www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

HZ. �SA'YI NASIL TANIYAB�L�R�Z?

�nceki b�l�mlerde Hz. �sa'n�n �lmedi�ini, Allah'�n kat�na y�kseltildi�ini ve yery�z�ne yeniden d�nece�ini Kuran'dan delillerle a��klam��t�k. T�m bunlardan sonra elbette akla gelen ilk soru "Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar geli�inde kim oldu�unun nas�l anla��laca�� ve onun hangi �zelliklerinden tan�nabilece�i"dir. Bu a�amada ba�vurabilece�imiz tek kaynak Kuran'd�r.

Kuran'�n bir �zelli�i, i�inde ge�en k�ssalarda ve baz� ayetlerde peygamberlere y�nelik olarak �e�itli a��klamalar yapmas�d�r. Peygamberlerle ve salih m�minlerle ilgili pek �ok ortak alameti ayetlerde bulmak m�mk�nd�r. �stelik m�minlere ait t�m �zellikleri tek tek ayetlerden tespit etmek de imkan dahilindedir. Bununla ba�lant�l� olarak Hz. �sa'n�n �st�n iman �zellikleri, Kuran'a bak�larak g�r�lebilir. Dolay�s�yla Kuran'a uyan samimi m�minler onda g�rd�kleri bu �st�n �zellikleri de�erlendirip, onu tan�yabilirler. Ancak bu noktada unutulmamal�d�r ki, Hz. �sa'y� tan�mak herkes i�in m�mk�n olmayabilir. Bu konu ile ilgili Bedi�zzaman Said Nursi �unlar� s�ylemektedir:

Hz. �sa (A.S) geldi�i vakit, herkesin onun �sa oldu�unu bilmesi gerekmez. O'nun yak�nlar� ve ileri gelen ki�iler, iman�n nuru ile onu tan�rlar. Yoksa a��k�a herkes onu tan�mayacakt�r. (Mektubat, s. 54)

Yukar�daki s�z�nde g�r�ld��� gibi, Bedi�zzaman da Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�nd��� ilk y�llarda ancak yak�n �evresinin onu tan�yabilece�ini bildirmi�tir. Yak�n�nda bulunan bu insanlar�n onu tan�mas�n�n ise ancak 'iman�n nuru' ile olabilece�ini belirtmi�tir. Elbette burada 'iman�n nuru' ile ne kastedildi�ine de�inmek gerekir. '�man�n nuru' Allah'�n varl���na, birli�ine inanan ve Kuran'a uyan insanlara Rabbimizin verdi�i bir anlay��t�r. M�minler Allah'�n verdi�i bu anlay��la, olaylar� �ok a��k olarak de�erlendirebilir, bir�ok konunun girift noktalar�n� rahat�a kavrayabilirler. Kuran'da bildirildi�i gibi m�minler, �evrelerindeki her�ey �zerinde derin derin d���nen, dolay�s�yla olaylardaki incelikleri, detaylar� g�zden ka��rmayan insanlard�r. Nitekim bir ayette Allah, samimi kalple iman edip her olay�n inceli�ini ve derinli�ini kavramaya �al��an, g�rd�kleri detaylarda kendilerini Yaratan�n b�y�kl���n�, g�c�n� kavrayarak O'ndan korkanlara 'do�ruyu yanl��tan ay�rma' konusunda anlay�� verece�ini bildirmi�tir:

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sak�n�rsan�z, size do�ruyu yanl��tan ay�ran bir nur ve anlay�� (furkan) verir, k�t�l�klerinizi �rter ve sizi ba���lar. Allah b�y�k fazl sahibidir. (Enfal Suresi, 29)

Bu ayet do�rultusunda d���n�ld���nde, Hz. �sa'y� yery�z�ne d�n���nde tan�y�p ona itaat edecek olanlar�n da, Allah'a ve Kuran'a iman eden, her olay� derinlemesine d���n�p kavramaya �al��an insanlar olaca�� anla��lmaktad�r. Nitekim Bedi�zzaman Said Nursi bir ba�ka s�z�nde konuya ��yle dikkat �eker:

"Hatta Hazret-i �sa Aleyhisselam'�n nuzul� dahi ve kendisi �sa Aleyhisselam oldu�u, nur-u iman�n dikkatiyle bilinir; herkes bilemez." (�ualar, s.487)

 

HZ. �SA'YI HANG� �ZELL�KLER�YLE TANIYAB�L�R�Z?

