www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritas�
 
 

 

HZ. MEHD� (A.S)'N�N �E��TL� �ZELL�KLER�

Mehdi'nin �e�itli �zellikleri

Mehdi'nin Fiziksel �zellikleri

Mehdi'nin ��k�� Zaman�
Mehdi Hakk�ndaki �e�itli Konular

Risale-i Nur K�lliyatinda Mehdi

Hz. �sa Aleyhisselam ve Mehdi

�e�itli Kaynaklarda Mehdi ile �lgili Rivayetler

�airlerin �iirlerinde Mehdi

HZ. MEHD� (A.S)'N�N �IKI� ZAMANI

Enes Malik 'den tahric etti. O dedi ki, Resulullah (s.a.v.) buyurdu:
D�nyan�n �mr�, ahiret g�nlerinde yedi g�nd�r. Allah-u Teala buyurdu ki: Rabbin kat�nda bir g�n sizin sayd�klar�n�zdan bin y�l gibidir.

Enes b. Malik 'den O dedi ki Resulullah (s.a.v) buyurdu:
Kim bir din karde�inin Allah yolunda bir ihtiyac�n� g�r�rse, Allah Teala onun i�in g�nd�zlerini oru�la, gecelerini de ibadetle ge�irmi�cesine �u d�nyan�n yedi bin y�ll�k �mr� m�ddetince sevap yazar.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 88

Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, ge�mi�le, gelecekle ve ahiret hayat� ile ilgili meseleler hakk�nda haber verirken te�bihler kullanm��t�r. 

Burada 7 bin y�ldan kas�t, d�nyan�n ger�ek ya��n�n 7 bin y�l oldu�u de�ildir.

(Allahualem Arap�a) O zaman, 7 bin y�l ile ilgili  rivayetler, bir takvim ba�lang�c� gibi insanl�k tarihinde �ok �nemli bir olaya, mesela tufandan sonra insanlar�n yerle�ik hayata ge�melerine ve d�nya hayat�n�n bariz bir veche ile yeniden ba�lamas�na ait ba�lang�� olabilir.Yani, o tarihten itibaren, insanl�k tarihi adeta yeniden ba�lam�� gibi, say�lar� artmaya, �ehirle�meye ba�lam�� olabilir.  Baz� ulemalar, Hazret-i Nuh aleyhisselamdan sonraki devreyi D�nyada insanl�k tarihinin yeniden ba�lamas� olarak adland�rm��lard�r. Nas�l H�ristiyanlar, Miladi 1987 y�l �ncesinde �nemli bir olay olmu� kabul edip, bir tarih ba�lang�c� meydana getirip ondan evvel, ondan sonra diyerek bir zaman belirlemesi yap�yorlarsa, ayn� o �ekilde rivayette, belirli bir vakti tesbit i�in, takvim ba�lang�c� gibi  7 bin y�l evveli ve sonras� �eklinde bir tarih zamanlamas�na i�aret ediyor olabilir. Yani, d�nyan�n �mr� 7 bin y�l olsa, ben onun �u tarihindeyim dense, belirli bir tarih zamanlamas� yap�lm�� olur. 

�mam Rabbani Hazretleri Mektubat 'ta �u rivayeti nakletmi�tir. 

Takriben 124 bin tane peygamberimiz gelip ge�ti.

Mektubat-i Rabbani, 1/354


Hz. Ademden itibaren Resullah efendimize kadar 124 bin peygamber gelip ge�mi�tir. Ba�ka bir rivayette �mam-� Rabbani hazretleri ��yle buyurmu�tur: 
 

B�yle aradan "1000 senenin" ge�ti�i vakit, ge�en �mmetlerde Ul�'l azm bir peygamberin geldi�i vakittir. . 

Mektubat-i Rabbani, 1/495 

Normal olarak her 100 sene de bir peygamber, 1000 sene de de Ul� 'l azm bir peygamber gelmi�tir.  Her 100 senede bir peygamber geldi�ini kabul etsek, Hz. Adem aleyhisselam efendimizden, Hz. Resulullah efendimize kadar: 

124.000x 100= 12.400.000 (onikimilyon d�rty�zbin= sene olmas� gerekir.)  Demek ki peygamberimiz (s.a.v.) d�nyanin �mr� 7 bin y�ld�r derken d�nyan�n ger�ek ya��n� de�il, insanl�k tarihi i�in �nemli bir hadisenin baslang�� zaman�n� kasdetmi�tir (Allahualem) 

Ahmet �bni Hanbel ilel inde nakletti. 
D�nyadan be� bin alt� y�z y�l ge�mi�tir. 

Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, 89 


Daha �nceki hadislerle d�nyan�n �mr�n�n 7 bin y�l oldugunu g�rm��t�k. Burada ise Efendimize kadar 5 bin 600 y�l ge�ti�i belirtiliyor. Bu rivayete g�re �mmet-i Muhammed 'in �mr� Hicri 1400 y�l�na kadard�r. (7000-5600=1400)(Allahualem) 
 

 Abdullah (r.a) dan rivayet edilmi�tir: Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: Ehl-i beytimden ismi ismime mutab�k olan bir ki�i ba�a ge�ecektir... 
D�nyan�n ancak bir g�nl�k �mr� kalm�� olsa, onun ba�a ge�mesi i�in Cenab-� Allah O g�n� behemehal uzat�r. 
S�nen-i Tirmizi 4/92

Hz.Ali 'den rivayet oldu�una g�re Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurdu: 
K�yametin kopmas� i�in zamanda sadece bir g�nden ba�ka vakit kalmam�� ta olsa, Allah (cc) benim Ehl-i beytimden bir zat� g�nderecek. 
S�nen-i  Ebu Davud, 5/92

�bn-i Mace ve Ebu Naim, Ebu H�reyre 'den tahric ettiler, o dedi, Peygamber (s.a.v) buyurdu: 
E�er d�nyadan bir g�n kalsa, Allah o g�n� uzat�r ve Ehl-i Beytimden birisini Melik k�lar. 
Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Muntazar, 10 
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 27 
�l�m-K�yamet -Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.437 


Biraz �nceki rivayetlerden ve �artlardan anlad���m�z kadar�yla Hicri 1400 y�l� ayn� zamanda Hz. Mehdinin ��k�� y�l�d�r. Hicri 1400 y�l�na girmeye d�nya g�n� olarak 1 g�n! bile kalsa, vazifeye haz�r bekleyen Mehdinin vazifesini yapmas� i�in, k�yamet belirli bir zaman ertelenecektir. (Allahualem)  �bni Abbas 'dan sahih olarak nakledilen ��yle bir rivayet vard�r, O dedi ki; D�nya yedi g�nd�r, Her bir g�n bin y�l gibidir ve Resulullah (s.a.v.) 'de onun sonunda g�nderildi. 
 

 Dakkak b. Zeyd-� C�heni 'den rivayet ettiler. 
Ben g�rd���m bir r�yay� Resul�llah (s.a.v.) 'e anlatt�m. Bu r�yada Peygamber (s.a.v.) yedi basamakl� bir minberin en �st basama��nda idi: O buyurdu ki, Yedi basamakl� g�rd���n minber �u d�nyan�n �mr� olan yedi bin senedir. Ben de O 'nun son bininde olaca��m.

Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 89 

Bu rivayetlerden de anlad���m�z kadar�yla �mmetin �mr� Hicri 1400 y�l�na kadard�r. Hicri 1400 y�l�nda O (bin y�ll�k) bir g�n bitmi� oluyor. Halbuki �mmet o biti� g�n�nde halen vaadedilen Hz. Mehdi (a.s.)(a.r.)yi bekliyordu. O zaman O (bin y�ll�k) bir g�n uzat�larak, Hz. Mehdi (a.s.)(a.r.)nin vazifesini yapmas�na m�sait hale getirilecektir. 

�mam Rabbani, Mehdi'nin peygamberimizin vefat�ndan 1000 (bin) sene ge�tikten sonra ikinci binin i�inde gelece�ini bildirmektedir. 

  Ancak beklenen odur ki; aradan bin sene ge�tikten sonra bu sakl� devlet tecid edile (yenilene). Ona bir �st�nl�k verilip suyu bulmas�, artt�r�la... B�ylece kemalatin asl� zuhur edip onun zilletini �rte.. Ve nisbet-i aliyyenin m�revvici Mehdi gelsin.
Allah ondan raz� olsun. 
Mektubat-i Rabbani, 1/569

�eriat�n teyit hasletleri, milleti tecdidi bu ikinci bindedir. 
Bu davan�n do�rulu�una adil �ahid: �sa'n�n (a.s.) Mehdi'nin (r.a.) bu bin i�inde var olu�lar�d�r.
Mektubat-i Rabbani 1/611

Resulullah (s.a.v.)in �mmeti aras�ndan ��kanlar pek kamildirler. Yani Resulullah (s.a.v.)in irtihali �zerinden binsene ge�tikten sonra isterse az olsunlar. Onlar�n pek kemalli olmalar� �unun i�indir ki: �eriat�n takviyesi, pek tamam tekliyle has�l ola. 
Aradan bin sene ge�tikten sonra, Mehdi'nin geli�i de bunun i�indir. Onun m�barek kud�m�n� (geli�ini), Hatem'�r-r�s�l Resul�ll�h (s.a.v.) m�jdelemi�tir. �sa (a.s.) dahi aradan bin sene ge�tikten sonra n�zul edecektir. 
Mektubat-i Rabbani 1/440


