinde ya da sonras�nda mutlaka Kuran'dan bahsedildi�ini g�r�r�z. Ayetin �ncesinde, sonras�nda veya ayetin i�inde Kuran'dan bahsedilmiyorsa, bu ayetin Kuran'� tarif etti�ini s�ylemek yanl�� olabilir. Ayet �ok a��k bir bi�imde Hz. �sa'ya inan�lmas�ndan ve onun inananlara �ahit olmas�ndan bahsetmektedir.

Ayetin manas� hakk�nda belirtece�imiz ikinci nokta ise "�l�m�nden �nce" ifadesinin yorumu ile ilgilidir. Baz�lar� bu ifadenin "Kitap Ehlinin kendi �l�mlerinden �nce" inanmas� anlam�nda oldu�unu d���nmektedirler. Bu yoruma g�re Kitap Ehlinden olan her ki�i kendisine �l�m gelmeden Hz. �sa'ya mutlaka iman edecektir. Oysa Hz. �sa d�neminde Kitap Ehli tan�mlamas�na dahil olan Yahudiler ona iman etmemekle kalmam��, onu �ld�rmek i�in tuzak kurmu�lard�r. Daha sonra da onu �ld� san�p inkarlar�n� s�rd�rm��lerdir. Ayn� durum bug�nk� Yahudiler i�in de ge�erlidir, ��nk� onlar Hz. �sa'y� peygamber olarak kabul etmemektedirler. Bug�ne kadar Hz. �sa'ya iman etmemi� milyonlarca Ehli Kitap Yahudi ya�am�� ve Hz. �sa'ya iman etmeden �lm��t�r. Dolay�s�yla ayette s�z konusu olan Kitap Ehlinin de�il, Hz. �sa'n�n �l�m�d�r. Sonu� olarak, ayetlerin bizlere g�sterdi�i ger�ek ise �udur: "Hz. �sa �lmeden �nce t�m Ehli Kitap ona iman edecektir."

Ayet ger�ek manas�yla ele al�nd���nda ise �ok a��k ger�eklerle kar��la��r�z.

Birincisi, ayette gelecekten bahsedildi�i a��kt�r, ��nk� Hz. �sa'n�n �l�m� s�z konusudur. Oysa o �lmemi� Allah Kat�na y�kselmi�tir. Hz. �sa d�nyaya yeniden gelecek ve her insan gibi ya�ay�p �lecektir. �kincisi Hz. �sa'ya t�m Ehli Kitab�n iman etmesi s�z konusudur. Bu da hen�z ger�ekle�memi� ancak kesin olarak ger�ekle�ece�i bildirilen bir olayd�r. Dolay�s�yla buradaki "�l�m�nden �nce" ifadesinin i�aret etti�i ki�i Hz. �sa'd�r. Kitap Ehli onu g�r�p bilecek, ona ya�arken ilerleyen sat�rlarda detayl� olarak anlat�laca�� gibi M�sl�man olarak itaat edecek ve Hz. �sa da onlar�n durumlar�yla ilgili ahirette �ahitlik edecektir. (En do�rusunu Allah bilir.)

III. delil

"��phesiz o, k�yamet-saati i�in bir ilimdir..."

Hz. �sa'n�n yeniden yery�z�ne d�nece�i ile ilgili bir ba�ka ayet de Zuhruf Suresi'nin 61. ayetidir. Bu surenin 57. ayetinden itibaren Hz. �sa'dan bahsedilir:

Meryem o�lu (�sa) bir �rnek olarak verilince, senin kavmin hemen ondan (keyifle s�z edip) kahkahalarla g�l�yorlar. Dediler ki: "Bizim ilahlar�m�z m� daha hay�rl�, yoksa o mu?" Onu yaln�zca bir tart��ma-konusu olsun diye (�rnek) verdiler. Hay�r, onlar 'tart��mac� ve d��man' bir kavimdir. O, yaln�zca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu �srailo�ullar�na bir �rnek k�ld�k. E�er Biz dilemi� olsayd�k, elbette sizden melekler k�lard�k; yery�z�nde (size) halef (yerinize ge�enler) olurlard�. (Zuhruf Suresi, 57-60)