Yukar�da belirtti�imiz gibi, bu sorunun cevab�n� bulmak i�in Kuran'a bakt���m�zda kar��m�za ��kan ilk i�aret, ayetlerde anlat�lan, peygamberlerin sahip olduklar� ortak �zellikler olacakt�r. �yleyse birtak�m alametlerle kendini belli edip, dikkat �ekecek olan Hz. �sa'y� tan�mak i�in Kuran'da bildirilmi� olan bu peygamber �zelliklerinin neler oldu�unu incelemek gerekmektedir. Elbette peygamberlerle ilgili Kuran'dan ��kar�labilecek y�zlerce alamet vard�r. Ancak bu b�l�mde d��ar�dan bakan bir g�zle de�erlendirebilecek en belirgin �zellikler ele al�nacakt�r.

1. �st�n ahlak �zellikleri ile di�er insanlardan ayr�l�r

Allah'�n se�ip g�nderdi�i her peygamber gibi, Hz. �sa da t�m �st�n ahlak �zelliklerini �zerinde ta��r. Onu di�er insanlardan ay�ran en belirgin fark, ya�ad��� toplum i�inde al���lmad�k bir �ekilde ortaya ��kan y�ksek �ahsiyetidir. �yle ki halk aras�nda hi� rastlanmayan, insanlar�n al���k olmad��� ve g�r�r g�rmez etkilenecekleri ahlaki �zelliklere sahiptir. Allah'a olan g�veni ve iman� ile son derece kararl�, cesaretli, toplumun etkisi alt�nda kalmayan, aksine herkesi etkileyen, g��l� bir insand�r. Nitekim t�m peygamberlerin �zerlerinde ta��d�klar� bu �st�nl�k ayetlerde ��yle bildirilmektedir:

Bu, �brahim'e, kavmine kar�� verdi�imiz delilimizdir. Biz, diledi�imizi derecelerle y�kseltiriz... Ve ona �shak'� ve Yakub'u arma�an ettik, hepsini hidayete eri�tirdik; bundan �nce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, S�leyman'�, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'y� ve Harun'u hidayete ula�t�rd�k. Biz, iyilik yapanlar� i�te b�yle �d�llendiririz. Zekeriya'y�, Yahya'y�, �sa'y� ve �lyas'� da (hidayete eri�tirdik.) Onlar�n hepsi salihlerdendir. �smail'i, Elyasa'y�, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete eri�tirdik). Onlar�n hepsini alemlere �st�n k�ld�k. Babalar�ndan, soylar�ndan ve karde�lerinden, kimini (bunlara katt�k); onlar� da se�tik ve dosdo�ru yola y�neltip-ilettik. Bu, Allah'�n hidayetidir; kullar�ndan diledi�ini bununla hidayete erdirir... (Enam Suresi, 83-88)

Allah, peygamberleri di�er insanlara g�re �st�n �zelliklerle yaratt���n� yukar�daki ayetlerde a��k�a bildirmi�tir. Bu konu ile ilgili Kuran'da ge�en daha pek �ok �rnek vard�r. �rne�in "...�brahim (tek ba��na) bir �mmetti." (Nahl Suresi, 120), "G�� ve basiret sahibi olan kullar�m�z �brahim'i, �shak'� ve Yakub'u..." (Sad Suresi, 45), "Ve ger�ekten onlar, Bizim kat�m�zda se�kinlerden ve hay�rl� olanlardand�r." (Sad Suresi, 47), "... Bizi inanm�� kullar�ndan bir�o�una g�re �st�n k�lan Allah'a hamdolsun. dediler." (Neml Suresi, 15) gibi ayetlerde bildirilen ifadeler, peygamberlere verilen �st�nl�kleri bize bildirmektedir. Hz. �sa da Allah'�n se�kin k�ld��� peygamberlerdendir. Bir ayette ��yle buyrulur:

��te bu el�iler; bir k�sm�n� bir k�sm�na �st�n k�ld�k. Onlardan, Allah'�n kendileriyle konu�tu�u ve derecelerle y�kseltti�i vard�r. Meryem o�lu �sa'ya apa��k belgeler verdik ve O'nu Ruhu'l-Kud�s'le destekledik... (Bakara Suresi, 253)

