www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

ALLAH'IN VAAD�:
Hz. �sa (as) Yery�z�ne Tekrar D�necektir

Alemler �zerine se�ilip, �rnek k�l�nan el�ilerin hayatlar�, ya�ad�klar� olaylar, kar��la�t�klar� zorluklar, giri�tikleri b�y�k m�cadeleler t�m insanlar i�in �nemli mesajlar ve dersler i�erir. Kuran'da Allah'�n, hayat�yla, m�cadelesiyle, ahlak�yla insanlara �rnek g�sterdi�i peygamberlerden biri de Hz. �sa'd�r.

Hz. �sa'n�n do�umu, hayat� ve Allah Kat�na al�nmas� hep mucizevi �ekillerde ger�ekle�mi�, bu m�barek peygamberin mucizevi hayat� Kuran'da ayr�nt�l� olarak haber verilmi�tir. Allah Kuran'da bir�ok peygamberin k�ssalar�n� bizlere bildirmektedir. Ancak Hz. �sa �e�itli y�nleriyle di�er peygamberlerden farkl� bir konuma sahiptir. Allah'�n �st�n ilimlerle destekledi�i bu de�erli kulu, daha be�ikteyken konu�mu�, d�nyada kald��� s�re i�erisinde �evresindeki insanlara b�y�k mucizeler g�stermi�tir. Onun bu �zel durumunun di�er bir delili de, Allah Kat�na al�n��� ve tekrar d�nyaya g�nderilece�ine dair Kuran'da �nemli i�aretlerin olmas�d�r.

Kuran'da inkar edenlerin Hz. �sa'y� �ld�rmek amac�yla bir tuzak kurduklar� haber verilir. Rivayetlere g�re Hz. �sa'n�n yan�ndakilerden birisinin ihanet etmesini sa�layan bir k�s�m ba�naz Yahudi din adamlar� (kahinler), Allah'�n el�isini tutuklay�p Romal�lara teslim etmek istemi�lerdir. Yine rivayetlere g�re �l�m cezas�n� uygulama hakk� olmayan s�z konusu kahinler, Roma y�netimini k��k�rtmak i�in bir tuzak haz�rlam�� ve Hz. �sa'y� Romal� y�neticilere kar�� faaliyet y�r�ten bir ki�i olarak tan�tm��lard�r. ��nk� Romal�lar�n bu konuda �ok hassas ve ac�mas�z olduklar�n� bilmektedirler. Bu tuza��n sonu ise Kuran'da ��yle bildirilmi�tir.

Onlar (inanmayanlar) bir d�zen kurdular. Allah da (buna kar��l�k) bir d�zen kurdu. Allah, d�zen kurucular�n en hay�rl�s�d�r. (Al-i �mran Suresi, 54)

Ayette de bildirildi�i gibi, Hz. �sa'y� �ld�rmek i�in harekete ge�ilmi�, tuzak kurulmu�tur. Ancak onlar Hz. �sa'y� �ld�rmeyi ba�aramam��lar, onun bir benzerini, Hz. �sa zannederek �ld�rm��lerdir. Allah, Hz. �sa'y� Kendi Kat�na y�kselterek, haz�rlanan tuza�� bo�a ��karm��t�r:

Ve: "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" demeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik.) Oysa onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar. Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi. Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi�bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler. Hay�r; Allah onu Kendine y�kseltti. Allah �st�n ve g��l�d�r, h�k�m ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 157-158)

Romal�lar�n Hz. �sa'y� �arm�ha gererek �ld�rd�kleri zann� olduk�a yayg�nd�r. Bu zanna g�re, Hz. �sa'y� tutuklayan Romal�lar ve Yahudi din adamlar� onu �arm�ha gererek �ld�rm��lerdir. Tarihte baz� H�ristiyan mezhepleri (�rne�in Docetism) bunu reddetmi�se de, g�n�m�zde H�ristiyan aleminin tamam� olay� bu �ekilde kabul etmekte, fakat Hz. �sa'n�n �ld�kten sonra dirilerek g��e y�kseldi�ine inanmaktad�r. Ancak Kuran ayetlerini inceledi�imizde olay�n asl�n�n b�yle olmad���n� g�r�r�z:

Ve: "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" (katelna) demeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik.) Oysa onu �ld�rmediler (ma katelehu) ve onu asmad�lar (ma salebe). Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi (�ubbihe). Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi�bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler (ma katelehu). (Nisa Suresi, 157)

Ayn� ayetin devam�nda Hz. �sa'n�n �l�m� i�in �u �ekilde bildirilmektedir:

Hay�r; Allah onu Kendine y�kseltti (refea). Allah �st�n ve g��l�d�r, h�k�m ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158)

Ayette bildirilen ger�ek a��kt�r. Baz� Yahudilerin k��k�rtmalar�yla Hz. �sa'y� �ld�rmeye kalk��an Romal�lar, bunda ba�ar�l� olamam��lard�r. Ayette ge�en "...Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi..." ifadesi bu durumu a��k�a haber vermektedir.

Allah insanlara Hz. �sa'n�n bir benzerini g�stermi� ve onu Kendi Kat�na y�kseltmi�tir. Ayr�ca Rabbimiz, bu iddiada bulunanlar�n ger�e�e dair bir bilgileri olmad���n� da bildirmi�tir.

Hz. �sa'n�n �arm�ha gerilmi� olmas� konusunda ilk �a�larda �e�itli ayr� d���nceler ortaya ��km��t�r. Sonraki y�zy�llarda, Kons�l kararlar�yla, H�ristiyanl���n iman kaideleri belirlenene kadar bu fikir ayr�l�klar� devam etmi� ve Hz. �sa'n�n �arm�ha gerilmedi�ini iddia eden ak�mlar sapk�n ilan edilmi�lerdir.

 

Kuran'da Hz. �sa'n�n Allah Kat�na Y�kseli�i

Peygamberlerin �l�mlerinin aktar�ld��� k�ssalarda ge�en kelimelerle, Hz. �sa'n�n Allah Kat�na al�n���n�n anlat�ld��� ayetlerin incelenmesi, Hz. �sa'n�n durumuyla ilgili �nemli bir ger�e�i ortaya ��karmaktad�r: Hz. �sa di�er peygamberler gibi vefat etmemi� ya da inkar edenler taraf�ndan �ld�r�lmemi�, Rabbimiz onu Kendi Kat�na y�kseltmi�tir. Bu b�l�mde Hz. �sa'n�n ve di�er peygamberlerin �l�mlerini ifade eden kelimelerin Arap�a kar��l�klar�n� ve Kuran ayetlerinde ne �ekilde kullan�ld�klar�n� inceleyece�iz.

Kuran'da peygamberlerin �lmesi veya �ld�r�lmesiyle ilgili olarak kullan�lan kelimeler ileride daha detayl� g�rece�imiz gibi "katele (�ld�rmek), mate (�lmek), haleke (helak olmak), salebe (asmak)" ya da birka� �zel kelimedir. Oysa Hz. �sa i�in, Kuran'da �ok a��k bir �ekilde, "Onu �ld�rmediler (ma katelehu) ve asmad�lar (ma salebuhu)" ifadesi kullan�larak hi�bir �ld�rme �ekliyle �ld�r�lmedi�i bildirilmi�tir. Allah ayetlerde insanlara Hz. �sa'n�n bir benzerinin g�sterildi�ini ve onun Kendi Kat�na y�kseltildi�ini bildirmektedir. Bu ger�ek Al-i �mran Suresi'nde �u �ekilde haber verilir:

Hani Allah, �sa'ya demi�ti ki: "Ey �sa do�rusu seni Ben vefat ettirece�im (m�teveffiyke), seni Kendime y�kseltece�im (rafiuke), seni inkar edenlerden temizleyece�im ve sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im..." (Al-i �mran Suresi, 55)

Kuran'da �l�m anlam� i�eren kelimelerin ve Al-i �mran Suresi'nde ge�en "vefat ettirme" kelimesinin kullan�m �ekilleri ��yledir:

1
Teveffa: Vefat Ettirme

Ayette ge�en "vefat" kelimesinin kar��l��� T�rk�e'de kullan�lan �lme anlam�ndan farkl� anlamlara gelmektedir. Ayetlerin Arap�a kar��l�klar�n�n incelenmesi, Hz. �sa'n�n bildi�imiz manada �lmedi�ini a��k�a ortaya koyar. Maide Suresi'nin 117. ayetinde �l�m olay� �u �ekilde aktar�l�r:

"Ben onlara bana emrettiklerinin d���nda hi�bir �eyi s�ylemedim. (O da �uydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' Onlar�n i�inde kald���m s�rece, ben onlar�n �zerinde bir �ahidim. Beni vefat ettirdi�inde (teveffeyteni), �zerlerindeki g�zetleyici Sendin. Sen her�eyin �zerine �ahid olans�n."

Bu ayetlerde ge�en ve T�rk�e meallerde �ld�rme ya da vefat ettirme olarak �evrilen kelime Arap�a'da "teveffa" k�k�nden t�remi�tir ve bu kelime �l�m manas�na de�il, "can�n al�nmas�" manas�na gelmektedir. �nsan�n can�n�n al�nmas�n�n ise her zaman �l�m anlam�na gelmedi�ini Allah Kuran'da bizlere bildirmektedir. �rne�in "teveffa" kelimesinin ge�ti�i bir ayette insan�n �l�m�nden de�il, uykudaki halinden bahsedilmektedir:

Sizi geceleyin vefat ettiren (teveffakum) ve g�nd�z�n "g�� yetirip etkilemekte olduklar�n�z�" bilen, sonra ad� konulmu� ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten O'dur... (Enam Suresi, 60)

Bu ayette "vefat ettirme" olarak terc�me edilen kelime ile, Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetinde ge�en kelime ayn�d�r, yani her iki ayette de "teveffa" kelimesi ge�mektedir. �nsan�n, gece i�inde bulundu�u durum �l�m olmad���na g�re yukar�daki ayette ge�en "teveffakum" kelimesinin �l�m� kastetmedi�i, do�ru terc�menin "geceleyin canlar�n�z� alan" �eklinde olmas� gerekti�i a��kt�r. A�a��daki ayette ise ayn� kelime �u �ekilde ge�mektedir:

Allah, �lecekleri (mevt) zaman canlar�n� al�r (teveffa); �lmeyeni de uykusunda (can�n� al�r) (lem temut). B�ylece, kendisi hakk�nda �l�m karar� (el mevte) verilmi� olan� tutar, �b�r�s�n� ise ad� konulmu� bir ecele kadar sal�verir... (Z�mer Suresi, 42)

Bu ayetten de anla��laca�� gibi, Allah uyuyan insan�n can�n� almaktad�r, ama hakk�nda �l�m karar� verilmemi� olan� eceli gelinceye kadar tekrar sal�vermektedir. Bu haliyle insan bildi�imiz manada �lm�� olmaz. Yaln�zca ge�ici bir s�re i�in ruhu bedeninden ayr�lm�� farkl� bir boyuta girmi� olur. Allah uyanaca�� zaman insan�n ruhunu bedenine iade eder. Prof. Dr. S�leyman Ate� de tefsirinde "teveffa" kelimesini �u �ekilde a��klam��t�r:

Teveffinin, uyku manas�nda kullan�ld���n� s�yleyenlere g�re -ki �o�unluk bu g�r��tedir- ayetin takdiri "Seni uyutaca��m" �eklindedir. Sonu� olarak Hz. �sa'n�n uykudakine benzer bir duruma sokularak Allah Kat�na y�kseltildi�ini, olay�n bildi�imiz �l�m olmad���n�, sadece bu boyuttan bir ayr�l�� oldu�unu s�yleyebiliriz. (En do�rusunu Allah bilir.) 4


2
Katele: �ld�rmek

Kuran'da �l�m konusu anlat�l�rken genelde kullan�lan kelime Arap�a'da "�ld�rmek" anlam�na gelen "katele" kelimesidir. M�min Suresi'nde "katele" kelimesi �u �ekilde kullan�lmaktad�r:

Firavun dedi ki: "B�rak�n beni, Musa'y� �ld�reyim (aktul) de o (gitsin) Rabbine yalvar�p-yakars�n"... (M�min Suresi, 26)

Ayette ge�en "Musa'y� �ld�reyim" ifadesinin Arap�as� "aktul Musa" �eklindedir. Bu kelime katele fiilinden t�remi�tir. Bir di�er ayette ise ayn� kelime �u �ekilde kullan�lmaktad�r:

... Peygamberleri haks�z yere �ld�rmelerindendi (yaktulune)... (Bakara Suresi, 61)

Ayette ge�en "�ld�rmelerindendi" kelimesinin Arap�as� "yaktulune" �eklindedir ve yine ayn� �ekilde katele kelimesinden t�remi�tir. Ve terc�mede de a��k�a ifade edildi�i gibi "�ld�rmek" anlam�na gelmektedir.

A�a��da peygamberlerin �l�m�n� a��klayan baz� ayetlerde "katele" fiilinin ne �ekilde kullan�ld��� belirtilmektedir. Parantez i�inde anlamlar� bildirilen t�m kelimelerin fiil k�kleri KATELE'dir:

... Onlar�n bu s�zlerini ve peygamberleri haks�z yere �ld�rmelerini (katlehum) yazaca��z... (Al-i �mran Suresi, 181)

... De ki: "E�er inan�yor idiyseniz, daha �nce ne diye Allah'�n peygamberlerini �ld�r�yordunuz?" (taktulune) (Bakara Suresi, 91)

Allah'�n ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haks�z yere �ld�renler (yaktulune) ve insanlardan adaleti emredenleri �ld�renler; (yaktulune)... (Al-i �mran Suresi, 21)

"�ld�r�n (uktulu) Yusuf'u veya onu bir yere at�p-b�rak�n..." (Yusuf Suresi, 9)

..."Ey Musa, �nde gelenler, seni �ld�rmek (li yaktulu) konusunda aralar�nda g�r��mektedirler..." (Kasas Suresi, 20)

Bunun �zerine kavminin (�brahim'e) cevab� yaln�zca: "Onu �ld�r�n (uktuluhu) ya da yak�n" demek oldu... (Ankebut Suresi, 24)


3
Haleke: �lmek

Kuran'da �ld�rme fiili i�in kullan�lan bir di�er kelime ise "haleke" fiilidir. Haleke kelimesi ayetlerde "helak olmak, �lmek" anlamlar�nda kullan�lmaktad�r. �rne�in M�min Suresi'nin 34. ayetinde �u �ekilde ge�mektedir:

... Sonunda o, vefat edince, (haleke) demi�tiniz ki; "Allah, ondan sonra kesin olarak bir el�i g�ndermez... (M�min Suresi, 34)

Ayette, T�rk�eye "vefat edince" olarak �evrilen ifadenin Arap�as� "iza heleke" �eklindedir ve bu kelimenin anlam� da �lmektir.


4
El Mevte: �l�m

Kuran'da peygamberlerin �l�m�yle ilgili olarak kullan�lan bir di�er kelime ise "el mevte" kelimesidir. Mate kelimesi ayetlerde "�lmek" anlam�nda kullan�lmaktad�r. Bunlardan biri Sebe Suresi'nde Hz. S�leyman ile ilgili olarak bildirilmektedir:

B�ylece onun (S�leyman'�n) �l�m�ne (el mevte) karar verdi�imiz zaman, �l�m�n� (mevtihi), onlara, asas�n� yemekte olan bir a�a� kurdundan ba�kas� haber vermedi... (Sebe Suresi, 14)

Ayn� k�kenden gelen bir di�er kullan�m ise Hz. Yahya'ya y�nelik olarak kullan�lmaktad�r:

Ona selam olsun; do�du�u g�n, �lece�i g�n (yemutu) ve diri olarak yeniden-kald�r�laca�� g�n de. (Meryem Suresi, 15)