Bu ayetlerin hemen arkas�ndan gelen 61. ayette Hz. �sa'n�n k�yamet saati i�in bir ilim oldu�u belirtilmektedir:

��phesiz o, k�yamet-saati i�in bir ilimdir. �yleyse ondan yana hi�bir ku�kuya kap�lmay�n ve Bana uyun. Dosdo�ru yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)

Bu ayetin Hz. �sa'n�n ahir zamanda yery�z�ne d�n���ne a��k bir i�aret ta��d���n� s�yleyebiliriz. ��nk� Hz. �sa, Kuran'�n indirili�inden yakla��k alt� as�r �nce ya�am��t�r. Dolay�s�yla bu ilk hayat�n� "k�yamet saati i�in bir bilgi" yani bir k�yamet alameti olarak anlayamay�z. Ayetin i�aret etti�i anlam, Hz. �sa'n�n, ahir zamanda, yani k�yametten �nceki son zaman diliminde yeniden yery�z�ne d�nece�i ve bunun da bir k�yamet alameti olaca��d�r. (En do�rusunu Allah bilir.)

Bu ayette ge�en "O, k�yamet saati i�in bir ilimdir" ifadesinin Arap�a kar��l��� �u �ekildedir: "�nnehu le ilmun lissaati."

Bu ifadede yer alan "hu" zamirinin "Kuran"a i�aret etti�ini s�yleyenler vard�r. Ancak yukar�da da belirtildi�i gibi Kuran i�in "hu" yani "o" zamiri kullan�ld���nda mutlaka ayetin �ncesinde veya sonras�nda veya ayetin i�inde Kuran'� anlatan ba�ka ifadeler de bulunmaktad�r. Ba�ka bir konu i�inde "hu" zamiri ile Kuran'dan bahsedilmez. Ayr�ca bu ayetin �ncesindeki ayete bak�ld���nda, orada da a��k�a Hz. �sa kastedilerek o zamiri kullan�ld��� g�r�lecektir:

"O, yaln�zca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu �srailo�ullar�na bir �rnek k�ld�k." (Zuhruf Suresi, 59)

Bu zamirin Kuran'a i�aret etti�ini s�yleyenler ise ayetin devam�nda ge�en "Ondan ku�kulanmay�n, bana uyun" ifadesini delil olarak g�sterirler. Ancak bu ifadenin �ncesindeki ayetler tamamen Hz. �sa'dan bahsetmektedir. Bu nedenle "hu" zamirinin bir �nceki ayetlerle ilgili olmas� ve Hz. �sa'y� anlatmas� daha uygundur. Nitekim b�y�k �slam alimleri de bu zamiri gerek ayetlere gerekse sahih hadislere dayanarak Hz. �sa olarak a��klamaktad�rlar. Elmal�l� Hamdi Yaz�r'�n tefsirinde bu konu �u �ekilde a��klanmaktad�r:

"Muhakkak ki o saat i�in bir ilimdir de -saatin gelece�ini �l�lerin dirilip, k�yam edece�ini bildiren bir delil ve alamettir. ��nk� �sa gerek zuhuru ve gerek emvati ihya (�l�leri diriltme) mucizesi ve gerek emvat�n k�yam�n� (�l�lerin kalk���n�) haber vermesi itibar�yla k�yametin vaki olaca��na bir delil oldu�u gibi hadiste varid oldu�una g�re e�rat� saattendir (k�yamet alametidir)."1

IV. delil

"... Ona Kitab'�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��retecek..."

Hz. �sa'n�n ikinci geli�ine i�aret eden ba�ka ayetler de ��yledir:

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do�rusu Allah Kendinden bir kelimeyi sana m�jdelemektedir. Onun ad� Meryem o�lu �sa Mesih'tir. O, d�nyada ve ahirette 'se�kin, onurlu, sayg�nd�r' ve (Allah'a) yak�n k�l�nanlardand�r. Be�ikte de, yeti�kinli�inde de insanlarla konu�acakt�r. Ve O salihlerdendir. "Rabbim, bana bir be�er dokunmam��ken, nas�l bir �ocu�um olabilir?" dedi. (Fakat) Allah neyi dilerse yarat�r. Bir i�in olmas�na karar verirse, yaln�zca ona "ol" der, o da hemen oluverir. Ona Kitab'�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��retecek. (Al-i �mran Suresi, 45-48)

