www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 


HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN DIŞ GÖRÜNÜMÜNÜN BELİRLENMESİNDEKİ VE TANINMASINDAKİ HAYRET VERİCİ DETAYLAR

Günümüzden 1400 sene önce, Peygamberimiz (sav) Allah'ın lütfuyla, kendisinden tam 14 asır sonra yaşayacak bir "hidayet önderi" hakkında olağanüstü derecede hayret verici detaylar vermiştir. Bu hidayet önderi, ahir zamanda ortaya çıkacağı ve tüm yeryüzüne İslam ahlakını hakim kılacağı müjdelenen, tüm Müslümanların büyük bir sevgi, muhabbet ve özlemle beklediği Hz. Mehdi (a.s.)'dir.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, kendisinden sonraki asırlarda gerçekleşecek olaylar ya da kişiler hakkında, bu kadar çok ve bu kadar detaylı bilgi verdiği başka hiçbir şahıs yoktur.
Hadislerde, Hz. Mehdi (a.s.)ile birlikte, Hz. İsa'nın da ahir zamanda yeryüzüne ikinci kez geleceği ve Deccal'in de ortaya çıkacağı haber verilmiştir. Ancak ne Hz. İsa ne de Deccal hakkında da, Hz. Mehdi (a.s.)kadar hayret verici ve detaylı bilgiler verilmemiştir.

Hadislerde, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ahlakı, hayatı ve yapacağı faaliyetler kadar, fiziksel özellikleri hakkında da inanılmaz derecede ayrıntılı tarifler yer almaktadır. Bunların hepsi topluca değerlendirildiğinde, bu özelliklerin herhangi bir insanda tevafuk olarak biraraya gelmiş olamayacağı açıkça anlaşılmaktadır.

Bu durum, aynı zamanda da Müslümanların Hz. Mehdi (a.s.)'yi en doğru şekilde tanıyıp teşhis edebilmelerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Zuhuru oldukça yakın bir zamanda gerçekleşecek olan Hz. Mehdi (a.s.)ile karşılaşıldığında, inşaAllah tüm Müslümanlar, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin fiziksel özellikleriyle ilgili olarak yapılan tüm hayret verici detaylı tariflerin doğruluğunu bizzat göreceklerdir.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)'yi tanıtan vücudundaki bu detaylı işaretlerin her biri için, ayrı yer bildirilmiş, her biri için ayrı tanımlayıcı ifadeler kullanılmıştır. Kimisi için ben, kimisi için iz, kimisi için işaret denmiş, kimisi için mühür ya da NİŞAN, kimisi için yaprak, kimisi için inci ya da yıldız benzetmesi yapılmıştır.

Bunların yanı sıra, Hz. Mehdi (a.s.)'nin cildinin, saçının ve sakalının rengi, endamı, boyu, vücut yapısının tüm detayları, yüzünün genel hatları, başının ve alnının şekli, burnunun, kaşlarının, dişlerinin nitelikleri gibi tanıtıcı vasıfları da hayret verici şekilde çok ayrıntılı olarak tarif edilmiştir.

Örneğin bir hadiste Peygamberimiz (sav), "Mehdi'nin sağ bacağında siyah bir iz olacağını" bildirmiştir.1 Ancak dikkat edilirse burada sadece bir izden bahsedilmemiş, bu izin SİYAH olduğu, SAĞ BACAĞINDA olduğu gibi kesin belirleyici detaylar da verilmiştir.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin yanağındaki ben ise, hadislerde çok daha farklı kelimelerle anlatılmıştır:

 
Yanağında, inciyi andıran, bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc: Naim Erdoğan)
 

 

Hz. Mehdi (a.s.) gür sakallı, ön dişleri parlak, yüzü benli, açık alınlıdır. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebu Bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

 

 

Yüzünde bir ben bulunacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

Humrân bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a şöyle arzettim: ... alnında iz vardır, yüzünde ise ben.(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)
 

Hz. Mehdi (a.s.)'nin yanağında, inciyi andıran ve bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Burada da sadece "ben" kelimesi kullanılmamış, bu benin tüm nitelikleri açıklanmıştır. 'İnciyi andıran', 'yıldız gibi' ve 'aydınlatan' ifadeleri, bu benin hem şekli hem de rengi hakkında detaylı bilgi içermektedir. Verilen tüm bu detaylardan bu benin koyu renkte değil, ten renginde bir ben olduğu anlaşılmaktadır.