2. Peygamberlere has y�z ifadesi ile tan�nacakt�r

El�ilerin �st�nl�klerinin gerek bilgice, gerekse v�cut�a oldu�u da Kuran'da bildirilmektedir:

... O (��yle) demi�ti: "Do�rusu Allah size onu se�ti ve onun bilgi ve beden� g�c�n� artt�rd�. Allah, kime dilerse m�lk�n� verir; Allah (rahmeti ve g�c�) geni� oland�r, bilendir." (Bakara Suresi, 247)

Bilgice, ak�lca, v�cut�a, ahlak�a �st�n k�l�nm�� bir insan olarak Hz. �sa'n�n y�z�nde peygamberlere has bir ifade olacakt�r. Sahip oldu�u g��l� Allah korkusunun ve derin iman�n�n nuru, y�z�ne yans�yacakt�r. Ve peygamberlere has olan nurlu ifade o derece a��k olacakt�r ki, onu g�renler di�er insanlara k�yasla �ok �st�n bir insanla kar��la�t�klar�n�n fark�na varacaklard�r. Ancak unutmamak gerekir ki, elbette herkes bunu kabul edecek de�ildir. Kimi insanlar i�lerinde duyacaklar� haset ve kin sebebiyle, bu ahlaki �st�nl��� g�zard� edebilirler. ��ten i�e fark�nda olsalar da, i�lerine gelmedi�i i�in anlamazl�ktan gelebilirler. Yaln�zca iman�nda samimi olanlar, bu �st�nl��� g�r�p gere�i gibi takdir edebileceklerdir.

Allah, Hz. �sa'n�n hem d�nyada hem de ahirette "... se�kin, onurlu, sayg�n ve Allah'a yak�n k�l�nanlardan..." (Al-i �mran Suresi, 45) oldu�unu bildirmi�tir. Allah'�n ayetinin bir tecellisi olarak t�m peygamberler gibi Hz. �sa da �evresindeki insanlar aras�nda sayg�nl���yla, se�kin ve onurlu olu�uyla tan�nacakt�r.

3. Hikmet ve hitabet g�c� �ok y�ksektir

Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir... (Enam Suresi, 89)

Allah, �e�itli kavimlere tebli� yapmalar�, onlar� uyar�p korkutmalar� i�in g�nderdi�i peygamberlerini hikmet sahibi de k�lm��t�r. Hikmetli bir anlat�m, isabetli konu�malar, do�ruya davet edici ve k�t�l�kten menedici tav�rlar, t�m peygamberlerin ortak �zellikleridir. Nitekim Kuran'�n daha pek �ok ayetinde tek tek peygamberlere verilen hikmete de dikkat �ekilir. �rne�in, Hz. Davud i�in "... ona hikmet ve anlat�m �arp�c�l���n� vermi�tik." (Sad Suresi, 20); Hz. Yahya i�in, "... daha �ocuk iken ona hikmet verdik." (Meryem Suresi, 12); Hz. Musa i�in, "O, erginlik �a��na ula��p olgunla��nca, ona bir 'h�k�m ve hikmet' ve ilim verdik..." (Kasas Suresi,14); Hz. Lokman i�in, "Andolsun, Lokman'a "Allah'a ��kret" diye hikmet verdik..." (Lokman Suresi, 12); Hz. �brahim i�in, "... Do�rusu Biz, �brahim ailesine Kitab� ve hikmeti verdik..." (Nisa Suresi, 54) diye bildirilmi�tir.

Allah'�n bize bildirdi�i, "Kime dilerse hikmeti ona verir; ��phesiz kendisine hikmet verilene b�y�k bir hay�r da verilmi�tir..." (Bakara Suresi, 269) ayeti gere�i, t�m peygamberlerin hikmet verilerek �d�llendirildi�idir.