Ayette, Allah'�n Hz. �sa'ya, Tevrat'�, �ncil'i ve bir de "Kitab'�" ��retece�i haber verilmektedir. Bu kitab�n hangi kitap oldu�u ku�kusuz �nemlidir. Ayn� ifade Maide Suresi'nin 110. ayetinde de yer almaktad�r:

Allah ��yle diyecek: "Ey Meryem o�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin iken de insanlarla konu�uyordun. Sana Kitab'�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��rettim..." (Maide Suresi, 110)

Her iki ayette de ge�en "Kitap" ifadesini inceledi�imizde, bunun Kuran'a i�aret etti�ini g�r�r�z. Ayetlerde Tevrat ve �ncil d���nda g�nderilen son hak kitab�n Kuran oldu�u bildirilmektedir. (Hz. Davud'a verilen Zebur da Eski Ahit'in i�indedir) Bunun yan�nda, Kuran'�n ba�ka ayetlerinde, "Kitap" kelimesi, �ncil ve Tevrat'�n yan�nda Kuran'� ifade etmek i�in kullan�lm��t�r:

Allah... O'ndan ba�ka �lah yoktur. Diridir, kaimdir. O, sana Kitab'� Hak ve kendinden �ncekileri do�rulay�c� olarak indirdi. O, Tevrat ve �ncil'i de indirmi�ti. (Al-i �mran Suresi, 2-3)

Kitap kelimesinin Kuran'a i�aret etti�i ba�ka ayetler de �u �ekildedir:

Allah Kat�ndan yanlar�nda olan (Tevrat)� do�rulayan bir Kitap geldi�i zaman, -ki bundan �nce inkar edenlere kar�� fetih istiyorlard�- i�te bilip-tan�d�klar� gelince, onu inkar ettiler. Art�k Allah'�n laneti kafirlerin �zerinedir. (Bakara Suresi, 89)

�yle ki size, kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi ar�nd�racak, size Kitap ve hikmeti ��retecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir el�i g�nderdik. (Bakara Suresi, 151)

Bu durumda, Hz. �sa'ya ��retilecek olan ���nc� "Kitab"�n Kuran oldu�unu ve bunun da ancak Hz. �sa'n�n ahir zamanda d�nyaya d�n���nde m�mk�n olabilece�ini d���nebiliriz. ��nk� Hz. �sa Kuran'�n indirilmesinden yakla��k 600 sene �nce ya�am��t�. �lerleyen b�l�mlerde detayl� olarak g�rece�imiz gibi, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde Hz. �sa'n�n d�nyaya ikinci kez geli�inde �ncil ile de�il Kuran'la h�kmedece�i bildirilmektedir. Bu da ayetteki manaya tam olarak uygun d��mektedir. (��phesiz en do�rusunu Allah bilir.)


V. Delil

"��phesiz, Allah Kat�nda �sa'n�n durumu, Adem'in durumu gibidir..."

"��phesiz, Allah Kat�nda �sa'n�n durumu, Adem'in durumu gibidir..." (Al-i �mran Suresi, 59) ayeti de Hz. �sa'n�n d�n���ne i�aret ediyor olabilir. Tefsir alimleri genellikle bu ayetin her iki peygamberin de babas�z olma �zelli�ine, Hz. Adem'in Allah'�n "Ol" emriyle topraktan yarat�lmas� ile Hz. �sa'n�n yine "Ol" emriyle babas�z do�mas�na i�aret etti�ine dikkat �ekmi�lerdir. Ancak ayetin ikinci bir i�areti daha olabilir. Hz. Adem cennetten nas�l yery�z�ne indirildiyse, Hz. �sa da ahir zamanda Allah'�n Kat�ndan yery�z�ne indirilecek olabilir. (En do�rusunu Allah bilir.)

G�r�ld��� gibi Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden d�nece�ine ili�kin olarak Kuran'da ge�en ayetler �ok a��kt�r. Kuran'da di�er peygamberler i�in bunlara benzer ifadeler kullan�lmam��t�r. Ancak t�m bu ifadeler, Hz. �sa i�in kullan�lm��t�r. Bunun anlam� ise olduk�a a��kt�r.