Bu ayette "�lece�i" �eklinde �evrilen kelimenin Arap�as� "yemutu" kelimesidir. Ayn� kelime Hz. Yakub'un �l�m� ile ilgili ayetlerde de ge�mektedir. Bakara Suresi'nde �u �ekilde kullan�l�r:

Yoksa siz, Yakub'un �l�m an�nda (el mevte) orada �ahidler miydiniz?.. (Bakara Suresi, 133)

Bu ayette ge�en "el mevte" kelimesi de yine ayn� k�kten gelmekte ve �l�m anlam� ta��maktad�r.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ile ilgili bir ayette ise "katele" ve "mate" fiilleri ayn� anda kullan�lmaktad�r:

Muhammed, yaln�zca bir el�idir. Ondan �nce nice el�iler gelip-ge�mi�tir. �imdi o �l�rse (mate) ya da �ld�r�l�rse, (kutile) siz topuklar�n�z �zerinde gerisin geriye mi d�neceksiniz?... (Al-i �mran Suresi, 144)

Mate (�lmek) k�k�nden gelen mevt kelimesi, yine peygamber �l�mlerinin anlat�ld��� ba�ka ayetlerde de ge�mektedir:

... Dedi ki: "Ke�ke bundan �nce �lseydim de (mittu), haf�zalardan silinip unutuluverseydim." (Meryem Suresi, 23)

Senden �nce hi�bir be�ere �l�ms�zl��� (el hulde) vermedik; �imdi sen �l�rsen (mitte) onlar �l�ms�z m� kalacaklar? (Enbiya Suresi, 34)

"Beni �ld�recek (yumituni), sonra diriltecek olan da O'dur." (�uara Suresi, 81)


5
Halid: �l�ms�z

Ayetlerde yer al�p, do�rudan �lmek ya da �ld�rmek fiilini de�il, ancak �l�ms�zl��� ifade eden bir ba�ka kelime ise "halid" kelimesidir. Halid kelimesinin anlam� kal�c� olmak, bekas� devam etmek �eklindedir. Enbiya Suresi'nde "halid" kelimesi �u �ekilde kullan�lm��t�r:

Biz onlar�, yemek yemez cesetler k�lmad�k ve onlar �l�ms�z (halidiyne) de�illerdi. (Enbiya Suresi, 8)6
Salebe: Asmak

Kuran'da peygamberlerin �l�mleri anlat�l�rken kullan�lan kelimelerden biri de salebe (asmak) fiilidir. Salebe fiili "asmak, �arm�ha germek ve idam etmek" gibi anlamlara gelmektedir. Bu fiil baz� ayetlerde �u �ekilde kullan�lmaktad�r:

... Oysa onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar (ma salebu) ... (Nisa Suresi, 157)

... Biri efendisine �arap i�irecek, di�eri ise as�lacak (yuslebi)... (Yusuf Suresi, 41)

... Ancak �ld�r�lmeleri as�lmalar� (yusallebu)... (Maide Suresi, 33)

Muhakkak ellerinizi ve ayaklar�n�z� �aprazlama kesece�im ve hepinizi idam edece�im. (usallibennekum) (Araf Suresi, 124)

Ayetlerde de g�r�ld��� gibi Hz. �sa'n�n vefat�yla di�er peygamberlerin �l�mlerinin aktar�ld��� ayetler birbirinden �ok farkl� kelimelerle ifade edilmektedir. Allah Kuran ayetlerinde Hz. �sa'n�n �ld�r�lmedi�ini, as�lmad���n�, insanlara onun bir benzerinin g�sterildi�ini, onu vefat ettirdi�ini (yani uykudaki gibi can�n� ald���n�) ve Kendi Kat�na y�kseltti�ini bildirmi�tir. Hz. �sa i�in "can�n� almak" anlam�na gelen "teveffa" fiili kullan�l�rken, di�er peygamberler i�in normal �l�m� ifade eden "katele" ya da "mevt" gibi ifadeler kullan�lmaktad�r. Bu bilgiler ise bize Hz. �sa'n�n durumunun ola�an�st�l���n� bir kez daha g�stermektedir.

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."