Hz. �sa'n�n Allah'�n bir el�isi olarak hikmetle �d�llendirildi�ine ve bunu kendi kavmine de bildirdi�ine Kuran'da ��yle dikkat �ekilmi�tir:

Allah ��yle diyecek: "Ey Meryemo�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin iken de insanlarla konu�uyordun. Sana kitab�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��rettim... (Maide Suresi, 110)

�sa, a��k belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim ve hakk�nda ihtilafa d��t�klerinizin bir k�sm�n� size a��klamak i�in de. �yleyse Allah'tan sak�n�n ve bana itaat edin." (Zuhruf Suresi, 63)

Bu ayetler do�rultusunda Kuran'a bakt���m�zda anlad���m�z, Hz. �sa'y� tan�mak i�in bir ba�ka i�aretin de, onun yapaca�� "hikmetli, isabetli ve �ok etkili konu�malar" olaca��d�r. Di�er t�m konularda oldu�u gibi hikmetli konu�ma da, peygamberlere has �ok dikkat �ekici bir �zelliktir. Kuran'� kendilerine rehber edinmi� olan m�minler Hz. �sa'n�n konu�malar�n�n di�er bir ayette de belirtildi�i gibi "�z� kapsayan bir bilgi" (Kehf Suresi, 91) i�erdi�ini ve bunun ancak Allah'�n se�ti�i el�ilere has oldu�unu anlarlar. G�sterdi�i �st�n ak�l, yapt��� kusursuz te�hisler, getirdi�i ��z�mler her zaman �ok isabetli olup Allah'tan �zel olarak verilmi� bir hikmetin en a��k alametlerini olu�turacakt�r. B�ylece �st�n �ahsiyeti ve akl� a��k�a g�ze �arpacakt�r.

4. �ok g�venilirdir

Her el�i g�nderildi�i toplulu�a ilk olarak "Ger�ek �u ki, ben size g�nderilmi� g�venilir bir el�iyim" (�uara Suresi, 107) ifadesiyle s�ze ba�layarak kendisini tan�tm��t�r. Peygamberlerin bu g�venilirlikleri, Allah'�n kitab�na, dinine, g�nderdi�i �eriata tam tam�na uymalar�ndan kaynaklan�r. Hi�bir durumda do�ru yolun, hak dinin s�n�rlar�n�n d���na ��kmazlar. Yaln�zca Allah'�n ho�nutlu�unu kazanmak istemelerinden dolay� kimseye boyun e�mezler. Kuran'da hemen hemen t�m peygamberlerin bu �zelliklerini �n plana ��kard�klar�ndan bahsedilmektedir. �rne�in, Hz. Musa'n�n kendisini kavmine tan�tmas� Kuran'da ��yle haber verilmektedir:

Andolsun, Biz kendilerinden �nce, Firavun'un kavmini de denedik. Onlara kerim bir el�i gelmi�ti; "Allah'�n kullar�n� bana teslim edin; ger�ekten ben, sizin i�in g�venilir bir el�iyim" (demi�ti). (Duhan Suresi, 17-18)

��phesiz el�ilerin bu �nemli �zelliklerini kavimleri her zaman takdir edememi�lerdir. Hatta �o�u zaman el�ilerle ilgili yanl�� zanlar� olmu�tur. ��nk� kendi cahiliye sistemlerini terk edip onlar�n davet etti�i hak dine uymak istememi�lerdir. Ancak aradan belli bir zaman ge�tikten sonra el�ilerin en g�venilir insanlar olduklar� kavim i�inde de kabul g�rm��t�r. Bu konuda �rnek olarak Hz. Yusuf'u verebiliriz. Hz. Yusuf, uzun bir s�re kavmin i�inde zorluklarla denenmi�; �nce k�le olarak sat�lm��, sonra bir s�re i�in hapiste kalm��t�r. Allah'�n diledi�i zaman ise g�venilir bir insan oldu�u anla��lm��, h�k�mdar taraf�ndan devletin hazinelerinin ba��na ge�irilmi�tir:

H�k�mdar dedi ki: "Onu bana getirin, onu kendime ba�l� k�lay�m." Onunla konu�tu�unda da (��yle) dedi: "Sen bug�n Bizim yan�m�zda (art�k) �nemli bir yer sahibisin, g�venilir (bir dan��man-y�netici)sin." (Yusuf Suresi, 54)

Kuran'da bildirilen peygamberlerin bu �zellikleri ku�kusuz Allah'�n bir el�isi olarak Hz. �sa'da da g�r�lecektir. Hz. �sa d�nyaya ikinci geli�inde, Allah'�n de�i�mez bir kanunu olarak halk aras�nda g�venilirli�i ile dikkat �ekecektir. Allah, Hz. Yusuf'a ve di�er t�m el�ilerine oldu�u gibi, Hz. �sa'ya da yard�m edecek ve onun ne kadar emin bir insan oldu�unu zaman� geldi�inde insanlara g�sterecektir.