VI. delil

"...do�du�um g�n, �lece�im g�n ve diri olarak yeniden-kald�r�laca��m g�n..."

Kuran'da Hz. �sa'n�n �l�m�n� ifade eden bir di�er ayet ise Meryem Suresi'nde ��yle haber verilmektedir:

"Selam �zerimedir; do�du�um g�n, �lece�im g�n ve diri olarak yeniden-kald�r�laca��m g�n de." (Meryem Suresi, 33)

Bu ayet Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetiyle birlikte incelendi�inde �ok �nemli bir ger�e�e i�aret etmektedir. Al-i �mran Suresi'ndeki ayette Hz. �sa'n�n Allah Kat�na y�kseltildi�i ifade edilmektedir. Bu ayette �lme ya da �ld�r�lme ile ilgili bir bilgi verilmemektedir. Ancak Meryem Suresi'nin 33. ayetinde Hz. �sa'n�n �lece�i g�nden bahsedilmektedir. Bu ikinci �l�m ise ancak Hz. �sa'n�n ikinci kez d�nyaya geli�i ve bir s�re ya�ad�ktan sonra vefat etmesiyle m�mk�n olabilir. (En do�rusunu Allah bilir)


VII. Delil

"... be�ikte iken de, yeti�kin (kehlen) iken de insanlarla konu�uyordun..."

Hz. �sa'n�n tekrar d�nyaya gelece�i ile ilgili bir ba�ka delil ise Maide Suresi'nin 110. ayetinde ve Al-i �mran Suresi'nin 46. ayetinde ge�en "kehlen" kelimesidir. Ayetlerde �u �ekilde buyurulmaktad�r:

"Allah ��yle diyecek: "Ey Meryem o�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin (kehlen) iken de insanlarla konu�uyordun..." (Maide Suresi, 110)

"Be�ikte de, yeti�kinli�inde (kehlen) de insanlarla konu�acakt�r. Ve O salihlerdendir." (Al-i �mran Suresi, 46)

Bu kelime Kuran'da sadece yukar�daki iki ayette ve sadece Hz. �sa i�in kullan�lmaktad�r. Hz. �sa'n�n yeti�kin halini ifade etmek i�in kullan�lan "kehlen" kelimesinin anlam� "otuz ile elli ya�lar� aras�nda, gen�lik devresini bitirip ihtiyarl��a ayak basan, ya�� kemale ermi� kimse" �eklindedir. Bu kelime �slam alimleri aras�nda ittifakla "35 ya� sonras� d�neme i�aret ediyor" �eklinde �evrilmektedir.

Hz. �sa'n�n gen� bir ya� olan otuz ya��n�n ba�lar�nda Allah Kat�na y�kseldi�ini, yery�z�ne indikten sonra k�rk y�l kalaca��n� ifade eden ve �bni Abbas'tan rivayet edilen hadise dayanan �slam alimleri, Hz. �sa'n�n ya�l�l�k d�neminin, tekrar d�nyaya geli�inden sonra olaca��n�, dolay�s�yla bu ayetin, Hz. �sa'n�n n�zul�ne dair bir delil oldu�unu s�ylemektedirler.2 (En do�rusunu Allah bilir)

�slam alimlerinin bu yorumunun isabetli oldu�u, s�z konusu ayetler dikkatle incelendi�inde kolayl�kla anla��lmaktad�r. Kuran ayetlerine bak�ld���nda bu ifadenin, yaln�zca Hz. �sa i�in kullan�ld���n� g�r�r�z. T�m peygamberler insanlarla konu�up, onlar� dine davet etmi�lerdir. Hepsi de yeti�kin ya�lar�nda tebli� g�revini yerine getirmi�lerdir. Ancak Kuran'da hi�bir peygamber i�in bu �ekilde bir ifade kullan�lmamaktad�r. Bu ifade sadece Hz. �sa i�in ve mucizevi bir durumu ifade etmek amac�yla kullan�lm��t�r. ��nk� ayetlerde birbiri ard�ndan gelen "be�ikte" ve "yeti�kin iken" kelimeleri iki b�y�k mucizevi zamana dikkat �ekmektedirler.