Hadislerde "Hz. Mehdi (a.s.)'nin omzunda Peygamberimiz (sav)'in mührü olacağı" da bildirilmiştir:

 

Mehdi'nin omzunda Peygamber Efendimiz (sav)'deki nübüvvet mührü bulunacaktır.(El-Kavlu'l Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy- il Muntazar, s. 41)

Omzunda Peygamber'in alameti vardır. (Kıyamet Alametleri, s. 165/Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23)

Omzunda Peygamber'in nişanı vardır. (Kıyamet Alametleri, s. 163)
 

Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (a.s.)'nin vücudunda PEYGAMBERİMİZ (SAV)'E AİT BİR ALAMET olacağını bildirmiştir. Diğer hadislerde ise bu alametin Peygamberimiz (sav)'in NÜBÜVVET mührü olduğu açıklanmış ve PEYGAMBERİN NİŞANINA benzetilmiştir. Bu da Hz. Mehdi (a.s.)'ye ilişkin çok önemli bir başka hayret verici detaydır.

Bilindiği gibi mührün özelliği koyu renk olmasıdır ve yüzeyi kaplayan bir yapıdadır.

Ayrıca Hz. Mehdi (a.s.)'nin sırtındaki bu ben için de yine kesin ölçü verilerek yeri tam olarak belirtilmiştir. Rivayetlerde, her peygamberin sağ eli üzerinde nübüvvet mührü olduğu bildirilmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in nübüvvet mührünün ise, şemaili şerifinde "sol kürekteki deri üzerinde, kalbi hizasında" olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla hadislerde, 'Hz. Mehdi (a.s.)'nin omzunda Peygamber Efendimiz (sav)'deki nübüvvet mührünün bulunacağının bildirilmesi', Hz. Mehdi (a.s.)'nin de "sırtında; sol kürek kemiği üzerinde, kalbi hizasında koyu renkte GENİŞÇE bir ben olacağını" göstermektedir.

Başka bir hadiste de, Hz. Mehdi (a.s.)'nin sırtında bulunan ikinci bir benden daha bahsedilmiştir:

 

"... (Hz. Mehdi (a.s.)'nin) iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDAN BİR YAPRAK VARDIR, tıpkı mersin yaprağı gibi." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

 

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)'nin sırtındaki bu benin yeri de çok detaylı olarak açıklanmış, İKİ KÜREK KEMİĞİNİN ARASINDA; SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDA olduğu  belirtilmiştir. Benin yapısı hakkında da çok detaylı tarif yapılmış ve 'mersin ağacının yaprağına' benzetilmiştir. Buradaki 'yaprak' benzetmesinden benin 'ağaç yaprağını andırır tarzda kenarları olan zeminden daha yüksekte kenarlıklı yapıda bir ben olduğu', aynı zamanda da 'solmuş yaprak renginde; yani sarı ya da cilt renginde bir ben olduğu' anlaşılmaktadır.

Başka hadislerde ise, Hz. Mehdi (a.s.)'nin başında bir ben ve alnında da bir iz olacağı haber verilmiştir:

 

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam (tereddüt raviden kaynaklanıyor). Şöyle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in (Mehdi'nin) iki alâmeti (veya alâmetleri) vardır. BAŞINDA BİR BEN ve bir iz vardır. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

Humrân bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a şöyle arzettim: ... ALNINDA İZ VARDIR, yüzünde ise ben. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)

Humran bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a: ... ALNINDA İZ VARDIR, yüzü güzellerin evladıdır. (Yani yüzü güzeldir)..." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252-253)
 

Hz. Mehdi (a.s.)'nin alnındaki bu iz muhtemelen bir yara izidir. Ayrıca hadiste "ben" yerine, "İz" ifadesinin kullanılmış olması da, bu izin benden daha açık renkte olduğunu göstermektedir.

Hadislerdeki verilen bu bilgilerin her biri çok müthiş detaylardır. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde hiç kimse bu kadar ayrıntılı bir şekilde tanıtılmamıştır. Hz. Mehdi (a.s.)'nin hayatına dair tüm bilgiler gibi, fiziksel görünümündeki tüm özelliklerinin de bu kadar belirleyici bir şekilde bildirilmiş olması, Hz. Mehdi (a.s.)'yi sevgi ve muhabbetle bekleyen ve onu tanımak isteyen tüm Müslümanlar için hem çok önemli bir işaret hem de çok heyecan verici bir nimettir.

Hadislerde bildirilen, Hz. Mehdi (a.s.)'nin tüm İslam aleminin birleşmesine vesile olarak Müslümanların manevi liderliğini üstlenmesi; dinsiz akımları etkisiz kılarak İslam ahlakını tüm dünyada yerleşik kılması; Hz. İsa ile birlikte namaz kılması ve tüm Hıristiyan aleminin İslam'a dönmesini sağlaması gibi tüm diğer alametleriyle birlikte, görünümündeki bu detayların da Hz. Mehdi (a.s.)de toplandığını görmek, Allah'ın izniyle ortaya çıktığında Hz. Mehdi (a.s.)'nin kimliği konusunda hiçbir tartışmaya yer bırakmayacaktır. (En doğrusunu Allah bilir.


1 (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251)
 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com