5. Allah'�n korumas� alt�ndad�r

Andolsun, (peygamber olarak) g�nderilen kullar�m�za (�u) s�z�m�z ge�mi�tir: Ger�ekten onlar, muhakkak nusret (yard�m ve zafer) bulacaklard�r. Ve hi� ��phesiz; bizim ordular�m�z, �st�n gelecek olanlar onlard�r. (Saffat Suresi, 171-173)

Allah her zaman el�ilerini di�er insanlardan �st�n k�lm��t�r. Tarih boyunca g�nderilen her peygamber, Allah'�n yard�m�yla d��manlar�na kar�� �st�nl�k kazanm��, onlar�n kurduklar� tuzaklardan korunmu�tur. Ald�klar� her karar, uygulad�klar� her y�ntem hep hay�rla ve ba�ar�yla sonu�lanm��, Rabbimiz onlar� her durumda desteklemi�tir.

Dolay�s�yla Allah'�n el�isi Hz. �sa'y� bekleyen m�minler i�in yol g�sterici bir ba�ka i�aret de onun her i�inin ba�ar� ile sonu�lanmas� olacakt�r. �yle ki ald��� her karar, uygulad��� her y�ntem kendisi ve etraf�ndaki m�minler i�in hay�rl� sonu� verecektir. Hatta ilk bak��ta aksilik gibi g�r�nen olaylar dahi bir s�re sonra onlar�n hayr�na d�necektir. Ve Hz. �sa'n�n ald��� t�m kararlar�n en do�rusu, en ak�lc�s� oldu�unu bu olaylar ispat edecektir. ��nk� Allah Kuran'da el�ilerinin her ne olursa olsun t�m zorluklara ra�men �st�n geleceklerini, onlar� kesin olarak yard�m�yla destekleyece�ini vadetmi�tir.

Allah'�n bu vaadiyle Hz. �sa'ya k���k b�y�k her i�te gelen ba�ar� ve bereket hem d��manlar�n�n, hem de yan�ndaki inananlar�n dikkatini �ekecek kadar a��k olacakt�r. D��manlar� da, bu durumun ola�an�st�l���n� fark edecek ancak bunun Allah'tan gelen bir yard�m oldu�unu takdir edemeyeceklerdir. Her i�inin ba�ar�l� olmas�na, att��� her ad�m�n do�ru olmas�na bir anlam veremeyeceklerdir. ��nk� onlar�n amac�, 'kendileri gibi bir be�er' olarak g�rd�kleri bu m�barek insana kar�� �st�n gelmektir. Ancak "Sonra Biz, el�ilerimizi ve iman edenleri b�yle kurtar�r�z; m�minleri kurtarmam�z Bizim �zerimize bir hakt�r." (Yunus Suresi, 103) ayetinde de bildirildi�i gibi, Allah bu konuda yapt�klar� her�eyi sonu�suz ��karacak ve el�isine yard�m edecektir. Ona kurulan tuzaklar, a��lan sava�lar hi�bir zaman ba�ar�l� bir sonuca ula�amayacakt�r.

6. Yapt�klar� i�in kar��l�k beklemez

T�m el�ilerin ta��d��� ortak bir �zellik de, yapt�klar� hi�bir �ey i�in �cret beklememeleridir. Yapt�klar� b�y�k hizmetler kar��l���nda bekledikleri tek �ey Allah'�n r�zas�d�r. �evrelerindeki hi� kimseden bir �cret, bir fayda talep etmezler. Nitekim Kuran'a bakt���m�zda da, t�m el�ilerin bu �zelli�i �zerlerinde ta��d�klar�na ve bunu s�zle de dile getirdiklerine �ahit oluruz:

Ey kavmim, ben bunun kar��l���nda sizden hi�bir �cret istemiyorum. Benim �cretim, beni yaratandan ba�kas�na ait de�ildir. Ak�l erdirmeyecek misiniz? (Hud Suresi, 51)

El�ilerin ta��d�klar� bu �st�n �zellik Hz. �sa'da da g�r�lecektir. Allah'�n peygamberi olarak t�m insanlar� �slam Dinine davet edecektir. Ancak yapt��� �eylerin kar��l���nda hi�bir maddi ��kar, bir �cret talebi olmayacakt�r. Kuran'da bildirilen t�m el�iler gibi yapt��� her�eyin kar��l���n� Allah'tan bekleyecek ve bu �zelli�iyle de gerek yak�n �evresinde, gerekse i�inde bulundu�u toplumda dikkat �ekecektir.