Nitekim �mam Taberi, Taberi Tefsiri isimli eserinde bu ayetlerde ge�en ifadeleri �u �ekilde a��klamaktad�r:

"Bu ifadeler (Maide Suresi, 110), Hz. �sa'n�n �mr�n� tamamlay�p ya�l�l�k d�neminde insanlarla konu�abilmesi i�in g�kten inece�ine i�aret etmektedir. ��nk� o, gen� ya�tayken g��e kald�r�lm��t�...

Bu ayette (Al-i �mran Suresi, 46), Hz. �sa'n�n hayatta oldu�una delil vard�r ve ehl-i s�nnet de bu g�r��tedir. ��nk� ayette, onun ya�land��� zamanda da insanlarla konu�aca�� ifade edilmektedir. Ya�lanmas� da ancak, semadan yery�z�ne inece�i zamanda olacakt�r."3

"Kehlen" kelimesinin a��klamalar� da, Kuran'da yer alan di�er bilgiler gibi, Hz. �sa'n�n tekrar yery�z�ne geli�ine i�aret etmektedir. (En do�rusunu Allah bilir) T�m bu anlat�lanlar Hz. �sa'n�n ahir zaman ad� verilen d�nemde yery�z�ne tekrar gelece�ini ve insanlar� hak din olan �slam'a y�neltece�ini ortaya koymaktad�r. Ku�kusuz bu, Allah'�n iman edenlere b�y�k bir m�jdesi, rahmeti ve nimetidir. �man edenlerin sorumlulu�u ise, Hz. �sa'y� en g�zel �ekilde savunup desteklemek ve onun insanlar� �a��rd��� Kuran ahlak�n� en do�ru �ekilde ya�amakt�r.

 


Kuran Ayetlerinde Benzer �rnekler

Kuran ayetlerinde uzun s�re �l� kald�ktan sonra yeniden dirilme, y�zlerce y�l uykuda kalma gibi Hz. �sa'n�n durumuyla benzeyen baz� �rnekler yer almaktad�r. Bunlardan baz�lar� �u �ekildedir:

 

Y�zy�l sonra diriltilen adam

Bu �rneklerden biri, Bakara Suresi'nde anlat�lan "y�z y�l �l� kald���" belirtilen bir kimsenin hayat�na ili�kindir:

Ya da alt� �st�ne gelmi� �ss�z duran bir �ehre u�rayan gibisini (g�rmedin mi?) Demi�ti ki: "Allah buras�n� �l�m�nden sonra nas�l diriltecekmi�?" Bunun �zerine Allah onu y�z y�l �l� b�rakt� sonra onu diriltti. (Ve ona) Dedi ki: "Ne kadar kald�n?" O: "Bir g�n veya bir g�nden az kald�m" dedi. (Allah ona:) "Hay�r y�z y�l kald�n b�yleyken yiyece�ine ve i�ece�ine bak hen�z bozulmam��; e�e�ine de bir bak; (bunu yapmam�z) seni insanlara ibret-belgesi k�lmam�z i�indir. Kemiklere de bir bak nas�l biraraya getiriyoruz sonra da onlara et giydiriyoruz?" dedi. O kendisine (bunlar) apa��k belli olduktan sonra dedi ki: "(Art�k �imdi) Biliyorum ki ger�ekten Allah her�eye g�� yetirendir. (Bakara Suresi, 259)

�nceki sayfalarda belirtti�imiz gibi ayetlerde Hz. �sa'n�n can�n�n al�nd���ndan bahsedilmemektedir. Yukar�da verdi�imiz ayette ise tam bir �l�m (mevt) s�z konusudur. Dolay�s�yla kesin olarak �len bir insan�n bile Allah'�n dilemesiyle bu d�nyada tekrar diriltildi�i Kuran'da bildirilen bir ger�ektir. Kuran'da buna benzer ba�ka olaylardan da �rnekler verilmektedir.Kehf Ehli'nin y�llar sonra uyand�r�lmalar�

Konuya i�aret eden di�er bir �rnek ise Kehf Suresi'ndeki "Ashab-� Kehf" k�ssas�ndad�r.