Peygamber Efendimiz'in vefat�ndan bin sene ge�tikten sonra ikinci bin y�l�na girilir. �mam-� Rabbani Hazretlerinin yukar�daki izahlar�na g�re ikinci bin y�l� i�erisinde Hz.Mehdi (a.r.) gelecektir. Bunun i�in en uygun zaman 1400-1600 y�llar� aras�d�r. Bu seneler ikinci bin y�l�n�n tam ortas�d�r. 1400'den 1500'e kadar �slam ahlak�n�n hakimiyeti, 1500-1600 y�llar� aras�nda da bozulma ve k�yamet beklenecektir. 
 

Bu �mmetin �mr� bin (1000) seneyi ge�ecek fakat bin be�y�z (1500) seneyi a�mayacakt�r. 

K�yamet Alametleri, 299


Celaleddin Suyuti'nin "El-Ke�fu Fi M�cazeveti Hazin el-�mmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar"isimli kitab�ndan nakil  Beddi�zaman Said Nursi Hazretleri de, �mmetin galibiane �mr�n�n 1506 y�l�na kadar olaca��n� bildirmektedir. 
 

"... Birinci c�mle, binbe�y�z (1500) makamiyle ahir zamanda bir taife-i m�cahidinin (din i�in �al��anlar�n, cihad edenlerin) son zamanlar�na; ve ikinci c�mle, binbe�y�zalt�(1506) makamile galibane m�cahedenin tarihine.... i�aret eder. 
(...) bu tarihe kadar (1506) zahir ve a�ikarane, belki galibane devam edece�ine remze yak�n ima eder." 

Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 46


�mam Suyuti (r.a) dahil bir k�s�m ulema bu �mmetin icabet �mr�n�n (Hicri) 1500 y�llar�na kadar devam edece�ine daha sonra da bozulman�n ba�layaca��na (Allahualem) diyerek i�aret etmektedirler.  Sahih kaynakl� Hadis-i �eriflere g�re Hz.Mehdi (a.r.) zuhur ettikten sonra 40 sene ya�ayacakt�r. Hz.�sa (a.s.) efendimiz hakk�ndaki Hadis-i �eriflerde de O'nun yery�z�nde kal�� m�ddedinin 40-45 sene olaca�� bildirilmektedir. Bunun bir k�sm�n� Hz.Mehdi (a.r.) ile Hz. �sa (a.s.) efendilerimiz beraber ya�ayacaklard�r; bu da yakla��k 7-10  senedir. Bu bilgilere g�re Hz.Mehdi (a.r.) ve Hz.�sa (a.s.) efendimizin vefat�na kadar olan 1475-1480 senelerine gelinmi� olacakt�r. Bu tarihten 1500'e kadar devam eden 20-25 y�ll�k bir s�re de vaziyetin muhafazas�na �al���ld��� bir devre olacakt�r.  Bu rivayette de Mehdi'nin y�zy�l ba��nda zuhur edece�i bildirilmektedir. 

Zira onun (Hz. Mehdi (a.s.)'nin ) zuhuru, y�z ba�lar�nda olacakt�r.

Mektubat-i Rabbani 

Yukar�da izah edildi�i gibi, �mam Suyuti hazretlerinin rivayetine g�re �mmet-i Muhammed'in �mr� 1500 (binbe�y�z) seneyi a�mayacakt�r. Hicri 1500 y�l�na ula�maya bir y�zy�l ba�� kalm��t�r. O da Hicri 1400 y�l� ba�lar�d�r.

Yap�lan hesaplar, Mehdi ancak Hicri 14. asr�n ba�lar�nda ��kt��� taktirde do�rulanacakt�r. �mmetin �mr� Hicri 1500 senesini a�mayaca��na g�re, Mehdinin Hicri 1400'�n ba�lar�nda gelmesi gerekmektedir.  El-Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar 
Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman 
�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 494 
Ramuz: El -Ahadis 508 (Ibni Mace-Tabaranai 'nin Kebiri) 
 
 

ANA SAYFA - S�TE HAR�TASI

Yazar Hakk�nda - Di�er Siteler

Bu sitede yay�nlanan t�m materyali, siteyi referans g�stermek ko�uluyla telif hakk� �demeksizin kopyalayabilir ve �o�altabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

T�RK�E KURAN-I KER�M - B�ZE DESTEK OLUN - HAD�S K��ES�

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."