Ancak �u nokta unutulmamal�d�r ki, di�er konularda oldu�u gibi bu konuda da onu ancak inananlar takdir edebilirler. ��inde bulundu�u toplum Hz. �sa'n�n bu �zelli�ini farketse bile, kimi d��manlar� onu engellemek i�in di�er t�m peygamberlere yap�ld��� gibi �e�itli iftiralarda bulunabilir. Bu iftiralar�n aras�nda ku�kusuz onun "yapt�klar� kar��l���nda bir ��kar sa�lamaya �al��t���, menfaat g�zetti�i" gibi su�lamalar da olmas� muhtemeldir. Ancak Allah her konuda i�inin hay�rla sonu�lanmas�na izin verdi�i gibi, bu konuda da inkarc�lar�n iftiralar�n�n as�ls�zl���n� tek tek ortaya ��kar�r ve el�isine yard�m eder.

7. M�minlere kar�� �efkatli ve merhametlidir

Peygamberlerde g�r�len en �nemli �zelliklerden biri de "merhamet ve �efkat"tir. Peygamberler her zaman yanlar�ndaki m�minlere kar�� �ok �efkatli ve merhametli olmu�lar, onlar�n d�nyadaki ve ahiretteki durumlar�n� d�zeltmek i�in �al��m��lard�r. Hz. �sa'n�n ahlak�n�n en belirgin �zelliklerinden biri de m�minlere kar�� olan bu �efkati ve merhameti olacakt�r. Allah, g�nderdi�i el�ilerde �ok yo�un olarak g�r�len bu �zelli�i Kuran'da ��yle tan�tm��t�r:

Andolsun size, i�inizden s�k�nt�ya d��meniz onun g�c�ne giden, size pek d��k�n, m�minlere �efkatli ve esirgeyici olan bir el�i gelmi�tir. (Tevbe Suresi, 128)

��te Hz. �sa da bu ayette belirtildi�i gibi �evresindeki m�minlere kar�� son derece "m��fik ve koruyucu" bir tav�r i�erisinde olacak ve bu benzersiz samimiyet ve candanl�k onun Hz. �sa oldu�unun en anla��l�r delillerinden birini olu�turacakt�r.

 

Sahte mesihlerin ortaya ��k��� Hz. �sa'n�n geli�inin habercisidir

Allah'�n �erefli el�isinin geli�i i�in haz�rl�k yapmak isteyen iman sahiplerini gev�ekli�e s�r�klemek isteyenler olabilir. Bu insanlar �e�itli bahanelerle Hz. �sa i�in haz�rl�k yapmay� gereksiz g�stermeye �al��abilirler. Bunun i�in kullanacaklar� bahanelerden biri de sahte mesihlerin ortaya ��kmas� olacakt�r. Zaman zaman ak�l sa�l��� yerinde olmayan veya �e�itli ��karlar pe�inde olan kimi insanlar Hz. �sa olduklar�n� iddia etmi�lerdir. Baz� �evrelerse bu cehalet i�indeki insanlar�n yapt�klar�n� kendi menfaatleri i�in kullanmaya �al��m��, "Hz. �sa gelecek �eklindeki yorumlar, sahte mesihlerin ortaya ��kmas�na neden oluyor" �eklinde a��klamalarda bulunmu�lard�r. Bu a��klamalarla Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden geli�i i�in yap�lacak haz�rl�klar� yava�latmak ve hatta durdurmak istemi�lerdir. Ancak Allah'�n vaat etti�i bu kutlu d�nemin geli�ini kimse geciktiremeyecektir. ��nk� onlar �ok �nemli bir ger�e�i fark edememektedirler: "Sahte mesihlerin ortaya ��k��� Hz. �sa'n�n geli�inin bir alametidir, m�jdesidir". �ncil'de bu konuyla ilgili bir�ok a��klama bulunmaktad�r:

�sa Zeytinlik Da��'nda otururken, �akirtleri gelip, bir kenarda ona sordular: "S�yle bize, bu olaylar ne zaman olacak ve senin geli�inin ve d�nyan�n sonunun belirtisi ne olacak?" �sa onlara �u cevab� verdi: "Sak�n, sizi kimse yan�ltmas�n. ��nk� bir�oklar� benim ad�mla gelip: Mesih benim, diyeceklerdir ve bir�ok kimseleri yan�ltacaklard�r..." (Matta, 24: 3-5)