Allah'�n, ya�ad�klar� d�nemin din kar��t� h�k�mdar�n�n zulm�nden korunmak i�in ma�araya s���nan bir grup gen�ten bahsetti�i bu k�ssada, onlar�n uzun y�llar uyuduktan sonra tekrar uyand�r�ld�klar� anlat�lmaktad�r. Ayetler ��yledir:

O gen�ler ma�araya s���nd�klar� zaman demi�lerdi ki: "Rabbimiz kat�ndan bize bir rahmet ver ve i�imizden bize do�ruyu kolayla�t�r (bizi ba�ar�l� k�l). B�ylelikle ma�arada y�llar y�l� onlar�n kulaklar�na vurduk (derin bir uyku verdik). (Kehf Suresi, 10-11)

Sen onlar� uyan�k san�rs�n oysa onlar (derin bir uykuda) uyu�mu�lard�r. Biz onlar� sa� yana ve sol yana �eviriyorduk. K�pekleri de iki kolunu uzatm�� yat�yordu. Onlar� g�rm�� olsayd�n geri d�n�p onlardan ka�ard�n onlardan i�ini korku kaplard�. B�ylece, aralar�nda bir sorgulama yaps�nlar diye onlar� dirilttik (uyand�rd�k). ��lerinden bir s�zc� dedi ki: "Ne kadar kald�n�z?" Dediler ki: "Bir g�n veya g�n�n bir (ka� saatlik) k�sm� kadar kald�k." Dediler ki: "Ne kadar kald���n�z� Rabbiniz daha iyi bilir; �imdi birinizi bu paran�zla �ehre g�nderin de, hangi yiyecek temizse baks�n, size ondan bir r�z�k getirsin; ancak olduk�a nazik davrans�n ve sak�n sizi kimseye sezdirmesin."
(Kehf Suresi, 18-19)

Kuran'da gen�lerin ma�arada ka� y�l kald�klar� tam olarak bildirilmez. Bunun i�in y�llar y�l� tabiri kullan�l�r ki s�renin �ok k�sa olmad��� buradan anla��lmaktad�r. Ayr�ca kal�� s�resiyle ilgili insanlar�n tahmini de olduk�a uzun bir s�re olan 309 y�ld�r:

Onlar ma�aralar�nda �� y�z y�l kald�lar ve dokuz (y�l) daha katt�lar. De ki: "Ne kadar kald�klar�n� Allah daha iyi bilir. G�klerin ve yerin gayb� O'nundur. O, ne g�zel g�rmekte ve ne g�zel i�itmektedir. O'nun d���nda onlar�n bir velisi yoktur. Kendi h�km�nde hi� kimseyi ortak k�lmaz." (Kehf Suresi, 25-26)

Elbette burada �nemli olan s�renin k�sa veya uzun olmas� de�ildir. �zerinde durdu�umuz konu Allah'�n baz� insanlar� d�nyadaki bildi�imiz hayattan, uyutmak veya canlar�n� almak suretiyle uzakla�t�rd�ktan sonra onlar� tekrar canland�rmas�d�r. T�pk� uykudan uyanan insanlar gibi ki�ileri tekrar hayata d�nd�rmesidir. Hz. �sa da bu insanlardan biridir ve zaman� geldi�inde tekrar d�nya �zerinde ya�ayacak, g�revini yapt�ktan sonra "Dedi ki: "Orada (d�nyada) ya�ayacak, orada �lecek ve oradan ��kar�lacaks�n�z." (Araf Suresi, 25) ayetinin h�km� gere�i her insan gibi d�nyada �lecektir.

-----------------------------------------------------

1. Elmal�l� Hamdi Yaz�r, http://www.kuranikerim.com/telmalili/zuhruf.htm
2. Faslu'l-Makal fi Ref'I �sa Hayyen ve N�zulihi ve Katlihi'd-Deccal, Muhammed Halil Herras, Mektebet�'s S�nne, Kahire, 1990, s. 20
3. Taberi Tefsiri, �mam Taberi, 2. cilt, s. 528; cilt 1, s. 247

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."