E�er o s�rada size biri: "��te Mesih burada, ya da �urada derse, ona inanmay�n. ��nk� yalanc� Mesihler ve yalanc� peygamberler ortaya ��kacak ve m�mk�n olursa, se�ilmi� olanlar� bile yan�ltacak harikalar ve fevkalade �eyler yapacaklard�r. ��te size �nceden s�yleyeyim. (Matta, 24: 15-23)

Hz. �sa'y� ger�ek iman sahipleri alametlerinden hemen tan�yacaklard�r. Yapt��� her hareket hikmetli ve benzersiz olacak, bu alametlerle di�er insanlardan ayr�lacak ve hi�bir ispata gerek duymadan hemen tan�nabilecektir. Sahte mesihlerin kendilerini ispata �al��malar� ise onlar�n sahteliklerinin en a��k delilidir.

Hz. �sa'n�n delilleri yapt�klar� olacakt�r. O, dinsiz ak�mlar�, inkar�n ve ahlaks�zl���n insanlar aras�nda yay�lmas� i�in �aba sarf edenlerin sistemleri �ok b�y�k bir bozguna u�ratacakt�r. Allah'�n vahyiyle hareket etti�i i�in inkar edenlerin tuzaklar�n� bozmas�, Allah'�n dinini insanlar aras�nda yaymas�, k�fr�n �abalar�n� etkisiz hale getirmesi onun i�in �ok kolay olacakt�r. Mucizeleriyle Allah'�n dininin hak oldu�unu ve iman edenlerin mutlaka �st�n geleceklerini ispat edecektir. Rabbimiz inananlar� Kuran'da ��yle m�jdeler:

Onlar, Allah'�n nurunu a��zlar�yla s�nd�rmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlay�c�d�r; kafirler ho� g�rmese bile. El�ilerini hidayet ve hak din �zere g�nderen O'dur. �yle ki onu (hak din olan �slam'�) b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lacakt�r; m��rikler ho� g�rmese bile. (Saff Suresi, 8-9)

 

Hz. �sa, Yery�z�nde Hi�bir Akrabas� ve Tan�yan�
Olmamas�yla Tan�nacakt�r

Hz. �sa'y� sahte mesihlerden ay�ran en �nemli farkl�l�klardan biri ise d�nya �zerinde annesi, babas�, herhangi bir akrabas�, arkada��, tan�yan� olmamas�d�r.

Kitab�n �nceki b�l�mlerinde de a��klad���m�z gibi Hz. �sa Allah'�n "Ol" emriyle babas�z olarak d�nyaya gelmi�tir. Allah, Hz. �sa'n�n bu durumunu Kuran'da Hz. Adem'in yarat�l���na benzetmekte ve ��yle buyurmaktad�r:

��phesiz, Allah kat�nda �sa'n�n durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yaratt�, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi. (Al-i �mran Suresi, 59)

Ayette de belirtildi�i gibi Allah Hz. Adem'e "Ol" demi�tir ve Hz. Adem yarat�lm��t�r. ��te Hz. �sa'n�n ilk yarat�l��� da Allah'�n "Ol" demesiyle ger�ekle�mi�tir. Hz. Adem'in anne ve babas� yoktur, Hz. �sa'n�n ilk d�nyaya geli�inde ise sadece annesi Hz. Meryem vard�r; fakat yery�z�ne yeniden gelece�i ikinci seferde onun annesi de hayatta olmayacakt�r. Aradan y�zy�llar ge�tikten sonra bilinen hi�bir akrabas� olmadan yery�z�nde bulunacakt�r.

Ku�kusuz bu sayede Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden geli�inde, onun Hz. �sa oldu�undan ��phe edilebilecek bir durum olu�mayacakt�r. Sahte mesihlik iddias�nda bulunan kimselerin ise yalanlar� kolayca anla��labilecektir. ��nk� t�m �ocuklu�u insanlar aras�nda ge�mi�, �ok say�da �ocukluk resmine sahip, kendisini k���kl���nden itibaren tan�yan say�s�z ki�iye sahip bir insan�n Hz.�sa oldu�unu iddia etmesi son derece mant�ks�zd�r.

 

 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."